รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกฤตมุข  ผิวงาม โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกันตินันท์  ประราศรี โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทร์สูงเนิน โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  ศิริวงศ์พานิชย์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐชนน  ประกอบผล โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐชยธร  ธรรมชาติ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงบงกช  จันดาหาญ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายพิชญเดช  น้อยหนองหว้า โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายวัณณุวรรธน์  อุณาธิเณย์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงศรัณย์พร  ทันครบุรี โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤษณะ  ปรุงมะเริง โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วเพชร โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พูนศรี โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงณิภาพร  เยี่ยมไธสงค์ โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงดลพร  หงษา โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงนันทชพร  ยินมะเริง โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงพิชญาพร  พรมงูเหลือม โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงวิชญาดา  มูลจังหรีด โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายอติกันต์  มูลจังหรีด โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงอาชิวราท์  ดงกระโทก โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายณภัทร  โปร่งกลาง โรงเรียนชุมชนวัดรวง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธัญชนก  ชวนโพธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดรวง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธิชานันท์  หนองกลาง โรงเรียนชุมชนวัดรวง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปวัณย์นัช  กาธิกาล โรงเรียนชุมชนวัดรวง ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภัทรียา  น้อยกลาง โรงเรียนชุมชนวัดรวง ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกรกมล  บัวกลาง โรงเรียนชุมชนวัดรวง ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงฐิตา  พลกลาง โรงเรียนชุมชนวัดรวง ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายธนฉัตร  หวังฝากกลาง โรงเรียนชุมชนวัดรวง ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงสุดารัตน์  บาตรโพธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดรวง ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายอดิศร  แก่นงูเหลือม โรงเรียนชุมชนวัดรวง ป.6 วิทย์ประถม