รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิตติธัช  ขันธุวาร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงคณิตกุล  สุขชม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายจิระพันธ์  นิลเวสงค์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชวันรัตน์  คล้าเจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายชิติพัทธ์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงญาณิศา  การสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณฐกร  ภูวประดิษฐ์ชัย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐวรรธน์  สุนาตุ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณิชกมล  เชิดชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงดาริยา  วิรัญโท โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายเตชินท์  สหัสธารา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธนัยนันท์  นางงาม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธนาคาร  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธีรชลาย์  สวัสดิ์สุข โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายบารมี  ประถมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริสาคร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายปรุฬห์  กลั่นบุศย์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปัณณทัต  แก้ววิชัย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปาลิกา  กาญจนอุดมกิจ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพลอยนพัฐห์  เผ็งเหลา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายพอเพียง  นิตรมร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพิชญ์ชยกร  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิณชรัตน์  ทองยืน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นากแสง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเพียรพิณ  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายฟิกห์รี่  ขวัญคาวิน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายภวัต  พลอยงาม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายรพีนนท์  นิรัตน์พานิช โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงศรัญญ์ภัทร  ชั้นวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายศิรวิทย์  ศรีอาริยะเมตตา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายสมเกียรติ์  ดีวัน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายสมชาย  จอมสว่าง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายสิรวิชญ์  รังสะกินนิน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสิรินทรา  ถือสัตย์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสุชาดา  ยุเจริญ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายสุรพงศ์  พรมโชติ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายอเนชา  วรุณทิพยากร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอภิรฎา  ตันคณารัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกมลชนก  อยู่ละออ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกมลรัตน์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายกฤษธร  วัฒนปัญญาขจร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงจิดาภา  เครือรุ่ง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงฉันชนก  อรัณยกานนท์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายชยพล  อุตบุญ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีษะเนตร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายณราวุฒิ  หวังรชตะรุจ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงอยู่ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัฐมน  เลิศกิจเจริญผล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงดวงมณี  ตนภู โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงดวงฤทัย  ตนภู โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงทิพย์ศุภางค์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธนาวดี  ไตรวาริน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธันยวัน  หลุ่มชุมแข โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนพรัตน์  ประสิทธานันท์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายประพัฒน์  หอมฉุน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปวเรศ  บำรุงศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงปัญชนันท์  ไขแสง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปารมี  บุญชุ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปาริฉัตร  บุตรงาม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปุณณภา  โสระวงค์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงเปรมฤดี  กุณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายพชรพล  ฟองมาศ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพัชรพร  วินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพิชญาภา  ศุภนราพรรค์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพิมชนก  อยู่ละออ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายภคชญช์  วรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงภัททญาณี  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงภัทรมน  โคตรมูล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงมุทิตา  อนันตะคู โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงเมธปรียา  พันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงเมษยา  ชื่นชอบกิจ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายยศกร  ถาทา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายยุทธนาวี  หวันยีเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวนิสา  ชาประถม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายวรัญญู  ศิลาเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวลัญช์อร  ฉิมผกา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายสินวัตถ  เนินสถาน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายสิรวิชญ์  สายสังข์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสุวัฒน์ธนา  มิลันทกร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอภิชญา  ตันคณารัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกรกนก  แสงนนท์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงฐายิกา  อนันต์นาวี โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายบูรพา  ฤทธิราช โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายพัทธดนย์  คำใบ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายภูมิรพี  ทองศรีสมบูรณ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงโมริสา  สุทธิชล โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายรัชภูมิ  ทัศวิล โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายรัฐภูมิ  ประธานเกียรติ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายสุรพศ  เถาหมอ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เย็นฉ่ำ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธมลวรรณ  สระแก้ว โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธัญรดี  สุโน โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายนันทพงศ์  รังษา โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปรียาดา  มีสง่า โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพิชชาภา  ศิลาอาสน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงภรัณยา  ยี่หวา โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายภัคภัทร  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายภูมิพิชชา  เหล่าชัย โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงวริยา  ยั่งยืน โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสิรธีร์  มุสิกรัตน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายสุกฤษฏิ์  จำนงประโคน โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุชานาฏ  เอมโอช โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเอลิษา  พงษ์ศิริ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เวชสิทธิ์ โรงเรียนวัดบางปรือ ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงมินาญา  มันจหุนา โรงเรียนวัดบางปรือ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดบางปรือ ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงชลดา  ภู่หิรัญ โรงเรียนวัดบางปรือ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธนโชติ  สีสด โรงเรียนวัดบางปรือ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายนันทิพัฒน์  อะโข โรงเรียนวัดบางปรือ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกมลพร  นิลฉวี โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายโกสินทร์  กิ่งสาร โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายพัชรพล  ไพรเขียว โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพานทอง  นิยมวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายภูริทัต  กลิ่นนิ่มนวล โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายวิศรุต  ฟองเมฆ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายสิทธินันท์  เชื้อสกุล โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสุนิสา  ไทรใหญ่ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอนัญชิตา  พันธ์บุญ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงไอลดา  สังข์ผาด โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกมลวรรณ  มังษา โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายจิรายุ  สำเนียงเพราะ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงทิติพร  รัตนแก้ว โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพสิษฐ์  อ่าวเกษม โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายพัสกร  จันทนาตาล โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงภัทราวดี  กลิ่นนิ่มนวล โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงศรัณย์พร  นิลฉวี โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุชานาฎ  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายกฤษดากร  ดาวลอย โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายจักรพันธ์  เพียรดี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงจิรัชยา  กระแจะจันทร์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงชญานิศ  จำลองศรี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายชิดชนก  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงญามินดา  มัดรอ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณชญาดา  โทนทอง โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายณัฏฐชัย  ทนทาน โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณัฐนิชา  คุ้มปลี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณิชาพร  ธนากิจ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงดลยา  ทัศวิล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงทิพย์วิมล  ทองโชติ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายธนวิชญ์  เมทา โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงปณิตา  พิศวาท โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปาณณัฏฐา  พิศวาท โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายปิยวิศว์  สุขเกษม โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายปุณณภพ  มณีเพชร โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงภัทรวลัญช์  สะอาด โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงภาสินี  จุลวิรัตน์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายยศกร  ทิศิริ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวราณี  อนันต์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงวริศรา  สิงขุดร โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายวสุธารณ์  บรรจงการ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงว่านฉิน  วอง โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงวิชญานันท์  เข็มกายี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายวิชยุตม์  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวิริยา  พรมเมืองยอง โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสุกฤตา  ยี่หวา โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอติพร  วังบวรสิน โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายอนันตชัย  จันทร์ธรรม โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายเอื้องเงิน  สิมรักแก้ว โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายกรวิชญ์  ชัยภูมี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกฤตเมธ  ถนอมวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกฤษกร  บัวประเสริฐ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกัญญกร  เวชสรรเสริญ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แพทย์คุณ เย่าตัก โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกิตติพัฒน์  ตรงดี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงขวัญฉัตร  ศรีพรหม โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเข็มมิกา  ฮุยนา โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายคณิศร  ปลื้มสายแสง โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงคณิศร  รูปคมสันต์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชนนิกานต์  ท่าพริก โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายชนาธิป  ผิวขาว โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายชินกฤต  วิรชาพัฒนากุล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงโชตินภา  อินอ่ำ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บุตรอุดม โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัชชา  ศิริเสวกุล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุทธิวารี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธนพัทธ์  ชมใจ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธนวรรณ  จรัสกูล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธัญชนก  มีสุข โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธัญปภัสร์  ล้วนปิยะกุล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธีรตา  ขันติกุลานนท์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายนครินทร์  อินบุญญา โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนลินนิภา  นิยมญาติ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนันทิชา  จินตนาธัญชาติ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนาตาชา  แมเราะ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนิธินันท์  นิรันต์พานิช โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายบวรกวินท์  สงวนหงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปภารดา  โตสติ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปรินทร  เจริญสุข โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปวิชญา  ติระยะพานิชกุล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปานตะวัน  ห้าวสุด โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพรพิพัฒน์  ดวงใจ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพรวลัย  เสงี่ยมสุข โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพิชญะ  จรัญญากร โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิชญา  เรืองอร่าม โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขสมาน โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพีรวิชญ์  เข็มดี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายภัทรภณ  วงศ์ไพศาล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงภัทรศยา  พะชะ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายมงคล  รัตนวาร โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงมณีรัตน์  ถนอมวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายรณกฤต  ฉาบกังวาล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงลักษมี  มุสิกรัตน์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวนิดา  เขตสักขี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายวรัตถ์  เฟื่องเกษม โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวาริศา  อภิมลชัย โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายวิชญ์ภาส  ตันพานิชกุล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายวีรภัทร  นนทลักษณ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายศรัณย์วิชญ์  ทองอินทร์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงศิริวดี  มัณฑนาภรณ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายศุภวิชญ์  ตุ้มทอง โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิญญานันท์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสุชานันท์  โชติมา โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุฐิตา  หยินรัตน์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสุรัสวดี  กาญจนาวิล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสุษิรา  แสวงชัย โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ตุ้มบุญณะ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอริศรา  กลิ่นสิงห์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอิษฎาอร  ตอเงิน โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายฮาดิษ  ซอลีฮี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม