รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกณิฎ  ประมุทจิต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกชนก  สง่าพจนากุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกนกณัฐ  ระเบ็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกรวิชญ์  ต่ายทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤณฑิราภรณ์  อ่อนสนิส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤตธัช  ชื่นสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตพร  ขุนตาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตภาส  พึ่งพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤตภาส  อมรชีวิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤตยชญ์  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤษฎิ์  กองเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกฤษฏิ์นรี  กันทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกฤษณพล  ทาเกษม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤษณ์  พยัคฆันตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกวินภพ  สามใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกษมพงศ์  ปลงจิตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกษิรา  โมธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายก้องภพ  พยัคฆันตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายก้องภพ  เขมาชะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัญญาภัค  กันธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายกันต์กวี  วังแปง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกันตพร  ธราวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกันตภณ  สามใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกันย์สินี  ปินตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายกิตติกวิน  อารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายกิตติคม  จองแก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายกิตติศักดิ์  กลางพิมาย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกุลกานต์  สุดเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกุลจิรา  ทองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกูลรวี  ดีมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายไกร  สายเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเขมจิรา  หนุนนาค โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายคณิศร  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงครองขวัญ  มูลตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายคุณานนต์  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายคุณานนท์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายคุณาสิน  สนินัด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจรินยา  เลิศลักขณาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงจิดาภา  ยาวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจินตรามณฑ์  ทวีเมธีโชติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายจิรโชติ  เกาะลอย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจิรปรียา  สมชม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์  ยันต์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจีรภัทร  วงศ์ศิริวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายเจตน์พงศ์  วิพุธพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  โพธิ์ยิ้ม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายเฉลิมชนม์  ชูเฉลิม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชญานิศ  มาระดา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชญานุช  มิตรช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชนเนษฎ์  วิเศษสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายชนิตว์คุณ  ปัญญาเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายชยพล  ปันทะนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายชลธี  ขอร้อง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายชัยกร  สวนเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายชัยภัทร  มาระดา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายชัยวัฒน์  ฝั้นอ้าย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายชัยวัฒน์  อิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชาลิสา  จิตตปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชินณมร  เสนาะสาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชินธิชา  กัลยาณกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายชิษณุพงศ์  ขันพล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงเฌอเอม  เหล่าเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายญาณกร  อินต๊ะมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายฐาปณพงษ์  ปัญญาฟู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายฐิติพันธ์  เกตุคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินทรชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายณฐกร  ง้าวปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณปภัช  ศรีอ่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายณภัทร  ศรีทิพย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายณวัฒน์  ภักดีศิริวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัฎฐ์กานดา  ทิตย์สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฎฐณิชชา  สัจจ์ธัมม์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฏฐ์ฑิภา  จุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์สะอาด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายณัฐชนนท์  ดุกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัฐชยา  ถารียะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฐชยา  ว่องวิทย์สกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัฐชาตรี  คงสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฐชารี  คงสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐชาวี  คงสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายณัฐธนพล  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฐนนท์  หลู่คำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฐนรี  คำนุ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฐนรี  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายณัฐนันท์  อัครจินดา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายณัฐพงษ์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายณัฐพล  สัมพันธโน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายณัฐภณ  กันธิยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฐภูมิ  ยะปัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฐรณ  เอกฉันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขาวคม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงดนิสา  พชรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายเดชพนต์  อยู่ยืน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายตรัยคุณ  ยิ่งดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงตะวิษา  โตเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายเตชสิทธิ์  ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายเตชิต  เปี่ยมแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงทองพันนา  สรุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายทันตา  ชัยมังกร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายทานุทัต  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงทิพย์ธารา  ศิลปชำนาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายทิวัตถ์  ขันชัยทิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายธนกร  จานคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงธนกร  วงค์วิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายธนโชติ  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายธนภัทร  ธรรมใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายธนวัฒน์  เมฆรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายธนวินท์  สุริยวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายธนาธิป  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายธรรมะ  บัณฑิตกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายธรรศ  พานเพชรสุขุม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายธราเทพ  โกสลากร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงธัญชนก  บุญมาดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปัญญานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายธีรพงษ์  วงค์สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายธีรวิชญ์  พิชยศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงธีราดา  วันสม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธีวรา  สลอบแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายนนท์ปวิทฒ์  ตรีชัยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนพนันทพร  บุญหมื่น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายนภัทร  อัมราธนดล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายนภัทร  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงนภัสสร  ชัยเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนภานรรต์  ปักษี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนวพร  วงศ์บุรินทร์พาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายนันติภูมิ  หนันติ๊ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนันทภัค  ธิยาม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนันท์ลภัส  จำต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนิจวรัตถ์  ท้าวทุมมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายบารมี  บุญลำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงบุญพิทักษ์  คำลุน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงบุณยวีร์  เศรษฐรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายปกป้อง  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายปฏิภาณ  จินะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายปฐมเดช  ริ้วทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปฐวี  โกเมนต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายปณต  สีสุวอ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปณาลี  เมืองใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายปภังกร  สิทธิจินดา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายปภังกร  อัศวบำรุงกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายปภังกร  เมืองวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายปภังกร  แก้วกุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายปรเมษฐ์  ยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายประดิพัทธ์  สมัยกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงประภัสสร  ลาวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายปรัฏถะกรณ์  ขืมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงปราณปริยา  สุขสันติ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปรีชวรรณ  คันธามารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายป้องเกียรติ  ศรีโสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงปองขวัญ  สวนโน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายปองคุณ  ณ น่าน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายปาณวัชร์  วงศ์วัจนสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายปิติณัฏฐ์  บุญวรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายปิยทัศน์  พรหม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายปิยวิศว์  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงปุณญิศา  กุณะแสงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์ยะเครือ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายพณัชกร  รัตนวราห โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  แสงสังข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพรรณปพร  รัตนกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพลอยประภัสร์  สำเร็จรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายพศวีร์  สอาดสุด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายพศุตม์  ชัยวิทย์นนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายพอพิทักษ์  พิทักษ์มนูศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพัณณิตา  จุมดวง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพัทธธ์ธีรา  ยะอนันต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพัทธนันท์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพิชฌานันท์  กันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายพิชญพล  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  พิมพาภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายพิชญะดล  น้อยคำนุช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพิชญาภา  คำคล่อง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายพิชยภัทร์  พรหมขัติแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพิทณภัทร  จองเซ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพิมชญา  ปาละกาวงค์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  วิชัยสืบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  การะวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สินชัยวงศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายพีรดนย์  หิรัญบดินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายพีรวิชญ์  ใจช่วย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพีระดา  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายพีระวิชญ์  ธำรงกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายพุฒิพงศ์  มนุญพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพุดธิดา  นาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  อุปราสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงเพียงพิมพ์  เรืองจำเนียร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงเพียงออ  เรืองจำเนียร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายภคพล  ไชยชาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงภคมน  จงบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงภทรมน  ท่างาม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  อยู่ชูชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงภัณฑิลา  ขัตตะละ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายภาคิน  รินเย็น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายภาคิน  เลิศทรัพย์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายภาณุวิชญ์  มหาวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายภานุรุจ  วงศ์ใต้ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายภาวัติ  นราธิตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงภาษิตา  รวิณัชพรกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายภาสกร  ปวงขันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายภูมิธีระ  ประราศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายภูมิพัฒน์  กาวีวน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายภูมิพัฒน์  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงภูริตชญา  แก้วผัด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายภูริพัฒน์  ธงแดง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายภูริวัฒน์  สุทัศนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายภูวริศ  งามสมหาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงมนพัทธ์  คำราพิช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงมนัญชยา  ว่องวิกย์การณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายมโนรมย์  สันป่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายเมธัส  แม่ปุน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายเมธาพร  สิทธิเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงเมธาวี  ศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงรตนรัตน์  สุใจจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงรสนันท์  ตันนรา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงรสิตา  กุลณาวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายรัชพล  ฟองวรรณา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายรัชพล  มาประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายรัฐกร  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงรัตน์รดา  สอาดสุด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายรามา  ธงภักดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงรินทร์รวี  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายลักษมัณ  ธงภักดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงวนัสนันท์  อุนจะนำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงวรกมล  พันธุ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายวรดร  วงค์สิงหา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายวรธน  โตสิงหราช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายวรวิทย์  เลิศวิทย์วรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงวรัชยานนท์  ตรีชัยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายวรายุส  สวยสม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงวรารัตน์  ทำสวน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายวิชชากร  กันทะบุปผา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงวิชญาพร  ชะขุนทดดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายวีรวิชญ์  สงค์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายวีรากร  สิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายวีรากร  หมื่นประจำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงศศิกร  ธเนศวร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายศศิรวิทย์  คีรีรัตน์กมล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายศักย์ศรณ์  ปิงไฝ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายศิรวิชญ์  อุตะมัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายศิริสิงห์  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายศุภกร  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายศุภณัฐ  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายศุภวิชญ์  พึ่งพุทธ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงสนิตา  ไชยกันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายสรวัชร์  จิตบุญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงสรัญญา  เต็มใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงสรัลชนา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงสรารมณ์  สุวรรณาภา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงสริตา  จินดาหลวง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายสหการ  พรประสาท โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายสิรภพ  ตามตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายสิรศักดิ์  น้อยหลู่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงสิริยากร  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสิวราม์  เกียรติรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายสุกิจ  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสุชานันท์  เดชะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงสุภาวรัตน์  ขวัญคีรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายสุรศร  บุญศรีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายสุวิจักขณ์  กอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายสุวิจักขณ์  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายสุวิจักขณ์  สะเภาคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทร์เป็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงหทัยขนก  เหลาพรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทรายคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายหัสดิน  บางศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายอคิรภัส  รบมีชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงอธิชา  รัตนคำนวน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอนัญญาณี  บุญปั๋น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงอภิชญาพัชร์  บุญมาปะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอภิสรา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายอัศวิน  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายอาชชวันต์  ศรีงามเจริญสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายอาทิวราห์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงอิชยา  เทพประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกชกร  ปทุมวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกชพรรณ  ลือดารา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกนกกร  สำราญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองลือ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกมลชนก  เกตกัลปพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกมลนัทธ์  มูลหล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกรณ์ภณัฏฐ์  กันไชยต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกฤตเมธ  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกฤษณ์  ทองศักดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกฤษธร  อินตาพรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกวินปวีณ์  ปราณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกวินส์  เพลัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายกวีศิลป์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกอร์ปกันท์  ปันใต้ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัญญาภัคร  ชมภูปัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกันตพัฒน์  สุทธิวิศิษฎ์ธาดา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกันยาวีร์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คงบรรทัด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญก้ำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกุลสรา  ปานแย้ม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายกูรปิยังกุณช์  ศุภอรรถเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายเกียรติภูมิ  ชัยชมภู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงขวัญใจ  สถิตป่าแขม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายคณพศ  อัครสุริยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายคณาคุณ  ปัญญาเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายคณาธิป  วงศ์สาฟู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายคณิชพงศ์  ธนัยนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายคามิลล์  เทโบลต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงคิมเบอร์ลี่  ศิลปะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายฆนากร  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงจิณัฐตา  มาใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงจิรชยา  สิงหะลา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายจิรภัทร  ปันดงเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงจิรภัทร  พิชยพล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจิรัชญา  วันมาละ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายจิรัฏฐ์  โหมดเทศน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ติยะสันต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงจีรภัทร์ตยา  พลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงจีรัญญา  จันทร์เฉลิม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายจุลณวัฒน์  เพ็ชรชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงเจนิสตา  ยอดปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชญพรรษ  วาฤทธฺ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายชญานนท์  กันจินะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชญานิศ  น้อยวรรณา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชฎาเพ็ชร  สละม่วง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชนกนันท์  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายชนัญญู  เชื้อมาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชนากานต์  กันธะมาโนช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชนิดาภา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชยพล  อินชูใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายชลธี  ขวัญมาก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายชาญณรงค์  ซ่านฮู่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายชาญวิทย์  ปัญจวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชาลิสา  เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงชิดชนก  เรืองชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายชิษณุพงศ์  ใหม่คำหล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายชีวานนท์  ตาชมภู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายเชาวน์  พานิชเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายไชยวัฒน์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญเติม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงญาณิสา  ปารมณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงญาดาร์  สายวงศ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงฐิตาภา  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุนทรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุริยะลังกา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณฐพร  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายณภัทร  จันทรพัตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณลานนา  สุตันตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณัชชา  เงินก่ำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัชชารีย์  สงคราม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายณัชพล  คงกฤตยานุกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงณัชวดี  เลิศสมพร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายณัฎฐกานท์  รานา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วิกรัยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณัฏฐ์คเณศ  รามสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทร์  ภคโชติสัจจะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฏฐวี  คำลือ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัชวาลวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายณัฐกิตต์  กาวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายณัฐคุณ  ถาติด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณัฐชนน  ธีรเมทินี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัฐชยา  กาบคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณัฐชา  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐชานันท์  อมรสุทธิกุลชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ตัุยเต็มวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัฐณิชา  กองชนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายณัฐดนัย  เตชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฐท์ชานันท์  ส่งธนาเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายณัฐธวัฒน์  คิดจักร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณัฐธิดา  โกมาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สุธาชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณิชาภา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณิชารีย์  ร้องเพราะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงดลลดา  ชุมรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายดุจชนก  เผื่อนโภคา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายตรัยคุณ  ฟูเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายเตชินท์  จันต๊ะเอื้อง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงทรรกษพร  พุทธานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายแทนคูณ  ยศจันทร์สืบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธนกฤต  กาวิโล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายธนกฤต  สมศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงธนพร  ข้าวเหนียว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธนัญชนก  ผงสุภา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธัญชนก  อินตะสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงธัญญรัศม์  จรัสมณีพรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงธัญญา  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงธัญทิพ  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธัญพิชชา  หอมศิริกมล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธีร์ปพน  พุทธราช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธีรศักดิ์  กันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงธีราภรณ์  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงธีราภา  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายนนทพันธุ์  ขันเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงนพจิรา  สมจิต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายนพนที  สารยศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายนภดล  วิญญานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนภษภร  ศักดิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงนภสร  วงค์นิธิกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงนภสร  สุนันทศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงนภัชพร  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายนภัสกร  แสนใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนรภัทร  โพธิจิตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายนรภัทร  โรจน์ฤดากร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนรีรัตน์  โฉมนิธิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนวรัตน์  อัฑฒ์นันทกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายนันทกร  มะสุริน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนันท์นภัส  คงสมแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงนันท์นลิน  อินทะรังษี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายนันทิพัฒน์  ไพเชฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายนาเคนทร์  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายบวรวิชญ์  จักษุตน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงบุญญาภา  บุญจารุภาส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงบุญณิศา  เหลืองตะกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงบุญทิชา  ใจแข็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงบุญสิตา  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงเบญญาภา  แสนภพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายปกรณ์วิชญ์  คันธามารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายปฐพี  วิละคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปพิชญาพร  ไชยสมภาร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปภาวรินท์  วงษจี๋ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายปรมี  ไกรสุทรังค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายปรรณ  พบประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงประภัสสร  ดาววงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายประวีณ  โกเมนต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายปราชญ์  ขัดคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปรีณาภา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปวรวรรณ  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายปวริศร์  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปวริศา  วาทบัณฑิตกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายปัณณวิชญ์  คำเหล็ก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปัตติยา  ไชยผล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปาณิศรา  ชัยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปาณิสรา  ปะวะภูสะโก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปาณิสรา  พรมศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปานระพี  จันทรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปาริฉัตร  จินะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปิ่นสยาม  ธรรมสาโรช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปุญญิศา  สดใส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปุณยวีร์  ตุ้ยทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทนคง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายเผ่าพล  พรหมเสน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายพงศ์ธร  วิพุธพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพรนัชชา  กาวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพลอยแดง  บุญชี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพัสกร  คำลุน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายพาทิศ  พิกุลวรชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิชชากานต์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพิชญธิดา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพิชญา  กันทะพนม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพิชญาดา  พิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายพิชญุตม์  พรมพราย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพุทธคุณ  สกุลมาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภคภณ  สังเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายภควัต  ปันทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายภนธกร  แก้วจินดา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงภรัณชเนษฎ์  เรืองดุก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายภัคพล  จรัสบูรณาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงภัทรชนก  บุญเรืองยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงภัสสร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงภิชญา  กระโจมทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงภิมวรีย์  ดวงแดง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงภีรดา  โมจมสิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายภูตะวัน  คงสิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายภูมิ  ตันติเสนีย์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายภูมิ  หาญประกอบสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายภูริวัจน์  คำไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายภูริวัฒน์  งามสมหาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปานมีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงเมลาณี  เฟื่องเพียร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงยศยา  ปันทะนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงรชยา  ทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายรณกร  นิลประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงรดาณัฐ  มูตยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงรมตี  อภิวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงรมยกร  จันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงรมิตา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงรรินทิพย์  วนาพงศากุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายรัชชานนท์  ตาใส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายรัฐฐกร  ศรีสองเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงรันต์  จำนงค์ภักดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงลานนาเทวี  ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายวชิรพันธ์  พูลเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวชิรา  แปลงศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวรรณศิลป์  แชโต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายวรวัฒน์  เรือนใส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวรวิชญ์  ศุขเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายวรัญชิต  นาต๊ะหล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวรินทร  อ่องแสงชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวริสา  หว่านผล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวลัยพรรณ  จันทรานาค โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายวิชยาณุพงษ์  พงษ์จันโอ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายวิณภัทธ  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงศรัณรัชต์  สุขสากุลภรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงศิรภัสสร  คำใบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงศิริญญา  พุทธพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายศุภกฤษ  บวรกุลธนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายสรวิชญ์  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสาริศา  สุทธิอาจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายสิปปภาส  เทวาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายสุภัทรรัชต์  มางิ้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสุวพิชญ์  หารกระพุง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สิทธิตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงหฤษฎ์ชนัน  ถาวะระ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอชิรญา  ชัยพิบูลย์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายอชิระวิชญ์  เววา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายอธิชนม์  คำตั๋น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายอนาวิน  กุสันชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงอภิชญา  จินตนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอมลรดา  เตชะเมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอริสรา  วงศ์ปัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอัญชสา  ยิ้มดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายอาชวิน  ทองเกษม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอารยา  พันธุ์แพง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอุทุมพร  เสนนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายเอกราช  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรีโท โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงกนกพร  พาจรทิศ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงกมลชนก  อุ่นพินิจ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายกฤตธี  ศรีหมื่น โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายกันตภณ  แก้วอ่อนตา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงแกมมณี  คุณารัตสกุล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายคุณากร  ดีสมปรารถนา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงจารุภา  บุญเรือง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายจิรบูรณ์  พรหมสถิตย์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายเจษฎากร  โคสุโน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงชนากานด์  รินเขียว โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงชนาภัทร  กันทวงศ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงชนิดาภา  ใช้ไม่หมด โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายชานน  ศรีบุญมี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายชุติเทพ  จีรวรนันท์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายฌวพฤกษ์  บุญวุฒิ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายฐิติวัฒน์  เพ็ชรมณี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายฑีฆายุ  หน่อคำ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายณัฎฐ์พล  ชัยขัติ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายณัฐชนนท์  เทพประชา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงณัฐธิดา  บัณฑิตาเมธาสิทธิ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงณัฐพร  ธนกุลชัยพร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงดนยา  สุรวงค์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายดีรเดช  แก้วพันวงค์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายธนกฤต  วงศ์สาย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายธนโชติ  คำแดงดี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงธนัชญา  อุ่นเปี้ย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงธนาภร  ขวัญเพชร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายธนารักษ์  ศุภกร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายธนาวัฒน์  จันทร์ตา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายธนาวุฒิ  ใจกันธะ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินถาปัน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายธีราทัต  สารรุน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายนพดล  บัณฑิตาเมธาสิทธิ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายนภัสสร  เป็งศิริ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงนริศรา  คำไชยวงค์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงน้ำชา  ดาวดวงดี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงนิชนันท์  บุญฟู โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายบริรักษ์  อภิรักษ์ชนะโชค โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงปภาวดี  ภักดีดำรงค์สกุล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายปภาวินท์  มารุเกล้า โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงปราณรักษ์  เมืองมูล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายปวรปรัชญ์  สมบุตร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงพิชญดา  ปินตา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ปุรินันท์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงพิรดาพัรรษ์  เปี่ยมลาภพริ้ง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายภัทรพงศ์  ชนะวงษา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายเมธาพันธุ์  เมธานิพัทธ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายเมธิชัย  จตุวิวัฒนพงศ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายรณัสถ์ชัย  ชูยกปิ่น โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายรัฐนนันท์  ชุมแสง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายราเมศวร์  ลุงตา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายวรชน  จันตา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายวรโชติ  ชัยวัชรพร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายวรเมธ  แก้วเรือง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ประชุม โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายวิกรม  ศรีเที่ยง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงวิชญาพร  พึ่งตน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงวิภวานี  บุญประจวบ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายวีรากร  จงเจริญ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงศรัณรพร  ทองสะอาด โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายศรัณวิชญ์  ใสส่อง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงศรุดา  ศิริมงคล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงศศิกาญจน์  คงอยู่ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงศิวกานต์  บุพศิริ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงศุภานัน  อุ่นเมือง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงสะยามล  ตาสาย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
590 เด็กชายสิรภพ  ไชยชนะ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วสัก โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายอติกันต์  แท้วีระพันธุ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายอนนต์  ศิริอ่อน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงอริสา  วงเวียน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายอัครชัย  ติสนธิ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายอัชวิน  สิริสุชากุล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงอัญชลีพร  บุญสม โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายอินทรัตน์  สิงห์แก้ว โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายเอกพันธ์  ภวิษฐ์ไพศาล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงกนกพร  อินสะริยะ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายกวิน  โกวิทย์วิจารณ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกัณฑ์ธิชา  สุภาพ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงกาญจน์กนก  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกาญจนา  สุขสรี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกุณฑลี  เมืองใจ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงฉัตรพร  อินถอด โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายชนาธิป  อุนจะนำ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงญาดา  วัฒนะ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายโญดา  จุ้ยปลอด โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงฐติมา  แป๊ะหลี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์โม โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บัวละออ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณัฐนิชา  สามเป็ง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธริยะ  สรรค์ชิติ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงธัญวรัชญ์  ภู่พลับ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปภาดา  ภักดีดำรงค์สกุล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  จันทร์โลหิต โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายปวริศ  ไชยวงค์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปวิชญา  หว่านชัยสิทธิ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายปารเมศ  พลวาปี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปิยาภรณ์  คาบอินทร์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพิชญธิดา  จินนาวงค์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายพีรดนย์  หาญป่า โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงภคพร  ประดับเดือนเด่น โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ปานละออง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงเมธาวี  ยอมใจอยู่ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  โสกสินธิ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงวชรพร  เขียวภา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงศตพร  กันทะเสนา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงศิริรัตน์  มั่นศรี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงสาริสา  ขันธนา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงสิรินดา  น้ำคำ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสุภาวิตา  ชุมภู โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงอภิชญา  มั่งดี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายอัคคเดช  กว้างนอก โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงอัญชิษฐา  รัชอินทร์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอาณัญชา  รัชอินทร์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ทาอินทร์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงแอน  ทองดี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงแสง  คำ โรงเรียนวัดขะจาว ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงหลาวคำ  ลุงกาวิ โรงเรียนวัดขะจาว ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายกฤชณกร  ชัยนารักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงกฤชนนท์  บุญชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายกฤตภาส  จิโรจน์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงกวินธิดา  ทาแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงกวิสรา  ประชุม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เนื้อรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายกัณฑ์ทวี  ทีฆะสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงกัลยกร  สรวิสูตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงกาญจ์นรี  มาลาเอี่ยม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายกิตติพันธุ์  แสนโพธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงเก้ากัลยา  ผงทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายเก้าคุณ  เลิศรัตประภากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงเขมภัสสร์  ขาวราศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงเขมิกา  ปัญญานะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
656 เด็กหญิงเขมิกาณัฎฐ์  สมบัติโพธิกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายคุณคณิน  โล่วาณิชย์พัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายคุณภัทร  จิตหฤษฎ์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงจอมขวัญ  พัวพรสวรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายจักษ์มงคล  อัญญประเสริฐ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงจารุชา  คันธา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงจารุวรรณ  เทโวขัติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายจิรัฏฐ์  เลิศวิริยานันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงจีรญาดา  ชัยรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงเจิมขวัญ  จันทร์แจ่ม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
666 เด็กชายฉันทัช  เชื้อสะอาด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายชนกันต์  ทุ่งไพศาล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายชนนัช  แก้วประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายชนาธิป  สถิตเมธี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายชนุตร์  พงษ์วานิช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายชวภณ  เนติสิงหะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายชวิน  คุณศิลป์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายชัยธนกรณ์  โหล่คำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายชัยพัฒน์  พิพัฒนพิภพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายชิติพัทธ์  อัศวภูมิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยาวุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปิ่นเกษม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายญาณวุฒิ  พิทักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงญาณิดา  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายฐกฤต  ศุภศิริภิญโญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายฐิติพันธ์  กิตติธนพิศาล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงฐิติวรดา  ขุนจินดา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายณชพล  บัวชุม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงณฐกมล  วุฒิสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายณภัทร  เวชชากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายณภัทร  ไชยวงศา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงณภาภัช  ชินวัตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงณมาตา  ยาสมุทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายณวัฒน์  พงเลา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายณัชชานน  สายแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงณัฏฐารมย์  กฤตยากรนุพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุวรรณภูมิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
693 เด็กชายณัฐชธรณ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายณัฐณกรณ์  สุดแดน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
695 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เชียงเงิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายณัฐพล  จิรสินการิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงณิชกานต์  อ่ำรอด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงณิชาพร  รอตภัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
699 เด็กชายเตชินท์  ปินทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายทยากร  สุริเย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงทรรศชล  แย้มสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายทัพย์ภูวิศ  สุวโรจน์ภูบดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายแทนคุณ  เจริญเลิศธนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายธนกร  คูหะสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายธนพล  วงศ์สิงห์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายธนวัฒน์  สุขนภาสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายธมนันท์  ปิยะวรรณศิริกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
708 เด็กชายธรรมทิวัตถ์  วิเศษสิงห์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชมภู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เตชะอุดมเดช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายธาม  ทำดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายธาวิน  ศุภโชคสถาพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายธิติพัทธ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายธีรเมธ  เสาร์คำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายธีร์รัชชัย  ตามา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายธีร์  สุขตระกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงนมณ  พรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตต์วราวงษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายนันทพงษ์  น้อยสุขเสริม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายนาธัน  มณีวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
721 เด็กชายนิชฌาณ  ผดุงกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงนิชาภา  สกุล ณ มรรคา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
723 เด็กชายบรรณสรณ์  คุณานันสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายบุญยากร  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายบุรินทร์  คำขัติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงเบญญาภา  พิมสาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
727 เด็กชายปติเวธ  จุลวงษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายประวีร์เทพ  แพทย์รัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายปรัชญา  วรสิทธิดำรง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายปราชญา  วิจิตรรังรอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายปัณณธร  อมรรังสรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงปานรดา  รุ่งวรกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
733 เด็กหญิงปารมิตา  สุทธนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายปิติพัฒน์  ยศบัวพิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
735 เด็กชายปุณณ์รพี  ชิงชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงพรรณลักษณ์  เหมืองสอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
737 เด็กหญิงพลอยพรินทร์  ตรีวัฒนกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
738 เด็กหญิงพลอยแสง  ชุ่มมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงพศิกา  แสงสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
740 เด็กชายพศิน  พวงสมบัติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  บุญขจร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายพัฒธนะพงศ์  ตันตระวรศิลป์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ผลประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายพันธิน  ใจทาหลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายพิชชากร  บุญขจร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายพิธิวัฒน์  พรหมเทศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายพิภัช  สุรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายพิภากร  อินทราวุธ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
749 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์มงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
750 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  วงศ์เจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พัชรธนโรจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายพิสิฐชัย  ศิริวัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายพีรธัช  มหาเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงพุทธินันท์  กันทรโชติพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงแพรวพันดาว  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
756 เด็กหญิงภคพร  สุรพงศานุรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายภคพล  เผือกจันทึก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
758 เด็กชายภทร  เงินกอบทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
759 เด็กชายภพณภัทร  ปัณฑรางกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงภัคจิรารัชย์  สมบัติโพธิกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายภัทรพล  ปนัตตา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงภิญญาดา  ใบโสด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
763 เด็กชายภีม  สีตะพันธุ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
764 เด็กชายภูมิรภีพัธน์  พิณไชย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
765 เด็กชายภูรินท์ธรรศ  โพธิไพรัตนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายมณฑล  มูลน้อย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายมีนกร  สิงห์ภิรมย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
768 เด็กชายยศบดินทร์  ใจข้อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายรพีพงษ์  ณ น่าน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงรวิชา  ตุ้มวอน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายรัชชานนท์  สว่างเนตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงรัฐธิดา  เมืองแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงลฎาภา  พรพ้นภัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงลภัสรดา  อมรศรีสัจจะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงลักษณ์พร  จุลวงษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายวทัญญู  กุลจลา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
777 เด็กหญิงวรปรียา  ไทยสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงวรพิชชา  คุณเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
779 เด็กชายวรภัทร  พรหมนิเวศน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายวรเมศร์  วัฒนาสุรกิตต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงวริศรา  จอมแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงวัลลภัคร  วคินเดชา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายวัศพล  ไชยวัณณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงวารัตดา  อินชนบท โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายวิน  วรทรัพย์ไพศาล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงวีรินทร์  เลิศเศรษฐการกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
787 เด็กชายศฏคุณ  เพิ่มพานิช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายศศิศ  เชียงโยธากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงศิรภัทร  ศรีกำพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายศิรวิชญ์  ใจดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
791 เด็กชายศุภกานต์  ชมคอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายศุภวัฒน์  ตันตระกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงศุภารัฐฐ์  โฆษิตสกุลชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
794 เด็กชายสิปปกร  เกตุสิทธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
795 เด็กชายสิรวิชญ์  กิตติเฉลิมโรจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงสิริพัชร  กันทะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงสุณัฐชา  สมมิตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงสุวิชาดา  อนันเอื้อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
799 เด็กชายอชิระ  ชูสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายอนาคิน  คันธดอกไม้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงอริญชย์  ตนะทิพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  อนรรฆ โกโกซ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
803 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แสนใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
804 เด็กชายอัทธวีร์  วริศวงศ์โกศล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
805 เด็กหญิงอิงฟ้า  ตันติธนเดช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
806 เด็กหญิงกชพร  เพิ่มกำลังพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงกนกอร  กาญจนรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
808 นายกฤตภาส  ตระกูลพัว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายกษิดิศ  จรบุรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวกัญญ์นลิน  สุจาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงกัญญ์วรางศ์  ครินชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คีรีต๊ะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตันสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ทีฆะสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายกันตินันท์  ทั่งทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายกาณฑ์  เลาหพูนรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายคณิศร  ลาดปาละ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ฟูเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงชญภัค  สาทำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงชนกพร  เพิ่มพูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
823 นางสาวชนกานต์  จากน่าน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงชนันท์ภัสส์  ตาเจริญเมือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงชนิกานต์  ใสดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงชนิตา  คุตตะเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงชนิอุสา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายชยพล  ว่องชาญอุดม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายชินบัญชร  นันซอรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงฐานิตารัชต์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงฐิติวรดา  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวณฐนนท์  พรหมแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายณฐนนท์  วัฒนพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายณพธนณัฐ  เทดพงศ์พันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงณัชชา  ตุนาโป่ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงณัชชา  อานนทวิลาส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายณัฏฐพัชร์  ทวีจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงณัฐชนันท์   ชมพูนุทแจ่มจรัส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงณัฐชยาภัค  ใจคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตะมะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายณัฐนันท์  อุประ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงณิชารีย์  มีราจง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงดวงกมล  ปันชูศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงดากานดา  ปิยะกรทวีรุ่ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายตรัยบุณณ์  เกิดส่ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงทยิดา  ก๋าบุญเรือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
848 นายธนกร  ขันทมณี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายธนบดี  สีห์โสภณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
851 นายธนพัฒน์  อุตรเคียนต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายธนเสฏฐ์  กิตติพิตรพิบูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายธนาตย์  หาญสงคราม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงธัญญธิษณ์  พรศาลนุวัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงธัญญาดา  ทองใบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันวัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายนันทวัฒน์  ภู่สมบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงนันทิพร  ทองมณี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงปฐมาส  ตรุษไทย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
861 นายปภังกร  นิรวัชธ์สุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
862 นางสาวปภาดา  จิรัสยากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงประภาศิริ  ถึงแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายปริชาพล  สีระแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวปรียาพร  ร่มโพธิ์เจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
866 นายปัณณวัฒน์  ทองปรอน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงปุญญิศา  กงล้อม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายพชร  พิณเสนาะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงพรวรินทร์  เทพน้ำทิพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายพลวรรธน์  ลิ้วประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายพันธ์ุพิภพ  กองบุญเทียม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายพัสกร  มีชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงพาขวัญ  ปริยะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
874 นางสาวพิชชาอร  ณ ลำแาง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใหม่แก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงพีรญาณ์  พลเยี่ยม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายพีรัช  สมบูรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
878 นางสาวพุดพิชฌา  สุภาสี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงภัชณดา  จิรภาสอังกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงภัทรพร  ลมอ่อน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
881 นางสาวภัทรานิษฐ์  ยุทธศิลป์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงภาวินี  รบเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงมีนา  ประดิษฐสอน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงมุญชุพร  จุฬบรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายรอยล  วรรณประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายรอยล  อนุกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงรักขวัญ  จันทร์แจ่ม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงรัญธิดาภา  สิงห์ชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงรินรดา  จิตระวิชเวช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงฤทัยพัชร์  ธนเรืองสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงลักษิกา  เผือกผล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงวจนภรณ์  เลาลลิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงวชิรฉัตร์  พรหมเสนใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
894 นางสาววรณัฏฐ์  ธรรมวิทย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
895 นายวรพล  ทาส้าว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงวรยา  พงษ์ชัยสิทธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
897 นางสาววรรณิการ์  หงษ์ทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายวริทธิ์นันท์  วงษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายวัชระ  ตัจฉนีกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  เวชชากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายวีระกรานต์  จิตต์อารีย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงศตพร  ธนปัญญากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายศิร  ตั้งจิตรตระกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงสิริกมล  กราวสิบสาม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
906 นายสีทันดร  สอาดอาวุธ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายสีหบดินทร์  ยธิกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงสุพิชญา  ชอบธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายเสฎฐพงศ์  เจริญสุทธิโยธิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เรื่องรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
911 นายโสมนัส  เลิศพงศ์พิรุฬห์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายอติคุณ  ชัยวรรณะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดีเพิ่มพิพัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายกมลภพ  เดชวงศ์ญา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายกฤติน  วาสนาสมสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงกฤษณา  เสริมศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เหล่าพาณิชย์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันธรังสิมันตุ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายกีรติกวิน  มานพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงกุลพิชชา  สมมะณะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายเขมณัฎฐ  ต้นใส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงเขมสิริ  ฟูเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงจณิสตา  ผดุงกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงจิรัชญา  ชูเล้ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงจิรานุช  เก่งสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายจิรายุ  วังศรีคูณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงชนกภรณ์  คำอินต๊ะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงชนิสรา  จรัลเกียรติกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงชยภัค  โรจนะสิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงชรินทิพย์  กิตติเฉลิมโรจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงชัญญา  ศิริมาลัยสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงชัญญานุช  หาญใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายชิษณุพงศ์  พุทธปวน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงชุติกาาญจน์  ชมดอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงญาณชาดา  สิงห์ใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงญิชญาดา  สพานทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายฐปนพัฒน์  เจียสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงฐิติวรดา  คณิตปัญญาเจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงณญาตา  ยาสมุทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายณธรรม์  คำเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงณธิดา  ไพยารมณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงณนิดา  พิชวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เย็นแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายณัฐดนัย  สุขศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงณัฐนรี  พิทักษ์ไตรภพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายณัฐภัทร  ปันทนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงณัฐศาภรณ์  แก้วเกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงณิชญาดา  สพานทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายดรัณ  พัฒนะคูหา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงดลชนก  อินทจักร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงดวงพัชรภรณ์  โตสำราญกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายติณณวิชญ์  บัวอ่อน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายติณห์  เกิดผลวัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายธนกร  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงธนวรรณ  คนใจซื่อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายธนวิชญ์  ตันเจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายธนานพ  ไชยเสนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายธีภพ  จันทร์คง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ภูธรใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายธีรวิชญ์  อุ่นศิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายนธีธัช  คำเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงนภธร  คมชาญศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงนรินทร์พร  นุใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงนลินรัตน์  แต้ทองพูนสิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงนวพร  ดวงมะลิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงบุญญาพร  คำภีระ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงเบญญาภา  สูงขาว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงปราณปริยา  ศรีนวล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายปรานต์ภูมิ  จันตา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงปริญญ์  นทีคีรีกาญจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  เข็มทิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กชายปัญญพนต์  เสาร์เขียว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงปาณิสรา  บ่อเงิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายปุณณ  ปุณณะบุตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายปุณณัทธีร์  อมรรังสรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงเป็นบุญ  วงศ์จักร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงพชรมน  วิรยศิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงพรไพลิน  ผาบุตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงพราวแสง  วัฒนาพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายพัทธดนย์  ชมชื่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงพาณิภัค  พุทธิมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงพิชชาภา  มณีศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงพิชญ์ฌา  ศรีเพ็ชร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงพิชญา  มารัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงพิณนเรศ  เมืองแมน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  นันทวาศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงพิมพ์นภิศ  กองบุญเทียม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จิตตวัฒนรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพิมพ์ประภัสร์  ไชยชมภู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงพิรญาณ์  พงศ์หล่อพิศิษฏ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงพีรดา  พงษ์ปลัด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายพีรวิส  ศรเผ่า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงพุทธรักษา  จิตรนวเสถียร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงภาขวัญ  พรประทานสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายภาคิณ  ขันติโสภณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายภาคิน  พิณเสนาะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กชายภาคิน  มหาวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายภูธน  แสงชาติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายภูมิรพี  ฝอยหิรัญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายภูริณัฐ  สุภาพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายภูรี  มุตตารักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายภูษณสิทธิ์  คงเหลือ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงมรินธิดา  โนนคล้อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายยศพัฒน์  บุญสม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายรวินท์วัชร  ตั้งเฉลิมวงษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงรวิสรา  บุญเป็ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายรัชกฤช  ขยัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงรัตนรัตน์  เลาลลิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงรัมภาพัชร์  ปันทา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายรามิล  บัญฑิตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงรินรดา  อุทธโยธา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงรินลดา  สมใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงรุ่งจิราค์  ตาป้อม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงลภัสรดา  วิสุทธิ์ธนานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายวรกฤต  เลิศตระการดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายวรท  ไชยวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงวรฤทัย  สมชนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายวรวัจน์  หวังสันติธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงวรางค์ศิริ  พันธุ์ณรงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายวริศ  ตัจฉนีกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายวสุ  ปัญญาแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายวัชรธร  ขำประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายวาทิต  ลอมศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงวิรินดา  ต๊ะดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงวิลิปดา  วงค์แก่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศักดิ์ขจรภพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายศิรวิชญ์  จินาวา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายศิรวิศว์  ลาภเลิศสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายศิริมงคล  เชี่ยวชาญธนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายสวัฒก์  จันทนพศิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงสุพิชญา  พิมสารี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายสุรเวศม์  พนาวัลย์คีรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายอชิตะ  พ่อค้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงอชิรญา  บุญก้ำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายอภิภู  ไตรปิ่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงอเมลี ปพิชญา  โกโกซ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายอัครพัชร์  อักษรเดช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงอัยญดา  ปงใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงอารยา  บุญโชคช่วย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงอิสรีย์  จิโรจน์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายฮิโรโตะ  อีโต้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงกฤติยาณี  วังเป็ง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กชายกวินภพ  กันทนาวินนท์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงกัญญานัท  ละอำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงจารุพิชญา  ปัญญา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงจารุพิชญา  หนูแย้ม โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงจิตรลดา  เขียวตา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 คณิตประถม
1048 เด็กชายชิณภัทร  อนุวงค์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงฐิดาภรณ์  มะโนสา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงฐิตาภา  เรืองงาม โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงณหทัย  สร้อยระย้าแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สัคคะเจริญสิน โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงณัฐรดา  ชมสวรรค์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงณิชกานต์  มาก๋า โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กชายธนกฤต  ธาตุทอง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงธนัญชนก  ณรงค์ชัย โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงธนัญชนก  ใจขอด โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงธัญชนก  ปาลี โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงนภัสสร  ขัติยะ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงน้ำทิพย์  พาจรทิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงปราณิศา  คำลือ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กชายปาณัสม์  หน่อพุธ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทะขันธ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงพลอยใจ  ศิระชัยศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงคำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงพิรญาณ์  การินทร์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กชายพีรดนย์  จินะ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายฟ้าประธาน  คุ้มณานนต์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงภควดี  จิระวัง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายภัคพล  น้ำนุช โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงภัณฑิรา  อินหลาน โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงภูฟ้า  อุ่นจิโน โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายภูริภัทร  อิงธนานุวัตน์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กชายมนภัทร  มีนาค โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงรติกาล  ตันติวิเศษทิพย์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงวาริ  จันต๊ะจาย โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กชายวิรุฬห์  ศรีแสงวณิชวิมล โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงศศิร์ขวัญ  จันต๊ะตึง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงศิริพรรณ  ปัณโณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายสรวุชญ์  อุทัศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงสรัณชนา  ปัญญา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงสุณัฐา  คำปา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กชายอภิโชค  ศรีภา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงอังสุมา  สิทธิสิงห์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงอัจฉราภา  ใจคำมูล โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กชายอัชฌา  ปาลี โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กชายอาชวิน  อินตายวง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงกมลทิพย์  ฟูฟอง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายก้องคุณ  ยอดใจเพ็ชร โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงกัญจน์กร  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  คำดา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายกัณชนะ  สุกันธา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายกิตติพงศ์  ณ พล โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายเกียรติกร  ศรียาบ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เดือนขึ้น โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายจตุพงศ์  ศรีเมืองมา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายจารุกิตติ์  กาวิระ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงจีรนันท์  หีบแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายเจษฎา  กะโรไลท์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายชยากร  วงค์คม โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายชัยรัตน์  สุวรรณวาส โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายณภัทร  จอมใจป้อ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงณหทัย  พิมพ์ทอง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงณัชชา  ปินตาคำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายณัฎฐนันท์  อินปั๋น โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายณัฐชนน  ทุนกิจใจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ฟูประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงณัฐพร  เจริญสุข โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายณัฐวัศห์  มีโชค โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายณิชชานน  ด้วงอิน โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงณิชาภัทร  วรรธนานันต์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายตรีธวัฒน์  รตนะเลิศวงศ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายตุลการ  รินทร์ชัยศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายธนกร  สุขุม โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายธนภัทร  สิทธิดำรงค์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงธนัชพร  ดวงประเสริฐดี โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชุมภูชัย โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เงินถา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงธัญพิชชา  สุกันธา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายธีร์ธวัช  มณีขัติ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงธีรภรณ์  สิงห์คะราช โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงธีร์วรา  อินตาหน้อย โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงนพัชนันต์  ขัติกุล โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงเนตรนรี  เตปิน โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายปฏิพล  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายปวริศ  ไทยเจริญ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงปวริศา  คันใจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายปิยวิศว์  หน่อแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายปุญญพัฒน์  เทพซาว โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงปุณณิชา  เมืองชมภู โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงพรรณภัทร  ขิติศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไทยกรณ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงพิชญธิดา  อินต๊ะปา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงพิชญา  วรรธนานันต์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายพิเชษฐ์  เจนการค้า โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เป็งวงศ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรัตนากุล โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงภัทรภร  วรรณะใจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงภัทราพร  คำเดช โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงภาวิณี  ด้วงอิน โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายภูมิพัฒน์  พรหมเมือง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงมนต์วลี  คำลือ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงมลธิชา  ศรีนวล โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงเมธาวี  บัวเย็น โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายระพีภัทร์  ปันใจแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายวรเมธ  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงวรรณวรี  ขัติรัตน์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงวรวลัญช์  ปันผาง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงวรัชยา  หน่อพุธ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงวิรากร  อินทร์กอง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายไวทิน  วิเชียร์กันทา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายศภกฤต  นาควัน โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงศรุตา  ทุนละ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงศิริวรรณ  เรืองศรี โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงสาธิดา  วงค์ราช โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายสุภัทรรัชต์  ประดับมุข โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงสุภาวรรณ  มูลกันธา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงสุรีรัตน์  พัทมาสี โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงอมลวรรณ  ปัญญาเจริญ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงอรอมล  ถนอมสินธุ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงอัจฉริยา  มูลเอ้ย โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงอารยา  ศรีมหรรณ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงันัญฐภักษ์  ศิริพงศ์กุล โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายคุระโตะ  ทานากะ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายธนธร  คำอ้อย โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงปภัสสร  หว่าหลิ่งต๊ะ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงปาลิตา  ศิลป์ท้าว โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กชายพัทธดนย์  วงษ์อินทร์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงอัจจิมา  ปันธนนันท์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงธนชพร  เดือนคำ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 นายธนสรณ์  ดุษฎีโรจน์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นางสาวอชิรญา  กรุณา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายคณินท์  อินทรปรีชา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายชัยวัฒน์  พินิจวงษ์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายชีพชนก  เมืองธรรม โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ป้อมมโน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายปฏิภาณ  มูชัย โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายปัณณวิชญ์  สธนกุล โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายปิติพงค์  ศิริสม โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงสุชานันท์  บุญเกิด โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงสุธีมนต์  ปลูกสร้าง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงกชพร  ปัญญารักษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงกมลพรรณ  ไชยรังษี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กชายกรกฎ  ลิ้มศิริ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงกรกนก  วงค์กา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงกรพิชญา  ชัยชนะชากุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงกรภัทร  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กชายกฤตติน  พุ่มทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงกษมา  กินณรงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงกัญจ์ชญาน์  วิกัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงกัญชพร  ดงสงัด โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลือชา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จันต๊ะมงคล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงกันติชา  ขาวเถิน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงกานต์ทิพย์พร  ซินวาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุจา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1198 เด็กชายกิตติกรเจริญ  อุษณีย์วิสุทธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายกิตติทัศน์  วชิรธนากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงกุลกันยลักษณ์  เรือนเหมย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงเกณิกา  พูลทะจักร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสงพันตา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กชายคารีม  ต้นแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมจักร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงจิดาภา  เด่นกิริยาพงศ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงจิดาภา  โกสุมศุภมาลา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงจินดาภัทร  พฤฒิธีรธำรง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กชายเจษฎา  จงศิริวัฒนากูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กชายชญานนท์  แก้วแดง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงชนิภรณ์  หงษ์สอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กชายชวรรณกร  พวงมาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงชวิศา  มาระดา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทรรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงชุติกานต์  พิละกันทา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กชายซอดิ๊ค  ตติยะภูรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กชายซาบิ๊ค  ตติยะภูรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กชายฐปนนท์  อ่อนช่อน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กชายฐานพัฒน์  สายไฮคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กชายฐาปนพงษ์  ไชยมงคล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงฐิติธันย์  คงสง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กชายณธพล  ขัติยะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงณัฏฐณัฐ  จีรชัยคุปต์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ต๊ะวงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ถาลี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงณัฐณิชา  มาลัยทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ้วนล้วน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงณัฐธนพร  จินะใจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงทัตชญา  สรรพบพิตร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กชายธนดล  อภิชาตโยธินน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงธนพร  ดวงมะภี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงธนภร  ศรไชย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กชายธนรัตน์  โกเสส โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กชายธนวัฒน์  อนันต์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กชายธนัช  มหา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ห้วยทราย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มะทะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงธัญพิชชา  อุทร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงนรีกานต์  คำมาเมือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีมา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กชายนันทพฤกษ์  พวงชัยภูมิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงนารดา  ตาแส่ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงน้ำใส  กระเสาร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิเคราะห์งาน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กชายปฐวี  เอกบรมสิริ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงปรางวรินทร์  อินแหลง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงปราณิศา  เจริญสุข โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงปรียานันท์  ไผ่สนจำลองศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กชายปวริศ  จันทะสาร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กชายปวเรศ  ทาสิงห์คำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงปัณณพร  ขันแข็ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงปาณัสม์  ทำเสาร์มูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงปานชีวา  พึ่งบุญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงปิยวรรณ  ขันแข็ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กชายปิยวัชน์  จอมหาร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กชายปุณณวิช  วานิชพิพัฒน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  จันทร์แก้วมูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงพรประเสริฐ  สานหมวง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กชายพรปิยะ  เหลืองสุวรรณ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1259 เด็กชายพรพิทักษ์  ศรศิริวงศ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สายปินตา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงพัทธนันท์  ขินแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงพิชชา  ยาวิชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กชายพิชชากร  ขจิตพงศ์ไพศาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงพิชญาภัค  คำตุ้ย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  พวงมาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ทิพย์ชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงพิรัชชนก  พันธุ์เพิ่ม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1268 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กชายพีรวิชญ์  โปธิปัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กชายภพธรรม  จันทร์ทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงภัณฑิลา  กันทะเรือน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงภัทรจีรา  เฮงวิรัต โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1273 เด็กชายภัทรนรรธ  โปธิมอย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กชายภัทรพล  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงภัทรภร  กลางประพันธ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงภัศราพรรญ์  วงค์วัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงภาวศุทธิ  ดอกไม้ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงภิรัญญา  เทียมตา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงภูณิสรา  เตชะสืบ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1280 เด็กชายภูวิศ  เหล่าพาณิชพิทักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กชายมณเศรษฐ์  ภัทรเศรษฐ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1282 เด็กชายมีริษฐ์  ศรีชะบา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1283 เด็กชายเมธาสิทธิ์  วรุณพงศ์ปกรณ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงรวิสรา  หิมะกลัส โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กชายรัชพล  นภานิวัติกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงรินลดา  ปัญญา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1287 เด็กชายรุ่งโรจน์  ป้อเครือ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1288 เด็กชายวรชิต  ขันแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1289 เด็กชายวรวัฒน์  แบบอย่าง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงวรากร  หลาวคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงศรัณยภรณ์  คำเจริญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1292 เด็กชายศิระ  กาญจนมุสิก โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1293 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์ศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1294 เด็กชายศุภสัณห์  ผามั่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1295 เด็กชายสกรรจ์  คำอักษร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1296 เด็กชายสรัล  สิงหรา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงสวิตตา  พญาชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กชายสิรวิชญ์  เขื่อนวัง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงสุชัญญา  จอมคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงสุดที่รัก  ป้อมโอชา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1301 เด็กชายสุพพรชัย  บุตรเต โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงหัถญาภรณ์  ปันต๊ะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กชายเหมรัศมิ์  เนเบนซอล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1304 เด็กหญิงอภิชญา  สุนทร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงอรปรียา  บุญทารักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1306 เด็กชายอัชวิน  กุมาร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1307 เด็กหญิงอัฑฒ์ภิญญา  กันธิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงกชพร  ขาวน้อย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โยธา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิญญรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายจักรพงษ์  กี้ประสพสุข โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงฌณิฏฐา  คงคล่อง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฤทธิศร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายธน  พานเพชรสุขุม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 นางสาวธนาภรณ์  ขบวนงาม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงธัญสิริ  กมล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 นายธีรพงศ์  แขกแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายนิติภูมิ  เศรษฐรุ่งเรือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 นางสาวเบญญาภา  โกสัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายเบ็น แดนไทย  คอช โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงปัณฑิตา  กุลชาติชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายปิยณัฐ  ธรรมชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงพฤกษพร  เสนาะพรไพร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงพัชร์หทัย  บุญพระรักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 นางสาวพัชร์อริญ  บุญพระรักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงพิชญาภร  มณีคงฤทธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายพีรพัฒน์  เตรียมอ้าย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 นายภัทรนันท์  เจริญผล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงภิญญ์ภัสสร์  ลดาพงษ์พัฒนา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายศิรวิทย์  อ้วนเผือ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงสไบทอง  ชัยแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงสิริภัสสร  กัจฉัปนันทน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงสุภัสสรา  อาษาไชย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงอภิณห์พร  กัจฉัปนันทน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงกชพรรณ  หลิมวานิช โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงกนกรัตน์  ขุนบำรุง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงกมลฉัตร  สุวรรณดุก โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายกฤติน  คันวงศ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายกฤษณ์พีรัช  จิณณ์ศรีเกตุ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงกัญญาศิริ  จันทร์เมือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายคูณเจริญ  เหลืองสุวรรณ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายเคนตะ  ยามาโมโต้ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายจักรกฤษณ์  จองที่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงจิตตะวิสุทธิ์  เสมสุวรรณ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ลิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยะปะนัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายฉัตรทิพย์  ศรีชัยวงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายชนกันต์  สุวรรณดี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงชนาพร  จันทะวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงชนิสรา  กันทวงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงชนิสรา  บุญเฉลียว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายชยพล  บุญเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ธิจันดา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงชัญรัศศ์  วิวัฒน์ธนากูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายชิษณุพงศ์  รักวงษ์ไทย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงโชตินิภา  อารีย์เกิดเพียร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมธิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงญาพศิกานณ์  ไทยใหม่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ลี้ธัญพิสิฐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายณตะวัน  วงศ์เพิ่ม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายณภัทร  ถาชื่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายณัฏฐเกียรติ  ยอดทองเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงณัฐชา  สุขสวัสดิ์ธนกูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อ่อนคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายณัฐนนท์  นฤปิยะกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายณัฐนนท์  ใจมุข โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีพล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงดรัลพร  วงค์นาง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายเตชิต  สุธรรมมา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายไทม์  จิตตระกูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายธนธัช  ฟองตระกูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายธนภัทร  พิณโนเอก โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายธนัท  แซ่ต้วน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายธนัษถ์ดนัย  วงศ์คำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงธนิษฐา  ปัญญา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยมณี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ไทรโรจน์รุ่ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงธาราวดี  ฤทธิ์ฉิ้ม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงธีริศรา  จันต๊ะตา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงนดาภา  ธรรมเตชโภคิน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงนภิศวรรณ  วงศ์วรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงนวรัตน์  วุฒิศร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงนัฐณภัทร  โปธิมอย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงนัทธมน  ปรารภกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปาลี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงนิชาภา  รักร่วม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายบดินทร์  มณีชาติ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงปณัฎฎา  โกสัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงปณาลี  นันต๊ะรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงปพิชญา  จำปาเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงปภัสสร  เกริกสกุลชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงประพิมทิพย์  พุทธศิลป์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายปราปต์  เปลี่ยนบำรุง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายปวีณ  แก้วมณี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายปัณณวิชญ์  นพสุจริตรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงปาณิสรา  เพียรรักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงปาริชาติ  ศักดิ์ศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายปุณยพัฒน์  แก้วยอดหล้า โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายปุณยวิชญ์  สุทธิสันต์ชาญชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  มหาวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายพรชัย  เลาหล่าย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายพรพิพัฒน์  มาศิริ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงพัชชา  ดีปานแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงพัชรพร  เปียงเจริญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มะลิทา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายพัฒนกรณ์  คำทอน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงพัฒนการณ์  คำทอน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงพัตร์พิมล  ดวงบาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงพิชญธิดา  เขียวรุ่งเพ็ชร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงพิชญา  พิทักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงพิชญานิน  ยอมใบ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงพิญชาภรณ์  นิ่มอนงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงพิรดา  ภู่พร้อมพันธุ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงพุฒิพิมล  ชุมชอบ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงฟ้านำพร  บุญเนตร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายภควรรธ  ช่างสม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงภรภัทร  สายอะโณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายภวัต  สมศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงภัณฑิลา  มาลังค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงภัทรธิดา  วัฒนกีบุตร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงภัทรมน  โกวิทดำรง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายภาสกร  อายุวรรณา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายภูตะวัน  บุญญพิทักษ์สกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงมินตราภา  วิละชาญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายรพีพงศ์  ภาคนนท์กุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงวรัทยา  รัตติเมธีกร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงวิศุตรา  ดีวงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงเวทิดา  วงศ์ต่อม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงแวณฎาริญษ์  พิละกันทา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงศศิวิมล  พิการัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายศิวกร  วีรประพันธ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายศุภกร  ประสมสวย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายศุภชาครีย์  นราวิสุทธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายศุภณัฐ  กุมารแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายศุภวิชญ์  เตชะมงคล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงศุภาพิชย์  นภานิวัติกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายสรรเสริญ  เจริญทั้งวิวัฒน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงสริดา  ชัม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงสิรินดา  กิตติธรสกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงสิรินาถ  โพธิ์อ่อน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  ศรีดอนชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงสุวิริญช์  อินเขียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงสุวิศา  วิสุทธิชน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงไหมแพรวา  พุ่มเรือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายอริย์ธัช  แสงข่อง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงอริสา  พลประเสริฐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงอษิฎา  อยู่สำราญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงไอยวริญ  ธิเตจ๊ะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  กระสังข์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภาระจร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กชายจิราเจตน์  จอมจรีย์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตึกสุอินทร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กชายณัฐวัตร  เงินท๊อก โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1455 เด็กชายธนภัทร  จำนงนุสรณ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงนลัทพร  เพชรงามกุล โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1457 เด็กชายนัทธพงศ์  น้อยมณี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1458 เด็กชายปภังกร  นครินทร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กชายพชรดนัย  อุ่นเรือน โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1460 เด็กชายพชรพล  บุญธรรม โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กชายภาณุวิชญ์  วงค์ปันสี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กชายเมธี  ตรวจพล โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  รัตนบัลลังก์เดชะ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงวาริศา  โลกภิบาล โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1465 เด็กชายสิรภพ  กันทับ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงหทัยภัทร  ปัญญาจักร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงกนกพร  ลิขิตเจริญเกียรติ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงจิดาภา  ศิริคำน้อย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายแทนคุณ  เชิดชูตระกูลทอง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงนวพร  สุมินทร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายพัชรกฤษฎิ  ยศอัครวรกุล โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายพัชรกฤษฏิ์  ยศอัครวรกุล โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงมนัญชนา  นาคะสถิรกุล โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายรชตะพงศ์  ฉุยฉาย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงรดา  พิพิธวรศิริ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงสวรส  คันธรส โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1477 นายกฤตนันท์  ไชยลังกา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายกฤตภัทร์  การนา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายกฤติเดช  ต่างเพ็ชร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 นายกฤติน  แสงอินทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายกฤษฎ์พัฐ  พรศาลนุวัฒน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงกวิสรา  ทิพย์สม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายกษิดิศ  ประจงการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายกัญจน์  ชูวุฒยากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 นางสาวกัลยภัค  รักษ์ชูชีพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายกานต์นิธิ  ประจำชอบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงกิตติพิชชา  กาวิละ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายกิตติภูมิฐ์  กรจิระเกษมศานติ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 นายกิตติวินท์  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงกีรติญา  จุลละจารี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงเขมจิรา  เสาหงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายคณาธิป  ธรรมบัญชา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายคุณวีร์  สุธีวสินนนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายคุณานนท์  เสือโฮก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 นางสาวงามพร้อม  คุณดิลกกิตติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กชายจามีกร  พวงสายใจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายจารุพิชญ  บัวขุนเณร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงจารุพิชญา  ไชยราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงจินตกัญญา  แสงจง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงจิรภิญญา  คงถาวรสกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 นายเจษฎา  น้อยหมอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงชญาณี  ตั้งศิริคมขำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1503 นางสาวชฎาภัส  เรืองสังข์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายชนัฏฐ์นันท์  เรือทะมิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายชยพล  โออริยกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายชยางกูร  จันทรา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงชยามาส  พรพัฒน์กุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงชยารัตน์  สุทธะพินทุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงชลิตา  ทองงามแท้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายชวกร  สงจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 นายชัชรวีร์  อุปยอด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงชัญญา  ศิริกรพัฒนมงคล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงชัญญา  สายวุฒิกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชายชัยพัฒนา  นันทประเสริฐ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายชัยรัศศ์  รัตนสายใย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายชาคริท  สวนเกลี้ยง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงทวี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงโชติกา  ยวงฟ้า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายโชติวาสน์  ศิริประโชติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 นายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายญาณวุฒิ  กตัญญูกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายฐิติพันธ์  ลีลาอุดมวรกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ประดิษฐ์สุวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงฐิติวรดา  รัตนาวิบูลย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายณชพล  พลเยี่ยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายณภัทร  ทัศนภักดิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงณภัทรา  พริบไหว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 นางสาวณัชชา  เจริญชัยกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงณัชชา  เลี่ยมแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงณัชชา  แสงสินธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายณัชภัค  คนใจซื่อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขัดสาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรวนหาญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงณัฐชา  ศิริพลับพลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายณัฐณชิน  ใหม่พรหม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 นางสาวณัฐนรี  จำปา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงณัฐนันท์  อัครพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายณัฐพงษ์  สาสังข์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายณัฐพัชร์  พรรัชฎากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงณัฐรดา  มณีศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายณัฐวัฒน์  สำลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 นายณัทกร  สุขจีระเดช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงณิชาวีร์  เธียรชัยพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายตฤณ  กลึงกลมเกลียว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงถมทอง  นาคะเกศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงทอไหม  คุ้มวงศ์ดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงธนกมล  วรรณสาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายธนกฤต  ลีลานุช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 นายธนกฤต  แก้วจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายธนเกียรติ  สุกะกรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายธนดล  ชิตามิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงธนัชพรรณ์  วงศร์คุณถาวร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายธนัชพล  สถิตวาณิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 นายธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงธัญญภัสร์  บุญสละ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงธัญญรัศม์  รังรองธานินทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 นายธาดาธิสรณ์  เปเรร่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายธานิน  ลือโขง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงธารน้ำ  นพรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงธารพฤกษา  เสาวภาคย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 นายธีร์ธวัช  ส่องเมืองสุข โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายนพณัฐ  ขันทะสา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายนพณัฐ  โปธิยา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายนพดล  อภิเกษม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายนพปฎล  เหมทัต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงนภสร  เสียงสูง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายนภสินธุ์  ต๊ะปวน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงนภัส  โรจน์รัตน์ศิริกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงนภัสรพี  ชัยวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงนภัสสร  ยาวุฑฒิ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายนริฐ  นิจพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงนลิน  ดุลยประพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงนวรัตน์  หวู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงนัทธมน  เอี่ยมศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงนารดา  อุดรพิมพ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงนิสิตา  สมานมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงบัณฑิตา  แดงขาวเขียว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กชายบารมี  ลีละยุทธโยธิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงบุรัชกร  บริบูรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายปฏิญญา  สังข์พนัส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงปณาลี  โกศลศศิธร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กชายปณิธาน  คำเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงปนิตา  ทองจำรูญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงปพิชญา  เฉลิมพลประภา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 นายปภังกรณ์  ตุงคนาคร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงปภาดา  ตันติสุขุมาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายปรัตถาร  คล้ายแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายปริญญ์  กันทวัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงปวริศา  ปั้นศรีนวล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 นางสาวปวีณ์นาริน  เจียรนิลกุลชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายปิยพล  ไชยสุข โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงปิยมน  นวลใส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 นางสาวปุญชรัศมิ์  วังทองคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  สกุลคู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายปุญญพัฒน์  ประยูรพฤฒามร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงปุญยวีร์  เล้าพานิชวัฒนา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายเปรม  แก้วบุญส่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายเปรมอชิตะ  ดาวเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายพงศกร  ชนะใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายพชร  ทรัพย์บำเรอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กชายพชร  เจริญธีรบูรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงพชรพร  พิพัฒน์สวัสดิกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 นายพชรพล  กันทะวรรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสงลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงพรพระคุณ  เพิ่มสุวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายพริษฐ์  อุตสาหวรารัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 นางสาวพลอยชมพู  พึ่งสุนทรศิริมาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงพลอยปภัส  อนันตเรืองเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงพสชนันท์  บำรุงทรัพย์สกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กชายพสิษฐ์  สมเครือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงพัชญธิดา  สุขชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กชายพัชรวัฒน์  ศิริพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงพัชริญา  ขอดแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1615 นางสาวพัทธปวีณ์  ระพิพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กชายพัสกร  เพชรรักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงพิชชาภา  คุณาทร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฟักทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงพิมพรรณออร  ถิรขจรวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงพิมส์มาดา  ห่อวโนทยาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงพิมสิริ  กองคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กชายพีระวุฒิ  ธรรมมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงเพ็ชรชมพู  ไชยนิตย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กชายเพชรแท้  คุณดิลกกิตติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงแพรวภัทร  ศักดิ์เศรณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1626 นายไพรพันธ์  แสงสว่าง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงฟ้าใส  เมสัน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 นางสาวภัคจิรา  อูปแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงภัณฑิรา  รัตนมงคล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงภัณฑิรา  เลิศธนะโภค โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายภัทร์  อภิญญานุวัฒน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายภัศภพ  ไชยคำถา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1633 นายภาคิน  โพธิจรรยากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงภานุมาส  นาคะเสถียร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายภานุวัชร  แสงนวล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 นายภาวิศ  หลวงธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กชายภูพิงค์  ชมภูบาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กชายภูมินทร์  ภูมิลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กชายภูมินภัส  จรัญเต๋ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กชายภูริจิวัจน์  เวียงวัฒนา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กชายภูรินท์  แบนสุภา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายภูสิทธิ์  คำดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายมนัสนันท์  ว่องเกียรติถาวร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงมาตาปิตุรักษ์  ไชยแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1645 นายยศพัทธ์  จันทร์ตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายรณกร  ระวังงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงรมย์รวินท์  เนตรงาม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายรวิภาส  ตั้งสกุลวัฒนา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 นางสาวรัญชนา  บำรุงทรัพย์สกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กชายรุจิพัทธ์  จิรานุสรณ์กุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงลลิตภัทร  ไชยเจริญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงลักษิกา  นิธิชลสุข โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงวรรณลดา  เตชะตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงวรัชญา  สุภาษี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงวรัทยา  บุญจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กชายวริทธิ์ธร  รัฐผไท โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กชายวริศ  ฤทธิ์มานะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายวสุรินย์  วิศรุตมัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กชายวิชญะ  จันต๊ะมณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กชายวิชาวินย์  ฐิติวัฒนาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กชายศรัสกร  พันธุ์ดอน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กชายศรุต  ลี้จันทรากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงศิริญาปกรณ์  ภูริยากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กชายศิวัช  กาศสนุก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กชายศุภกริชชฐ์  ปัญญแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กชายศุภกฤต  คล่องพานิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายศุภวรรษ  อุดมสารี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กชายเศรษฐสัณห์  กันตีมูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงโศภชา  สุขจีระเดช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงสโรชา  ใจสุนทร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กชายสหรัฐ  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงสาริศา  ทาเกิด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กชายสิทธิกร  สุทธพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายสิระพงศ์  อัครรัชตพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงสิริปภา  ปันทุราภรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 นางสาวสิริวิมล  นันท์ธนะวานิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงสิริอาภา  ปันทุราภรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กชายสุขุม  เปรียบปรางค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงสุชานาถ  ตันตรา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  ตั้งพฤทธิ์กุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญทากลาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎา  เลอศิลป์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงสุภาพักตร์  ยิ่งรักชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงสุรดา  โสภณจิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุภาวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 นางสาวไหมแพรวา  กาวิแหง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กชายอชิตะ  สติใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1688 นางสาวอชิรญา  สันติวัฒนากรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กชายอดิเทพ  สืบต่างใจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายอนันดา  ชินกระจ่างกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงอภิชญา  เลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 นายอภิภูริ์  เตชะวิจิตรชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1693 นายอภิวิชญ์  กรกาญจนารักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กชายอภิวิชญ์  นิลทองคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กชายอมเรศ  เสนาธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงอรจิรา  ศรีนวล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงอักษราภัค  ต้นไพเราะห์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงอังคณา  เกศศอังคณา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงอันฉริยา  แสนใจบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กชายอานนท์  ศรีชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กชายอินทัช  ลีลากนก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายอุกฤษฏ์  อ้อมอารี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงเอมิกา  ลาภหลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงฮิคารุ  มาซุดะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายกรรัช  จิรกิตยางกูร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1706 เด็กชายกฤชณัท  โนโชติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1707 เด็กชายกฤตบุญ  ศิรินันท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1708 เด็กหญิงกฤตพร  ไชยลังกา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1709 เด็กหญิงกัลยากร  แก้วคำฟู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1710 เด็กหญิงกีรติกา  ไชยวิภาสสาทร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1711 เด็กหญิงกุลปรียา  มาละพิงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1712 เด็กชายคุณภัทร  แวงวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1713 เด็กชายจักรภัทร  ปทุมบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1714 เด็กหญิงจินห์จุฑา  เทพนำโสมนัสส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1715 เด็กชายเจตนิพัทธ์  กุณาวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1716 เด็กชายเจตนิพิฐ  กุณาวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1717 เด็กหญิงชญานิน  เกษมเสนากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1718 เด็กหญิงชญานิน  โพธิจรรยากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1719 เด็กหญิงชนัชญาน์  วัฒนสินธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1720 เด็กชายชลันธร  สงจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1721 เด็กชายชวิช  สามนนถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1722 เด็กหญิงชัญญาภัค  ชัยเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1723 เด็กหญิงฐานิรา  ศรีเมือง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1724 เด็กชายณฐพล  วงศ์จีนาพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1725 เด็กหญิงณฐอร  ธรรมวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1726 เด็กหญิงณภัทร์  บุญศรีวงศ์ทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1727 เด็กชายณภัทร์  รุ่งสว่าง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1728 เด็กชายณัชพล  แก้วคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1729 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทะนามแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1730 เด็กชายณัฐรัชต์  คงถาวรสกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1731 เด็กชายดนัยณัฐ  เทพนำโสมนัสส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1732 เด็กชายต้นกล้า  ผ่องปัญญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1733 เด็กหญิงทัชชกร  พิมลศิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1734 เด็กชายทีปกร  ยอดมูลดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1735 เด็กชายธนกร  ศรลัมพ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1736 เด็กชายธนนท์  สุภานุรักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1737 เด็กชายธนวัฒน์  ยานะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1738 เด็กชายธรา  แสงสว่าง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงนพัตร  สุคนธรส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1740 เด็กหญิงนิชชา  พุ่มพวง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1741 เด็กชายบุณพจน์  ฟูมงคล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1742 เด็กชายปพณ  เรืองศิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1743 เด็กชายปรัชญา  ปวงคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1744 เด็กชายปรานต์  อิ่นคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1745 เด็กชายปัณณวิชญ์  วุฒิอิ่น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1746 เด็กหญิงปารณีย์  ทูลคำเตย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1747 เด็กชายพชร  โกฎแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1748 เด็กหญิงพรณภา  พงษ์กลาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1749 เด็กหญิงพลอยแก้วใส  วัฒนานันท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1750 เด็กชายพัชรวัฒน์  รุ่งเรืองศักดิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1751 เด็กชายพัฒน์ภิรมย์  พงษ์พูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงพันพราว  ศรีพยัคฆเศวต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1753 เด็กชายภฤศ  บุญพิทักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1754 เด็กชายภวพล  พลนิกา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1755 เด็กชายภาคิน  วีระนิติกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1756 เด็กชายภาณุพงศ์  อุประโจง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงภีมราฎา  เชื้อคำฟู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1758 เด็กชายภูธิป  งานรุ่งโชติช่วง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1759 เด็กชายภูริช  โอภาพงพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1760 เด็กชายมัชฌิ  มาไชย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1761 เด็กชายรชิตะ  จันทะมงคล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1762 เด็กชายฤชุวิญศ์  ชะวะศิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1763 เด็กหญิงลภัสรดา  ธรรมบัญชา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1764 เด็กชายวรรษพล  ล้นเหลือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1765 เด็กชายวิศรุต  สุนันตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1766 เด็กชายวุฒิภัทร  แสนจัน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงศศิเขมณัฐ  คมณัฏฐ์ภัค โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1768 เด็กชายศิรวิชญ์  วัฒนสินธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1769 เด็กชายศุภกร  ประไพพิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1770 เด็กชายศุภกร  อัครวงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1771 เด็กชายศุภฤกษ์  พรหมกันธา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1772 เด็กชายสติ  โชคอนันต์นิมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงสาวิกา  แก้วกาบคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1774 เด็กชายสิปปวิชญ์  ปราโมทย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1775 เด็กชายสิรวิชญ์  พิชิตภารตะพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1776 เด็กชายสุรุจ  มหัทธนพรรค โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1777 เด็กชายสุวิศิษฏ์  มหัทธนพรรค โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงอชิรญา  เกียรติเชิดแสงสุข โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1779 เด็กชายอธิณัฏฐ์  เถียรรุ่งเรืองชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงอรณิชชา  เจียมประดิษฐ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1781 เด็กชายอรรถพล  บัวหงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1782 เด็กชายอิทธิเดช  ภูอวด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1783 เด็กชายกรภัทร  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ปลาลาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงกวิสรา  ผลดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงกัลยกร  วรรณเสถียร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงกาญจ์ชิยา  เมฆขลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงกุลธิดา  โชติวาณิชย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงฆฤณ  เตชะนันท์นภัส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงจิดาภา  แสงหงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1791 เด็กชายจิรพัส  นะติกา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงจิรัชยา  ฤาชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กชายชนาธิป  ปวงคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1794 เด็กชายชัยธวัช  สงบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายฌนะ  ชัยมงคล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงฐนัชญ์พร  ทศภาทินรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงฐิติชยา  แสนทิพย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงณัฎฐา  จันทร์แดง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงณัฐรดา  นิลแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายดรณ์  คำหอมกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงทักษอร  สุภาวงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กชายทิณภัทร  ถิรารางค์กูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กชายธีรภัทร  เครือธง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1804 เด็กชายนภ  นิมมานเหมินท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1805 เด็กชายนัธทวัฒน์  พรหโมปกรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงเบญญาภา  พันธ์ซาว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กชายปวริศ  ไชยยาติ๊บ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงปวริศา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงปวีณวัสสา  ไตรปกรณ์กุศล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1810 เด็กชายปุณณวัฒณ์  เพ็งทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงเปรมสินี  ประเสริฐบูรณะกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงพัฑฒิดา  สวรรณยานุกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงพัทธนันท์  เจียมวิจักษณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงพิชาพา  ขัดผาบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายพิพิธธน  พานทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1816 เด็กชายพีรณัฏฐ์  ทศภาทินรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายพีรธรรม  ใจแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายโพชฌงค์  วิริยะตระกูลธร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงภวิษย์พร  คงชอบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงภัคฐรินทร์  ไพศาลธนภัทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  การิยา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายภาวิต  สรณถาวรกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงภิญญดา  แก้วเกตุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงภีณฑิลา  เดโชดำรงฤทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1825 เด็กชายภูมิภากร  กนิษฐสวัสดิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงภูริชญา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญเกิด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายรัฐวิรุฬห์  ปะวรณา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายวิทวัส  วิวัฒน์รัตนกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงศศิภา  กาญจนากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงศิรษา  วงภักดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงสีลวัฑฒนี  แก้วปุก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงสุธินี  กาญจนากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายสุนิธิ  โอกระจ่าง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายสุภาพ  สุริยยศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายหรัณย์  เจียมประดิษฐ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายอธิภัทร์ อาร์ม  จันทวิเศษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายอภิชา  แสนทรงสิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงอริสา  บุรกสิกร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงอัญมณี  ธิมาคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงอารมณ์ดี  มณีชาติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงกนิษฐา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1843 เด็กหญิงกวิสรา  พุทธชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1844 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นิลคง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1845 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ศรีทรงผล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  เรือนศร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1847 เด็กหญิงฉันทพิชญา  เพ็ชรปาลีวงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1848 เด็กหญิงชญานิน  รังษีชัชวาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1849 เด็กหญิงชนิตา  พฤกษ์ชินวร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1850 เด็กหญิงชารินา  ชาเวซ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1851 เด็กหญิงชิริญจ์  นิลพันธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1852 เด็กหญิงญาดานาถ  รัตนกัลยา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1853 เด็กหญิงณัฐชยา  ทนดี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1854 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ซากากิบาร่า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1855 เด็กหญิงณัฐวรา  จะนะจินา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1856 เด็กหญิงธนวรรณ  เกษมเศรษฐ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1857 เด็กหญิงนพศิริ  แก้วมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1858 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1859 เด็กหญิงนริญญา  ปันดิษฐ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1860 เด็กหญิงบัณฑิตา  กวางเต้น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1861 เด็กหญิงปภาวริญญ์  คำลือ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1862 เด็กหญิงปรีณาภา  พุทธหน่อแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1863 เด็กหญิงปวิชญา  จันต๊ะมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1864 เด็กหญิงปาลิตา  ชาวปากน้ำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1865 เด็กหญิงพรพรรณ  ศิลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1866 เด็กหญิงพัทธนันท์  ถาคำติ๊บ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1867 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมเผ่า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1868 เด็กหญิงพิณทิพา  แก้วกายา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1869 เด็กหญิงพุทธรักษา  สุภาสี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1870 เด็กหญิงแพรววนิต  เมธาวีกานต์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1871 เด็กหญิงภัทรดา  อ้วนสอาด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1872 เด็กหญิงมีนา  เกียรติธนฉัตร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1873 เด็กหญิงศศิพัชร์  แพร่พิทยากุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1874 เด็กหญิงสุพิชญา  ทาแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1875 เด็กหญิงหยกลีฬหา  พละภิญโญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1876 เด็กหญิงกชพรรณ  น้อยตั้ง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยรังษี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงกฤตยา  จันทร์สุวรรณ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงกันตพิชญ์  ทิวกาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงกันยาพร  โชติอินทร์หอม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงกานดาวดี  ใจสุข โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงกานต์กวิน  ว่องไว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ไชยวงค์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงกุลอรญา  เครือคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงแก้วกัลยาณี  จักสาร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงจันทกานต์  อุตมงค์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงจารุพิชญา  มาร์คัสยัง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงจิรภิญญา  ประพฤติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงโจซีฟีน่า  เกเล่อร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงชนิดาภา  อินเสาร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงชวรีย์  มูลแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงชิชญาส์ุ  ชัยเลิศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงชิสา  ปิยะภาคี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงณปภัช  เหมพัฒน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงณภัคมน  กุลนาจา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงณภัทร  ธนาเพ็ญเต็มดวง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงณวพร  โพธิ์เนียม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุ่มศิริ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  ดีบาง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประชุม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงณัฐฐา  สุขเกษม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บำรุง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญญาเลิศกีรติกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงณิชชา  ยกสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงณิชารีย์  มากบุญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงณิชารีย์  สุทธะ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงดนิตา  ผักหวาน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงถิรดา  พวงบุบผา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงธรรมรินทร์  สุยะหล้า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธรรมมิโกมินทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงธัญญา พุทธินันทน์  คงขุนเทียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงธัญพร  อุนตระกูล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงธัญพร  ไชยวัฒน์ธำรง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงธันย์ชนก  คันธวิวรณ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงธารทองทิพย์  วงค์งาม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงธิดารัตน์  กรกีรติการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เพ็ชรภู่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงนันท์นภัส  ระบิน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงนันทิกานต์  กวีกิจสุนทร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงปทิตตา  จักรฤทธิพงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงปภาดา  ทัศนสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงปรรณสิ์  ไชยจารุวิณิช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงปรานต์  วงศ์วิจิตร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงปริชชานิดา  นุชแจ้งบง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงปริยาภัทร  ปัญญาเปียง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1927 เด็กหญิงปวิมล  จิรวดีกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงปาณิสรา  นามมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงปาณิสรา  หาญณรงค์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงปานตะวัน  นาวาพิสุทธิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงปานไพลิน  หาญประเสริฐพงษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงปารณีย์  ปินชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงปาริชาติ  ชั่งคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงปาลิดา  วัชระศักดิ์ศิลป์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงเปรมา  พรหมจันทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงพนัชกร  พรหมเพ็ชร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงพรนภัส  จั่นสมพงษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงพรนภัส  ฟองคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1939 เด็กหญิงพรปวีณ์  ฟุ้งวิทยา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงพรพรหมขวัญ  จันทร์หอม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงพราวลันฌา  แสนกาศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงพริบพันดาว  หลานคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงพลอยพิชชา  โสรัต โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงพอพันธุ์  ไพวิบูลย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1945 เด็กหญิงพัณภัช  โฉมวิไล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1946 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทัศมากร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงพิงค์ลดา  ใคร้มา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงพิชชากร  ขันแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงพิชชาภา  เมืองใจ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทคลักษณ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  อภิชัยวิโรจน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สุริยะพรหม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงพีรดา  โอชารส โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงแพรวพรรณ  วิบูลสันติพร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงฟ้าใส  อภิวงค์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงภัณฑิรา  วงค์มีบุญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงภัทรพร  ปัญญาเรือง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงภัทรภร  ทนานนท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  ปัญญา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงภูพิงค์  บุญแก้ววุฒิ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงมารีญา  พวงทอง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงรชาดา  มณีขัติย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงรดา  จัตุรัตน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงรมิดา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงรมิดา  เขื่อนวัง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงรักชนันท์  พินเนียม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงรัชวัลภ์  ไทยกิ่ง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงรัตนกร  จรรยวรรธน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงรัตสิกานต์  สิริมังคลารัตน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงรุ่งระวี  อุประกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงรุจิดา  หน่อพอ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงลภัสรดา  มณีเฑียร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงลัลณ์ลณา  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงวรชญา  เวียงสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงวรปภา  กันทะวงค์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงวรรษชล  เดโชสว่าง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงวรฤทัย  ปันนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงวันวิสา  กอนจม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงวิภาวัลย์  เจนแพทย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงวิริฒิภา  ปัทมะสุคนธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงศศินิภา  ชุมภู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงศุภนิดา  บุญทา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงศุภัชญา  โกยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงสมิตานันท์  แก้วมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงสรัญรัส  บวรสุทธิศักดิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงสุภเกต  เพ็ชร์สาคร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงสุรภา  ไชยมณี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงอนัญญา  วรรณโกมล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงอรกัญญา  ตาพรหม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงอรชพร  สายอุ่นเรือน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงอัชฌาวดี  คำปลิว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1992 เด็กหญิงอันนา  อินสวรรค์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วงานอรุณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงเอรดา  ทาจันทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1995 เด็กชายคชภพ  ทิพย์วิชัย โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1996 เด็กหญิงณัฐรักษ์  บุตรลักษณ์ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1997 เด็กชายณัฐวรรธน์  สุทธวงค์ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1998 เด็กหญิงปาณิสรา  อรรคโชติ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1999 เด็กหญิงธนารีย์  วรรณวิจิตร โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2000 เด็กชายพร้อมกุศล  ญาณภาพ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2001 เด็กชายกฤตทรรศ  จอมราช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2002 เด็กชายกัญจน์  ธิติมุทา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2003 เด็กหญิงกัญณรัศศ์  จอมสืบ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2004 เด็กหญิงกันตา  เรืองด้วยธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2005 เด็กชายกีรติภูมิ  ญาณะชื่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2006 เด็กชายจารุวิทย์  รัตนสังวาลย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2007 เด็กหญิงจิณณ์ณิศา  ศรีสัจจะเลิศวาจา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2008 เด็กชายจิตต์  คีรีทวีป โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2009 เด็กชายชนสรณ์  ตัญตรัยรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2010 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไกรศิริกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2011 เด็กชายชยาทิต  บุญศรีพิทักษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2012 เด็กชายชานนท์  โอวาทสกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงญาณิน  จงสุวรรณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2014 เด็กหญิงณฐอร  ตินะขัตย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2015 เด็กหญิงณิมลพรรณ  วงศ์เนียม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2016 เด็กชายเตชพัฒน์  ใจทาหลี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2017 เด็กชายธนพัฒน์  ชัยแก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2018 เด็กชายธีรัช  น่วมอนงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2019 เด็กชายนันทรัตน์  พงศ์ศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2020 เด็กชายนาวา  เดวี่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2021 เด็กชายน้ำฟ้า  ม้าลำพอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงเนตรรดา  พลาสิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2023 เด็กชายปราณ  เหล็กสมบูรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2024 เด็กชายปิยพัทธ์  กฤตธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2025 เด็กชายปุณณวิช  วิฑูรไชยสิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2026 เด็กหญิงผกายเมย  เกิดสว่าง ศิลารักษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงพชรกมล  เปรมปลื้ม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2028 เด็กหญิงพริษฐ์  สายวิจิตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงพัทธนันท์  จริยาคุณา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2030 เด็กหญิงพิชาวีร์  กาบคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2031 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสุขา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2032 เด็กหญิงพิมพ์ภิชญา  อุตรพงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2033 เด็กชายเพชรพล  ธนะพงศ์พร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2034 เด็กชายภฐกฤต  วงศ์สารภี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2035 เด็กหญิงภัทราพร  อินทริยา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2036 เด็กชายภูมิพุทธา  ขาลสุวรรณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2037 เด็กชายยินดี  รังษี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2038 เด็กชายรณกฤต  นิมานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2039 เด็กชายรัชกฤช  คำเสมานันทน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2040 เด็กหญิงรุ่งฤดี  คำเปี้ย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2041 เด็กหญิงลภัสรดา  ตันตรานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2042 เด็กหญิงลภัสรดา  ศีลสังวรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2043 เด็กหญิงวรฤทัย  สิทธิเวช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2044 เด็กหญิงวรีรัตน์  นันทสุขเกษม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2045 เด็กชายวิชญ์พัศ  โสทรทวีพงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2046 เด็กชายศันสวัฒน์  เพียรพจนนารถ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2047 เด็กชายสธนธร  สมสอน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2048 เด็กชายสิรธีร์  คงเดช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2049 เด็กหญิงสุปราณี  จำติ๊บ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2050 เด็กหญิงสุรัชดาพร  รักประชา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2051 เด็กหญิงอนันญา  หาญสืบสาย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2052 เด็กชายอภิทชา  ทองสุขมาก โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2053 เด็กชายอภินันท์  พาที โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2054 เด็กหญิงอรกัญญา  อุดมความสุข โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2055 เด็กหญิงอรณิชชา  เกตุบุญเรือง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2056 เด็กหญิงอรวราดา  พรหมเสน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2057 เด็กชายอัศวิน  พลวิเศษโภคิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2058 เด็กหญิงอาจรีย์  อินทอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2059 เด็กชายเอกวีร์  แช่มประเสริฐ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2060 เด็กหญิงไอริสสา  ศิรโรจน์สถิต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2061 เด็กชายโกษิณ  เฉลิมสุขสันต์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กหญิงข้าวขวัญ  โตประเสริฐ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กชายคณิตกานต์  ตัญตรัยรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กชายชนินท์  แสงสว่าง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงณภัทร  อยู่ในธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2066 นายณัฐภัทร  โปธา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 นายธนกฤต  คุณยศยิ่ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กชายธนิสร  พิสิษฐ์ธนพัต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กชายธาวิน  จิระมหาโภคี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงบุษราคัม  เพชรนิล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2071 นายพิภัช  อิสระไพโรจน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กชายภาคิน  คุณยศยิ่ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2073 นางสาววัสสา  วงศ์แก้วเขียว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2074 นางสาวศตกมล  ปี่แสงเงิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กชายฬูค่า ชนกันต์  บอนด์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2076 นายอธิษฐ​์  เทียนชัย​สิริ​กุล​ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2077 นายอิทธิพัทธ์  เมลลิ่ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กหญิงเอเชีย  เอสโปสิโต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กหญิงเเอนนาเบล ชนากานต์  บอนด์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงกมลชนก  หินแปง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2081 เด็กชายกรภัทร์  นุชธิสาร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2082 เด็กชายกฤติธี  แซ่ด่าน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงกษิรา  ยางงาม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงกัญจนพร  นาคใหม่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงขจรจรรยา  เจริญสุข โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงคณาสิริ  อินทโกสุม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงเคท คัทลียา  วีเวอร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2088 เด็กหญิงจันทมณี  แสนใจยี่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2089 เด็กชายจิรัฏฐ์  ยิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2090 เด็กชายเจิ้นหยี่  ลี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงฉัตรวีร์  ตรีพิพัฒน์กุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงชยากร  เทวนุกูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2093 เด็กชายชลาทิตย์  จุมปาลี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2094 เด็กชายชัชวิน  มังคลาด โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2095 เด็กชายชินณ์  วิศวไพศาล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงญาดา  เสือแก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2097 เด็กหญิงฐิติพร  ก้อนคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2098 เด็กชายณภัทร  สมทานี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เรียนเป็น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ฉายส่องแสง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงณัฐชารัศม์  จันทร์อร่าม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2102 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พฤษสลุง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2103 เด็กหญิงณัฐวรา  คำปัน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงณิชชา  ลิมาจิรากร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2105 เด็กชายทรัพย์มงคล  วงศ์ไชยรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงธนภรณ์  จูฑะพุทธิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2107 เด็กชายธรรมวัตร  เทศเกตุ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2108 เด็กหญิงธัญวธู  ธัญญเจริญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2109 เด็กหญิงธิรดา  พิริยพหลดล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2110 เด็กชายธีธัช  จันทร์สะอาด โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2111 เด็กชายนนทพัทธ์  สามหมื่นคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2112 เด็กชายนบพระ  กลัดเจริญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2113 เด็กหญิงนวินดา  ประภัสสร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2114 เด็กหญิงนันท์นภัส  เลิศมัลลิกาพรพร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2115 เด็กชายนิธิศพันธ์  นาคอ่อน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2116 เด็กหญิงเบญญา  โสภา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2117 เด็กหญิงปภาณิน  จันทร์เยี่ยม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2118 เด็กหญิงปภาดา  ลาวเมือง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2119 เด็กชายปรัตถกร  สินหนัง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2120 เด็กหญิงปวริศา  สุภานุสร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงปัณยวีร์  พัฒนพิเชียร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2122 เด็กหญิงปาณิสรา  เตรียมรังษี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2123 เด็กหญิงปุณย์ศิรา  พงษ์พันธุ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2124 เด็กหญิงปุณิกา  วงศ์ไพบูลย์วัฒน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2125 เด็กชายพรรพ  อารีรอบ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2126 เด็กหญิงพิชญาพร  ขยัน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2127 เด็กหญิงพิชน์สินี  ณ ลำปาง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2128 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อุตรพงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2129 เด็กชายพิรมงคล  บุญชุม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2130 เด็กชายพีร  ทายะรังษี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงพีรดา  ธิจันทร์เปียง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2132 เด็กชายพีรพัฒน์  พิพัฒนเสริญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2133 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2134 เด็กหญิงเพลินพิณ  สิงห์อินทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2135 เด็กหญิงไพลิน  เพชรนิล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2136 เด็กชายภคพล  ตระการจินดานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2137 เด็กชายภคิน  บังคมเนตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2138 เด็กชายภพ  นพรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2139 เด็กหญิงภัณฑิลา  แสงเพ็ชร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2140 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิมพาเนตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2141 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รุจิเกรียงไกร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2142 เด็กชายภูริ  บัวสี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2143 เด็กหญิงภูริชญา  ก้องสมุทร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2144 เด็กหญิงภูริตา  มั่นอาจ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2145 เด็กหญิงเมธาพร  พรมโนภาศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2146 เด็กหญิงรติรัตน์  สุทธะพินทุ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2147 เด็กหญิงรมิตา  วิเชียรวณิชกิจ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2148 เด็กหญิงวรรณนิศา  วงศ์คำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2149 เด็กหญิงวรฤทัย  ลักษณ์ไกรศร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2150 เด็กหญิงวริศา  อินทรียงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2151 เด็กหญิงวิชญาดา  เหนือเพ็ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2152 เด็กชายวินทกร  คำศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2153 เด็กหญิงวีรัญญา  วงศ์สมุทร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2154 เด็กหญิงศตพร  คำภูเวียง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2155 เด็กหญิงศศิกานต์  วุฒิวิบูลย์โชค โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2156 เด็กหญิงศศิประภา  สุทธาชัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2157 เด็กชายศักรนันทน์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2158 เด็กหญิงศิรภัสสร  วีระวงษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2159 เด็กชายเศฎฐวุฒิ  แซ่ตั้ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2160 เด็กหญิงสิริขวัญ  คำชุมภู โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2161 เด็กชายสิรินทร์  ถาวร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2162 เด็กหญิงสุกฤตา  ศิริสุขเกษม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2163 เด็กหญิงสุธีรา  แซ่เล้า โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2164 เด็กหญิงสุพัตรา  มาทอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2165 เด็กหญิงสุภวรินทร์  แก่นสาร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2166 เด็กหญิงอักษราภัค  หลวงภักดี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2167 เด็กชายอัครินทร์  สิระไพบูลย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ลีเสถียรกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2169 เด็กหญิงอัณณาภา  อุปันโน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2170 เด็กชายอานนท์  สารพัดโชค โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2171 เด็กหญิงอีว่า  พลายิสโนะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2172 เด็กหญิงจารุพร  เตชัษณาวุธ วิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
2173 เด็กชายณพนภัส  ธนัญชนะ วิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
2174 เด็กชายณพรัตน์  ธนัญชนะ วิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
2175 เด็กชายบวรลักษณ์  พิมพ์วงศ์ วิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
2176 เด็กหญิงบัณธรัตน์  จีนเสมียน วิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
2177 เด็กชายวิชธนินท์  จอนสมจิตร วิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
2178 เด็กชายอังกูร  ธนาสิทธิกุล วิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
2179 เด็กหญิงชวิศา  ด่านปิยโชคกุล วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2180 เด็กชายณฐกร  ชินอนุกูลพงศ์ วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2181 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชุ่มปี วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2182 เด็กชายธนันท์รัฐ  จอนสมจิตร์ วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2183 เด็กชายธัญย์พิชญะ  ประกายวิทย์ วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2184 เด็กชายนิติธร  ธิยานันท์ วิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2185 เด็กหญิงเปรมณิกา  วาสนาพันธ์พงศ์ วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2186 เด็กหญิงพิมพ์พิชาญดา  พิศาลวัฒนา วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2187 เด็กชายภณธกร  เอี่ยมสะอาด วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2188 เด็กหญิงมาริสา  จั่นถาวร วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2189 เด็กหญิงรวงข้าว  ปัญญาพรวิทยา วิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2190 เด็กหญิงล้วนฤทัย  เชื้อชมภู วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2191 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปวนหนอง วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2192 เด็กชายศุภกร  จุฑาเทพ วิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2193 เด็กหญิงสิพิมพ์  อินทรัตน์ วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2194 เด็กหญิงอรชพร  จงสุข วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2195 เด็กชายอันวา  อัศววิริยะกุล วิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2196 เด็กชายณัฐวัชต์  กิตติรักษ์วรกุล วิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2197 เด็กหญิงธนัญชนก  นราธิตระกูล วิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2198 เด็กหญิงพัชริดา  คุ้มเกียรติ วิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2199 เด็กชายภพธรรม  เพาะเจริญ วิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2200 เด็กหญิงอารีฟะฮ์  ชาญชัยชนะ วิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2201 เด็กหญิงกนกกร  ไข่ลือนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2202 เด็กหญิงกรรวี  เล็กประดับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กชายกฤตยชญ์  ตันรัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กหญิงกวีษรา  เนตรสวาสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2205 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทพยศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2206 นางสาวกัญญาวีร์  สามัคคี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2207 นางสาวกิรณา  สุโพธิณะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2208 เด็กชายจักรภพ  สิงห์แหลม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2209 นางสาวชนิตา  ศรีเขื่อนแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2210 นางสาวชรัณยภัทร์  หอมมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กชายชัยพัฒนา  นันทประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กชายชามาดร  ดำริธรรมเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2213 เด็กชายชิติพัทธ์  ชัยมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2214 นางสาวณภัทชา  แก้วคำปา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2215 เด็กหญิงณัฐิดา  จิวรังสิมันต์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2216 เด็กหญิงดารมิงค์  บุษดาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2217 เด็กหญิงทักษอร  ยั่งยืน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2218 นางสาวทิพวารี  ม่วงนนทศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2219 เด็กหญิงธญาดา  พิมพ์พิไล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2220 นางสาวธนนันท์  วงศ์พระยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2221 เด็กชายธนพงษ์  คำญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2222 เด็กหญิงธัญญภัสร์  บุญสละ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2223 เด็กชายธัญวิสิษฐ์  แพรไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2224 เด็กชายธีนันทนัช  ปานานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2225 เด็กชายนพณัฐ  โปธิยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2226 เด็กชายนวรัฏฐ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2227 เด็กหญิงนัชชา  ปึงศิริพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2228 เด็กหญิงนิชาภา  ลีรพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2229 เด็กหญิงนีรินธนา  ปินตาโมงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2230 เด็กชายบรรณวิชญ์  หีตชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2231 เด็กหญิงบุญญิศา  วานิชกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2232 เด็กหญิงปณาลี  วิเศษคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2233 เด็กหญิงปรวีร์  ทะไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2234 เด็กชายปิยังกูร​  อธิคีรีพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2235 เด็กชายพงศ์พิชช์  ศศิชานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2236 เด็กชายพงศภัค  รักเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2237 นายพนธกร  ศรีวิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2238 เด็กหญิงพนิตพิชา  ตาหล้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2239 เด็กหญิงพราว  แย้มรับบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2240 เด็กชายพลวัฒน์  สุพรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2241 เด็กหญิงพิชญธิดา  วิลัยพรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2242 เด็กชายพินทุเทพ  โตวนิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2243 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิทธิชัยโอภาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2244 เด็กหญิงพิมพ์ลานนา  เจริญสืบสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2245 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สันกว๊าน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2246 เด็กชายภัทริศ  พัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2247 เด็กชายภูดิศ  นริศชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2248 เด็กชายภูบดินทร์​  สุรินวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2249 เด็กชายภูมิ​รพี​  วี​ระ​พันธ์​ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2250 เด็กชายภูมิรพีร์  ศรีภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2251 เด็กชายรณิศร  แสนหลวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2252 เด็กชายรตน  ปิลาเป็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2253 เด็กชายรวินกร  ยั่งยืน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2254 เด็กชายรวีโรจน์  ดุลยไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2255 เด็กหญิงรุ่งณัชญา  ศิรินิยมชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2256 เด็กหญิงศิรดา  วงค์ษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2257 เด็กหญิงศิริภัสสร  พิชิตภารตะพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2258 เด็กหญิงศุขปวีณ์  อุดมวัฒนานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2259 เด็กชายศุภวิชญ์  วงค์จักรคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2260 เด็กหญิงสร้อยทอง  รวยทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2261 เด็กชายสองเกษม  อูปจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2262 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ขีรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2263 เด็กหญิงกชพร  วงศ์หาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2264 เด็กชายคุณาสิน  แสนคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2265 เด็กชายจงรักษ์  รัศมีเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2266 เด็กชายจิรพัฒน์  เดิมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2267 เด็กชายจิรายุ  เรือนแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2268 เด็กชายชรัณย์ภัทร์  พงษ์เย็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2269 เด็กหญิงชลพิชา  ณัฐจรีกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2270 เด็กชายชีวานนท์  จรัญนิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2271 เด็กชายฐานวัฒน์  ปัญญาทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2272 เด็กหญิงณัฐิกา  ไชยวงค์คำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2273 เด็กหญิงธัญชนก  บุญรัตน์ประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2274 เด็กชายธันวา  บัวละวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2275 เด็กชายธีรภัทร  ทองบาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2276 เด็กชายปฏิภพ  โยธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2277 เด็กชายปราชญ์  มาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2278 เด็กชายปุณณวิชญ์  วารีดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2279 เด็กหญิงพรกนก  สิงหธนากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2280 เด็กชายพัทธมน  วณีสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2281 เด็กหญิงพัทธมน  วสุสัณห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2282 เด็กชายพิชญะ  พานพุฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2283 เด็กชายภูพชร  จิโน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2284 เด็กหญิงภูษณิศา  นาคสนิท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2285 เด็กหญิงภูษณิศา  บุญมาเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2286 เด็กชายชวัลวิชญ์  พ้นภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2287 เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนตรัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2288 เด็กชายณัภาค  บุญประดับพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2289 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สุวรรณ์ธร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2290 เด็กชายนรภัทร  แก้วมูลสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2291 เด็กหญิงบุณยวีร์  ขจรบุปผา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2292 เด็กหญิงปริญรดา  อินต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2293 เด็กหญิงพัชรประภา  ปัญญาฟู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2294 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2295 เด็กหญิงพิชญธิดา  มณีวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2296 เด็กหญิงภัทรวดี  สุธะโทธน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2297 เด็กชายศักย์วริษฐ์  จอมแปงทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2298 เด็กชายสรวิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2299 เด็กหญิงจิตติปภา  เณรกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.5 คณิตประถม
2300 เด็กหญิงจิรัชยา  คงปัญญาชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.5 คณิตประถม
2301 เด็กหญิงณัฎฐกมล  ตาละ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.5 คณิตประถม
2302 เด็กหญิงณิชานันท์  เจนอักษรศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.5 คณิตประถม
2303 เด็กหญิงธิชานันท์  นิมานท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.5 คณิตประถม
2304 เด็กหญิงธีร์วรา  นิลสวิท โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.6 คณิตประถม
2305 เด็กชายนัดทิชัย  ลุงทา โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.6 คณิตประถม
2306 เด็กหญิงภัสร์ฐิตา  พีรวิชญ์วุฒิกร โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.5 คณิตประถม
2307 เด็กหญิงมนสิชา  พรมลา โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.6 คณิตประถม
2308 เด็กหญิงวริศรา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.6 คณิตประถม
2309 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ทองหมื่นไว โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.5 คณิตประถม
2310 เด็กหญิงกวินธิดา  โชคมีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.5 วิทย์ประถม
2311 เด็กชายนภัช  ลุงต๊ะ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.6 วิทย์ประถม
2312 เด็กหญิงแสงฝน  ลุงหลิ่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.6 วิทย์ประถม
2313 เด็กหญิงอณุภา  แสงฉาย โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.6 วิทย์ประถม
2314 เด็กชายอรัญ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.5 วิทย์ประถม
2315 เด็กชายดานิฌ  ณ. เชียงใหม่ บ้านเรียนตักวา ม.1 คณิต ม.ต้น
2316 เด็กหญิงดานิฌา  ณ. เชียงใหม่ บ้านเรียนตักวา ม.3 คณิต ม.ต้น
2317 เด็กหญิงจีราภรณ์  สุภา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ป.6 คณิตประถม
2318 เด็กหญิงธันยชนก  แก้ววิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ป.6 คณิตประถม
2319 เด็กชายพายุ  วังใจนะ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ป.6 คณิตประถม
2320 เด็กชายศิริศักดิ์  จองจาย โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ป.6 คณิตประถม
2321 เด็กชายสุนันท์ &nb