รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทวาเรศเรืองคาม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกันต์ธีร์  อินทรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตติธัช  ขันธุวาร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงคณิตกุล  สุขชม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายจิระพันธ์  นิลเวสงค์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชวันรัตน์  คล้าเจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายชิติพัทธ์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงญาณิศา  การสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณฐกร  ภูวประดิษฐ์ชัย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐวรรธน์  สุนาตุ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณิชกมล  เชิดชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงดาริยา  วิรัญโท โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายตรัยคุณ  บุญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายเตชินท์  สหัสธารา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงทัชธร  สุปันตี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายธนัยนันท์  นางงาม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธนาคาร  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ลัดลอย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธีรชลาย์  สวัสดิ์สุข โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธีรเมธ  นิลชาติ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายบารมี  ประถมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริสาคร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายปรุฬห์  กลั่นบุศย์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายปัณณทัต  แก้ววิชัย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปาลิกา  กาญจนอุดมกิจ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพลอยนพัฐห์  เผ็งเหลา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายพอเพียง  นิตรมร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพิชญ์ชยกร  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิณชรัตน์  ทองยืน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นากแสง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเพียรพิณ  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายฟิกห์รี่  ขวัญคาวิน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายภวัต  พลอยงาม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายรพีนนท์  นิรัตน์พานิช โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศรัญญ์ภัทร  ชั้นวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายศิรวิทย์  ศรีอาริยะเมตตา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายสมเกียรติ์  ดีวัน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายสมชาย  จอมสว่าง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายสิรวิชญ์  รังสะกินนิน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสิรินทรา  ถือสัตย์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสิริยากร  คงศักดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสุชาดา  ยุเจริญ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายสุรพงศ์  พรมโชติ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ฟั่นล้อม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายอเนชา  วรุณทิพยากร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอภิรฎา  ตันคณารัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกมลชนก  อยู่ละออ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกมลรัตน์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายกฤษธร  วัฒนปัญญาขจร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงจิดาภา  เครือรุ่ง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจิรภิญญา  พงษ์สำราญ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงฉันชนก  อรัณยกานนท์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายชยพล  อุตบุญ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายชัยนรินทร์  ทศดารา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีษะเนตร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายณพัทธกรณ์  ขวัญเพชรไพศาล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณราวุฒิ  หวังรชตะรุจ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงอยู่ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณัฐมน  เลิศกิจเจริญผล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงดวงมณี  ตนภู โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงดวงฤทัย  ตนภู โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงทิพย์ศุภางค์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงธนาวดี  ไตรวาริน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธัญกร  โภคสมบัติ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธันยวัน  หลุ่มชุมแข โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงนพรัตน์  ประสิทธานันท์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปทิตตา  วิจิตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายประพัฒน์  หอมฉุน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายปราการ  ชาแจ้ง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปริชาติ  เรืองรัตนตรัย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปวรรัตน์  เสนะโกวร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงปวเรศ  บำรุงศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปัญชนันท์  ไขแสง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปารมี  บุญชุ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปาริฉัตร  บุตรงาม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปุณณภา  โสระวงค์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงเปรมฤดี  กุณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายพชรพล  ฟองมาศ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพัชรพร  วินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพิชญาภา  ศุภนราพรรค์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพิมชนก  อยู่ละออ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นุตะไว โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายภคชญช์  วรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายภักดิ์พรหม  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงภัททญาณี  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายภัทรพล  ริเวนส์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงภัทรมน  โคตรมูล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงมุทิตา  อนันตะคู โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเมธปรียา  พันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเมธาพร  บุญวาที โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงเมษยา  ชื่นชอบกิจ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายยศกร  ถาทา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายยุทธนาวี  หวันยีเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวนิสา  ชาประถม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายวรัญญู  ศิลาเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวลัญช์อร  ฉิมผกา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายสินวัตถ  เนินสถาน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายสิรวิชญ์  สายสังข์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายสีลบุคร  กินนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสุวัฒน์ธนา  มิลันทกร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอภิชญา  ตันคณารัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกรกนก  แสงนนท์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงฐายิกา  อนันต์นาวี โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายบูรพา  ฤทธิราช โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายพัทธดนย์  คำใบ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายภูมิรพี  ทองศรีสมบูรณ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงโมริสา  สุทธิชล โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายรัชภูมิ  ทัศวิล โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายรัฐภูมิ  ประธานเกียรติ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายสุรพศ  เถาหมอ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เย็นฉ่ำ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธมลวรรณ  สระแก้ว โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธัญรดี  สุโน โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายนันทพงศ์  รังษา โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปรียาดา  มีสง่า โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพิชชาภา  ศิลาอาสน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงภรัณยา  ยี่หวา โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายภัคภัทร  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายภูมิพิชชา  เหล่าชัย โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวริยา  ยั่งยืน โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายสิรธีร์  มุสิกรัตน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายสุกฤษฏิ์  จำนงประโคน โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสุชานาฏ  เอมโอช โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงเอลิษา  พงษ์ศิริ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายขจรศักดิ์  ตะพองมาตย์ โรงเรียนวัดไทรทอง ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายธีรเดช  คนาวนิค โรงเรียนวัดไทรทอง ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายวีรวัฒน์  สำฤทธิ์ โรงเรียนวัดไทรทอง ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายศุกลวัฒน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนวัดไทรทอง ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงอรดา  งาเจือ โรงเรียนวัดไทรทอง ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายฉัตรดนัย  นามนาค โรงเรียนวัดไทรทอง ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดไทรทอง ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธาราภรณ์  สมบัติบูรณ์ โรงเรียนวัดไทรทอง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงแพรวา  บริวาร โรงเรียนวัดไทรทอง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงรุถลดา  นกสูงเนิน โรงเรียนวัดไทรทอง ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เวชสิทธิ์ โรงเรียนวัดบางปรือ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงมินาญา  มันจหุนา โรงเรียนวัดบางปรือ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดบางปรือ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงชลดา  ภู่หิรัญ โรงเรียนวัดบางปรือ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธนโชติ  สีสด โรงเรียนวัดบางปรือ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายนันทิพัฒน์  อะโข โรงเรียนวัดบางปรือ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกมลพร  นิลฉวี โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายโกสินทร์  กิ่งสาร โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงนันทิชา  ทัพภูตา โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายพัชรพล  ไพรเขียว โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพานทอง  นิยมวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายภูริทัต  กลิ่นนิ่มนวล โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายวิศรุต  ฟองเมฆ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายสิทธินันท์  เชื้อสกุล โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสุนิสา  ไทรใหญ่ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอนัญชิตา  พันธ์บุญ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงไอลดา  สังข์ผาด โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกมลวรรณ  มังษา โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายจิรายุ  สำเนียงเพราะ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงทิติพร  รัตนแก้ว โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนภัสสร  อิ่มบุญ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายนฤเบศร์  พิมพ์จ่อง โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายพสิษฐ์  อ่าวเกษม โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายพัสกร  จันทนาตาล โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงภัทราวดี  กลิ่นนิ่มนวล โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศรัณย์พร  นิลฉวี โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสุชานาฎ  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอริสรา  นามอยู่ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกฤษดากร  ดาวลอย โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายจักรพันธ์  เพียรดี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงจิรัชยา  กระแจะจันทร์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงชญานิศ  จำลองศรี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายชิดชนก  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงญามินดา  มัดรอ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณชญาดา  โทนทอง โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายณัฏฐชัย  ทนทาน โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณัฐนิชา  คุ้มปลี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณิชาพร  ธนากิจ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงดลยา  ทัศวิล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงทิพย์วิมล  ทองโชติ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายธนวิชญ์  เมทา โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปณิตา  พิศวาท โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปาณณัฏฐา  พิศวาท โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายปิยวิศว์  สุขเกษม โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายปุณณภพ  มณีเพชร โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงภัทรวลัญช์  สะอาด โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงภาสินี  จุลวิรัตน์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายยศกร  ทิศิริ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงวราณี  อนันต์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงวริศรา  สิงขุดร โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายวสุธารณ์  บรรจงการ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงว่านฉิน  วอง โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงวิชญานันท์  เข็มกายี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายวิชยุตม์  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงวิริยา  พรมเมืองยอง โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสุกฤตา  ยี่หวา โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงอติพร  วังบวรสิน โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายอนันตชัย  จันทร์ธรรม โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายเอื้องเงิน  สิมรักแก้ว โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายกรวิชญ์  ชัยภูมี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกฤตเมธ  ถนอมวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกฤษกร  บัวประเสริฐ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกัญญกร  เวชสรรเสริญ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แพทย์คุณ เย่าตัก โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกิตติพัฒน์  ตรงดี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงขวัญฉัตร  ศรีพรหม โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเข็มมิกา  ฮุยนา โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายคณิศร  ปลื้มสายแสง โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงคณิศร  รูปคมสันต์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชนนิกานต์  ท่าพริก โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายชนาธิป  ผิวขาว โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายชินกฤต  วิรชาพัฒนากุล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงโชตินภา  อินอ่ำ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บุตรอุดม โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัชชา  ศิริเสวกุล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุทธิวารี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนพัทธ์  ชมใจ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธนวรรณ  จรัสกูล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธัญชนก  มีสุข โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธัญปภัสร์  ล้วนปิยะกุล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธีรตา  ขันติกุลานนท์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายนครินทร์  อินบุญญา โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนลินนิภา  นิยมญาติ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนันทิชา  จินตนาธัญชาติ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนาตาชา  แมเราะ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงนิธินันท์  นิรันต์พานิช โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายบวรกวินท์  สงวนหงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปภารดา  โตสติ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายปรินทร  เจริญสุข โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปวิชญา  ติระยะพานิชกุล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปานตะวัน  ห้าวสุด โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพรพิพัฒน์  ดวงใจ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพรวลัย  เสงี่ยมสุข โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพิชญะ  จรัญญากร โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิชญา  เรืองอร่าม โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขสมาน โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายพีรวิชญ์  เข็มดี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภัทรภณ  วงศ์ไพศาล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงภัทรศยา  พะชะ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายมงคล  รัตนวาร โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงมณีรัตน์  ถนอมวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายรณกฤต  ฉาบกังวาล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงลักษมี  มุสิกรัตน์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวนิดา  เขตสักขี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายวรัตถ์  เฟื่องเกษม โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวาริศา  อภิมลชัย โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวิชญ์ภาส  ตันพานิชกุล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายวีรภัทร  นนทลักษณ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายศรัณย์วิชญ์  ทองอินทร์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงศิริวดี  มัณฑนาภรณ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศุภวิชญ์  ตุ้มทอง โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิญญานันท์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุชานันท์  โชติมา โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสุฐิตา  หยินรัตน์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุรัสวดี  กาญจนาวิล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสุษิรา  แสวงชัย โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ตุ้มบุญณะ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอริศรา  กลิ่นสิงห์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอิษฎาอร  ตอเงิน โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายฮาดิษ  ซอลีฮี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายจิรเดช  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายณัฐชนน  โสนทอง โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงนิภาพร  กาญจนอารี โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพีระยา  รังสะกินนิน โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว ป.6 วิทย์ประถม