รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกริษฐา  เบ้าประทุม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายจิระเสฐ  พลเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธัญชนก  กาญจนจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงประกายแก้ว  ริมสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญญศรี โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนากานต์  บุญญศรี โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวตติยา  จันทะเวิน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายธนชัย  สมทวย โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงมาริษา  หลวงแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายยศกร  แหวนแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวอชิตา  พันโน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงอุพาพร  หลวงแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณาภัฐสา  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนิชานันท์  ชื่นเกษร โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปวริศา  ด่านหา โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายณัฐพล  แสนเมือง โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายปัญญากร  บุตรหมัน โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กชายกานต์ดี  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายจารุภัทร  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เสนาคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิราภรณ์  อุปเสน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายฉัตรมงคล  จุลละภมร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายชัยทัต  ไชยขันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายชัยภิวัฒน์  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายเชิดสกุล  ธงยศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงฐิดาภา  อิฐจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ภูดีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงดุสิตา  ธรรมจิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายเดชเดโช  ปัญญาสาร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายแทนคุณ  ทัพวัน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธนโชติ  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายบุญอนันต์  พิมพา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปวริศา  พลสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปานตะวัน  พรมเวียง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพชร  พรมโคตร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพลอยปภัส  มิรัตนไพร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพันธิตรา  บาไสย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิชญาภา  ป่วนพินิจ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายภัทรพล  พนมสินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงภาวิณี  ทิพย์แสง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายรณกร  รัตโนสถ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงรัตติกาล  อุปเสน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงลักษิกา  พันธุ์พุฒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวรดา  ภาสอน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวลัญช์ฎา  บุญโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวัชราพร  อุปเสน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงศตพร  แพงแพง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายหงสรถ  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายอคพรรธ์  ต้นน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายอดิเทพ  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอธิชา  ลาเอ็ด โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงเอวิกา  ชาวเหนือ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงไอริสสา  จันทร์เต็มดวง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกชกร  จุนทะศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกมลชนก  ดาริรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกฤติมา  วิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกัญชลิกา  บุญกว้าง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วน้ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชาดงบัง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกิรณา  จินตกานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงขวัญสุดา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจินดารัตน์  ทองสุพล โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายจิรัฎฐ์  ยศทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจิราภา  กรมน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญยุทธ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชนัดดา  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายชยานันต์  อารียาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายชัยชนินทร์  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชาตรี  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงโชติชนิต  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงญาณภา  หนองแคน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงญาดา  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายฎลรชต  เนตรวงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงษ์หมอก โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลันศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เข็มมา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐนุกุล  หลักหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณัศม์ชาธินท์  สิถิระบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายดรัณภพ  เลิศไพจิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิง่ทิพนาถ  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธนันชัย  เชียงขวาง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธเนศ  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายธีรเดช  ปลูกเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนราภัทร  อินทร์หา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนวินดา  บุญทา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนันทภาพร  พรเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปนัสยา  ศิระสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายปภาวิน  จำปาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปราณปริยา  ทามี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายปรึกษา  วงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แพงสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปัณฑิตา  คลังสามผง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปานัทดา  อ่อนชาติ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปิยมาศ  นากลาง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทัศมี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปุญญิศา  ภาโสม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงเปมมิกา  พลชุมแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายพชร  คิดเห็น โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายพชรพล  จันดาวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพรชิตา  วรกา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพรรณิชา  พรมจอม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพิชชาอร  ทาสีทะ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  คำกอง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงภัทรพนิดา  แพงโท โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายภาณุพงษ์  อะโคตมี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงภานรินทร์  เสถา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงมนัญชยา  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงมนัสพร  ศรีเข้ม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเมชญา  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายเมธาสิทธิ์  วิภูษณะุ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงรสริน  ใจแข็ง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงรามนรี  แดงสีดา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวนัชพร  เจียมรัตนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวรินยุพา  รุ่งจินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวริศรา  ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายวัชรพล  โคตมี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวาธิรัตน์  ปักษิณศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศิราพัชร  ศิริบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศิริรัตน์  สุวรรณใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายศิวกุล  ทองดวง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ภาโสม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสวรินทร์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายสิรวิชญ์  อุปเสน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุชานาถ  อุชิโอะ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายสุธนัย  ลาภยิ่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุพิชชา  ธนารุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุภัชชา  ไข่มุก โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายหนึ่งสยาม  พลเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอตินุช  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอนรรฆวี  วรรณแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอนันตญา  ต้นน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายอนุทัย  ธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอมรวรรณ  อุตตะ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอาวัสดา  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงไอร์ลดา  จันทร์เต็มดวง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงไอริณดา  ผาบชมภู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญวรา  ยันตะพันธ์ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายธนัท  แพงโท โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนันทิชา  คงเจริญ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงปภาวดี  แพงโสม โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงยุวดี  สมบูรณ์พร้อม โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายราชินทร์  เถาว์สารี โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงรุ่งนภา  ตะเส โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุรีพร  ภูแม่น้ำ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอรณิชา  แพงโท โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงกนกพร  นาโควงค์ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมเชียง โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธัญชนก  แพงมาพรหม โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปานระพี  สมัครณรงค์ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิชญา  สีดามาตร โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงทักษพร  พันธุ์กาง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงนริษา  สุทา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนันทวัน  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพัชลิดา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายวัชรินทร์  อินทริง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายวิศวะ  มะละกา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายกนกพล  เรือนนา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวกัญญาภัทร  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงขนิษฐา  โทเตียน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงณัฐธิดา  จำปาซ้อน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
163 นายณัฐวัตร  อินทริง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงธัญชนก  ปิ่นทะวงค์ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธีรพัฒน์  พันธุ์กาง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวธีร์สุดา  ชมพุฒ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนันจิรา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวปัญญาพร  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพรรณภัทร  อินทริง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวพิยดา  ยางธิสาร โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวมินตรา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายยศกร  โสภาน้ำ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวยุคลดา  เพ็งคำ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายวรโชติ  สุทา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
176 นางสาววรัชญา  อุปศรี โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวศุทธหทัย  จำปาซ้อน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวสนันพร  พานจันทร์ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงสุพิชชญา  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวสุพิชญา  จำปาซ้อน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวสุภัทรธิตา  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวสุวรัตน์  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายเอกพงษ์  เพ็งคำ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงปพิชญา  หัวใจ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพรธิดา  ผาท้าย โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงรุจิรา  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวิรัญญา  มะละกา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศศินิภา  โทรัตน์ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายกัมพล  ผาอิฐดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฝ่ายทะแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายกิตติทัต  อินทริง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงจันทกานต์  สุวรรณ์ทา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงโชษิตา  มหาสงคราม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงณัชชา  ติยะบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายณัฏฐกรณ์  หาธรรมะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงณัฐธิชา  โถวิเชียร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงณัฐปภัสสรณ์  ผลบุญ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายทักษ์ดนัย  แสงสัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายธนธรณ์  คำใบ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายธนรัฐ  นาทาม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายธราธร  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กวนฮางฮอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายปุญชรัสมิ์  โรจน์กิจวิมล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพัณณิตา  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรรณวัฒิ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ชาตะรักษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงภาวิดา  นาชัยเวียง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายภูริพัฒน์  คังกัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงระพีพรรณ  แก้วอวน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เภตรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายวีรวุฒิ  คะแก้ว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสุทธิดา  กงลีมา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงสุทธิดา  ลำมะสะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงอตินุช  สุภศร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงอัลิปรียา  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีลาลาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกมลศรี  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกรกนก  อุ่นกรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกฤตเมธ  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เนื่องอาชา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกฤษณะ  หุ่นสุนทร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกวินทิพย์  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายครรศร  กองกุหล่าย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงคุนัญญา  ราชชมภู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงคุนัญญา  แสนคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจิรัชญา  คำแพง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์  มะละกา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายเจษฎา  สมดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายฉัตรดนัย  นามบัวน้อย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชนนิกานต์  ชะมาประโคน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชนาภา  โพธิสาร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จงรู้รอบ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายโชคไพรศาร  บุญศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณพิชชาฌ์  หารคำมูล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัชกานต์  จันบัวลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นราศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณัฐชนน  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐนิชา  มัยวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนดล  ไกรพินิจ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธนปกร  บุญคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธนวัฒน์  ประกิ่ง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธนวินท์  มุงคุณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธนากร  คำใบ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธนาพร  ศรีมาชัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนิสร  บุญพูล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธมลวรรณ  นันศรีบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธันวา  ศรีภาชน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนัฐธิชา  วงษาพัด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายนิธิศวร์  เวียงสันเทียะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงประภาศิริ  สมภูมิ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปรัศนี  อินปาน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปริภัทรตา  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายปวริศ  บุณรังศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปวริศ  วชิระธัญญากุล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายปวริศร  บุณรังศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  บูรณ์เจริญ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่อนประทุม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายปิยพัทธ์  แผนสิงห์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพนิดา  สายสมคุณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  งามนาศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประกายรัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงภคพร  เปาวะนา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงภัทรวดี  คำพิลัง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยสุระ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สมดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงมนต์นภา  ยอดสุบัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงมินตรา  ทองหอม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเมธวิน  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายเมธิชัย  ศิริวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงรัฐิญาภรณ์  ทาดาวุธ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายวชิรพล  ชาดีกรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวรินยุพา  ปะนูวี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวริศรา  ซาลุน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายวัชรพงษ์  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายวันเฉลิม  โสวันนา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายวิทวัส  งอนสันเทียะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  เสนสุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงศรัณยา  อรรคสังข์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยพลบาล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายสิทธิกร  พิมพา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสิริลาวัลย์  ฝ่ายทะแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พันโนราช โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายอภินัทธ์  แก้วปิลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอรุโนทัย  คล้ายสูงเนิน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอัญชิสา  คำเปื้อม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายเอกราช  คนไว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
288 นายคณิน  หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงชไมพร  ดายังหยุด โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
290 นายทวีโชค  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวบัณฑิตา  มณีรัตน์​ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงปนิศรา  แพงสาระ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายศิริพงศ์  พระสุนทร โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายสิทธิพล  ศรีพรหม โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงโชติกา  จิตพิศาล โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงพรลภัส  ประยูรโต โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอนัญญา  นากูล โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอรุณรัตน์  พุทธกัง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายอัครัช  วงษา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมเพชร โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
301 นายณัฐพงษ์  มูลบุตรดา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายดนุพล  วงษา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายธนกฤต  แก้วหิน โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงนิศามณี  สะแสน โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงนุชจรี  รักษาวงศ์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงปวิตา  โสมะเค็ง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
307 นายพงศ์พิสุทธิ์  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายพนมชัย  ชุ่มศรี โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพลอยบุศราคัม  พันธุ์ด้วง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรสีสุข โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นายภัคพล  สิงห์เส โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายสิทธิพล  สิมนา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
313 นายสุรดิษ  ประยูรโต โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แดงเด่นดี โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายอชิระ  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายอาทิตย์  นนท์จันท์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงกมลพร  ผิวพรรณ์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกัลยรัตน์  โตปราง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายฉันทพัฒน์  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณิชานันท์  ลุนราช โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงดารินทร์  นันทะวงศ์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงบัญฑิตา  ถาวรชน โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงฝนจากฟ้า  ระวังงาน โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพนมเพชร  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพลอยประภัท  จารัตน์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพิมลภัส  ใจสมบัติ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงรินรดา  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงศิริยากร  คำไหล โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกนกนภัส  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายกรภัทร์  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายกวินท์  บังแสง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงจันทรัสม์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายชาติปฐม  ลุงไธสง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายโชคชัย  ช้างสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายฐิติวุฒน์  ฮาตไชย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายณ ตะวัน  นามดุ้ง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงณวรัตน์  แข็งการ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายณัฐวัฒน์  เมืองคง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายธรรมนูญ  โคตรสขึง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงธีรดา  ชื่อจอหอ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายพอเพียง  ศรีดาวัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  มะไชยา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายพุฒิพงศ์  เหลินต้ายซ้าย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายภพธรรม  อุ่นเทียมโสม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายภากร  ชนะพจน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายมนชิต  คาระวงค์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายยุทธการ  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายรัชชานนท์  ตะวะนะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงวณิชชา  จันทุลาง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายวรรณชิต  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงวรรณวิษา  ยงทอง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายศิวัช  กันยาตี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายศุกลวัฒน์  หมอกต้ายซ้าย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายสมดา  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายสุกฤษติ์  ดวงดูสัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงสุธาสินี  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายอภินัทธ์  อุดมเดชาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงอรอุมา  พันธ์จี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายอินทัช  แสงทองสุขโข โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงกมลฉัตร  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาวงษ์หา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกัญดาริน  แพนพา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกัณฐ์ธิดา  บัวระบัดทอง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คีราช โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงแก้วกัลยา  เมืองสุข โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงแก้วกาญ  ชินบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงขวัญจิรา  สุปัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาปัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจิดาภา  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายจิรัฏฐ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชนัญญา  ไชยเทียมพล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงชนัญธิดา  เพชรอุเทน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายชยพล  มะสุใส โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงชัญญานุช  แสงศิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชาคริยา  วงหาแทน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายชิติพัฒน์  ฤทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายณฐกร  ออทอลาน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายณฐภัคพล  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กกแก้ว โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฏฐธิชา  บุตรสิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  อุ่นเทียมโสม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายณัฐชนน  คชรอด โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงณัฐชิชา  มีเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณัฐณิชา  มากอง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฐธยาน์  มหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัฐธิชา  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายณัฐพงศ์  ผาชัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายณัฐพชร์  สะอาด โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายณัฐภัทร  ชินบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวเผือน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายดนัยเทพ  เทพมงคล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนพงษ์  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงธนพร  โนนกลาง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธนพล  รอดมณี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พลแสน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธัญพิชชา  เขียวโป โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธันยพร  วงศ์ล่าม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธาวิน  โค้งอาภาส โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธีมาพร  บุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงนนท์นิชา  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายนภัทร  พิมภูธร โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนันทิชา  กิติผง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายนิติพล  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงบุณยาพร  มะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายบูรณ์พิภพ  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญมาวงษา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปฎิญญา  มานะดี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปณาลี  พันธ์ุเมือง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายปภังกร  อุ่นเทียมโสม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผิวพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายปรเมศวร์  วงค์ล่าม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายปราการ  อินทะศรี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายปัญญากร  วงษ์โพนทอง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงปิยะธิดา  พ่อชมภู โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพรธิดา  มะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพลอยลดา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพศวัต  คิดเฉพาะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพัชราภา  ส่อนราช โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพิชชาภา  หาญเชิงชัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อุ่นเทียมโสม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพีรดา  ปานพรหม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงแพรพรรณวา  มะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงภควดี  ดีอุต โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภัฏตรี  ุบุญแทน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงภัทธิรา  ศักดิ์ดา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายภานุศิิษฏิ์  สินจตุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายยุทธพล  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงรักษกร  ป้องหลักคำ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงรัชฎาพร  โพธิ์คา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงรัชนีกร  เดชทะศร โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปานโพธิ์จาร์ย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงรินรดา  หมื่นพหล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงลดามาส  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงวรรณนิดา  พลเหลือ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวิชญาดา  ชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงศิรภัสสร  สอนพิมพ์พ่อ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายศุภกฤต  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายศุภวิชญ์  อินทะเสย์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงเศรษฐิการณ์  โพติยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงสาวิกา  ทาคิละ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายสิรวิชญ์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสุธารัตน์  ทอนติลา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสุธีธิดา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสุรัตติกาล  ขาลเรือง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอภิชญา  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายอภิเดช  ละดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอรปรียา  พลหมอ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอรัญญา  เสวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายอาทิตย์  เกษนัด โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายอานนท์  ประพัศรางค์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายอินทฤทธิ์  มหาสมเหลา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม