รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สร้อยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกมลชาติ  มีสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาภัค  เพชรน้ำค้าง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โกฏเพชร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกานต์สินี  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติธัส  คำทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิรภิญญา  ชวนะนรเศรษฐ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายจิรายุ  ทับเปีย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชญานุช  จันทร์ทรงกลด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชนิสรา  ประสิทธิ์ศร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายชัชพีร์  ปากกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณหทัย  อัมรินทร์รัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  รักษ์พลพันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐชา  ปะอันทัง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐนันท์  แสดใหม่ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณิชกานต์  ยิ้มย่อง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายเตชธรรม  ตู้พิมาย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงทิพกร  มีสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายธนวินท์  สุดใจ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธัญญามาศ  ทาสะโก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธีรพงศ์  จันทร์ชู โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายนภดล  ขาวปาน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายนภัสกร  สรสิทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายนราวิชญ์  ชิดกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนลินนิภา  เบี้ยกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนันท์สินี  น่วมนิ่ม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปณิสรา  เย็นใจ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายปรวรรตน์  ดวงพิมาย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปวีณ์นุช  พรโพธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปีย์ญาดา  วัดถัง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายพชร  ผ่านจังหาร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายพชรพล  พินสิริ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพรนภัส  เจริญศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพัชรกันย์  ด้วงมุขพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพัทรพิมล  นายโท โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายพันธวัชร์  วัชรพันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายพีรพัฒน์  ทุ่งกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงภัคจิรา  อาดมะดัน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายภัทรพล  ไชยกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายภัทรพัฒน์  สิมทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายภูณิรัฐ  เตียงพลกรัง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงมนชวันณ์  โชติช่วง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงมัสติกาญ  จิรสาธิต โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงลัทธวรรณ  ชินเกษม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายวชิรวิทย์  พรั่งขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวันวิสาข์  กวีวรากร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวิมลพรรณ  หนูขาว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงศกาวรัตน์  วัดวิลัย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศกุนตลา  ธัญญานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายศตคุณ  ศุภเมธานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงศิริกัญญา  ปลิงกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายสิรภพ  จุตพรชัยศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายสิรภพ  ชัยนคร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายสิรภพ  แปวกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสิริกร  กลายกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสุประวีณ์  สงรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายเสกข์ชัย  ถิ่นโคกสูง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายอชิตะ  สายเพ็ชร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอภิชญา  พาดกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายอภิชาติ  ลองจำนงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอริสรา  เจริญการ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายกรธัช  กุลรพีภาส โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายกรวิทย์  ดีมา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกฤติกานต์  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายก้องภพ  ขันอาสา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกันติชา  กอบสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สุขบัวใหญ่ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายคณากร  ดุจบัญชาอมร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงจรรยพร  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงชวันรัตน์  เชิญกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชินกฤต  อเนกเวียง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  คำกองแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงญาณิศา  ฤทธิไชย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณพัชร์ปพร  กอไม้กลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายณภัทร  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุตรแสน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐธิดา  โชติยา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณัฐภัทร  อาญาเมือง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายเตชิต  พลเมือง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายทรงกร  ไสวชัยศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายทรงกฤต  ไสวชัยศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงทิพานัน  แรงครุฑ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายทีรวัฒน์  แก้วจังหาร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายแทนธัญญ์  ก้อนทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธนพัต  สีหานารถ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธนภัทร  ตอบสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงธนัชชา  ริงคณานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธวัชพงศ์  สุกใส โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธัชกร  อุมาธรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงธัญรดา  รอกกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธันวา  สุขหฤทัย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธีรศักดิ์  งึมกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนันทิกานต์  ทวยไธสง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายนิติธร  ปะโมนะตา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงบุณยาพร  หมอดี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายปภังกร  ประสพธรรม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปริณณิฌา  ไตรภพกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปวงภร  เอนกวิพุธกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายปวริศร์  อิ่มอำพลศักดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปาณิสรา  พรานุสร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพชรอร  พรจะโป๊ะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพรนภา  ด่ำกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ปัญญาสาร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  วงศ์โสภา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายภัทรกร  บรรเทิงกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงมาริสา  ธรรมดา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงโยษิตา  ทารินทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายรวิพล  บุ่งหวาย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายรัชชานนท์  บุญวรสถิต โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายราเมศวร์  ไตรยวงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงลภัสรดา  จิรอัครยา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวชิรารัตน์  ปัญญารัมย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวนัชพร  พลเหี้ยมหาญ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายศิวกร  อู่เสือพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายศุภกร  สมอฝาก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงศุภสุดา  อิ่มถาวร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสุชัญญา  จรโคกกรวด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสุชาดา  สระแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายอชิรวัตติ์  เจริญชัยวณิช โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอธิชาวดี  ไชยวงศ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอนันชญา  สาลีสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอมลมณี  บุญประกอบ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอรุณรัศม์  อมัติรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายนรภัทร  สุวรรณบุบผา โรงเรียนบ้านหมื่นไวย ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกนกกร  กูบค้างพลู โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงกรกนก  รอดหมื่นไวย โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายกรวิชญ์  กรมรินทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายกวิน  สุทธิสา โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายก้องภพ  ทองใบรัตนา โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกันติยา  ปิดตาละเพ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายกิตติคุณ  เพ็งศิริศาสตร์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายกิตติภณ  ภักดีวิไลเกียรติ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงเก้ากานต์  ขรึมสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงขวัญกมล  แสงจันทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงคณิฎฐ์ษา  ดิษฐ์ฐเจริญ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงคุณาพร  แสงสว่างสถิตย์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายฅนตง  ธารพร โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายจิรเดช  สิทธิดา โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายจิระธนนท์  ปิตุวัฒนเศรษฐ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงฉันฑุมาตุ  ศรีชา โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายชนันธร  เพลิงสงเคราะห์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายชนาธิป  แก้วหมื่นไวย โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายชินวุฒิ  สุวรรณ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายญาโณทัย  สายทิพย์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พรพิพัฒน์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วพลงาม โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายฐิติวัสส์  สันธนะพานิช โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณชญาดา  แสนสุข โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายณชัชวัฏ  ชินกุลกิจนิวัฒน์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายณฐกร  พันธุ์ฟัก โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายณฐพล  ศิริจำปา โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายณภัทร  ยังมี โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  เมธีปรีชาบุญ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายณัฏฐนพล  สารนอก โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายณัฐกรณ์  ระเบียบโพธิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณัฐธิดา  วรรณวงษ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายณัฐพล  มุ่งภู่กลาง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายณัฐวัศห์  ไทรเทพยิ้ม โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณัฐวิภา  เกษสังข์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงณิชกัญ  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณิชกานต์  ชะวาลา โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายตะวัน  คงเจริญ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายเตวิชฏ์  สกุลภักดีศักดิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงทัตพิชา  บุตรสร้อย โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายทัตอิสรณ์  ศรอินทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายธนกฤต  สวรรค์พรมราช โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงธนพร  จันทอก โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายธนพล  สงมูลนาค โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายธรรมปพน  โสตรุดร โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายธัชกร  พลตะขบ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายธัชกรณ์วฤทธิ  ทีปกรบุญญะนินท์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงธัญกานท์รดี  สุรดิษธิติวัฒน์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อิงคณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายธีรเทพ  น้อยบุตร โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายธีร์ธวัช  แทนจะโปะ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายธีรภัทร  เจริญผิว โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายธีวสุ  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงนริศรา  ชาวทองหลาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนลินญา  เจริญนำ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงนวสรณ์  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัญหาราช โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงจันทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายนิติธร  อั่วกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายนิธิศ  พันการุ่ง โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายบารมี  พิณรัตน์ยุทธการ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายบุญสาม  สุขศิริ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงบุณยกร  ใจเขียว โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงเบญญพร  คลังนอก โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายปฐมภพ  มูลติปฐม โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงปณิดา  ประทุมมา โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายปภาวิชญ์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงปภาวี  ภักดีณรงค์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงปริยากร  มาไชยนาม โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงปวรีย์  พื้นชมภู โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายปัญญวิชญ์  สุดเฉลียว โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงปัณฑิตา  ธีรอรรนพ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงปัณฑิตา  แฟสวัสดิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงปิยฉัตร  สถาวรินทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายพงศ์กฤษฎ์  ธาตุทอง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายพงศธร  ขาวหมื่นไวย์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายพงศ์ศิริ  กองโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายพรสวรรค์  ตู้ปทุม โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายพลกฤต  ดอนจันทร์โคตร โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพัชชา  เปรื่องวิชา โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพัชรพิมล  แสนสุข โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพัชราภา  เลิศชัยพงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงพัณณิตา  ท้วมพุดซา โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ภูเลี่ยมคำ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพิชญาภา  พละลงษ์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายพิชยะ  วารีวนิช โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงฟ่อนข้าว  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายภครัชต์  สุขสุจริตพร โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายภควัฒน  ขุนศรี โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงภัชรพร  ธนากลาง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  บุญชู โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงภัทรปภา  เขียมสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายภาคิน  ตั้งวิวัฒน์กุล โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงภาวินี  จันทร์พุดซา โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายภิญญาวุฒิ  โชติพนัส โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายภูบดี  สุวรรณเสน โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายภูริทัต  คำมณี โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายมเหศัก  ชินะเมธา โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายยุทธการ  วันไธสงค์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงยูกิ  อิชิเงะ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงร้อยปิ่นมุก  ศรีธเนศศักดิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายรัชชานนท์  สิทธิไทย โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงรัชชาภา  ปาริสุทธิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายรัตนธรรม  โสตรุดร โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  การพาณิชย์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงรัตนาวดี  นพพลกรัง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายโรจนัสถ์  ศรีน้อย โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายวรวุฒิ  ศิริปรุ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงวรัทยา  ประทุมวงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงวรินทร  เข็มทอง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงวริศรา  นันขุนทด โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายวัทธิกร  ม้าทอง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายวันเฉลิม  แรงใหม่ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายวิทวัส  ทอนจันทึก โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายวิทวัส  โชคสำราญทรัพย์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงวิรดา  ประทุมวัน โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงวิรศรัญย์  กุศลจิตต์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงวิรัญชนา  จันทร์เขียว โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงวิราวรรณ  หาญพงษ์สิงห์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงเวธนี  ละมัย โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงศตพร  โชติฉันท์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายศรวัส  สีมา โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายศรัณย์กร  ปภาวินนรเศรษฐ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงศวรรยา  วรรณศรี โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงศิรภัสสร  คำดี โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงศิวพร  ปรารถนาสันติสุภา โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงศุภิสรา  บางจันทึก โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงสมิตา  จตุรพรสวัสดิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงสมิตา  นกพรมพะเนาว์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายสรวิชญ์  ไคขุนทด โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายสรวิศ  วณิชลัพธิกิจ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายสิงหา  วัฒนการุณวงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงสิรินทรา  เรืองมะเริง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายสุทิวัส  ลี้สุวัฒน์กุล โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงสุมิญตญา  ประจวบกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงหทัยกานต์  แซ่ไหล โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอชิรญาณ์  กุลรภัสอิษฎา โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงอนัญตญา  ทรัพย์สูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายอนาวิล  ขยายดี โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายอนาวิล  วงศ์สิริวิริยะกุล โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายอนุภัทร  สรรพลชัย โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเฟรือง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงอักษราภัค  ปอยสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงอัยยาริณ  มหัทธนวิบูล โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายอุกฤษฏ์  ์จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายกฤษฎา  กองขุนทด โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกวินธิตา  เหล่าชุมแพ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกวิสรา  จันทร์หล้า โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกัลยกร  กอบพุดซา โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกานต์วีรินท์  เอี่ยมรอด โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายกิตติศักดิ์  วณิชลัพธิกิจ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายจักรภัทร  ไทยประสงค์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงจิดาภา  เบญจนวพร โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงจิภัทรธิดา  สุวรรณวงค์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายจิรัฏฐ์  มานิตย์นาค โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงชญานิน  อินทะวัน โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชนากานต์  พัฒนากุล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายชนาธิป  เพลิงสงเคราะห์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  สมานพันธ์สกุล โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงชิษณุชา  สวนไธสง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงญาณิศา  ฉ่อกระโทก โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงฐิติชญาพร  กลับผินไผ่ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายณ ตะวัน  เมืองวงษ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายณฐกฤต  เพ็งสระเกษ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณดา  จิตชู โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณปพณ  มณีกุล โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัชชา  บุญสายออ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายณัฐดนัย  ธนศิริกุลชัย โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณัฐตวัน  อาริต โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองประโดก โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณัฐนันท์  เอี่ยมสุวรรณ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายณัฐภัทร  วิริยะจิตต์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณัฐวุฒิ  รอสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณิชาภัทร  จารุจินดา โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยกร โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายเดชาวัต  เพ็ดทะเล โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงทักษวดี  แพนพา โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงทิพปภา  จันทร์ธานี โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  จันทร์จีน โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงทิลาภรณ์  ทัดเทียม โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธนกฤต  เดือนขุนทด โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนธัส  พัดใหม่ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธนบดี  วัฒนะสิริโชค โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงธนภัค  ภคบวรเกียรติ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธนินท์ธร  นุชาญรัมย์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธัชธรรม์  แสงนาง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธัญสิริ  โทธรรม โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายนที  เตียงพลกรัง โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนภณัฐ  พันการุ่ง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายนราวิทย์  มนต์จังหรีด โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงนัทศิกานต์  ดุลย์ขุนทด โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนันทิตา  บุญรอด โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายน่านนที  สุวานิช โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงบุณฑริกา  ธนาวุฒิ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปฏิพัทธ์  แห่งกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปทิตตา  ประทุมมา โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปภาวรินท์  ทิวาวรชัย โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายปริญญา  ผลประสาท โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปริยาภัทร  คำเจริญ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปรียาภัทร  รักมงคลตระกูล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปลายฟ้า  โยธาภัคดี โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายปาฏิหาริย์  โฆษวัฒนกุล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายปิยะวัชร์  แสนรัง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายปุญญนนท์  ผาสุขอนันต์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพอดี  ศรีวราลักษณ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพิชชาภา  สุคัสถิตย์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพิชชาอร  เชิญกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพิชญธิดา  เชาว์วันกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายพีรณัฐ  วงษ์พูล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศุภสีห์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โรจนานุกูลพงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายภคพล  ว่าวจังหรีด โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงภัททิยา  เรียงสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภัทรปภา  สิริสุธามาศ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงภิญญดา  อักษรวุฒิ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นามปัญญา โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายเมธัสพล  จีนนางรอง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเมธาพร  มุสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงรีย์ลชล  นาคเพ็ชรพูล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวรรณวณัช  นาคภิบาล โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายวัชรพงษ์  อริยะมนตรี โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายวิวิศน์  สุรเวทวงศ์ภาส โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงศรัญย์รัตน์  แสงจันทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายศรัทธานนท์  เพชรนิล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายศุภวิชญ์  นรินทร์นอก โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายศุภวิชญ์  เพียซ้าย โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายสิงห์สมุทร  ราชนาวินทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสิริกร  ขาวพรหม โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสิริโสภา  สมิตินทุ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุธิมา  พรรณขาม โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสุวชานันท์  พยอมใหม่ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสุวิชญาน์  เทียมโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอธิชา  พุทธวัน โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายอนุชา  ทองทับ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอรกัญญา  ชิณวงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอลิสา  บรรชิต โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายอัศวิน  จันลา โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีมาพันธ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงเอวรินทร์  เจริญวัย โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พานแก้ว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายขวัญศรัณย์  ปลื้มพันธ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงขวัญสิริ  อมฤก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงจริยา  สิงห์ทอง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเชิญ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายชิน  น้อยวิเศษ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงญาณิดา  การกล้า โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงฑิมพิกา  นอกพุดซา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายณฐกร  กิติโกฬะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงณฐา  แสงแก้ว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงณัฐนิชา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายณัฐบดินทร์  คันธาภิชาติ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายณัฐพงษ์  เลิศธนันพงศ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายธนโชติ  อภัยภักดี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงนวพร  ไทยนิคม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กลอนโคกสูง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  งามกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายฝายภูพาน  เตชิตตุลธร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายพงศภัค  เชื่อดี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงพัทธนันท์  บัณฑิต โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงพิชญธิดา  เต็มผักแว่น โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกยนนไชย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายพีรวัส  พวงแก้ว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงภัททิญา  อยู่หมื่นไวย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงรัชนีกร  แซ่ก้วน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงริญญ์รภัส  ศิริสิทธิ์นรากร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงลักษิกา  ชัยศรีหา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีนนท์สกุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงวิรากานต์  แก้วทะเล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายวีรภัทร  คำแก้ว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำแฝง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายสิทธิพล  แก้วสถิตย์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงสิรามล  สมิตินทุ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงสุวิลตรา  บุญลาภ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายอนันดา  เบาเออร์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงอริสา  พินเขียว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงอัจฉรา  บั้งจันอัด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สอนสุข โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชดช้อยพรมราช โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีเกษม โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายลัทธพงศ์  ปั้นหยาทอง โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายศรายุทธ  แถวรำ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายสุรชัย  น้อยอามาตย์ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายอนันต์พล  ศรีเกษม โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงกชกาญจน์  สมเนตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงกชณรรถ์  ชอบงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงกชพรรณ  ศิริจำรัส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายกชเมธ  วงศ์รัตนดิลก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายกนกภล  จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงกนกวรรณ  ฐานะวัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดีจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงกมลพร  ประมูลสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายกรกฎ  แนบกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายกรภัทร  โชติพรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงกรรณิการ์  เนียมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงกฤตพิชชา  ผิวกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายกฤตภัค  เพียสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายกฤตัชญ์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายกฤติเดช  อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายกฤติน  ประจันนวล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายกฤษณกัณฑ์  จงเจิมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายกฤษดา  พิมพาทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายกฤษติพงษ์  ลำดวน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายกฤาฎากร  กาญจนกิจโกศล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงกวินดา  ครามกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายกวีวัฒน์  หัสดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายกษิดิ์เดช  ฉายพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายกษิดิศ  ตั้งสกุลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงกษิรา  คูณแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายก้องภพ  เยื่องกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงกัญญ์วรา  จ่าหล้า โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายกัณตภณ  สกุลภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงกัณยาภร  ศูนย์กลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงกันฉัตรญา  รังกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายกันต์ตพัทธ์  เพียรธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายกันตวัฒน์  วงศ์โรจน์ปชากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายกันต์อเนก  บุญข์จรัสมนตรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงกันยภร  หอมจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงกัลยกร  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงกัลยา  ลิ้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงกัลยาณ์  ศรีมรรควัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงกิตญาดา  อาศัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายกิตติภณ  ชัยศิรินิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงขวัญพร  พันธุ์สุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงขวัญมาดา  โชคกฤติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายเขม  ปั่นตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายคชภัค  จรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายคณัชญ์ศรัณย์  ประชุมพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายคุณธรรม  ดวนขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายคุณาสิน  หาระปานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงจรินทร์พร  สะอาดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายจอห์นนี่  คูริคส์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายจักรภัทร  พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงจิดาภา  จงจิระวงศา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงจิดาภา  ยึดพวก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายจิตติพัฒน์  อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงจินตกัญญา  ก้อนสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงจินตพร  แดบสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายจิรกร  สุขพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายจิรโชติ  โฆษวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงจิรปรียา  ทรงจะโปะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายจิรภาส  สิริประเสริฐศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายจิรวัฒน์  โถเหลือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงจิรัชญา  แผละกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงจิรัฏฐ์ชญา  โพธิศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายจิรายุส  กระเบากลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายจุลณัททศธรรม  ศรีบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายจุลภพ  ครองไตรภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงจุฬาปพิชญ์  มหาภูมิวรนิพิฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายเจตนิพิฐ  กลสรร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายแจ็กก์กริน  พูนกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ไกรธนานันต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายฉัตรวุฒิ  พจน์จะโป๊ะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงชญานิศ  ฟูกโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงชณิดาภา  โฉสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายชนุดม  เติมพรมราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายชยพล  ตั้งวิไลเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายชยพล  สมศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายชยพัทธ์  ตั้งอมรสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายชยุตพล  หนูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายชาคริต  ลิ้มรัชตามร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงชาคริยา  ปิดตานัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายชิติพัทธ์  จิรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายชินาธิป  ละม่อมงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายชิรพงศ์  อ่ำบุญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายชุณห์ทีฆ์  นิรันดร์นุต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงชุติมา  เตยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงโชติกา  แดงวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายญาณกวี  คงหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงญาณิดา  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงญาณิศา  การินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงญาณิศา  วัชรประทีป โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงญาดา  กรอบทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงฐิชาพร  กริดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงฐิชาพรรณ  กริดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงฐิติชญาน์  วงศ์กีรติกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงณฐา  เดชขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายณทรรศ  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายณธกร  ตุลยานันต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงณัชชา  เบี้ยกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายณัชพล  ประทุมเมศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แย้มกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงณัฎฐ์วรินทร์  วรรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงณัฏฐา  จอมพุทรา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์  แก้วจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายณัฐกฤษณ์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายณัฐกิตติ์  ใบเตย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงณัฐชา  แว่นเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงณัฐฐิยา  ด่านกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงณัฐณิชา  เว่าสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงณัฐณิดา  เปรมกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายณัฐธนธร  นาเรือทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายณัฐธนา  นาเรือทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายณัฐธพล  พานิชยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงณัฐนันท์  นิจดร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายณัฐปคัลภ์  กริดกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายณัฐภัทร  ถองกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายณัฐวรรธน์  สันทัดพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายณัฐวัฒน์  นิลแท้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายณัฐวัฒน์  ฟังสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศุภมิตรโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายณัฐวัศห์  เพ็งพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงณัทณิชชา  เชื่องสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายณัทภัทร  พยัคฆศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายณิชกุล  มาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงณิชชาภัทร  นากลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายณิชพน  เลิศจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงณิชากมล  สุขโต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายดนัยณัฐฐ  จารุวงศ์วิทยา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงดลธร  รุ่งศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายดินสอ  ทรัพย์ธานารัตน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายต้นน้ำ  ยศชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายเตชพน  สธนเสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายเตชิต  โสมโสก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายเตชินท์  ชัยประภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายเต็มบุญณ์  เกตุกระทุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงทักษพร  นิลน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงทักษอร  ปัณยานุรักษกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายธนภัทร  ทูลกอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายธนภัทร  ยอดโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายธนภัทร  วุฒิวรจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายธนวิชญ์  เผื่อนงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงธนัญชนก  กิจเพิ่มเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายธนัท  ศาสนนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายธนานันท์  แพทย์กระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายธนาวุฒิ  คลังทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงธนิดา  เรืองบุญคุ้มสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายธัชพล  มาธงชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงธันยพร  ย่านโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายธัมภพ  ครองไตรภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายธาดา  เฉ่งกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายธาดา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงธิราพร  ขจรภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายธีทณัฎฐ์  ญาณโกมุท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายธีร์ธวัช  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายธีรปัญญา  ประภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายธีรภัทร  พรมพิสารท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายธีรภัทร  อุพลเถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายธีรเมธ  อุพลเถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงนพวรรณ  พงษ์แก้วดก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงนภิษา  อาภาสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายนรภัทร  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายนราธร  ชุดไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายนฤภัทร  เรืองนิคม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงนลินนิภา  บุญภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงนัชชา  กอหญ้ากลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงนัฐณิชา  ทิพย์โยธา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายนัธทวัฒน์  ลีลาวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงนันทชพร  เกียรติภูริภัทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงนันท์นภัส  บรรเทิงใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงนันท์นลิน  ด้วนมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายนันท์ปวัฏ  บุรสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงนารีญา  สุขสร้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงนิชชาภัทร  กุญศลานุคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายนิติธร  ฉ่ำแสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายนิพนธ์  สีห์ผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงนุชสุดา  สุวรรณชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายบรินทร์  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายบัญญวัต  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงบุญญาพร  บุญเคน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงบุญฐิสา  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายบุณยกร  ธงภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงบุณยวีร์  หวังดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงบุลจิรา  สืบสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงบุษกร  ปลักกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงเบญญาภา  จำนงค์พล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงเบญญาภา  สิริประเสริฐศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายปกป้อง  เงาเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายปณิธาน  แฝงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงปภาดา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายปภิณวิทย์  กาบเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายประกาศิต  กองเฉย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายปราชญ์  โรจนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงปราณณิชา  ชำนาญกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงปริชญา  ชัยธนะกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงปริยาภัทร  แก้วทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงปรียาภัทร  ประภัสสรมนู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายปวริศ  วงษ์บัวงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายปวรุตม์  ทือเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เปลื้องกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายปัญญวัฒน์  ธิติเจริญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายปัญญากร  บุญยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  เพ็ชรขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงปัณฑารีย์  นิตใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายปัณณทัต  หวังสุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายปัณณทัธ  ถมจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงปัณณพร  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายปัณณวัชญ์  ชมเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายปัณณวิชญ์  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายปัณณวิชญ์  วิริยะนาคินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงหานนท์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงปัทมพร  ชาญเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงปาณิศา  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงปาณิสรา  จุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงปาณิสรา  ชัยธนะกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงปาณิสรา  อริยะวงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงปารมี  คุณุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงปารมี  ชวนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายปารมี  สันติชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายปิยพัทธ์  รัตนพงษ์ภูวดล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงปุณณิสา  ว่องวณิชชากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายปุณพศุตม์  ผิวกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายปุณยธิษณ์  ลัทธชัยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงปุณย์วรา  ติรสุวรรณสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริศรีมังกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงปุณิกา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายพงศธร  เปรมท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายพงศพัศ  นิติเลิศพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายพรชนัน  นันสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงพรนภัส  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายพรประชา  สิริภัทรจิรกวิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงพรปรียา  สื่อกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  จิระเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงพัชญาภา  กิตติพัชรากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงพัชรบุญญา  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายพัชรพล  บุญยะมัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายพัชรพล  แขพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงพัชรมณี  คันธา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายพัชรวิชญ์  เตชะมงคลาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายพัทธนันท์  พิพัฒน์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุรพัฒนชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงพัทรศยา  สุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงพิชชานันท์  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงพิชญาธรณ์  ลีราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงพิชสุกานต์  ปิ่นในเมือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงพิมธิดา  มุขโต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  วิษณุโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงพิมพ์พัฒณ์  แสงเดือน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  รวีวงศ์อโนทัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ถินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายพิศาล  ลิมป์วรรณธะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายพิสิฎฐ์  อาศัยสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงพิสุทธิพร  ปริวัฒนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายพีรวิชญ์  คชสาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงพุทธพร  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงเพ็ญญาภา  บุญสิมมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงแพรวไพลิน  เกียรติสุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงภคมน  ทรัพย์สุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงภควดี  รักษาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงภัททิยา  ไพโรจน์อุดมกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายภัทรดนัย  ไตรหัตถทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงภัทรนันท์  ใจงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
674 เด็กชายภัทรพงศ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายภัทรพล  ว่องวณิชชากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายภัทรพล  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายภัทร์พลิน  ศิริมัณทนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงภัทร์พิชชา  กุหลาบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงภัทรวดี  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงภัทรสุดา  มารครบุรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายภาคภูมิ  สงวนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายภาณิน  ศรีพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายภานนต์  ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายภานุพงศ์  ทิวะศศิธร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงภารดี  ธีระวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงภารดี  รวีเพียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงภาวินี  บาตรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
688 เด็กชายภาสกร  แก้วรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายภีมากร  แก้วไพทูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายภูธเรศ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายภูมมิน  ลามศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
692 เด็กชายภูมินทร์  นาอ้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายภูมิภัทร  ชาวพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายภูมิสยาม  ภูสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายภูริณัฐ  หวังช่วยกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายภูริพัฒน์  การงาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายภูริพัฒน์  ปริญญานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายภูวกร  เมธาธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
699 เด็กชายภูวดล  เป็นสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงมนัสนันท์  สมบูรณ์มนัสชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายมินทร์ธาดา  ฉ่าสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายโมไนย  ประพันธ์วิทยา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายยศกร  ปะวิโน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายยุทธิศักดิ์  จอมเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงรวิสรา  กิตติหิรัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายระพีพัฒน์  ทรัพย์สุริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงระรินญา  พุทธิมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายรัชพล  คุ้มพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงรัตน์ฐิษา  พงศ์สิงหโชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายรัตนทัต  ทักษนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายราชศักดิ์  เชิดพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
713 เด็กชายรุ่งภพ  พิบูลย์ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงเรณุกา  ปานใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงลภัสรดา  ชาญเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงลภัสรดา  ทิศกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงลักษมี  พูลผล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงลิลลินีย์  พิพัฒนชัยโชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายเลิศพงศ์  ศุภมิตรโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายเลิศรัชต์  อินทร์ตา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายวงศกร  อัฒจักร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญเหมือน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายวชิรวิชญ์  อุดมประทีป โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายวชิรวิทย์  พิมาลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายวชิรวิทย์  แสงพรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  วิสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงวรดา  จอมสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายวรเศรษฐ์  ฐิตินันท์ชยกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงวรัญญา  ธีรานุพัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงวริยา  จันคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายวสวัตติ์  คำโส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงวัลลภา  บุญเกษมสิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
733 เด็กชายวิกรานต์  โสภณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงวิชชยา  ตันติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายวิชญ์ธิวัตร  ผลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงวีรพัชร  ชื่นราม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายวุฒิกร  กรรณทิพย์สกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
738 เด็กหญิงศรุตา  เรียงจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายศวัช  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายศศกร  ศรีทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงศศิ  ฤทธิอนันตศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงศศิญา  เอกศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงศิรดา  หร่ายกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายศิรพัฒน์  จรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงศิรภัสสร  นิลน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรมมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงศิริภัสอร  มีไผ่ขอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายศุภกร  โปจังหรีด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
749 เด็กชายศุภกฤษ  สงวนกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายศุภกิจ  เจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายศุภณัฐ  รัตนติสร้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายศุภวิชญ์  คันสร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายศุภวิชญ์  ภัควันต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายศุภวิชญ์  วัชรวิศิษฎ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายศุภวิชญ์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงศุภากร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
757 เด็กชายเศรษฐพงศ์  สิริพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายสมิทธิ์  เลี้ยงอักษร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายสรชัช  นิลเพชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายสรวิชพ์  ด่านวัฒนดิลก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงสโรสินี  ติดมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงสาริศา  ขวัญเผือก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงสาริศา  ทีปะลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงสาริศา  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงสาริสา  วิเนตรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายสิทธิพล  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
767 เด็กชายสิทธิวิชญ์  ประเสริฐไทย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายสิรภพ  พลมณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายสิรภพ  ไอศูรย์เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
770 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
771 เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองพุทธ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงสิริกร  กิติขจรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายสิริดนย์  พลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงสิริยากร  เชิดชู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายสิริเวชช์  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงสุกฤตา  อิษฎากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงสุณัฐชา  ปุ๊กหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงสุธารส  พานิชเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงสุพิชญา  บัวคีรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงสุพิชญาภา  เชิงศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงหฤทชนัน  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายหิรัณยวัต  แก้วหร่าย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายอชิรวิทย์  ผาวงษ์หา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายอนพัทย์  ศรีเตชะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงอภิชญา  ตะวัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายอภิภู  ตรงด่านกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงอภิสรา  คงน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงอภิสรา  ภรันยากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีกลับ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงอมลรดา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงอรพินท์  ขอกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายอรุษ  ทีจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายอลงกต  แต้สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายอัครพงษ์  ดีหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายอัครวินท์  สิทธิประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
798 เด็กชายอังศุชวาล  สุขสังขดิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
799 เด็กหญิงอัจฉรียา  เสือทะเล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงอัญชัษฐา  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงอัมพาพันธ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายอาจองอาจ  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ธรรมนิติเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงอิสริยา  นาคหฤทัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงอิสรีย์  หอมจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงกพุธธิดา  บุญเชิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายกรกฎ  แสงศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายกรณ์  ตันติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงกรวรรณ  พิมพ์ปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายกรวิชช์  เสนาะธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายกรวิชญ์  การินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายกรวิชญ์  อุดมประทีป โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายกรัณย์พงษ์  ดวงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายกรัณย์พล  ศรีเพียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงกฤตธ์รดา  ปัทมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงกฤตพร  งามจันอัด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายกฤตภาส  งอกศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายกฤตเมธ  สุรนัคครินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายกฤติเดช  หิรัญวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายกฤติธี  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายกฤติน  ธรรมวิทยาภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงกวิตา  แสงดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงกวินตรา  เนินดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายกวินท์  กวางทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงกวินธิดา  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายก้องภพ  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายกันตพงษ์  จรัสจิตตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงกันตา  ตันติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายกานต์ณัฎฐ์  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายกิตติพงษ์  สมรุส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายกีรกิตติ์  ปักการะเน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายกุลชวาล  บุญทีไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงขวัญดาว  กำมะหยี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายคเชน  บัวกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงคณัสนันท์  พฤกษ์ศิลาเพชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายคริษฐ์  ปะกิระนัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายคีริน  เสนาอาจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงคุณัญญา  ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายจตุรภัทร  นุชกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายจรินพงศ์  ไตรยงวานิช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายจักรภัทร  ทันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงจัณห์จุฑา  บุตรโท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงจันทกานต์  บุญอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงจิดาภา  เยาวนารถ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายจิระพัฒน์  พุ่มเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายจิรายุ  ชาติวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายฉัฐวรินทร์  ท่าพระเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงชญาดา  ปรีชาญาณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงชญานิน  จันทิมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายชนาสิน  กราบทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายชยพล  นิตยวัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  ดิสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายชวัลวัฒน์  ชาติประทุมพูลธาดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายชวัลวิทย์  ฝาสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายชวิน  คุรุกิจกำจร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายชัชวัสส์  พวงพรศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายชัยพัฒน์  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายชิษณุพงศ์  ภักดีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกตุชาญสิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงโชติกา  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงโชติกา  พยัคมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงฐาณัชชา  ดำพรมพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายฐิติกร  สามขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายฐิติมน  บำรุงนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงฐิติวรดา  ดังใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีมูลลัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงณภัทร  รัตนศฤงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายณภัทร  สมมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายณภัทรภูรินทร์  ประจันตะเสน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายณวพล  รามณัฏ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงณัชชา  ชาติงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงณัชชา  สุรวรนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงณัชชา  เศรษฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงณัชชาภา  พยุงกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายณัชนันท์  โพนเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พานิชกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายณัฏฐพล  กิตติหิรัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  โชคเรืองสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กชายณัฐกานต์  กองประชุม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงณัฐชานันท์  วัชรินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงณัฐญา  ใบโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายณัฐณกร  เหล่านายอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูเทียม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงณัฐณิชา  เผนโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายณัฐดรุตม์  วุฒิอัคราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชัยมีแรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงณัฐปวีณ์  ศิริตระกูลเดชา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายณัฐภวิศ  ครอบกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงณิชาปวี  ศรีโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงณิชาภัทร  พงษ์เสถียรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายเด็กชายกันตพัฒน์  บุนยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงตรียาภัทร์  เยินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายเตชินท์  พิลาล้ำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงทองนพเก้า  พัฒนชัยวงษ์คูณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงทิพย์รชยา  สุวัฒนะพงศ์เชฎ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงทิพย์วรา  แท่นกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายแทนคุณ  กีรติเตชาภัค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายธณกร  เอกสินิทธ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายธนกร  กลัดกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายธนกร  กสิภาร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธนกฤต  ฉัตรตะขบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายธนกฤต  ราชวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายธนโชติ  เปลื้องกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายธนดล  ธาราจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายธนเดช  วณิชยานุกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงธนธร  โชติณภาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงธนภร  ผายเงิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงธนวันต์  ขินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงธนัชชา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงธนัชชา  โพธิ์จิ๋ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายธรรมนูญ  วาจาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายธรรมพัฒน์  มีพูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายธรรศ  กองไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายธรรศ  ดำนิล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงธฤธิดา  จันทนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงธษา  จุพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายธันวา  ทวีพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงธาริดา  โอภาปรัชภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายธิติ  วัฒนาธาดาสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายธิติพัทธ์  กนกยุราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงธีมาพร  โพธิ์มีศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายธีรทัต  ชนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธีรสิทธิ  แสงหิ่งห้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายธีร์  เหลืองบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงนนทพร  ทวีก่อเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายนนน  คุณคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายนพรุจ  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงนภัชสรณ์  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายนรภัทร  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายนรศฤงค์  จิ๋ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงนัจกร  ศุภนคร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงนันท์ณภัส  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงนันท์นภัส  สังขกุลมาลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงนันทรัตน์  ยะปะภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายนิธิกร  ด่านใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงนิธินันท์  นิธิยาธนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายนิพพิชฌน์  คมสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายนิพิฐพนธ์  หิงไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงบัณฑิตา  กระรันต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงบุณยนุช  เกตุศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงบุณรดา  นิ่มเจริญนิยม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงเบญจมาศ  จานิกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงเบญญาภา  มานิตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงเบญญาภา  แหวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คำหอม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายปฐวี  กาญจนพรประภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายปภาวิชญ์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายปภาวิน  ปั่นนิกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายปรัตถกร  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงปรีดิ์ชญา  แสงสุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงปรียาณัฎฐ์  ญาตินิยม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จาตุรงคกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงปวริศา  แจ้งพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กชายปัณณทัต  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายปัณณพัฒน์  สุขสมัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายปัณณวิชญ์  น้อยหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงปาณิสรา  มีลาภ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายปิยพัฒน์  ถนัดหมอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายปุญชรัศมิ์  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายปุญญภัทร  นามเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงปุณณดา  ถาจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เจริญวชิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายปุลิน  ศุภรัตน์ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงเปรมพิชชา  ชินหัวดง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงเปรมหทัย  ภูวไพรศิริศาล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กชายพงศ์ณธัช  เชื้ออภัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  ชำนาญศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายพชร  จรัสสินวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพชรมณ  สุรทศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายพนธกร  วัชรวิชานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงพรธีรา  แจ้งไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพรพรรณ  สุรพัฒนชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงพรพรรษา  ชาญสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงพรพระคุณ  กิตติวราพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงพรรณพัทธ์  จิระเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงพรลภัส  นฤเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายพลภัทร  แกล้มกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงพลอยระพี  ธนะขว้าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กชายพศิน  ชาญสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กชายพศิน  วงศ์อนุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายพอพล  ศิริพละ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงพัฒนันต์  นุ่มชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงพัณณิตา  ชินวงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายพันภู  คำมูลใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพิชชา  ลิ้มคำดวง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงพิชชานันท์  ธีรวุฒิวรเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงพิชชาภัค  แพทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงพิชชาภา  แก้ววัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงพิชญาณี  ตุ้มจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงพิชญาภา  กล้ากระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงพิชยภา  ห่วงไธสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายพิเชฐ  ลีฬหานิภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายพิตตินันท์  ใหญ่สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศิริธนพงศ์ภัค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายพิทยุตม์  อัฒจักร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายพิทวัส  บถพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงพิพรรษพร  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  จงกลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฉายะจินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพียรเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายพิสิษฐ์  พรพีระสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายพีรณัฐ  กลั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมพันธ์ใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายพุฒิพงศ์  ไชยนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายพุทธภูมิ  มีจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายเพรียวพันธ์  แสงสง่า โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงเพลงรัก  ตั้งจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงแพรวพัตรา  พิมพ์เบ้าธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงแพรวา  เขตนิมิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงฟ้างาม  กำมะหยี่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ชมทองหลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงภคพร  ปักการะนัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายภวัตศกร  โสทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงภัคอติภา  จันทร์อาภาท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงภัฏภิมุข  สุกรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงภัทรวดี  กุยแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงภัทรวดี  อารมย์ดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กิตติวีรพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงภัทรินญา  หงษ์ทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงภัสสรกมลวัทน์  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายภาคิน  ครูเกษตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายภาคิน  ปรากฎชื่อ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายภาณุวัฒน์  ไกรศร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงภาพพิมพ์  พิริยะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงภาลดา  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายภูชิน  สิริทองสาคร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายภูณิภัส  ผันสำโรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายภูดิท  ประชาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายภูตะวัน  สอนจันดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัทมะริสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายภูริต  รัตติธนาธร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายภูวิศ  เจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายภูศิธาร  อ่านดอน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงมนัดสนันท์  จันทรุจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายมนัสวิน  เข็มทองเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงมิณฑิตา  ตาเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงมินินญา  นาศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงเมธาวดี  ภูโปร่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงเมธาวินี  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายรชต  พรรณลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายรชานนท์  เพียช่อ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงรพินท์ภัสร์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงรมย์นลิน  จีนมะโน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงรมิตา  สุขปลูก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ชื่นราม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงรักษิณา  ดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงรัชนีกร  ญาติโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายรัชพล  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายรัฐศาสตร์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายรัตชากร  ฤทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงรินรดา  เชื้อสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายรุจดนัย  กล่องพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายรุจิกร  เจียมผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงลลิตตา  กาวสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงลลิตพรรณ  พาสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงลวิตรา  ด่านกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงลิฬรพรรษ  เพิ่มชีวา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลำจำปา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เชขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายวชิรวิชญ์  ระวันประโคน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงวยุรฉัตร  ชมเชย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงวรณัน  ยี่จอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายวรภพ  เลิศศุภจิรโชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงวรัทยา  ถุนาบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายวรายุส  องค์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงวรินทิรา  เครือคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายวรุธ  สรธิติไกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงวลีรัตน์  นอกตาจั่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงวิชญาณี  เขมวิวิธ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงวิชญาดา  จินตนามณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายวิชิรวิชญ์  อัศม์สิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายวิทย์วศิน  ฉิมนาคพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงวินิธา  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงวิไลวรรณ  พร้อมจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายวีรภาพ  งอนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายวุฒิชัย  ชังจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายศตคุณ  อังกนก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงศรสิตา  เหลืองคุณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายศรัญย์  โตสมบุญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายศรัณยพงศ์  สุบิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  เรืองประโดก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงศรัณยาพร  ลิมปิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายศรันยพฤกษ์  ทินโนรส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงศศิพัชร  ศิริโสภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายศักปศรณ์  สิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงศิรภัสสร  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงศิริกาญจน์  กนกแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงศิริมันตรา  ปราสัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายศิลปกร  อังกูรชยพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายศิลป์ชัย  คูณขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายศุภกร  เตชะวงศ์อมร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายศุภณัฐ  โสงขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายศุภากร  กุสุมภ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงศุภิศรา  ใสแสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายสกลวัฒน์  นนท์ขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายสมบัษร  คานมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงสมปรารถนา  พลปัถพี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายสรัณย์พล  กมลลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงสวิตตา  ชัยตรัยภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายสัชฌุกร  ชูชื่อ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายสันหณัฐ  ชังจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายสายฟ้า  วิบูลเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายสิทธิโชค  ตั้งบุญฐินา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายสิรภพ  กราบทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายสิรวิชญ์  ชูชื่อ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายสิรวิชญ์  ฤทธิพรไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายสิริเชษฐ์  อัครวงษ์โอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงสิรินทิพย์  สินประกอบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงสีต์อุษา  สุระชน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงสุชาดา  ทีปกรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงสุณัฎฐิกา  สรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงสุทธิกานต์  กวางทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงสุธาดา  บุญรอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงสุธาดา  สายสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงสุพัชฌาย์  ข่างประหยัด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงสุพีรญา  คำโสภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงสุภชา  สุภโศภิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงสุภาวดี  ใจชอบงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายสุรกิต  ศรีจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายสุรจักษ์  สุราวุธ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงสุรจิตรี  ขนายกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ชูอิฐจีน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงอชิรญา  วิไลวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายอติคุณ  อำไพกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงอธิชา  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายอธิษฐ์  จันทร์ด่านกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงอนันดา  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายอนาวิล  ก้อนมณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายอเนชา  ก้อนมณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงอภิชญา  มุขโต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายอภิชา  วังเมือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายอภิชาติ  ขจรศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงอภิภัทราวรรณ  จันวิสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายอภิวิชญ์  ปราบจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายอมรเทพ  กิริรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงอรณัส  จันทกล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงอรดี  อินทรสมใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงอรรฆขญาณี  จองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายอรรถนนท์  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงอริสรา  สาริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงออมทอง  เพ็ชรหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายอัครินทร์  แสนปัญญาการุณย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายอัจฉวิชญ์  เข็มทองเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงอันนา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายอานันท์  กำมะหยี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงอิศริยามณี  ศรีสกุลเตียว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายเอกภิสักก์  ธราพูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายเอื้ออังกูร  สุขพงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงกชพร  ชุติมันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงกฤษธนันท์  ทองโท โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงกวินธิดา  จึงศิรกุลวิทย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไพรงาม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงกานต์มณี  สันติโชติตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงเขมจิรา  ติยะวานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายเขมณัฐฏ์  ทวีมหาเกียรติ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายคุณณสิญจ์  อยู่สันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายจิรัฏฐ์  พูลทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กชายชยพล  ฑิวัฑฒานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ได้เลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงญาตาวี  สุขมาก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงฑิอำภรณ์  ธรรมเกษ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายณพัฐกรณ์  ธนากรวิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงณภัทร  ยรรยงนวกิจ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงณัชชารีย์  สันติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงณัชวลัญช์  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงณัฏฐ์ณัชชา  วิษณุโยธิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงณัฏฐนิช  หวังบุญกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หนูศรีคง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายณัฐชนน  เกียรติก้องเจริญ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายณัฐปคลจ์  วิพัธครตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงตีรณา  เสนนอก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กชายเตชินณ์  ชวาลา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงทักษพร  เล้าสินวัฒนา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กชายธนกฤต  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กชายธนวัต  โคะโอย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงธนัชญา  อินทรปัญญา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงธมนต์ชิตา  หอมจะบก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงธีรากาญจน์  วลัยเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายนภัสณรงค์  บุญญประภา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงนันทินี  มีระหันนอก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กชายนิปุณ  พันธ์ชาญสง่า โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงปทิตตา  ปัจจัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กชายปัณฑิต  ศรีโคตร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กชายปัณณวิชญ์  งามสุทธิกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1194 เด็กชายพงศกรณ์  นิจเกษม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงพิชชาพร  อื้อภากรณ์สกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงพิชชามน  สันติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงภรภัทร  สุขเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงภัทรภร  สุขเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กชายภาคิน  แช่มชูกลิ่น โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กชายภูมิรวิชญ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กชายภูวกฤต  ตันติจารุวุฒิ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กชายภูวรินทร์  จิตต์เจริญธรรม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงมัดใจ  ชัยปัทมานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงรวิสรา  สารสิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงลลิลญาฌ์  สิริปัญจโชค โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงวราภรณ์  ท่าพิมาย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงวิรัลพัชร  พจน์พริ้ง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงศรัยฉัตร  ปึงเจริญกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กชายศิวกร  เตียวยืนยง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงศุภานัน  มะยมทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงสิริกร  รัตนพงษ์วณิช โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ลิม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กชายอภิกร  รัตนานนท์เสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงอรกัญญา  พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงอรนิช  เกตุพุดซา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงอัญชิสา  ชำนาญเวช โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงอิสรีย์  พรมอุทิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงเอมิกา  รูปดี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงกชนิภา  สุขเกษม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 นายกนกพล  หมั่นมา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 นางสาวกรอร  สันติสัมพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 นางสาวกฤติกาญ  บูชา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายกษิดิส  ศรีทองสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายกัญจน์  พูนเกษตรวัฒนา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายกันตภัสส์  จิระชัยพิทักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 นางสาวกัลยาณี  ชัยเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงกุลิสรา  ยอวิทยา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงเขมจิรา  สายบุตร โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงเข็มเพชรชมพู  วงศ์ยุทธจักร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงจินดามัย  พิมพ์ทวด โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 นางสาวจินตกัญญา  จุลคง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงจิรภัทร  เซ็นกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงจิรัชยา  แจ่มกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 นางสาวชนิชา  เอกจิรพงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 นางสาวชนิดาภา  สัตยาคุณ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงชัชชญา  มาลีวรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 นางสาวชาคริยา  ขำพรมราช โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงญาณิศา  สมสมัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 นางสาวญาณิศา  โคติเวทย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 นางสาวฐิติกัลยา  นิติพูน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงฐิติวรรณ  เลอยุกต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงณัชชา  ยัง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายณัชชา  เลียบกระโทก โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน  ธนอุดมประภัทร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 นางสาวณัฐกมล  เนียนพลกรัง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ศรีกู่กา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 นายณัฐธีร์  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 นายณัฐวัฒน์  พางาม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปั๊บกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายแทนตระกูล  วรามิตร โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายธงชัย  พัฒนอักษร โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 นางสาวธนพรรณ  ละเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายธนะเมศฐ์  ธนาศิริจิรสิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงธนัญภรณ์  ทวีมหาเกียรติ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รักชาติ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงธันยารัตน์  อังศวาภิมณฑ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 นางสาวนภสร  ทองจันทร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงนภัทสร  ศรีจันทร์รัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายนรบดี  เขียวแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 นางสาวนรีกานต์  พานอนัน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงนันท์ชพร  วิรุณสิทธิเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงนานา  วาตานาเบ้ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงนิสิตา  พุฒทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 นางสาวบุญมาดา  ดีปราสัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยพงงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 นางสาวประภัสสร  นำแสงกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงปัณณพร  ใบเตย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายปิยวัฒน์  กฤษเกล้า โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงปุณณาสา  จีระประพันธุ์กุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 นายพงศ์พฤทธิ์  กะรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายพงศภัค  โสภณอัมพรพิเชฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงพรนภัทร  วอกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 นางสาวพริมา  หาญพิชาญชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงพลอยเพชรัตน์  ประภาสะโนบล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายพศิษฐ์  อิทธิพันธุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 นางสาวพัทธ์ธีรา  วิไลพรหม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 นายพัทธนันท์  ชูแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงพิชญาภา  คมพุดซา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 นางสาวพิมปภัทร  แตงทิพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายพิริยกร  มิตรจุติกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 นายภพสุข  สุเมธเชิงปรัชญา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงภัทราวดี  ล้วนแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 นางสาวภาวันสินี  อันทะเดช โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายภูดิศ  เขียวไพฑูรย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายภูมิ  โนใหม่ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายภูริณัฐ  ปรีดาสุริยชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 นายภูวกร  จิรอานันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงมัชฌิมา  แดงสากล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงแมรี่ แอนน์  โรเซนทอล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 นางสาวรดามณีรักษ์  ปู่สูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 นางสาวลัดดาวดี  ตั้งปฏิพัทธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายวงศ์วริศ  รัตนสิทธิภาคย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายวรากร  แก้วเกิด โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงวริศรา  ระดาไสย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงวริศรา  ละครชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายวัทนพร  วิมลจิตต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายวัศพล  ฉัตรสอน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายวิธวินท์  โรจน์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 นางสาววิรัลฐิตา  ทองสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 นางสาววิศัทวรรณ  ปานมาก โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงวีร์สุดา  เปรี่ยมงูเหลือม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 นางสาวศรุชา  วิริยะจิตต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงศวิตา  จันทรังษี โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 นายศาสตร์ศิลป์  เมธานุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 นางสาวศิรินทิพย์  ฉิมวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงสมิตา  ริมใหม่ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงสวภัทร  ประกัน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายสิรวิชญ์  บูชาชัชวาลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 นางสาวสุประวีณ์  เสียงใส โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 นายอณิรุต  วริวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 นางสาวอภิชญา  ปรีดาสุริยชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 นายอริย์ธัช  ดาวงาม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงอักษราภัค  ผลฉลาด โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 นางสาวอายะกะ  นากานิชิ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายกฤตานน  นันทศักดิ์ภิญโญ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายก้องภพ  มุ่งอ้อมกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เรืองชัยทวีกิจ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงการร์ดี  บุญทาบุรี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงกุลญาดา  เถินมงคล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงคณัญช์ชนา  นราพงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  อึ้งวัฒนา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงจิรัฏฐ์  มีสันทัด โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายชนธัญ  รักจะโป๊ะ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายชยานันท์  งามสุขสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายชัยภากร  ยวงทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงฐิติพรรณ  วรรณทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายณภัทร  อันอามาตย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงณหทัย  ปัจจัยโย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ชลิตพิชัยโชติ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เอี่ยมสูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายณัฐเกียรติ  ศิริเจริญศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาสว่าง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงณัฐธยา  สินมะเริง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายณัฐนันท์  อังสุนันทวิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายณัฐภณ  สิริจามร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชยโชติอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายณัฐวิทย์  แย้มประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงณาวรินทร์  ตัณศุภศิริเวช โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายธรรมกิตติ์  วงศ์กาไสย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายธีเตรัตน์  วงศ์เสถียรชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายธีร์ภัทร  จินตนามณีรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงนิชาภา  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายปพนธีร์  เตโช โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายปรมะ  บูรณสิงห์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายประสิทธิ์การ  ศรีห้วยไพร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายปราณคริษฐ์  เสียมไธสง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงปวริศา  หล่อธาราประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงปัณดา  ม่วงนาค โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายปาณัท  อัญชุลีประดิษฐ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงปิ่นมนัส  รักวิเศษ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงปุญญิศา  ก้านพุดซา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงปุณยลักษณ์  โรจน์รัชดากร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายพงศ์พิภัทร  รองในเมือง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงพลอยชมพู  พิชัยศิริ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงพิชญาพร  ระดาฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์พวง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงเพชรลดา  คงยั่งยืน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงภทรชนก  พูลสมบัติ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายภูมิพัฒน์  สันติโชติตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายภูวเดช  อุดมคุณ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายภูวิศ  ประทุมมัง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายภูวิสิฐกุล  บูชาชัชวาลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงมารีญา  อาสพลุนด์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงมินญาดา  จินตนมณีรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงโมลียา  วรการกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  รัตนเชษฐ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายวทัญญู  ระดาไสย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงวารินทรวี  สันขุนทด โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายวิธวินท์  ฉัตรสอน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายวิธิวัสส์  ภูเบศพุฒินันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงศศิรดา  จริยะพันธ์ุ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงศิริวิมล  ทองสุ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงสโรชิณีญ์  ชัยศิระศักดิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงสวิชญาย์  เสริมศักดิ์ศศิธร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงสุชาดา  ขานทะราชา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายอังศวีย์  ธนสิทธิ์บวร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายอัจฉริยะ  งามสุขสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงอิงน้ำ  ประสพผล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายอินทัช  รัตนเรืองฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงกุลชญารัชย์  วิริยะกุลนันท์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.6 คณิตประถม
1383 เด็กชายณัฏฐ์นนท์  กนกกันฑพงษ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.6 คณิตประถม
1384 เด็กชายธนัยนันท์  น้อยนวล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.4 คณิตประถม
1385 เด็กชายธีรดนย์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.5 คณิตประถม
1386 เด็กชายปรินทร  วณิชเจริญงาม โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงปรียาภัทร์  รักกุศล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  รักกุศล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงอลิสา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงจิดาภา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.1 คณิต ม.ต้น
1391 นางสาวณัฐภัสสร  ปาระสุวรรณ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงนพลักษณ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงปทิตตา  รัชตชัยยศ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงปัญญวีร์  พงษ์ดนตรี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวสุรภา  ปัญจภักดี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงอรรถยา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายชาณิช  ภัคกุลกานต์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายธาวิน  ธนกนกพัฒน์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงภัทรวดี  กุศลานุคุณ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงภิญญ์  ยศพล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายรัฐวัสส์  เลิศภัทรโกมล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายเรืองธรรม  เอี่ยมจิรกุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงสิริรดา  เอกศิริ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงอรกัญญ์ญาณ์  ฉัตรชัยพลรัตน์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.4 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายกฤษณะ  ภาวะโคตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อำไพภาคย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1407 เด็กชายกันตินันท์  โภชาดม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยนจอหอ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พีรทวีพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงขวัญข้าว  โยธารักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงขวัญปีใหม่  ปึงวงศานุรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กชายจักฤทธิ์  ปิยพรไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กชายจิราวุฑฒิ์  พลกล้า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงชนาพร  ยอดขาว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กชายชยางกูร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กชายชยุต  เบญจรัตนสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กชายชโยทิต  จันทร์สูงเนิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงชัญญา  ศรีพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์โตทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงญาณิศา  หอพิบูลสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงฑีรธิดา  สัจจะมโน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กชายณัฐดนัย  ชัยจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กชายเดชาวัต  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงทักษอร  ว่องประชานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1425 เด็กชายทัชชกร  แก้วใสธัญกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1426 เด็กชายทิฐินันท์  พิริยะวิไล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กชายธนกร  โชติพีระวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กชายธีร์  เทพณรงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1429 เด็กชายนภัสกร  ศรีทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงบุษภาส  ค้าขาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงปนัสยา  เทพพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กชายประกฤษฏิ์  วัฒนถิระอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงปราง  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงปัณณะภัสร์  พีรทวีพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงปิยธิดา  สุทธิวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กชายพรรษวุฒิ  ใจเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงพฤกษา  ไชยวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1438 เด็กชายพลอธิป  ไพราม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  เพชรสุรีย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร  ตันเส็ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1441 เด็กชายพีรบูรณ์  ทองระอา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กชายภคภูมิ  เขตนารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1443 เด็กชายภัคภัทร  ภักดีเมฆ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1444 เด็กชายภัทรพล  มีแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงมิลธิรา  ซั่วพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1446 เด็กชายแมทธิว  ก็อทท์วาล์ด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1447 เด็กชายยศบดินทร์  วิชญาณวรวุฒิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กชายรัชต์พิพัฒน์  ริ้วศรีกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1449 เด็กชายเลิศพิสิฐ  ปึงวงศานุรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงวรนิษฐา  วงศ์ปราชญ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงวรัญชลี  ประวัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ทรัพย์ทรายทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1453 เด็กชายวิศรุต  สันติภาษิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงศรัณรัตน์  ชนะจิตไพรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1455 เด็กชายศักร์สฤษฏิ์  ปัญญานาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1456 เด็กชายสรวัชญ์  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1457 เด็กชายโสภณวิชญ์  ปึงวงศานุรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1458 เด็กชายเหนือเมฆ  บวรยรรยง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กชายอนาคิน  จันทหาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงอรอินทุ์แอม  อ่อนก้อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1461 เด็กชายอัครวิชญ์  แฝกโคกสูง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1462 เด็กชายไอย์ณพงศ์  ริ้วศรีกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1463 เด็กชายดนัสวิน  ไชยมัชชิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายธนินเกียรติ  จิตรอาษาธนสาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 นางสาวธริตา  โศภิษฐิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงธีรดา  อุดมเจตจำนง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงปัณฑิตา  โตมรศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงพีรชญา  ลิ้มมหาคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงสิรภัทร  อุทุมพิรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายกชภูมิ  เพ็งเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงกนกณัฐ  แผ่นทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายกมนทรรศน์  แดงทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายคงภัค  ไชยรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายคณพศ  ชินสีห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายจิรวัฒน์  มีพรสวรรค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงจิริสุดา  เมืองมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงฉัตรศศิธร  แพร่งผักแว่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงช่อปัทม์  ศีลารัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงชาลิสา  บูราณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายชิษณุพงศ์  แป้นหมื่นไวย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงโชติกา  หล้านามวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงฐิตารีย์  ลอยศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายณธรรศ  แสนพลกรัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายณัฐชนนท์  ตั้งศรีเสรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายณัฐพัชร์  หวานจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายเตชัชธรณ์  สวัสดิ์จะบก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายธนเกียรติ  เอมโอช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายธนบดี  บุญทวี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายธภัทร  แสงพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายธวัฒน์ชัย  บูรณะปิยะสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายธัชกร  นิติอมร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายนนทิวรรธน์  พิริยะไพโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายนันทพงศ์  วิระเทพสุภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงบัวไพลิน  เหล่าคงถาวร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงปรายรุ้ง  สุขเกษม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงปริศรา  รัตนประสบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายปองคุณ  หงษ์กุลทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงปาณิสรา  ชินสีห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงปาริชาติ  พยุหไพศาล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายปุญญพัฒน์  จารัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงปุญญาพร  เรียงเงิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายพชร  ก้อมมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงพนิตพิชา  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายพรรณนภพ  รอบคอบพรมราช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงพลีรภัทร  เทศดีตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายพิชชาภา  วงศ์ณรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงพิมชนก  พลศักดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายเพชรภูมิ  พิมพ์เสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงเพียงออ  สุขศรีเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายภาคภูมิ  สุขสุภาพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงภูริชญา  ตันติมาลา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ว่องประชานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงมิสะกิ  คิยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงรมย์ธีรา  อุดแจ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงวรรณลดา  เจริญกิจทวีวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงวรัญญา  แพะขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายวศินท์  ขาวถิ่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงศิริรักษ์  สุระพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงสวิชญา  ชนะบำรุง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงสุธนีกาญจน์  ศิริตระกูลเดชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายเหมันต์  ตุลยเตชินท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงอภิญญา  ทองศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายไอศูรย์  คลังบุษฎีกานต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงคณัสนันท์  บุญโต โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.5 คณิตประถม
1525 เด็กชายญาณกร  สาลากลาง โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.5 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงณัฏฐวรีย์  อั้งโสภณ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงนภัสสร  หนูธรรมพะเนา โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นกพรหมพะเนา โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงมนัสนันท์  จูมอญ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงร้อยขวัญ  วัชรเมธีกุล โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงวรัญญา  อึ่งสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงอภิสรา  อาษานอก โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงอภิสรา  แก้วพะเนา โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปราบงูเหลืม โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนมาลัย โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายชัชวาลย์  นามอภิชน โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายธนวัฒน์  พยัคฆา โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงปนัดดา  สมนึก โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 นางสาวปพิชญา  ชาญชนะโสภณ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 นางสาวปัญญดา  ดองโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 นางสาวปามิตา  ขวัญถาวร โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงปิยาพัชร  รังษีวัฒนานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายพัศกร  บุญประสาท โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายมงคลชัย  เรือนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายศุภกรณ์  ชนะกิจ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายกฤตภาส  รัตนรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงกวินทิพย์  คงสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงกันต์ธิดา  มาบุดดา โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายกันตินันท์  ชูอิฐจีน โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายขาล  ธนวันต์บดี โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทร์เปรมเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงโชติกา  ชัยดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายฐิตินันท์  แข็งขัน โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายณัฐวุฒิ  พินศิริ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายนรินทร  วงษ์คต โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงนัชชา  จุกกระโทก โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงนันธิดา  อาษา โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายนารนทร์ฤทธิ์  ขยันงาน โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายบุญญานนท์  ชิพิมาย โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงปัทมพร  แก้วเพชร โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายพีรณัฐ  สีเถื่อน โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายพีรภัทร  จุฬา โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงภัทรนันท์  ทองกระโทก โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงภัทรภร  คงแก้วพะเนา โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายรัฐกานต์  มาหมื่นไวย โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงวนัสนันท์  บุญโต โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สง่าวาจาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงวิชญาดา  หมากกลาง โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงวีรภัทรา  สมบูรณ์นอก โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงศิริวิมล  ม่วมกระโทก โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงหทัยกานต์  ปันทวังกูร โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงอภิชญา  คำแหง โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงอริสรา  คำเสียง โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายไกรวิชญ์  ทัพมงคล โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
1575 เด็กชายคณานนท์  รีทันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงชลิกา  อยู่ยืน โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงณฐอร  พะไลไผ่ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.4 คณิตประถม
1578 เด็กหญิงณรัก  พิทักษ์การ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชวนนอก โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงณิชกุล  ขุมพลอย โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.4 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงนภาภรณ์  พัฒทัยสง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงนมน  ดวงมณี โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.4 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงปัณณพร  ป้อมวัดแค โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กชายปิยพัทธ์  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงพอเพียง  จริยธนาวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.4 คณิตประถม
1586 เด็กชายภูดิส  โพธิ์กลาง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.4 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงวรรณธีรญาดา  ศรีสุขา โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงศุภิศรา  พิมลพร โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
1589 เด็กหญิงสุทัตตา  จงชิดกลาง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
1590 เด็กชายเอแลนด์  บั้งจันอัด โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
1591 นางสาวณัฏฐชยา  สงสนธิ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ม.3 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายสุรศักดิ์  จันทร์หมื่นไวย โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กชายโสภณวิชญ์  ธนพิบูลพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงชนม์ณานันท์  สินชัยศรี โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงชลกนก  แจ่มศรี โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายชุติเทพ  ภูบุญศรี โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุอินตะ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ตั้งดวงดี โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายธนกร  บุตรเนียร โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์วุฒิภัทร โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายปิยพนธ์  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายพันธ์วริศ  วิมลศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายพิชญะ  กองษา โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงภูริชญา  ขุนมธุรส โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงลภัสรดา  ภิญโญนนทกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงกัญญวรา  ทรัพย์ธนกร โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ป.6 คณิตประถม
1607 เด็กหญิงณนิดา  ภาคทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ป.6 คณิตประถม
1608 เด็กชายปัณณวิชญ์  บัวขจร โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ป.6 คณิตประถม
1609 เด็กชายพรเกษม  ชัยเตชิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ป.6 คณิตประถม
1610 เด็กชายนาวิน  ชุ่มประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กชายประดิพัทธ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงวาจาเทพ  ชัยพิลา โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงสุวรรณษา  แสนสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงอภัสรา  ทองไทย โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กชายกีรติ  ทรงผูกจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงภัทรวดี  ชาติกลาง โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายรวิรัตน์  นิ่มกระโทก โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายณัชชวิษฐ์  เมธีนิธินันท์ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงณัฐธยาน์  รักกิจศิริกุล โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วสระศรี โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 คณิตประถม
1622 เด็กชายธีภพ  แสงสงวน โรงเรียนปลูกปัญญา ป.4 คณิตประถม
1623 เด็กชายพัสวีร์  เสียงชอบ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 คณิตประถม
1624 เด็กชายภครัช  อุฑารสกุล โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงสรวีย์  ปัทมศรีรัตนา โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 คณิตประถม
1626 เด็กชายสุรชัช  มั่นกลาง โรงเรียนปลูกปัญญา ป.4 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงเด็กหญิงธนัชพร  ไทรงาม โรงเรียนปลูกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงเด็กหญิงสินินันท์  วิริยะกุลนันท์ โรงเรียนปลูกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายภริน  มหาพฤกษพงศ์ โรงเรียนปลูกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กชายวรดร  ธงธรรมรัตน์ โรงเรียนปลูกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิศรักษ์ โรงเรียนปลูกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายเตชิต  ลักขีพินิศกุล โรงเรียนปลูกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายไตรวิชญ์  ลักขีพินิศกุล โรงเรียนปลูกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงภูวฤณ  อุฑารสกุล โรงเรียนปลูกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายกตัญญู  หมั่นบุญ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
1636 เด็กหญิงกัลยพร  ทุมมี โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงกัลยา  เกษร โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1638 เด็กชายกิตติภพ  คร้ามครัน โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงจริยาวดี  หวังทางมี โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงจันทราภรณ์  หมั่นตะคุ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา  สกุลพวงผกา โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
1642 เด็กชายเจษฎา  หวานเย็น โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
1643 เด็กหญิงชฎาเงิน  ชะเอมทอง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงชนาภา  ดูเรืองรัมย์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงชมพูนุท  นางาม โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1646 เด็กชายชวัลวิทย์  ปาโนรัมย์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1647 เด็กชายชัยพัทธ์  ศิรินิธิธีระกุล โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1648 เด็กชายณัฐรัฐ  ทิณวงศ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1649 เด็กชายธนดล  แก้วศรีเปล่ง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
1650 เด็กชายธนบูรณ์  จินากูล โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงธัญชนก  รัตนะ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1652 เด็กชายธิตินันธ์  บุญรักษ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1653 เด็กชายธีทัต  สุทธิจันทร์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1654 เด็กชายนันท์ศรา  ธนาบูรณ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงนันทิชา  ไชยอุดม โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงนุชรีย์  จันทร์ชมภู โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1657 เด็กชายปิยณัฐ  พันธุ์คำ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  พิกุลทอง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงพัชรีพร  สุวรรณ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงภัทรฌิญา  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1661 เด็กชายภัทรดนัย  จึงตระกูล โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงภัสพร  โปร่งกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1663 เด็กชายภาคิน  นาสุรินทร์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1664 เด็กชายภูดิศ  ดวงต๋า โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงมาริสา  มีศรี โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1666 เด็กชายรัฐศาสตร์  ขันขาว โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงลลิตา  ชาญยุทธ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงวนิดา  ครองสถาน โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1669 เด็กชายวรภัทร  เจริญศรี โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1670 เด็กชายวันเลิศ  แพทย์จะโป๊ะ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1671 เด็กหญิงศิรินภา  หวังสุขกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงศิรินภา  เทียมมาลา โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1673 เด็กชายสิทธิชัย  ใยกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1674 เด็กชายสุกฤษฏิ์  นิวัติศัย โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1675 เด็กหญิงสุทธิญา  วุ่นดี โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงสุพัตรา  จันทราช โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1677 เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วกล้า โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1678 เด็กชายอภินพ  เกลาโพธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงธัญพิชชา  อาจหาญ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กชายปรัชญา  มีสุขจริง โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กชายปัณณวัฒน์  อู่เงิน โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงพัชรภา  แปลกสันเทียะ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงอริษา  สิงห์สายัณห์ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงอังสุมาลิณ  ภู่มาเลิศสินทร์ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กชายกรรณกฤช  ปัจจัยเจริญ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายกฤษดิพัฒน์  รุ่งสอาด โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงกฤษติการ์  รุ่งสอาด โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงกัลยา  เหลือบกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงชไมพร  บทนอก โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญล้อม โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงณัทชาดา  พินิจพงษ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงดวงกมล  ศรีเกาะ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงเดือนเกล้า  โมระกุล โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายทินกฤต  อนุกูล โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงธนัญชนก  ยั่งยืน โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายธารพระกร  ปรากฏ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายธีรเดช  หอมหวล โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงนิดานุช  ลีณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงบรรดาวี  ชอบทองหลาง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทุมมี โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงปานวาด  เข็มทอง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงพรชรินทร์  ภู่มาเลิศสินทร์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงพิชญา  ภาคแก้ว โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายพิพัฒน์  ครองแสนเมือง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงเพชร์นภา  เสละจันทร์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายภูมิระพี  ศรีชัย โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงมนรดา  ยิ้มเป็นสุข โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงวรารัตน์  คุณจัตุรัส โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายศรัณยพงศ์  งึดสันเทียะ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงศศิธร  วิวรรณ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายศุภกร  ดีสุทธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายสหรัฐ  ลี้ลาดภัย โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายสัญชัย  ทองหยาด โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายสิทธินนท์  สิงห์ศิริ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงสิรยากร  ทวีศรี โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงสิรินภา  รัตนา โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงสุกัญญา  แช่มผักแว่น โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงสุชญา  บ่อพิมาย โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงสุพิชญา  แคล้วกระโทก โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงสุภัชชา  จีนฉา โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงสุภาวดี  บวชสันเทียะ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันทศร โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงอภิญญา  คิมทอง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงจรัสสินี  วรรัตน์โภคา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1725 เด็กหญิงจิณณ์ญาณิดา  ศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1726 เด็กชายจิรโชติ  สุวรรณาโค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1727 เด็กชายจิรเดช  กุลกระจ่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1728 เด็กชายจิรายุทธ  อาจจอหอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1729 เด็กชายเจษฎา  ภักดีศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1730 เด็กชายฐปนวัฒน์  เณรชู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1731 เด็กชายฐิติวัฒน์  ทิพย์อักษร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1732 เด็กชายณภัทร  ศรนุวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1733 เด็กชายณัฐธพงษ์  วุฒิสิงห์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1734 เด็กหญิงทักษอร  ยอดกระโทก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1735 เด็กหญิงธณัฐคุณ  หัสวาที โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1736 เด็กชายธนกฤต  บุรินทร์วัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1737 เด็กชายธัญเทพ  รุจิราภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1738 เด็กหญิงนณฬภรณ์  สวัสดิ์อำนวยโชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงบุญญาดา  หงษ์ห้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1740 เด็กหญิงปณิชา  คุณประทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1741 เด็กชายปภิณวิทย์  จอมเกาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1742 เด็กชายประเสริฐสุข  กาญจนจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1743 เด็กหญิงปัณปรีดา  บรรจงปรุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1744 เด็กหญิงปาณิสรา  กำลังมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1745 เด็กหญิงเปมิกา  บุษยะมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1746 เด็กชายเปี่ยมสุข  กงมหา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1747 เด็กชายพันธวัช  เหล่าอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1748 เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร  ชันกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1749 เด็กชายภูมิวิช  คำรณฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1750 เด็กชายรัชชานนท์  ชานันโท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1751 เด็กชายวงศพัทธ์  พิไชยแพทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงอภิญญาภา  จงเจริญใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1753 เด็กชายอรรถวัต  ปิยวรนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1754 เด็กหญิงกวินทิพย์  กวีวิทยสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงชัญญา  โฆษวิฑิตกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายญาณวรุตม์  ปิยะวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  คันศร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงปุณยวีร์  อริยสัจกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงพัณณิตา  ลาภลมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงพิชญธิดา  แตมสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงพิรดาภร  ใจเดี่ยว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงยลรดี  ทองสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงรตา  วงษ์มา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงลลิลทิพย์  อินถา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงวริศรา  สนิทกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายกริชกรินทร์  พงค์ไพร สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงพิมพ์เลิศวดี  ลีเลิศวงศ์ภักดี โรงเรียนนานาชาติเวสลี่ ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายกริน  กรินชัย โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงแกเบรียล่า สุวิชญา  เฟรเซอร์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1770 เด็กหญิงชนิกานต์  หินทอง โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงนภัสศรัญรัชย์  แผ้วประยูร โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1772 เด็กชายบารเมษฐ์  พฤกษา โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
1773 เด็กชายปวัฒน์  สุรภาคย์พงศ์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1774 เด็กชายภาวัต  กีรติรัตน์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1775 เด็กชายวีรภัทร  วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงอนัญญา  ประเมศรี โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
1777 เด็กชายกฤษฏิ์  เดชปัญญา โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงกวินนา  ตามแต่รัมย์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายกายาสิทธิ์  ศิริโพธิ์ตะ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงตะวันฉาย  จิระเจริญสุวรรณ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงธัญญ์ชยา  เลิศโสภาพันธ์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายธีรเดช  สัจจเทพ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายปภังกร  แสงศรีลา โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายปองคุณ  วิปสูงเนิน โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1785 เด็กชายปาณวัฒน์  ชั้นกลาง โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงพลอยนภัทร์  โฉมแดง โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โลณานุรักษ์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายพศิน  ใจพุดซา โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1789 เด็กชายพีรชัย  โรจนวงษา โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายภัทรพล  สกุลภิญโญ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงยุพารัตน์  แสงหัวช้าง โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายรัชชานนท์  แสงทอง โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กชายวริทนันส์  แววบัณฑิตวิทยา โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงศิรภัสสร  ยศกลาง โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงศิริกาญจน์  รัตนกาญจน์กุล โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงสิมิลัน  จิระเจริญสุวรรณ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายสิรภพ  พงศ์สุชาติ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงอนันตญาย์  มหาศราภิรมย์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงอภิชญา  ตันติกุล โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงอรอนงวรรณ  ศิริโภคานนท์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายอังกูร  พนาพิศาล โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงอัณญาฎา  ศรีสมบัติ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงอันดามัน  จิระเจริญสุวรรณ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงอัยวาลิน  สมสุข โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงกชพร  กฐินใหม่ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายกฤตภาส  ขวัญเกษม โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายกฤษณพงศ์  อุตทะปา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายกัณฐกะ  ปัทมศรีรัตนา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายกันตพล  ต่างพันธุ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงกิตติมา  แก้วสระศรี โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงกุลละปรียา  วิศรุตวาณิชย์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงขวัญมนัส  อุตทะปา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1813 นางสาวขวัญรดา  คุรุเสถียร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงเขมิสรา  วัฒนศิริพงษ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงจิรกานต์  รักสกุลพิวัฒน์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กชายจิรภัทร  พัฒนกุล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กชายฉัตรดนัย  ธงชัย โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงชนกชนม์  นาจำปา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงชนิภรณ์  อังสนานิวัฒน์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1820 นางสาวโชติกา  รอสูงเนิน โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กชายญาณวุฒิ  แกล้มกระโทก โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กชายณฐกฤต  ศิริวงศ์พานิชย์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กชายณฐวัฒน์  วิรุฬห์บัณฑิตกุล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายณัฐศิวัช  เอี่ยมโคกสูง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงณิชาดา  ตั้งชีวเจริญ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงดาริกา  ปั้นแตง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงทิภากานต์  ศรีวิชา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงธนัญญา  ราชบัณฑิต โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กชายธนัท  กนกยุราพันธ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงธมกร  ใจโพธิ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงธัญชนก  จันทรรวงทอง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายธัญภูมิ  พรพรรณนุกูล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กชายธิติเวท  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงธิรดา  อุบลพวง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงนภัส  เอี่ยมสุวรรณชัย โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงนภัสสร  พงศ์วิไลรัตน์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงนันท์นภัส  จตุพงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กชายนันทพงษ์  ศรีหัตถผดุงกิจ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงบุญรักษา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงบุญวิสาข์  ยังรักษา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงปฐมพร  ผสม โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงปริณดา  ศรีประทาย โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บุญทีไธสง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงปัณณสา  พงศ์สิงหโชติ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีมานพ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กชายปุณณวิช  จันทรรวงทอง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กชายพงศ์พีระ  เลิศสีมาพร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงพลอยศิริ  โกสุมาศ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  เกศปรีชาสวัสดิ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงพัทธนันท์  จตุพงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงพัทธนันท์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาคเลื่อน โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สิงห์โตทอง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เพชรสุรีย์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กชายพิสิษฐ์  แท้ประสาทสิทธิ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กชายพุทธิพล  พลสามารถ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 นางสาวภรณ์ไปรยา  อรุณศักดิ์ชัย โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงภิญญดา  จารุพรเกษม โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสียมไธสง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงภูมิหทัย  ทองโพธิ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายภูรี  แสงสงวน โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายภูวิช  อุฑารสกุล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงมนิณดาว์  เตชะทวีกุล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายเมธีพัฒน์  วลัยเสถียร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงยศวดี  ปลั่งกลาง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงวรินทร  ศรีมงคล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงวิชญาพร  อรรถธีระพงษ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงศรัณภัทร  สิทธิกูลเกียรติ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กชายศักย์ศรณ์  บุญสำเร็จ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กชายศุภณัฐ  พานิชยิ่ง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายสรวิชญ์  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายสหรัฐ  เล้าสินวัฒนา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1873 นางสาวสิราวรรณ  พันธุ์อนุกูล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงสุชญา  จิวะวิทูรกิจ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงสุชญา  ตีระมาศวณิช โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1876 นางสาวสุชานรี  เข็มทอง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โคบาล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กชายอชิรวิศ  มหิทธิกร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงอรอินทุ์  โชคสุวัฒนสกุล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กชายอินท์ธรรม  จำปาเงิน โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงเอมมิตา  ขาวหมื่นไวย์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กชายธีร์กานต์  ลิ้มมหาคุณ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1883 เด็กหญิงพัชญ์รินทร์  วิษณุโยธิน โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1884 เด็กหญิงพิชญ์นันทร์  วิษณุโยธิน โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายธนะรัตน์  ปุยยัตติ โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
1886 เด็กชายธนิก  กลิ่นกลาง โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
1887 เด็กชายธีรกร  เพียรกลาง โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
1888 เด็กชายปัญญา  แพทย์กลาง โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
1889 เด็กชายพรหมพร  ชุมพระ โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม