รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  เกาสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตธีพัฒน์  ธภัสธานาเลิศปิติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤติน  ถาวรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกวิตา  กาญจนาพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกวิธวินท์  คนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกันตพัฒน์  มิตรวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกัษณ  จารีบูรณภาพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติภัทร  ธาราพรหม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเกศกนก  โชติมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายจิรวัฒน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายจิรัฏฐ์  พุฒตาล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชญาณิศา  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายชนกันต์  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชนานันท์  สนคะมิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายชยกร  สวมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชยพล  นิมิตรศดิกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายชยานันท์  พันธุ์เถื่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายชัยมงคล  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายชิษณุพงศ์  ธานินทร์ธราธาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงญาณิศา  จิตตเดชาธร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายฐิติภัทร  ลาหา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณฐพร  ไทรทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณภัทร  แซ่ปัง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณศัณย์  เจริญฐิติธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐชนน  หมื่นเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐนันท์  ขันชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายดลวริทธิ์  ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายตันติกร  อริยกวินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายถิรเดช  เลื่องลือวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายถิรวิทย์  พรมโกฎิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายถิรายุ  ผิวดำนิล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายทัตพิชา  จินต์จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายทัฬห์  ธนวุฒิกูร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายแทนคุณ  เพิ่มอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนพล  สืบด้วง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายธนภัทร  ผูกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธนเสฏฐ์  เวศย์วรุตม์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธรรมสรณ์  เฮี้ยนเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธีรเมธ  จำปา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธีร์  ธนวุฒิกูร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนฐภรณ์  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนภสร  ขาวมานิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนภสร  ลีละศุภสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปกรณ์  หอมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายปภังกร  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายปิยะมินทร์  เผือดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปุญญาดา  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายปุณณสิทธิ์  ภัทราภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปุณปวีร์  ทวีพรเจริญโชติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเปมิกา  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายเผดิมชัย  พิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายพงศ์ปณต  เกษมสถาพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายพชร  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพชรอร  สกุลวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายพนาย  ท้วมอ้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพรกมล  มณฑีรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพรปวีร์  เกรียงวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายพลสิทธิ์  ดิษฐสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพัชราณัฏฐ์  ประภาวัฒนผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพัทธ์สิตา  บุมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพิชฎา  ป้องกงลาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพิมนารา  ศรีราจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเพชราภรณ์  แสงสุริยาอุทัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายภพธร  พานแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภัทธีรา  นาคเงินวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายภัทรพล  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภัทรศยา  รักษาดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงมณฑิพย์  สมรสมนตรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายเมธารักษ์  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายยุทธพงษ์  กรุงเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายรติชล  จันทร์สอน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายรพีพงษ์  ชัยมาลา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงรักษิณา  วัชนุภาพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายรัชพล  อิ่มจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงรัญชนา  ทรพย์ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงลภัสรดา  พลช้าง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงลลนา  เตียวสงวน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงละอองทิพย์  ภมรศิลปธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายวรเวช  สุทัศนวิชานนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายวราธร  จาดคล้าย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวราภรณ์  ร่อนอบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายวราเมธ  จันทร์รวม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายวริทธิ์พล  ธนาคมเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวริศรา  มอดตะคุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวริศรา  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายวิริทธิ์พล  ศิริชัยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวิสสุตา  อิ่มศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรเงิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายวีรภัทร  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายวีรวุฒิ  ศรีศักดิ์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายศานติกร  ไพสิฐพานิชตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายศิรวิชญ์  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศุภกานต์  แถบไธสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศุลีพร  จำปาสี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายสิริพงษ์  ปุนยาโพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทศร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงแสงแข  สุขสอาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายหิรัณย์  ผดุงศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายอชิรวิทย์  สังข์เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายอภิรักษ์  ตรงแจะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญขจาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอรจิรา  สอนกระต่าย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอรจิรา  หม่องวิไล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอัลิปรียา  ศิริรัตน์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายอัศจรรย์  โตไทยะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายอาทินันท์  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายอิทธิพล  แก้วเก้าดวง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอินทุภา  เปลี่ยนแปลก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกชพร  ทับรวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกนิษฐา  เอกสัมพันธ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกมลชนก  อ่อนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกรวรรณ  ยี่สุ่นเทศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกฤตภพ  วงศ์อาดัม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกฤษยา  ขำสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกลวัชร  ท้าวน้อย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกลวัชร์  พาหา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกล้ากวี  คงหมวก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกวิสรา  วีรชาติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกัญญณัช  อยู่ศิริ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกันยรัตน์  พานธุวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกูวารา  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงเกศรา  แย้มสรวล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายขุนพล  ตันกิตติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายคณาวุฒิ  ตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายฆฤณากร  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายจิณณะ  มรกตจินดา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายจิรณัฐ  เอกรัตนณัฐ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจิรภิญญา  นำศิริโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายจิรวัฒน์  สุธรรมกิตติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชญานินท์  กนกมงคล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชนาธิป  ภู่ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชนินทร์พร  วัฒนไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชนิสรา  โคตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายชโนทัย  ศักดิ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายชลกร  มีก่ำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชลธิชา  สนิทนาน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชวันรัตน์  สระทองราง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชวัลนุช  เจษฎานุรักษ์กิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายชัชปวีร์  ปฐมพัฒนสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชัญญา  จันทราสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชัยกฤต  หงษ์เผือก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายชินะพัทธ์  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายชิษณุชา  ลิ้มสุทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายชิษณุพงศ์  เกิดประดับ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายฐปนวัฒน์  สมัครรัฐกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ซื่อเลื่อม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัชชา  จั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัชสรณ์  ใจเยือกเย็น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กระดังงา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จุลนิพิฐวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฏธ์ชพล  สงค์ชู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐจารี  นามาบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัฐชนน  สมัยเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฐฐวดี  ธรรมอำนวยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐวิณร์  แจ่มดอนไพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณิชาพัชร์  พรหมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงตรีทิพ  ญาติบรรทุง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายเตชิต  ปรางค์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงทรรศนันทน์  อาภาพราย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงทรรศิกานต์  เอกวิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงทักษพร  สมบูรณ์บัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงทัศนนันท์  จันทะสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายทัษนัย  บุญโพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงทิพปภา  อุปริกชาติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธนกฤต  ทิพย์สุมณฑา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนธรณ์  มีชำนาญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนบดี  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนพนธ์  เทพพฤกษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธนภัทร  พลายงาม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธนยศ  ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนวรรธน์  ทาระสาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนรัศมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนัญชัย  ทุมวันดา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธนาวรรณ  ธีรธำรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธรรมสรณ์  ธรรมอำนวยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธฤษณัช  พึ่งประยูร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญเรือน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธัญกร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พิริยะเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์  สุทัสนมาลี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงธัญย์ชนก  แสนหูม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธาราพร  ทองคง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธิดารัตน์  วิทา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธิติกาญ  สัมฤทธิ์สุขโชค โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธีรธรรม  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธีรภัทร  เนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธีร์วรา  ต๊ะเสน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายนภัสกร  ทรัพย์เสริมสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนภา  บ้านแสน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนฤพร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนารีรัตน์  อัครถิรกวิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนิชาภา  เพชรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนิดาริน  อภิวราภัทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายนิธิศ  วงษ์กำปั่น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายบุญพิทักษ์  บำรุงเรือน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงบูรณี  เริ่มภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงเบญญาดา  จิตตสินนวา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงเบญญาดา  จิตติสินนวา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเบญญาภา  สุกก่ำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปณิชา  ภาสชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปณิธิ  เพชรนุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปภัชญา  ชุติธีระวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปภาวี  แสงประทุม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปรมัตถ์  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปรานต์ชญาน์  หิรัญจินดาวิโรฒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปรีญาพัชร  อนันต์วดีธนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปวริศา  จิรัตนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปสุตา  วัฒนธนวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายปุณณกัญจน์  วสวานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปุณยพัฒน์  อินปาน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายเปรม  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพชร  อมรสมานกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพชร  อาลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพชรพล  ฤาเดช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพบธรรม  สุริยาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพรชนก  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพรทิศ  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพรรณภัทร  แก้วเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพัชรกร  เกตุประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพัชราภา  สว่างกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพัฒนเจตน์  สุตันติโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายพัทธดนย์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิชาพัทธ์  อัครภูวสุรนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพิมพ์พญา  สุวรรณแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพิมพิกา  มุ้ยมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพีช  คล้ายสาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายฟ้าใหม่  น้อยสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงภคพร  พลบำรุง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงภคอร  อยู่จงดีภภา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงภรณ์ชนก  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงภรณ์ประพรรณ  ภัทรวาณี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงภัคจิรา  หลำขำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงภัทรศยา  ปราถน์วิทยา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงภารดา  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภูริณัฐ  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายภูริภัทร  ภาณุพิชิต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายภูรี  ภมรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงมณีวรรณ  บูรณะสัมฤทธิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงมัธรพร  หาญเจริญถาวร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงมาริสา  ขุนเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงยุพารัตน์  บุษราคัม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงเยาวเรศ  ชาญสุทธิกนก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงรวิสุดา  ธนวัตณัชกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายรัฐจรรค  ทองประ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายรัฐภูมิ  เถื่อนโฮ้ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายรามอนุรักษ์  สมทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงลักขิกา  มณีมโนรถ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวชรณิชา  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวนิศา  มากเปรมบุญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวรรณกร  จงรักภิญโญกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายวรวุฒิ  ยิ้มสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวรัณรัตน์  จิรฐาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายวรากร  สันติวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงวริศยา  รุจินานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวริศรา  เซี่ยงหวอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวิชญาดา  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายวิริทธิ์พล  อินทนชิตจุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายวิโรจน์จฤทธิ์  เขตสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวิไลรัตน์  กาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุขเจริญศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงวิศรักษ์  แจ่มดอนไพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายวีรภัทร  เหมทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศรัญญ่า  มหานันทกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงศศิชา  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายศักย์ศรณ์  ปฏิภาณอำไพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายศักรินทร์  ครองระวะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศิรัศอรฐ์  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงศิริประภา  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายศุภกร  เก้าลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายศุภชัย  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศุภรดา  เจียมจำเริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงศุภิสรา  หลิว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสราลี  ใจสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายสราวุธ  รอดอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสริตา  ตั้งจิตพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสวรรยา  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสาริศา  สาระศาลิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายสิงหา  ทุมะลิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงสิริประภา  นิลจินดา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุธัญญา  มณีมโนรถ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสุวิชาดา  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายอธิ  ศิริเชิด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอธิชา  บุญเคลือบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอนัญญาณัฐ  น้อยทา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอภิชญา  เดชสังกรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอภิสราณัฐ  พุ่มดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอมลวรรณ  เกิดฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอรรถยา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอัมพาพันธ์  บุณยกรพสุธร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอากาเป้  นิพิฐวิทยา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายอาชวิต  คนไหว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอาญาดา  ทีปกรชูพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายอาณาจักร  รมณียชาติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายอาปณัฐ  เนียมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงอารียา  บัวสรวง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอิงธาร  ไพบูลย์วัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอุษณิษา  มุกดา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอุษา  โพธิ์จินดา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงเอม์ชิสา  วินิตย์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกมลวรรณ  ลิ้มชาโตอมตะ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายกฤชนนท์  ชาติโยธิน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงกานต์สิรี  สมัครคุณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายกิตติภพ  อินทรกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายโกศล  คล้ายมุข โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายคูณวิชา  อาระหัง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายจิรวัฒน์  บุญสว่าง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงชุณหกนิษฐ์  เหล่าโมลีธร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายญาณวุฒิ  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงณปภัช  สุทพิสิฏฐ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายณัฐกิตติ์  ณัฐไตรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณัฐภัสสร  พรพิรุณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณํฐภัสสร  พรพิรุณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงทิพย์ดนยา  สุนทรวิภาต โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายธชพล  อินทกูล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงธนพรพรรณ  หินนนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายธนภัทร  สิทธิเดชดำเกิง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายธนภัทร  อดุลยธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายธนวัฒน์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายธนายุต  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงธิดารัตน์  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงธีราภรณ์  พราหมณี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายนำชัย  อบมลี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายบารมี  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงปณิชา  พงศ์ธรภราเดช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงปทิตตา  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายปฤษฎี  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงปุชยอาภา  อนันต์พิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงปุณญาพร  จิตรา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงพรนภา  จารุสิทธิผล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงพัชริดา  พุ่มพยอม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วรประชา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุระพิณชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายพีรพล  เพิ่มอิ่ม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพุทธิกาญจน์  จงพิพัฒน์วณิชย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายภัทรพล  ตรองพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงภาพิชชา  ตั้งสุขวัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายรชตกฤต  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงรินท์นิตา  บัวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงวรัชยา  ลำยอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  รุจิวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายวีรภัทร  จันทร์คูณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายวุฒินันท์  เหรียญเครือ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงศรัญญ์สิริ  โชติวรรธกวณิช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายศรัณยพงศ์  ชุนวิเชียร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงศรุดา  ลาวัณย์วิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายศิวัช  พัชราพิมล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายศุภกร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงสิริวิมล  จองจิตพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายสุประวีณ์  พรรโณภาศ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงสุพิชชา  ยุตติโกมิตร์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงสุภัสสร  ภูเฮืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงอรธันยา  ธารณธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงอันนา  ปฐมศิริ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงอารยา  อรัญสุด โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายอิลยาส  โมหะเม็ด โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายเอกพัชร์  คมเจริญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายกรณินทร์  พัชราพิมล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายกรณิศ  ปุ๋ยชุมผล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายกรวิชญ์  การะหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายกรวิชญ์  แย้มไร่ขิง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกวินธิดา  มากลัด โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วไสยไพร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกัญญาภัค  มุสิกา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกันตาพัชร์  โปร่งแสง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกัลยกร  ธิบดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกัลยวรรธน์  กฤตล้ำเลิศ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายกิตติคุณ  ศรีเตชานุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงจารุวรรณ  โมตันตะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงจิณณ์วิภา  เศรษฐีธนภูมิ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงจิณณา  พิทักษ์จงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจุฑามาศ  หนาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงเจณิชตรา  จารุอริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชาคริยา  สุริโย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดอนไพรพี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงญาณิดา  ตันมณี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงญาศิรินท์  เฉลิมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงฐิติภรณ์  เหล่าศรีรัตนา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณฐบงกช  โสภณพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายณฐพัช  รุจจนเวท โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณฐอร  เขียวพริ้ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัฏฐ์ชนารดี  นันทพงศภัค โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายณัฏฐ์ธรดล  จิราพิมุกต์กุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัฐทนิษฐ์  แพรอัตร์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณัฐนิชา  ป่าไพร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายณัฐภัทร  เลื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณิชชาภัทร  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายดิษยวัฒน์  พุฒิแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายติณณภพ  วิภาณุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงถิรพร  สุวรรณดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงทยิดา  เอกนิพิฐสริ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงทักษอร  จงชัยภัค โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงทัชชภร  ดอนจอมไพร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายแทนคุณ  ธไนศวรรย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธนกร  กุลสอน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนกฤต  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนกฤต  ห่วงเนาวกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธนปกรณ์  ปุญญะอาคมกิจ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธนภร  เอื้อยอ่อง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธนภัทร  ผลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธนวัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธนวินท์  แคล้วปรปักษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธนัชชา  ศุภรัตนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธนัญญา  จันโท โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายธนิสร  งามวิไลรัตนา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธรรมนูญ  ฉันทานุกูล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แตงเที่ยง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธันย์ชนก  ขำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธาวิน  วิทยาปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธีร  ณ ระนอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธีระพงษ์  ขุนสายทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงนภัสสร  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนรีรัตน์  ลิมปสันติศิลป์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงนันท์นภัทร  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนันท์นภัส  นพวงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนับฑ์เพชร  จันทร์ธิมา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนารีรัตน์  จุนทรง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายนาวา  คำหอมกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงน้ำเพชร  แสงไชย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายบวรนันท์  บวรวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงบุณยดา  แก้วยงกฎ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงเบญญาภา  ทรัพย์ผุด โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์ดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปริชมน  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปาณิสรา  รัชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายปารเมศ  เปลี่ยนสมัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปารีณา  อันอาตม์งาม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปาลีรัตน์  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปาหนัน  โพธิ์บุตร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปิยภัทร  คนผิวเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เปลี่ยนไธสง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปุญญดา  ประติมากรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปุณณภา  ไทยสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปุณยาพร  เหล่าชวลิตกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายพชร  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพรรณพร  สุรธรรมทวี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพัชรพร  กะโห้ทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพัชรมนต์  เพชรประเสริฐพร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพัชรวลัย  พรสิทธิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพัณณิตา  เจียวสามเนตร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์รุณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพิฌานันท์  เอี๊ยวสิทธารกูร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายพิรชัช  แสงศิลา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายพีรพัฒน์  ทิพย์กิ้ม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายภวิศ  ธารสวิง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงภัทธีมา  วงษ์ชื่น โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงภัทรนันท์  ดาปาน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงภารดี  พิมพา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภูมิพัฒน์  ผึ้งปฐมภรณ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงมณินทร  ป้อมมาก โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงมนภัทร  บรรหาร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงมนุรดา  ตั้งธงทองกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงมุนินทร์  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงรวิภัทร  มงคลรัตนกาล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายรัชพล  ศรีรัตนาพร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รุจิภาสกุลศิริ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงรุ่งนภา  ธรรมประกอบ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงรุ่งนภา  แย้มสรวล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงลลิตา  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงวชรกมล  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายวชิรวิชญ์  โตเต็ม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายวรพล  ชาญชัยเดชาชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายวรเมธ  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงวรวลัญช์  ถาวรกีรติ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงวรันทร  โชษิรชานนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงวรินทร์วรดี  นันทพงศภัค โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงวิกานดา  ภู่ภักดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงวิมลณัฐ  วงษ์ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายศรุตยา  จั่นหยวก โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงศิรินภา  วงษ์ศิริธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายศิวัช  เล้าอรุณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงศุภบงกช  โสภณพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายศุภฤกษ์  แดงมงคล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายศุภวิชญ์  พันธุ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงศุภสุตา  ภาณุศานต์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายสถิรพันธุ์  ศักดิ์เดชากุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายสธนธร  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายสนธิยา  บุญกล่ำ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายสรวิชญ์  เกิดสุขผล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสรัณรัฐณ์  จิรธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายสิทธิกร  จันทิมา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสิรภัทร  หัสกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงสุธิมา  ฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุภัชชา  บุญเชิดชู โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสุภัชชา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายหัสดินทร์  ฐาปนะกิจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายอธิษฐ์พัช  พงศ์ธรภราเดช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอนุสบา  สังข์ผาด โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายอภัสรา  ประสานศิลป์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงอภิญญา  ลิ้มม่วงนิล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอมรรัตน์  ปุยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายอัครวินท์  คุ้มกลัด โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอิสรียาร์  วุจฒาพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกตกร  ธนาพรทิพา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตันติสุขารมย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายกฤตภาส  สมบัติบุญมา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายกฤติพุทธิ์  เหลืองวรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายกฤษฎา  ปฐมพงษ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นนทิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงกัญญาภัค  พึ่งย้อย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงกัณณ์ณิศา  สถาพรวรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายกันตินันท์  สายอุทยาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายกัลป์ระพี  ศรีจันติกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีสุกใส โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายกาจพงศ์  อังคกษมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายกิตติณัฐ  วรศักดิ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงคุณัชญา  นันทิยกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เย็นยุวดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายจารุพิชญ์  ชื่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายจิรทีปต์  ประเสริฐกุลจิรา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์บวร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายชยุตม์  ธนสารบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายชัยกฤต  อัครวิภาส โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงชามา  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายฐานิศวร์  ภุมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายณฐนนท์  ธรรมบัวชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายณธรรศ  บุญตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายณพงศ์  ตรีพลอักษร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงณภัทร  คล่องดำเนินกิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงณภัทร  เสถียรพานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายณยศ  นุชฉัยยา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงณัชชา  ชัยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงณัชชา  ตัณฑ์พูนเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายณัฐกฤต  สืบพันธุ์โกย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงณัฐณิชา  วชิรรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายณัฐเมธี  เอกชยุตวรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญขจาย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วัฒนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงณิชกมล  เหล่าเท้ง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายเดชาธร  ตั้งสืบทอดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายตฤณ  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายเตชโชติ  ชมชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายถิรเมธ  วงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายทวีรังสันต์  ภาณุเดชทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายทัสธนนท์  สุวิชญ์ธนาฐิติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายธนทรัพย์  จิตรขาว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงธนทัต  องค์การธง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายธนวัฒน์  คงใจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงธนัตดา  ชัยพรหมนฤทัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายธนากร  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงธนิดา  อุณอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายธรนันท์  พวงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายธรรมรัตน์  กสิบุตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายธัชวิชญ์  ศกศวัตเมฆินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงธีรานันต์  ประทีปธีรานันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายนทีฑัฒน์  เดชเดชะสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงนรีรัตน์  ธรรมรักษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงนันท์นภัส  วัฒโน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายนิติธร  เขมวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงนีนญาดา  บุญตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายบัญชา  ละเริง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงบุญรักษา  จรัสตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงเบญญาภา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงปทิตตา  อภิโชควรกร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงปภาดา  ศุภผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงปภานัน  วิทยาภาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงปโยธรา  ธนาพรทิพา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายประภัทรพงศ์  ดำริชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงปริยฉัตร  ศรีคงคา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงปวันพัสตร์  บุญญาธนานุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงปันสุข  ชุนถนอม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงปาระษา  พิชยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงปาริชาต  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคงคา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายปุญณพัฒน์  พฤทธิพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงพชรพรรณ  วิวัชจรัลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายพชรพล  ประเสริฐเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงพรนัชชา  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายพรภวิษย์  เผ่าอำนาจฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายพรรษศรณ์  สิทธิโชติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายพระพาย  เจริญฉาย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายพลัฏฐ์  ปัตทวีคงคา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงพศิกาญจน์  ยางสูง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายพัตษุ  ปัญญาเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงพัทธนันท์  ผลิเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงพัทธีรา  รุ่งโรจน์วุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุระพิณชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สามภูศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์  สายสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายพิชยะ  อนุชน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีภัทราพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายพุฒิพงศ์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายพุทธิพัทธ์ุ  กิตสุระพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงแพรวา  ปั้นพุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายภคพณ  ห้อยมาลี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงภวณพร  ไชยพุฒ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงภัคนิชา  มานิตย์โชติพิสิฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงภัณฑิรา  ตั้งพัฒนารุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายภัทรกร  สิมทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงภัทรฤทัย  กิจวัชรากรกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายภาคภูมิ  นิโกรธา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายภาคภูมิ  สุริยะยรรยง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายภาณุรัฐ  กรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงภิญญดา  ว่องเพ่ิมผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายภีรพัฒน์  เลาห์ภูติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายภูมิวรัชญ์  เศรษฐ์คุณารัฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายภูรพัฒน์  เลาห์ภูติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงภูริชญา  ขุททกพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายภูวิศ  ศรีภัทราพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงเมธาพร  ไพศาลตันติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายรัฐภูมิ  พรยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายรัฐวิทย์  เขยเพ็ญชศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงรัตนพร  โพยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงวชิราภรณ์  โรจนอัครพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงวรรษมล  เชื้อนุ่น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงวริศรา  เจริญฐิติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายวิรวัฒน์  วิภาสสุชานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายวีรวิชญ์  อมรพันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงเวธกา  ลีสุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายศักดิธัช  รอดถนอม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายศิรพัฒ  ณัฐวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายศิวกร  ลาภธุวะศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายศุภกร  พุทธคุณรักษา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายศุภกฤต  ฉันทวิลาศ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
625 เด็กหญิงศุภรดา  ผ่องภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงษศิสุดา  ศรีมณี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงสมดรุณี  ตระกูลไตรตรึง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงสมิตานัน  กมลเวช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงสรัญณัฏฐ์  ห้อยมาลี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายสหรัฐ  โทรจุฬานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายสหัสชัย  ประสิทธิ์วัฒนเสรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายสิรวัจน์  แก้ววิริยะชูชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงสิริกร  สุรัตนพรชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายสิลา  พงษ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  ไสวชัยศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงสุณัฏฐา  วงศ์รักวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงสุภัสสร  โพธิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายสุรัศม์ไชย  ชัยโชตกิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายอนาวิล  อาจเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายอเนชา  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงอรณพัชญ์  ปฐมวัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายอรัญ  นาคใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายอัฐเดช  ตรียินดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงอัลลีธ์ชา  พงษ์วิทยภานุ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายเอคค์กษิตย์  ศุภวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงไอรดา  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายกชพร  บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกรชศา  โกมลเดชาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายกฤตกานต์  แตงเทศ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายกฤตภัค  สุวรรณคูหา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงกัญญ์กนิษฐ์  ลิ้มวัฒนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงกานดาภา  วรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายกิตติธัช  ปิยวิไลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายกิตติธัช  มารยาทตร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายกิตติศักดิ์  แจ้งธรรมมา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงกุลทิพา  ทัศนเอกจิต โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายกุลเศรษฐ์  มอบจัน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงแก้วนภา  ปู่แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงเขมจิรา  ตันครองศิล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายคริษฐ์  ทรัพย์ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายคีรีวงศ์  ศิริประภาวดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงจณิสตา  ตรีประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงจันทร์ดาริน  ดาราวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายจิณณะ  ทองหยวก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงจิดาภา  สายสุด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงจิดาภา  อัศวใจเพชร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงจิดาภา  ไถ้บ้านกวย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายจิรวัฒน์  จงวัฒนาเจริญสิน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงจิรัชยา  ใจยินดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายจิรัฏฐ์  เกษตรเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงจีรินันท์  ปัตทวีคงคา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ฐิติเบญจพล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงชลิตา  ป้อมมาก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงชัญญา  โพธิวิหค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงญาณุภัคศ์  กิตติกาญจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงฐิติพร  จิระวัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณฐพร  อนันตชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายณณัฐรัชต์  แวววีรคุปต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงณภัทร  วงศ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงณัชชา  จารุเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายณัชธกฤต  ธรรมติกานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายณัฎฐ์ธารณ์  อังกุรวานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฤกษ์ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  ตรีประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถิรนันทนากร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สระทองขาว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายณัฐชนน  สงประชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อัครเรืองกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปมิตต์ธศิล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เนตรเกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงณัฐรดา  พุทธิเวชกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายณัฐวรรธน์  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณัฐวิรยา  อภิสุรไกรนิธิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงณิชาพร  ลองสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงดรุณรัตน์  มหาครอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายเตชิตวัฒน์  พชิราสุวรรณ์ชล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายทยากร  จงมีสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงธนภรณ์  พรหมสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงธมนวรรณ  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สุทธิศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงธันยชนก  ทองสิมา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงธันยวีย์  พชิราสุวรรณ์ชล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายธิติศักดิ์  เหล่าเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายธีร์ธวัช  ทรัพย์ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงธีราพร  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายนพณัฎฐ์  พงศ์สินชินภัทร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงนัชชา  แจ่มบุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงนาราภัทร  ทรัพย์พูลปฐม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงนิศากานต์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงบุญตีระณา  สุขสิริสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายบุณย์  บุณยวีย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายบุรพล  เรืองพยุงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงปณัชวรา  ตั้งเจริญกร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงปณัฎฐ์สร  พุ่มดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงประภาวดี  เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปวริศา  เกิดแสง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปัทมพร  ชุมกลาง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปาลิดา  ทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปาลิดา  อัคคีเดช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปิยธิดา  สาธิตภาณุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทนาพรโชคอนันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปุญญพัฒน์  นทีทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงปุญญิสา  แสงศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายปุณณภพ  อินปาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายพงศพัฒน์  พัฒนปรากรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ดาวจรัสแสงชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายพชร  แสงสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายพลพศวีร์  ศรียารัน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงพลิษดา  แช่มสาคร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อนุรักษ์อุดม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายพัสกร  พนาพรสกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กิตติพิชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงพิชญาย์  มากเปรมบุญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  รัตนสิริชานนทน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชุนจำรัส โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ชมภูนิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงแพรบัว  กลีบบัว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงภคพร  ศรีอ่อนรอด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงภัคจิรา  ทรัพย์ประพฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงภัคญาดา  นิเวศน์ปฐมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทองวัชรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงภัชรัตน์  โล่ห์สวัสดิ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายภัทรกร  นววัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุนทรศิลสังวร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงภูริดา  เยือกเย็น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายภูรินทร์  เหลือประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายภูวรินทร์  เภาด้วง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายภูวิศ  เครือพลับ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงรพีรัฐ  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายรภัทร  สุธานุภาพวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงรสธร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายรัชพล  เส็งสาย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงรัญชนา  รัตนบรรเทิง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงรัฐนันท์  ใจเอื้อย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงรินทร์ชิสา  วรโชติรุจิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงลลิภัทร  ศิริพานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายวชิรธร  โชติธรรมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายวรพชร  ทัศกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงวรพิชชา  วิทยเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายวรเมธ  สว่างสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงวรัชญา  รื่นเกิด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงวริศรา  เปรมกมลธรรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายวิชญุตม์  อำนวยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายวินชยากร  ชูราศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงวิภานันท์  ธีรภาพสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายศกลวรรธนณ์  วชิรศรีสุนทรา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงศรัณภัสร์  โรจน์ชัยเกษม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายศริตวรรธน์  มาเอียด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงศศิธร  ปักธงไชย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงศิรดา  หิมาลี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงศิรภัสสร  อนุศาสนี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงศุพิชฌนารถษ์  พิริยะพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายศุภโชค  แซ่เฮ้ง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงโศภิสรา  วงษ์ชื่น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงสริตา  หอมจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงสวิชญา  มีบำรุง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญประคอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงสิริจรรยา  มุกดาพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงสุพพัตรา  อ้าวเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงสุภัสสรา  โพธิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงสุริย์ริสสา  วิชพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายสุวิจักขณ์  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงอภิชญา  ด้วงพลู โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงอภิญญา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายอภิวัฒ  สิทธิบูรณาญา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายอภิวิชญ์  เบญจาศิริชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงอรณิชชา  นาคซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงอรณิชา  เมฆอรุณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายอริญชัย  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงอริยพร  งามจริยะ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงอริยาณัฏฐ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายอัฑฒกร  จงผาติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงอินร์ษมีกร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงชญาดา  อานันทนสกุล โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายณัฏฐ์  กรธนไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายณัฐภัทร  กลีบทอง โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงทานตะวัน  ตรีมาลา โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 คณิตประถม
799 เด็กชายพัทธดนย์  วงษ์โพธิ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายภูริวิชญ์  เจตสันติ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายรชต  ทรัพย์ทรงคุณ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายวัชระ  แสงวัฒนะพันธุ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายสรรค์ธกรณ์  ตติรณสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงสุวิชาดา  รัตนชาตรี โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แรงครุฑ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงภัททิยา  พุ่มกำพล โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองสุข โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกรจิรา  นันทานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายกรวิชญ์  นันทานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายกฤชภัทร  โชติพัฒนถาวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายกิตติพัฒน์  สุสัณฐิตพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงแคทลียา  สิรศักดิ์ชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงชญากานต์  ชำนาญกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จินต์จันทรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงณิชาภา  ถิรธนานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายแทนคุณ  โสภณสุวภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายธนา  สัจจะธนาพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายธัญณัฏฐนันธ  พิทักษ์เผ่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายนนทกร  เคารพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายนภัสนภนต์  สุวรรณแสง โมโนยพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงนันทวดี  ตั้งธนาธรทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงปนัสยา  แนวสูง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายปพน  ศักดิ์อิสระพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงปลายฟ้า  สุริยะฉาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
825 เด็กชายปองคุณ  อดุลยธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงพริมตา  ตั้งไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงพรีมริตา  สิริภัทร์โชติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายพัฒนพงศ  ศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายภูดิท  สังขศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายภูมิ  เดชมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
831 เด็กหญิงลภัส  แก้ววิจิตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
832 เด็กชายสิรเสกข์  พาหา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงสุพีรณัฐ  สาแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงอชิรญา  ตันติเกษตรกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
835 เด็กชายอาชวิน  เทพไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
836 เด็กชายกฤชรัช  โชติพัฒนถาวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายกฤษธเนศ  ศิลปงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงกัญญาภัค  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงขวัญข้าว  รอดเล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงจารุภา  บุญเต็ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายจิณณ์ณภัทร  พรสมบูรณ์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายจิรชัจ  วัชรพงศ์เสถียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายชนันธร  มณฑลชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงชนิชา  งามเกียรติขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยู่กี่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายธีรภัทร์  ไทยวัฒนานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงนภัทร  ยงยุทธวิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงนิติภา  วัยนิพิฐพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายปัณณทัต  โฮมไชยะวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงษ์สุขสิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายวรกฤช  นันทานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงสราภาภัทร  ไตรวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงสุทัตตา  ปฐมพีรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายอินภุชงค์  ปูรณวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายจินตาพัทธ์  สุขวัฒนาสินิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงชัฏกานต์  นงค์นุ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงญาณินท์  บ่อบัวทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายฐาณัสกรณ์  กมลสุขยืนยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงนภัสสร  โรจน์ไพศาลกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงปวริศา  ดำรงพานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายภัชชกร สุวรรณแสง  โมไนยพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงวรัทยา  ตรีอัมพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายอครวัฒน์  เลิศวุฒิรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายศุภัช  มุกดาเรือง โรงเรียนเด็กสายรุ้ง ป.5 คณิตประถม