รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนวัฒน์  อำไพสายชล โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธัญญาทิพย์  กบิลศักดิ์ โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายปัญจพล  ปู่ใจ โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงช่อฟ้า  บุษบาอำไพ โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงวารี  ปู่มองผอ โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงศุภิสรา  ก้านต่อดอก โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงอรภา  มาลัยศรีโสภา โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงกชกร  แง่โว้ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกชกรณ์  คำหลู่ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายจิรวัฒน์  อ้ายจาง โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจีรนันท์  อ้ายจาง โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชลธิชา  สมแก้ว โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชิตพร  สุขแคะ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แก้วปี โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนิรชา  ดอกป๋อ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ไชยา โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บัวสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายวรกต  ใบแก้ว โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวรกมล  หล่งตา โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอภัคชา  ต๋าฝั้น โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ป.6 คณิตประถม