รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวจิราวรรล  ปันทะ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงฐิดาภา  ธูปเทียน โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายณัฐพล  ชมพัก โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.2 คณิต ม.ต้น
4 นายเนติลักษณ์  ยะเปียง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวปานตะวัน  สมเคณ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงมัณฐิกา  อินทะนันท์ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.2 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวรดา  ชาญวิกย์การ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายศุภวิชญ์  กันทามา โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวสุชาดา  ชูเพ็ง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายอชิรวิชญ์  สุภเสน โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกชพรรณ  พิพัฒน์คุปติกุล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกอบัว  ขันทะ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตุลวานิชย์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัลยกร  กัณทะวงษ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิรกาญจน์  สีวีระ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฉัตรพร  สุจริตจันทร์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชณาณา  รุ่งเสรีชัย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  แก่นคูณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณิชชาลัคน์  สิริโชติบวรภัทร์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายดลธรรม  ตั้งผาติ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธนโชค  หนูกาฬ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธัญวรัตน์  งามขุนทด โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนรีกานต์  อินถา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนิรัชพร  เพชรปัญญา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปนิตา  ใจยาเก๋ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายปัณณธร  จูรัตนากร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  หมื่นจิตร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพรธิดา  อุ่นใจ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายพร้อมเพรียง  ประกอบกิจ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกตุนิ่ม โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายภาณุวัชร  สตะนีกรรณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงรวิภา  เตชกานนท์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวรัชชญา  ฉายาทัพ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สุนันต๊ะ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายศิรวิชญ์  หิรัญรัตน์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุพิชญา  รินสุข โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอัญชิตา  มือแลกู่ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงขวัญศิริ  คำแว่น โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงจินตพร  หลวงแสง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายฐกฤตธรณ์  ตินะมาตร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงณัฐกมล  วงศ์ปริยพัชร์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายณัฐกานต์  มากมีบริบูรณ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายณัฐนันท์  สมัครกสิการ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายทฤษฎี  พงษ์ทิม โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงธนมณ  เนาวรัตน์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนุชนาฏ  จิตตลดากร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงบุหงาชนก  แกมเงิน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายแผน  แสงจันทร์งาม โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพิชชภา  ขันทะบุตร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แสงแปลง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทพลิบ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพิมพาพร  สันตะวัน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ต๊ะมอย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายภาสกร  ทองไทยนันท์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายวรเมธ  แสนตา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสุทธญาณ์  กวินวาณิช โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายอธิภู  คำฟอง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอรปรียา  กันทิละ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงดาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงน้องดาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปานชีวา  ใหม่กัน โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกนกรดา  ตาทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายกันตพงศ์  เผื่อนวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายกิตตภพ  แซ่ฟรุ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกุญช์นิชา  หลวงตุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายคเชนทร์  วงษ์เรือน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงครองขวัญ  จันทร์มา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงจอมใจ  แก้วมาลี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงจันทมณี  ปินคำ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงจันยานาต  วงค์ปางมูล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายชนาธิป  เครือแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงชาลิสา  สมวัน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปันแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐนันท์  กางนอก โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายณัฐพล  สุขนิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณิชากร  กาวิละมูล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายทินกร  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงทิพย์ภาพร  สอนสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายธนกร  วีระกิจตระกูลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายธนโชติ  แก้วปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายธนภัทร  ทิปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงน้ำทิพย์  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญศรี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ลือชัย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิมละพัฒน์  จันโอทาน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายมีสิทธิ์  เวียงจอมธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายวรรฒณะ  มงคลเกียรติชัย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายศักดิ์ศรี  ป่าขจร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ยอดมหาวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุกัญญา  นฤภัย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายอภิชาติ  งามยิ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายอราเทพ  ตามาสี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกชพร  สมคำปา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกฤตยชญ์  ถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกฤษฎ์กุล  กรณ์พนิตวุฒิคุณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มงคลพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกัญญานัฐ  กาวินำ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุทธเขต โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกิตติพงษ์  กติกาบริบาล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกิตติยาพร  มนต์พิมาลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงเขมจิรา  วนิชศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายจีรศักดิ์  ษมาจิตอาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายชนกันต์  นุภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชนเนษฐ์  สุวิชัย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายชนะชล  เลี่ยมรัตนะ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชนิกานต์  สมบัติรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชวภณ  มัคควัชรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชุดา  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณรธิดา  ยาโนยะ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณัฐพงษ์  กันทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณัฐพล  เคียงอมร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณัฐวุฒิ  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณัฐวุฒิ  ส่างน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายแดนไทย  จอมมา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายทิวานันท์  ต้าวเต็บ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนกฤต  อรุณเกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธวันรัตน์  หมอกแสง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธีรนันท์  แก้ววงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายนวพรรษ  คุ้มไค้น้ำ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปรีญารัตน์  มวลคำ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายฝันแม่  ผ่องจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายพงศกร  สุขฉ่ำ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพรไพลิน  กันพรม โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทวีอัจฉริยวุธ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพีรพัฒน์  เอี่ยมละ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงเพ็ญพิกา  นินต๊ะ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายเพยเพียวอ่อง  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงภัทรวรรณ  มุกดา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายโภคิน  ศรีสว่างพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงมะลิวัลย์  วรพจน์พาราไพร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายเมธาวิน  แวววิไลแดนพนา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายเมรินทร์  แวววิไลแดนพนา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายรชต  รวมเขียน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายรัฐศักดิ์  รุ่งรัตน์สกุล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายวชิรวิทย์  ดาวเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวศิน  ขจรคีรีกุล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสรวรรณ  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสิริยุพน  ครามวิชิต โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายสุวรรณวัฒน์  ก้องเวหา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายสุวิทย์  วนาคมสมปอง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเสาวนีย์  ยะโยง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอภิชญา  ทาเปลว โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอรณา  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนัทธพงศ์  สมบัติ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายรติพงศ์  สิงหบุตร โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทิยะจง โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ไชยจักร โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายเต็มเพชร  ก่อพงศ์ไพรสน โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนุชมาศ  ระมาศ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายภัทรดนัย  อุตมาด โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสิรีธร  แซ่กือ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกัลยารัตน์  นราธนวิฑูร โรงเรียนบ้านน้ำหอม ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงณัฐสุดา  ฤทธิรณนาวี โรงเรียนบ้านน้ำหอม ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงธัญสินี  นิยมไพรพฤกษ์ โรงเรียนบ้านน้ำหอม ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนภาลัย  เขียวขจีไพร โรงเรียนบ้านน้ำหอม ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสุธิพา  ผ่องพรรณเจริญ โรงเรียนบ้านน้ำหอม ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณิชาภัทร  คงศรีสิงขร โรงเรียนบ้านน้ำหอม ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงเบญญาภา  บัวแก้วสายทิพย์ โรงเรียนบ้านน้ำหอม ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงปรางทอง  สิงขรตาลกนก โรงเรียนบ้านน้ำหอม ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพรฟ้า  ชนะมงคลกุล โรงเรียนบ้านน้ำหอม ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพัชรี  วาจารักษา โรงเรียนบ้านน้ำหอม ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤทธิรณนาวี โรงเรียนบ้านน้ำหอม ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงภาวิณี  วิลาสไผ่เงิน โรงเรียนบ้านน้ำหอม ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงอาทิตยา  บัวทองคงวุฒิ โรงเรียนบ้านน้ำหอม ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงอารดา  ทองผกาคงคา โรงเรียนบ้านน้ำหอม ม.3 คณิต ม.ต้น