รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปกป้อง  เจริญรัตน์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพียรภูเขา โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายอภิวัฒน์  สังขมณี โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงขวัญข้าว  มูกขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนเทวาวิวัฒน์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงณัฐสิริยา  ไชยณรงค์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงนภัสนันท์  ชินกลางสวัสดิ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงนิจจารีย์  อินภิชัย โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  จันทงาม โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายปภังกร  ศิลปชัย โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงปภาวรินท์  หัวขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แดดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพิชญาพร  รัตนาพันธุ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงภัทรภัสร์สร  อนุรพันธ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงมีนา  แช่มขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงสุธาสินี  จั่นขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงเอมี่  ลูดู โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายโชคชัย  สุขสบาย โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณัชพล  แหขุนทด โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธนกร  หุงขุนทด โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพิชยธิดา  พลายสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอนุชิตา  ไทยสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงไอเดีย  สุขล้าน โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกัญญาภัค  ผาดไธสง โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายกิตติภูมิ  ต่างสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายชัยณรงค์  เขียมสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณัฐนรี  หอขุนทด โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายบุริศร์  เหมือดขุนทด โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายปัญญาศักดิ์  หุงขุนทด โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เล่งสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพัชรินทร์  สนเอี่ยม โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายภานุวิชญ์  ปัญจำปา โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายเสกสรรค์  หาญขุนทด โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายอดุลวิทย์  มุมขุนทด โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายอัษฏาวุธ  ต่างสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงจิดาภา  สุดสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงภัทรภาดา  สีขาว โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงศศิร์ธา  แดนนอก โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสุธินันท์  ผาคำ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายอาทิวรา  แขนสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจันทร์จิรา  โพธิ์ถาวร โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจันทราทิพย์  สำนักบ้านโคก โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงจุฑามาศ  เก้ารัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชลลดา  พนมไพร โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชอบมาก โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ม.2 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวพิยดา  ปลายสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงรุริยา  เจนหนองแวง โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงสุนิสา  แสงชา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงสุพิชชญา  เพ็ชรสายออ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงอรอุมา  สุขเสาะแสวง โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงลลิตา  แสนพิม โรงเรียนบ้านโนนตาล ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวรัชยาภรณ์  มะณี โรงเรียนบ้านโนนตาล ป.6 คณิตประถม
54 นางสาวกชกร  โมพันดุง โรงเรียนบ้านโนนตาล ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวปวรรัตน์  ขันติธรรมบวร โรงเรียนบ้านโนนตาล ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายมาวิน  เดสันเทียะ โรงเรียนบ้านโนนตาล ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายอัครชัย  ศรีพนม โรงเรียนบ้านโนนตาล ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายชนาธิป  เข็มพุดซา โรงเรียนบ้านโนนตาล ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธนกร  นันป้อ โรงเรียนบ้านโนนตาล ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนฏกร  พันธุลี โรงเรียนบ้านโนนตาล ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพาฝัน  วาพันดุง โรงเรียนบ้านโนนตาล ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงวนิดา  แสนพิม โรงเรียนบ้านโนนตาล ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวิลาวัลย์  สงวนพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนตาล ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายสุประดิษฐ์  ชาติงูเหลือม โรงเรียนบ้านโนนตาล ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายสุวนัย  โมพันดุง โรงเรียนบ้านโนนตาล ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายฆนรุจ  ปุ่มเพชร โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงภัทรียา  ชิวขุนทด โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายกรฤทธิ์  เที่ยงตรง โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงขจารินทร์  โหมดสันเทียะ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายเจษฎา  กัวะขุนทด โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงขุนทด โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายพงศธรณ์  โชมขุนทด โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายพัชรพล  พรมเสนา โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายชนาธิป  กุนขุนทด โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธิดามณี  ประภาสโนบล โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงน้ำอ้อย  ทวนขุนทด โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงมนัสพร  เหิงขุนทด โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงศศิวิมล  ชิขุนทด โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุพรรษา  หร่ายขุนทด โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ประกอบมิตร โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกมลภัทร  เชื้อขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกีรติกา  เสขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปราชญาภรณ์  จีบสันเทียะ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปัญญภัสร์  ใกล้พุดซา โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงภัทรศญา  พำขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายศุภสิทธิ์  ลาภสันเทียะ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พึงขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงกะรัตเพชร  ธรรมนาม โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สง่าสันเทียะ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายกันต์  กลมขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  หอมจันทึก โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงกุลกัญญา  เจียกสูงเนิน โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงขวัญข้าว  เกตกลางดอน โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายจิตติพัฒน์  ดาขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายจิรภัทร  มับสันเทียะ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงจิรภิญญา  พระขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงจิรวรรณ  สหัสนา โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไกรสำโรง โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ทิพย์โสภณ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงชนกพร  เพ็งธรรมมา โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศอกกำปัง โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชนิษฐ์ชา  บุญโพธิ์สุวรรณ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายชนุสร  ไพเราะ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายชวภณ  กวนขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายชุติเทพ  โสภา โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงฐิติวรดา  อินทวงค์ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณรงค์ทศพล  ใจวงค์ผาบ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณัชชา  ชื่นขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ใบสูงเนิน โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วสารภูมิ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายณัฐศักดิ์  พลูทวี โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงณิชา  จันสามารถ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงดวงธิดา  พิมพ์สอนบัว โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายธนบดี  กูกขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายธนภัทร  เขียนจอหอ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงธนัชชา  บุญกุศล โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงธมลวรรณ  เนตรสูงเนิน โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหียบขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงธัญจิรา  อาสานอก โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงธิดารัตน์  จัตุชัย โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ใจเอื้อ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงนวลอนงค์  แสนภักดี โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงนันธิดา  ราชวัตร โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงบงกช  ประทุมวงศ์ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชาวขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปวรวรรณ  เดิมขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายเปรมปิลันธน์  สันขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงเปรมสิริ  สิงห์มณ๊ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพชรมณี  อ้อยทอง โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพรวิมล  โนมขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพัชชานันท์  โคขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงพิชญาพร  กิ่งพุดซา โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงพีรชา  บินสันเทียะ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองขาว โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สมกลาง โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เดชขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงภคพร  คงธนาธาดาพร โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายภัทรดนัย  ธงสันเทียะ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงภาวินี  แฉขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงรวงข้าว  ชิดจันอัด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงวรพิชชา  ทองล้วน โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงวรัชยา  ขุนสูงเนิน โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายวิทยา  บำรุงชัย โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงวิไลวรรณ  แบขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายศริตวรรธน์  ธนาจีรโรจน์ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงศิริกาญจน์  บุญเกิดรัมย์ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงสิริยุพา  มอมขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงสุกัญญา  แหขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงสุดารัตน์  บินขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงสุภัสสรา  ตามบุญ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงสุภานันท์  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงสุภาพร  แกมขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงสุริวิภา  ฟูเชอร์ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงอรกานต์  ก่อมขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอัญญา  บุญไพโรจน์ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงอาฒยา  ศิริปริญญานันท์ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงอิสรา  ช่วยงาน โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงํณัชชา  ยงยืน โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงชยาภรณ์  เหมือนขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายชลนภัทร  ปั่นสันเทียะ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐวดี  โสงขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนาจเกล้า  ทองสงฆ์ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  สายขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิชญารัตน์  บุตรราช โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวรัทยา  โพชารี โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวิชญาดา  อารีชาติ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสิริลักณ์  รวมสันเทียะ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ป.5 วิทย์ประถม