รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกิตติยา  ลุงมู โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจันทนา  รอดจันทร์ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายชาญสิทธิ์  สีทุน โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พนม โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธัญพิชชา  สาคร โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธารินี  สาคร โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนวพร  ศิลาชัย โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงวิรัญชนา  วณิชยาคุณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายศุทธิกร  สมผิว โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ป.6 คณิตประถม
10 นางสาวสิริวิมล  ศรีนวล โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวอู  ลุงวิ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกรกนก  พรหมมา โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงญาณิศา  เนาวสุข โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุปินะ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอัญชัน  มณีสิงหราช โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายณฐกฤต  วัฒนกูล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัชชา  ศักดิ์งาม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายธนภัทร  ยี่อู้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายธีรเดช  จิตต์ไทย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีคล้าย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายมานะ  วินุสอน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกชกร  ดวงเเสง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายนวพิธพร  ผ่องใส โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงนิรดา  ณ น่าน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายประมวลศักดิ์  เจนหน่อ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงปาริชาติ  อินหงษ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายพลภัทร  เจิมไทย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองติ่ง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงศรินยา  จันทมาลัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงอนันตญา  วิเศษวงษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงอริยา  คำนวณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายธนากร  หวู่ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเสี่ยวเต๋  แซ่หย่าง โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกาญจนา  เกิดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกุลบดี  แซ่หวัง โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายชยพล  โกสี โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงชุตินันท์  แซ่ต้วน โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงมะลิ  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายวรชิต  แสนหลิ่ว โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายสมชาย  ลุงจ่า โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปรางชนก  ลุงอู โรงเรียนบ้านจอง ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายวัฒนา  สง่างาม โรงเรียนบ้านจอง ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเกศรา  เลิศพัฒนาทรัพย์ โรงเรียนบ้านจอง ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงเหยี่ยนเมี๊ยะ  ลุงคำ โรงเรียนบ้านจอง ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกัญญวีร์  เยเบียง โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงขวัญหล้า  วิชัย โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  จรูญวาณิชย์ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงจิรัชยา  วันตา โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงจีรนันท์  ปัญญา โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชวินนุช  พานพิศุทธ์ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายชัยวัฒน์  สวัสดี โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายชินาธิป  แสงทอง โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณภัชนันท์  ลาเสือ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายณัฏฐะพัฒน์  ใจยิ้ม โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายถนอมเพชร  ชูประจง โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงนิภาสิริ  แซ่เผย โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงฟ้าใส  แซ่หลู่ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายภควรรษ  น้อยยะ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายสาริศ  ศิริโสภณ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวสิ้วเชวียน  เตียว โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงอัครชา  นุ่มวงษ์ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงอัญญ์จิรา  ทองชัย โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงอารยาภรณ์  ภู่อินทร์ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายเอกบุรุษ  ภูริวรางคกูล โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงแอมเบอร์  ลิม โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น