รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตภาส  สุคำปัน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตเมธ  คงเชื้อจีน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษกร  นัยมณี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกวิตา  แช่มเล็ก โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัลยพัชร  แจ่มสุวรรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติกวิน  เร่งวิถี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุญณิชา  วงศิวะโรจน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายเกื้อกูล  ฤกษ์อุดมศักดิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิตรทิพย์  ยะแสง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชนนิกานต์  ทัดแช้ม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายชยพล  ภู่มาลา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชลชญา  พรสาโรจน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายชวินบุตร  บุรผากา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชวิสา  สร้อยสน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชิษณุชา  ชมประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฐนิชญา  บุญวัฒโนทัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฐิติชญา  อ้นพันธ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทรา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณภัทร  วินทะไชย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฎฐิมา  สงวนศักดิ์โยธิน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฏฐศักดิ์  สุวรรณสถิตย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐกิตติ์  เทพประดิษฐ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ญานุกูล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณิชาพร  น้ำเพ็ชร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณิชารีย์  ผลพานิชเจริญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงดากานดา  ตันติบุญยืน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายตฤณ  พงศ์เดชา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายเติมศักดิ์  โอภาสเสถียร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงทองชมพูนุท  พึ่งดี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงทองณัฐปวีร์  ทองผุด โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงแทนขวัญ  กิตกำธร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายธนโชค  สุจิตานิช โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธนดล  ตันเตชะสา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนพล  นิยมเจริญเพียร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธนินทร์ธร  วัฒนสกุลเกียรติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนงนภัส  คงมณี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนภษร  เล่าบุญลือ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์เรือง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเนตรนภา  โชคนาคะวโร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงบุญญิสา  วสุพรรุจี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงบุณณดาพา  สัมมาคารวะ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงเบญจพร  ภูยาธร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเบญญาภา  เทพไพฑูรย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายปยุต  คงมณี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปรายฟ้า  กราบกราน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายปริญ  พึ่งแผ่นดิน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายปุณณกานต์  ลดาพงษ์พัฒนา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายพชร  พงศ์ภัทรานนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพชรพร  ม่วงสุขำ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพรรณพัชร  บุญล้อม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อรชุน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพัชญ์ฐกัญ  ยงพานิชย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายพัทธดนย์  นิช่างทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพัทธนันท์  วิทวุฒิศักดิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิพิธรดาฑ์  เจนเกียรติฟู โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เชาวลิต โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพุธิตา  สระทองพร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภคพร  พู่วรรธนะ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายภัชน์  นาสุรินทร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงภูพิชญา  นาคแจ้ง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายภูมิพัฒน์  คีรีวิเชียร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายภูวนัตถุ์  ลี้โรจนาประภา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายรชานนท์  กวยานนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงรวิสรา  ฉัตรมณีเวช โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายลี่เถิง  เฉิน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวรกมล  บุญวิสุทธิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  เทพบรรดาลผล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวิมลสิริ  ทองพันชั่ง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายสหพัฒน์  ส่งศักดิ์เสรี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายสัทธา  มาชมสมบูรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุธิตา  กอสนาน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอมลวรรณ  สัจจพลากร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายอัครินทร์  เรืองจุ้ย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงอิงฟ้า  ศิธราชู โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงเอลีชาห์  พละสุ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงเอวิกา  สิริสินวิบูลย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเอื้อสิรี  บุญเย็น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงจิรัชยา  ดอนเจดีย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายณภัทร  กิตติประสานพงศ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายทิม  ยิงกระโทก โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
81 นายธนชัย  ยืนยงค์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายธนวัฒน์  กิจประยูร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธวัชชัย  วิลามาศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
84 นายธันวา  อัศวเลิศวิไล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงธิดาพร  ไชยวาณิชย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวนิรมัย  บุญบางยาง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงบุณยานุช  ประทีปถิ่นทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงปัญจรัศม์  เหล่าเจริญวงศ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายปุณณกร  ลดาพงษ์พัฒนา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  สุวดิษฐ์สกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายวัชรภัสร์  ธีระแสงจันทร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ปานเจริญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายศุถกฤต  ปรุงสำราญกิจ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
94 นายศุภวิชญ์  แก้วเทศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายเสรี  เจียมวัฒนโชติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
96 นายอนวัฒน์  นิทัศเกษม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกนิษฐา  มาเจริญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกมลพร  ไชยช่วย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกฤษดา  เพ็ญสุข โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกวิน  นิธิสกุลพัชร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกวิน  วงศิวะโรจน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ลันดา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกานต์บุญ  วัฒนไวฑูรย์ชัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  ญานุกูล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเขมจิรา  ช่วยบุญชู โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสงคราม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงเขมจิรา  โชคอำนวยลาภ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายคุณกฤต  สินสิริมา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจินุชธิดา  สุภาจัทรสุข โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจิรัญา  เอี่ยมสุขมงคล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจิราพัชร  กิจสกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงเจ้าจอมฉัตร  วงศ์ไวทยากูร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชญาณัณท์  คุณาวิริยะสิริ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชญานี  บัวแสง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายชยพร  นามเกียรติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชาลิสา  จันละคร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายไซด์จอนแซ็ต  นาเวย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองสุข โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณธีพัฒน์  สุทธิวงศ์เมธี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณธีพัฒน์  โรจนพสุโชค โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณปภัสร์  กฤษณา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐกุลยา  อินทร์เอี่ยม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เหล่าสมาธิกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐญากานต์  ภู่ทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฤทธิ์สมบูรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐนันท์  นุชสวาท โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐวรา  วานิชธนา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณิรภัทร  ทองสาธิต โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงดนุภา  วานิชธนา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายเดชาธร  กัลยาวศิน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงทิพย์เกสร  จูฑะจันทร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนวิชชา  ตันติวัฒน์พานิช โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธนินทร์  กิตติประสานพงศ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธนิภัทร์  หงษ์อุดม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธันธรณ์  ตันติธีรวิทย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธีรธรรม  มานพ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายนพรัตน์  สุปิตาชุน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายนพรุจ  ศรีตะพัสโส โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนวพร  ชินบุตรานนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายนัทธวัฒน์  สิงห์เรือง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนันท์นภัส  เวทีกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายปฐมพงศ์  ยิ้มประสิทธิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงประกายมาศ  เจียวเจริญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปัญญพล  วชิรธนสิน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปัญฑารีย์  วิริยะเอกกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายปัฐน์  ชมชื่น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายปัณณวิชญ์  อวยชัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปัณณิตา  เลาะจิตต์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายปิยะวัฒน์  ทิตาโคตร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปุญณิศา  อุ่นละม้าย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปุณณ์  เผ่าจินดา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพงศภัค  สิงคะนอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพชร  สรธัญวงศ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพชรพร  ปิยรชตวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพรณธรรม  อุนานุยา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพรนภา  ศรีทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพิชชากร  พงษ์ไพร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิชญธิดา  หงษ์สกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพิชญาดา  จรัสศรี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพิชพรร  คุ้มภัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อาจสว่าง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพิมชญา  ดาวเรือง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บ่อผล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิทธิมงคลกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพิรชัช  วีระพลเทพ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายภคภพ  ธันยธานนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภรภัทร  เทพไพฑูรย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงภัณฑิรา  เกิดสมบัติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงภัทรศยา  ศรีชัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มงคลศิวกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงภัสรานันท์  เดชาวรานันท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภาณิน  น้อยสำราญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงภีรชญา  ธรณไพบูลย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงมนัสนันทร์  ขำหรุ่น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงมาชิดา  นพคุณขจร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงรภัสศา  จารุอัครานุวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายรุจหิรัญ  กระแสสินธุ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงลภัส  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงลลิตวดีวรรณ  พันโต โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายวรภัทร  อินชนบท โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวรัญญา  แซ่เอี้ยว โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายวราทิตย์  พันบุดดา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายวริทธิ์นันท์  หงษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายวิชยุตม์  โกสุม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายวิภูษิต  จัดเกิดสมุทร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงศาตพร  สายพิณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายศุภกร  สายพิณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศุภนิดา  ปรุงสำราญกิจ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายศุภสิน  สายพิณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศุภานัน  บุญประสพ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายสิปปภาส  นุชสวาท โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายเสกสรรค์  เจียมวัฒนโชติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงหรรษพร  บุญประกอบ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอธิตยา  คงเย็น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอภิชญา  แถลงคำ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอริญชยา  คิดประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายอริญชัย  ปัญญาวัฒนาสกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอริสรา  เห็งขุนทด โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ภูริภักดีกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอัญชิสา  กลั่นทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอินทิรา  สีแตงสุก โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงไอศิกา  ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกันต์ดนัย  ช่วยแจ้ง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณัชชา  สายสิทธิ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงณิชกมล  สิรวัฒนากุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมดาว โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงนฤสรณ์  สุขวรรณดี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงบุษย์น้ำเพชร  เงาฉาย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงอชิรญา  ภิรมย์อยู่ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงอินทุอรณ์  ตัณฑ์สุรัตน์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงอิศรา  ระงับภัย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกฤติยาธร  บัวเอี่ยม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  รอดรัตนาทูล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจิดาภา  คุณสุข โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณชนก  เสริมประเสริฐกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิ่นประชา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คิ้วสุวรรณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภูภณภัทร  ปิ่นทองคำ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายรตน  ชาวนาไร่ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวัณณุวรรธน์  จิตรสมบุญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายสิทธิภูมิ  เหล่าสมาธิกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอภิรดา  เดชชลาลัย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงออมสิน  พัดวี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกิติกุณ  สุบรรณเสณี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายจตุรวิทย์  ชาชำนาญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายจีรวัฒน์  ลี้เกษมทรัพย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แต้วงศ์ชัยพฤกษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายณภัทร  กรรณสูต โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายณภัทร  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายณัฐติพนธ์  พุ่มสุวรรณ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงณัฐนริน  สุสัณฐิตพงษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงดิชชญา  ภาวีรมย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายทัตธน  วัฒนทรัพย์โสภณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายธนพงศ์  โพธิเพียรทอง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ตุลารัตนพงษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายนันทภพ  ภูล้นแก้ว โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพรวริชยา  พ่วงขวัญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายพฤทธิ์ภานุรุจ  พ่วงขวัญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายภัทรภูเบศ  ฉิ่งทองคำ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายรัชช์กิตติ์  ธนากุลดำรงภัทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงศิธารรัตน์  เดชชัย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงสิรภัทร  แจ่มจำรัส โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงสุธิรา  ปัญญาโฉม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายอารักษ์  โพธิ์ทองนาค โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายอิชย์ฐิภัส  สุขพงษ์ไทย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายเอกนิษฐ์  นุชาดี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เหล็กกล้า โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายกิตติพศ  โป้สมบูรณ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายฆภฤณ  อุ่นปรีชาวณิชย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงจิ้งเซียน  หวง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวฉัตรชนก  ศิริพงษ์เวคิน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงชญาดา  ศรลัมพ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายฐานพัฒน์  วิริยะศิริพงศ์กูล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงฐิฑิ์ศญา  จิระสัตยาภรย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
256 นายณัฏฐ์วิชชา  พึ่งใหญ่วัฒนะ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายทชภณ  รอดคล้าย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธนภัทร  สมบูรณ์พร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายธีระเทพ  อยู่จงดี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายนันทวัฒน์  ตาลปึก โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายปภังกร  ประเสริฐสุขสันค์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพชรมน  อินคล้า โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายพัทธดนย์  เหลืองไพรินทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์ศิริวิลาศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายภูกวิน  ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงมินท์มันตา  พิรวัชรไพศาล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายรณกฤษณ์  เวทยสุธี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายศิลา  กิจเจริญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงศุกลภัทร  หงษ์หิรัญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายสิรภัทร  เฉิน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงหทัยวัลลภ์  ลี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงอชิรญา  กำจัดภัย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายอภิชา  บูรณะธนะสิน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงกัญญพัชร  สิงหทราเมศน์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกันตวัฒน์  จารุสุทธิรักษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกันตา  ยิ้มถนอม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงจีรบุณย์  ถาวร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายฐกร  นุ่มวงศ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  อภิสิทธิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เทียมทองอ่อน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธนวิทย์  พรชื่น โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธีรัช  วิจิตร์ปัญญารักษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายนิชคุณ  ฟูจิวารา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายบดีพล  ดินไพรปาน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปิยะนันท์  หวันประวัติ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายภากร  สุทธิสังข์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายภูริช  สุทธิสังข์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ลำลองรัตน์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงรวิสรา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวชิราภรณ์  น่วมบุญลือ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายศุภณัฐ  กุหลาบแก้ว โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายโสภญวิชญ์  กลิ่นกระสันต์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอัจฉริยาภา  มรกตจินดา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายอาย์ณัฐ  ทรัพย์ประดิษฐ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปานดำ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมียดมะลา โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพรปวีณ์  จึงศรีรัตนสกุล โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายวรมณ  สุทธินัย โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายกฤษฏี  ทองคำดี โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แซ่ตั้ง โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายกิตติพิชญ์  วงศ์อนุ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายภคนัย  ศรีทองแท้ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุธิษา  แก้วเผือก โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสุนันทา  บุตรสาระ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอุไรวรรณ  ธรรมสุวรรณ์ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฐภร  จินดามรกฎ โรงเรียนกันตวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายปัณณทัต  กิจเจริญ โรงเรียนกันตวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงโยศิตา  บุญญาภานุกูล โรงเรียนกันตวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายวนธน  สมไทย โรงเรียนกันตวิชญ์ ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงสิรินดา  เกตุแก้ว โรงเรียนกันตวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงอธิศนันท์  ธนอริยะนันท์ โรงเรียนกันตวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สาระติ โรงเรียนกันตวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายกฤตยชญ์  สุยะลา โรงเรียนกันตวิชญ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายรัชชานนท์  ฝัดค้า โรงเรียนกันตวิชญ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายญาณภัทร  คุณพิสุทธิ์ โรงเรียนกันตวิชญ์ ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายณฐกร  หว่างเจนผล โรงเรียนกันตวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธวัฒน์  พรมดี โรงเรียนกันตวิชญ์ ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธีรพิสุทธิ์  พีระสงคราม โรงเรียนกันตวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงภัทรกานต์  พีระสงคราม โรงเรียนกันตวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม