รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชยปภังกร  เพ็งขาว โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายชัยภัทร  สุขสมบัติ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายณชพล  ลิ้มปัญญาเลิศ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณรดา  เพียงเกาะ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฏฐพัชร์  ฐานเจริญกุล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐวัฒน์  อนันตกุลนธี โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายเตชินท์  ฐิติประยูรวงศ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธีทัต  เลิศสลัก โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงบุษยมาศ  วิริยะวงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายปณิธาน  กันทรพิทักษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายปัณณฑัต  เธียรพิริยะ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายปุณยวิชญ์  จิวะวิทูรกิจ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพรนัชชา  วัฒนา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิมชญา  สุขสมบัติ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายภัทรดนัย  เตียบฉายพันธ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวาทิตยา  ลือศิริวัฒนา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายศิริพงษ์  งานพีรพงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายสิปปวิชญ์  เหมือนพันธ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายอาชวิน  สุขเวสพงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกนกพิชญ์  คะเนสุข โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายกฤศ  ฉิมวัย โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายก้องภพ  บรรจโรจน์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงเก็จกานต์  พงษ์ศิริรักษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงเกสรา  ธนวรานิช โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงจิดาภา  เอกเศรษฐการ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายจิตติพัฒน์  ไตรบัญญัติกุล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายจิรายุ  บุญนำ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายชาญธนัช  ราขบัณฑิต โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายเชาวสิต  ณ ลำพูน โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายณรเดช  ศรีพรหม โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมจันทึก โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงณัฐตะวัน  นามตาปี โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณิชชา  โชติทิฆัมพร โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายต่อตระกูล  เลิศลาภวัต โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายธีร์ธดา  ตั้งพูนผลวิวัฒน์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนับดาว  นามตาปี โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงบุณยอร  ภิรมย์เจริญ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปภากานต์  พรหมมา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายปัณณทัต  วิทยาอนุมาส โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปุญญาณัฐ  รัตนะคุณชัย โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายพันเลิศ  ปรุงเรือน โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายภฤศ  ฉิมวัย โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงภัทรวดี  เสริมสุขประเสริฐ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายภูรี  อัยยาธิติ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงรสิตา  จินตนามณีรัตน์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงวรัทยา  ลือศิริวัฒนา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายศุภชีพ  สังข์ทอง โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายสิทธินันท์  นนท์รักษากุล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายจิรโสภณ  หน่อแก้ว โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายชญานิน  เชาว์มานะเดช โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธนพล  แน่ประโคน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงบุุณย์สุภางค์  สถิตย์ดิลกภัทร โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปัณฑณิฏฐา  กิจสัมฤทธิ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายพิสิษฐ์ธัญ  ศุภรณ์พาณิช โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายราชชะลพ  จันทร์จันทึก โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวรฤทัย  ล้อไป โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายศุภวิชญ์  มณีจักร์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุชญา  สีหะวงษ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงขวัญกมล  โพธิ์จันทึก โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายภาคิน  ภาชิสะวณิชกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายภูธน  เบญจตานนท์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายวรากร  คล้ายคลึง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายกฤตภาส  ปู่สูงเนิน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจันทร์รำไร  สถิตย์ดิลกภัทร โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจิรัชญา  วิสูตรศักดิ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รุ่งสุวรรณสกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธันฐภัทร์  ตั้งเติมทรัพย์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายนรพล  อำมฤต โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนวรัตน์ชนก  โทชนบท โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงภูษิตา  สงวนวงศ์วิจิตร โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงรดา  เดฃศรีมงคลกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวัชรียา  เกิดแปลงทอง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  วุฒิบูรณ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชญาดา  บุญรินทร์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณพงษ์กร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงญาณัจฉรา  สมรูป โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายแทนไท  ไชยขวัญ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธนภรณ์  จั่นจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนภาพร  ศิริรัตนาพานิชย์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนฤมล  เพ็ชรร่วง โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายปัญญวรรธน์  เจือจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปัญญาสิริย์  ฤดีจรัสวัลย์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปุณณภา  ธนสกุลศักดิ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิชญธิดา  เอกปริญญารักษ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทวี โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวรัญญา  พาดกลาง โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงศศิพิมล  คัมภิรานนท์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสิริรัตน์  อู๋สูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายอนันตโชติ  โชติมา โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกชกร  สิงห์ซอม โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกชมาศ  เชยบุรี โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกฤตากานต์  ภูถาวร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกฤติเดช  เนตรขันธ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกฤษณกัณฑ์  ชาวดง โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกิติมา  ปรัชายุทธ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายเกียรติก้อง  ผิวอ่อน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจิติชญา  สุวรรณพงษ์กร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงเชิญขวัญ  อัศวธรรมกุล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  ญาณประเสริฐกุล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณิชาภัทร  ประเทศ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายตุลย์  มีสมบัติ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธนพร  รักจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธาดากร  เปียไธสง โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนีรดา  สง่าสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงบงกช  หนูกระโทก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายปฏิพล  งามสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายปภาวิน  ใหญ่จันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพรปวีณ์  กาลพัฒน์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพสิกา  จำปาจันทร์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพาขวัญ  ประจิมนอก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิชชากร  เหนียวจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ราชปัก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายภัทรดนัย  ศิรันต์ทรัพย์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงเมธาวดี  ว่องงามอนันต์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายรัชชานนท์  สนสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวรพิชชา  พูลพร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายวินนาวี  ลอยจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศิรินภาพรรณ  เทิบจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศิริลภัทร  สีสุจิต โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสุทธิดา  พรมเมตตา โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอชิรญา  เปียสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอธิชา  บุญชิต โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกนกวรรณ  มีภู่ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกาญจนา  ชิมรัมย์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายจิรายุ  ระเบียบธรรม โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปัญจิรา  ปัญจารักษ์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายภาคิน  กฎมัจฉา โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  แกวสิงห์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงกชกร  วงค์เวิน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายกฤษฎา  จัดงูเหลือม โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณิชกานต์  ชิมรัมย์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธนกร  เพชรไทย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงนฤมล  เพียโคตร โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายภูมิพัฒน์  พงษ์พยายาม โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายสรศักดิ์  นาคลำภา โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายกิตติกานต์  ขาวพิมาย โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายฐิติพันธ์  เหลืองบริบูรณะ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงทิพปภา  เพ็ชรจันทึก โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงเขมอัปสร  พรประมินทร์ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณฐกร  สาหร่าย โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวระบัตร โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงแพรวา  พรมทา โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทะคุณ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสุทธิดา  แชจอหอ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายก้องกิดากร  จงสันเทียะ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงธมนวรรณ  ใยมะเดื่อ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายปฏิภาณ  หวานสูงเนิน โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงฤดีรัตน์  ฟองจันทึก โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงกัญญา  หล่อนจันทึก โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายกุลโรจน์  เตจ๊ะน้อย โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายซีวัฒน์  วังไธสง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายยุทธนา  มุ่งช่วยกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงวรัญญา  ขอโน้มกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศศินา  หล่อนจันทึก โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายสรัล  เพียซ้าย โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอธิชา  นนทะ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายอธิวัฒน์  พรมจารีย์ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกันยารัตน์  ขอโน้มกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายกีรติ  ขอโน้มกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายชนะชล  จงกลกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงชลณิชา  จงรวมกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายณัฐภูมิ  พรหมธิ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงทอฝัน  สิงห์โตแก้ว โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายนันทวุฒิ  สงพิมาย โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพัทธมน  ขอแปะกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพิรพัฒน์  ปลดรัมย์ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงเย็นฤดี  สังขวัฒน์ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงศศิวิมล  ปะติปะ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงสุพรรษา  ผานกระโทก โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายเสริมพงษ์  พิมพ์แก้ว โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอพิณญา  นนทะ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายกรวิชญ์  ขุงชัยภูมิ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายกิติฐ์ภูมิ  ไอยรารัตน์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายธนภัทร  สมัครชัย โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงน้ำเพชร  ศรีหานาม โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงเบญญาภา  คันธวิชัย โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงประภาภัทร  ภักดีมี โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายพีรวิชญ์  ขุงชัยภูมิ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงมะลิ  ลัคณารัตนโชค โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายศิวกร  สารเสวก โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายศิวดากร  เพชรวรา โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รุ่งเรือง โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายสุวภัทร  สุดโต โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เกื้อหนุน โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปัญญ  ฉวีวัฒน์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายพิชิตภัทร์  สุดโต โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวริศรา  แก้วสิงห์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสิริธาร  ท้าวแป้ง โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายภูริ  กิจจาชาญชัยกุล โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงlสุพัฒตา  สิงวูงเนิน โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วมณี โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจิรัชยา  แพบขุนทด โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชาริสา  เนื้อไม้หอม โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณฐมณ  แก๊สสูงเนิน โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัชชา  เถื่อนพิมาย โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณัฐพล  แดงสูงเนิน โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีกิจการณ์ โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธนกร  ภาษาสุข โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธัญชนก  กระชับกลาง โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธิดารัตนฺ์  พันธ์มณี โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปวีณา  น้ำเพชร โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพัชร  ลีลาน้อย โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิชญาภัค  นิราช โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงเมธีรา  เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวิภาวินี  สมจันทึก โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศิริภัทร  ครุพวิชิต โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุปรียา  เสือสูงเนิน โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอนุธิดา  ดุนกลาง โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงไอยรัญท์  สมพงษ์ โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงไอศิกา  สมพงษ์ โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ภู่ภูเขียว โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงปัทมาวดี  ทัดกลาง โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงปาริชาต  ไหว้เครือ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ไผผักแว่น โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 ม.2 คณิต ม.ต้น