รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุรธันย์วงษ์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรวินท์  ปรานกระโทก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกวินญารัตน์  รัตนกิจจานนท์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายก้องภพ  วิริยะรัตน์ญานุกูล โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชนัญชิดา  เข็มกลาง โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายฐิฏิฐากรณ์  ละอองเอก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงฐิตา  ผลเจริญ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณฐินี  วงศ์ฟ้า โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายธนากร  หาญโก่ย โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายนภัสรพี  แสงกระโทก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายนันทกร  เพียรไธสง โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงบุณยาพร  ทาอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายปิติพัฒน์  สุขกระโทก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายพอลภัส  ยามกระโทก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายภูรินท์  ปฏิวรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายวรากร  สุพรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวรางคณา  วิเศษโวหาร โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวิรัลฐิตา  แสงโชติ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศศิธร  จันมี โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสายธาร  ไทยธานี โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเอมมีลี่  สมิธ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เบ้าทอง โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงกันยากร  อุบาลี โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงเกษสุดามาศ  ชื่นอารมย์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงฉรินธร  เพชรงาม โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงชดาพร  สีดาจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายชลธี  หยุดรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงโชคดี  สมนึก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงฐนิตา  ศรีโสพณ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายฐิติวัสส์  เสาะรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฏฐิกา  คำลา โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงตรีรัตน์  ทองโปร่ง โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายธนาภัทร  นวนครบุรี โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายนิชคุน  ทองดี โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองดี โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงบัณฑิตา  แสงจังหรีด โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปรียาภรณ์  พันทองหล่อ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปิยะนุช  ละพุทธครบุรี โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพนัชกร  มาน้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพัชรี  กล่อมจอหอ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำแดง โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายพีระพัฒน์  บุญธง โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงภวรัญชน์  ศรีขัดเค้า โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายวันชนะ  เขยผักแว่น โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงสมหญิง  ถาวร โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงหัสญา  ยั้งกระโทก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงอดิสร  เตะตะโกลับ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายกฤษณศักดิ์   ปัตตาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หงษ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายเขมนันท์   วิชิตปรีชานันท์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชญานุช  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายฐิตินันท์    ซึมกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐวัชร์   รันทร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธนกฤต   พันเดช โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายธนวินท์   ว่องไว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายธวัชชัย    ทองคำสุข โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายพิชญะ  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พวกไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายภาคิน  โฮมกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงรุ่งไพรินทร์    นะแสน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงลัดดาวัลย์    โนนสีราช โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงวรีรัตน์   เกษรบัว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวศินี   สีบท โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายวัชระพล  จันทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายวันชัย    เกตุอ่ำ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายศุภณัฐ    คลีกร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอนัญญา  เสนาะกลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอริญชยา   ศรีสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอัจฉริยพร   เกษตรเวทิน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกานต์นิชา  ปัดกอง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายคุนาทรัพย์    จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจอมขวัญ    เนินไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายเฉลิมพงศ์    เขียนภาพ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชญานุช    ตุ่นขาวมะดัน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงชนม์พิชา    กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณัฐฐินันท์  คำหัวโทน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธมลวรรณ    เชาว์จอหอ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธีรดา   ลอยพิมาย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนวณีย์   กกกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงบูริศรา    ภูกิ่งดาว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    หมื่นโยชน์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปัณณภัสร์    ไชยรา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปิยากร  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายพงศ์เทพ    ชุมพลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพชรพร  ยังกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพิมพ์นารา   ลาภสาร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  พิพัฒบริภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงภูริชญา    แป้นกลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงมนัสวรรณ   สุหา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงมีณญาภัทร์    เพชรกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวิชัญญา  เหาะกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวิรัลพัชร    จันอาสา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสาวิตรี    เกิดแต่ไพร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุภาวิณี    แก้วพะไล โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอรจิรา    อภิรัตนพัลลภ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอรปรียา  สมกำปัง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายเอกอนันต์    อรบุตร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกิตติพิชญ์  ธนพงศ์พันธุ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายกุลโรจน์  อำนวยทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายคงภัทร์  กองสมบัติ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงเฌอย์มาฎา  วิริยะไชโย โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายญาณกิจศิลป์  สายเพ็ชร โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ตาชูชาติ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายณัฐกิตติ์  จำปา โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายณัฐวุฒิ  หรั่นกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายตรีพิชญะ  เพียงกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายธนกร  เรืองกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ขุนระงับสังข์ฺ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปริยารัฐ  สุริยนต์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายพงชธร  กาจณรงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายพงศ์สิทธิ์  อำนวยทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายพลภัทร  แสนมี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายพีรันธร  คุณาธร โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงรัญญาลักษณ์  ขุนระงับสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวานิลา  โสภาพร โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายวิชยุตม์  ช่วยสำโรง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายวิรภัทร  ภักดิ์กระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายศักดินา  คล่องขยัน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอสพาภรณ์  เพชรกิ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกนกพร  เพตาเสน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกาญจนาสินี  เจริญสุข โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายคุณานนต์  พูนกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายจักรภัทร  หมอกกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายจิมมี่  แม็กเครฟ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจิรัตติกาล  อัลซัลตี้ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชนกันต์  พิมานแมน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายญาณพัฒน์  พัฒนาครบุรี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชะเอมน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณิชานันท์  เลิศฤทธิ์ธนสิน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายเดชณพล  เทียมบุญ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายแทนคุณ  ตัณฑเศรณีวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธนกฤต  เสยกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนธัช  หมอกกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธนัชพร  เลือดกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปภาวรินท์  กิจเพิ่มเกียรติ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงผกาวดี  ศิริคำ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพรรณวรท  ใจกว้าง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  รักดี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพีรกานต์  ทองดี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภคพร  ศิริทัน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงภัทรธิดา  หยุดกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายภูเดช  คันกลาง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายภูมิพัฒน์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงรัตนพร  สมวงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวชิรญาณ์  โคสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายวรเดช  ครุฑกุล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอุษามณี  ย่อยกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงิพิชญธิดา  เสาวภาคย์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกฤษณี  ประเสริฐกิจวัฒนา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  แมะครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิลา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกีรัตยา  ธาดาวิวัฒน์วงศ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงจริญญา  อิ่มกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงจันทิมาพร  อดทน โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชลธิชา  การัณยวงศ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชาลิสา  รื่นธนาพินันท์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายณปภัช  อินทรกำแหง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณปภา  ชุมกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณภัทร  ชอบมวย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณัฐญา  บับพาน โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายณัฐภูมินทร์  อิทิกร โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณิชชา  เสนานคร โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายเตชิต  ฤทธิ์กระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธนกาญจน์  สมมะนา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงนภัสกร  ทองคำ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายนรวร  วันปลั่ง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายนราวิชญ์  ค้ากระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงนันทนา  ขุนศรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงนิชาภา  หอยมุกข์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปภาวดี  รากกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายปัญญากร  โลกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายปิยภัทร  วิเศษกลิ่น โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพีชญา  ตามครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายภัทรพล  ถุงกิ่ง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายภูบดี  หวานกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงยศพร  ยศกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงรัตนาวดี  จวงสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ย่อยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายวรากร  ถมจอหอ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายวัฒนวัฒน์  สิทธิชัยเนตร โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายวิทวัส  บัวครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงศตพร  ศิลาลาย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายสรวัท  บรรณบุบผา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสิรินดา  เนาว์สวัสดิ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงสุธิมา  สอดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงอธิชนันท์  อัมพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงอรนลิน  ศรีเพชร โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายอรรคพันธ์  หวลระลึก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ชอบมวย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ดีดวงแก้ว โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงกมลชนก  งาสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกอบกาญจน์  พัฒนกัญจน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกันยกรณ์  พลอยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกัลยา  ลานตะคุ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกานต์รวี  สุขอุดมพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกิตติพันธ์  ฉัตรจังหรีด โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายครองยศ  สมบัติ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายจิตติพัฒน์  อุ่นกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายจิรเมธ  เหลาสุพะ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจิรยุดา  คล่องขยัน โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญชนะ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชญาดา  เอื้อยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายชนก  เขียวบ้านยาง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชนาภัทร  อินทร์กระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายชลธาร  หอมวิชัยพัฒนา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงชุติสรา  แก่นกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงญดา  คงเป็นนิจวรากร โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่ครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณัฐชนน  เผด็จตะคุ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐามณี  ปานน้อย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงดากาลดา  ชอบมวย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงดุษณียา  วงศ์จันทร์อินทร์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเด็กหญิงพิมพ์นิภา  เชื่อลี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายทัทท์เทพ  จัดสูงเนิน โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายทินภัทร  เลิศศรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธณวรรธน์  ภาเรือง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนกฤต  พานนอก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธนบัตร  ชัยกิตติธนกุล โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงธนภรณ์  คงกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธันวา  เงินพลับพลา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธิดากานต์  แสดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายนัฐธิกรณ์  อิ่มนันท์ธนา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายนัทธพงศ์  เกษตรวัชรสิทธา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายน้ำเพชร  เสมอหัตถ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปลพร  อนุรักษ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปานเทพ  ศรีพรหม โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปาริฉัตร  หมั่นครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายฝนหลวง  อัครธนวรารัตน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพชรพล  ศรีวิทักษ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายพนัชกร  ชัชวาลย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพรชนิตว์  ทวีชาติ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพรพิชชา  หริ่งกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพัชรมัย  ม่วงพูลสวาสดิ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพัฒนพงษ์  บางวิเศษ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพัทธนันท์  บุตรวิเศษ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพิชยา  งานกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิมลรัตน์  แววกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภาณุวัฒน์  ประพิณ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงภุชฌาพร  เสถียร โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภูริพัฒน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงรมิตา  ดิษกิ่งสะแกราช โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ซ่อนนอก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายราฟาเอล อภิสิทธิ์  บึลมันน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายวชิรวิทย์  เสมอหัตถ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวรรณสรร  ชมรัมย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวรรณิดา  เรกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวรินรำไพ  สอดสูงเนิน โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายวายุ  ช่วยชู โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวิริยา  วิเศษพันธุ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงศรัณยาพร  เชื้อสูงเนิน โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศรันย์พร  กรีครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงศศิกานต์  ลาดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศันศนีย์  มณีนัย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศิริภัสสร  ริยะสารชัยรัฐ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศุภกร  รวมครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายศุภสันต์  ปัสสาสุ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายสมศักดิ์  ตันสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายสิทธิชัย  บุญสวาย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสิปปกร  สถิรวิวัฒน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุธิชา  พุทไธสง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุพัตรา  เสยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญรัตน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุพิชญา  อ่องชาติ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุวิชาดา  แหยงกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอนัณปภา  ไสวครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอภัศราภร  แถมกิ่ง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอภิสรา  ตามสระน้อย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอมรวัฒน์  แก้วบุญมี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอริสา  ช่วยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายอาชวิน  สุนารัตน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอินทิรา  มะคำ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนดล  ขามสำโรง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธิตินันท์  ลาดกระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงบัณฑิกา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายพีรวัส  บุญถึง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงภัทรพร  ขามสำโรง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภาวิณี  เอี่ยมสำโรง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายรัชชานนท์  ฉุนกระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุวิชาดา  หลอดกระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายอนุพันธ์  เพียงกระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงไอลดา  สนสำโรง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายณัฏฐกานต์  ศรีสมุทร โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้ววิเศษ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายทวีรัชต์  มีเครือ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายธนกฤต  ชาทอง โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายปรเมษฐ์  ปูนอน โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายปริภูมิ  ภูคำศักดิ์ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายพงศกร  โก้กระโทก โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หนูแก้ว โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงภัทรจาริน  ปลั่งกลาง โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีสมุทร โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายภูมิพัฒน์  ธรรมกาโร โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายรชต  ดีอุบล โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายวรากร  ทองจำรัส โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงสุขนันสินี  บุญทศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงอนัญญา  ภูแก้ว โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ขอมีกลาง โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกัลย์สุดา  บุญมางาม โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงครองขวัญ  สาละ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงจิรัชญา  เนื่องพระวอ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงช่อลดา  จันทะคาม โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงญาณิศา  ถ้ำกลาง โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฏฐพร  ดาไธสง โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์สุข โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงธนัญชนก  พิขุนทด โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญเพ็ชร โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงธิติมา  ศรีจันทร์ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนริสรา  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปุณยนุช  เศียรกระโทก โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพัชชา  ูธุระงาน โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพิชชาอร  พลหาญ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภูริภัค  โสภักดี โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงมาริษา  เอิบผักแว่น โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวนิดา  วงษ์เศษ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสายฝน  ปลั่งกลาง โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสุปรีญา  ศิริกุลชัยวัฒนา โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายอชิระ  ปะกายะ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอติกานต์  สีละวัน โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายอาชาวิน  ต่างครบุรี โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายกิตติวัฒน์  ศิริศักดิ์ตรพกูล โรงเรียนมารีย์ธงชัย ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงขวัญพิชชา  กินกิ่ง โรงเรียนมารีย์ธงชัย ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายจรายุทธ  ริ้วลายเงิน โรงเรียนมารีย์ธงชัย ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายชัยพฤกษ  ฝอยตะคุ โรงเรียนมารีย์ธงชัย ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงญาณิศา  ไชยทองทิพย์ โรงเรียนมารีย์ธงชัย ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พรหมพันธ์ใจ โรงเรียนมารีย์ธงชัย ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงปาริสา  เมดิน่า โรงเรียนมารีย์ธงชัย ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงปิยกมล  คำจัตุรัส โรงเรียนมารีย์ธงชัย ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงวรรณภา  โสกขุนทด โรงเรียนมารีย์ธงชัย ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงวิรากานต์  เคนชา โรงเรียนมารีย์ธงชัย ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายกฤศฎา  แสงกล้า โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกิตติพศ  พะนารินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจรินชร  วันทะมาตร โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงซีตีนุรฮารีชาร์  โต๊ะกาลี โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายนรวิชญ์  บุญกลาง โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนฤมล  มุงกระโทก โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายปิติพัฒน์  พิลาหอม โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายสุรพล  ขุมทอง โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกมลพรรณ  สาหร่ายสำโรง โรงเรียนบ้านบุตะโก ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กอมกิ่ง โรงเรียนบ้านบุตะโก ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงจิประภา  จารุภูมิก โรงเรียนบ้านบุตะโก ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายปรมี  สังขาว โรงเรียนบ้านบุตะโก ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงปิ่นมณี  วงมาเกษ โรงเรียนบ้านบุตะโก ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายพงศกร  ธูปพุดซา โรงเรียนบ้านบุตะโก ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงภัทวันทร์  คูณแสน โรงเรียนบ้านบุตะโก ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายมหัทธนะ  ลุนสมบัติ โรงเรียนบ้านบุตะโก ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายสิงหา  ชัยนิยม โรงเรียนบ้านบุตะโก ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงสุจิรา  อภัยวงศ์ โรงเรียนบ้านบุตะโก ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงสุทัตตา  หินกลาง โรงเรียนบ้านบุตะโก ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีทุม โรงเรียนบ้านบุตะโก ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายกรกฎ  ช่องกิ่ง โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงณัฐวดี  อินทวัฒน์วงษา โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายเตชสิทธิ์  ยัดสระน้อย โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญสูงเนิน โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม