รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลลักษณ์  นุ่นชูผล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤษณา  เอียดชูทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานไชย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บรรลือพืช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติพงศ์  อินเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงขอบฟ้า  ศรีฟ้า โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจักรกฤษณ์  ขาวเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจิลดา  บุญสง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชญาณี  ส่งเสริม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชนาภัทร  ขจิตวิวัฒน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชยานันต์  เกษมสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายไชยภพ  ดำเผือก โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงฐิตวัน  บุญญา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณิชา  ทองส่งโสม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงทิวากร  สมาธิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธนกฤต  กิ้มห้อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธนกฤต  ฤทธิเดช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธีรณัฐ  ทองย้อย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนันท์นภัส  เบ็ญระเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนาริน  หมุนเเทน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนิชานันท์  วิศุภการ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปทิตตา  แซ่จุ้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปุณยวีร์  สินอ่อน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพัชรฎา  แก้วดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายพัชรพล  จันศร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายพัชรพล  เพ็ชรคง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิชญาภา  เมียนโอ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายภคนันท์  จู้ห้อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยงาม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายภานุวัฒน์  เจือกโว้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงภิญญดา  เจริญธรรมวัฒน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงมุขธิดา  รอดพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงลักษิกา  หนูเอียด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายวรรณศิวิทย์  ไชยจักร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสรัลรัตน์  กิ่งจันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสิริขวัญ  ดำสม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอุษณกร  สังข์จันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกชกร  ทองคง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกชพร  สอิ้งทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกนกขวัญ  ภูสีนาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกมลทิพย์  ถ่ายย้วนกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายกฤษกัณฑ์  วนันตรากูล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายกษาปณ์โชติ  ชัยแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกษิรา  บรรลือพืช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกัญญพัชร  ภู่ทับทิม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บริพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีวรกุลชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกิรณา  แพรกหา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ชัยสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงเกษลิน  เสนี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงขวัญจิรา  นาภูมิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงขวัญทรัพย์  ศิริเมก โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงขวัญโสภิณ  นวลเเพง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงเขมจิรา  หนูดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายคัคเนศ  เอียดนาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงจิตรลดา  เพ็ญรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงจิรัชญา  รำนา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจิรัชญา  เกษมสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงจิรัชยา  เผือกชาย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจิรานันทา  ชูยัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จ่าวิสูตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชนกนาถ  ตั้นสุย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายชนวีร์  เมฆานัชชา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชนิกานต์  ลือชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชมพูนุช  ด้วนเล็ก โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชาลิสา  นุ่นสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชุติมาศ  หนูเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงโชติกา  เพชรหนู โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงซารีน่า  เดชอรัญ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงฐานิตา  บรรจงคชาธาร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณธิดา  เศียรยงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายณัชรพล  เงินศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่วยชะนะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิง๊ณัฏฐ์นรี  คนเที่ยง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เอียดใกล้ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  โคกตรัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณัฐกุล  เมฆขลา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐถิรา  สุขขะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฐรดา  สุดด้วงแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฐวดี  สุมาลี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฐวรา  ทองระหมาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณิชากร  ถมนาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณีรนุช  เขียดแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายตรัณ  มีแต้ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงทิพย์เกสร  ทองประดับ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงทิพวรรณ  ลำดวน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธนพรรณ  จันทร์สุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธนภัทร  อุ่นแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนวัฒน์  เรืองกลิ้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธนัญญา  เกตุศิริมงคลชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธนาทิพย์  รัตนกระจ่าง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธเนทพล  ช่วยธานี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธัญสิริ  หัวเขา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธิยายุ  คนเที่ยง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงธีมาพร  แก้วสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธีรโชติ  จำปา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธีระเมธ  ช่วยชะนะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนลพรรณ  สามชุม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนัชชา  นุ่นสง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนัทธฤดี  คงสินธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายนันทพงศ์  เทพบุญทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนันทัชทร  บัวดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนันทิพัฒน์  โพติยะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนิชาพร  บ่ายเส็ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเนตรนรี  พุฒนวล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงบุณญวี  เพชรขาว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงบุณยกร  ทับเที่ยง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงบุศรา  พรมสังข์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเบญจมาศ  ช่วยธานี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเบญญาภา  ทรัพย์เหลือ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปรมัชยาภรณ์  ปัญมาต โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปรานปรียา  ประวัติ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปวีณ์พร  อาวุธ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปัญจรัตน์  แซ่จง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปัญญทรัพย์  สุวิทยาภรณ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายปัญญากร  หนูแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปัณชญา  จักราช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชูชนะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายปัทเมศย์  เปรี้ยวปี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปาณิศา  ชัยเพชร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปาริดา  เนียนเพ็ชร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปาลิดา  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปาลิตา  สมกาย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปิติภรณ์  ชูศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปิยนุช  ซุ้นสั้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปิยะนันท์  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปิยาพัชร  ร่าเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายปุญญพัฒน์  เพ็ชรสุทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปุณณภา  พูนพงษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ใหม่ซ้อน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  เพชรเพ็ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพลอยปภัทร  เอียดแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพัชนีภรณ์  รุ่นศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพัชรกันย์  นวลสม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพัชรภร  ไชยมนตรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายพัทธดล  นพรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  วิมล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพิชชากร  แสงสอน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพิชชานันท์  ศรีวิเชียร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  อุ้ยกิ้ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพิภู  ชาพรหมสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพิมพกานต์  ชูแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงแพงขวัญ  ดำริห์ชอบ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงฟ้าใส  พลายชุม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายฟีฟ่า  - โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายภรภัทร  อินพูด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภัทรกร  ขาวบาง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายภัทรดนัย  รำมะนา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีเวียงสม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภัทรลภา  หินวิเศษ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงภิรัญญา  เกื้อสถิตย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภูธเนศ  เพ็งผอม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภูมินทร์  ยอมรัญจวน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภูริณัฐ  เรนุมาศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภูวนัย  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงมนัสวี  ชนสูงเนิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงมาริษา  ใจบุญ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายรวิศวร์  แซ่เง่า โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงรสสิรินทร์  ทองเพิ่ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายรังสิมันต์ุ  ชัยเพชร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายรังสิวรรฮน์  เมฆสงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายรัชพล  เพ็งใส โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรัญชนา  เพชร์สนั่น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงรัตติยา  ชูเวทย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงรัมภ์รดา  แก้วแหลม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายลีโอนารโด  ดิ ซีโร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวชิรวิทย์  ประดับเหลือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายวชิรวิทย์  มูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวนิดา  รอดแข็ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวริศรา  ทองเอียด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวริศรา  พรเดชอนันต์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงวริศรา  เชยชื่นจิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวริศรา  เม่งกิจ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวริษา  วิชัยวงศ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายวัชร  โยทินทวี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวัชราภรณ์   ชัยตรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวาสิณี  ทองระหมาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวิชญาพร  ชัยสงคราม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวิมลรัตน์  แซ่โง่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายวิรัตน์  จำรัส โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายศรณรินทร์  ดำจุติ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศริญญา  รุ่นศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศศินภา  บัวสด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงศศินิภา  จิ้วตั้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายศักดากร  สวัสดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายศักดิ์กรินทร์  สังข์จันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  ณะกลับ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศิริวรรณ  เพชรฉุย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายศุภกฤต  เขาบาต โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายศุภณัฐ  เมืองพูล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสมิตา  สิทธิฤกษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสิรินภัส  หมันดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายสิริวิช  โปซิว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุชัญญา  ส่งเสริม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุชัญญา  แซ่ตั้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุชานาฎ  บัวชุม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายสุทธิกร  สุขยิ่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสุธิณี  ปกครอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุนันฑา  เหียนหา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วสม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสุภานันท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุวิชาดา  ชัยวิทยาวุฒิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงเสียงนภา  สุวิภาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชาตรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ส่งภาระ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายอนุวัฒน์  ทวิสุวรรณ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายอภิวัฒน์  หนูขำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอมลรดา  ปกครอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอรกัญญา  ร่มทองคำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอรพรรณ  จู้ห้อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอริสร  หนุนกิ่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอริสรา  เต็มสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอลงกรณ์  พลวัฒน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอลิศรา  ธนูศิลป์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอัญชลีย์  ทองโอเอี่ยม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอาริตา  จันตุด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอิสริยา  ไกรเสม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงไอรญา  กังแฮ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายิกิจติศักดิ์  รักษาชล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกฤตภาส  ช่วยนวน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายกฤษฎิ์  ชุติโชติ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงกษมา  อัครวิกยกรม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงกัญญารีย์  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงกิ่งกมล  หนูเหมือน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายจักรกริศน์  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เลิศศิริ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตุกล่อย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายจิตตพัฒน์  ทองคำแท้ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายจิรวิทย์  ยอหัน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงจีรนันท์  ชัยชนิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงชญาภา  ชะนะพาล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงชนธัญ  อุดมพฤกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายชยางกูร  สุมามาลย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายชัยวิทย์  ปานคง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงชิดชนก  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงชิตาภา  เกิดล่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายฐานพงษ์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงณชนก  หนูเอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พลหลา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงณัฐสลิล  ถิ่นนา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วสะอาด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงณิชาภา  ทองหรบ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายตุลยวัตร  ผ่อนย่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายทีฆทัศน์  เปาะทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายธนกฤต  เกียรติเมธา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายธนวัฒน์  ช่วยเรือง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายธนัทเทพ  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงธัญชนก  แท่นมาก โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายธัญพิพัฒน์  จริงการ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายธัญวิสิษฐ์  ศรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายธันยธรณ์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายธันยธรณ์  ทางเจน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายธีระภัทร  หกสี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายนครินทร์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงนรีกานต์  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงนลินสิริ  ก๋าวิล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงนัชชา  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายนันทพัทธ์  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายนิธิศ  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายปภิณวิทย์  สงรักษา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงปริยาภรณ์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  บุตรสาธรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายปัณณธร  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายปิยพัทธ์  ปานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงปุญญิศา  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายปุณณวิช  เข็มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายพงพิสาข์  หาขุน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพรปวีณ์  อุตตสุรดี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพลอยปภัส  เพ็ชรศรีช่วง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายพันทาน  พันธุ์เสน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายพัสกร  โออินทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงพิชญา  เขียดน้อย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพิมชญา  ฉิมมณี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายภคพล  ญาณสูตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายภคิน  ทับเที่ยง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงภัคจิรา  ภิรมย์ทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีทองนวล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงภัทราพร  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายภาณุวัฒน์  มากมุข โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงมฆวัน  หนูนาค โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายเมฆชกาฬ  หมื่นราช โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายรัฐศาสตร์  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  คงกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงลภัสรดา  เซ่งง่าย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายวงศ์วรัณ  ธนูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายวชิรบดินทร์  ชูไชย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายวชิรวิทย์  สมจริง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายวรกันต์  เพชรบุญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงวรรษชล  หลงละเลิง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงวริศรา  แก้วเพ็ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงวิชญาดา  เชาวน์วุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายวิรัลพัชร  เมธาสิทธิ์วรกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงศิรินภา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายศุภวิชญ์  หลุ่งตี๋ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงสมิตานันท์  เรืองพิชัญะนนท์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายสิรวิชญ์  พลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงสุชานาถ  ชุมน้อย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  แก้วลาย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงสุธาสินี  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงสุธาสินี  เดิมหลิ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทนา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายอภิชานนท์  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงอภิสรา  หลีสู โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายอรรณกร  ถิ่นนา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอรวรรณ  สังขารา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายอริย์ธัช  นาคสด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายอัครดนัย  เลขะพจน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงอัญชิสา  ขาวสุด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงอัญฌิษา  สินยัง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงอัณวีร์  จับปลั่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงอินทุกร  ชูจินดา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงอุมาพร  ช่วยสงค์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายโอลิเวอร์  จันทร์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกมลภพ  เรียงรวบ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายกรกฤช  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายกฤตภาส  แก้วบุญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกัญชพร  เอียดอ่อน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกัญญพัชร  ทองสม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายกันต์กษิดิ์เดช  อภิศุทธิคำพร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายกันต์ระพี  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายกายสิทธิ์  สีทานวล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกิตติพงษ์  ทองหนัน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายกิตติพัศ  โยงราช โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายกิตติภพ  หลีอรัญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกุลภัสสร  ปัญญายง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงเกณิกา  รัตนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายเกียรติยศ  ถนัดรบ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายแก้วเก้า  ชูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงขวัญชนก  ศึกสม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงขวัญปภัสร์  วุ่นแป้น โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงเขมิกา  วิสุทธิชาติธาดา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายคงกช  ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายจักรภัทร  วิฑูรชาตรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายจักรวุธ  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงจารุพิชญา  วรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงจิญานิน  สังยวน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายจิตรายุส์  คงอ่อน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงจิรัชญา  โพชสาลี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงจุฑาวดี  วิทยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทโชติ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สีแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายชญตร์  ลำยอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงชญาภา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงชนกนันต์  สรรพพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายชนกานต์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงชนัชฌา  ธิวะโต โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชนัญชิตา  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชนาภา  แขวงทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงชรินพัชร  สั้นเต้ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงชัญญานุช  อินทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายชัยยะทัศน์  หนูขำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายชาติสยาม  เวียงภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายชินภัทร  เพ็ชรฉุย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทร์เอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปราบโรค โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงฐนพร  มลยง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายฐานนันท์  แก้วละเอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงฐิติพรรณ  บุญขัน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณฐกร  พาณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณภัคมน  แก้วกลาง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลุ้งใหญ่ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์  ขำบุรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขวัญเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  รักซ้อน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัฏฐ์ปภาดา  สัมพันธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินทร์  เอียดจุ้ย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณัฏฐาวารี  รอดสุด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายณัฐ  สุขทรัพย์ประเสิรฐ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัฐกมล  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณัฐชา  คีรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายณัฐดนย์  ชูจำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฐทิชา  หยาจิ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฐธิดา  ช่วยทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงเวียน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัฐภัชร์  ชูสกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายณัฐวัศ  ชูจำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณัฐสินี  ชัยเพชร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณิชภัทร  ชัยเกิด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณิชานล  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณิชาพร  ทองโอ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณิชาภัทร  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงดาณา  วาราช โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงดารากมล  จันทรัฐ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายต้นตระกูล  บรรณสาร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงติญากานต์  แนบเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเตชินี  กิตติบุญญาทิวากร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงทอฝัน  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงทักษอร  อินทะศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธเณศ  นวลสม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธธิป  รุจิระนันทบุตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธนกร  นาเหนือ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธนกฤต  ชนะไพริน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนบดี  พะสุโร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนพล  จริงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธนพล  วิทยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธนลักษณ์  ราชดี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงธนัชชา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธนัชพร  ขวันเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงธนัญชนก  จิตราวุธ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธนาพร  อินทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธฤษวรรณ  เงินถาวร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงธัญพิชชา  จริงการ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ด้วงทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธีธัชธนัช  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธีร์ธวัช  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธีรภัทร  แก้วละเอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายนนน  รอดสุด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนภัสรพี  ติงหงะ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงนภัสรวี  ติงหงะ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงนภัสสร  เพชรบุญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนริศรา  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนลินญา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนวพร  พุทธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนาริน  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนิรชา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนิศานาถ  ทองเรืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงบัณฑิตา  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงบุญยนุช  นิลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงบุณรดา  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงบุสกร  จงพักตร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็งแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปพิชญา  พรหมนรา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปพิชญา  ใหมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปภาวดี  คงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปรัถมา  แซ่ซั้น โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปริยาภัทร  บุญเนื่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปรียาภรณ์  หนูเซ่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปวิชญาดา  มหาสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปองกานต์  วรแสน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปัญญาวีร์  บัวสด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายปาณเดชา  ภักดีโชติ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปารมี  แสงสอน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปิติพงศ์  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปุญญิศา  จิตตอารีย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายปุษกล  กันตะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายพงศกร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพงศกร  เอียดทวน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายพงศ์ศิริ  คีรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายพงษ์ศิริ  มะนะโส โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพชรพร  ช่วยชนะ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพรธิตา  ทางเจน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพรลภัส  ซื่อตรงบูชา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพัขรพร  หมวดทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพัชราพรรณ  เซ่งย่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หนูเรือง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพามงคล  นาคบรรพ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองแป้น โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ชัยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพิชญาดา  มาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพิชา  ศรีหมอก โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพิทวัส  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพิทวัส  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  บัวแดงดี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นาวาแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  พลารชุน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายพิสิษฐ์  ทองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพุธิตา  อายุสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงเพชรลดา  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายโพธิวัฒน์  หมั่นทวี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายภวรัญชน์  อนุสุนัย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงภัคธดา  แซ่เจ้น โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เพ็ชรเกิด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงภัทรพร  พลศร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายภัทระ  รักไทย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงภัทราพร  ดำทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงภัทราวดี  ดำทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายภาสกร  รัฐการ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีขำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายภูวริศ  โสธารัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงมนัญชยา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงเมธาพร  โชติกมาศ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายยศกร  รัตนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายยศวัจน์  เศรษฐพิศาล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงรักษิตา  หนูพรหม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายรัชชานนท์  ชลธาร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงรัญชนา  หอยแสง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายราชาเทพ  ธรรมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงลอริยองต์  ยงค์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงลีลาวดี  พริกผล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวรกันต์  ทองสม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวรัญชลี  แสงดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายวรายุทธ์  จันเซ่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวริศรา  หลีกภัย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายวิชชากร  ทองแกมแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงวิมลศิริ  วรตันติ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายวุฒิภัทร  คงเอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงศตพร  เอี่ยนเหล็ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายศรัญยู  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงศศิขวัญ  นาคเล็ก โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงศศิชา  ขันติ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายศักดิ์นฤน  ทับทิมอ่อน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายศุภกฤต  กว้องมิ่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายศุภกฤต  รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศุภานัน  ถวิลเวทิน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงศุภาพิชร์  ชุมเกต โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายสรวิชญ์  ขำแจ้ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายสินอนันต์  สมาธิ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายสิปปกร  ขวัญนิมิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสิรัตติยา  ทองผุด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสิรามล  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ธนมาก โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสิริธิติ  นาคสอิ้ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสิรินรัตน์  ปานสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสิรินันท์  จันทร์ทิน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสุธาสินี  กรดนุ้ย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสุพพัตรา  ชูจักร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสุพิชชา  ขุนดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสุภัคพร  นุ่นใหม่ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงสุรภา  นวลปาน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อุตตสุรดี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงหยาดทิพย์  คงรักที่ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอธิชา  บุญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายอธิป  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอภิรดี  หลีสกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอมริสา  ช่วยด้วง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอรไพลิน  โออินทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายอศิวิชญ์  ว่องวัชรกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงอัญชิสา  จันแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอันดา  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอิสริศา  อินทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงไอศิกา  เพทาย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายกฤษฎา  แก้วกลาง โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วกล่ำ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่พั่ง โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายจิรภาส  ปานแก้ว โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  คีรีรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัฐกานต์  ควนวิไล โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายปกรณ์  โพชสาลี โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอลิรญา  มุดม่วง โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายธนพล  ชาตรีกุล เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงธมลวรรณ  เหมือนขาว เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงเกวริน  นาคช่วย เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธนากร  แก้วสุทธิ์ เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายศฤษเดช  นิลวงศ์ เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายศุภวัฒน์  นะแก้ว เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คงยงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงกานต์ชนิต  เพชรทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงช่อทิพย์  จันมัด โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงณฤดี  ฉ่ำพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงณิชการต์  ทองย้อย โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายตนุภัทร  เดชสุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายธเนษฐ  บุญแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายธีรภัทร  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายนฤเบศ  โชติรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายนาวา  ทองมีขวัญ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงนินทิกานต์  อินนะ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คงทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงปายฟ้า  คงไทย โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงพรรณกาญน์  ซักถาม โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายพีระ  ขุนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงยุวดี  ตุลยสุข โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงวรรณวิสา  ดำจุติ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงสิรภัทร  ทองนุช โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายอนันตชัย  เอี่ยมละหาร โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงอภัสราวดี  เอี่ยมละหาร โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายคมสัน  ตันติวัฒนกุลชัย โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายชัยวัฒย์  ช่วยทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  อินชุม โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธีรเดช  พลวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงนรีทิพย์  พันธนียะ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงผลิกา  คงเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายพิเชษฐ  ทองนุช โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายภาณุวัฒน์  รอดกอ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงเรมิกา  มุสิกุล โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงวรัญญา  เลิศศิริมณี โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงศศิวิมล  แดงชู โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายศุภชัย  ชัยมงคล โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงสิรามล  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงกนกพร  แซ่ด่าน โรงเรียนบ้านหนองไทร ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายณัฐธัญ  คงชนะ โรงเรียนบ้านหนองไทร ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายธนภัทร์  เหาะหาด โรงเรียนบ้านหนองไทร ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงธราวรรณ  สงขาว โรงเรียนบ้านหนองไทร ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงธันยานุช  สามสี โรงเรียนบ้านหนองไทร ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงลลิตา  เยาดำ โรงเรียนบ้านหนองไทร ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงสวรรญา  มาศนุ้ย โรงเรียนบ้านหนองไทร ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงสิริกัญญา  เสียงใส โรงเรียนบ้านหนองไทร ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงอรอุมา  เมืองพูน โรงเรียนบ้านหนองไทร ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เหนียวย้อย โรงเรียนบ้านหนองไทร ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงจิราภรณ์  นครราช โรงเรียนบ้านหนองไทร ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงชนิตา  เอียดจุ้ย โรงเรียนบ้านหนองไทร ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายธนกร  เลื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านหนองไทร ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายนภัสกร  นานวล โรงเรียนบ้านหนองไทร ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงนฤภร  รุ่งธานี โรงเรียนบ้านหนองไทร ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงลักษณ์ณารีย์  สิขาจารย์ โรงเรียนบ้านหนองไทร ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงวิรมณ  สุขขัน โรงเรียนบ้านหนองไทร ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณวร โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายกัญฐสิทธิ์  หนูวงค์ โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงเกศรา  จันทรเกษ โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายชนะพล  หนูช่วย โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายฐาปกรณ์  เกื้อนะ โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายณตะวัน  นวนน้อม โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงเพชรณิชา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอรัญรัตน์  ษัฏเสน โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายกฤษกร  เซ่งยี่ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงกวินตรา  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายกอดิร  หูเขียว โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงชนิสรา  สาราบรรณ์ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายญาณกร  ฤทธิรักษ์ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงณัชชารีย์  กังแฮ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงเตชินี  สุโสะ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธันยพร  พัฒนสิงห์ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงธันยพร  สุขรัตน์ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธีรปกรณ์  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายนภัสกร  ดาบเขียว โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายนัทธวัฒน์  ขาวดี โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงนันทริการ์  ทองดีสุนทร โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายนันทิพัฒน์  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปิยาพร  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงไปรยา  ด้วงช่วย โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายพัชรดนัย  กังแฮ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพัชรินทร์  หยงสตาร์ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายภานุพงศ์  ขวัญขำ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงมารซี  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงมีรซา  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงรัตนาวดี  เจริญลาภ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สุโสะ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงสรัลญา  เสียมไหม โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายสาริน  เวชรังสี โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงสิริวดี  เสียมไหม โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสุกัยนา  ยอมใหญ่ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงกฤตพร  แก้วละมุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายเตชธรรม  เอ้งฉ้วน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงธัญธร  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงบุญญานุช  สรรเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงฟ้าใส  ฟังประเสริฐสุข โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงภัทรปภา  เกื้อสุข โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงรัตนาวดี  ชัยเสนีย์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงศุภรัตน์  ณ พัทลุง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงสุพัตรา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายอนาวิล  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์อินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่โค้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธัมมัญญู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงนงนภัส  ขาวดี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงบุญยภรณ์  แซ่เตียว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพรญาณี  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงเยาวภา  ช่วยนุกูล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงลลิชา  กังแฮ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวรรณกร  แก้วมณี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงศิรภัสสร  หลักขัน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงสุวพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงฮานีฟา  หนูเบ๊ะ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงซันนี  หยังดี โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายรติวรรธน์  จันทโท โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงรัญชิดา  ไชยชาย โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธัญวัฒน์  ท่าเทศ โรงเรียนบ้านท่าคลอง ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงนัจญมี  ใจสมุทร โรงเรียนบ้านท่าคลอง ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงปุณยนุช  รอดเสน โรงเรียนบ้านท่าคลอง ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงฐชานันท์  มัธยันต์ โรงเรียนบ้านท่าคลอง ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปิยะดา  นรินทร์ โรงเรียนบ้านท่าคลอง ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายอัยการ  ใจสมุทร โรงเรียนบ้านท่าคลอง ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายธนาธิป  อินทร์ทอง โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงธนิกา  พันธ์ุเกตุ โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงธัญสินี  นิรันรัตน์ โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มักอาน โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธาราทิพย์  ขาวคง โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายอาทินันท์  คงอินทร์ โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายคุณานนท์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายฐิติภูมิ  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธนพล  รักเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายธีระเทพ  จันทร์ฝาก โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายพีรเดช  มงชู โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายวิษณุสรรค์  เขียดนิล โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายสพลวัต  ช่วยทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายอรรถนนท์  จันทร์ฝาก โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงณัฐมล  หนูคลัง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงธัญรดา  ดำสีใหม่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายธาวิน  แซ่ซิ้น โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงปาฏลี  วิวัฒน์รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงปิยะนันท์  ดีเบา โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายปุณณพัตร  แซ่ฮ่ง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงปุณิกา  อินทร์ชุม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงภคพร  สมแสง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงรุ่งนภา  เรืองแม่น้ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายรุจรวี  ศรีโสภา โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายศิรศักดิ์  คล้ายนาค โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงศุภกร  อุ่นสอาด โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายอนิวัตติ์  โสธานิช โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงอภิสรา  เยาว์ดำ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงกนกพร  วุ่นพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงญาณิศา  หนูเลี่ยง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายธนกร  แซ่หลี โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เยาวชินากร โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงวรัญญา  นาวาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงศริยา  อยู่เจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงศศิชา  ทองหัตถา โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงศิราลักษณ์  นพวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายโอมรินทร์  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงชนิตสิรี  หวานขัน โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงชนิสรา  วัดโคก โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงชุติมา  วงศ์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมสังข์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงญานิศา  แจ่มดวง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงฐานิกา  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายฐิติกร  พุทธรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงณัชชา  อยู่เหี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นางแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงณัฐณิชา  โจ้งจาบ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงธัญสุดา  บัวทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงเบญจวรรณ  อ่อนชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายปฎิภาณ  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปริชญาน์  วงศ์ชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายพิสิษฐ์  ไพรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงภควดี  สุริยะ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงภัทราวดี  ด้วงทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงรตินันต์  มณีฉาย โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงรติพร  แจ้งใจ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงศุภสราพร  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงอรชิสา  อินทร์ดำ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอัครมา  จันโหนง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายกันตวัฒน์  พิชชัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงกานต์สินี  สายทองแท้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
727 เด็กชายกิจธนาพัฒน์  เพชรย่องข่าย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงชลดา  โยงราช โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงโชษิตา  ติประดิษฐ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายณัฐ  โมทะกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายณัฐกร  ผลเศรษฐี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายณัฐวรรธน์  บุณยะผลึก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงณิชารัตน์  แก้วเพ็ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายธนกฤต  เลขะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงบุษยมาส  เกียงเอีย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงปนิสา  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงประกายเพชร  แซ๋ตัง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายปุณฑ์นภัทร์  ยอดบุตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
740 เด็กหญิงปุณิกา  เลขะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงพรลภัส  ชัยวิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายเพทาย  วิโนทัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงภควรรณ  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงภัคนันท์  แซ่ตั้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  ยงค์สุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงภูริณี  คงทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงมัญชุภา  คงเกิด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงวรัญญา  ชูศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงวริศรา  เเซ่ขอ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงวิมลณัฐ  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายศุกลวัฒน์  ผอมเขียว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงสุธิมา  ใจวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงอนันตญา  ตัวบุญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงอภิชญา  ตุลยสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงอัญชลีพร  จินดาชน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงกชพรรณ  บริพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชัยวิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวกนกพร  สุขลิ้ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำธร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายกมลเทพ  คุ้นเคย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายกรกฎ  สุขหอม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายกรธรรมรินทณ์  ทองศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวกรพิชชา  ปิลวาสน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายกฤตธัชช์  อรุณโชติ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายกฤตภาส  เทพทวี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายกฤตยชญ์  หวานพูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายกฤตวัฒน์  บุญชูวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงกฤติญากร  จิตรชูชื่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
769 นายกฤติเดช  ขุนเด็กตั้ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายกฤษฎา  หมาดหลู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายกษิดิ์เดช  สมศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงกัญญาภัค  คงเมือง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
773 นายกันติทัต  ดำเดิม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงกิตติญารัตน์  สินธุ์อ่อน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายกิตติพัศ  จูศิริพงษ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีเพ็ญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
777 นายกิตติศักดิ์  แป้นทองหลาง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยวิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงกุสุมา  ชูเชิดรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายเกียรติศักดิ์  กล้างาม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีน้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวเขมิกา  ชุมเชื้อ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
783 นายคฑาวุฒิ  หาสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายคเณศ  ศรีโพนทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายควรคิด  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายคุณานนท์  กาหยี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงจันทกานต์  แป้นไทย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายจารุกิตติ์  ฤทธิจอม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีไทย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงจิดาภา  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายจิรกิตต์  รัตนบุรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายจิรพัชร  ลือชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายจิรัฏฐ์  พูลปาน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงจุฑานรี  เตชินตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  สิทธิชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชูเสียงแจ้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงเจนจิรา  เทพกิจ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงชญาน์นันท์  พันธ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวชญานิศ  จอนเหมือน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายชนาธิป  โส๊ะขาว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงชนาภัทร  แก้วเพ็ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงชนิดาภา  วิจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายชยพล  หาขุน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
804 นายชลชาติ  จุลทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงชัชพิมุข  นิลรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  ขาวคง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
807 นายชัยวัฒน์  บัวสม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงชาลิสา  ชุมศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงชิดชนก  ชุมสุด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงชินันพร  สอนวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงชิโนรส  หลงขาว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายชีวิน  พรมทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงชุติมาพร  เอียดบาง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงโชธิพร  นาเลื่อน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวญาณภัทร  หนูชู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงญาณิศา  ละเอียดการ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงญานิศา  สุวรรณเทียบ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงฐิญามาศ  ถาวร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงฐิดาภา  ผาสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายฐิติพงศ์  อักษรศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
821 นางสาวฐิติมา  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายฐิติวุติ  บุญยะผลึก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายณฐกร  เพ็ชรสุ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายณฐพงศ์  บริบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงณฐภัทร  บุุุุุุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงณริสสา  ยุ้งยั้ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายณัชพล  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายณัฏฐพล  เซ่งง่าย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงณัฏฐมน  ปูเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงณัฐฐากาญจน์  แซ่เจียะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อินปิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองมี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังยวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายณัฐดนัย  รักสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายณัฐดนัย  เต็มพร้อม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายณัฐภัทร  ให้หวล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงณัฐวดี  ควรเกิด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายแดน ก๊อทฟรี่  มอสแดล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
839 นายตปภัค  คงเมือง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายทีปกร  เพชรย่องข่าย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายเทพศิรินทร์  รัตนกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายธนขจร  ฉัตรธมน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงธนภรณ์  ประทุมวัลย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายธนภัทร  เชื้อกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงธนัชพร  รุ่งแสง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายธนัญกร  พันธ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงธนัญญา  นาคช่วย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงธนัฏฐา  ไชยบุตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายธนัท  สัสดีไกรสร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงธนาภา  จันทร์ชาตรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงธยานี  จีนประชา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายธฤษณุ  แก้วไสพร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายธวัฒน์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทิมมาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงธาดารัตน์  บุญสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายธิติสรณ์  ดวงมาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงธีรดา  เผือกชาย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายธีรภัทร์  จริงจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายธีรัตม์  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงนฏยศพร  เอี่ยมสมบุญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายนนทพร  เชยชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงนภสร  ผอมแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงนลัทพร  รักษ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงนลินนิภา  ทองย้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายนัทธ์ฐภัค  มีหิริโอตัปปะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงนันฏภัทร  เอียดทวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงนันท์นลิน  บุญชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายนิธิโชติ  สนณรงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงนุชวรา  สงมา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายบวรทัต  สิงติ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายบัญญพนต์  โมรา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่เลี้ยว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงใบเฟิร์น  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายปงศ์ปณต  รามอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายปฏิพัทธ์  สมจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงปนัดดา  จันด้วง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
878 นางสาวปนัดดา  ไพริน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงปัญญาวีร์  เสียมไหม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงปัญญาัตน์  โชคพิชิต โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงปัณชญา  ฤทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายปัณณวิชญ์  เพ็ชรกาศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมนรา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงปานชีวา  สมัครกิจ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงปาลิตา  ทองแจ้ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงปิ่นมณี  ชนะภัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงปิยภัทร  ศิริพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงปิยมน  แซ่เลี้ยว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงปิยะดา  อินจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายปิยะบุตร  จันเซ่ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงปิยะมาศ  อโณทัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
892 นายปีติชา  ไตรญาณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงปุณยวีธ์  ทองงาม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายพงษ์ภวัชญ์  จันทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
895 นายพชรพล  พลรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
896 นางสาวพรจิรา  แก้วแสง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงพรนภัส  ภู่ศิริ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายพรภวิชญ์  จันทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ดีเบา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงพรรธิภา  เยาว์ดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
901 นางสาวพรลภา  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายพสุธา  สีดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงพัชรพร  รักษาเทพ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงพัชรากร  รักษศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รอดวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงพัทธิรา  ไมตรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงพิชญพัชญ์  แก้วจีน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เทพรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สรรพจักร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เต็มพร้อม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
911 นางสาวพิมพ์ชนก  เพชรหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  วุ่นน้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตรีตรง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
914 นางสาวพิมพ์มาดา  มูณีผล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  วิมมลเมือง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
916 นายพีรพัฒน์  สีสว่าง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
917 นายพีรฤทธิ์  ลอย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายพุทธิพงศ์  สังยวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงเพชรกะรัต  ฃูขาว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงแพรวนภา  สุขสนาน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงแพรวา  จันทร์แดง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
922 นายภควัต  สมบัติทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายภรัณยู  จันทร์มุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงภัทเชาวดี  เหมือนแสน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงภัทรธิดา  รอดความทุกข์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงภัทรธิดา  เอียดสีทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายภัทรภณ  สิทธิเม่ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวภัทรวดี  บุญอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงภัทรา  ณ นคร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงภัทราพร  บุญถาวร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายภาคภูมิ  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายภานุวัฒน์  ประคีตะวาทิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายภูริพัทธ์  ทองพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงมนัสนันท์  จูห้อง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงมนัสนันท์  สามสี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
936 นางสาวมัลลิสา  มากมูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงยลรดี  ยงค์ตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
938 นางสาวรมิดา  เยาดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงรสวดี  จันทรสนิท โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
940 นายรัฐถิพร  ฮั่วสกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงรัตนาวดี  หีมเอียด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงรัตนาวดี  เพชรเพ็ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงลักษณารีย์  คงทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายวชิรวิทย์  เอกสถาพรสกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงวนัฐดา  หะจิ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงวรกาญจน์  จำเริญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
947 นางสาววรกานต์  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายวรภพ  อกนิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงวรรณนิสา  เฮียนฮะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงวรรณพร  บุญวรรณา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วสม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงวรลักษณ์  ไพริน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงวรัญญา  สมาธิ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงวรินทร  ประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายวโรธร  ฤทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงวลีรัตน์  นาคสีเมฆ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายวาณิช  พิมพ์ช่างไม้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
958 นางสาววิภารัตน์  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงวิศรุตา  ไกรนรา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายวิเสสสุธิ์  ไกรสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
961 นายวีรภัทร  สรีนฤมล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
962 นายวุฒิธิชัย  สิทธิพิสัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงศศิภา  อุ่นเสียม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงศิรภัสสร  คงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงศิริณยา  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงศิรินทิพย์  แท่งทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายศิวกร  ชัยเดช โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายศิวกร  วงศ์รัตนวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงศิวรรณยา  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
971 นายศุทกานต์  พลประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงศุภิสรา  เครือเอียด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายสหธัญ  ประมงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายสัทพงศ์  มะนะโส โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงสิตานัน  ยิ้นเสน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวสิตานัน  สมาธิ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายสิรภพ  สินไชย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายสิรวิชญ์  คงธัญธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงสิริลักษณ์  หนูเริก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายสืบสิริ  วงษ์คลองเขื่อน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงสุขานาถ  ขวัญทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
982 นางสาวสุคนธา  กลับรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงสุชาดา  ชูทิพย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  คีรีเดช โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงสุนันทา  วรรณบวร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงสุพิชญา  อินทร์ชุม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงสุภสิริ  เที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงสุภัสสรา  เพ็ชร์สุ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
990 นายสุรบดี  นาคพล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายสุวิจักขณ์  ปัญจสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงสุวิดา  ด้วงผุด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงเสาวริน  ข่ายม่าน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุกล่อย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายแสงธรรม  สุวิภาค โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
996 นางสาวหัทยา  หมุนเเทน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายอดิสร  คงหมิ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงอธิชา  กิจสวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงอธิชา  จิตรบุญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงอธิชา  เซ่งง่าย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายอธิพงศ์  แก้วยอด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายอนุศิษฎ์  เพชรมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงอพัชชา  พลธาณี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 นายอภิวัฒน์  จันทร์แย้ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วลาย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายอภิสิทธิ์  วรรณคดี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 นางสาวอรไพลิน  หวานขัน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 นายอรรถพล  ปั้นทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงอรอุมา  จ่าวิสูตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงอัญชิสา  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงอัฐภิญญา  เงินสี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายอันดามัน  ฮึงฮก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงอำภาภรณ์  ช่วยมี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เกื้อกิ้ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงอิสรากุล  สมบัติทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงกนกวรรณ  ณ นคร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อายุสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงเขมิกา  เตชินตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงชนากานต์  โสมสง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงชุติกานต์  แท่นมาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงณัฐชริกา  เวชมนัส โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงณัฐวรา  รักนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายถิรพัฒน์  ส่อสืบ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงธรรษิภรณ์  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงปริยาภัทร  จันสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงเปมิกา  เตชินตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงภวิษย์พร  แสนเสนาะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายเมธาดา  จุ้ยเริก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงสิริรัตน์  ดอนเช้า โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงอาลิษา  เดชนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายเอกพิศิษฐ์  ผึ้งเขียว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงํธนารี  สีหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงกรกนก  เอียดยี่ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก่นเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายกิตติพงษ์  สุสิคง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายคมกฤษ  ศุภอักษร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงจารุเนตร  ทองย้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายชนกนันท์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายชัชนันท์  ผิวงาม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงชาลิสา  หนูหมุน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายไชยพัฒน์  เต็งเฉี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงญาตาวี  โส๊ะขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงณัฏฐิกา  เต็งเฉี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิมลเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงดาวสุธิดา  โตจิต โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายตะวันฉาย  โตจิต โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายถิรวัฒน์  จริงจิตร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงธัญญทิพย์  จันทร์เจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงนันทิดา  กว้องเส้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงปาริฉัตร  ลีทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงพลอยเพชร  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงพาขวัญ  นุ้ยสุชล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายมณฑาพร  จริงจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายรอมมาฎอน  เพิ่มเขตรกิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงวราพร  พรหมเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงวาสนา  ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายสกลปรัชญ์  พุ่มกอ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงสงกรานต์  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายสรรพัชญ์  โสมสง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายสิริศักดิ์  ูชูแป้น โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงหุสนา  ทรงเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงอทิติยา  กลับศรีอ่อน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงอมลรฎา  เคนซา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายอ๊อกฟอร์ด  ยอดณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงอารยา  ภาชนิด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายกฤษรา  ลีสุรวณิช โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายกษิดิศ  แก้วสกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงจิรฐิดา  อินเดีย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงจิรัชยา  วีระเสถียร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงชนมน  สัมพันธรัตน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กอบกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กชายณัฐดนัย  รักษ์จันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กชายเตชินท์  วรพงศ์พัฒน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายธนธรรม  หนูพล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงธัญญรัศม์  ทรัพย์สิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กชายธาวิน  ศรีศักดิ์นอก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายนรภัทร  แสงจันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กชายนราวิชญ์  แสงจันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กชายนันทนัท  จิตขันติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงปัณชิกา  ตรีศูน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กชายปัณณวัฒน์  เองชวน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ปานแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายพิชญุตม์  ราชเดิม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองเหมือน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงภัคกร  หนูเหมือน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายภัทรดลย์  ทองเหมือน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงภัทรวดี  ชุ่มฉิมพลี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กชายภูติพัฒน์  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงมุจิรานันท์  บูก้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงโรสรินทร์  จินดาสัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กชายวิชชานนท์  วารินสะอาด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงอรวรา  บัวเรือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กชายอัครพงษ์  ปั้นทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงกชพรรณ  กีรติคุณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยุวบุตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงกมลนิตย์  เพียรศรีวัชรา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กลับรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงกรวรรณ  ไพสมบูรณ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงกรสิรัชฎ์  หว่องเซ็ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 นางสาวกลิ่นหญ้า  คงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายกษิดิ์เดช  หนูประสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายกษิดิส  จงใจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายกันตณัฐ  แสวงชอบ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงกันทิตา  บัวทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงกัลยกร  กลีบประทุม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายกิจพัฒน์  ชูแสง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 นายกิติพัฒน์  จุ้งลก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงกุลิสรา  คงเซ็น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงเกษชฎา  แก้วชะฎา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงขวัญชนก  ไกรเทพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงเขมิสรา  เหลือแดง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงจรรยา  อ้นทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายจักริน  แท่นมาก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายจักรินทร์  เกิดดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์  คงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 นางสาวจิดาภา  ตุงคะรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงจิรวรรณ  ชูสิงห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายจิรวิน  คำพันธ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงเสน่ห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงจิรานันท์  พงษ์เสน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงจุฑามาศ  เทพหยอม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงชนม์ธิชา  คำจันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายชนะรัตน์  ทองศรีไหม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงชนัญธิตา  สรรเพ็ชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายชนันท์  ทรัพย์แก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 นางสาวชนิตา  หนูเผือก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงชนิษฐา  ทองหอม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายชลธี  ศรีวรรณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายชวกร  อมรวิริยะนนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงชัญญา  สุวรรณยุหะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายชานนท์  จินดาวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขนาน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงโชติกา  เกิดทวี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงญาดา  ทองพูน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายฐิติวัชร  ศรีรอด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 นางสาวณัชชา  ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 นางสาวณัฎฐ์นรี  เขตตะเคียน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายณัฏฐ์ก้องภพ  ชื่นฃอบ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินนุ่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองผึ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 นายณัฐกิตติ์  อนันทกาญจน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงณัฐชยา  หนูชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 นางสาวณัฐธยาน์  บรรถะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงณัฐธิดา  นรสิงห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงณัฐวัลย์  ค้ำชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายณัฐวุฒิ  ค้ำชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงณัฐอาภา  ศรีสัจจัง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงณัฐิดา  มีขำ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงณิชาภา  อ๋องเจริญ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายเดชาวัต  แซ่ตั้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายติณณ์  อาลิแอ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายทศพล  สุรกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายทักษ์ดนัย  รักษ์จันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงทัตพร  ศศิมณฑล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงทัศน์อร  ศรีวัฒนพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายธนกฤต  วงศ์ศรีตรัง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายธนกฤติ  อารีกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายธนโชติ  บรรจงการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายธนโชติ  ศรีกะชา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 นายธนพนธ์  จินตนปัญญา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงธนพร  ทุ่งปรือ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงธนภรณ์  มีณรงค์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 นางสาวธนวรรณ  มณีพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงธนัตพร  วิเศษสินธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายธนาวุฒิ  วัฒนะประดิษฐ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงธมลวรรณ  นาวาแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 นางสาวธัญชนก  ปั้นทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มุกดา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 นางสาวธันยานุช  สุขตลอดกาล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายธีรภัทร  เยื้อนประยงค์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายธีรภัทร์  หมาดเหล่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 นางสาวนทชล  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายนนทกร  เวชพันธ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงนนทวรรณ  ไชยการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายนพัทธ์  ฝอยทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงนภาพร  ทองแจ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงนฤมล  เลิศมาลัยมาลย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงนวมลลิ์  แก้วประชุม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายนวัตเศรษฐ์  ขำวิชา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายนัทชา  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายนัทธพงศ์  จุลบท โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภักดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 นางสาวนาถมณี  ชำนาญเหนาะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายนิธิพัฒน์  ไล่ฮวด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงนุชวรรณ  จุมี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงบุญญธิดา  ชัยวิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 นางสาวบุษยพัตร์  ชุมอินทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงเบญญาภา  กัญจนชุมาบุรพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 นางสาวปณิฎฐา  เดชาพร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงปภาณิชา  นิลละออ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงประถมาภรณ์  เเดงนา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายปรัตถกร  กิ่งเกาะยาว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายปรัตถกร  ง่วนสน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงปรีญาวรรณ  ขุนปราบ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายปวริศ  ถิ่นนิคม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 นายปองพล  รอดศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายปองพล  เหล็กหลี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 นางสาวปัณฑิตา  พูลเกิด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายปัณณทัต  ศรีทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายปัณวัชร  คงนคร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงปาฏลี  ต้องหุ้ย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงปารณีย์  ปราณีตพลารักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 นายปิยภัทร  ชูชมชื่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองโอ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงปิยะธิดา  สุจริต โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงปุณยนุช  จันเพชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายปุณยวีร์  พลอยศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงเปมิกา  แสงรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายพงษ์เมธ  ลาภทวี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 นางสาวพนัชกร  คงมา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงพนิตพร  ดีชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงพพิชญาณ์  พัฒนากิตติพิทยา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงพรภาณี  มัธยมพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงพลอยปภัส  รุจิราธรรมพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 นายพสิษฐ์  แสนเกื้อ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงพัชรพร  จาริ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เรืองสม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายพัสกร  ลุ้งบ้าน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายพัสกร  หะเทศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงพิชญธิดา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงพิชญา  นิคะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 นางสาวพิชญาภัค  สีแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายพิชญุตม์  ขันเงิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พนากิตติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงพิมพ์กมล  บุญวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงพิรัลพัชร  บุญเกิด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 นางสาวพีรกานต์  คงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายพีรวิชญ์  พิมพ์เภา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายพุฒิเทพ  แซ่บู๊ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายพุฒิพงศ์  ดอกกุหลาบ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงเพชรดารินทร์  เเดงเรือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 นางสาวภัททิยา  แก้วกูล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายภัทรกร  เพ็งเพชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงภัทร์นฤน  ปัญจวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 นายภาสกร  คีรีรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 นายภูตะวัน  ล้อมคง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงมนัญชยา  เอียดชะตา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายยศภัทร  ทองสุข โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงยศวรรณ  เลขะจิตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายยศวรุตม์  อินนุ่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงโยษิตา  ทองรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายรฐนนท์  รองเดช โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวรลินทร์  เพชรมีศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายรวิภาส  คงเมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายรวิศุทธ์  คงฉาง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 นายรักษ์บุญ  สวัสดิ์เมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายรัชพล  วิชิตพรชัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงลลิตา  น้ำผุด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงลักษณรัชต์  ทองนุ้ย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงวรรณยดา  ยี่เสียง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงวรรณรดา  แหละหวา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายวราวิชญ์  สังข์แดหวา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงวริษฐา  มากราช โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 นายวรุณ  วรภู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายวัชรากร  โกดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 นางสาววีรภัทร  เศวตะดุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายศราวุฒิ  ชูคง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายศาสวัต  รัชชุศุภกาญจน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงศิรดา  กลิ่นเพ็ชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ส่งเสริม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 นายศิวดล  ทองประดับ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงศุภวดี  ทองใย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายศุภากร  โออินทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 นายษุภากรณ์  จิราจินดากุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 นางสาวสกุณทิพย์  รัตนคช โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายสมิทธิ์  ดำแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายสรรพาวุธ  ศรีทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายสรวิชญ์  ภู่กลาง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงสัญลักษณ์  ศรีทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 นางสาวสายนที  ลันตาใหม่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายสิชฌ์ณัฐ  ธรรพสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายสิรวิชญ์  นาคทองแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายสิริกร  ฝันนิมิตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงสิริธิติ  จรณโยธิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 นางสาวสิริภัทร  ศรีใส โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงสุนิสา  ไกรเทพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 นางสาวสุพิชญา  ขันชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงสุภมาศ  พูนเกิด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 นางสาวสุภาพัทธ์  เปรมปรัชชา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายสุรยุทธ  สาราบรรณ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงสุรัสวดี  ทองมณี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงสุริวิภา  หงส์ทวีกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 นางสาวหทัยภัทร  กาญจนศรีเมฆ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงอธิชา  ฉับพลัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงอนัญญา  ลุ่นเซียะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงอภิณห์พร  โดะโอย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 นายอภิสิทธ์  เลิศมาลัยมาลย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงอรอินรุ์  วณิชชานนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายอริญชัย  ดำปิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงอัครชา  ยุ้นชั้น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 นายอัครวิชญ์  กัญกาญจนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงอาทิมา  คีรีกิ้น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 นางสาวอิสริยา  รักดำ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงฮานาณี  หลำจะนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงกชมน  เพ็ชนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงกรณ์ศิวรัตน์  เต็งเฉี้ยง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายกฤษณ  ชุมแสงศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงกวิสรา  โงกเขา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงเสน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุขอ่อน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงจิรสุดา  เวชพันธ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงจิราภัค  สุขลิ้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงชนิษฎา  จำปา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายญาณิน  ศีลประชาวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงญาดา  สังข์สกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงญารินทร์ดา  แขกปาทาน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายฐปนพล  ปานการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายฐปนรรฆ์  มิตสุวรรณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงณฐมน  เชียงสอน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงณภัทร  คงสง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงณิชาภัทร  ราศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายดนุภัทร์  เสียมไหม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงดวงหทัย  ชุนไชยแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายเตชิต  เซ่งหลี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงทิพปองกานต์  รุจิราธรรมพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายธนกฤต  เกษสิมมา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงธัญทิพย์  สงศรีจันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงธัญรัตน์  ศรีคิรินทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายนพรุจ  วิภูษิตวรกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงบุญสิตา  สุขบังเกิด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงปพิชญา  กิ่งเกาะยาว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงปาลิดา  เพ็งผอม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงพริมพิชชา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายพศิน  ศักดิ์รักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทองรักจันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงพิชญาภา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วเรือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ก๋งเส้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงพิตรภรณ์  ชุมฉิมพลี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงภัททิยา  ภิรมย์ทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เล่าส้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่หยั้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายภาคิณ  กาหยี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายราชย์เศรษฐ์  เวชพันธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายวชิรวิชญ์  เต็มวิริยะกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงวริยาษ์  บรรถะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายวิชญพงศ์  สมรูป โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศรีเพชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุฉายา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงศิริณ  เล็มมณี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงสมิตานัน  ตันกุลโรจน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายสิรวิชญ์  โสภาพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายสิรวิชญ์  ไพพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงสุณัฎฐา  เทพพูนผล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาดอน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายอภินัฏฐกร  พุฒนวล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงอริสรา  ประคีตวาทิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงกฤษสิญาณี  แก้วประชุม โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  จำนงค์ทอง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กชายกิติภพ  ยิ้มย่อง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงกุลยา  วงษ์จีน โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ชูทวี โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงคณิศร์กุล  แก้วไชย โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงจอมขวัญ  สมิทธิ์เยาวกุล โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงจันทรัสม์  อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงชญานิน  สุนทรนนท์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1362 เด็กชายชนธัญ  ชัยเกษตรสิน โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1363 เด็กชายชนาเมธ  ไกรเกรอะ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงญาณวี  ดีชูศร โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงฐิตาพร  ชุมดี โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงณัฐกานต์  กิ้มนวน โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงณัฐกานต์  รวมเงาะ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองคำแทน โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1369 เด็กชายณัฐพล  จิตรา โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1370 เด็กชายณัฐภูมิ  นนทธิ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงณัฐิดา  บานชื่น โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1372 เด็กชายธนาพิสุทธ์  เพทาย โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงธมนวรรณ  จาวิสูตร โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงธมลวรรณ  ล้วนเส้ง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงธัญชนก  สุชสนาน โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กชายธีร์ธวัช  เสียมไหม โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กชายนนทิวรรธน์  รักษารักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงนิธิกานต์  ด้วงชาญ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงปรีชญา  คืนตัก โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เอียดแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1381 เด็กชายปุณณวิช  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญล้อม โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงพิมชญา  แก้วกล่ำ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงพิรดา  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงภัฑรดา  นวลนิล โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงภัณฑิลา  ทองเพิ่ม โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงภัททิยา  บุญทอง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงภานรินทร์  เหมือนมาตย์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงภิญญามาศ  มุกแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงมธาพร  ชาติเจริญ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1391 เด็กชายราเชน  ทองเพิ่ม โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กชายวงศกร  ท่าสะบ้า โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กชายวีรภัทร  ขาวเผือก โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงศิวนาถ  กึ่งเลี่ยน โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1395 เด็กชายเศวต  วงศ์สัมพันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1396 เด็กชายสยาม  เอี๊ยวเหล็ก โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1397 เด็กชายสวกฤต  พราหมเพ็ชร์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงสิรภัทร  มักคุ้น โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1399 เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมปลัด โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กชายสุกนต์ธี  เซี้ยวตั้น โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงสุธิศา  เสนทอง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1402 เด็กชายสุพศิน  เผดิมผล โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงอนันตญา  สงสยม โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงอรวิชญาณ์  ทกแง่น โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1405 นางสาวกรกมล  งามวิวัฒน์อนันต์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 นางสาวกวินนาฏ  สุขคุ้ม โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมขวัญ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงกัลยกร  ศรดิษฐ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายคณิน  บริสุทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงคธาทอง  ตันเวชกูล โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายคีตกานต์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายจินตะวรรธ  วังสะจันทานนท์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายจิรภัทร  สัทธาประสิทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงชมณัฐ  สมบัติ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายชินภัทร  ภวชโลทร โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายชีวเทพ  พากเพียร โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงโชติรส  เสดสิน โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายฐานวัฒน์  ธนทวี โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงฑิตฐิตา  ทรัพยทักษิณ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายณชพัฒน์  ด้วงกิจ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงณัฐนันท์  เมืองมีศรี โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายณัฐพล  แต่งสวน โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 นางสาวณัฐวิภา  กรเจริญพรพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายเตมีย์  มณีอ่อน โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายเตวิช  สรรพจักร โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายทักษ์ดนัย  เก้าเอี้ยน โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงทักษอร  มรกต โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงธนพร  พลมีเดช โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงธนัญชนก  รักสิทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงธนาภรณ์  โกศลกิจวงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายนรภัทร  ทองดียิ่ง โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงนาตาลี  จักรราช โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงบุญยนุช  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงบุษยมาศ  ศรีคง โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 นางสาวปนัดดา  หนูเหมือน โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายพบธรรม  พลอินทร์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงพัชรดา  รักเพ็ชร์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายพิชัยภัทร์  จรียานุวัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายพีรดนย์  แก้วละเอียด โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงพีรยากร  ไทรงาม โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายภาคิน  รักภักดี โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายภูมิศักดิ์  โยธินทวี โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงมณีนุช  คงนคร โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงมัทธาธิยาห์  ใจศรีตระกูล โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายรักภูมิ  รัตนาสุรพจน์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายรุ่งเพชร  มาสังข์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 นางสาวลดามณี  บัวจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงวนิฌญา  แสงอาทิตย์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายวรพล  วินสน โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายวรากร  แก้วกล่ำ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงวราภรณ์  ชูเชิดรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 นางสาววริศรา  ยี่สิ้น โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงวาริสา  หอมละเอียด โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงศตพร  พานิชกุล โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 นางสาวศวรรยา  เส้งตั้น โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงสมิตานันท์  กุ้งทอง โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงสโรขินี  ศรีเกตุ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายสิรภพ  พิพัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงสุภามาศ  เผดิมผล โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายสุรวิช  ไฝขาว โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เพ็ชร์อินทร์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายอนุรักษ์  นาเลื่อน โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงอัญชลิศา  แก้วยัง โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ฉิมเพชร์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 นางสาวอัญชิสา  จันทรมาศ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองเพิ่ม โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงกชนิภา  ตันตยกุล โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายกนก  เศษคง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายกรวิชญ์  ทองแจ้ง โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงกวินธิดา  ชูทอง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงกัญญาณัท  สินอนันต์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เดชกมล โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายกิตติภพ  วิโรจน์ศิริ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงเขมินทรา  เชื้อเขา โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงคณัสนันท์  บัตรทอง โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายคุณานนท์  ศรีตุลารักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายจิรายุ  ธรรมรงค์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายฉันทพัฒน์  ศรสลักศิลป์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงชนมน  กาญจนวงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงชนิสรา  นิลพันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงณัฐณิชา  สงขาว โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงณิชชา  เตชาธรรมนันท์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายทรงรัฐ  สมาธิ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายธนกฤต  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงธัญกร  มานะพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงนภัสสร  คงเพ็ง โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  อยู่คง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายปรเมศวร์  รอดแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงปริปัญญา  นฤพันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงปัญฑารีย์  กองเม่ง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายปัณณฑัต  ศรีชู โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงปิยนาถ  ตู้ดำ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงพชรพร  บุญเจริญ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงพัทธิ์ธีรา  ตงอ่อน โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรหมมี โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงพิณญาดา  เส็นสด โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงพิณณภา  เส็นสด โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายพีรวิชญ์  หนูหมอก โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงภคมน  แซ่อึ้ง โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงภัคธดา  ชัยเกษตรสิน โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงภัทราพร  เอียดใหญ่ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงยมลพร  ฟองพิทักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายรชต  วงศ์รัตน์วัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงรวินท์นิภา  จำปา โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงลัลน์ญีดา  จิตรา โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงวรรวรา  วังสะจันทานนท์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายวรากร  อโนทัย โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงวลัยรัตน์  กังแฮ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงวันธิดา  ยงสถิตศักดิ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายวิชญ์พล  ชลสาคร โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงวิชญภรณ์  วิโนทัย โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุดรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายศรวิทย์  นุ่นตา โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงศรัญรัชย์  ทองย้อย โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายศุทธา  เตชาธรรมนันท์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายศุภกฤต  เก้าเอี้ยน โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงศุภวรรณ  สุสิคง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายสุทินภัทร  ตั้งคีรี โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงสุภนิดา  สุวคันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงสุวภัทร  อาจสาคร โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงอภิสรา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงอักษราภัค  พูลรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงอังสุมาลี  รักเกต โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงอัจฉรา  ประพฤติชอบ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงอาทิชาภรณ์  แสงสีจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงกชบัว  สุจริตธุระการ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กชายกฤติน  ขวัญนิมิตร โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กชายกฤษลักษณ์  เขียดนิล โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1529 เด็กชายกันต์ธร  ศุภกิจ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กชายกันตพัฒน์  บูรพาศิริวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กชายกิตติพัศ  คงศร โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กชายจิณห์จุฑา  หยงสตาร์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงจิรสุดา  เพ็ชรหวล โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงชญาดา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงชนัญธิดา  รอดราวี โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงชิญานี  บุนนาค โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กชายญฐนน  จรณโยธิน โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงฐานิฏฐ์  ทวีพัฒนะพงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1539 เด็กชายณฐพงศ์  ไชยมล โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กชายณัฏฐวี  ชื่นบุตร โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงแป้น โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตาเตะ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กชายติณห์ภัทร  ข้องสาย โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1544 เด็กชายทักษดนย์  แซ่โค้ว โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงธมกร  วุฒิเดชารัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงนิจจารีย์  ธนะสถิตย์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงนิตทิยาพร  นวลนิ่ม โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กชายปณกร  หัตรสาร โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1549 เด็กหญิงปณชญา  เกียรติเมธา โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1550 เด็กชายปรเมษฐ์  พันธ์เกตุ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กชายปัณณสิส  สกุลไทย โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงปาณิสรา  จรณโยธิน โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1553 เด็กชายปารเมธ  พรหมจรรย์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1554 เด็กชายเปรม  ไกรสุรสีห์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงพิชญากร  ดุลยกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  ลิ่มพานิช โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1557 เด็กชายภควัฒน์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงภณิตา  โต๊ะเส็น โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1559 เด็กชายภูริช  สุนทรทรัพย์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1560 เด็กชายภูริณัฐ  ศรีอักษร โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงลมนพรรณ  เจียมเพิ่มพูน โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงลลิตภัทร  แก้วเพ็ง โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1563 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  ขันจ่าง โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คงนคร โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงวารีฝัน  สุภานันท์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงวิรัญชนา  ตันหรรษ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1567 เด็กชายศิริกร  แสงรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กชายเศรษฐกรณ์  สุขไพบูลย์วัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงสุกฤตา  ธรรมเสถียร โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงสุชานุช  ทองพิทักษ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงเกวลิล  ทองมณี โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายเจตนินทร์  นายโท โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1573 นายไพสิฐ  ด่านสกุลเจริญ โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงภูษริศา  เลาหประภานนท์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 นางสาววิวรรณรัศมิ์  สมจริง โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 นางสาวอัจจิมา  บรรจุสุวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 นายอิทธิบูรณ์  คนเที่ยง โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายกฤตภาส  หนูสง โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายกิตติพิชญ์  ผลชอบ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายจิรัฏฐ์  ตันติกฤตยา โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงญาณิศา  ล้วนเส้ง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายฐานันดร์  เอี่ยมประเสริฐกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีเมฆ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิรศักยกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายณัฐดนัย  รังโปฎก โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายนภัสกรณ์  เยาว์ดำ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงปภิณญา  แซ่ตั้น โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงปลื้ม  ไกรสุรสีห์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายปัญญากร  ธวัชสุวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายปัณณธร  ทองรักษ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายปัณณวิชญ์  อุสาหะ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายปิณชา  ชินพิทักษ์วัฒนา โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงพรพรหม  แซ่โค้ว โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายพลกฤต  ณ พัทลุง โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  เตชะโต โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายพาทิศ  เขมะสุวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เหลือแดง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดทอง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงภัคธิมา  ไทรงาม โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายวชิรวิชญ์  ช่วยเรือง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงวรัชญา  ขวัญนิมิตร โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงวรัชยา  พลประสิทธิ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายวริทธิ์  ไกรนที โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายวิรุฬห์  ลีวัฒนาพงษ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  ศักดิ์วรากุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายสิรภพ  เกื้อภาระ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงหนึ่งน้ำพุทธ  เจริญกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงกชนันท์  ชุมฤทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงกมลพร  ดำแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1611 เด็กชายกฤตพล  วิฑูรชาตรี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1612 เด็กชายกฤติน  ศรีเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1613 เด็กชายกวิน  อินทรสังขนาวิน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กชายกองพล  สั้นเต่ง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงกัญจน์พร  ชัยเกษตรสิน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงกานต์ณิชา  สิทธิชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ภูมิประสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงขวัญรัตน์  แซ่อั้ง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงจันทรัสม์  เธียรโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงจิดาภา  ฤทธิ์หมุน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1621 เด็กชายจีรวัสส์  พรมดาน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงใจวดี  โตทับเที่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่วยคง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงชนิษฐา  คงบัน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงชมณัฏฐา  รตะโรจนานนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1626 เด็กชายชวนากร  ปุญญสิทธิกร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1627 เด็กชายชัยภัทร  ชัยเพชร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1628 เด็กชายชินพัทธ์  ฤทธิมา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงเชิญณิชา  บุญยตา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1630 เด็กหญิงญาดา  ทองคำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1631 เด็กหญิงณชญาดา  เกิดเกาะกลาง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงณญาดา  รอดคืน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1633 เด็กชายณฐคุณ  อ่อนช่วย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงณฐรัตน์  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1635 เด็กชายณภัทร์  วิทยา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1636 เด็กชายณัชชาวัฒน์  ชูสังราช โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1637 เด็กชายณัฎฐพันธ์  เสกสรรสุคติกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1638 เด็กชายณัฏฐกิตต์  จันทรังสิกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รักษ์ศักดิ์ศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1640 เด็กชายณัฐวรรธน์  เส็นหละ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงดุจดาว  ภู่กลาง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงตรีธารา  โกเอี้ยน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1643 เด็กชายถิรวิทย์  อรุณพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กชายธนกฤต  จันทร์เพชร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1645 เด็กชายธนรรณพ  เครือเตียว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงธันย์ชนก  วาจี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กชายธาวิต  พลายด้วง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1648 เด็กชายธีธัช  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงธีรนาฏ  ชูทิพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กชายธีรภัทร  นาพอ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงนภัสสร  อ่อนทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงนรมน  ตรังหิรัณยธร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงนลิน  สุวรรณเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1654 เด็กชายนวคุณ  เสรีรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กชายนวพล  เพชรคง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนเดชาสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงนันท์นภัส  หลงขาว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1658 เด็กชายนิพพิชฌน์  เกียรติวานิช โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1659 เด็กชายบรรณวิชญ์  ภุมราพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงบุษบากร  ชัยสงคราม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงเบญญาภา  สว่างสมุทร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1662 เด็กชายปกรณ์พัฒน์  ทองเพ็ง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1663 เด็กชายปฐมพงศ์  จิตรเวช โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงปภาวรินท์  คงทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงประภัสสร  ตันสุย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงปาณิสรา  นวลแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1667 เด็กชายปารทัต  รักเกื้อ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  โฟฉิว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1669 เด็กชายปุณณภัทร  วงศ์วัฒนกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงพรปวีร์  ปรีชาหาร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1671 เด็กชายพิชญะ  เดชประมวลพล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงพิชญา  ถิ่นทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1673 เด็กชายพิชาภพ  ทองรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1674 เด็กหญิงพิมพิชญา  กังแฮ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1675 เด็กชายพิริยกร  เกตดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1676 เด็กชายพุฒินนท์  สถิรโรจนกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1677 เด็กหญิงภัทรธนวดี  เสนีย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1678 เด็กชายภาคภูมิ  ไล่คง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1679 เด็กชายภิญญู  สุวรรณโน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1680 เด็กชายภีมป์  มักคุ้น โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1681 เด็กหญิงมณพัทธ์  ทองผุด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1682 เด็กชายมังกร  ธานะกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1683 เด็กชายเมธิชัย  เพ็ขรลุ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1684 เด็กหญิงรวิสรา  ตันวิมล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1685 เด็กชายรัฎฐภัทร์  สุดรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1686 เด็กหญิงลฎาภา  ศรีธนวุฒิ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1687 เด็กหญิงลักษิกา  ราชเดิม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1688 เด็กชายวงศพัทธ์  ทองเรืองสุกใส โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1689 เด็กหญิงวสุธิดา  ถ่ายย้วน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1690 เด็กชายวัชรนนท์  อินนุรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1691 เด็กชายวีรเทพ  รามพูน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1692 เด็กชายศิวกร  ยิ้มไตรพร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1693 เด็กชายศิวกรณ์  สัญญาโณ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1694 เด็กชายศุภชัย  เหลียวพัฒนพงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1695 เด็กชายสรวิศ  จันทร์เกื้อ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงสิริยาภา  เจ้ยแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1697 เด็กชายสุวรรณภูมิ  จันทร์คง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1698 เด็กชายเสนา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1699 เด็กหญิงอมลวรรณ  พจนาพรเจริญคุป โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงอริสา  ฝันเชียร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1701 เด็กหญิงอวิกา  ไชยวรรณ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1702 เด็กหญิงอังค์สร  มิตรเปรียญ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1703 เด็กชายอัยการ  โยมเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1704 เด็กชายกิตติธัช  เทียนโพธิวัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายฉันทวัฒน์  นิธินรเศรษฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 นางสาวชินาพัฒน์  พงศ์ภัทรกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงณธิดา  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงณัฐชยา  นวลนิ่ม โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จำปา โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กชายตรัย  คงทรัพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงตวงพร  ศรสลักศิลป์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กชายธนภัทร  ปริชาตินนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงธัญชนก  จงใจ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงธัญชนก  นานอน โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายธีรภัทร  ปรัชญานิพนธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงนิชาภา  ทองรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงบัวบุณ  ธรรมาเจริญราช โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายปพนธีร์  คงนคร โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กชายพัทธดนย์  มากขาว โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงพิชชาภา  ธัญธนวิทยา โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงพิชญาภา  เมฆเกิด โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิระพรสวรรค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่ากุลวาณิช โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1724 นายภูเมศ  คงทิพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กหญิงโยษิตา  อินทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1726 นายวรเมธ  สิงติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายวัชร์ชัยนันท์  เชี่ยววัฒนกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงศุทธวีร์  ไชยวรรณ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงสิริภรรัศมี  ใจจ้อง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กชายสุพิสิษฐ์  เชียรโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กชายอลิฟ  หัตประดิษฐ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงกนกขวัญ  เอ็งมี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงกฤชฐา  หนูเหมือน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงกฤตวรรณ  วรรณบวร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายกฤติน  คุรุนุศาสก์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายกฤษปฤณ  ศุขเสงี่ยม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงกษิวิวรรณ์  ตันวิมลรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงกัญญณัช  กิตติธรโภคิน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงกัญพัชญ์  หมั่นถนอม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงกัลชนา  เเตะเเอ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงกัลยรักษ์  สีสุข โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงกานต์รวี  พิพัฒน์วรากุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  วัฒนยนต์กิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายกิตติพิชญ์  ชูทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงกุลกันยา  วิประกษิต โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงเขมรดา  ธารประสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายคณพศ  มินเนตร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงจอมฉัตต์  เอ็กต๋อง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงจันทรัช  แท่นมาก โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงชญาดา  ไกรนรา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงชฎาวรรณ  ชูเชิดรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงชนาภา  ตันติพัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายชยพล  มินเนตร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายชยพัทธ์  ทองผุด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงชวัลนุช  ขวัญจินดา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายชวิศ  ณ ระนอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงชัญญานุช  เรืองดิษฐ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายชัยภัทร  กายสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายชานนท์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายชิษณุพงศ์  สีนา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริมงคลมิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายณนอัฟฎา  บาหลัง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายณัฏฐพล  ถนนแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์สว่าง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงณัฐกุลวดี  แตะแอ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงณัฐชา  ทองรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายณัฐพัฒน์  ไกรทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายณัฐภาคย์  คูวณิชย์วงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงณิชชา  ตะบูนพงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายตันติกร  ประสมศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1772 เด็กชายธนกฤต  หุ้นย่อง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กชายธนกฤต  เครือเตียว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายธนบดี  รัตนะ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1775 เด็กชายธนวัฒน์  รักดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1776 เด็กชายธนัท  ยงคมณี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฤทธิรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงธัญชนก  ตรังค์สุทธิ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงธัญพิชชา  วรรณรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงธีรดากานต์  ชูรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1781 เด็กชายนพคุณ  เมฆสกุลวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงนพัชนันต์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายนราทร  ช่วยเรือง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายนัทธวัฒน์  สุนทรีวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงนิยาพร  ทองฉวี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายบรรณ์ศิศักดิ์  ลังเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงปภัทร์สิริ  จิระสุทัศน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายปยุต  พุ่มบ้านเซ่า โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กชายประวิศว์  โฟฉิว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายปรันต์พล  เส้งรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1791 เด็กชายปัญญพัฒน์  เศรษฐวรพันธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทินประภา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กชายปัณณทัต  วิระพรสวรรค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงปาณิสรา  อังศุวิริยะ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงปานไพลิน  ไกรเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงปิยกัญญา  เพ็ชรสว่าง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายปิยปราชญ์  หนูเกตุ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายปุณณวิชญ์  โกมุทรัตนานนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงเปรมยุดา  ฤทธิ์หมุน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ภักดีวานิช โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงพนัชกร  นวนนิ่ม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงพรชนิตว์  พจนาพรเจริญคุป โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงพรนภัส  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงพรปวีณ์  อรุณแสงวิจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ศรีชูชาติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายพิพัฒน์ชัย  โล่สถาพรพิพิธ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1807 เด็กชายพิรภพ  คงปรือ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงเพียงลดา  ปราบเสร็จ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายภัทร  เกียรติแสงศิลป์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงภาธรณ์  ธำรงค์เทพพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงภาภัสสร  คงอินทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายภูมิภัทร  ปัญญโชติกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงภูริชญา  พิสิฐจำนง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายภูษิต  ศุภศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงมธุริมา  บุรีนอก โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงมุกตาภา  เทพเนียม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายรชกิต  ศุขเสงี่ยม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงรตนกมล  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงรักชนก  เพชรวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงรินรดา  อ้นชุม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงวรรณิตา  นิลละออ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงวรวลัญช์  นะวะกะ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายวรัชญ์  ฆังคะ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายวรัชญ์  ถิ่นทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงวรัชยา  จอประเสริฐกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายวรินทร  ฉุ้นย่อง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายวิชยุตม์  โล่ซิวตัก โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงวีรวรรณ  รามพูน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายวีระชัย  ชูพูล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายศตคุณ  ปัฐพี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงศศิกานต์  มลยงค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงศิริภัสสร  แก้วอ่อน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1833 เด็กชายสรวิชญ์  แก้วเกื้อ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงสิริกานต์  ศีลประชาวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงสิริยากร  หอธรรม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงสุพิชชา  วงศ์แข โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายสุภณ  โสภณมงคลกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ชนะภัย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายโสมนัส  จันดี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายอติเทพ  จิตรหลัง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายอนุสิกข์  ใจจ้อง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายอภิรเดช  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงอรณิชชา  ราญฎร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1844 เด็กชายอัครรินทร์  ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงอัญชิสา  เมืองแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงอัยการ  รอดสุด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงจุรีรัตน์  ณ พัทลุง โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 คณิตประถม
1848 เด็กหญิงปัณฑิตา  คงเกื้อ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 คณิตประถม
1849 เด็กชายศุภากร  ชุมอินทร โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 คณิตประถม
1850 เด็กหญิงกชพร  ไชยมล โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ฝุกล่อย โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงมุกพิสุทธิ์  เขียดน้อย โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.5 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงเมษยา  จงเจริญ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 วิทย์ประถม
1854 เด็กชายรชต  โปรักษ์ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงสิริรัตน์  ชิตแก้ว โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงสุทธิกานต์  รอดสุด โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงอาลิส  หยังดี โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กชายกฤตวิทย์  คงโอ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1859 เด็กชายกฤษฎา  ประชาพิทักษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1860 เด็กหญิงกุลธรา  ชุมศรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1861 เด็กหญิงจอมจันทร์  จริงจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1862 เด็กชายจิตรกร  ข่ายม่าน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1863 เด็กหญิงจิรัชญา  มูลสวัสดิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1864 เด็กหญิงฉวีวรรณ  ขุนทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1865 เด็กหญิงชญานิศ  บุญมา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1866 เด็กชายชนกันต์  ประสาร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1867 เด็กหญิงญาณภัทร  หนูคง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1868 เด็กหญิงฐรินดา  ยั่งยืน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1869 เด็กชายณภัทร  จุติอมรเลิศ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1870 เด็กหญิงณัฐฐาพร  เพ็ชรหิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1871 เด็กชายณัฐนันท์  ผอมแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1872 เด็กหญิงณิชาภัทร  เชยชื่นจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1873 เด็กหญิงดาลิยา  อิสลาม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1874 เด็กชายธนชาต  คงสิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1875 เด็กชายธนากร  แก้วนำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1876 เด็กชายธรรมดนย์  สุเณร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1877 เด็กหญิงธัญญาวดี  เลื่องเชื้อง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1878 เด็กหญิงธาริสา  ศรีสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1879 เด็กชายนันทวุฒิ  ดำสุด โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1880 เด็กหญิงปพิชญา  สมาธิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1881 เด็กชายปรเมษฐ์  นุ่นแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1882 เด็กหญิงปริณดา  จริงจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1883 เด็กชายปุณณัตถ์  ประสาร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1884 เด็กหญิงเปมากร  วิไช โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1885 เด็กชายพงศพัศ  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1886 เด็กชายพชรพิชญ์  เดชอรัญ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1887 เด็กหญิงพรไพลิน  จันดี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1888 เด็กหญิงพิชชานันท์  รอดทุกข์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1889 เด็กหญิงพิพิชญาภา  หนูเหมือน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1890 เด็กชายพีรพัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1891 เด็กหญิงเพชรไพลิน  เอียดชะตา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1892 เด็กชายภัสกร  จุติอมรเลิศ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1893 เด็กชายภานุกร  ทองศักดิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1894 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ณ พัทลุง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1895 เด็กหญิงรวิวรรณ  แซ่เอี้ยน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1896 เด็กหญิงวนัสนันท์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1897 เด็กหญิงวริศรา  เหมสัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1898 เด็กชายศิวกร  ข่ายม่าย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1899 เด็กชายสรวิชญ์  โพชสาลี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1900 เด็กชายสิรภพ  ชูเสียงแจ้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1901 เด็กหญิงสิรภัทรา  จำปา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1902 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สิทธิชัย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1903 เด็กหญิงหัตถกานต์  บุญขัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1904 เด็กหญิงอภิชญา  ก้งจี้ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1905 เด็กหญิงอรสินี  จันทร์กุล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1906 เด็กหญิงกชมน  ส่งเสริม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายกรภัทร์  หลงกูนัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงกฤตศิญา  หลงละเลิง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1909 เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรมณี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1910 เด็กชายเคฟิน  ชวาร์ส โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กชายจันทร์พฤกษ์  พูลสิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1912 เด็กชายจารุวิทย์  สิทธิชัย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงจิรธิดา  ไทรงาม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงจิรประภา  แซ่เซียว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1915 เด็กชายจิรสิน  ชัยเพชร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1916 เด็กชายจิระกร  ชะลาวาศ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1917 เด็กชายจิรันธนิน  จริงจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงชญานิน  จารุประกาศ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงชยาภรณ์  ศรีไทย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงชยาภรณ์  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1921 เด็กชายชาคริต  จันทร์แก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1922 เด็กชายชินภัทร  จำปา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงฐิตารีย์  จิตรรงค์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงณฐนงท  เรืองแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1925 เด็กชายณัฐกร  จำปา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชอบเสรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายณัฐกิตติ์  เรืองเดช โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงณัฐชยา  มุสิกขะพันธ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงณัฐญาดา  ทางเจน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พลแสง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงณัฐธัญญา  สิทธิชัย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กชายณัฐปคัลภ์  นุชม่วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กชายณัฐพล  ชูพูล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กชายณัฐพล  เกิดทรัพย์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1936 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1937 เด็กชายณัฐวุฒิ  ถานีโกด โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1938 เด็กชายเตชทัต  สังข์ทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1939 เด็กชายทักษ์ดนัย  ดับพันธ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงทัตพิชา  ทองสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญเกื้อ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงทิพวรรณ  แป้นชุม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1943 เด็กชายธนกร  บุญโชติ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กชายธนพัต  ทองโอ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1945 เด็กหญิงธนภรณ์  อนันทโส โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายธนวินท์  จันทร์ส่งแสง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1947 เด็กชายธันวา  เอียดงามสม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1948 เด็กชายธีรภัทร์  พัฒนา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1949 เด็กชายนราธิป  ยิวสิว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงนวพร  เดชนุ้ย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1951 เด็กชายนิชคุณ  แก้วกลาง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1952 เด็กชายปรเมศวร์  เอ็มเอ็ม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กชายปรัตถกร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงปาลิน  บัวทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1955 เด็กชายปิญญาสิทธิ์  ไชยธรรม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงปิยมน  อ้อเอก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงปุญญิศา  ประสาร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายปุณยวัจน์  เพ็งแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงพรรษชล  ควนวิไล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1960 เด็กชายพสุธร  แซ่โล้ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงพัฑฒิดา  สมาธิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เอียดจุ้ย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงพัณณิตา  สังข์ชุม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงพิชญาภา  สองศรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1965 เด็กชายพิชญุตม์  ยาวงษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1966 เด็กชายพีรพัชร์  พรหมยก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1967 เด็กชายพีรวัส  รัมนา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1968 เด็กชายพีรวิชญ์  รัมนา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงเพชรภาดา  ชูตรัง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ยิ้วเหี้ยง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงแพรวา  นะมะ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1972 เด็กชายภควัต  ทองพัฒน์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงภัทธีรา  หวั้นเส้ง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1974 เด็กชายภาคิน  นิคะ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1975 เด็กชายภานุรุจ  สินคีรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กชายภูเบศวร์  แสงดำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงภูษณิศา  ลาภทวี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายรัชนาท  ตรีรัตนไพบูลย์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงโรสนี  พยายาม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กชายฤทธิไกร  ชุมเสด โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงวนัชพร  กลันการ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายวรดร  นำสวัสดิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงวิชญาดา  วงศ์มาลัย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงวิริลพัชร  ทางเจน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1985 เด็กชายวิษณุ  อ่อนคง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงศภกานต์  ทองสาม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงศรัณยพัฒน์  นิพัทธสัจก์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงศศิกานต์  รอดแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายศาสตรวิทย์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงศิรภัสสร  หนูเริก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กชายศิริโชค  มีแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายศุภกฤษณ์  อ่อนช่วย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1993 เด็กชายศุภณัฐ  จันทรู โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1994 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยจิตร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กชายสัณหวัจน์  อุดมเดชเจริญกุล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงสิริกร  แซ่ห่อ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1997 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ยงประเดิม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1998 เด็กชายสุชาครีย์  เหลียวพัฒนพงศ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงสุชาภัทร  ไกรเทพ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงสุวิตา  โคกตรัง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
2001 เด็กชายอดิศร  บริโท โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายอติกานต์  ขวัญเมือง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กชายอติเทพ  อยู่พระจันทร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
2004 เด็กชายอภิรักษ์  รักจันทร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงอภิษฎาภรณ์  วงษ์เพ็ญ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
2006 เด็กชายอรรถนนท์  ขวัญดี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงอริสรา  ไกรจิตติ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
2008 เด็กชายอานนท์  มั่นซิ้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
2009 เด็กชายเอกภวิษย์  ช่วยหวัง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
2010 เด็กชายโอมนันท์  จันทร์สุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
2011 เด็กชายกฤตภาส  ไพรัตน์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
2012 เด็กหญิงกัญชลิกา  กั่วเจริญ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงกุลรดา  ขอกัตติกมาส โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
2014 เด็กหญิงขวัญกมล  ชูอ่อน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
2015 เด็กหญิงจิตภัสร์  แก้วแทน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
2016 เด็กหญิงชารีฟา  เหล็กเกิดผล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
2017 เด็กหญิงฐิตาพร  ดาโอ๊ะ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
2018 เด็กชายธรรศเกล้า  ศักโต โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
2019 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
2020 เด็กชายธีรภัทร  บัวเมือง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
2021 เด็กหญิงนันทรัตน์  หล่อสุพรรณพร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีพิมาน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
2023 เด็กหญิงบุณยอร  โอทอง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
2024 เด็กหญิงปริยกัลยา  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
2025 เด็กชายปีย์ดนัย  ท่าจีน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
2026 เด็กชายพรพิพัฒน์  ยะวิเชียร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงพฤศภา  ลิ่มโอภาสมณี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
2028 เด็กหญิงเพียงพอ  พยุหเสนารักษ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงภัททิยา  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 คณิตประถม
2030 เด็กชายภีม  สว่างวัน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 คณิตประถม
2031 เด็กชายภูนัทธีร์  คงวิทยา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
2032 เด็กชายภูริณัฐ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
2033 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เพ็ชรลุ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 คณิตประถม
2034 เด็กหญิงลวิตรา  มิ่งมาก โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
2035 เด็กชายวิชโย  ฉายอัครากุล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
2036 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สงคง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
2037 เด็กหญิงโศภิศฐา  เกล็ดประทุม โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
2038 เด็กหญิงสุทธิรัตน์  วัชรินทร์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
2039 เด็กชายสุภีร​วัชร​  วงศ์​สุวัฒน์​ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
2040 เด็กหญิงอภิชญา  โสมาลีย์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 คณิตประถม
2041 เด็กหญิงอรณิชชา  จันทวาส โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
2042 เด็กชายอิมมานูเอล อเดคุนเล  เดวิด โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
2043 เด็กชายกษิฐณัฐฎิ์  แสงเสน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กหญิงจิณัฐตา  ฝันนิมิตร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กชายโจ ทอมมัส  บูมเบอร์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงชนิกานต์  โสรถาวร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลำแก้ว โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ซี่ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กชายแทนกาย  ศักโต โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กชายธราเทพ  เสาวภาคย์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์เกื้อ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กชายนพณัฐ  เรืองชู โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กชายนราธิป  หนูลอย โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กชายนราวิชญ์  เพชรพัว โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงนรี​กานต์​  ประทุมชาติ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กชายนันทนัช  อ่อนรู้ที่ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กชายนิธิศ  ปราบเสร็จ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กชายปฐมพงศ์  ชาตรีวงศ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.3 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงปริณสิริ  แซ่หลี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2060 นายปริตต์  จันทร์จารุกุลกิจ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 นายพงศ์พล  คีรีรัตน์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 นางสาวพชรพร  จุ้งอยู่สกุลพัฒนา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 นายพีรยุทธ  สุดเมือง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.3 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กชายวรรณธนโชค  หลี่ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายสุริยาวิชญ์  เมฆหมอก โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงอัญชัน  วงศ์หนองเตย โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กชายอิสมาอีล  หมาดหลี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กชายกรเพชร  พรหมทอง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงกวิสรา  สันติเจริญพร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
2070 เด็กชายชัยสิทธิ์  มีพฤกษ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กชายโชติกร  จันทรพันธ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงณัชวดี  สีผม โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 วิทย์ประถม
2073 เด็กชายณัฐ​ธนนท์​  คงเเก้ว โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงณัฐวรา  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงณิฎฐา  ลิมป์วนัสพงศ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
2076 เด็กชายธนวัตน์  มีแก้ว โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 วิทย์ประถม
2078 เด็กชายพอเพียง  พยุหเสนารักษ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงพิชญามญชุ์  สินประกอบ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 วิทย์ประถม
2080 เด็กชายพิพัฒน์  ช่วยหวัง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
2081 เด็กชายภัทรพล  รุ้งพราย โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงรินท์ลภัส  ดุสิตกุล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 วิทย์ประถม
2083 เด็กชายสุรเกียรติ  เฟื่องธุระ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 วิทย์ประถม
2084 เด็กชายสุศิษฏิ์  จันทร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงอนิตา  แฮริส กัม โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงณัฐกานต์  แซ่อุ้ย โรงเรียนทุ่งไทรทอง ป.5 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีแก้ว โรงเรียนทุ่งไทรทอง ป.4 วิทย์ประถม