รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงบัญชิตาพร  ช่างบุ โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงกิ่งกมล  แสนยางนอก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธันวา  เพ็ญเกาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธิดารัตน์  แคนไชย โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ประโพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวนภา  ทองภู โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศันสินีย์  นิลศุภนิมิต โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอรอุมา  ธงชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัลย์สุดา  มะณีกัน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายจักรพงศ์  สนามพรม โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงชนนัช  ฉิมสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายชนาพัตน์  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณฐวรรณ  ภุมรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายณฐวัฒน์  เงินอร่าม โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงณัฐฐา  ว่อง​ธัญ​กรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประวันนา โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงนิชาภา  วิเศษศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายนิเวศน์  เกษนอก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงเนตรนภา  ขุนสนิท โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงเนตรนภา  แคนศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงพรภิมล  ฤทธิ์บุรี โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ธงชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงมลฤทัย  วิเชียรนิตย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงวาสนา  วิชาพร โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงศลิษา  อุทัยสา โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงศศิกานต์  นานอก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงศิริวิมล  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายสุริยะ  คำสวรรค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายอภิรักษ์  ฤทัยธนานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัฐฑินันท์  อาสานอก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธนากร  รางวัลคำ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายวรวุฒิ  อบเชย โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงวริยา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงอจลญา  เอกศรี โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายกรวุฒิ  วงศ์สิทธิ์ โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกัญญ์นลิน  บุญศรี โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ทำกันหา โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โคตรศรี โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายชัยวุฒิ  ศรีพูล โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายณฐพรหม  ขามไชโยโรจน์ โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายรัตนโชติ  แก้ววิเศษ โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอุรัสยา  เจินกระโทก โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  เสริมนอก โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกุมารีรัตน์  ศรีษะธาตุ โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณัฐนันท์  สนิทกลาง โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายพรพิพัฒน์  รักพงษ์ โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายสุธินันท์  จันทร์โคตร โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธีรภัทร  ฉกรัมย์ โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี) ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายนนทนันท์  พริ้งเพลิด โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี) ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนภาพร  นิรงบุตร โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี) ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายนิธิภูมิ  ประดิษฐ โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี) ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายพีระ  คณะวาปี โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี) ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายเมธาวิน  สงนอก โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี) ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายกฤติน  นาโสก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกฤติยา  อุ่นอก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายกฤษฎา  ภัทรภาคย์พงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายกิตติคุณ  สำราญสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฐพงศ์  โยชนะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพุทธิดา  ผดุงแดน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงเมษารัตน์  คำภักดี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายวรชิต  อ่องพิมาย โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายวีระพล  จงขวัญยืน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายชิณวุฒิ  ไทยภักดี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฐชา  ภัทรภาคย์พงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงดารุณี  เจริญศรี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายพิธาน  นนท์ศิริ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วพวง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายอติกาน  มลีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายอภิวัฒน์  เตชะกัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงเกสีนี  จันดากุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงขนิษฐา  สามนคร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฏฐยาภรณ์  หอมกลาง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณัฐนันท์  ดีสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนภัจจ์ศร  แหวนมุข โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงเบญญาภา  เลขนอก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายปรเมษฐ์  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  พิมพ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายภานุพงษ์  คิดการ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเมษยา  แขะขุนทด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงรัตติกานต์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายศุภกร  พิศโสระ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุธาสินี  ระพล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกฤติมา  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กิ่งนอก โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงชีวาพร  อินทร์ใจ โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงญาณิศา  ยศสูงเนิน โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีคล้าย โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงยีหวา  โชคชัย โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวริศรา  ขมสันเทียะ โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวริศรา  ม่วงใหม่ โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกิตติมา  ซอกกลาง โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณัฐนรี  แซ่โคว้ โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปาลิตา  เวียนนอก โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุมินตรา  พวงบุญ โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายอาชัญวิชญ์  ต่อสันเทียะ โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายจานิศธฐ์  กิจสกุลรุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภัทรวดี  ข้องนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวรรณษา  หาญนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  หาญนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกวาท โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอริสา  คำกอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอริสา  โคคำลา โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัฐชนิกานต์  ชาวครึมโบง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิมพิลา  โชติขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงภัทรพร  บุญธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภัทรภณ  ฆ่องนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงมาติกา  ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายระพีภัทร  เหลื่อมนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวิศรุตา  สาระโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายสนธยา  อินทร์ฉ่ำ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุธามาศ  สมัครการ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอานุภาพ  เกิดแย้ม โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกชกร  ลุ่มนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โทศรี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คิดรอบ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกันกมล  มูลจันทร์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายจาตุรนต์  มหาดไทย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงจิราภา  วรนาถนฤมล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชนัญชิตา  ชาญนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชนิสรา  โตค้างพลู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ไกรอ่ำ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงชาลิสา  แสงทองสี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลอนโคกกรวด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปาณศรี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สามารถ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แนมพลกรัง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แนวดี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โอนสันเทียะ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงฐิตาภา  หมั่นปรุ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายณภัทร  เกตุคัมธิวัตร์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณิชานันท์  พันธวิศิษฏ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงธนิษฐา  นิกระโทก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กองไสยกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงธัญสมร  รักปวงชน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนริศรา  คล่องแคล่ว โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนฤดี  ชาญนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนันทิชา  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายบารมี  กรวยกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปราณปริยา  ประเสริฐหล้า โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  การบรรจง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายปัณณวิชญ์  จงสง่ากลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพรพิมล  ทองดีนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชาติขยัน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพิชญา  ซ้ายจันทึก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายเพด็จ  พิมพ์กลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงภควดี  จิตผล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ถิรบุญวัฒน์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงภูริชญา  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงมนัสวรรณ  พิมพ์ชวัลกุล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงมะปรางค์  หวังเลี้ยงกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายรัตนรัตน์  รัตนวิชัย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงวนิดา  สงสุระ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงวรรณธนา  เบียดขุนทด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงศศินภา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายศุภกร  ควรขุนทด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายศุภกร  สุวรรณกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสาริสา  วานิชพิพัฒน์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสุวพัชร  คิดรอบ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงสุวพัชร  เพ็ชร์สงคราม โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงอภิสรา  แปกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกนกพร  ชุ่มสูงเนิน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกฤตภาส  นามพะเนาว์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายก้องนเรนทร์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกันต์กวี  เจริญนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเกวลิน  ดุลกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงขวัญจิรา  เออ้าย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงจิระวดี  เวทย์จรัส โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  แก้ววาปี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชญานิศ  มีทอง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชนัญชิดา  มีศิลป์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชนาภัท  กนกพรพรรณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชัญญานุช  ยิ่งนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายชัยกฤต  จอมมะรุม โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายชัยวัฒน์  พลกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นารี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณัฐกานต์  ร้อยลา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณัฐกิตติ์  รอดวินิจ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฐชนน  ศรีนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐนิชา  วาโยพัด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณัฐภัทร์  กิจจา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณัฐวัฒน์  เกตุนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายดรุณยุทธ  บุญกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายเดชาธร  รัตนโสภณกุล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายถรวัฒน์  คำยา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายทัพพ์เทพ  วันทอง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายทัศนสันต์  ทังไธสง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายทัศนสินต์  ทังไธสง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนกฤต  บัวผัน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แผลงนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธิดาวรรณ  จันไทย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธีรภัทร  อินทร์ด่านกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปริยาภัทร  หอมจันทร์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปิยฉัตร  โม่พา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายเป็นหนึ่ง  กมขุนทด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเปรมยุตา  ภูบาลี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพชชา  ประโพชะนัง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพรธีรา  พยัคกุล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพรรวินท์  จองกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพศิกา  หวังเกยกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพัชรพร  แสงประเวช โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิชชานันท์  พัฒนารุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพิชชาภา  จานนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิชญาภา  ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิชญาภา  สินน้ำคำ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ็ชรสมสะอาด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงมนัสสนันท์  ยิโก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงมาริษา  ขอรสกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงยศยา  กรินสูงเนิน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายรัชชานนท์  ดีใหม่ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายรัชพล  ประมวล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวรรณวิศา  สิงห์กัน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวรฤทัย  หวังฝากกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวรัญญา  ทัพอาสา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายวัชรากร  ทุมวัน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวิพาภรณ์  โอดรัมย์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศศิวิมล  ชาญนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศิศิรา  นาดี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสิรภัทรา  เกษร โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุชาวดี  มังคะรัตน์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ผันกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุนิสา  พรมเรศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุพิชญา  เขียนสังข์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายหฤษฏ์  เอมวงษ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายอธิภัทร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงขวัญฤดี  ขำโต โรงเรียนบ้านประคำ ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงมนัสนันท์  ตากิ่มนอก โรงเรียนบ้านประคำ ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงมัณฑิตา  เหลืองมะลัง โรงเรียนบ้านประคำ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายศักดิ์ดา  ขำยศ โรงเรียนบ้านประคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวสุธาสินี  ลอยสนั่น โรงเรียนบ้านประคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายชิษณุพงศ์  โกจินอก โรงเรียนบ้านประคำ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงโชติกา  การเร็ว โรงเรียนบ้านประคำ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงธิดาภรณ์  รุ่งสันเทียะ โรงเรียนบ้านประคำ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพรธิวา  บัวตุม โรงเรียนบ้านประคำ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกัลยาณี  อำไธสง โรงเรียนบ้านโนนสัง ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายชีวศักดิ์  ภัทรเมฆากุล โรงเรียนบ้านโนนสัง ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัฐณิชา  สายลาด โรงเรียนบ้านโนนสัง ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงภัทราพร  วิโรตรัต โรงเรียนบ้านโนนสัง ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงมุทิตา  สุโภชน์ โรงเรียนบ้านโนนสัง ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายวันเฉลิม  หวังสิวกลาง โรงเรียนบ้านโนนสัง ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญลือ โรงเรียนบ้านโนนสัง ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายสุวัฒนา  กลั่งกลาง โรงเรียนบ้านโนนสัง ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงวรรณวลัย  กางขอนแก่น โรงเรียนบ้านโนนสัง ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวิภาดา  โครตบัว โรงเรียนบ้านโนนสัง ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายศิรชัช  แก้วพิมาย โรงเรียนบ้านโนนสัง ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศุภสัณห์  บุญลือ โรงเรียนบ้านโนนสัง ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายอนุชา  บุตรี โรงเรียนบ้านโนนสัง ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอัครพล  ลาภา โรงเรียนบ้านโนนสัง ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงทิพยวิมล  ชินกลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายธนวัชร์  ศรีบุตร โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ป.6 คณิตประถม
253 นางสาวขนิษฐา  พันธ์จริยานุกูล โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงณัฐกร  ทิศรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวมาริษา  พันธ์จริยานุกูล โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทองเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสุวรา  ตรีพาทย์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายพีรพัฒน์  ถอนโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพีรวิชญ์  เศรษถานันท์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภูริพัฒน์  ปราบพล โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายเอกกวี  หาญสงคราม โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกนกกรณ์  จันทะดวง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกรชนก  ปุระหล่า โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายกรทักษ์  ชอบอิสระ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายกฤษณพงศ์  สุขนา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายกวิน  ฉัตรสันติประภา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายกวิน  หวังร่วมกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายกวินชนินทร์  ภูหนองโอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงกษิรา  ปานพยัพ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงกสิณา  ปานพายัพ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายก้องภพ  จำปาราช โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สิงขรอาจ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุ้ยเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายกิตติภณ  พองพรหม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงกุลณิภัทร์  รัตนโสภา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปุระสะธรรม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงเขมมิกา  คำทอน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายคีตภัทร  แพทย์สูงเนิน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงจตุภรณ์  นาทุม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายจรัส  เหลื่อมทองหลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงจิตรลดา  หล่อนครบุรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายจิรฐา  กาเวสูง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงจิรัชญา  เชิดชู โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงจุฑาธิป  รอดวินิจ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงจุฑามาศ  จอดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ปรีดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงชญาดา  อุตมะพันธุ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงชนัญชิดา  นามวงษา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงชนัญนิดา  เขียนนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงชมพูนุช  สุขวัฒน์เมธีวงศ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายชยพล  สีอ่อนนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายชัยวัฒน์  ทองแสน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงชินนชา  อินทกูล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงญดาภา  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงญาณิศรา  ปลัด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงฐิติกานต์  วานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ประสันแพงศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงณษมา  ศรีนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงณัชชา  วันสา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงณัชชา  อุดทา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงณัชชา  โมกไธสง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สืบเทพ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายณัฏฐภัทร  สงครามรอด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายณัฐชนน  การชงัด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงณัฐฑิตา  วัยจำปา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงณัฐธิดา  ม่วงสุราช โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงณัฐธิสา  ด่านนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงณัฐนันท์  วงศ์สมานมิตร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายณัฐพล  ทุ่งไธสง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงณัฐริกา  ยาหมื่นไวย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายณัฐวรรธน์  ดลธัญญาพิพัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  กระฐินใหม่ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายธนกฤต  อุตมะพันธุ์์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายธนเกียรติ  ดีปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายธนชล  สุขฑีฆะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายธนโชติ  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงธนภรณ์  โจติ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายธนภัทร  ประทุมวิง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คำพันธ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรจงสวัสดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายธิติ  แดนสันเทียะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายธีรวีร์  ลุนนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายนนทณัฐ  ตะวัน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายนนทพันธุ์  คำนัน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงนภัทรสรณ์  กล้าหาญ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงนรานรินทร  แก้ววังปา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงนันทภัค  ชัยนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงนารีรัตน์  เหวชัยภูมิ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงน้ำฝน  ปัดทุม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายบดินทร์  ทองจอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายบารมี  อ้นทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงบุลภรณ์  ทองผ่อง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงบุษรา  ช่างโคกสูง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายปกรณ์  ทองลืม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายปภาวินท์  กองเกิด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงประภิญญา  พรมด่าน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงปรีญาดา  แก้วไตรรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงปาฌปริญา  กดสาพรมมา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงปารมี  อุ่นประชา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์วงษา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงปิยะพร  คำแสนโคตร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงปิยาพัชร  ไวไธสง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงปีใหม่  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงปุญญะดา  คงเจริญ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายเปรมมนัส  ทวีเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายพงศภัค  กิตตินาถไกรวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายพงศภัค  แก้วหีด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายพชร  ชินวิทยาคม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงพนิดา  พุดชวา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงพรปวีณ์  ดวงกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงพรพัชชา  ประจิตร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายพรรษวัฎ  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงพัชรดา  อนุอินทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายพัชรพงษ์  ธรรมสุนา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงพัชรพร  แตงอยู่ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายพัชรพล  ลาดเหลา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงพัชรมัย  พันธ์ชัยเพชร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายพิชชากร  น้อมระวี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายพิทวัส  สุริโย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ทองดีนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงเพ็ญวิจิตร  โชคมงคล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงฟารีดา  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธรรมสุนา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไทยแท้ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงภัทราภา  รัตนะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายภูมิภัทร  เพ็งแข โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายภูวดล  ซึมกระโทก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงมนต์นภา  สุวรรณโคตร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงมัญฑิตา  มาระศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงมัลลิกา  สวยกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายรพีพัฒน์  นันทสิน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายรพีภัทร  จัดกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงรมิดา  ประจิตร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงรสิตา  สิงห์โคตร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายรัฐเกล้า  แววโคกสูง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันคำ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงวรรวลี  อินทรมณี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงวรัญรัตน์  คนขยัน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงวรางคณา  ภิญญาวาศ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงวาสิตา  สมน้อย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงวิจิตรา  นวลศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายศรวัสย์  นาชัย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงศรัญรัตน์  จรมั่งนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงศรันย์รัชช์  มาตรวังแสง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงศิริกัญญา  เงินขาว โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายศุภกิจ  สินกอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายศุภชลาศัย  แป้นนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายศุภวิชญ์  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงสไบพลู  พันธ์วัง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงสรัลนุช  จัดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงสิริยาภัส  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงสุจิตรา  งามไธสง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงสุจิตรา  ปฤชานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงสุธาศิณี  ศรีโคกกรวด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงสุธิภรณ์  คิดการ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงสุรางคนา  ถวิลรักษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายสุวิจักขณ์  กิจสวัสดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายหัฎฐกร  นามบุญลือ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายอนาคิน  หาญยุทธ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงอภัชญา  ปะวะโพตะโก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายอริย์ธัช  อินทร์ดิษฐ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงอริสรา  กุยวาปี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงอริสรา  ใจสูงเนิน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนหอม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงอัญญาทิพย์  โมเขียว โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงอาทิมา  สืบสุนทร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงอินทุอร  คูวิวัฒน์ธนานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายเอกพงษ์  สอสมบูรณ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบุดดา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงกมลชนก  ประจิตร โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงกวินธิดา  ภูหนองโอง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายกันตธีร์  อัครปรีชาศาสตร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงกันติชา  ซีแมน โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายกิตติกรณ์  พันธ์ทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายกิตติพัศ  ไพราม โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตั้งสันติถาวร โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงเกศศิริณ  อินทกูล โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงเขมจิรา  คำมี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงจริยา  แหวนประชา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายจอมคน  แก้วฝ่ายนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงจันจิรา  สามนคร โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงจามณี  สุโพธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายจารุเมธ  สีบุดศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายจิรโรจน์  กิตินนท์ธวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายจิราวัฒน์  กิตินนท์ธวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายฉัตรมงคล  ศิริมนตรี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงชนากานต์  การนา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงชนาภา  การนา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงชลดา  มาตรนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงชลธิฌา  ปะจันทา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงชลลดา  อุตสาแท้ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงชลลดา  อุยเจริญ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงชวัลรัตน์  รอดชัยภูมิ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงชาลินี  สีมา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายชินภัทร  กิมะโน โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงญาณินท์  สะวงค์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงฐานียา  สุวรรณทา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงฐาปนีย์  จันทร์เทียน โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงฐิติยากรณ์  ทองคำ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงณัชชา  มาธีระ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ช่างเหล็ก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายณัฐกร  เมิกข่วง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปักโคทานัง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงหาระโท โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ดอนประสิม โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายณัฐวุฒิ  ใสสะรัง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายธนโชติ  มาลาศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายธนบดี  ชุ่มหมื่นไวย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงธนภรณ์  เสียงเกษม โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายธนภูมิ  มาเอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงธนัชพร  มาลีวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายธนากร  ดาวศิริกุล โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายธนากร  พลประเสริฐ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงธัญพิฌฌาย์  แถลงกัน โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงธันยพร  นิลนนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธีรพัฒน์  หัตจิต โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายธีระวัฒน์  บ่อสารคาม โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงนริศรา  ปาติสัตย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายนวพล  นราพงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายนันทวัฒน์  คำเสนา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายน้ำเพชร  ไทรทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงนิชาภา  พงค์อุดทา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงนุชศรา  เสนาะสังข์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงบุญญิสา  อุ่นอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงเบญจรัตน์  กาดรัมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายปฏิภาณ  สุขสมัย โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายปรมี  ศรีไชยยนต์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายปรวัฒน์  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงประภาพร  สีพะนาม โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงประวีณา  ไพเราะ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายปรัชญ์  เซียนพิมาย โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงปริณดา  แก้วไตรรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงปานตะวัน  บุญเต็ม โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงปาริตา  ปาณะศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงปิยะภาพร  คำวิชา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายปุญญพัฒน์  นารอด โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงพนัชกร  ดาวขุนทด โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงพนิตดา  กันญาจิต โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงพนิตสุภา  กล่อมเกลา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  สุกรินทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายพัชรพล  มุ่งแฝงกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงพัชริญา  พรมสุภาพ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงพัชริดา  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงพิชชาพร  อินบัว โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงพิชญา  เข็มทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงพิณภัส  ทองมูล โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงพิยสุดา  ธงภักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงแพรวา  นากุดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงภคมน  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงภัทรฑิตา  ประจิตร โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายภัทรดนัย  ทองจันทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงภัทรนันท์  ไทยแท้ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีวันทา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายภาธร  ตั้งศิริวัฒนากุล โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายภานุพงษ์  คำงาม โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายภุฏาน  ทองปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายภูเบศวร์  โพคาทรัพย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงมณีรัตน์  มาลา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงมารินี  รุประมาณ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงมินริตา  ชาวสวน โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงเมริณี  รายณะสุข โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายยศธร  กู่โบราณ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงรดามณี  ประสันแพงศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายรัชชานนท์  ราชสินธุ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายรัฐภูมิ  ขอนบกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สีดา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทิพย์ธรรมา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงวรรณวรี  โพธิ์แดง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายวรวุฒิ  พันธ์ผ่อง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงวรัญญา  พันธ์ผ่อง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงวัชรินทร์  นินทสิงห์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายวัฒนชัย  ทองพรม โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายวิชชากร  พันธ์ชัย โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงวิรัญญา  จันคำ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายวีรกิจ  เหวชัยภูมิ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายวีรภัทร  ธีรเสถียรภาคย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชูช่วย โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงศริพร  เทียนชัย โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงศศิวรดา  ชิมโพธิ์คลัง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงศิริญากร  ภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทราช โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายเศรษฐพงษ์  แหลมกระโทก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายสนธิ  เงินขาว โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงสรินยา  แหวนนิล โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงสุกัญญา  อินทร์โสม โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงสุชานาถ  สุธาศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายสุทธิวัฒน์  กันสีชา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงสุธาสินี  จิตรนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงสุธิดา  ภูพรรณา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงสุธีรา  ชำนิยา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายสุภชัย  โคตรภูเวียง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์จันลา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายสุรนาท  ทองเพ็ง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายสุรสีหนารถ  วงศ์ดิษฐ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงเสาวธิดา  พรหมหอม โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลาดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงอชิรยา  ไชยเสนา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงอภิญญา  เกณขุนทด โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายอภิวัฒน์  ดาวขุนทด โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงอรทัย  ภูพานทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงอรุณรัตน์  ชาปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงอักษรินทร์  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายอัฐษดินทร์  พินทะปะกัง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายอัศนี  บุญเพลิง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายอานนท์  แสนบุญศิริ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงอารียา  พรมนนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายอิทธิพล  จิตระบอบ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงเอวิกา  นาไชยเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงกนกวรรณ  พร้อมสันเทียะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายกริชจากรณ์  มีเกาะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายกวิน  โม้หอชัย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกัญฑิมา  สอนกระโจม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกัลยาณี  ทองภู โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกีรติ  ชัยวงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกีรติสุดา  ด่านพงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายขวัญชัย  กล้าหาญ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายคู่บุญ  คำสาคู โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงจรัญญา  เกณขุนทด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายชญาณ์นันท์  โพคาทรัพย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงชนกวนัน  ศรีบุญยัง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงชนากานต์  พีเกาะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายชนาธิป  ช่างเหล็ก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายโชติภณ  สุกรินทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายณรงค์รัชต์  งามสม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายณัฏฐวีร์  เนตรกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงณัฐสุดา  กัญญาวัชยุวพงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีอ้วน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายเตชินทร์  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายเทพทัต  ทัดวรพงศ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงธนพร  ชุ่มกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงธนภรณ์  ภาเจริญ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายธนัญชัย  ศรีนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายธันวา  โนเปือย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงนันท์นลิน  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงนิชาภา  ฮวบกระโทก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนิตะยาภรณ์  นามกัง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงประกายแก้ว  จำนงศิลป์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงปราณปรียา  ลอมโฮม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายปรารถนา  ปฏิสุขัง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปรีชญานันท์  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายปรีติ  ปะติคำ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปรียาภัทร  นวลศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายปัญจพล  เพิ่มพูน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายปาฏิหาร  จิตอังคะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองพูล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปุณญากร  ดวงพรหมทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  บัวรุ่ง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพรนภัส  จันทะโสม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพรนัชชา  จันทะโสม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพัชรวรรณ  นนทะสี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพิชญธิดา  ดาวัน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายพิชญากร  กระหม่อมทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงพิชยากร  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงพิชาพร  พรมสายออ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงแพรวา  ปุราทะกัง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายภคพงศ์  ศรีปราชวิทยา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ธรรมสุนา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงมณีพิชญา  มูลทรา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงมุกดาการ  พรมป้อ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายเมธินทร์  เดชทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายยศวรุตม์  พลพิลา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงรุจิรา  แซ่ลี้ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายวงศกร  ดาวศิริกุล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายวชิรวิชญ์  วงค์ศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงวณิชยา  การงาน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงวนิดา  ลิขิตรัตนากร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงวรัชยา  ประทุมวิง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายวราพงษ์  อยู่มา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงวสุภรณ์  กันสีชา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายวัชรา  ชัยภูธร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายวุฒิพงษ์  วันน้อย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงเวธนี  พลอัน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงศศิธร  รัตนอนันต์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงศศิประภา  การนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายศิรวิทย์  การปลูก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงศิริจรรยา  ฮาตบุตร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงศิริวิมล  นิจภักดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองดีนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงศุภาวิชญ์  ยิ่งยงยุทธ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงโศรดา  บุญไชย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายโสภณวิชญ์  ไก่แก้ว โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายอภินัทธ์  จุฑานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอลิเซีย  ฮิกกินส์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายอัครวัฒน์  นิลวิเศษ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงอังค์วรา  นาคคำ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงอุมาภรณ์  เสนาคลัง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงไอศอร  เคิร์ก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงธารวารินทร์  สุนทรรส โรงเรียนวัดบ้านไร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงปารวี  น้ำใจดี โรงเรียนวัดบ้านไร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงศิราณี  น้อยบัวทิพย์ โรงเรียนวัดบ้านไร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงสุพัชรี  จันลา โรงเรียนวัดบ้านไร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงชนัญชิตา  เทพไพสันต์ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายพัชรพล  มาสีดา โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงสรัลพร  ดงหิ่ง โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายอนุชา  พลทามูล โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สร้อยนอก โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายธนวินท์  ทัศนิยม โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายธราพงศ์  เถียนนอก โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายปรเมศทร์  แปงอุด โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายวิเชษฐ์คม  ยิ่งนอก โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงศิริประภา  สักบุตร โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงศิโรรัตน์  คลังสมบัติ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกนกพร  สมปาน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายกรภัทร  แสงสว่าง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  แอบกิ่ง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงจันทร์ทิวา  โลประโคน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายชัยภัทร  กิจไธสง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายทักษิกร  ร่มรุกข์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายธีรภัทร  ศรีวิชา โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายปกรณ์  พลโดด โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายปฏิภาณ  เปียหมื่นไวย์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายปุณณวิช  วงค์ประโคน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายภูวนนท์  อ่อนบุญ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงกฤชอร  เขตคาม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงคันธรส  ภักดีวงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายจักรพันธ์  แสนใจ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายณรงค์เดช  เกษะ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณัฐชวัล  นาคนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณัฐชา  ช่างเกวียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างเกวียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธเณศพล  ชุมภักดี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายธีรรัชต์  ภูจัตุรัส โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่างเกวียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงปภาวรรณ  นวลกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงพิมพิศา  วิลาจันทร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงรัญชนา  หาใหญ่ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงลภัสรดา  แสงหิรัญภากร โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงศศิชา  ภาครฉิม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงศิรภัสสร  ของดี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงสโรชา   ญาติจันทึก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายสิริภัทท์  นาสวาสดิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสุพิชชา   แสนโพธิ์กลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสุภาดา  สำเนียงงาม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงสุมินตรา  ไชยพรม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายอทิวราห์  เกลียวสีนาค โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอังคาร  ปัตตนาโถ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงกัลยาณี  ปุริสัง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงกานต์สินี  สุขขำ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายธีวงศ์  ทองดีนอก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงประภาศรี  ประแดงปุย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงพัชชา  การถาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงวารุณี  สุรศร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายอรรถพร  เหมือดไธสง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงอารยา  ดินไธสง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงกวินนา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตุ่งพิลา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายกันต์กวี  โชติสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายขวัญชัย  ใหญ่สูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงชนิสรา  ภูศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงณัฐติชา  สุรินทราด โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุขดี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายนพรัตน์  ชิดพรมราช โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงนิภาพร  วงษ์สมศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายปฐมพงษ์  บุญมา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายพงศกร  ยิ้มนอก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงภัทรวดี  โคตรชมพู โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงมิลดา  โฉมพรมราช โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงระรินทร  นาเนืองรัก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศิริสุข โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงรัตนาพร  คลังอาวุธ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงลักขณา  ภู่กลั่น โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงวราภรณ์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายวิชญะ  อยู่บุรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงศิวพร  ศรเดช โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงสมหญิง  ทองมาก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงสาวิตรี  ชาวนา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายสิทธิพงษ์  ฤาชา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงสุพัตรา  คำชะนะชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงอมรวรรณ  จันทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงอรวรรณ  โชติเพชรผดุง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงอรัญญา  ร้อยโทสาย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงอุมากร  นาดี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธุปหอม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายชวดล  อิ่มกมล โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายพงศกร  ปัญญาโย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายภาคภูมิ  บาระศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงภาวรินทร์  กรวยสารคาม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายสาโรช  นมนาม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายอดิศักดิ์  ชูอิฐ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงอภิศดา  สิงห์นอก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายกรณ์  แลบัว โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายกฤตยชญ์  ตันตระกูล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงกัญพัชญ์  จัดหงษา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายกีรติ  มะธิปิไข โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายจิรัฐ  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงชยานันต์  สินนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายชรธร  แป้นนางรอง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายณัฏฐ์ณภัทร  พรมมานอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายณัฐปกรณ์  โรจนหัสดินทร์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงดลยา  สมภา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายธนัญชัย  พรมมานอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายธนัท  แซ่กู้ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงพรนัชชา  เพียซ้าย โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงพลอยณิชา  ชาวสวน โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายพิพัฒน์ศกรณ์  ม่วงสุข โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายพีรภัทร  อัคภาร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงศรีสุดา  สาอุตม์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายสิริภพ  การไร่นอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงสิริยากร  หันศรี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายสุกฤษฏิ์  สุทธพจนารักษ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายสุรยุทธ์  เจริญศรี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายอธิวัฒน์  แหมไธสงค์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงกชกร  สระชัยรัตน์ศรี โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายกวินวัทน์  ฉัตรมณีรุ่งเจริญ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายกิตติยศ  พลชำนิ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายเกียร์ติศักดิ์  ดอกพยอม โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายคณาสิน  จัดนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายเคลิน  คอลเลตต์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธกัง โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายเฉลิมราชย์  พรหมพันธุ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงชลพรรษา  สวนดี โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายชวิน  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงชาลิสา  ์สังข์สุข โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายณรงค์ชัย  กุสันเทียะ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พันธ์ชะเอม โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เซิกรัมย์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงดุสิตา  ต่อชีพ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงทัชชกร  อมรดารารัตน์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายธนกร  มุ่งแฝงกลาง โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายธนกฤต  จันทนสมิต โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายธนพัฒน์  บุเกษ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงธีรนุช  พรมแก้ว โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายปภังกร  เมืองกลาง โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เผ่าภูธร โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงประภากมล  ตวงวุฒิกุล โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายปรินทร  คำแก้ว โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายพรหทพิริยะ  จันลา โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพิชชา  มะกา โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงพิชชากร  แสงทอง โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงภัทรภรณ์  รัตนิยม โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงภาวินี  เทพวงค์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงภิญญมาศ  หาญสิงห์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายภูบดินทร์  แฟมไธสง โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงมนัญชยา  ไปวันหน้า โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงลภัสร  จ้ายหนองบัว โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วโต โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงวิลาศินี  แก้วหานาม โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายวิศวะ  คงวิริยะประเสริฐ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงศศิธร  เทียมภักดี โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงศศิวิมล  ใจเย็น โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงสิรประภา  ช่างปลูก โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายสิรภัทร  อ่อนนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงสุดารัตน์  บัตรพิมาย โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงสุดารัตน์  ไพรเขียว โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายอดิศร  แสวงสุข โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายอดิศักดิ์  ถาวรพรหม โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงกนิษฐา  วงศ์จันทร์เสือ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายกฤษฎา  ชาลี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงกวินธิดา  คาดพันโน โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายเกรียงไกร  อบมาลี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายคมกริช  บัณฑิตเสน โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงจันทร์ฤดี  วิบูลศิลป์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงจิตรปรียา  ศรีพินิจ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายจิรวัฒน์  สารนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงจิราภัทร  บุญญะนาฤทธิ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงชฎาพร  อุสาพรหม โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายชนธัญ  วังทัน โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงชนัญชิดา  โบงูเหลือม โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงชาลิสา  สุขเสถียร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายชิษะณุพงศ์  วงษ์ชาลี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายโชติสุธี  ธีระชัย โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงฐิติปวีณ์  กิตติพันประดิษฐ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินอุ่นโชติ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงณัฐกานต์  ติดนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายณัฐพงษ์  ไพราม โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงณัฐพร  พุทชา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายณัฐพัฒน์  ดอกพยอม โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายเดโชพล  เริงรัง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายติณณภพ  แสวงจิตร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายทรงลักษณ์  ผิวอ่อน โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายธนโชติ  โสดาลุ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงธนัญชนก  ยศนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงธัญญรัสม์  ศิริสุวรรณพงศ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงธัญรัตน์  ประจิตร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อุดมเจตจำนง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายธีร์กวิน  พูนสระน้อย โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายธีรธรณ์  ศรีโยธา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายนพรุจ  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายนภพล  ห่อไธสง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายปภาวิน  ศรีคำมี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายปววิศ  ทรัพย์สมชาติ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ตั้งวุฒิธร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายพงศธร  พุทธิมา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพงษ์นรินทร์  โนนพุดซา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงพัชรากร  เลื่อมใส โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงพิชฎา  ประจิตร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ขัดเกลา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงเพชรลดา  กำเหนิดสูข โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายภาคิน  ทวยแก้ว โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายภูริวัฒน์  คชรินทร์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงรพินท์นิภา  นาดี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงรมย์ชลี  นรัญลักษณ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายรัชชานนท์  ผางเวทย์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายวชิรวิทย์  ผาศิลป์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงวรันธร  ศรีสถาพร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายวัชรกูณฑ์  ทัฬหกุล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายวีรภาพ  จันทร์ศรี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายวุฒิกร  อ่องพิมาย โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงศศิขวัญ  จันทร์ประโคน โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายศุภกฤต  หมั่นกิจ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายสรรภวัต  ปุญญอมรศรี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายสุกฤต  สุมณฑา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงสุธีกานต์  โปมินทร์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงสุวรักษ์  สิงห์กาญจนาวงศา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายอภิพงศ์  ศรีษา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงอภิวันท์  ผาลา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงอรจิรา  เที่ยงกลาง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงไอลิสา  ตรีเดช โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงกัญฐิกา  เสาวอน โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงกุลปริยา  พรพลทอง โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงจารุวรรณ  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงจิดาภา  จันวิเศษ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  กมลรัตน์ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงณัฐชญา  ศรีฉาย โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
863 เด็กชายณัฐชนน  พรมสุภาพ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงณิชารีย์  ทองดวง โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงนิรามัย  หร่ายวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงพรธีรา  นามวงษา โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
867 เด็กชายพีรภัทร  สำลีขาว โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายภานุเดช  วิรัญ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายมฆวาน  มะลี โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงโมรินทร์  หาญสูงเนิน โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงรริสรา  นามโคตรสี โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สายโสภา โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
873 เด็กหญิงวรวลัญช์  เพ็ชรเหล็ก โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงวีรณัฐชยา  รักา์มณี โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงศภรดา  บุญจันทา โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงศิริวรรณ  พิมพ์ภักดิ์ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงสุดธิดา  ซาเฮ้า โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
878 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บัวภา โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงอภิชญา  วิราศรี โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงอัคราภา  เมืองแสน โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
881 เด็กชายอัษฎายุธ  หงษ์พรม โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงกนกพร  จันทะดวง โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กชายกฤตภาส  แสนโชติ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิระพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายเจริญชัย  เมืองแสน โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงชนาภา  โพธิ์วิเศษ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงฑิตยา  วิรัญ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงณัฐรุจา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายเตชิต  นาดี โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธนากรณ์  มีพรม โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีราช โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายธีธัช  ศรียางนอก โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายธีรภัทร  ทำวิเศษ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายบุญชู  หาญสูงเนิน โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายภัทรานนท์  สุนทอง โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายภาคิน  อยู่สบาย โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงเมธาวี  เหลาอ่อน โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงรัตติกาล  กริชนอก โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงวรรณิษา  เมืองแสน โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงวริศรา  ศรีจำนงค์ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กชายวุฒิชัย  จันทร์วิเศษ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายสหรัฐ  ปัดทุม โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงสิตานัน  พรมกุดตุ้ม โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายสิริณัฏฐ์  ปาทำมา โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงสิริโสภา  ไงเกาะ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายสุริยะ  มานุ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายอธิพล  พรมสุภาพ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายอนุวัฒน์  แปะปัสสา โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงอโนชา  นุสนธรา โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงอัยดา  มั่งสูงเนิน โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายพงศกร  อินทร์ประโคน โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ ป.5 คณิตประถม
912 เด็กหญิงสาวิตรี  อัคราช โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายสุกฤษฎิ์  พักตร์วิราม โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายกฤติเดช  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 คณิตประถม
915 เด็กชายชัยพัทธ์  เอี่ยมผิว โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงนนท์ฐิตา  อาจกล้า โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 คณิตประถม
917 เด็กชายปรเมศ  สีบุดศรี โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงพิชชาพร  ศิริมนตรี โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 คณิตประถม
919 เด็กหญิงอรพรรณ  ดาปุย โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงอาภัสรา  ชาชัย โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 คณิตประถม
921 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มนเทียร โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงกัญญาพัขร  ปานสาลี โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงจรรยพร  มาตรวังแสง โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ต่อชีวัน โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงธารนริน  สวนดี โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงนริสรา  ศิริมนตรี โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงปณิดา  อาจจุลฬา โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทร์งาม โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงพิมพิกา  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงวิภาดา  พรมพาน โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงอลิตา  ไธสง โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงกาญจนาภา  สนองเดช โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงจันทมณี  ไข่กระโทก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 คณิตประถม
934 เด็กชายเดชณรงค์ศักดิ์  ภูกองชัย โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 คณิตประถม
935 เด็กหญิงบุษยา  ออกผล โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงพิชญาดา  น้อมระวี โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงรัตนริน  โพธิ์ฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 คณิตประถม
938 เด็กชายวิทวัฒน์  แก้วทรัพย์เจริญ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 คณิตประถม
939 เด็กหญิงศรัญญา  เกษพิบูลย์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 คณิตประถม
940 เด็กหญิงสุภัทธิดา  พาลารักษ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 คณิตประถม
941 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกตุขุนทด โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.2 คณิต ม.ต้น
942 นางสาวทิพย์สุดา  สูหา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.3 คณิต ม.ต้น
943 นางสาวนลพรรณ  ลูนมาตร โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงเบญจจินดา  ธุระพันธ์ุ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.2 คณิต ม.ต้น
945 นางสาวประภัสสนันท์  ศรีทองนาค โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลักขษร โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงภัทรธิดา  แปะจัตุรัส โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงอารยา  เชื้อสระคู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงอารียา  จันทร์พิมาย โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายกรณพัฒน์  อ่อนสา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัตนวิชัย โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงจิราภา  วงษ์งอ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงชื่นนภา  หลงมาดี โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงญาดา  รัตนหุน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายณัฎฐ์ศุทธี  วันสา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงณัฐฏ์ญา  เทียมพักตร์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงทัตพิชา  จันคำ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายธนรัตน์  สิทธิพรเกษตร โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายธรรมมนัส  ติดตารัมย์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายปฏิภาร  ว่องปัญญา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงพีชยา  แดมโนนโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายพีรพัฒน์  สนธิ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงภัณฑิรา  อาจเค โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงวรรณพร  น้อมระวี โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงวรันญา  บุตรเรือง โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงวริศรา  นาเคน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กชายศราวุธ  กุลหงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงศิรารัตน์  อาจเค โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายสหภูมิ  ทอนอดี โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงอรปรียา  อิติปิ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงกัญจน์อมล  นรมาตร โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายจักริน  มณีวงษ์ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิจันทร์ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  คงจันทร์ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายปัณณวิชญ์  แถมดอน โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงภัทรวดี  คำผาย โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
977 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุวิวัฒนพงศ์ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายวชิรพงศ์  แสนสุข โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
979 เด็กชายอนุชิต  จิตรนอก โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงชลดา  การถาง โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงประภาพรรณ  ทาไธสงค์ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กชายพีรภัทร  กงชัยยา โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงเมธาวี  สืบสำราญ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงวรรณธนาต์  วงศรีลา โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงวรัณญา  กะการดี โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงวีรนันท์  ลักษณะสระน้อย โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงศศิพร  ชาติฉำ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงไอริษา  ศิริมนตรี โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทิ โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว ป.6 คณิตประถม
990 เด็กหญิงปาริตา  ไพรนอก โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายจักรพงศ์  วันจงคำ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายธีรศักดิ์  แสนบุตร โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายบัณฑิต  สิมพะราช โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายพงศกร  แก้วหิน โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายรังสิมันตุ์  เจริญศรี โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายรัฐนันท์  เจริญศรี โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายวัชชิระ  ศรฤทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายวีรพงษ์  วันจงคำ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายวีรพันธ์  มะธิมะเนาว์ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายวีรภัทร  ประบุญเรือง โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงศรัญญา  ไชยประเสริฐ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงอภิวันทา  ซาไชย โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายอัยการ  วรรณจงคำ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรีลานุกูล โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงกัญญานันท์  ใสแจ่ม โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงชุติมา  หาริตะวัน โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายทักษิณ  สีแดงก่ำ โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กชายธวัชน์ชัย  สวาสดี โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงธิดารัตน์  บาลุน โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงศุภกานต์  เถาว์โมลา โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  วรนาม โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงกุลนิดา  ลี้โชติ โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายธราเทพ  จันทะเบี้ยว โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายวรายุทธ  มาตสุรี โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงสุรางค์ภิมล  แสวงลาภ โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายอชิรวิชญ์  ชื่นโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายชัยธวัช  กนกชัยมงคล โรงเรียนบ้านด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กชายธันวา  คำทา โรงเรียนบ้านด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปราบมีชัย โรงเรียนบ้านด่านช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมมานอก โรงเรียนบ้านด่านช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงผกาวัลย์  นานอก โรงเรียนบ้านด่านช้าง ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 นายผลิตโชค  เพชรเหล็ก โรงเรียนบ้านด่านช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายพิพัฒน์  รักสุจริต โรงเรียนบ้านด่านช้าง ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงมะลิวัลย์  กุดขุนทด โรงเรียนบ้านด่านช้าง ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงวรรณพร  ฝอยสูงเนิน โรงเรียนบ้านด่านช้าง ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงวาสนา  หาสุข โรงเรียนบ้านด่านช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายศักรินทร์  ชาญกลาง โรงเรียนบ้านด่านช้าง ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงอินทิรา  อุดมเดช โรงเรียนบ้านด่านช้าง ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไกรมะเริง โรงเรียนบ้านด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายเกียงไกร  ผาสุข โรงเรียนบ้านด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายเกียรติคุณ  วงศิริ โรงเรียนบ้านด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายทวีโชค  ขุนชัย โรงเรียนบ้านด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายนันทวุฒิ  เล็กกลาง โรงเรียนบ้านด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงเพชรดา  เอี่ยมรัมย์ โรงเรียนบ้านด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงภัทรวดี  นวนป้อง โรงเรียนบ้านด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายนนทกร  ทองนอก โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กชายพิพัฒน์  ทองนอก โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงดวงตะวัน  คำสอน โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายปัญญา  ทองนอก โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงพรธิตา  พลดงนอก โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายชยุตพงษ์  จงรวมกลาง โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงชวัลรัตน์  จงรวมกลาง โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงธนภรณ์  หวังแนบกลาง โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กชายธนัญกร  ประจิตร โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงธีริศรา  เกาะสังข์ โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงบงกช  ราชสุวรรณ โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงปิ่นเพชร  ล้วนโค โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงปุณยาพร  นิลนามะ โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กชายพีระพัฒน์  ราศรี โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กชายรชต  ประจิตร โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กชายวิชยุตม์  พรมขันธ์ โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กชายชนะพล  เตี้ยไธสง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงปวิตรา  มูลอามาตย์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ศิริบุญคุณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงมนัสนันท์  มหิพันธ์ุ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงสุพรรษา  อุทัยชัย โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงกุลธิดา  ชลศาลาสินธ์ุ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายฐิติพันธ์ุ  เตี้ยไธสง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายทิวาวัชร์  แก้วลอดหล้า โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงวิชุดา  แวงมั่ง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงเอ็มฤดี  มารศรี โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายคุณานนท์  รังไชย โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กชายวัชรพงษ์  เสือคง โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงขณิตสิณี  ผุโพธิ์ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายชาลิติ  เทียบแก้ว โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงญาณิศา  เลขนอก โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายธนธรณ์  ชะโน โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายธนภัทร  แสนแก้ว โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายธนายุทธ  ดีนอก โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงธิติมา  จำปามูล โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงนันทิดา  จันปาน โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายปริญญา  พิมลนอก โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายปวริชญ์  ไชยปัญหา โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงปิยดา  เสือคง โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายภาณุพงษ์  แสงบุญรำ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายภูวริชญ์  ไชยปัญหา โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงวรัญญา  บุตรชานนท์ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายวิทยา  นาชิต โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายศราวุธ  โพยนอก โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงสุจิตตรา  วันทะมาตร โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายสุทธินัย  นาดี โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงอภิรดี  ปลูกฝัง โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วแดง โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงอรนิภา  จันทร์สุรีย์ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายอรรคเดช  จันทร์สีดา โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายอรรถพล  ลาละคร โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายเอนกพงษ์  ภูนา โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงขิมนรี  จ้ำนอก โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายจักรภัทร  พันธโคตร โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงจิราวดี  พันธุ์มะโน โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงณัฐนิชา  นพเก้า โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายณัฐพล  รัตนบุตร โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายนันทภพ  พรมมาวัน โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงนันทิยา  หมั่นกิจ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงยุวดี  แย้มรอย โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายสิทธิโชค  การนา โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงสุพรรษา  จันปาน โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายอุดมศักดิ์  จันทร์สีดา โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงจุฑามาศ  แปนไธสง โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วิฒนา ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงพรายดาว  มูลนอก โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วิฒนา ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงเพียงพอ  ค้าโค โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วิฒนา ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กชายกิตติศักดิ์  โพธิ์นอก โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วิฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายจิรายุ  หวังเสียวกลาง โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วิฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายจิรายุ  โพธิ์นอก โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วิฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ์นอก โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วิฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงชนกนันท์  ทะนากลาง โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วิฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มาพะลัย โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วิฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงพิชชาพร  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วิฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงมัลลิกา  จานนอก โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วิฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงบุญจิรา  บำรุงกลาง โรงเรียนห้วยไหวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กชายวริษย์  ภารผุด โรงเรียนห้วยไหวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงอารยา  นามศิริ โรงเรียนห้วยไหวัฒนา ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กชายปกป้อง  เก่งนอก โรงเรียนห้วยไหวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงปราณปริยา  สุวรรณเหลา โรงเรียนห้วยไหวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุภาวณิชย์ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กชายธันธนากรณ์  เครือบนอก โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงรัชชยาวตรี  ป้องภักดี โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงกนกวรรณ  เติมขุนทด โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงกมลพรรณ  แปคำ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายจีระวัฒน์  ผันกลาง โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงปราณีย์  บุญวิจิตร โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายปวิชญา  บุญวิจิตร โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงพรลดา  พรมมานอก โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนสีดา โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงพิไลวร่รณ  การบรรจง โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงสุกัญญา  อินพร โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด ป.5 วิทย์ประถม