รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เรือนตื้อ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกรกวิน  สุยะยศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกรัณย์  กันทะยศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกฤตยา  เจียระไนรุ่งโรจน์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกวินธิดา  สุขแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  มูลอ้าย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาภัค  โดมโชติธรรม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เขียวสา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกันยกร  คำสุกรณ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สมสกีสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทาเอ้ย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีวิชัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายเกียรติ์วัชร์  กุญชร ณ อยุธยา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายคุณาธิป  แสงสิงห์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายจักรกฤช  พลเยี่ยม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิราภา  ปัญโญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฉัตรชนก  สีฝั้น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชญาภา  ฤกษ์อภิวาทย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชญาภา  โปรังษี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญธรรม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายชยพล  ทบแป โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชยิสรา  พันธ์ประสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จุ่มปี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชวิศา  สิริสุวรรณวงศ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชัชพร  ศรีอุบล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายชัยวิชย์  เรืองอร่าม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายเชษฐ์ทวี  อินถาใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายญาณกร  คำไหว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายญาณภัทร  สุทธกูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงฐิติวรดา  ปัญญาเตมีย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายณฐกร  แสวงผล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายณพชร  ปัญญาเหล็ก โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณพิชพรรณ  อรุณเดช โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  จีนอิ่ม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐ  กันทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐชยา  เป็งธรรม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตานใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประเสริฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐวศา  มาใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณิชกานต์  พรมจา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณิชากานต์  เรือนคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณิชารีย์  โปร่งใส โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายทักษนัย  แก้วแสง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธนกฤต  แต้มไว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธนากร  สังข์คง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายธนิษฐ์  หล้าปวน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายธวิวัฒน์  เหลืองแสงทอง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เรียบร้อย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธัญสินี  ขวัญศรีวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธีรนุช  วิริยะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธีรัตม์  บุญมาวรรณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายนรพนธ์  สุทธมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนลินญา  อินต๊ะแสน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายนาบุญ  ตาขา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนาราภัทร  นาโนพรม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงเบญญาภา  สานุมิตร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายปกรณ์  กองอุบล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายปฎิพนธ์  ดวงแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายปณิธาน  กาญจนธีรา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มณีเกี๋ยง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายปรัชญา  สุวรรณ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปวริศา  แสงแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปวิชญา  อัครภิรมย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปานชีวา  คำใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  อุดม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีสังข์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปุณยาพร  ตาปิง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปุณยาพร  เป๊กศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายปุริมปรัชญ์  แสงแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายพงศกร  มูลทาทอง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพนิตนันท์  พรหมขัติแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพรสวรรค์  หน่อแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพลอยพชรวฤณ  เฉลาภักตร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  แก้วจันทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพัชรพร  คำแสน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพัชรีธร  กันธรรม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพัทธวรรณ  พวงมาลา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพิชชาภา  ใจบรรหาญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพิชญา  พรหมเทพ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิชญา  เหล่าพร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพิมพ์ธัญภรณ์  ไชยเสนา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  คุณสิทธิพงศธร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพิมพิชชา  กันหา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงแพรวชญาน์  สุนทรพันธุ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงฟ้าใส  จันทะมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภวรัญชน์  จันทร์พรมมิน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงภัคพร  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงภัทราพร  ธิโนชัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายภาสวีร์  บริคุต โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายภูมิณัฐนนท์  อิ่นเรือน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายภูวดล  ขุนงามขำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงภูษณิศา  ตาสา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายรชฏ  ใบโพธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายรัชชานนท์  พรหมเสน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายรัฐกรณ์  รักไทย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายวรภัทร  หน่องพงษ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวรรณกานต์  อุปนันท์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายวรากร  วงศ์ชัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายวัชรพงษ์  พลอยประเสริฐศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายวัชรพล  บุญเสาร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายวัชรพล  รินทร์คำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวิชญาพร  จุมแสง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายศรัณย์  ผูกมี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงศิรภัสสร  คชยวง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศุปัฐวี  ชมภู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายศุภกร  ไชยโย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายศุภกฤศ  พรหมชัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายสิงหราช  วรรณคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายสิรธีร์  ธัมทิง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายสิริวัฒน์  หน่อคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสุชานันท์  คำมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสุชานาฎ  มุจรินทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายสุญตา  กสิกรรม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุทธิดา  มังคละ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสุธิดา  อุปคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสุปรียา  อุดมผล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสุลลิตา  จันศิลา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายหิรัญทรัพย์  ด้วงทิพย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงเหวิน ยี  ลี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายอธิษฐ์  ศิริ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอนัญญา  กัลยา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายอภิรักษ์  ชุ่มใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายอภิรักษ์  แสงคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายอภิวิชญ์  เกียรติสกุลเจริญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอรนิชา  คำไชย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายอาณัติ  แก้วกุนา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายกชกร  จินะคำปา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกนกวลัญชญ์  บุญปัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกมลชนก  มูลออน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกมลวิตา  หอมหวล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกฤตพจน์  ศรีวิชัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกวิสรา  กาวิโล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ก้อนคำจันทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำแปง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกันตินันท์  เรือนชุ่มเชย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ทวีสัตย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกานต์กมล  นันแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายกิตติธัช  ทองอุ่น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายกิตติพศ  จินรัตน์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกิตติพัทธ์  พรหมพฤกษ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเกวลิน  ปัญญา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงขวัญจิรา  โตเกิด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงคัทริยา  เครือทะวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยพวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจิตณ์ตานันท์  ฉายเจริญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชนะทิพย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชนากานต์  ถิ่นจันทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชนิดา  แปงกันทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ก้อนคำออน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายชรุตพงศ์  ทาเรือน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายชเลศวร  มาลัยกรอง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชวิศา  นันติ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายชุติเดช  แต้มไว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายชุติพนธ์  ถามูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายญฐกร  บุญเที่ยง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงญาณภัทร  พันธ์ศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงญาณิศา  โห้คลัง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงฐรัชญา  กันทาธนาวุฒิ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงฐานะดี  อินตะมูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงฐิติวรดา  ตานะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณฐพร  สมสกีสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณภัทร  สิงห์พรม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายณรงศักดิ์  จินารัก โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณวิธิดา  ก้อนคำฝั้น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  จันทรา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐชยา  งามพิง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฐธยาน์ดา  มหาวงศ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายณัฐภูมิ  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัฐรพงษ์  สุราวาลย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐรีญา  จักขุเนตร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณิชารี  ป้อม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณิชารีย์  ภักตรา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงดุษฏี  สมคำเอ้ย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายตรัยคุณ  ปันสม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงตวงพร  จุมาลี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายตักกะศิลา  วณีสอน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายทรงกลด  แก้วคำมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายทินภัทร  ศิริ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายเทวฤทธิ์  แก้วติ๊บ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธนกร  เขียวคำสุข โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงธนพร  อาษากิจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนวิทย์  คำภีระบุรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธนัชพร  กลีบเนตร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธนัท  พรหมจันทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธมลวรรณ  โพธา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธวัชชัย  อินทพร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธัญญภรณ์  เปียงเจริญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศิริพงษ์วิศิษฎ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธาราทิพย์  วงษ์ดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปันรส โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธีรนัย  คีรีไพรภักดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธีรภัทร์  ควรนิคม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธีระพัฒน์  โสดามุก โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายนภทีป์  ทีฆวิวรรธนา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนภสร  เป็งเขียว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนภัสสร  มูลต๊ะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายนรวิชญ์  วรดิษฐวงษ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนันทิพร  สมตุ้ย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนิชนิภา  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนิธินาถ  พัฒนบุญแสน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายบดินทร์  แสนเทพ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายบูรพา  นันตา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายบูรพา  นาคเส้า โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปฐพี  มาตันบุญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปณิธาน  สิทธิกัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปริยากร  ชัยกาวิล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปวริศา  กลำพัด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปิยธิดา  ปิงวัง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพงศกร  ใหม่จันทร์แดง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพรปวีณ์  จินราษฎร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพราวจันทร์  สุวรรณประเทศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปาดวง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรหมเย็น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพัทธนันท์  บ้านงาม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิชชญา  เกี่ยงหล้า โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิชญธิดา  ธีระกุล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิชญมณ  อ้นบำรุง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพิชฐ์มล  ธรรมชัยเมือง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใจนวล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปัญญาแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิมพ์อรุณ  สังข์วิสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพิยดา  แซ่ลี้ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายพีรพัฒน์  เสาร์คำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพุทธคุณ  ขันธปราบ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงแพรวพิชชา  ปันดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงภควรรณ  สุรินทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงภรณ์ชนก  มีปิง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภัคควินท์  คชรัตน์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงภัคจิรา  มีมงคล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภัทรพล  ศรียวง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จี้โปธา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภาสกร  โฉมพรรณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงภูษณิศา  ใจมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงมณฑิรา  โพธิ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยสถิตย์ราชัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายมาซาฮิโต  นิชิมูระ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายยะห์ยา  สุทธิผุย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงยุวลักษณ์  วงษาฝั้น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายรณกร  บัวหอม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงรวารินทร์  เวชวิรัตน์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงรัชฎาพร  วัฒนกีบุตร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายรัชพล  ปันตุ้ย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายรัชพล  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายรัฐพล  เที่ยงตรง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงรัตนาวดี  วรรณศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงรำมะนา  แซ่จ่าว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงลลิตภัทร  เตชรังษ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงลักษิณา  คำภิระ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายวงศกร  มหาโพธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายวรพล  จันทะวง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวรฤทัย  แก้วติ๊บ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวราทิพย์  กันต๊ะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวริษา  แก้วดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายวิชญะ  สมพร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศตพร  สมหวาน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงศรสวรรค์  แว่นน้อย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายศิรภัสส์  สุธรรมเม็ง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายศิรวิทย์  เขียวคำสุข โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศิรัญญา  ปิงวัง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายศิวกร  ความชอบ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายศุภกร  ศิรพฤฒิชัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายศุภชารเมษฐ์  พิทำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายศุภวิชญ์  เมืองมูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายสมศักดิ์  คำเขียว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายสรวิชญ์  จินาวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายสรวิชญ์  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายสัณหณัฐ  หน่อแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายสิทธา  ปันแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายสิรวิชญ์  กันธะวิรส โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสิริกร  เรือนหน้อย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุชานาด  อุดทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสุธีรา  ศรีคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ธิยา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุพิชญา  สุวรรณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุพิชญา  อินเหลือ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสุภสสกรณ์  กะณะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ตาหน้อย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงโสรยา  ลำสอนจิตต์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอภิชญา  คนเที่ยง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอริสรา  เดื่อไธสง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอริสรา  แดงเมือง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายอลงกรณ์  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอัครพล  ตุ่นแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอัญญาวิทย์  เกษกรรณ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงเอมิกา  โปธาติบ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงไอริณ  ทาเกิด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงไอลดา  โปธาติบ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกรพินธุ์  ชัยมโนกุล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายกวิน  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกอไผ่  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายกันต์กวี  หน่อคำ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงขวัญฤทัย  จันตา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายขัยเล็ก  ลุงทุน โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายจิรพัฒน์  น้อยเซ็น โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลเวียง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงญาณิศา  คัมภีระ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณัฐณิกา  จันทร์นวล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตาแสง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนากร  ไชยวงศ์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนรินธิดา  สว่างบุญมี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงบุญญาพร  ปัญญา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายปภังกร  ใหม่ศรี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทรัพย์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงแพรพิไล  ธรรมเสน โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภทรพร  ปารีฟอง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายภูวนัย  อาวร โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวรกานต์  โยคะสิงห์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสายไหม  ลุงซู โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอาม  มะลิ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธันยารัตน์  เปียผะ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงนิชมล  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงพัชรา  นันตา โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายภาคภูมิ  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงวิลัดดา  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายสุขสวัสดิ์  ส่วยคำ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงเอวา  แซ่หวัง โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงจิราภรณ์  ซือมะ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัฐวดี  แซ่หวัง โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพรธิดา  จันทวงศ์กุล โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพิม  ลุงหลิ่ง โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพีชญา  ซอนะ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ซอนะ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงเมธาพร  ลุงคำ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  อุปเท่ห์ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกมลชนก  ตระการศิรินนท์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงกรฉัตร  ฟักเจริญ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงกัญจน์นฤภัทร  วงศาธัชชัยฤทธิ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกัญญภัทร  สง่าเมิอง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปัญญาเมืองใจ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงกุลจิรา  สุพารัต โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายจิรัฏ เวนล็อค  เฮสลีย์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายโชติ  พิริยะกฤต โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงฐสิตา  เวชชากุล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงณัฐรุจา  บันลือศักดิ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงณิชมน  ต๊ะป่าตาล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงธนัญญาภรณ์  สถิตมั่นในธรรม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายธาวิน  ชีวินกุลทอง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายธีระกรินทร์  ทองเพ็ญ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายปุญญพัฒน์  โกมลธง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงพัณณิตา  ฝั้นปวน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงพิชญาภัคร์  วงค์ศรี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงพิชญาภา  วงค์ศรี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายภูฐัฒย์  ทินอยู่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายยูตะ  โอฮาชิ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายรุชดี้  แซ่อั้ว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายศุภกร  สุทัสนมาลี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายอัคร  ลือชา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงอินทนินท์  อินทรศรี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
353 นายธนภัทร  วงค์ไฝ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายธนากร  ชื่นกันยารัตน์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวสุธาทิพย์  อัศววงศ์เมธี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายกรวุฒิ  อนันตวุฒิ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายสุพศิน  พิกุลเคหา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงณัฐฐิฐา  กิจเศรณี โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายแทนคุณ  สุวรรณเวช โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ตามวงค์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  เทพสุวรรณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายเตชิต  รัตนวรรณี โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายรัชพล  ศรีวิลัย โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงกิตติญาพร  พึ่งไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายเขมณัฐ  ทองกอบ โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายจันผา  รูปขจร โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงจิรัญญา  จริยนันทศิริ โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฎฐ์อาภา  สุวรรณธนะฤทธิ์ โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณิชชา  ศศิธร โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายเตชินท์  กำมหาวงศ์ โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธนกฤต  บัวตูม โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงน้ำฟ้า  นากสุข โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงเปมิกา  อาลากุล โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพีรเศรษฐ์  สงวนสัตย์ โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายภัทรภูมิ  พรหมรักษา โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงภูษณิศา  นิ่มเจริญดี โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสรรสุดา  วารีรัตน์ โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายอิทธิสุนทร  จึงสกุลรุจิเรข โรงเรียนนานาชาติเกรซ ม.3 คณิต ม.ต้น