รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสด โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกันต์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเกวลิน  หะมณี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงเขมจิรา  เลี้ยงภาณุกร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายจักรภัทร์  ราชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายจิรายุ  เนียมพรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงญาณาธิป  พงษ์สุด โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขจร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  มงคล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐพัชร์  นกน้อย โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายตั้งใจ  โพธิ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงทักษพร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธรรมภัทร์  เพชรใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธัธชา  เหล่าทวี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธารีรัตน์  พุทธสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธีร์วริทธิ์  ป้อมเรือง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายนนทัช  ไฉยาวาศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายนภนต์  ดีเส็ง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายนภัสดล  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายนิตินันทน์  ธนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพชรมณ  นาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพราวฝัน  สง่ารัตนพิมาน โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพัชรพร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพิสซา  ปฐมพรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพีรญา  ไต่เมฆ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายพีรณัฐ  สุทธิพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงภัทรมล  บุญเคลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายภานุวัฒน์  มณีแนว โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงรมณ  เมษไกรสร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายวรกฤศ  วัชรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พร้อมพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายศุภกร  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศุภิดา  ดวงเจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายสิปปกร  ทิพโกมุท โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสุธิมนต์  สุขชม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุพิชญา  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายสุรภัทร  คณฑา โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอชิรญา  อิงอุดมนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายอชิรวิชญ์  บูรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายอนุพงษ์  จักรกลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกรชนก  สิทธิพล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายกฤตภัค  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายกล้าภวิษย์  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทรงเกตุกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกัลยาณี  เจริญธรรม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  หลวงจ๋า โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายกิตติ  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายกิตติชัย  นิลบุตรดา โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงเกศรา  ชินสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายคุณาภัทร  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายจตุพงษ์  แช่มเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายจารุวัฒน์  กินขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายจิรพัฒน์  แปลงแดง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายเจตวัฒน์  มาลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงเจริญพร  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  วัฒนนุศิษย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายชยาวิชญ์  วงศ์เพ็ชรทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชลันธร  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรุษนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงฐิตารีย์  พระนคร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายณฐกร  แดงแปลง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายณฐพนธ์  บัญญัติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายณเดชน์  ดอยลอม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณัจยา  เดชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายณัฐพล  จันนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายณัฐพิพัฒ  ตันจ้อย โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายเตชินท์  พยัคฆา โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายทินภัทร  วิลาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธนภัทร  นกสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนวัฒน์  วิลัยโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงธมนวรรณ  หุดากร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธัญลักษณ์  กวีวัจน์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธันวา  เย็นฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธีรดนย์  สะบู่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธีรทัศน์  เศรษฐยางกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนงนภัส  กล่ำแสง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายนภัสรวี  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนิชาภา  อินทัตสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายปกภณ  ไกรสรบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายปฏิภาณ  ดวงจันทราศิริ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายปณต  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปทิตตา  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฉิมวัย โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายปริญญา  นาวาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปัญญ์ภัทร  จงใจเทศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปิติยาพร  ทรัพย์มูล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายปุญญพัฒน์  วรรณ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายปุญญพัฒน์  เกินอาษา โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปุญญิสา  พุทธไทย โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเปมิกา  รักธรรม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพงศพัศ  พจนานุศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายพงศภัค  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพรปวีณ์  เนติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพรหมพิริยะ  ประมวลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เหลือจ้อย โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฉวนศรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ตั้งตระการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายภัทรพงศ์  ภาณุมาศตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายภิริพงศ์  สายเท้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายภูริวัฒน์  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภูริศ  เพ็งสาตร์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายมารุดิศ  สังสะโอภาส โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงรมิดา  พลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงรมิดา  ใจผ่อง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงรสนพรรณ  สง่ารัตนพิมาน โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายวงศธร  เฉลิมชัยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวชิรวิทย์  แสวงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายวรเมธ  พุทธเฮง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวรินรำไพ  กังสดาร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายวิกรานต์  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายวุฒิภัทร  เดชะกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายศุภกร  นุชธิสาร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงศุภมาส  มีมั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายศุภรากร  สิมมา โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสาริศา  เดชะกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายสิรวิชญ์  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายสิรวิชญ์  เพชรประไพ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แสงณรงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงโสภิดา  สีหาโบราณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายอชิตพล  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอณัญญา  นุริตมนต์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอรนาวี  แก้วเหล็ก โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอารดา  กาเบ้า โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกนิชญ์ภรณ์  ทิพย์ชูวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายชวกร  มั่นคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายณฐกร  โปตระยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณัฏฐกาญต์  หาญโชติพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฉัตรวัฒนานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนภัฏรดา  หลวงสนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงนาราชา  นาสะอ้าน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายปัณณทัต  ประชานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายพระคุณ  คุณธรรมดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพุทมาส  สมราชลี้จินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายภาคิน  ณ นคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงรินรดา  ทองกลม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายอติวิชย์  กิจแผ่ไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายอภิชา  ภูดิทสุดากาญจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 คณิตประถม
141 นายกษิดิศ  บุญชลากุลโกศล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงกัญจนพร  อุฬารวิริโย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงกัลยรักษ์  พงษ์มาลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวคีติกา  วาสดำเกิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงชวัลหทัย  บุญเคน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  เต็งการณ์กิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณัฐชนันท์  มงคลมะไฟ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณัฐริญา  วิทยลักษณ์สกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวณิชาภัทร  ธีรสินธุ์โสภณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงธนพร  สุ่มมัจฉา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธนภัทร  ตันติวัฒนวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวธัญชนก  ทีฆายุทธสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นายปฐมพล  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปภาวี  ฮั่นจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวปรียาภรณ์  แก้วมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงปัณณรัตน์  สิริโรจน์รัตน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายปารย์พิรัชย์  เหล็กเมฆ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวปุณณภาณัฏฐ์  แสงพานิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายเปี่ยมพสุ  สุขภิมนตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  โมราศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงภัณฑิลา  ร่มฉัตรทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวภัทรภรณ์  ลิมป์กิตติเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายภูเมธ  แสงจันทร์เดชากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
166 นายเมทนินทร์  คล้ายนิล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงรณิดา  ยี่ร่อสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นายไรวินท์  รัจรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงวราลี  ชัยประภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวสิรินดา  เจริญวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสุชัญญา  เปรุนาวิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงสุวิชญา  วิไลลักษณานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวอชิรญา  อินตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นายโอบกิจ  เอสุจินต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงฐิตารีย์  ศิริชัยวัจนเดชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอกสุรีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนิฎฐา  เพ็ชร์ดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงบุษกล  รัตนานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงภณิตา  ศรีรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภูวเมศฐ์  จิระชัยศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงศิรปภัสร์  ธัญนิพัทธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายจิตติพัฒน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายจิรพัชร์  สุกสว่าง โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงจิรัชยา  สืบงษ์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำวิเศษ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายณัฐดนัย  บุบผาวงษ์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงณิชากร  ป้อมทอง โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายนภัสกร  สุขวัฒนากิจ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ผลสาลี่ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายสิทธิกร  กาฬภักดี โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายอภิสิทธิ์  นครวงษ์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายอมรฉัตร  กาลสุข โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายกตัญญู  เวณุรส โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขวัญสุข โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธิดามาศ  แสวงชอบ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภัคย์  สืบสุนทร โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงมณฑิตา  แสนสุข โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสิรินดา  พรมมา โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกฤตานนท์  พงษ์นิยะกูล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายกวิน  ถนอมรัตนกุล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายชวิน  สืบนุสนธิ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายชิษณุพงศ์  แซ่โอ๊ว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงฐานิตา  ว่านเครือ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายธีรภัทร  ปล่องทอง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายปัณณวัชร์  จิระราศีพงศ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงปาณิสรา  ประกอบพร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปุณยนุช  มีชัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายพงศกร  โมรา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หาญชนะ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงภัทรวดี  แจ่มใส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงวิรัฐยา  เหล่าชัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายสกลธ์ภัฏช  เมืองอำพัน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองม่วง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงสุไรรัตน์  บุญเรือง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายกรปภาวิน  ดีล้วน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกันตินันท์  พยัคฆ์รัตน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายดิมิทริส เจ  เลวานทิส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเตติณห์  พรประไพ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนวรรธน์  นพคุณาภรณ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปณิตตรา  จั่นศิริ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ต้นพุฒ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภคพร  เข็มทอง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภัคธร  ประสพทรัพย์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงภัคภัสชา  นิธิพัศเตชสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภัทรดนัย  พฤกษศรี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภัทรดารา  พวงเจริญ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภูริณัฐ  พานิชอิงอร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายยศวริศ  นิติกุลฐาพัฒน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายศุภกร  หนูมณี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุทัตตา  รุ่งรัศมีวิริยะ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อรรถเลิศปัญญา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุพิชญา  มะลิขาว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุพีรณัฐ  ฉายเพิ่มศักดิ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงเหมือนตะวัน  สุขสมทิพย์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายอชิตะ  สุทธิเจษฎาโรจน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายอาชวิน  อยู่สุข โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงดวงกมล  ผลดี โรงเรียนวัดเกาะกา ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายพงศพัศ  ส่งแสงสิริรัตน์ โรงเรียนวัดเกาะกา ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงวันวิสา  เดชประเสริฐ โรงเรียนวัดเกาะกา ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายนันทภพ  วงค์จันทร์ โรงเรียนวัดเกาะกา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธนัญชนก  สีคำสา โรงเรียนวัดสบกเขียว ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร  เตชะดี โรงเรียนวัดสบกเขียว ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายพชรพล  ทะบาง โรงเรียนบ้านคลอง 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงเบญจมาศ  อ่วมเจียกเจริญ โรงเรียนบ้านคลอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุมณฑา โรงเรียนบ้านคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกษิติสัณห์  ยังฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  โพธิเวชกุล โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายธันวา  ธรรมมา โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายศราวุฒิ  วงศ์บุญธรรม โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายศุภัคกรณ์  นาคศรี โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายอุ้มเพชร  พลเวียงธรรม โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา ป.5 คณิตประถม