รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกวินภพ  พลห้า โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกันตพล  อุดทา โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายจักรพงค์  กองฟู โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรภัทร  ทสีพรม โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายชิษณุพงศ์  จองคำ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐวัตร์  จันตา โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธนวรรณ  นันทะเสน โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นันทะเสน โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมแพง โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปิยาพัชร  จันทร์แก่น โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพรสวรรค์  กันไชยต๊ะ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  แปงกลาง โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายยศรัญ  ยะอิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายวรวิช  บุญยืน โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงวรัชยา  นันทะเสน โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายวิชชาพงศ์  เป็นบุญ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวิลาวัลย์  คำนวน โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสุชาดา  ยะถาคำ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอติกานต์  ยาโน โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอริสา  นันทะเสน โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐพัชร  มะธะนิน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงมนรดา  ดวงสุข โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายวุธธิชัย  ริมเทพ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายศุภกิตติ์  ยวงจา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองวิลัย โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายเฉลิมพล  ลือตาล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงชนม์ชนก  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายธนโชติ  สารคาม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายธนาภัทร  สุทธป๊อก โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายปภาวิชญ์  ตาทอง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงพนิตสุภา  ตาแปง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงลวัณรัตน์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายวิศวกร  มาสีแก้ว โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงสุทิพทิพพ์กาจ  หิรันยา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกัลยาพัชร  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกานต์ชาญา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจอมขวัญ  กลีบมาลัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชญานิศ  ทัศนัยนา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐธกานต์  เสมอใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธาราวรรธน์  คำเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายนพณัช  สถานเดิม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จัดรส โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปุลินิตา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายพชรพล  ปริมิตร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพิมพ์พิษา  ว่องวาณิชวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายพีรภัทร  รัตนไพบูลย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายภูมิพัฒน์  จัดรส โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงรวีลาวัลย์  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศิริภัสษร  มังคลาด โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกานต์ชนิต  สังข์เกษม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชาลิสา  แวววีระกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกรกัญญา  ปันทวุธ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกันตาภา  ชัยมานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  เชาวยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายฐิติวัชร์  ตันวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายณัฐตะวัน  ปูคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงธาดารัศมิ์  เต่าทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายนิธิศ  วงค์โค้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงประภาวรินทร์  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายปุญยวัจน์  อำนา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายพัสกร  ปัญญาสุ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายภัทรดนัย  มามีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงลีลาวดี  ศรีอารยกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายวรันธร  ตุ้มเบ็ญ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอักษราภัค  พลมีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงเกวลี  สิงห์ตะนะ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายโชคดี  ชูชาน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงโชติกา  พลบุญ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธันยพงค์  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายปฏิพัทธ์  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงศิริรัมภา  อดทน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงสุนิสา  จำนงรักษ์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงอนุตรา  กาญจนศร โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายณัฐพล  เชยบาน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายบวรวิทย์  จันทะวงค์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปภัสรา  มะโนสมบัติ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพิชญา  ไชชนะ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายรชต  ธะนะตุ้ย โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายราเชนทร์  โนวงศ์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายชยุต  ศรีกันชัย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายชินพัฒน์  ชัยสีธิ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนิศารัตน์  กันธิยะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายปกรวิชญ์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายปราณนต์  ธานี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายพสิษฐ์  กันทะสาร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายภัทรดนัย  ภูวสรรเพชร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายภานุวิชญ์  ไชยบุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  สรวงศิริ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงรุ่งรวี  กองไลย์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายศินครินทร์  วิภพภัทร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสุพิชชา  สุนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายสุวิจักขณ์  ศิริบุญธรรม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  คำยันต์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายอำนาจศักดิ์  สีดามาตร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกชวรรณ  ธรรมา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกนกรดา  ผาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกนกวัลย์  ผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทูไกรประยูร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกุลธิดา  ทำของดี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายจิตติพัฒน์  สมบัติพัน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจิรภิญญา  วะลัยสุข โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายจิระศักดิ์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชยกร  บุญเหมือน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายชัยกาล  ศรีทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชุตินันท์  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายณัชฐปกรณ์  ก่อเกิด โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตัน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายณัฐดนัย  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณิชนันท์  ต๊ะนัย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายทินภัทร  แย้มคำ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายทีปกร  กาบจอก โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธรภรณ์  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กันแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธาดากร  ประกอบดี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนาโอมิ  เงินท๊อก โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปวิณ์พร  ดีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปัญญารัฐ  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายปัณวิชญ์  มีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปิยฉัตร  จิระพงษ์วานิช โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  สมวัน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพอเพียง  พ่อค้า โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายพีรชา  ประทุมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงภ้ททิรา  ดวงสุภา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายภักดิ์ภูมิ  ฤทธิ์ธรรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายรชต  ยานะธรรม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณโค โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงลดาพร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเวรุวรรณ  หลวงวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายศรัณยพงษ์  งามบ้าน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายศิรวิทย์  มุ่งตรง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงสุธิมา  สมบัติใหม่ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอภัชญา  ช่างจัด โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอรดรุณี  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนภารัตน์  ยอดมณีบรรพต โรงเรียนบรรพตวิทยา ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพวงทอง  ธนทรัพย์บุญ โรงเรียนบรรพตวิทยา ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงศุภาวรรณ  แซ่เฉิน โรงเรียนบรรพตวิทยา ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงกัลยาณี  ใจชอบชื่นสกุล โรงเรียนบรรพตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงฐิติพร  แซ่โจว โรงเรียนบรรพตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงป้าชี  เเซ่โซ้ง โรงเรียนบรรพตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพันธวัช  พลยุทธศาสตร์ โรงเรียนบรรพตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงศุภานัน  แซ่เฉิน โรงเรียนบรรพตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกชพรรณ  ผาบไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกตัญชลี  มณีแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกรกนก  บุญเย็น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายกฤตเมธ  มาละ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายกฤตยชญ์  แก้วอุดมวัชระ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงกฤษณา  อุดมศิลป์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกันตพร  แสนใหญ่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายเกษมศาสตร์  เชิงดอย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายจิณณวัตร  สุบิน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงจิณห์วรา  สุวรรณขัดศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายจิรเทพ  คิดดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายจิรภัทร  สังห์ทอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงจิรภิญญา  ละหงษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายจิโรจน์  มูลอัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงฉัตรชฎา  ศรีมงคล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชญานิศ  อินใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายชนกันต์  อินตาพรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายชยพล  ขันแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายชยาวิชญ์  ธิการ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงชลิตา  ป้องโล่ห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายณเรศ  ทิพพวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายณฤดิตถ์  พินิจพล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายณัฐกฤต  ท้ายนาวา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายณัฐกฤศน์  บุญนิล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายณัฐชนน  คำสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิบสองปันนา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณัฐนิช  เนตรใส โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณัฐรุจา  กองอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายณัฐวุฒุิ  สารสม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงณิชารีย์  บุญยงค์รัตน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงตรีณปรางค์  มูลเมือง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายธนกฤต  โสดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายธนโชติ  จิณะโกฎิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายธนพัต  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายธนภัทร  ประกาสิทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายธนวรรธน์  ปันคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธัญชนก  อยู่สุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงธัญพิชชา  แปงกล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงธันวา  กองธรรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงธันวาลักษณ์  กลิ่นทอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธารารัตน์  สอนแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายนพณัฐ  จันนวล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงนภาพร  สูตรไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงนลินนิภา  บุตรศาสตร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงนันทัชพร  อนุเคราะห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงนิชาภา  วศินหิรัญกร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงบุญยวีร์  ยอดพังเทียม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงบุญยานุช  มโนรักษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงบุณยาพร  อุทธิยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายปรเมษฐ์  บุตรพรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงประกายดาว  ขัดทรายขาว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายปรัชญา  ผาลม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงปาลิดา  อินปั๋น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายปิติ  รวงทอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายพชรพล  ฐานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายพลวัต  พัววงศ์ตระกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพัชรพร  มณีรัตน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงพิชชานันท์  การินทา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมฤทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายภชฏ  กิจถาวรวุฒิกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายภัทรกร  มหาวงศนันท์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายภัทรกร  วงศ์ประชา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงภัทรรินทร์  กาบทอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงภัทราวดี  ทิพย์ใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายภาณุวิชญ์  กลัดปรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายภูริณัฐ  บุตรพรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายภูวดล  ดวงแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงรวิสรา  เทพวงษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วบุญเถิง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงวรากร  บุญวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายวิษณุพงษ์  วงค์วาร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายวีรภัทร  อินเบ้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายศรสิทธิ์  ศรีอำคา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงศศิพิมล  กาบแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายศิลป์ศรุต  ดอกจันกลาง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายศุภโชค  พิบูลย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายศุภวิชญ์  กิติ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายสถิตคุณ  พิลาน้อย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พีระพันธ์ุ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงสุนิษา  ปิจอุด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงสุภาทิพย์  ปัญธุระ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสุภาศินี  ม่องเผือก โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายเหมรัศมิ์  ศิริใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายอดิศักดิ์  เชิงดอย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงอภิชญา  ราญรอน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายอภิธาร  มณีวรรณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายอานุสิทธิ์  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงกชพร  ผาบไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกนกพร  พลเยี่ยม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกนกรัตน์  ไชยหาเทพ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายกฤตเมธ  ใจสระ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกฤติยาพร  โกสัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกฤษฎา  สุดตา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายกวีนนท์  ยอดปัญญา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกอหญ้า  ปีหล้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภักดีวงษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อนันติยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปันจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกัญญาวีย์  สุขแสวง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกัลยรัตน์  หน่อคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกานต์มณี  ศรีคุณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกิตติชัย  สุรัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกิติศักดิ์  ยุทธวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายคมกริช  กองกาย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงจอมขวัญ  กองวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายจารุโรจน์  ชดจอหอ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงจิรดา  สอนนันฐี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายจิรภัทร  กันทะสอน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงจิรวรรณ  ทุ่มอุทัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงจีราวรรณ  อัมพุธ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายเจษฎานุกูล  ขันโท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายฉัตรเมธี  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงชรินรัตน์  จอมคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงชลิตา  ตุ้มไธสงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หน่อหล้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายชัยทัต  แก้วกาวี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายชาตรี  มหาวงศนันท์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายชินวรรธน์  เมืองแก่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชินานา  แปงกล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายชีระวิทย์  โล่ห์ตระกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณฐยา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณฐรัชต์  เดชางาม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณภัทร  แปงจะนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณสุดา  ประกอบของ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัชริยา  อินสาร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณัฏฐกรณ์  คำปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิ่งของ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสนยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ค้าแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณัฐกร  คำเหลือง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณัฐกร  ท้ายนาวา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัฐกรณ์  ใจกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีลา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงเขียว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัฐนิช  ต้าวใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐภาพรรณ์  ใจยอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายณัฐภูมิ  ภูมินนท์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายณัฐรัช  เพชรนิล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายณัฐวร  เพชรนิล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายณัฐวุฒิ  รักวิชา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงดารากานต์  ต๊ะใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  พิมพา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายทรงฤทธิ์  วงค์ดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงทักษอร  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สมบัติทอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ฟังเร็ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายทิวาวัชร์  เรืองศักดิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธนโชติ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนภัทร  ช่างเหลา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธนวัฒน์  จันฟอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วปันมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธนัชพร  เชียงทา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธนัตถ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธนาภา  หิรัญญสุวรรณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธมนวรรณ  วงค์ปิน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธรรมสรณ์  ภูมี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงธันยพร  ศรีใจมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธาดาพงศ์  คำผาย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงธารปภัสร์  พันธ์ประยูร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงธิญาดา  วงค์ชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงธิดากานต์  ไชยมงคล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงธิดารัตน์  สอนแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธีร์ธวัช  ปะละวัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธีรพิชญ์  ธิมาไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงธีร์รวา  มนต์ประเสริฐ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนภสร  ชัยวุฒิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายนราวิชญ์  ศิริเอ้ย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายนริศวร์  วิจิตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนันทิชา  แก้วมหานิล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายนิติ  ลือชา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายนิธิพล  สุริยะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงบุญญาณี  บัวแย้ม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงบุญยานุช  อินทรแสง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายบุญฤทธิ์  ชมภูแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงบุณยาพร  บุญหลง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงบุลพร  ร่วมสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงเบญจรัตน์  บัวบาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปติยดา  กันวุฒิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปนัดดา  ไชยานันตา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปภัชญา  บุญยรัตน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แปงปัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปภิชญา  สุทธะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายปริณทร  โสภาวาง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปัณณพร  หล้าอินถา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายปุณมนัส  กติยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายผดุงพล  สนั่นเอื้อ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพรชัย  ศรีลารักษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพรนภา  ก้อนจา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพรพรรษา  ตันติ๊บ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพรพัชชา  กุลสุวรรณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายพรหมศรัณย์  อริยธเนศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพลอยนภัส  คงเทพ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพัชรพร  ธรรมขันธ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพัรพล  ฟองการ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพิชชนนท์  พิชคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพิชชานันท์  อัศวภูมิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพิชญ์ชานันท์  ฉลาดแหลม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิทธิวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิชญาภา  โชติศิวะโยธิน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิชธาภัค  ไชยะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิชามนชุ์  เพลา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  แก้วกาวี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิมชนก  ชัยนุรัตน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพิยดา  ขุมทอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายพีรดนย์  โชติกะจิรัฏฐ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพีรพัฒน์  อุดกันทะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพีรวิชญ์  วงศ์วุฒิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงภรภัทร  ธิโนชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงภวิกา  เสนาดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายภัคพล  ฟองการ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงภัณฑิลา  ดวงปัญญา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยองเพ็ชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภัทรนันท์  อินต๊ะวิน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงภัทรภา  นรรัตน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงภัทรวดี  รวมสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายภาณุวัฒน์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายภาณุวัฒน์  ณ น่าน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายภาณุวิชญ์  บุญชาติ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงภิรัญญา  ถูกจิตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงภูริชญา  บัวติ๊บ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายภูวเนศวร์  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์ไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงมนัสนันท์  อาประหุน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงยลดา  ราชภักดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายยศรัณย์  อินต๊ะยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงยีลิง  ตัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายยุทธชัย  กันใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายยุทธภูมิ  วิสิฐยุทธไกร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงรติมา  สุวพงษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เทพคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงรวิพร  ภูมินนท์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายระพีพัฒน์  ศิริรักษ์ขจร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายรักษ์ศิริ  ทำสอาด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงรัตนมณี  เครือจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายรัตนากร  ธิการาช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงรุจีรัตน์  สุกรสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงลานนา  พุทธเนตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงวชิรญา  สระศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายวชิรวิชญ์  การบุญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงวรกร  มะโนศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายวรดร  ผาบไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงวรรณรดา  ทองยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงวรัญญา  ชัยเนตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวรัทยา  ปันเท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายวราเมธ  เชิงดอย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวรินทร์นิภา  ลอมสวัสดิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวาสนา  ปันนารินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวิชาดา  พันธุ์วิไล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายวิทวัส  จุ่มอิน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวิภาวี  ไชยโครต โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวีรนุช  หลองทุ่ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงศศิกาญจน์  วิชัยสา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงศิริกาญ  พูนรัตนะสิน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงศิริพัชรา  โอบอ้อม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายศุภณัฐ  ใจวัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายศุภวัฒน์  ภิญโยยง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงศุภักษร  ดวงแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายศุภาเดช  เกตรสิทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงสรสิชา  ต๊ะมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสร้อยเพชร  ไชยไมถี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายสิทธินนท์  ลิไธสงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงสิราวรรณ  กว้างขวาง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  จอมป้อ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสิรินทรา  ค้าแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสิรินภา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสิริวิมล  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสุกันยา  ท้าวภูทร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสุทธญาณ์  วันทานุ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสุธีรา  แก้วอุย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงเสาวกุล  อินตั๋น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงโสภิชญา  พูลพิพิศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายอดิศร  บัวติ๊บ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายอธิ  ธิคุณวราดล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอนุพัฒน์  วีระแสง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอภิชญา  รู้ทำนอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายอภิชา  พรมมาแจ่ม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอภินันท์  ผิวคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอรปวีณา  สีหาคม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอัครชัย  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายอัครวิชญ์  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายอัครวินท์  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอัจจิมา  ภูมิรินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอัจฉรา  ดีสา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอัณศยา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายอัศธาดา  ลือเรื่อง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอาภากร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงอุบลรัตน์  เชียงแขก โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  เสาร์จันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายจอมทัพ  มาลารัตน์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายชัชวงศ์  พรมวงค์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายธราธรรม  กองแก้ว โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายนภสินธุ์  วิริยเวช โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงผริตา  เมืองมูล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงเพียงพอ  สิทธิเขตรกรณ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงภัทราภรณ์  วังสมบัติ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายภานุวิชญ์  ยาไทยสงค์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงลาชาวดี  สุขเหมอะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายวิชยุตมิ์  สายโท โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงสุพิชชา  พรมกันดร โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปาระคะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกรรญาริน  วงศ์นภาไพศาล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกรรณจีรา  ละอิง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกัลย์สุดา  มุงเมือง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายชนะพล  วางวงศ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงญนันทนิยา  ลือเรือง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงญาณภา  การินทา โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายณนคร  อัครประเสริฐกุล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัชชาภรณ์  อิน๖ะ๊ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุดทะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณัฐนันท์  ทนทาน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัฐลัญธ์  เมืองมี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธารารัตน์  ทาน๊ะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายบุญยกร  เครือวงค์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงปภาวรินท์  สงบ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพัชราวดี  จันทะแจ่ม โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพีรดา  ทิพโคต โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงมณีรินทร์  รัตนนิรมล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงเมธาพร  บุญแสนไชย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายรัชวิน  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์วุฒิ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงวันวิสาข์  เทพบุรี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงวาสุกรี  สุนันต๊ะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสมิตาพร  รักดี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุวนันท์  ใจคิด โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอังคณา  คำดี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมื่นอินทร์ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายนพรัตน์  รื่นจินดา โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายวรวิทย์  อุดใจ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายศุภณัฐ  ใจวงศ์ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายสรชต  อุดมทอสกุล โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายยุทธนันท์  นุใจ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุชัญญา  แสนใจยา โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายกรวิชญ์  นิลเพ็ชร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกวิสรา  มุ่งเครือกลาง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายก็อกเผง  แบ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงกัสมาพรรณ  เพชราช โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงชัชชญา  หอม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองอ่อง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงธัญวารัตน์  คุณาเทพ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายนันทกร  สุเมธาลังการ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายนิพพิชฌน์  วงศ์กาไสย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายบุญรักษา  เขื่อนวิเศษ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงเบญญาภา  ผิวบาง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายปภังกร  ลิมป์พิศุทธ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายปานิพัฒน์  โปธา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายพิชชากร  ปาเมืองมูล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงพิชญ์สุดา  ตุ้ยอ้าย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายภูธนิก  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายมินซู  ควอน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปันวัง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงรัชนียา  วงศ์วุฒิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงรัมภาพร  มูลย่อง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วบุญเสริฐ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงวิจิตราพร  กรงจักร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงวิรมณ  ฟูเจริญ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายอัครินทร์  ศรีพิมพ์สอ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงกัญจน์ติพัฒน์  กันธิยะ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงกัญทีบ์นภัส  เขตต์สิริวรกุล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเกณิกา  ไชยโย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงจิรฌญา  เวียงอินทร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายชนกันต์  อะโนราช โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงโชติกา  แสงเงิน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  น้อยกูต โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงณัฐกมล  ศิริแสน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายณัฐชานนท์  สายบัว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายณัฐดนัย  ก่อสร้าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฐยมล  ศิริแสน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงทอฝัน  สมนาม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธารใส  จันต๊ะมูล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธีรภัทร์  คำพลงาม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงโนรฮานูนบาทริเซีย  มูฮายัท โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงเปรมกานดา  ค้าแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายพลกฤต  เงินปุ่นนาค โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พุทธเคน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  หินแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงยูถิกา  วรรณะ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงรัชชุดา  ปัญญาดี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายวงศ์พิชญ์ดนย์  ทนทาน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายสุกฤษ  หมื่นดวง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายแสนภู  แก้วเกื้อ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกนกกานต์  อินทร์คล้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อธิบดิ์พงศธร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายไกรวิชญ์  ทุมสักกะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงจิรฐา  ไตรรัตน์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายชินพัฒน์  รัตนะคุณ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายโชติวิทย์  หาเรือนทรง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายญาณภัทร  แจ่มสว่าง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงณกมล  ผาบปิจะวงค์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายณัฏฐชัย  ชื่นคง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายณัฐชานนท์  วิชัยเนตร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายธนวิชญ์  ศรีคำสุข โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายธีรภาพ  ต๊ะจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายนพดล  จิตถา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายนพฤทธิ์  กานุรักษ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงนันท์ณิชา  มูลธิดา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายพัดยศ  ปราบเสร็จ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายพีระเดช  ทับทิมศรี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายภัทรกร  ทำทาน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายภัทรพล  ใจภักดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายภูมิพัฒน์  ยศคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายภูวไนย  ไชยศิลป์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงยมาภรณ์  ปุตตะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายวรณัฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงวริศรา  ไชยชมพล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายศราวุฒิ  ทุมมาวัฒน์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายศุภวิชญ์  สายปัญญา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายอัมรินทร์  ไชยคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงกรกนก  นุชท่าโพธิ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกฤตชญา  ตาเปียง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกฤตากานต์  เด็ดกล้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิพัทธ์อริยกุล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายกฤษฎานที  แก้วมหานิล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกวิญญู  น้อยก้อม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกวิน  ยั่วยวน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกวินตรา  เต่านัน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายกัญญาณัท  กัลยาณกิตติ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันกูล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกันตพร  ชาภักดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงกัลยารัตน์  หน่อคำหล้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายกานต์ตะวัน  กาใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ต๊ะหล้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายกิตติ์กวิน  ผัดธิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายเกียรติคุณ  ปงใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายคณิตศาสตร์  คำเรืองศรี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายจักรพงษ์  ทนันไชย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายจักรพรรดิ  ศรีณรงค์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายจิรโชติ  แก้ววงค์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงจิรัสยา  จินะลา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายจีรพัฒน์  ดวงมะโน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายจีรพัส  ลินใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายฉัตริน  พัดริม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงชญานันต์  พรมวงศ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายชนกันต์  วิงวอน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงชนันญา  ไกลถิ่น โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายชยากร  ทะนะใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายชลกันต์  สุรโชติ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชลนิชา  อาลัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายชัยกฤต  พรหมกัลป์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงเชิญขวัญ  สุขทะเล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายโชคทวี  ทองยา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณธิดา  ตาลำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงณัชชา  ติบปัญโญ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หมอป่า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายณัฐกฤต  สมปาน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายณัฐกิตติ์  วิวัฒนาชัยกุล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงณัฐฉรียา  สุแสง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงณัฐชยา  สิทธิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงณัฐชยา  อุปถะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัฐธิชา  วรวิทย์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายณัฐพล  อินผง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายณัฐภัทร  ขัดแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันคำมา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณิชญากานต์  โอบอ้อม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายดนุเดช  พิลานอก โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายทักษ์ดนัย  จันทร์มาลา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงทัศนีญา  จันวิลัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงทิพย์จุฑา  สันน้อย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายแทนคุณ  พึ่งชื่น โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายธนโชติ  แสงแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธนดล  เข็มปัญญา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายธนพัชร์  ศิริแสน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายธนพัฒน์  เรือนมูล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธิญดา  ฐานะกอง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงธิญาดา  ศิริภักดิ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่งงาม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายนราวิชญ์  เถื่อนท้าวลา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนริสรินทร์  อาริยะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายนัทธวัฒน์  เนาวรัตน์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงนันพิชา  ปันคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายนิธิศ  แก้วกัน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปฏิลศุดากานต์  หาญยุทธ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายประชาคม  แซ่ท่อ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายปรัญชัย  บุญเสงี่ยม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายปาณัฐพล  ศรีไกรรส โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปาณิสรา  มิมาละ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปาริตา  วงค์ปัญญา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปิยธิดา  ตุงคณาคร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายพงศภัทร  ผัดธิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงพรชนก  แปงคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพรนภา  แสงจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงพรพรรษา  คำลือ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพัชรพร  แซ่หล่อ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จุฬารี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพิชชาพร  หมื่นเกี๋ยง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพิชญธิดา  จุใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายพิชิตชัย  อนันตศีล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพีรญา  ทับทิมศรี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายพีรภัทร  มะโนดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญทาคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายพีรวิชญ์  สีลาสม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงฟ้าปรียา  เวียงนนท์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงฟ้าใส  แซ่ต่า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงภภรกัญ  แซ่จึง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงภัทรทิยา  โยหลง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายภัทรนันท์  วงเวียน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายภัทรพงษ์  พรมมะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายภัทรพล  ศรีตระกูล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธนะน้อย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงภูริชญา  อุดใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภูริภัทร  สมวรรณ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายภูวนาถ  คำโคตรสูนย์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายรชต  โคตรมิตร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยองเพชร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายวรเมธ  อนุกิจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงวิรัญชยา  แก้วจันหล้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงวีรดา  พรชัยสุนทร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงวีรสุดา  สาระภพ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายไวทย์วิช  ราชมา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายศศิประภา  กุลเสนชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจใหญ่ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงศุภัชญา  ฟุ้งอุดมโชค โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงสายพิณ  ลุงคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสาวิตรี  ย่างวินิจฉัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายสินทวีชัย  ทิพวิชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงสุชัญญา  ไชยวงศ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงสุประวีณ์  วงศ์รักษาธรรม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงสุภัสสร  นาคเอี่ยม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายสุรวิศ  จดจำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายสุรัชพล  ราญรอน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สมใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงอนัญญา  ผาเงิน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอนุธิดา  เพตะกร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายอภิรักษ์  เขื่อนเมฆ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายอภิสิทธิ์  อิสระ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายอรรถพล  ไชยพาลี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงอริษศราภรณ์  อภิราช โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอาทิติยา  ภูแสง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม