รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  หล้าบา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทะโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกอร  นพสด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกรองเกียรติ  พันธุเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกรินทร์  พายุพัด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกฤตชญา  กิจวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตยชญ์  โพธิ์เสนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤติน  รัตนวรรณี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤษฏิ์ธเนศ  สอนพิมพ์พ่อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤษณพงศ์  สมเทพ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกวิน  ภูแสนศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกวินธิดา  ลีโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายก้องกิดากร  แอบไธสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายก้องภพ  สีดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญญภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัญญภัทร  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายกัญญ์วรา  ผลาพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกันต์กวี  ไตริน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกาญจน์ชนก  ยศเรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายกิตติภณ  พุทธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายกิติชรินทร์  กุลนิษฐ์นิรัติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกีรติ  เกสร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายกุลวัฒน์  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายเกื้อคุณ  สุนิกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายขุนเขา  นนเลาพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายครองขวัญ  หล้าบา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงครองขวัญ  โคตสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายจักรภัทร  นิลภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายจักรภัทร  นิวงษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายจักรินทร์  คำกุ้ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงจิดาภา  สกุลบุญกว้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจิรปรียา  โคตรชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายจิรันตน์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายจิราเจต  เอกพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจิราวรรณ  พนมไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ไชยรบ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลีมุน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชญานิศ  ไพศูนย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายชนธัญ  ทองวันดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเสนอ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชนินาถ  ไชยคิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายชยพล  อารายกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายชยุต  ไมยะปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชลธิชา  ดีพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  อินทบุดดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายชินภัทร  ลอดเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชื่นชม  สังขะรมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายญาณวุฒิ  อุดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงญารินดา  โพธิ์ตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายฐิติวัฒน์  ใจใส โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายณฐพร  สุทธิสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณโสภิดา  วงศ์สิ่ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สมกอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฏฐ์นรุตม์  ยะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทะแพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐชนน  สมบัติหลาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีมันตะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสอาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฐธิดา  ก้อนสิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฐนันท์  ซ้อนบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐพงษ์  แสนคำก้อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐภูมินทร์  หมานหนู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายณัฐวงศ์  กุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายณัฐวุฒิ  ผงทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีดาน้อย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายตรีเทพ  บุญระมี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายเตชทัต  เหลือศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายถิรพล  จีนะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายทานธรรม  มหาราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายทินภัทร  ไชยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงทิพย์ธารา  สุทธิดิลกธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงทิพานัน  โคตรโยธี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายธงชัย  พนมโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายธนกฤต  ภาคภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายธนกฤต  รอดทะพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธนเดช  ศิริเนตร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายธนธรณ์  มายเจริญชัยกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายธนบูลย์  รัตนรามา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายธนวรรธน์  ทิพย์โฆษิตคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านพิเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายธนวัฒน์  พนมโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายธนาทิป  เตโช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายธนาธิป  โล่ห์คำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายธรรมนูญ  อินทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายธัชนนท์  วรัญญูสุธน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายธันยา  ไม่แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายธันวา  โทษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายธารากร  สร้างสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายธีธัช  เกษบูรณะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายธีรดนัย  กีรติกาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายธีรดนัย  ชาวพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายธีรภัทร์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธีร์วราภัทร์  นารินทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายธีระภัทร  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนฤภา  แพงจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนลพรรณ  ทีคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนันทิยา  แสงใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนันธ์นภัส  พฤษภาพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนารีรัตน์  สาลีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายนิติธร  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายบัณฑิต  แก้วเหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงบัณฑิตา  สาครวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายบุณยวิชญ์  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปพิชญา  โคสะสุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปรัชญานันท์  ปลายเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายปริภัทร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายปวรปรัชญ์  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายปวรุติม์  โป้เคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายป้องกัน  เขียนเสือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายปัณณทัต  คำปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายปัณยากรณ์  ทองป้อง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายปารมี  สมัครคดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปาลินธน์  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปิยธิดา  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปุญญิพา  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายปุณณวิช  ก้องเกียรตินคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงปุณยาพร  โพธิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายพงศ์พัศ  คณาวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายพงษ์ดนัย  จักรปั่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพรชนิตว์  บุตรศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพรนภัส  คุณโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพรสุพพัต  คำด่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายพัชรดนย์  คำพัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายพัณณกร  โควบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายพิชญ์ชยุต  ฝ่ายศิลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายพิชญะ  ชัยประภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองสี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายพิชญุตม์  กุลมอญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายพิสิษฐ์  สมเภารัตนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายพิสิษฐ์  เกตุวัฒนเวสน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงเพชรนรี  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงเพชรา  ขุนชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายภัทรพล  อินทร์ชม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงภัทรวดี  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงภัทราวดี  เห็มหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายภาคภูมิ  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายภานุพงศ์  คำปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ธนาเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โควบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายภูมิรพี  ไมแสนดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายภูริ  วงศ์เดโช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายภูวเดช  ไขประภาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงมณินทร  อุดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงมาอารีย์  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายมุกดา  ติยะบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายเมธิชัย  อ่อนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายยอดยุทธการ  หมอจีต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายรชานนท์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงรสริน  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงระพีพัฒน์  ไชยสิริกรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายรัชพล  พรมคง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายวงศ์วริศ  มณีพงศกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายวชิรวิชญ์  ไชยสิริกรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายวชิรวิทย์  รุ่งเรืองวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายวณิชย์  ปัดนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวรการนต์  สอนซ้าย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายวรชิต  อุดมกิจโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายวรพล  คงชะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายวรภพ  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายวรรณมนัช  พานทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายวรรณลภย์  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงวรสุธา  ทัพนคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงวรัทยา  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงวริญญา  ปุราชะโก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายวสุวัฒน์  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงวิลาสินี  โพนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายศตพล  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงศรัณยา  โคตรขวา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงศรันย์ภัทร  คำพุช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายศิระฉัตร  รามางกูร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ไม่แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายศิริพงศ์  บุศยาจีรวดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายศิวกร  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายศิวัช  ควรรณสุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายศุภกฤต  ศรีชื่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขบัติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายสภาวุฒิ  ไตรยเทน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายสหณัฐฏ์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายสิปปกร  บัวสาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายสิปปวิชญ์  ควรมงคลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายสิรดนัย  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายสิรวุฒิ  กุลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายสิริมงคล  ลอยดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงสุกฤตยา  ยตะโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสนมนตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายเสฐฐกูล  พลอยเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายอจลวิชญ์  ศรีวิชีย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายอชิรวิชญ์  นิลประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายอดิสันต์  สุวรรณโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายอติวิชญ์  เยาวรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายอภิชา  ธารประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายอภิชาติ  วิเศษอุด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีกำพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงอภิรดี  วรรณะปะกะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายอรรณวิชญ์  จันทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงอริญชยา  ขรรค์ศร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายอริปพัฒน์  เศรษฐภัทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายอริยะ  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงอริสรา  ชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายอัครวัฒน์  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สีการัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณัตตยา  ศรีเพ็ญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงกชกร  เรดิเกอร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกนกณัฐ  แสนเขื่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกนกพร  อัคฮาดศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ภัทรวิภาส โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกนกรดา  มีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกนกรดา  ลับจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกนกอร  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกนกอร  ใหม่คามิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกนธี  ไสยาสน์วัชระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกมลชนก  บรรหาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกมลชนก  ลีโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกมลพร  พรหมสาขา ณสกลนคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกรกัญญา  อินทร์สำโรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกรรณิกา  สิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกรวรรณ  ภาชนะวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกรวุฒิ  อุ่นดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกฤชคุณ  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกฤตธนกร  ทวีธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  แสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกฤติยา  อินทร์ช้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายกฤษฎ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกษมล  ปัตตานี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายกษิดิ์เดช  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายก้องภพ  แอบไธสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกัญญาณัท  ศรีหนองห้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชัยวร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกัญญานัฐ  แก้มมุกดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  ศิริปรัชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มิ่งสินธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลมบัวรอด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกัญญาภัค  น้อยเหล็กดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไตรจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ติ้ววงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายกันตพัฒน์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกันตา  กิจวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกันติชา  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกันยากร  อุดมมาลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกันยาพร  อุดมมาลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลาชสุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกัลยา  ปวงศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สิมมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายกาญกรกช  วังพระราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ปารีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกานต์สินี  สุขสันติชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกานสุดา  คำคู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงการย์สิริ  วงศ์พนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายกิตติกวิน  ฝ่ายพนอม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ประสานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกิตติเดช  ทาตะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกิตติธัช  สร้อยจิตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกิตตินันท์  จันทโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกิตติพัฒณ์  โคตรศักดิ์เค โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกิตติยา  ฮาดสม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกุลจิรา  นิลสาขา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกุลฑีรา  ติยะบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกุลธิดา  พันที โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกุลนิวิฒน์  มณีพงศกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงเกตุศิรินทร์  โนนศิลชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายเกริกเกียรติ  วังมลหม่อม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงเกศกนก  คัดทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายเกียรติยศ  ไชยบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายเกียรติศักดิ์  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงขวัญจิรา  เพลียพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไม่แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงขวัญปพัชญ์  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายคณาวุฒิ  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายคณิศร  ตระแก้วจิตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายคัคนินท์  เชียงที โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายคัคเนศวร์  อาจวิชัยกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายคุณัชญ์  มณีพงศกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายคูณทรัพย์  มูลโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงจรรยพร  น้อยพัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงจรรยาพร  ประยาว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายจักรกริช  นนทะแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายจักรวุฒิ  หงษามนุษย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงจารวี  มาจานิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายจารุภัทร  ประทุมมัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายจารุวิทย์  สาวะโห โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงจิดาภา  บุญคืน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงจิดาภา  สีดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายจิตติพัฒน์  พันธ์ดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงจิตธิดา  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายจิรโชติ  มาตวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายจิรเดช  อุปรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายจิรพนธ์  เทพกัลยา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายจิรพัส  ไชยสร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายจิรภัทร  พวงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงจิรภิญญา  วิสุทธาจารี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายจิรัฏฐ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายจิราทิพัส  สาลีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายจีรวัฒน์  พิมพ์โต่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงจุฑาวดี  โพธิ์ปัดชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจุลตา  ยาหัส โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงเจนจิรา  กิจตระกูลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงเจนจิรา  สาระวิถี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงฉัตรพร  ทองอนงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชญาดา  ศรีประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายชญานนท์  สมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชญานันท์  ด่านลาพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชญานันท์  นันทสุรีย์อารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชญานิศ  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชญานี  ศิริสาคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชนกนันท์  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชนกภัท  ไกรสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชนม์ชนก  เนวะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายชนวีย์  สีคะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายชนวีร์  สูงสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชนัญชิตา  แสงผา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายชนันท์ธร  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชนิกานต์  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชนิภา  จูมวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชนิสรา  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายชยพล  วณิชศิโรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายชยสิทธิ์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายชยากร  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายชยางกูร  กองแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชยานันต์  แดงปานกลาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชรินทิพย์  อุไรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายชลกรณ์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชลธิชา  กะหนัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายชลธิต  ณ นครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงชลิตา  อ้นมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชวรัตน์  ม้าวบุดดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ควรมี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงชวารี  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงชันย์ชนก  อภิสกุลชาติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชิดชนก  ลอดเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงชิตตาวรรณ  มณีพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายชิติพัทธ์  บางศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายชินภัทร  เอกสะพัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงชีวาพร  ผางโยธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายเชิดตระกูล  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายโชยดิษฐ์  นางลอย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงญดา  สุจริต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงญาณ์ณิษสรณ์  คล้ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงญาณีนุช  ดวงศร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงญาโณทัย  สุวรรณทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงฐานิดา  มารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงฐาปนี  บุบผัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงฐิตา  ฮาดทักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงฐิติกานต์  ขันทะชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงฐิภาพร  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณฐดนัย  มีศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายณเดชน์  ตันพานิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณบุญญา  พรมเรียน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณภัค  โชคสกุลพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณภัทร  โรจนะรัชต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณริศราภรณ์  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงณัชชา  เหม็นชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัชชา  โพนทัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณัชวินทร์  จูมวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศรีสมยา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมมิตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พูลศิริวิไล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฏฐริกา  ป้องคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายณัฐกิตติ์  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณัฐชนนท์  คำถา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัฐชา  สิมคาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  หิรัญวรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณัฐฑิยาภรณ์  นามมีชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงค์โม้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วบุตตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณัฐทิตา  พระไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณัฐนิช  คำกรฤาชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฐนิชา  อินทร์เกษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฐนิชา  เทพา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณัฐปคัลภ์  แก้วบุดตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชาวศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงณัฐมน  จันทไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายณัฐราดล  ลุนลาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฐริกา  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายณัฐริยา  เทพา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายณัฐวรรธน์  โชติกิตติพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัฐวรา  ฤทธิแผลง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัฐวัฒน์  อินาลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิวัฒนกุลพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ลำทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณัทฐนิษฐ์  ศิรินพกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณันสชา  นภากรชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณิชกานต์  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณิชชา  แฝงเพชร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายดลพัฒน์  อธิภัทร์สถาพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงดวงดารา  พรหมดวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายตฤณ  ดอนประเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายเตชสิทธิ์  บุษธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายเตชินท์  สุริย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายไตรทศ  นิวงษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายทวีทรัพย์  พองขำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายทะนงเกียรติ  เสตฐา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงทักษิกา  ผลนาค โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายทัศน์พล  เจริญพนมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงทิชา  สุกแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงทิตยา  โพติยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายทินภัทร  ยศประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายทิวัตถ์ชัย  มั่นธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายเทพเทวา  เสนารา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายแทนคุณ  บุญญะบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายแทนคุณ  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธงทอง  สุวรรณา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธณวรรธจ์  ปานวรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธนกร  จันทรพัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธนกร  พึ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธนกฤต  สายสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธนกฤต  สารสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธนกฤต  เตชะคำภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนกฤต  เหลาหนาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายธนโชติ  กั้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายธนธัส  ทองปานฐิติโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธนพร  โงนขำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธนพล  เหม็นชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธนภูมิ  จันทะขิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธนวัฒน์  คุดคา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธนวัฒน์  จวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธนัชญา  เส้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธนัญกร  คำซาว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงธนัญญา  พรมทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงธนัญญา  ลีหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธนัท  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธนัสถา  เกตชาลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธนากร  มายเจริญชัยกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธนากฤต  ประไชโย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายธนาทิศ  นวลทิม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธยาดา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงธรรญยรัชช์  คณาวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธรรมธาดา  ปานบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธัญจิรา  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงธัญชนก  ทัดวรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธัญญภรณ์  พันธุ์เวียง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธัญพิชชา  สาศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงธัญพิชชา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธัญสมร  ตันศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธันยกร  รัญศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธันยชนก  ม้าวบุดดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงธันยพร  สุวรรณโส โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธันยพร  อนงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงธันยลักษณ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงธันยา  บุญพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงธารทิพย์  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธาวิน  พรมมีไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธิดาทิพย์  หงษามนุษย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธีรธรรม  แพงจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธีร์ธวัช  จันใด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธีรพงศ์  กวานดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธีรพล  ดีพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธีรพัฒน์  ลิตตะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธีรภัทร  นาคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธีรภัทร  พันธุ์เวียง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธีรภัทร  ยิ้มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธีรวัต  ชามาตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธีรวิศิฏฐ์  ศรีสุนาครัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงนงรัตน์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายนนทกร  สายสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายนนทวัฒน์  โคตรศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายนภัสรพี  บุญมาวงษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงนรพร  ผิวภูเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายนรวิชญ์  สุขศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายนราธิป  เปจิตตัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายนราวิชญ์  อุเทนธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนรินทิรา  ฝากา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนวทพร  สุขดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนวพรรษ  พิริยพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายนวพล  แก้วมะลิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงนวินดา  ทาระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนัชชา  ผาบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนัชริดาพร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงนัฐสุดา  ขันเลข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนัทธมน  เขียวศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงนันท์ชพร  โพธิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลมณี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัณโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนาคปภา  ผ่านจังหาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนารีรัตน์  โกมารทัต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายนิติธร  พลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายนิธิโชติ  ผาทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงนิศารัตน์  รินทะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงบุญยรินทร์  เยาว์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงบุญยวีร์  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงบุษกร  กองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายบูรพา  ชัยชนะศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงเบญจกานต์  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงเบญญาภา  พรมศรีธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงเบญญาภา  สำรองพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายปกเกล้า  วิชิตธนบดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายปฏิวัติ  นวลมณี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายปณิธาน  จิตปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายปณิธิเศษฐ์  รัตนวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายปภังกร  กำดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปภาดา  สุวัณณกีฏะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปภาวดี  พูลกิจวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงปภาวรินท์  อินเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปภาวรินท์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายประกาศิต  ลื่นกลาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายปรานต์  โยคณิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปริ่มปลายฟ้า  นุกิจรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปรียาภัทร  สีแสนซุย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายปลื้มปิติ  มูลราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายปวริศ  ศิริพวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปวัณสิริ  กออำไพ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายปวิณ  พวงชมพู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปัณณพร  พรมพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายปัณณวัชร์  วสุโชคธัญสิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทวันเดช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปาณิศรา  หาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงปานชีวัน  ทวันเวช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปาลิดา  คำสุขดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายปิญชาน์  ม่านฟ้า โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายปิติเทพ  เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปิยะนันท์  คำปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายปุญยวีย์  ขาวเจริญรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายปุณณภพ  ตะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายปุณณภพ  ปัจจุสานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปุณยธร  สุมนารถ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปุณยวีร์  ก้องเกียรตินคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปุณยาพร  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปุณยาพร  ศุถนาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงไปรยา  หัตถศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงผ่องพรรณ  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงฝากขวัญ  โนนทิง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายพงศ์ดนัย  จันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายพงศภัค  ธัมมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพชญกร  ใยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายพชร  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพชรพร  เครื่องใต้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายพชรพล  คำแสงดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพชรพล  พารศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพชรมล  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพนัชกร  รัตนภักดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพรชิตา  นาพูล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพรรษวัฏ  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพลอย  อัศวสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพลอยชมพู  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพลอยภัสสรณ์  โพธิราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายพสวีย์  เครือวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายพสวีย์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพัชรพล  ประวัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพัชรภรณ์  อินรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไม่แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพัชราภา  สาลีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพัญณิตา  ทุมลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพัณณิตา  วิโย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายพันธุ์ธัช  ภูผาใจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพาขวัญ  โพธิ์สา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายพาทิศ  สิงห์พรหมสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพิชชาภา  ภาคี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพิชญวดี  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายพิชญะ  บันเชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพิชญา  ธนบูรณ์วาณิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพิชญา  นามวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพิชญา  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพิชญาพร  จันทราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพิชญาภา  พันธรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพิชญาภา  พู่บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพิตรพิบูล  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศรีนครานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพินท์พิสุทธิ์  วัฒนสุระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพิพัฒ  ปอสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาศลุน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพิมพ์นพลภัส  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จันทะพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพิมพ์พาดา  สุวรรณโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  มณีปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพิไลรัตน์  พนมธีรเกียรติ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพีรณัฐ  แสนมนตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายพีรดนย์  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพีรพรรณ  บุตรสิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายพีรพัฒน์  โทษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายพุฒิพงศ์  พรหมอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายพุฒิพรพิทักษ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายเพชราวุธ  ถนอมชาติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สินทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงฟ้าทิพย์  สอนไชยา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงฟ้าใส  ศิลปมงคล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภคพงษ์  บังชมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงภคพร  ซองทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายภคพล  อุ่นผารา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงภัควิภา  อุ่มจันสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายภัคศรัณย์  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงภัทธิรา  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายภัทรจาริน  ดวงศร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงภัทรดา  ไพรีรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายภัทรธร  เปียจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายภัทรนนท์  จิตไชโย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงภัทรนันท์  คำวิเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงภัทรปภา  เดชขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงภัทรพรรณ  สมอุดม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายภัทรภร  ทันประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงภัทรวดี  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงภัทรสุดา  คำพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงภัทราพร  พรมประกาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงภัทราพรรณ  โพธิ์จินดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงภัทราวดี  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายภัทราวุธ  กิ่งน้อย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงภัทรียา  กุดจอมศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายภาคภูมิ  ดีผดุง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงภานรินทร์  เยาว์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายภานุ  นาเจริญวุฒิกูล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายภานุวัฒน์  ลบอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงภาพิมน  นามิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงภารดา  ยกยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงภารดี  เหมะธุลิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงภิชญาภา  ปัญญาสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทิ้งหลง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงภิญญามาศ  สำราญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายภีมเดช  ทศราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายภีมเดช  อินทวัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายภูดิศ  น้อยทรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายภูริคุณ  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายภูรินทร์  ฝ่ายเพีย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายภูริวัฒน์  โทเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายภูวนัย  เทพาหล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงมณิการ์  ชะโลมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงมลธิรา  ราชบัญดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงมัณฑิตา  ต้านสะพัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงมัณฑิตา  แก้วกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายมาคิน โมฮัมเหม็ด  ซาวด์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงมิ่งกมล  เชื้อตาพระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงมิ่งตะวัน  พันแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงมิณฑิตา  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายเมฐกานต์  เจาะจง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายเมธาสิทธิ์  หิงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายยุติวิชญ์  ลาภะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายยุทธศักดิ์  ภะวะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงเยาวมาลย์  ฮิงซอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายรชต  เหมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงรณิดา  แก้วระดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงรมย์ธีรา  หล่อยืนยง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงรมย์นริน  ลาภวัตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายรวิศ  กุลตั้งวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายระฟ้า  ศิรธรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายรักษิต  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายรัชชานนท์  พิมพ์กลาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายรัฐศาสตร์  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงรัตจันทน์  รัตนงาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงรินรดา  ลาภวัตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ผิวผาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงรุจิรา  ตาแสงโว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงรุจิลาภา  หล้าสุพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงวชิรญา  เรืองมงคลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายวชิรวิทย์  นารินทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงวนิดา  คำเห็น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายวรกันต์  พุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงวรกานต์  แสนฝ่าย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายวรพรต  พันรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายวรเมธ  เหล่าสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงวรรัญญา  สิทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงวรวลัญช์  พึ่งบุญไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงวรวลัญช์  มาตย์แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายวรวัช  ศรีหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงวรัญญา  รอดทะพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงวราทิพย์  ทัพนคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงวรารัตน์  แสงสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงวริศรา  พรมแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงวริสา  สมเทพ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายวสุ  มุลลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายวัชระ  สัตยเศารยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายวัชรากร  สุมทุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทะพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายวัฒนศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงวันนิสา  พิมสอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายวายุภัคดิ์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงวิชญาพร  อ่อนทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงวิภาวี  สุริยา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงวิริศรา  สุวรรณา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายวิรุฬร์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายวีรวัฒน์  รามางกูร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายศดิศ  คำเถื่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายศรยุทธ  ชัยเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงศรัณพร  ทิพย์โฆษิตคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงศรันย์ชณา  สานุศิษย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงศศิลดา  ชิณช่าง เขตอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายศิรวัฒน์  ผงแสนสี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายศิรสิทธิ์  รัศมี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เตชะวิเศษพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงศิริวรางค์  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายศุภวิชญ์  ตรงดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายศุภสิน  ต้นสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงษิญาภา  รุ่งรัตนชีวิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายสกุลวัฒน์  สุภานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายสงกรานต์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงสมิตา  บุญญะบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายสหธรรม  ราชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายสหรัถ  อินทร์ขม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายสิรชัย  เรณู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายสิรภพ  อารมย์ดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายสิรภพ  โมกันต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายสิรภัทร  พรหมวิศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสิริกร  มีระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสิริกัญญา  แก้วกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงสิริขวัญ  ตระกูลมั่งมี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงสิริธารา  ขวัญเพชร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงสิรินิพนธ์  ไชยต้นเชือก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงสิริยุพา  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายสุกัลย์  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงสุชัญญา  สมอุดม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงสุชัญญา  แสงชมภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงสุชานรี  แขนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงสุทธภา  ชนะพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายสุทธิพร  โพธินัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายสุธินันท์  นันนิยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงสุปวีณ์  แซงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงสุภัคชา  กิ่งคาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงสุภัชชา  คำดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงสุภาวิดา  บุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงสุลักคณา  ไม่แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายสุวภัทร  คำผอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงเหมือนฝัน  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงเหมือนฝัน  แสนจู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอธิชนันท์กุล  อินทร์งาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายอธิวัฒน์  เมธาพรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายอธิษฐ์  ชาภูวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอนัญพร  สีหานู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายอนันดา  กินนอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายอนาวิน  ตะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอนุธิดา  ซามาตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอภิชญา  ปาสานะโก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอภิชยา  บุตรวร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายอภิชาติ  นาวงหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอภิญญา  เอ๊ฟวา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอภิญญา  ใสหมี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายอภิเดช  ใจดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายอภิพล  แพงดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงอรกนก  พรมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงอรปรียา  ข้ามมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงอริยา  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงอริยา  ไชยบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงอริศรา  จันทร์ชนะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงอริศรา  นันสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงอริศรา  อินทร์ช้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงอริสา  พิมพ์ภูราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงอรุชา  วรรณฉวี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอลิศา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงออมสิน  บุญโยทยาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายอะชิตตะวัน  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายอัครพล  พุทธศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงอังคณา  สุขจำลอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงอัจฉราภา  คำภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายอัจฉริยะ  ผิวพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอัชรามณี  ถานัดดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงอัญชลี  โคตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงอัญชิษฐพร  รุธิระวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายอัษฎาวุธ  รัตนะโกสิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายอาชวี  น้อยพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงอาริยา  คำฟู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายอำพน  ศรีครชุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พวงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายอินทรชัย  อนุรักษ์จินดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายเอกลักษณ์  ไพวัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงแอมป์รดา  วงศิลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงกัญญาภัค  ก้อนวัน โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายจารุพงษ์  คัมภีระ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงจิรัชยา  คุ้มผล โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงชนากานต์  ลำทอง โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.4 คณิตประถม
777 เด็กหญิงชยานันท์  กิมะโน โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายธนัท  นวนฝ้าย โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายธาวิน  วงค์อะคะ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายธีระเดช  วงค์ยา โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.4 คณิตประถม
781 เด็กชายนพรัตน์  ฝ่ายเพีย โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงนันธิภัทร  กองจุมพล โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงบุลจิรา  ภูชุม โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงปัญญาดา  โมคคัลลาสารีบุตร โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.4 คณิตประถม
785 เด็กชายวิกร  ฉิมเเสง โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงศศิภัสศร  โถชัยคำ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงศศิลดา  ห้วยน้อย โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายอานุภาพ  ว่องไว โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงกัญญาภัค  โคตสา โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงจันทัปปภา  จันทรา โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายชนะพล  คำภูมี โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงชลดา  เขื่อนสุวรรณ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ชัยสุระ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยสงคราม โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงทักษพร  ทิพปศร โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงธันยพร  น้อยวังคลัง โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงนภาพรรณ  ทะนารี โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงนริศรา  อาบสัมฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงนัฐมนท์  มณีนพ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงปภาวดี  โทมี โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงปวีร์ลดา  หล้าคำ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงปาริชาติ  ชมภูงาม โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพชรพล  สายสอน โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพัชรกันย์  อะยาวัน โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยยา โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงแพรวา  พิพัฒน์ผล โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายรัฐภูมิ  กัณฑ์ชู โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายวรเมธ  เเสงชัน โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายศาศวัต  บัวคำทุม โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงสุภาวดี  สิตังนันท์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายอนุสรณ์  เเก้วสุภา โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอโนชา  โป้เคน โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายอภิวิชญ์  ประพัฒน์พงษ์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายอริยะ  ลุนลาน โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอัจฉราพร  เอี่ยมฉ่ำ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายณัฐพงศ์  ชนะเคน โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายนพคุณ  วงษา โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงพิจักขณา  หมื่นลูกท้าว โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงพิชญาณัฎฐ์  เรืองชา โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ทองเทียม โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงรัชนีกร  ช่างเหล็ก โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงวันเมษา  แก้วมะ โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงศิริวิมล  ชนะเคน โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงวรรณวิษา  ป้องชายชม โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายไตรทศ  ไชยสงค์ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายธีรภัทร  ทองมั่น โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายจิรพงศ์  วงศ์สว่างกิจ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงชนิสรา  ขันติยะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงชัยเทวี  สว่างศรี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 คณิตประถม
830 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  สันติพจน์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 คณิตประถม
831 เด็กชายณัฏฐพัชร  สันติพจน์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายธีรติ  หมื่นมนตรี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายปูรณ์  ศรีวรขาน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายพชร  เกียรติเกษมสุข โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 คณิตประถม
835 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 คณิตประถม
836 เด็กชายภูเบศวร์  วรศาสตร์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 คณิตประถม
837 เด็กหญิงวดี  เล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิชาเนตร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 คณิตประถม
839 เด็กหญิงอารียา  อินทรพรหม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 คณิตประถม
840 เด็กหญิงกตเวที  สว่างศรี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงกรชนก  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายจิรภัทร  บุญศรี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงจุฬาพัฒน์  เพิ่มไธสง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงชัญญานุข  ขันติยะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายชินพันธ์  ธนัตนัคพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงธนัญญา  โอภาสิริวัฒนกุล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงนภัสนันท์  ราชวัตร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงนันท์นภัส  กางทอง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงพัชราภา  ถาวร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงรัตน์ติญาพร  บุญวิจิตร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงวิมลสิริ  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายสีหนาท  สมพร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงออมสิน  ประขุนิง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายอัครโชติ  อรุณศรี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงกัญญาลัลน์  วันนา โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายธนกฤษ  เพาโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายปรันชัย  เชื้อคนหาร โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายภูรินทร์ธร  ราชสินธุ์ โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายภูวดล  เยื่อใย โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงมณีรัตน์  เชื้อดงผุย โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงอรวรินทร์  โสมแผ้ว โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงชนัญชิดา  หงษ์แสน โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงพรนภา  อินยะวงษ์ โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายอนุศิษฏ์  ทอนกำไร โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงอมรรัตน์  มนต์คาถา โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงกฤชอร  อัตโน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงกลิ่นเทียน  มาระนอ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายกษิดิ์เดช  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หอมพวงภู่ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงกิ่งกะรัต  แก้วเหลา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงขวัญกนก  แก้วกัลยา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายจิรชัย  พ่อลีละ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายจิรวัฒน์  หงษามนุษย์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงชญาฎา  จักรสาร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายชนกัณต์  แก่นงาม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงชนัดดา  วงค์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงชนาพร  เสนาพล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงชลดา  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงชลธิชา  เหง้าโอสา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงญาณิศา  วงค์ผาบุตร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงฐิติพันธ์  วงศ์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงณญาดา  ปานค้า โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงณภัค  เชื้อดวงผุย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงณัชชา  วงค์ตาขี่ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  งามตรง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงณัฐชยา  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายณัฐสิทธิ์  พลอาสา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงณัฐิณี  จำปาศรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
889 เด็กชายดำรงค์พันธ์  สิมมาหลวง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงตรีรัตนา  อุทัยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายทวีทรัพย์  เย็นพรม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงเทวิกา  ปัญญาพ่อ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายแทนคุณ  หล้ามุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
894 เด็กชายธณัติสยนัน  ไกยลุน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายธนัทเทพ  กึนสี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
896 เด็กหญิงธัญสุดา  หอมดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
897 เด็กหญิงนภัทร  วิลาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายนัฐพงษ์  คำคนซื่อ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงนันฐนิยา  สุคำภา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงบัณฑิตา  เชื้อบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงปณัฐธิดา  สาทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงประณัยยา  สูญราช โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงปรีญานันท์  วงค์คำแพง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
904 เด็กชายปิยชนน์  อินทร์โสม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
905 เด็กหญิงปิยธิดา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงผกากาญจน์  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงพรพิมล  ล้ำเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมประเกต โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์พงโชติ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายภูตะวัน  สอนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงรุ่งเจริญ  ปัญญาพ่อ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
912 เด็กหญิงวรกมล  สายคำทอน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงวรกาณต์  โสมแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงวิจิตรา  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงศศินัญธิดา  วงค์แสนไชย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายศิวัช  แสนสามารถ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงศุพิสรา  พ่อศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายศุภณัฐ  แกขุนทด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงศุภวรรณ  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงสริตา  เพชรไพร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
921 เด็กชายสันติราช  สิมมาหลวง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงสิรินทรา  ศิมาทอน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงสุคนธาร  ปิดจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงสุปรียา  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
925 เด็กชายโสภณวิชญ์  นาพันธ์ุเริ่ม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงอริสา  แก้วพิกุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงอาริส  ดียอง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงอุรชา  ปิยะโคตรกุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงกนกนาถ  นันทะพรหม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงกนกนิภา  หงษาชุม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงกมลฉัตร  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงกรรณิการ์  พันภักดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงกัจญ์  เชื้อวงค์พรม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงกุลนารี  นารีนุช โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงขนิษฐา  วงค์ฝ่ายแดง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงเขมรังษี  นิกรพิทยา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายคฑาวุฒิ  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงจินดาพร  แสงญวน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงจุฑามาศ  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงชญานิศ  ฝาระมี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงณัชริญา  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายณัฐดนัย  สีหาสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายทัตพงษ์  กันหาคม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงทินารมภ์  แสนรังค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงทิพย์นภา  จันทาคำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงทิพรัตน์  วงค์หลวงอุด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงธัญชนก  พลสมัคร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงธาราทิพย์  ประสงค์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงธิดาลักษณ์  บุปผาชาติ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายนพนันท์  มุ่งชู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงนัฏฐนิชา  สนสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงนาริษา  โฮมวงค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายปรเมศทร์  จันทะคูณ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงปวริสา  วังคะฮาด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงปัทมพร  พิละมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กชายปุณณกัตน์  มงคลชาติ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายพงศกร  ฉิมแสง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงพวิษย์พร  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายพสิษฐ์  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงพัชราพร  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงพัชราภา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงพัชริน  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงภคมน  เกิดนางรอง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงภัทรธิดา  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายฤทธิศักดิ์  กำริสุ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายวิภัทรชัย  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายวีรชิต  ทองสอาด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  โสนาคู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายศักรินทร์  ลี้พล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงศิรประภา  เพชรวิมล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายสิทธิพงศ์  ศรีชูรส โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงสิรินทรา  ชุมปลา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงสุพรรณิกา  กันหาเรียง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายสุริยา  กิตติโชคมนตรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงหทัยชนก  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงอชิรญา  กิตติวงศ์วานิช โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายอดิเทพ  พุทธา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงอภิญญา  วนาสันต์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงอรชภา  ศรีชาหลวง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงอรปรียา  โคตราช โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงอัฐภิญญา  จันทะนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงกานติมา  สร้อยสะคำ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 คณิตประถม
984 เด็กหญิงชนัญชิดา  ราชิวงศ์ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 คณิตประถม
985 เด็กชายธนกฤต  ธ.น.โพธิ์ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยศรี โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.4 คณิตประถม
987 เด็กชายปฏิภาณ  พ่อชมภู โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 คณิตประถม
988 เด็กชายศิริวรรจน์  รัตนสกุลพรหม โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.4 คณิตประถม
989 เด็กชายสิรวิชญ์  โสะขาว โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายสุพลภัทร  วงศ์ษาไชย โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 คณิตประถม
991 เด็กหญิงอัญชสา  ธ.น.ดี โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.4 คณิตประถม
992 เด็กชายธนวัฒน์  บัวสาย โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
993 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีสำอางค์ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
994 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชิณจักร์ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายปารเมศ  คำมูล โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายวีระวิชญ์  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายธนาวุฒิ  ทองนาค โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ป.6 คณิตประถม
998 เด็กชายนพวิชญ์  ไชยดาบส โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายพัฒนพล  พ่อวงค์ โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงเมธาพร  เทีนมมาลา โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กชายกฤษฎา  เสวียวงษ์ โรงเรียนตงเจี่ย ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายขุมทอง  อินพานิช โรงเรียนตงเจี่ย ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กชายจักรกฤษณ์  ตุ้มอ่อน โรงเรียนตงเจี่ย ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กชายจิตติพัฒน์  วงชมภู โรงเรียนตงเจี่ย ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงณิชา  ซามาตร โรงเรียนตงเจี่ย ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กชายธนพล  ชัยศรี โรงเรียนตงเจี่ย ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงธันยพร  มะสุใส โรงเรียนตงเจี่ย ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงธีรนาฎ  ปารีสร้อย โรงเรียนตงเจี่ย ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงนริศรา  เฮ้าสา โรงเรียนตงเจี่ย ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงเบญญาภา  ภูอาบอ่อน โรงเรียนตงเจี่ย ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  โทษา โรงเรียนตงเจี่ย ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงปรายฟ้า  คำกรฤาชา โรงเรียนตงเจี่ย ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงพรหมพร  ทรงอารมภ์ โรงเรียนตงเจี่ย ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงศรันย์พร  แก้วสุภา โรงเรียนตงเจี่ย ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กชายองอาจ  ราชพงษ์ โรงเรียนตงเจี่ย ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายอรรถพร  จ่าวงค์ โรงเรียนตงเจี่ย ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงอริสา  อ้วนศรี โรงเรียนตงเจี่ย ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กชายพศวัต  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กชายกฤตยชญ์  ทองบ่อ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงกัญญณัท  ยตะโคตร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงขวัญมารีย์  คำศรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กชายณฐดนย์  วงค์แสงน้อย โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กชายทินกฤต  เจริญชัย โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กชายนรภัทร  ธรรมวิภาค โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กชายนิรุทธ์  ชาญวิชชานนท์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายพิชญ์พงศ์  ทัดสา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กชายภัทรพล  สาระภาค โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงวรรณรพร  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงวรัญญา  นุทธนู โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงวริศรา  สัพโส โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กชายก้องภพ  เพิ่มไพศาลสกุล โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายชุติเทพ  คำตลบ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายณฐกร  ณ หนองคาย โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงณัชชา  กวานเหียน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงค์เทวราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงพิิชชาภา  พงษ์รามัญ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายภัทราวุธ  ชลพานิช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงลลิตา  กออิรานุภาพ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายกรวิชญ์  วรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงกันต์กมล  เลี้ยวไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กชายกันตพงศ์  หมื่นศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กชายไกรวิชญ์  คำช่าง โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงณีรนุช  ดีสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายปพนรัตน์  พานทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงประวีณา  ปะทะดี โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงรมิตา  วงค์เสน โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงวรัญญา  วันเพ้ย โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงวิมลสิริ  โคตร โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงศิตาพร  ขันตี โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงสิริกร  สุระดี โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุรีขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายณัฐพงษ์  พลเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงธนิตา  อินตา โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงเบญญาภา  ชาสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงพสุธร  เชนัง โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิมโชติ โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงพิกุลแกเว  รัตนวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงภัทรภรณ์  กองพลศรีสิริ โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายภานุพงศ์  ทุมสาร โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงรัตนากร  ปาวัน โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงวรกานต์  เจริญยิ่ง โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงวิจิตรา  วงค์สาลี โรงเรียนเทศบาล ๒ ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงกชพร  วงค์ชมภู โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซามาตร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงกมลชนก  วาสสี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงกัลฑิมา  มั่นธรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงกัลยากร  ชมภูราช โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงกุลวรินทร์  มณีคำ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงเขมิกา  ยศธิสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายชัชฤทธิ์  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงดวงนภา  มูลน้อยสุ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงตะวันรุ่ง  อินทรประเสริฐ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงทิชากร  ไชยพันธ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กชายธนดล  มณีกุลทรัพย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงธรินญา  หาญโยธี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายธวัชชัย  เรืองแสง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายธีรวีร์  สีเทา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงปณิตา  ผิวพรรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงประภัสสร  ฤทธิ์เดช โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กชายปัณณฑัต  หลุ่มใส โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กชายเพชรกล้า  โสมงาม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายภูมิรัตน์  เสถา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กชายวรภพ  เชาว์ดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กชายวรวุฒิ  กุลสา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กชายวรินทร  อ่อนอินทร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายวาณิช์  อินทะวงค์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กชายสัมฤทธิ์  พรมศรีธรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงสุกัลยา  วันเจริญยิ่ง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กชายสุภชัย  ใสส่อง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กชายหรรษกร  บุตรราช โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กชายอธิภัทร  ปทุมไกยะ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายอธิภัทร  อัมมะวัน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กชายิอาทิตย์  ศรีลา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กชายิิอินทัช  ตองมีทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กชายกรณ์ดนัย  จันทเสน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงกรวรรณ  ละม้าย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายกวินภพ  ภู่นิยม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงกัญชฎาภา  มาค่าย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงกุลธิดา  ลาวงค์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงเกศกนก  ธีรภัทรศักดา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงขนิษฐา  ถิตประเดิม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงขวัญประภา  ทิศทา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงจิรัจฌา  อวิโรธน์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พัดขุนทด โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีวิใจ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงโชติกา  คะปัญญา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงญานิศา  ภูทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายฐปนรรม์  ขันอาสา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายณภัทร  อุปา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงณัชชา  อินกอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพธิ์ภา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงณัฐนิชา  แพงสาระ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงณัฐพร  สาวงษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงณิชนันทน์  ดีผาง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงทยิดา  คันทัพไทย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงธนวรรณ์  บำรุงพันธ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายธนวัฒน์  เสนาสี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายธนินท์รัฐ  การเจริญดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงธันยพร  พันแสน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงธารารัตน์  น้อยพรหม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงนภัสอร  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงนวพร  วงศ์งาม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายนาวา  จำปาขีด โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงนิรชร  สายคำ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงบุญยอร  ลังกา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงบุญยาพร  ลังกา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงบุศรินทร์  เฉวียงวงค์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงปัญญารัตน์  เฉิดดิลก โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงปัทมา  ปิ่นรัตน์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายปิติภัทร  อาชนะ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงปุณยาพร  สีลาโพธิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงพนิตพร  กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงพรชิตา  ภูวิชิต โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ศรีวรสาร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงพัชราภา  บันหาร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงพิชชาภา  วิเศษสุนทร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงพิชญธิดา  เทพกรรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เข็มปัญญา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงพิมพกานต์  พิมพา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงพิมลรัตน์  คล่องดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายพีรพัฒน์  สารีมุข โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ปรีชาวัฒน์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ประพอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายภควัต  ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วมณี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงภัทราพร  ประจิตต์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงภัทราภา  อาชนะ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงภิญญาพิชญ์  สีสา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายภูริทัต  ภาโสม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายยศกร  บัณฑิต โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายระพีพัฒน์  ขุนปากดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงรุ่งนภา  พังดวงแสง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงรุจรี  มีสิมมา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงลักษณ์นารา  บัวงาม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีลา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงวิชญาพร  ผ่านพิเคราะห์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงวิภาดา  สังข์ไชย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงวีรดา  ทุมกิ่ง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงศุพิจข์ฌาภัทณ์  อินทรพรหม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงสวัสดี  โลกเลื่อง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ฉันทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงสาวิกา  ทรัพย์สำรวย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายสิทธา  สีหานู โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายสุธินันท์  จันทาวงษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริวงศ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงหทัยกานต์  ประมายัง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงอธิชา  จันเพ็ญ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงอรรัมภา  นนทวงศ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงอรอุมา  หลาบโพธิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงอริตา  พรหมจันทร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงอริศรา  ท้าวสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงอรุณรัตน์  วรรณทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงอลิสา  เวียนประพันธ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงอาทิตต์ยา  วิชาธรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทรโคตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กชายกฤษติศักดิ์  นะรัก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กชายก้องภพ  ไตรยะถา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายกิตติภูมิ  อ้วนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงเขมจิรา  นาสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงชนิดาภา  เหลากุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กชายชยานันต์  ทองหมั้น โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กชายโชติพน  พันธ์ศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กชายณชากร  แก้วทรวง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กชายณภัทร  ไชยบิล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กชายณัชพล  วงษ์ธานี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กชายเตวิช  แพงพรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายทวีเดชา  แก้วขวา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงทอฝัน  อาสาวัง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กชายธนโชติ  เเซ่ก๊วย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กชายธนากร  การสอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงธนาภรณ์  ไชยคาม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปทุม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กชายนพรัตน์  มีลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงนีรวรรณ  เพิ่มชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงบุญศิตา  ส่งเสริม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กชายปฎิธาน  รื่นเทียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กชายปิยะวุฒิ  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายปุณณวิช  ลีพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กชายไผ่ตรง  วงคำศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายพีรณัฐ  แสงสีดา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กชายพีรพล  ทักษิณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กชายพีรพัฒน์  ดีผาง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วไกรสร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายพีระภักดิ์  แก้วดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กชายพีระวิชญ์  บุญโสม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทาพรหม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กชายยศวรรธน์  สันตนะโท โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทรเดช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงวิชญาดา  เกษรบัว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กชายวุฒิกร  สอนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงศยามล  ศรีรักธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กชายศรัณย์พจน์  พรหมลัง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กชายศักดิ์กรินทร์  คณะสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงศิริภัสสร  เอมสมบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทรเดช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงสุพรรษา  มองบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กชายสุวพัชร  กาญจนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กชายอภิรัก  เอกพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงกมลชนก  ไพวัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายกรณภัทร  พรมดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงกรรวี  กาสีชา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงกฤติกา  ใสส่อง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงกอแก้ว  โฉมเฉลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายก้องภพ  แสนคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงกัญญา  สุขภูวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพชราช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายกันตพงศ์  มาพรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เสนานิมิต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงกานดา  ทากิระ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงกานต์นิชา  แสนสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงกุลธิดา  สุวรรณเทน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายเกษตรบดี  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงขวัญข้าว  อุโอ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงขวัญฤทัย  พยัฆสิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายคเชน  วงค์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายคุณัชญ์  บุญนิธิภัทร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงคุณัฐชฎาภา  บุญนิธิภัทร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายจักรพงศ์  นิวงษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงจันทวรรณ  วงศ์รุ่งเรืองโชค โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงจิรัชญา  มุกด์มณี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงจิรัชยา  โม้สา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พิมพ์อ้วน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงชญานี  ชฎา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงชนาภัทร  สีวะสุทธิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยบิล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายชนินทร์  กิจวิรุฬห์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายชยณัฐ  เงินชาลี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงชยาภรณ์  ทำดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงชลดา  นามนอก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายชิษณุ  ตันดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหมเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงฐิติภา  โมคลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงฐิติยา  นวลสี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายณณิล  รุ่งเจริญพลกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงณัฏฐชุดา  ชมลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงณัฐธิชา  ไตรจักร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงณัฐนรี  บุตรหาญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงณัลล์ศรญ์  เหมเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงดนิตา  วิเศษสุนทร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงทอฝัน  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงทิชากร  เชียงที โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงธนพร  แวงดีสอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายธนพล  ปลูกชาลี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายธนอนันต์  พนมวัฒนคุณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายธราเทพ  คำเงิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายธราเทพ  วีระวาธการ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายธีรธร  คำภูษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงธีร์วรา  บุญเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายธีะกร  แสงโสม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายนนทสิทธิ์  เขาหลวง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายนพเก้า  พูลอิ่มนิลศิริ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายนพเก้า  สุขรัง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงนฤมล  ไฟเฟื้อย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงนวรัตน์  สหะโต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงนัฐพร  เเสงอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายนัทธินันท์  ทำดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงนันทวรรณ  สายตา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงนิชานันท์  ศุภวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงนิรมล  เครือแตง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงนิรัชพร  คำเฮือง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงนิศามล  คณะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงนุชรี  ศรีระวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายปภาวินท์  ไชยโชติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายปรมัตถ์  ซาฮิด โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงประดับดาว  เรืองผ่อง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงปรัยาภรณ์  ศรีสันต์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงปริยฉัตร  สุวรรณศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงปรียา  ณ นครพนม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายปวริศ  วรรณวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงปวริศา  ไวยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายปวเรศ  สุขพันธ์อ่ำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายปัณณธร  ฝ่ายวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายปัณณธร  อุมงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงปิยะทิพย์  สามพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายปุณยพัฒน์  คล่องขยัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงผกามาศ  สุวรรณทศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายพงศ์ปณต  แก้วดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายพงศพัศ  เหมเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายพชรพล  โพธิ์คลี่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงพรปวีณ์  สิลินทบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงพรพรหม  สีวะสุทธิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงพรรษาชล  ใจอุ่น โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงพระพร  วิริยะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายพวศ์ปณต  อุปลีพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายพศิน  เสน่หา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงพัชรพร  เขาหลวง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายพัชรพล  เขาหลวง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงพัชริดา  ชนะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงพัชริดา  หงษ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันหาจักร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงพิชญาดา  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงพิชญาภัค  ไชยหาวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงพิชญาภา  ซ้ายกลาง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงพิญญานันท์  ดิลกสิริภัทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงพิณณฺทานันท์  แก้วสีหาบุตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายพิทยุตม์  แก้วมาลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายพิทักษ์ตานี  พุทธน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุปทุม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  รัตนประภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ราชวงค์อุระ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงพิรุณรักษ์  ราชคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมแพง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์ภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายพีรวิชญ์  มาสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายพุฒิธร  บุญรักษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงแพรทอง  พรหมประกาย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายภวัต  แก้วสอนดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันทอก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายภาคภูมิ  ยาทองไชย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายภานุวัฒน์  ธีระวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงภิรณัญญา  สีหา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงมานิตา  พงสุภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงมาเรียม  ซาฮิต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายยศกร  บุญปลอด โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายรังสิมันต์  โตสารเดช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงรัชชประภา  สิงห์มอญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์พะเนาว์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายรัฐพล  แก้วศักดาศิริ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงลลิตา  บุญเฮ้า โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงลักษณารีย์  วงค์เเสงคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงลักษิกา  ดวงตา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายวรากร  เอี่ยมวิจิตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงวรางคณา  ศรีสถาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายวริทธิ์พล  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายวรินทร  สุพร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายวัฒนพงศ์  พรมศรีธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงวันวิสา  พรรณโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงวิจิตรา  วงศ์ประาสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงวิภาวี  มณีปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายวุฒิวิทย์  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงศิริกาญจน์  นิยม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงศิริภัสสร  หัดสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงศิริวรรณ  หงษามนุษย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายศุภกร  บัวริ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายสิงหา  อุปครุฑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายสิรภพ  สุขคะนนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงสิริภัทร  พ่ออามาตย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงสุกฤตา  นิวงษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงสุพิชญา  อุประจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงสุภัสสรา  วารี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงสุภาวิตา  ดีมี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายเสฎฐวัฒ  ศิริเวช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  บัวบาล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายอติการต์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงอธิติยา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงอนันตญา  บุญภักดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงอภิญญา  พงสุภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงอภิญญา  หาวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายอภินัทธ์  วิรุฬห์วาณิช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายอภิสิทธิ์  กีกาศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงอมรพิมล  สายตา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงอรณิชา  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายอัครพนธ์  สีสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงอารยา  พวงไธสง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงอารยา  มณีพงศกร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  รักษากุมาร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงไอริสา  ไพรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม