รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายฐาปกร  สุภาอ้าย โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายนันทภพ  ทองอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายบุญญวัฒน์  ยืนยงกนกกุล โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายพสิษฐ์  สุทธิเจริญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายรณฤทธิ์  สั่งสอน โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอรภัส  โฮซิน โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณิชาภัทร  ญาติกา โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายเทวกฤต  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายนภัทร  เรือนโนวา โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กชายพงศภัทร  พรมคำ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่ลี โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัลรายา  กันทะเสน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายจิณณะธรรม  คำศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชญานิศ  กันทา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชญานุช  มูลสถาน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณิชานาฎ  ขัติกุล โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายธนวัฒน์  โชคดี โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธนิษฐา  รวยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธันญ์ชนก  ปัญญาเลิศศรัทธา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายบูรณศักดิ์  พรหมเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ชัยชุมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายพัทรดนัย  เจริญแสงภักดี โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ปัญญาเลิศศรัทธา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายพีรกร  ทาอุปรงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภควดี  เตโชวณิชกิจ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายภานุวัฒน์  อาธิเสนะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงมฬิศดา  ประสาท โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงรฐานันท์  เหล็กเพชร โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวณิชญาฎา  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสิริขวัญ  ลาวัดพรม โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายอริยชาติ  ใจจาย โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอลิศรา  สาพิน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงไอลดา  เตจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายชวัลวิทย์  เตวิจา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงดนิตา  สกูลหรัง โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงเบญญาภา  มะโนวงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปภาวรินท์  สุขปัน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพรชนก  เงินล้านมั่นคง โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายพิชาภพ  ลุงกอ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายพีระพัฒน์  เงินล้านมั่นคง โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายศักยวิชญ์  สวัสดิ์ปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายสุพีรพงษ์  ขจรวงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงหฤทัย  ปอดอแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงอรทัย  อาบู่ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายจิรภัทร  โปธา โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายจิรโรจน์  กาแก้ว โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงฉัตรวรินทร์  ลีนาจันทร์ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณธิดา  ตุ้ยหล้า โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณิชนันทน์  วิชาเถิน โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายไตรรัตน์  บุตรรัตน์ตรัย โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธัญรดา  ทากูล โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายปิติภัทร  มหาวรรณ์ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขุนนาม โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิฌาดา  กอแก้ว โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงภคพร  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายรชานนท์  บุญของ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงระนาฏ  จับใจนาย โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายศตคุณ  สุวรรณศรีคำ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสุธิมา  แม่นหมาย โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐพงษ์  จินะราช โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายณัฐวุฒิ  จินะราช โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายธีร์กวิน  ขุนทอง โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายพีรณัฐ  เดชวิลัย โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงภคพร  เกสรกติกา โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงภัทรวดี  แสงคำ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงภาสินี  กันทิน โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายอติวิชญ์  พรมสุรินทร์ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายอภิชัย  ยาลิลัย โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
71 นางสาวกฤติยา  อุปนันชัย โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปิ่นปินัทฐ์  หัตถผะสุ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายพัชรพฤกษ์  ชัยมาเชื้อ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ม.1 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวมยุรฉัตร  ขัดมูล โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวศิริภรณ์  มณีทิพย์ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายสุวรรณภูมิ  จามจุรีย์ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ม.2 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวอนัญญา  ใจปู โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายกรณ์ดนัย  ภูแก้วศรี โรงเรียนบ้านโป่ง ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายกรภัทร์  ยามี โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายกฤตเมธ  ยามี โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกัญญพชร  วงศ์ธรรม โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  ปาเรือน โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายโคมสว่าง  ดูแก้ว โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายจีรภัทร  ศรีวงกต โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายณัชพล  มะลิวรรณ์ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฐฤทัย  ธรรมสอน โรงเรียนบ้านโป่ง ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายธงชัย  ทำชู โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนกฤต  ละอองอ่อน โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพัชรกาญ  สีเพ็ชร โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายภคิน  ต้นชมภู โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายศัจกร  ธุระ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายอมรเทพ  อาฆาต โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงตรีรัชฎา  ยามี โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธนพร  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  อุทธิยา โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอภัทรสรณ์  เชียงโส โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอัจฉรา  อ้อยหวาน โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชัชนันท์  ไทยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายฐิติพงค์  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายธีรศักดิ์  กระจ่างถิ่น โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายพิทวัส  แสนต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายสรณ์สิริ  สุยะคำ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายจักรพันธ์  วงค์เจริญ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงฐิติกานต์  ดวงคำ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณิภัสศิริน  แสงศัพท์ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธีราพร  โกสุโธ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายประกาศิต  สมจิตร โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพรกมล  วงค์อินป้อ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวีรภัทร  เชื้อคำซาว โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชิติพัทธ์  มีชัย โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัฐรัช  วังใจ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายธีรภัทร์  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณิชารีย์  อินต๊ะโน โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอุรวี  อุปนัน โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายปกป้อง  ประสาท โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า ม.2 คณิต ม.ต้น