รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกันติทัต  มงคลอัมพร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกานต์ชนิต  มูลสุข โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงการะเกด  เดชมณี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายคมกฤต  เสนากิตต์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิรสุดา  หล้าปาวงศ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฉันชนก  มณีโสภณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชลธิชา  ชัยวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายฐิติรัฎฐ์  บุญทรง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงดวงไพลิน  อานนท์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงถวัลรัตน์  เมืองมูล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงทยารมย์  ศีรศักยนันท์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กาใจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนชริยา  วงศ์หน่อ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีกันธา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพิชญาวี  วันดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงภัชริน  ฟูญาติ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงภีลดา  มะณี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายภูริทัชน์  บิดขุนทด โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศิริวรรณ  พรมพิงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายศิวกร  คำแดง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสมิตานันท์  อุลัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสรชา  วงวาส โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายอรรถนนท์  ชมดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอรสา  นกแก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกชกร  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  ยากยืน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกฤติญา  จันต๊ะคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายกฤษณกันต์  คุ้นเคย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกวินธิดา  ใจปูน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายกิตติภพ  มาตรแม้น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงเขมจิรา  อินธิมา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายจิรเมธ  บอกบุญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงฉัตรพรรณลดา  ศิริปัญญา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงชลธิชา  ผิวสุวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชาลิสา  มณีโสภณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงญาณภัทร  สุเทนะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงฐิตาพรฬิกา  ปัญญา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจคง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  ตาเป็ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงณัฐรัมภา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงณิชนันทน์  ไทยหิรัญยุค โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงดั่งปรารถนา  อานนท์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงธนารีย์  อินทยศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายธเนศ  ตนมั่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญยืน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธีรพงค์  เลาย้าง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายนนทพัทธ์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนภัสกรณ์  ปงลังกาพสิษฐ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปัญญาแดง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนิวาริน  ก๋าพันธ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทปลิน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปพิชญา  ทองมาลย์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปรัชญา  กันธา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายปวีณ์กร  มหาชัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพันธวัช  จั๋นติ๊บ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพิชญาภา  สร้อยทอง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดวงเทศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณสอน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายเพทาย  ทองดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายภวัต  ตันสุ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภัทรจารี  ทองดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายภัทรวิชญ์  สุวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงมณฑิตา  เจริญรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวรรณธิดา  ฟองมูล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายวรากร  กองเงิน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวศินี  วงศ์ทันใจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงศิระวรวี  ตั๊นเจริญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงศิริภัสสร  พรมน้อย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสกุลนันท์  พวงมาลัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสิริพร  ซื่อใส โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงสิวะพร  บุญยืน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสุพิชญา  ดวงเดช โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสู่ขวัญกระจ่าง  นันซอรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอชิรวิชญ์  ธรรมรังษี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอภิชญา  ทาชมภู โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอักษราภัค  ต๊ะสุ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอาภิสรา  สุเต็ม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงบุญสิตา  วงศ์สุวาแดน โรงเรียนวัดหนองออน ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงมนชญา  ไลเฮือน โรงเรียนวัดหนองออน ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงเล็ก  ลุงปาน โรงเรียนวัดหนองออน ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสุภาวินีย์  ทองหล่อ โรงเรียนวัดหนองออน ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสุวิชญา  วงษ์อ้าย โรงเรียนวัดหนองออน ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอรนุช  สูงปาง โรงเรียนวัดหนองออน ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอริสรา  พิพัจสัจจา โรงเรียนวัดหนองออน ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงเบญญาภา  ผลเลขา โรงเรียนวัดหนองออน ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงศิริวรรณ  ลุงแสง โรงเรียนวัดหนองออน ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสุชัญญา  กอ โรงเรียนวัดหนองออน ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอรพิมล  ลุงทุน โรงเรียนวัดหนองออน ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอรรวินท์  ลุงต๊ะ โรงเรียนวัดหนองออน ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายวัชรเทพ  ผิวสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันปง ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพลอยไพลิน  คุณหวาง โรงเรียนบ้านสันปง ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกรณิศ  ปาเป็ง โรงเรียนบ้านแม่สา ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายชนาธิป  ขันธะ โรงเรียนบ้านแม่สา ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายฐิติวัชร์  ชุมมณเฑียร โรงเรียนบ้านแม่สา ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายศุภชัย  ปิ่นยา โรงเรียนบ้านแม่สา ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอัจฉริยาณี  สุคำ โรงเรียนบ้านแม่สา ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงชลธิชา  ประชุมวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสิริยุพิน  ประชุมรังสี โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงชัญญานุช  ขันใกล้ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หม่อซอ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนารีรัตน์  โชคส่งเสริม โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอภิสรา  ตันติบันลือ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ ป.5 วิทย์ประถม