รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนลลัส  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายคณพศ  ทับประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายคเณศร  เพ็ชรพินิจ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรัฐศักย์  ภูมิลำนันท์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชนชนก  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนม์นิภา  คุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงซาเดีย  เจะอาหลี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายณภัทร  คำแดง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณภัทร  ชัยเดช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฏฐภัทร  ตาตุ่น โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐชา  พิณโนเอก โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลี่ยมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐดนัย  เกตุคุ้ม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณิชมน  พรมเสน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายเทรน ไทเกอร์  โมฮัมเหม็ด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธนพร  ศรีธุวนนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธีรวัฒน์  แสนใจกล้า โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนภารัตน์  รัตนพร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงบุญยวีร์  ทิโน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเบญญาภา  แสนนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายปฏิพัทธ์  พรมมิ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปณิดา  สุขใส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายปภวิษณุ์  ต่อกร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายปราการ  น้อยเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปริยาภัทร  โกอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปัญญาพร  แตงบุญรอด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายพงศ์พิสิษฐ์  ผลเดช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงฟานา  เจะอาหลี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายภัคพล  คงปาน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงภัทรมล  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายภาคิน  แสงใส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายภูมิพัฒน์  วรัญญาชัยมลล์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายภูริช  นิลยไทร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายรัตตชาติ  จอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงรัตนาสิริ  เครือมิ่งมงคล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายวงศพัทธ์  เปียเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายวรพนธ์  แก้วบุรี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายวศิน  เขียวแดง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายวัชรพงศ์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวิชญาดา  ปุ๊ดสาร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายศรัณยพงศ์  ปันทะรส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศิรัญญา  ชมพู โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายศิวกรณ์  จันโทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสิริลดา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายสุรธัช  ขัติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอรกัญญา  มงคล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอาภาชลี  ไคล้คง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกนกพร  นาคเปรม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกนกพรรณ  นาเบ้า โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกนกวรรณ  หล้าเตจา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกรวิชญ์  รักมั่น โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกรองกวี  เทพนิกร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกฤษจา  ลัคครบุรี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกวินกิตติ์  โอฬารกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมอ้าย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกัญญานัฐ  กันคุ้ม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดีสกุล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกิตติ์กนก  รุกขชาติ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คำดี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายคณพศ  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงเคทเทอร์รีน  ลอว์สัน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจินดารัตน์  ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายจิรธัช  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วกัณฑา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายชญตว์  ยาแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชนาธิป  อินเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชยพล  ใบทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชยาภรณ์  ดวงตา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพียรสม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงญาณิดา  หมีโชติ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงญาณิศา  นิลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองอยู่เลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายฐิติวุฒิ  ตั้งใจภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณฐอร  นันชม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณนนท์  สืบชมภู โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณพชิรา  ทองคงหาญ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายณภัทร  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานเกิด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฐนรี  นาแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายณัฐนันท์  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายณัฐพนธ์  สายปาน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายณัฐพล  พงค์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายณัฐพัฒน์  ทะนานนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายณิชคุณ  แก้วอยู่ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณิชาภรณ์  สิงห์คุ้ม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายดนัย  ปาจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายติณณภพ  เหวัน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายเตชภณ  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธนกร  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนกฤต  เขียวเหลือง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธนพล  หาญแหง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธนภูมิ  เมฆอรุณ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธนัญญา  ยมลำภู โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธนันต์ภูมิ  จันทร์วิไลนคร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จีระยา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธาราทิพย์  ทำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธีรภัทธ  ธนพานิช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนงนภัส  คำภูษา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนพิษฐา  ศรีปวนใจ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายนภัสกร  จักอยู่ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายนรภัทร  เครือยา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนะดา  ฮิมสกุล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนันท์นลิน  เดชเดชะ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายปฏิพงษ์  ประชาชน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงประพิมพ์ภัทร  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปรายฟ้า  มั่นเมือง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปรียาภา  มหัทธนทัต โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปลายฝัน  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปวันพัสตร์  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เปียเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายปัญญาวุธ  ปราบสงบ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายปิยะวัฒน์  ไทยอุสาห์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพนธิตร  ไกรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพรพวิษย์  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพรรณปพร  จูกันทา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำจุ้ย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายพิชญะ  ทำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิชญา  ทาอ้าย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพิชานันท์  จารุกิตติ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณโกสีย์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เทศสกุณี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายพีรเดช  แก้วใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงแพร  ธรรมสรางกูร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายโพธิพงษ์  สุขถาวร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงภคพร  ภคเมฆานนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงภคภัทร  พาลี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงภชราภรณ์  ทินปาน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายภฤศ  ภู่ชินาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภัทรพล  จี๋คีรี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายภานุวัฒน์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภิชญะ  ตั้งใจรักษา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงภิญญดา  เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายภูริณัฐ  สุขดี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายภูวเมศ  มาตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงภูษณิศา  เพียรช่าง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงมนัสนันท์  เสารอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงมนัสนันท์  โยธานันท์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงยมลภัสสร์  พาลี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายยิ่งคุณ  นิลวาส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงรชต  สุจริตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายรชต  ไชยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายรฒิพัช  อินคำ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงรติมา  สอนเกตุ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงรมิดา  แรมนิล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายรุ่งนที  ยมเกิด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายวรวิทย์  สุมาลี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายไวทย์กุล  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายศิวกร  ศรีคำวัง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายศิวกร  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายศุภกฤษ  แสนทอน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายศุภสิน  ด้วงนา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มีประลาน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสาร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสถลัชนันท์  คำยุด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายสิทธินนท์  สุนันทา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายสินธุนันทน์  สืบสายอ่อน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสิริสกุลธิดา  สุรินทร์ทีปะ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุพิชญา  กาวิชัย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายสุหฤท  แจ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงหทัยภัทร  ขัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอธิชา  จิ๋วพรม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายอธิราช  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอนันตา  ม้าทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอุรัสยา  เชื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายเอกนที  ยมเกิด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายเอื้ออังกุร  บุญทันเสน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายประกฤษฏิ์  สุทธินา โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายพชร  จ้อยสุ่ม โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณัฐกานต์  เที่ยงเอม โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณัฐธิดา  จิ๋วแก้ว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายทัตเทพ  ปัญญา โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายธนรัตน์  ปัญญาเทพ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายธราดล  บางอิ่ม โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธัญญา  เปรมกมลวิจิตร โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายพิชชากร  ทองจรุง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงภัครดา  แซ่ซิ้ม โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายสิปปกร  ยะถาคาร โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายสิปปกร  ศิริวงษ์ขันธ์ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงสิริรัตนา  พุกอูด โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสุพิชญา  เสนานุช โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนียมรอด โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุยะตา โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกานติมา  ชาเครือ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงจิราภา  พรมปิก โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายต้นสกุล  ยอดเพชร์ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปนัดดา  โสมาศรี โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปวริศา  นามสอน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพิชชากร  ทองเนื้ออิน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพิชญานัน  ผันแก้ว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงภัคนันท์  จินาเขียว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงลลิตา  พรมปิก โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวิชญาพร  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตามกูล โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกฤชคุณ  อินทร์ต๊ะกอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายกานต์  ยะกัน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายกิตติภพ  แสนอ่อน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายเกียรติชัย  มั่นมือง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงจามิกร  มั่นใจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงจิตติมา  แป้นพงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงจินณัชชา  จินตสุเมธ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายจิรายุ  ดำนิล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงชญานันทร์  มานะวงศ์เจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงชญานันท์  หลวงไชญา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมลังกา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงชมชนก  อินทะนันท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงชาณิดา  ปัณฐรัตนากุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายชิตวัน  นิลสนธิ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงโชติกา  แก้วบุญธรรม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายฐปนวรรธน์  เจียมศิริ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงฐิตารีย์  พิชัยณรงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงฐิติวรดา  โพธิติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปทุมวัน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำทิพย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายณัฏฐบดิน  จารู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงณัฏฐ์วลัยกร  ศรีเพชร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงณัฐชยาฎา  พุทธรักษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายณัฐพงศ์  ธรรมสอน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายณัฐภัทร  หลอมทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายณัฐภาส  โพธิ์แจ่ม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงณัฐรดา  โพธา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณัฐหทัย  วิโรจน์วิริยะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงณิชาภัทร  เมืองฝั้น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงดาลญา  โกศล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายธนโชติ  สืบตั๋น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายธนพงษ์  นวะแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายธนวัฒน์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงธนัชชา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายธนินโชตน์  เพ็ชรพนาภรณ์เดชา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงธัญพิชชา  จันทร์สว่าง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงธัญรดา  ใจจันทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายธิติวุฒิ  ทาสา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายธีย์  สุวรรณนาคะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงนับจันทร์  จันทร์บุตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงนิชาภัทร  ศิระศุภนิมิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงนิดานุช  น้อยสอนเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายนิสสรณ์  เจือจันทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงปภศร  นิลพันธ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายปภังกร  วันคำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายปองพล  ทับผึ้ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงปุณญิศา  เนียมสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายพลลภัตม์  อัจฉริยะเดชา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงพอเพียง  คล้ายเคลื่อน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพัทธนันท์  วันเทียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายพานุวัฒน์  นาวีเสถียร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายพิชญุตม์  นันทโดมล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายพีรวัส  มานัสฤดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงภัทรวดี  อยู่สุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายรณกร  จำปา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายรณกร  ศรีวิชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายรัก ณ พรรษ  ขะมันจา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงรุ้งลดา  เลาหะรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายวรพล  จักพิระ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงศตชนันท์  หนูเล็ก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงศุภิสรา  วัตต์มณี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสิริวิมล  เครือวัล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงอภิชญา  บางฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอมราพร  เทวตา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอัครภาส์  พรมเทา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงชญาดา  โสภณหิรัญรักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพชรมล  คำวาด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวรมิตา  วิทยวราวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาววีรดา  โคคีรี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงกฤติญา  หลอมทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกัญญพัชร  จูมาด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญศรีกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกิตติย์คุณ  สาวัน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงเขมจิรา  ทารินทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงเขมจุฑา  หอระเวก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชนิกานต์  อ่อนศรี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชลดา  สุริยันต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายชัยกฤตย์  ธรรมลังกา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงญาณศิริ  สุยะวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายญาณุวัฒ  สุขอ่วม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงฐิตาภา  พูลน้อย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัฏฐกมล  บัวจันทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงเณศภิกาวรรญ์  ธงยี่สิบหก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงดรุณี  ศรีระเวช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงทัชชกร  คล่ำคง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงธนพร  งาเนียม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปันใจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธีร์  นพเกตุ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายนนธวัช  โรจน์วชิรบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงบุญญวีย์  ทับผึ้ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายปิยวัฒน์  กันทะรส โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปุณยนุช  รุ่งจะเรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุ่มโฉม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิชญาดา  อินทร์ยา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ก้อนนคร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปานแผน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงแพรวา  แก้วสุก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงภรภัทร  สุวรรณปัญญา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายภัคพล  บุตรเนียม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงภูริชญา  จันทร์หมวก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายภูริณัฐ  พลอยมา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงภูริดา  พลอยมา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงมัณฑิตา  จุลเกษม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จินดาบรรเจิด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวรินทร  คำนวม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศานตมล  เปี้ยวเม่น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายศุภณัฐ  อรัญภูติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เต๋ทิ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายสรยุทธ  ไม่ยาก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสริตา  อนันท์คุณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสหดล  มานะวงศ์เจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุพิชญา  ด่อนแผ้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุภาวิดา  ปานกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอนัญญา  ตรีธัญญา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายกันทรากร  สืบมี โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงกานต์สินี  บัวบาง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงครองขวัญ  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายเจตนิพัทธ์  อินสด โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงชนิกานต์  ดีสลิด โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณัชชา  อิ่มเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายทินกร  เบ้าทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายธนพนธ์  ภควัตจิรภาส โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงบุญรักษา  ทศรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายปิยวัฒน์  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงพรนภา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายพัชรพล  บุญทะลา โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงวิชญาพร  คุ้มภัย โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงสิริกาญจนภัทร  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงอุษา  เมืองคง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกิตติกา  บัวขำ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงจิรัชยา  แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชยุดา  เปลี่ยนศรี โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงญาดา  กันศิริ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายยุติวิชญ์  แซ่เจี่ย โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงรินรดา  สดิษศร โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงเรืองรินทร์  ใจภักดี โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวรรณกานต์  ราโช โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวิชยาดา  ราษี โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.5 วิทย์ประถม