รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  สายทองแท้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองขำ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตภาส  จำปา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกฤษวรรณ  เลี้ยงพงษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกวินธิดา  วงศ์ขันแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายทองแท้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญช่วย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายเกียรติภูมิ  เดชภักดี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงขนิษฐ์นาถ  นาคช่วย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจุฑามาศ  วรรณบวร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พุทธโกษา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายชนทัต  ด้วงกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายชัยวิวรรธน์  ยอดสนิท โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายชำนาญวิทย์  ขุนอินทร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายชุมทรัพย์  สุขสนาน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงญาณิศา  รุณแสง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วระกำ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฐิติชญาน์  คีรีกิ้น โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงฑิอัจจภรณ์  สุวะทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฏฐชัย  รอดริน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีสุด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐภัทร  สุขแสน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐวลินทร์  สอนแป้น โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณิศวรา  แก้วเชิด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธนกฤต  เกตุพงษ์พันธุ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธวัลยา  รอดจบ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธีราพร  ซินว่อง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนันท์นลิน  ย่องซื่อ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนิชาภัทร  ปลอดทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายนิธิภัทร  เกียรติธีรัตน์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปัณณพร  อ่อนน้อม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปาณิศา  จิตรอักษร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายปุญญพัฒน์  สิมะแสน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายปุณณภพ  ธนะภพ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายปุณณวิช  ซังซาสิทธิ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเปมิกา  ทรงศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพกาทิพย์  ย้อยแสง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพัฒน์นรี  พุทธา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำธร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เดชภักดี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายพิศวัสต์  จันทร์สักรา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายพีรพัฒน์  ยิ่งยง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภัชชฬา  ด้วงศรีทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงภัชภิชา  ศรีสม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายภูเบศ  สิทธิโยธา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายภูมิศักดิ์  มังครัตน์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายรชต  สำเภาทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงรัฐการ  คเชนทร์มาศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงรัตนาพร  ไกรเทพ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงลภัสรดา  อภิบาลรังษี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงลักษมิกร  เทพสุวรรณ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายวงศธร  วรรณบวร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายวรปรัชญ์  เกิ้อพันธ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวิรัลพัชร  อัมรัตน์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงศรุตา  ช่วยลุง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศศิชา  ศรีนวล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายศุภกาณต์  เหมาะช่วย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายศุภชัย  ภูมิเมือง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายสิรวิชญ์  ชูเรือง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสุนิษา  ชุมนาค โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสุภัคสิริ  พรหมบังเกิด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอรชิสา  บริพันธ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายอริญชย์  จบถิ่น โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายกรวิช  ทองผอม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายกฤตเมธ  ด้วงสา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกัญจน์ติพัฒน์  ฉิมเรือง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วีระสุข โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกันติชา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ร่างมณี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญช่วย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกานต์รวี  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกุลธิดา  รอดคืน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายจิรัฏฐ์  เกตุพงษ์พันธุ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชลิตา  นาคแท้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายชินภัค  ยาเขียว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายญาณกวี  หาญกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายฐานพัฒน์  ดิษฐะ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงฐิฌาภรณ์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณฐพร  บุญพาฤทธิ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายณัฎฐพงศ์  จันทร์ชาตรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเพ็ญ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัฐธิดา  อายุก โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณิชกมล  จันทร์สุข โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณิชมญชุ์  วงศ์วิชชากร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงตมลวรรณ  ทองรอด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงตรังยุดา  โทธรรม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงทิพพิมล  สุกรอดรู้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงทิพย์ชมพู  เขาเหม้น โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธนพร  เอียดอ่อน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธนวินท์  เอียดทวน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธนัญชนก  สุดสาย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธัญรดา  ขาวปลอด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธันยกานต์  สังข์แก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายนรภัทร  เพชรพัว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายนิธิภูมิ  เกียรติธีรัตน์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนิศามณี  ไชยศร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปทิตตา  ส่องแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปภาดา  เพ็ชรทรัพย์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายปัญญวรรธน์  แก้วนำ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปัญรัฏฐ์  แก่นจันทร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปัณฑิตา  แป้นสุข โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชุมศิริ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปาจรีย์  วงศ์วิชชากร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปุญรวิภา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายปุณณัตถ์  สุจิระพันธุ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพงศพัศ  พงศ์ภัณฑารักษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพรนัชชา  บริพันธ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพรไพลิน  รุ่งเจริญพัฒนกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพิภพภัทร  รัตนเสถียร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงภัชภิชา  วุ่นดี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายภูมินทร์  จิตรอักษร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายภูริณัฐ  คชบริรักษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงมลฑาทิพย์  สังข์มัน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายยศธร  อาจชอบการ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายยศศิกิตติ์  ผสารพจน์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงลภัสรดา  ลำดับพังศ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวริศรา  ทองอ้อม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวริษฐา  บริพันธ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศิริภันทิลา  สุขรอด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสมัชญา  ยักขะบุตร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสรวิชญ์  เจียรบุตร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายสรวิศ  อบอุ่น โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสาวิตรี  อบอุ่น โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสุกฤตา  รอดแล้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายสุทธิศักดิ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายสุธิพัฒน์  กอบกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุปรียา  ทิมกลับ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ไพฑูรย์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายเหมรัศมิ์  พลรักษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายอติคุณ  พ้นภัย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายอธิศักดิ์  สุดฉิม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอภิวิชญ์  สุดจิตร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายอัฑฒกร  ขวัญนิมิตร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอิงฟ้า  มณีโชติ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวัฒนศิลป์  ศรีเพ็ญ โรงเรียนบ้านควนพญา ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงเสาวภา  ขิกขำ โรงเรียนบ้านควนพญา ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านในปง ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายเกียรติพงศ์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนบ้านในปง ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองผอม โรงเรียนบ้านในปง ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสิรินภา  เมืองแสน โรงเรียนบ้านในปง ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาญจนพรหม โรงเรียนบ้านในปง ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงจุฑามาศ  อารีวงศ์ โรงเรียนบ้านในปง ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินพรม โรงเรียนบ้านในปง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปรินทิพย์  ศรีชัย โรงเรียนบ้านในปง ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงรัตติกาล  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านในปง ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายอานันต์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านในปง ป.6 วิทย์ประถม
148 นายวันชาติ  ลำเฟือย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นายสันติ  ล้อมคง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงกมลวรรณ  ชูเมือง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานสังข์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกุลฑีรา  หนูรอด โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงขวัญชนก  คงฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  บุญถาวร โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชุติมา  เฉลิมเกียรติ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงฐิติมา  หวายฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงฑิฆัมพร  อ่อนอินทร์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐณิช  ดำเกาะ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐณิชา  พุ่มชะบา โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงดรัลพร  แซ่เฮ้ง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายตะวัน  คชบริรักษ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงทินมณี  สิทธิผล โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนภัทร  ยังมี โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธนัชชา  คงขัน โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ควนคำ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธาวินันท์  ปึงวัฒนานนท์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายนรภัทร  จันทร์ส่องแสง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปนัดดา  ทาทอง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำแหง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปริยภัทร  จันทร์รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปาณิศา  เยี่ยมอักษร โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพรณภัทร  วรรณบวร โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ด้วงดำ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ด้วงดำ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สวัสดิมงคล โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงภัณฑิรา  ธิบดี โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญชิต โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จิตรอักษร โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงภัทราภา  คงดี โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงภัทสิตา  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายยศกร  พุดทรา โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีทิพย์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายวิชัยวรรทน์  รอดเพ็ง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวิภาวดี  ภูมิกลาง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวิลาวัณย์  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวิลาสินี  ทองหนัน โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงศรัณยา  วรรณบวร โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศิริธิดา  ไมย์โพธิ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสวดีภร  ตินตกร โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุพิชญา  พนมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุภาวิตา  นุ่นเส้ง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงหนึ่งปรารถนา  อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอธิพร  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอรนลิน  พรมมะลา โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอรอุมา  ปรีชา โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอสณี  วัดเกตุ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอาทิตยา  วิเศษแก้ว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกรกฤต  ไชยบุตร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงกีรัตยา  ช่วยดู โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายชัยกายุทธ  หีบเพ็ชร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงธนพร  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายปฐพี  คงมีสุข โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ทิพเศษ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพนิตศุภา  รักไทย โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงลลิตภัทร  ราชเดิม โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่วยดู โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกฤตต์ธนภัทร  ทองแดง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกฤติกานต์  อ้นเพ็ชร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกันตพัฒน์  หนูโระ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเกวลิน  พรหมมี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายจักรพันธ์  แก้วเสน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชาลิสา  สิริ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายชิษณุพงศ์  ดำชูแก้ว โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงฐิตาพร  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายฐิติพงศ์  มากเพ็ชร์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วเพ็ง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายทรรศน์วรรธน์  สุขศรีเพ็ง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายทิวัฒน์  เรืองรอด โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนวิชญ์  เดชาฐาน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธนัชพร  เซ่งง่าย โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แกล้วกล้า โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนรินทิพย์  คงเมือง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงนริศรา  ช่วยหวัง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงเสน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายนวมินทร์  ภัติศิริ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนิศารัตน์  พลบุญ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พลเดช โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปราชญาณี  รอดอ่อน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปริฉัตร  ชัยมาตร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงผาณิดา  หมวกแก้ว โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพรณภิศ  รักไทย โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนสนิท โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายมนสุข  ราชเดิม โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายรัฐภูมิ  คงเอียด โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ภูแข โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เทพพูลผล โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายวีระภัทร  พินประพันธ์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายศักดิธัช  แต้มสีนวน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสพลดนัย  ทองใบ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอัฐภิญญา  บัวลอย โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกนกพรรณ  เหมือนกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ง่วนสน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงกรณัฏฐ์  ไกรนรา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายกรวิชญ์  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายกฤตภาส  รัตนแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายกฤตภาส  เนกขพัฒน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายกฤตมุข  ปราบปราม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายกฤติเดช  ศรีไทย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายกฤตินันท์  ศักดิ์วรากุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายกฤษฎิ์  สุทธิวัฒน์มงคล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงกานต์สิริ  ทิมกลับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายกิตติพงษ์  ทองมี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงไข่มุก  พจนอารี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายจตุรัฐพล  เพชรอินทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงจิณัฐตา  สุภาพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงจินตภาส์  สุขเพ็ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงชญานิน  วิเชียร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงชณิสรา  ยิ้มย่อง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายชนสรณ์  สิทธิโชค โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายชวัลวิทย์  วิวัฒนานุกูล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คล้ายกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประจบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงญาณิศา  นิ่มนวล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายฐิติพงศ์  อรรถสงเคราะห์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายณัฎฐชัย  นวลใย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุวรรณภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หุ้นย่อง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ชูเสน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงณัฐมน  จรคงศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงณิชานันท์  รักษาศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงณิศวรา  ชัยคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายเตวิช  จาบรรณ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายทินกร  รุ่นไวยวุฒิ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายธนกฤต  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายธนกฤต  สุขการ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงธนภรณ์  ชัยเพชร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายธนภัทร  ผาสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายธนวิสุทธิ์  รองพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายธีร์ธวัช  พรหมรัตน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายธีระธารณ์  ชูเพ็ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงนนท์ณิชา  เกษรินทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายนนท์ตะวัน  ถิ่นวงษ์อินทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงนภสร  บุญขันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงนันท์นลิน  อุดมวงษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงปณิดา  แซ่โล้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายปวริศร์  สงจร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายเปี่ยมพร้อม  หลัดกอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายพงศภัค  จรเสมอ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงพชรศร  แซ่ตง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพริสร  ชุมนาคราช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงพัชราภา  คงสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายพัฒน์ชพล  สังข์สุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขุนศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพิชชุดา  สองเรือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงพิชญาภา  หมุนกลับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รักนาควน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงพีรดา  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายพีรภัทร  ทองชู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายพุฒิพร  หนุนพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงฟ้าใส  ปริพัฒนานนท์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองชิดเชื้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงภิรัญญา  อินทรสาร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายภูมิศักดิ์สิทธิ์  กี่สุ้น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายภูริณัฐ  หมื่นละม้าย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงมนัสนันท์  เลชะจิตร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายเมธังกร  แง้เจริญกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายรนกร  สิทธิรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงริสะ  สืบสวง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงลีฬหวิชญ์  เทพนิมิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายวงศพัทธ์  บุญช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายวงศพัทธ์  พลรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพพิพัฒน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงวนัชพร  ชัยวิเศษ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงวรินยาภรณ์  ปราบเขต โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงวริศรา  คงขำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงวิชญาณี  สีนอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงวิรากานต์  แทนพ่อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงวิศรุตา  เมืองประทับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงศดานันท์  คงจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายศุภกิตต์  ทองแท้ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายศุภณัฐ  เขตรัตนา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงศุภิศรา  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายสรธร  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงสรินที  โปจุ้ย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงสวิตตา  จงใจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายสิรวุฒิ  รุณแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงสิริณภัทร  ยอดชุม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงสุณัฏฐา  หยูจีน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงสุปรียา  ศิลปวิศาล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงสุพิชชา  ใยยอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รัตนาศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงสุวภัทร  ศุกลรัตน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงอนันตยา  ดวงแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายอภิวิชญ์  หัสบงกฎ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอภิสรา  สว่าง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงอัจฉราพร  ชูทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงกชพร  วรรณบวร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตร์ชูชื่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกรภัทร  ปานสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกรวิชญ์  โอทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกรวีร์  กลีบแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกฤติเดช  ย่องซื่อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกวิสรา  มาเนี้ยว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายก้องศักดา  เมืองสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสงโสม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกัญญาภัค  เรืองมี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายกันตภณ  คีรีรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกันติชา  สูคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกาณฑ์  น้ำแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกานต์สิริ  แก้วประชุม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกานน  จิตร์แม่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มากเพิ่ม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายกิตติพัฒน์  ภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกีรติกา  อรชร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกุมภมาส  แย้มแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เอียดทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงขวัญประภา  สุทโธ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเขมินทรา  เดชภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายคชาธาร  พิบูลย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายเคน  จอนนี่ ลี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายจักริน  ศรีหมอก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงจันทร์ตาภร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงจารุภัทร  หมื่นสนิท โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายจิรวัฒณ์  ยอดทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงจิรัญญา  จิตร์ชูชื่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายจิรัฏฐ์  เด่นสุวรรณรังษี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงชนม์นิภา  ชุมชื่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายชนะเทพ  พันมีศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชานิษา  เตมีย์ชาติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรพัว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชินราช  อายุสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิ้นทุกข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงญาณิน  สำนุตโต โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงญาณิศา  พนมรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงฐิติกานต์  เพ่งเซ้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงฐิตินันท์  เพ่งเซ้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายฐิตินัย  เขียดนิล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณอัมพร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายณฐกร  แป้นพุ่ม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายณัชพล  ยี่สิ้น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  สินกั้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัฏฐาชล  แซ่อึ่ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายณัฐกรณ์  พันธุ์สุจริตไทย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คอนคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตี้ฮ้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นวลใย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณัฐชานันท์  แสงตะวัน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งแรง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขาบาท โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณัฐณิชา  โวยสิน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฐติกานต์  เสือย้อย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฐธิดา  รอดสุด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายณัฐพนธ์  หอมแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายณัฐพัชร์  พันธุ์สุจริตไทย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐวรา  บุญชูวงศ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สวัสดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญณรงค์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีเทพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณิรนุช  สิทธิชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายเตชินท์  รอดกลิ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายเตวิช  ปาสาเลา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายทรงพล  แสวงชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายทักษ์ธวัฒน์  เกียรติคุ้มราย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงทักษพร  สังข์แก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายธนพล  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธนภัทร  พรหมมนตรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงธนัชพรรณ  ดำสิโก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงธันยาภัทร์  กำเนิดโทน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธีรเทพ  เกิดไก่แก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธีรธรรม์  สีสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธีวสุ  ใจสนุก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนพเก้า  ธรรมวานิช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายนภัทธพงษ์  สงหนู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนัฐฑริการ์  ล้วนดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนันท์นลิน  บุญแสวง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนิชา  เกตุประกอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนิศาชล  เชษฐศิริพงศ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายบุญญพัฒน์  ชำนาญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงบุญญิศา  ชะนะพาล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายบุณยกร  วิวัฒนานุกูล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงบุษราคัม  มณีโชติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปฐมาวดี  บรรณกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปณิดา  เทียมแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปณิตา  จิตรอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายปรเมศวร์  อ่อนเรือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายปรเมษฐ์  ชูนุ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปริยา  รักเหมือน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายปริวัฒน์  ศรีหนู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปวริศา  ยอดกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายปัณณวิชญ์  แคนยุกต์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปารีณา  เอี่ยมละม่อม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปิ่นมุก  ศรีเพ็ญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายปิยะชัย  เอียดใหญ่ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปิยะธิดา  ดำเกาะ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายปุณยกร  เม่งช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงเปมิกา  เทพพูลผล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงเปรมวิภา  เยาว์ดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพงศ์ปณต  สังขโชติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพชรพร  จงใจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพชรพรหมพร  ทองประดับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายพนธ์วิสิทธิ์  คงพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพรทวิลาภ  เล่งจิ้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพรทิพา  พูนเกิด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพรรณวษา  พุตดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพลอยชมพู  ตันติฉายากุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายพอเพียง  นิลบวร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพัชรพร  รอดจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายพัฒนพันธุ์  เครือวงค์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายพัฒนรัฐ  ทองขาว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายพันธุ์เทพ  พรมเขต โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพิชญ์ชญาดา  โสทร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพิชญพรรณ  พรหมพันธุ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพิชฎา  พรมเขต โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พงษ์มาก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินทร์วิเศษ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สืบสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพิรงรอง  ทองย้อย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายพีรพัฒน์  โอมณี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายภรภัทร  โคตอนันต์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงภัทราพร  กี่สุ้น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงภันทิลา  หิรัญพันธุ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายภานุรุจ  ชัยเวทย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายภานุวิชญ์  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายภานุวิชญ์  อนุศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายภูมิ  เอียดอ่อน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายภูมิปิยะ  ปิยดิลก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายภูมิภัทร  ภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายภูริภาคย์  ศรีสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปัญญาวุธ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายยศธรณ์  ยอดทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายยศพงศ์  จุ้งลก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายยศพล  ชนะพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายรวิภัทร  เลี้ยงสกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงรัตติกานต์  พูนเกิด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หมื่นสนิท โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงรุจิรัฏฐ์  ชัยเวทย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงลินไลลา  วงศ์เหลือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีหมาน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวรัชญาน์  ชูสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายวริทร  แก้วชู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงวลัยพรรณ  โชคสกุลวัฒนา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวิชญาพร  ดำเกาะ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายวีรพงษ์  ย่องเส้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงศวรรยา  ชัยพลเดช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงศศิกานต์  ช่วยชีพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงศศิชา  สละมั่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงศศิธร  สุขสม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงศศินันท์  สละมั่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ชูเมือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายศาสตราวุฒิ  ศรีธมรัตน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชีพเป็นสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนชาติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายศิริโชค  อินทรวิเศษ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงศิริทิพย์  ทองแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ส่งแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศิลป์ศรุตา  กาญจนพิบูลย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงศุภรัตน์  ช้าชำนาญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงศุภามาศ  แย้มแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสวรินทร์  เข็มทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายสหศาสตร์  รัตนพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสัณห์สิริ  ดำเกาะ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุขเสน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสุธิมา  แซ่หลี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงหนึ่งนัดดา  การะแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุทโธ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงหฤทชนัน  ชุมศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายอติกันต์  จักรกฤษ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอภิชญา  ช่วยรุย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอภิชญา  สุขการ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอรชร  แซ่โง้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอรณิชา  สีนา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอริญรดา  ชะตาแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำธร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายอัศดิน  จุ้ยเริก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายอารักษ์  จอกทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายอินทรรักษ์  อินทร์นิมิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายอิสรพงศ์  เดชภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอิสริยา  สุชาติพงษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอุรัสยา  รุ่งแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณัฐนรี  เอียดรา โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงดารณี  พงศ์เดช โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงกัญญาทัต  กองมี โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงญาดาวดี  สุขสนาน โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยังสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณิชารีย์  ขุนดำ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายศุภธร  จิตรอักษร โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายนพรัตน์  เพชรฉุย โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองหอม โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงนลินทิพย์  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพิมนภา  สามชุม โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกชมล  สงค์นวล โรงเรียนวัดไม้ฝาด ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ไม่ทุกข์ โรงเรียนวัดไม้ฝาด ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงลีลาวดี  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนวัดไม้ฝาด ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงจิรภิญญา  นาพอ โรงเรียนวัดไม้ฝาด ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายเตชสิทธิ์  ช่วยธานี โรงเรียนวัดไม้ฝาด ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธนัญชนก  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนวัดไม้ฝาด ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายบารมิลล์  น่วมนาล โรงเรียนวัดไม้ฝาด ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงสุกัญญา  กล่อมพงษ์ โรงเรียนวัดไม้ฝาด ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสุดธิดา  พรมราช โรงเรียนวัดไม้ฝาด ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายกฤตเมธ  บัวทอง โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงจรีย์พร  อินคง โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายณัฐดนัย  ชูเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฐธิดา  เมฆซ้อน โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัฐริณีย์  ไกรนรา โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณิชาภัทร  เมืองช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงธีรดา  ตุลยสุข โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายธีรัตม์  บุญโลม โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปวิตรา  ทูลเพ็ง โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายศักดิเดช  ดำเกาะ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายศักรินทร์  ภัคดี โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายศิวกร  โพธิ์ถาวร โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายศุภชัย  หนูเซ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  หนูเซ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายสิทธิพล  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายอภิวัฒน์  กรีชาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอรัณญา  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายชนิตชัย  แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงณัฐวศา  ไสยสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงพรสวรรค์  สีรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงภัทราพร  ล่วนเส้ง โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายสุขการ  พรมมา โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงอารดา  จันดำ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายกฤษฎา  ดำเนตร โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายปวริศ  พิกุล โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายฤทธิเดช  สีรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธนกฤต  สุขใส โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ใสเพี้ย โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงสุพรรษา  ช่วยศรี โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงอภัสนันท์  ตุดนุ้ย โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงอุไรพัชร  แสงแป้น โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายกันต์ดนัย  ธนศุภบริบูรณ์ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายจิรายุ  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงชนิตา  พูดเพราะ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงนภาเกตน์  คงการ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพิชญา  แข่ชิ้ง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวริษฐา  กลัวผิด โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงสิรินดา  แบนเสมอ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกุลนัดดา  คงรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวณัฐวลัญช์  สองทอง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวสุธิมา  รักษาศรี โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงสุนิษา  ริมเขต โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวสุวรรณ  ทองอ่อน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวอจิรวดี  เพชรพัว โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวอลิสา  หลีแคล้ว โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ม.3 คณิต ม.ต้น