รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  แง่โว้ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชกรณ์  คำหลู่ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายจิรวัฒน์  อ้ายจาง โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจีรนันท์  อ้ายจาง โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชลธิชา  สมแก้ว โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชิตพร  สุขแคะ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แก้วปี โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนิรชา  ดอกป๋อ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ไชยา โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บัวสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายวรกต  ใบแก้ว โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวรกมล  หล่งตา โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอภัคชา  ต๋าฝั้น โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม