รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลนันท์  ทาแกง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตภาส  ศิริจางคพัฒนา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญณัฐ  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญมล  วรรณสม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกันตพงษ์  ไชยยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิรปรียา  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายชนทัช  อดุลย์ฐานานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชนัญชิดา  พลศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชนิดาภา  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  วงค์ชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายณฐกฤต  ศรีวารี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายณภัทร  มหัทธนะกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัชชา  ไชยมหาวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฏฐพล  เลขะคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐฐาษร  ปานมาก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐนิชา  ขันบุญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายแทนคุณ  เกียรติวัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายธนกฤต  กิติวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธรชญาน์  คำปัน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายธันย์วิชชา  เจริญรัตนวิชิต โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธีทัต  บุญลิขิตศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายธีรโชติ  จักร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายนนท์ปวิธ  ขันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายนพพนัย  กันทะรา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนวรัตน์  ขันทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายนิลภัทร  ศรีสวัสดิ์จินดา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายบรรณวิชญ์  เนียมแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายปฏิพน  ธรรมนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายปรมะ  คำอุดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปัญจรัตน์  จันทร์เล็ก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเปรมกานต์  ปิมปา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายผองพล  เผ่าคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพชรพร  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพณิชนภนต์  สว่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพรชนก  อินต๊ะชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายพัชรพล  สารศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายพัฒนเชษฐ์  รติพรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธรรมวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายพิสิฐพงศ์  เป็งมา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายพีรวิชญ์  สัมพันธ์นุกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายพูนรัก  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายภาสา  เตจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายภูพิทักษ์  โพธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายยศภูมิ  ลาดอุ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายรัชพล  แก้วหล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายราชสีห์  รื่นภาคบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายริชภูมิ  นุ่นโฉม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงลิลิตภัทร  ทาสีนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายวนทรรศน์  ธนทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวนัสนันท์  จันทร์ฝาย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายวรโชติ  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายวรพงศ์  ศุภสุทธิรางกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายวรภพ  อิทธิวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายศมนันท์  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศิรนาฏ  เตชะธีราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงศิรินทร์  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงศุภิกา  จันทร์วรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสพิชชา  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสิตางศุ์  เทพบินการ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสิราวรรณ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายหิรัณย์  ทวีคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายอกัณห์  ชนะพล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายอชิตะ  กาวิชา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายอภิทัศน์  มาเย้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายอภิภู  บุญลิขิตศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายอภิวุฒิ  ภู่ทัยกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอันนา  นวลใย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายอาณกร  กาวิชา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกชพร  ชะพลพรรค โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกชพรรณ  จตุนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกมลนิตย์  วงษ์มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกฤชณัท  เพชรปรางค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกฤตภัค  เทพดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกวินตรา  ชุ่มใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์รวมสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกวินธิดา  ทะนันชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายกันตพัชญ์  ชื่นชอบ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกันติชา  ยี่ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกานต์ชนิต  ปงเปงกาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สายบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงขจาริน  คมทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงคณัสนันท์  ทาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายคเณศวร  ดวงเอ้ย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงจรณินทร์  โนมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายจารุทัศน์  วงค์ฆ้อง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิ์เกิด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายจิรพันธ์  จันทาพูน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจิรัชญา  อินทรีย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชญานิศกัญญ์  อินทร์จักร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชนิสา  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายชวกร  ยานะคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายชวนากร  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชาลิสา  ช่างปัด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงโชติรส  ต๊ะวิละ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พันธ์ประสิทธิกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐญานี  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วรรณบูรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณัฐรัชต์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณิชารี  สิทธิอาษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายดมิศ  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายดิษญ  ยารวง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธนโชติ  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธมนวรรณ  ภาสน์พิพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธัญชนน  คงห้วยรอบ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปิตตากรุณา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธันย์ธารีย์  ทวิพรชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธีรินทร์รัตน์  ทวิพรชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายนนทชา  ไชยยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนภสร  สมุดความ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายนภัสกรณ์  ชูเกิด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายนรบดี  วิชัยปะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนลินพรรณ  เลิศหิรัญสุรกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปราบมะเริง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปริชญา  ท่านน้อง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  ยาสมุทร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปรียาภัทร์  ณ วันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายปฤษฎี  เตมีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายพงศกร  จันตะมะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพรประภา  พอรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพร้อมพร  ภาสน์พิพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สร้างช้าง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพิจักขณา  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  วชิรวิเชียรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายเพชรรัตน์  สุมัชยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงเพชรอาภา  พระสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเพิ่มพูนสุข  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายภัทรกร  ตามวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายภัทรวิน  ไชยจำเริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายภัทราวุฒิ  กาไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายภานุวัชร  ยาดี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายภูปกรณ์  ภัทรจิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงมณิภา  มาละวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงมนัญชยา  มีเสรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายรติวัจน์  ปวารณ์เวช โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงรสิกา  ธรรมถิวัช โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงรักษรัชด์  เตชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงลัลน์ลลิน  โค้วประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายวนัส  ธนทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวรณัน  เชิดชน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายวรพล  จันจี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายวรภัทร  บุญเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวริศรา  สุขเจริญไกรศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศิริกุล  เตชะธีราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสิทธา  ฉัตรมณีฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายสิรวิชญ์  ชื่นชอบ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงหิรัญญิการ์  สำราญถิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอพิชญ์ยา  ไชยเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายอภิวิชญ์  สมมะนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอัญชลีพร  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอัยการ  สามคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกชกร  วัฒนปกรณ์กิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายกชวิชญ์  สุทธินนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงกนกวรรณ  รักษาป่า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จินดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกฤชอร  บุญยวง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายกฤตพจน์  สมประสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายกฤติธี  ผ้าเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายกฤษกร  พึ่งผล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายกวินภพ  ประจิตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายกวีวัฒณ์  ถูกจิตต์เสฏฐี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  อินต๊ะวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นามวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ริ้วสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกัญญาภัค  คำบุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงกัญญาภัค  ตุงคบุรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ผึ่งทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายกันต์กวี  ปัญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายกันตณพิชญ์  ศิระกมลโรจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายกันต์ธัช  สุขะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายกันต์นที  มโนใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายกันต์ประวีย์  นิเวศน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายกันตพัฒน์  สุริยนต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงกันติชา  ศิริธนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงกานดาวดี  ชูชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกาเบรียล  แยล ลวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายกิตติธัช  พลายพลู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายกิตติพงศ์  โกวาภิรัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายกิตติภพ  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงกุลปริยา  หมั่นยืน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายเกียรติภูมิ  อุประคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายเกียรติรัตน์  ดวงดีภิระบรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายไกรวิชญ์  ตรีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงขวัญทิพย์  ผัดเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงขวัญหทัย  ประทุม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายเขมกร  สุขนิตย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายเขมทัต  ประพัศรางค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายคณาธิป  วงค์ไฝ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายคณิศร  ปัญญายืน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายคุณานรณ  รอดไผ่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายจักรภัทร  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงจันจิรา  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงจินต์จุทา  เหล่าไพโรจน์จารี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายจิร  เชื้อบุญมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายจิรภัทร  แก้วลอยฟ้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายจิรวัฒน์  แปงแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายจิรัชชานนท์  คำปินันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงจิราพัชร  กันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายจิรายุทธ  โนคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายจีราวัฒน์  ลาภใหญ่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คีรีเทียมเมฆ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายเจตนิพัทธ์  คำสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายเจษฎากรณ์  ดอนลาว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายฉัตรชัย  กันทะเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  แสงมณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงชญานทิพย์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ตันหราพันธุ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงชญานี  ตันหราพันธุ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงชญานุช  วรรณสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงชณิปรียา  จันทิมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงชนันธร  กาวิละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงชนากานต์  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงชนากานต์  เสนนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงชนาธินาถ  มโนจิตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงชนารินทร์  ตาสาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงชนิดาภา  รักษาเคน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงชนิตย์นันท์  ภูวินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายชโนดม  แก้วคำมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายชยณัฐ  วงค์ไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายชยพล  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงชลธร  กุลกิติพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายชลธาร  คำแก่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงชลิตา  สันติสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงช่อลดา  วิฑูรย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงชาลิสา  นวลก่ำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงชิตตาภา  เลิศศิริธง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายชินท์ณภัทร  พงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายชินวัตร  ปูธิปิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายชิษณุ  ธรรมนวรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายชีวานนท์  มหาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วปุก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงชุติณัฎฐ์  ปาร์กเกอร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายเชน  บินเหม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายโชติกวนิตย์  สิงห์เชื้อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายไชยวัฒน์  รินนายรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายญาณภัทร  หวังระบอบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงฐานิดา  พรประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงฐิติกานต์  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงฐิตินันท์  อยู่เบิก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงฐิติพร  สืบเครือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงฐิติภา  ลือชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายฐิติวัฒน์  หัตถอนันสิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายฐิรศิลป์  ปงกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายณกร  ร่วมสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายณฐกร  ชมตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณปภัทร์  ก้อนทองสิงห์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายณพัฒน์  กองมงคล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายณพิชญ์  ประใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายณภพ  บุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงณภศธร  ภิระบรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณภัคศรัญฒ์  วรัตถ์ธวัชรดล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายณภัทร  ธรรมเสนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายณภัทร  เป็ดวร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ยะมงคล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายณษภัท  สาตราคม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายณัฎฐวัฒ  ใหญ่ผา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายณัฏฐกรณ์  สมพุทธวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายณัฏฐชาติ  มีประไพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายณัฐกร  สมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายณัฐกฤตย์  กุ่นใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงณัฐกานต์  ภูพยัคฆ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงณัฐฉรียา  ขัดเปา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  กาจีนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงณัฐชนา  ปรัชญาวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงณัฐฐาริญา  วันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงณัฐณิชา  มามูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายณัฐธนกร  อินยาวิเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายณัฐพงศ์  ปงกันคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายณัฐพัชร์  คำเก่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายณัฐภณ  ทองใบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายณัฐภูมินทร์  กันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายณัฐวรรธน์  ถามัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงณัฐิดา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงณิชาภัทร  สิริสิทธิมหาชน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายดนัยเทพ  ตุงคบุรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายดโนทัย  รูท โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายเดชา  เชื้อสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายเดวิด  เคลแบร์เกอร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายต่อสกุล  อภิวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายติณณภพ  ธุวะคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายเตชินท์  ทองเทือก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายเตโชเพช  จันทร์ตุ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงทยาภัสสร์  ขันธิวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงทรรศิการ  คำอุ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายทักษพล  ต้นฟู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงเทวธิดา  ด่านอินถา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายธนกฤต  จอร์ซ ซาลีฟ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายธนกฤต  ลือเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายธนกฤต  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายธนกิจ  ดวงใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายธนโชติ  หมื่นเกี๋ยง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายธนบรรณ  นิสภกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงธนพร  เลขะรัตน์กิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายธนพัฒน์  ยาสมุทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญจิตร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายธนภัทร  ขันประกอบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายธนภูมิ  ตาหมี่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายธนภูมิ  บุญทิพย์จำปา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายธนภูมิ  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายธนวรรธน์  คำจีนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายธนวรรธน์  เรือนสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายธนวันต์  รัตนวงศ์ชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายธนวินท์  ชูชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงธนัชพร  ชาญรุ่งเรืองศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายธนา  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายธนาธาร  กาวิโล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายธรรมปพน  จีสะอาด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายธรวัฒน์  ประชาเดชสุวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงธฤษวรรณ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงธัญชนก  อาจอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงธัญพร  ก้างยาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรมศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายธารากุล  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายธิติพงศ์  ตั้งผลไพศาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงธิติรัตน์  จิตอ่อนน้อม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายธีรณัฏฐ์  เม่นแย้ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายธีรทัต  วิรัตน์เกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายธีรพัฒน์  คีรีแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายธีรภัทร  ตั๋นเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายธีรภัทร  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายธีรวุฒ  ศิริธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายธีวสุ  เนียมใย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงนพนิต  วรรณสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายนพรุจ  ณ ลำปาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายนภัสรพี  ยุทโธ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสวะกะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงนภารัตน์  สมตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายนรภัทร  เมืองก้อนกาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายนราวิชญ์  เสาปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายนรินทร์  เครือราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงนริศรา  ธรรมชาดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงนริศรา  เสียงดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายนฤเบศร์  บุญถึง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงนฤสรณ์  กินร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงนลินนิภา  โสนทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงนัทธมน  พลตื้อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงนันท์นลิน  อุดมโชคปิติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายนันทวุฒิ  คุณประทุม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายนิชฌาณ  บ่อสร้าง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงนิชานาถ  มูลเทียร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายนิธิศ  มารอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายนิรวิทธ์  เต้าประจิม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงเนตรนภา  สันทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายบารมี  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงบุญยวีร์  ชาติพัฒนานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายบุญวรรณ  ศรีสุมิตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงบุษบากร  ทรงทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายเบญจพล  เผ่ากันทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายปฏิภาณ  เขยนอก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงปพิชญา  นิลคูหา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงปพิชญา  วงศ์วิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงปภาดา  คหบดีกนกกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายปรวัฒ  แม่นหมาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายปราชญ์  เนืองนันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงปวริศา  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงปวิชญา  คำฟู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงปัญญาพร  จำรัสฉาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายปัณณวิชญ์  กลิ่นดารา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายปัถย์  อินทจักร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงปาณิศา  ปารมีสัก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงปาริตา  อรรคฮาต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงปาลิกา  แจ้งแย้ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงปิยธิดา  ใจคำแปง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงปิยะพร  ฟองรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปุญญิศา  ปารมีสัก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปุญญิสา  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงปุญญิสา  ช่างปัด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายปุณณพัฒน์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงปุณยนุช  ปัญญาหงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงปุณิกา  เร่งเร็ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงผกามาศ  ยาชมอณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายพงศ์บัณทิต  คีรีแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายพงศ์ปณต  ธิวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายพงศภัค  ชมภูเขา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ผัดเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายพงษ์ศรัณย์  ตุ้ยสืบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายพชรปนต  นันตะภาพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงพบพร  โภคชนานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ณ.เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงพรรณทิชา  ขัดแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงพรรณปพร  เหม่ากระโทก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงพรรณวษา  ปฏิการสุนทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงพรรวษา  คำเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายพรหมพิริยะ  ชัยวัฒนลิขิต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายพลกฤต  เพชรประดับ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายพลวิชญ์  สังวรากร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงพลอยปพร  ฐากุลสิริโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อัยโกะ ยามาโมโต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายพสธร  บำเพ็ญอยู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายพสิษฐ์  โพธาวิจิตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงพัชชานันท์  บุญยรัตนโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงพัชรศรี  ดีวะรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงพัชลิตา  ฉันทพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายพัทธดนย์  ทวีสมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงพาณิชา  วันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงพิชชาภา  ทรายแก่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายพิชญุตม์  มหาวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายพิชญุตม์  แก้วระกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงพิชามน  คำวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายพิทยาพล  แซ่ซ้ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงพิมพ์กมล  บุญมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงพิมพ์ภัสรากร  สีอินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายพีรเดช  อุปละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายพีรวรรธน์  นเรวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายพีรวิชญ์  ภีระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายพีรวิชญ์  วุฒิแพทย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายพีรวิชญ์  เฉียงอุทิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายพีรศักดิ์  อุปละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำสาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงเพลงพิณ  ไตรแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายเพียรพอ  เลิศศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงแพรฟ้า  กาญจน์กิจเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงโฟกัส  มือแลกู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงภคพร  ผาบไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายภรภัทร  เมืองมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงภรภิชชา  เกิดไทสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายภรรวรากรณ์  ไชยเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายภวิศ  ปวงคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายภศุ  เกตุบุญลือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายภสวัต  สุภายศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงภัณฑิรา  อโนราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายภัทรกร  จันทร์สุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายภัทรดนัย  ใจเผือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงภัทรนันท์  นนท์พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายภัทรพล  วรรณโน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายภัทรพล  หน่อท้าว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คงคนึง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายภาคิน  นิตย์คำหาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายภาคิน  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายภาคิน  ใจนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายภาณุวัฒน์  จิระมาตร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กันธิมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายภูชิต  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงภูฌิศา  แสงสุกใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายภูมิธนิตย์  สมประสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุภิรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายภูวรินทร์  บุตรดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงมานาพร  เพเมีย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายเมฆาวัชร์  ฑีฆายุ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงเมธาพร  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายยรัชชานนท์  เมืองใจ๋ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายยศสรัล  จันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายยศสรัล  โถนารัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายร่มพิชา  ทองพันชั่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงรมิดา  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงรรัญรัตน์  สุริยะโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงรวิสรา  แสนปาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายรังสิมันต์  อัครไตรภพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงรัชฎาภรณื  ปวงรังษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายรัชพล  อารีย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายรัฐภาค  วงค์มูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายรัฐภูมิ  วงค์มูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายรัฐศาสตร์  ภิญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิริคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงรัมภาภัค  เดินอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงรุจรฎา  คำกวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายเรือนระพัฒน์  ยอดเรือนแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายฤทธิพรรษ  เลิศชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายวงศ์วริศ  วุฒิเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงวนัชพร  อย่าลืมดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายวรกฤต  ตันกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายวรกันต์  วรรณราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายวรโชติ  วิวัฒนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายวรพงษ์  วงศ์เพ็ญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายวรภพ  ผมดำดก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายวรมัน  ชัยราษฎร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงวรรณธกานต์  นอวรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงวรรณวิษา  อภิไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงวรัชญกรณ์  สำราญดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงวรัญญา  บัวน้ำจืด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายวรัญญู  ดวงมะลิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงวริศรา  ขุนมิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงวริศรา  แก้ววังปลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงวันปีใหม่  ไปรุ่งเจริญเร็ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงวาริตา  กันทะเขียว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงวาริษา  ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงวิชญาพร  แสงโสภิต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงวิชดา  เสรีนิวัฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายวิณพัศย์  เชี่ยววิจิตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายวิรัญญู  เหล่าลุมพุก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายเวชพิสิฐ  ยี่ภิญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงศรวณีย์  ตาดำนิล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายศรัณย์พงศ์  สุทธสาส์น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายศรัทธา  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายศักย์ศรณ์  อัถประเสริฐกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายศิขรินทร์  ไชยสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายศิรวิชญ์  กันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงศิรินทิพย์  บรรดิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงศิรินภา  สุขเกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงศิริมาศ  เพิ่มพูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายศิลปากร  แกล้วกล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายศิวกร  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงศิวะพร  เทพปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายศุภกร  ใจดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายศุภกฤษ  ใจดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายศุภกิจณัฐ  โกวิทยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายศุภโชค  มะโนชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงศุภณฉัตร  จันทร์วัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงศุภนันทิพย์  ผัดเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินต๊ะชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
508 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ไชยเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงสมัชญา  สุระวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงสลิลลา  สิทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงสิตางศุ์สุภา  กีรติวิบูลพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายสิรวิชญ์  ขัติยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายสิรวิชญ์  มนตร์วัชรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายสิรวิชญ์  เทพเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายสิริโชค  วรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงสุจิตรา  ตันติเรืองชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายสุประวีณ์  จันต๊ะโก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ไสยวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงสุรีย์  คำภีระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายสุวิจักขณ์ภูมิ  มหายศนันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายสุวิจักษณ์  ทรายคำมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงโสณัฎฐนิส  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายโสภณวิชญ์  กาลทะนิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายเหนือสุด  ราชนิยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายอชิระ  คีลาวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายอดิศักดิ์  โยกาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายอติกันต์  ใหญ่วงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายอติชาติ  ศรีสุระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงอธิชา  นัยติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงอภิชญา  ปาระมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงอภิชญา  วะยาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงอภิชญา  เรือนศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงอภิศรา  อุปรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายอมรพงศ์  นวลสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงอรนรินทร์  ปัญญี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงอรปรีญา  เมื่องแล่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงอรภัญญา  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายอรรถนนท์  สันธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงอริสรา  ชัยเลิศวณิชกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายอัครวิชช์  เขียวประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายอัครวิชช์  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงอัจฉรา  พานิชภูวดล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงอัญญาณา  ยาแก้วหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงอัยญาดา  คำอินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายอิทธิ  สุวรรณดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ฉัตรบวรนันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อาษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายอินทรศีล  เรือนทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายอิสระ  ลาวตูม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายเอกพงษ์  ศรีใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายเอกรพี  ใจปินตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงัอันนา  ปัญญาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงกชกร  นิลสวิท โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกนกกร  วิญญรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกนกนาถ  สมวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายกนกพล  อู่แสงทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุไรรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกรกฏ  เปียงเปี้ยสาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกรรญปพร  วันทิตย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกรวิภา  สุตะวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ปฐมวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  พิสูจน์ศิลป์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกรีธพัฒน์  บุญสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกฤชณัท  กันธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายกฤชณัท  รักธีรภาพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายกฤตกานต์  มีจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายกฤตพจน์  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายกฤตภัทร  ต๊ะวิโล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายกฤตเมธ  มูลคำดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายกฤตเมธ  ยานะนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายกฤตินันท์  วันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกฤติมา  สมนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงกฤติยา  ต๊ะพันธ์วงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายกฤษ  ใจเปี้ย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายกฤษณกัณฑ์  ชำนาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายกฤษณะ  แลเฉอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายกฤษณะนันท์  จรุงวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกฤษราภรณ์  จันทร์กันธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกวินภัค  ศิริวรรณื โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายกษิดิ์เดช  อินเทพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายก้องภพ  แก้วดุลดุก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  สวยงาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขตกัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  สุทธสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตาลดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปันติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกัญญาวีย์  เขตกัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกันต์กนิกษฐ์  ขันธะบัว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายกันต์กวี  พึ่งนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายกันต์ธีภพ  แดงฟู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายกันตพงศ์  บุบผาชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายกันตพงศ์  มานะพูลทรัพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกันตพงศ์  รัตนศรีตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายกันตพัฒน์  เสมอใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกันตินันท์  เขื่อนพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายกันตินันท์  ไทรหยี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกันติศา  เปล่งใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกันยกร  จันพุ่ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายกันย์  กุนหวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงกัลทิกา  เฉาะห้อง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายกัลปพฤกษ์  สารถ้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เนียมจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงกัลยา  อยุธยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สีสวย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกาญจนภา  โพธิ์คำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายกาญจนวิทย์  สุทธนู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พยาศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกิตญาดา  กิติรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายกิตติกวิน  ชุมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายกิตติคุณ  รมหิรัญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายกิตติชัย  จันทร์ชุม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายกิตติธัช  วิอุ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายกิตตินันท์  เหมืองน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายกิตติพิชญ์  เพ็งคุณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายกิตติรัตน์  เตชะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงเกตุมณี  แสงเมือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ปัญจรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายไกรวิชญ์  เผดิมศักดิ์พิทยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายขจรรัฐ  ปวนรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงขวัญกมล  ยอดวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงขวัญชนก  วงค์ละม้าย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  ราชจันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงขวัญฤทัย  รุจิระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายคเณศ  พงษ์สวรรค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงคนึงนิตย์  สิทธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงครองขวัญ  ฐานทิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายคุนเจ้า  ชมเชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายจตุรภัทร  โยสุดใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายจักรภัทร  การดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายจักรีวัชร์  อภิธนัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทะสา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายจัสตินรารัง  หน่อแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายจาติภิวัฒน์  คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงจารุตินันท์  คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงจิตญาดา  ใจจู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ปินทรายมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายจิตรภาณุ  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงจิรธิดา  เมืองมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายจิรภัทร  กองกระโทก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเป็ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายจิราธิป  ก๋องวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงชญานันท์  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงชญานิช  สิทธิราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายชญานิน  ชุมภูดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงชญานินท์  นามหมวด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงชญาภา  วรโภชน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงชฎาฤกษ์  แท่นดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายชณติกานต์  ลิขิตอิศรา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายชนกันต์  ปัญญาชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงชนภัทร  สิทธิอักษร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงชนัญชิดา  ติ๊บมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงชนัญธิดา  ภิมาลย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงชนัณชิดา  ปันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงชนิตา  หน่อแหวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงชนิษฐา  ทิประมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายชยวัฒน์  ก๋องแก่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายชยากร  วงศ์ษร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายชโยทิต  จันธิมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายชวกร  เนื่องยางศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายชวนากร  สุวรรณดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายชวนากร  เนื่องชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงชวิศา  สกุลวิไล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงชัชญาณิช  ฤทธิ์รุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พิทักษ์อนุกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงชัญญานุช  กิจรัก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายชัยวิชญ์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายชัยวิทย์  บุญมาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงชาลิสา  ศิริคันธานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงชิดชนก  กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงชิติกาญจน์  มูลแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายชินดนัย  ติ๊บนวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายชินวุฒิ  พิมพ์เผือก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายชินาธิป  คำเวียงสา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงชิษณุชา  เพชรนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายชิษณุพงศ์  มหาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงชุติกา  สุวรรณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงชุติกาญจณ์  แสนชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาบคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สารถ้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงเชมมิกา  บรรเจิดทวีพร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดาภร  ยอดวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายเซน  มุละสิวะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงญัญรัตน์  เป็งคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายญาณวิสุทธิ์  เจริญชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงญาณวีร์  นุชพิเรนทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิลักษมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงญาตาวี  ราชตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายฐกฤต  พันธ์งอก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงฐานมาศ  สุทธะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงฐิญาภรณ์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงฐิตาพิชญ์  ติ๊บเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยานะนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยสมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายณกรณ์  พานสิริกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายณฐกร  จีระพันธู์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายณฐกร  มีความรัก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายณฐกฤต  ตันผัด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงณฐมน  ชุมภูศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงณฐมน  ปัญญาช่วย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายณธกร  สถิรานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงณธิดา  แสนติยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายณนนธชัย  เขื่อนขันติ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายณปวร  เตชะเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายณพพรรณ  จรุงวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายณภัทร  ก่อเกิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายณภัทร  สมุดความ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงณภัสสร  เรือนงาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายณรงค์  พานสิริกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงณรรธินา  กาบจินะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงณัชชา  ปัญสมคิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงณัชชา  ปินตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงณัชชา  ภูพิลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงณัชพร  นวลคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายณัชพล  แก้วปานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มาเยอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  จันทาพูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หิรัญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงณัฏฐา  สนองญาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายณัฏฐากร  คำสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายณัฏฐากร  สุขแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายณัฏฐ์  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ขุนทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงค์ษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สดีคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงณัฐชนก  สิงห์ดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายณัฐชนนท์  กันจินะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงณัฐชาญา  คำเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติวนิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายณัฐดนัย  ฟูคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายณัฐดนัย  สมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชื่นดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ร่วมขุน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณัฐธิการ์  หลักไม้ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายณัฐนนท์  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายณัฐพงษ์  จินะการ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วคำอ้าย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายณัฐภูมิณฑ์  ไชยชุมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงณัฐมน  กาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณัฐวรรณ์  จันทร์เลน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายณัฐวุฒ  อินต๊ะขัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายณัฐศาพรรษ์  ทิพย์รมย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายณัฐเศรษฐ  สืบแสงทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายณัฐสกุล  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงณิชชา  สถานเดิม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงณิชนันทน์  วงศ์ไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงณิชา  คงศรีเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงณิชาภัทร  ขันยอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายดลธรรม  โนนศรีภักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงดวงดาว  ใจวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงดารารัตน์  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายเดชนรินทร์  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายเดชพนต์  สงคราม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายตนุภัทร  นุ้ยบ้านด่าน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายเตชินท์  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายเตวิท  บุญวิเศษจินดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายไตรวรมัน  สุต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงถมทอง  สุริยะโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายทรรศดา  ไชยวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายทวาวัชร์  ดอนชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายทักษิณ  โพธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายทัยธภัทร  ปันไฮ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายทาวิชญ์  เวียยีกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายทินกร  วิชา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงทิพย์ผกา  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงทิพย์สุดา  บัวเขียว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงทิพานัน  แก้วปา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายทีปกร  ธรรมขันธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายทีรการต์  ดีน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายธดินกฤษช์  ปาระมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายธนกฤต  บุญถึง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายธนโชค  สุคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายธนโชติ  สิทธิพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายธนดล  ใจบุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายธนนันท์  ใจจักร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายธนบดี  ปงรังษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายธนปพน  กาวินจ๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายธนพัต  บุตรดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายธนภัทร  จอมใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายธนภัทร  ปัทมาลัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายธนภัทร  อินต๊ะนนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายธนภัทร  เวียงมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายธนภัทร  โคตวิชา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายธนภูมิ  ตาลคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายธนรัฐ  เสียงแขก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายธนเสฏฐ์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงธนัชพร  ภุมมะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงธนัญชนก  จักรสมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงธนัญชนก  นวลคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงธนัญชนก  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงธนัฏชา  ภูล้นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายธนายุ  บริรักษ์ศุภกร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงธนาวดี  คิดมุ่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายธรธันย์  เวียยีกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายธรรมรัตน์  คำเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายธราเทพ  คำภีระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายธเรศ  นามประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายธฤตวัน  พิทักษ์นากุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายธัชพล  วงค์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงธัญกร  ชนวาศิลป์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงธัญชนก  ด้วงชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงธัญชนก  ทองอารีย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงธัญญ์นรี  กาวิรส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทินวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สัตยรังษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงธัญพร  บุญเฉลียว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายธัญพิสิษฐ  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงธัญรดี  เมืองมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มีโสภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ลบขำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงธันธิดา  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายธันยบูรณ์  ยอดสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายธันย์พศิน  ธนาธิปเมธีกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายธาราวิชญ์  จันทิมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงธิชาพร  นครพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงธิญาวรรณ์  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงธิดาทิพย์  เพ็ญภาค โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงธิดารัตน์  อินต๊ะยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงธิตยา  สุทธะอาษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายธิติปังกรณ์  ยารังษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงธิระประภา  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงธิรัญญา  ขุนวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายธีรณัฏฐ์  สัตนันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายธีรเทพ  นุธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายธีรนัย  นะนันวี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายธีรนาถ  พิมพ์พรปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายธีรภัทร  ใจอ้าย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายธีรรัฐ  ธัมวัฒน์วิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายธีรัธนิก  ดอนแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงนทพร  ขัติยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายนนทนัตถ์  เต๋จ๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายนนทพัทธ์  จีระวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายนนทภูมิ  มาระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายนพณัฐ  วรรณสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงนพรัตน์  คำเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายนพรุจ  ลือชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงนพวรรณ  ชมเชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงนพวรรณ์  ประใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายนพอนันต์  สุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงนภัสรา  ไชยศรีมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายนรวิชญ์  เลขศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงนริศรา  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงนลินพร  วสุธากานต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายนัชชุน  ทองยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายนัชประพนธ์  เรือนแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงนัฐมล  ไกลถิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายนัทธพงษ์  สมยาราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงนัทธมน  สมศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายนันทนนท์  พรมไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงนันทิชา  ศรีสังสิทธิสันติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงนิชนันท์  ภัครนิธินันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงนิชา  เวเชอกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงนิตยตา  พรมสุนทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงนิธิยา  ทะริยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายนิธิศ  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายนิพิชฌน์  พิศมร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงนีรชา  จักร์สาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงเนตรนภา  คาล่า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายบดินทร์  ญาณโค โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายบรรเลง  บังคมเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายบริพัฒน์  ทิพย์กนก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายบัณฑิตพัฒน์  มะโนสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงบุญฐิสา  พรมใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงบุญฑริกา  นาลัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายบูรณ์ภิภพ  พิบูลธนพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เลิศเจริญปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงเบญญา  ทะลือชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงเบญญาทิพย์  สมนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงเบญญาทิพย์  แหนคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงเบญญาพร  บุญเทียม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลผล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายปฏิพัทธ์  เหล่าวงษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงปฐพร  กมลภพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายปณิธาน  ทนทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กชายปณิธาน  อุตส่าห์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กชายปณิธิ  ทิพพวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงปทิตตา  ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กชายปพลธร  ฉิมพาลี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงปพิชญา  ปัญญี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงปพิชญาญ์  เทือกตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายปภังกร  บัวทะนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ใจจินา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายปรัชญา  วรรณไกรโรจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายปรัตถกร  ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงปราณณิชา  ผาบไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงปรายปรีญา  เรืองสังข์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงปรายฟ้า  ลี้บุตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายปริญญา  พรหมมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงปรีดาพร  ปัญญาโกญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายปองภพ  เสนางาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายปัญญพนธ์  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายปัญญากร  วงค์จิตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายปัณณฑัต  คำพุฒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายปัณณวิชญ์  พงา์สุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงปาณนพิน  พรมใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงปาณิสรา  พึ่งบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงปานไพริน  เนตรสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงปาริตา  พิริยชยานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กชายปิติพล  ต๊ะเขตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายปิติพันธ์  ต๊ะเขตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ชุมพลอนันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงปิยดา  สุภาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงปิยวดี  หมั้นยืน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปฐมวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายปุญญพัฒน์  สาแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงปุญญาภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงปุญญาวีร์  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงปุญยวีร์  ต๊ะแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายเปรมชนัน  อำลูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายเปรมากร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายพงศกร  ทาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายพงศ์ธาริน  กีรติวิบูลพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายพงศภัค  ราษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายพชรพงษ์  เกสรพิทยาพงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายพชรพล  ทองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายพณ  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงพนิตพิชา  ดวงพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงพรนัชชา  ชัยกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพรปวีณ์  เดชะพงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายพรพิพัฒน์  พันธุรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงพรรณชนก  ซาวคำเขตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงพรรณชมพู  เห็นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงพรรณิภา  อวดดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงพรรพษา  ศรีจันทึก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงพรรวินท์  พรพินินวรกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายพรรษชล  น้อยศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายพฤฒิพงศ์  จะเรียมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายพฤฒิพงศ์  รัตนจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายพลกฤต  ร่วมชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายพลพบ  โชครัตเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายพลวิท  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายพลัฏญ์ทักษ์พสิษฐ์  สุขเกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงพศิกา  คำมูลเอ้ย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายพศุตม์  แสนทนันชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายพสิษฐ์ยศ  จันทศิลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายพอเพียง  เพชรอาวุธ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงพัชญ์สิตา  คิดรังสรรค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายพัชรดนย์  สุรินเปา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กชายพัชรพล  ใจทน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กันพยันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายพัทธนัท์  อันภูวงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีทะแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงพิชชา  กุ่ยแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงพิชชาพร  ดอนชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงพิชชาพร  สิงห์สุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงพิชชาภา  พุกรอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงพิชชาอร  อ่อนชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงพิชญดา  สุขใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงพิชญธิดา  พันธุรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ชาคริตกร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายพิชญะ  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงพิชญา  ธิกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงพิชญากร  ทรายคำมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงพิชญาภา  วงค์สิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงพิชญาภา  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงพิชฎา  ประภัสระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงพิชฎา  โพนาคา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายพิทยาพล  พานิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กชายพิทวัส  เวียงคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายพิทวัส  แม่นหมาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  พรมเป็ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ชายา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  บุญสนอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพิมพ์มาศ  สามาถกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงพิยดา  เตจ๊ะวันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงพิรญาณ์  เติมพิริยะกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายพีรพงศ์  จันทจร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายพีรวัฒน์  ปวงรังษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายพีระพงศ์  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายพุฒิ  สำราญพงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายพุทธิคุณ  วุฒิสารวัฒนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงเพชรณิชา  ศิริบุญรอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงเพียงพอดี  จินะราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงแพร  พัฒนาพลกรสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงแพรพิชญ์  สุขรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายโพธาวิท  โพธิ์หนองบัว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายภควัต  ปินตานา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายภัทรกร  บางบัวงาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงภัทรกันย์  ปทักขิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงภัทรชญา  ยืนยงแสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กชายภัทร์นรินทร์  หิรัญวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงภัทรปภา  อุปสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายภัทรพล  พานิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายภัทรพล  สุวรรณประภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายภัทรพศุตม์  หล้าเต๋จ๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงภัทรวดี  หมอยาดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงภัทราพร  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายภาคภูมิ  เรืองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงภาชินี  ทนันชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กชายภานุพงศ์  บุญศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ใจคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงภิญญาพัชย์  เกษวิกรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายภิพัฒพงศ์  กาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงภีรนีย์  สีธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายภูกวิน  ถวิลสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายภูดิศ  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายภูเบศวร์  โชติวัฒน์นันทกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายภูมินันท์  เป็งดล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายภูมิภัทร  มีมาก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายภูมิรพี  วงกุรุ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายภูริ  บัสต็อก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงภูริชญา  วิรัตน์เกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายภูรินทร์  วงค์วุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายภูวรินทร์  คำจ้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายภูวฤณ  กาวี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายภูวสิฐพณ  อะทะวงศ์ษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายโภคิน  ใจคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายมณธนัญ  ปินตาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายมนต์ดนัย  นาหลวง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงมนัสนันท์  สวามิวัศดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงมนัสพร  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงม่านคำฟ้า  อินเตชะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงมาริสา  ไชยราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายเมธัส  เนตรยอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงเมธาพร  ลาลุน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายยศกร  ศรีพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงยศวรรณ  จันทร์สวย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายยศวรรธน์  ละคำมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายยุทธศักดิ์  รัตนกานนท์กุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงยุพารัตน์  วิเชียรพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายยุรนันท์  เปรมโพธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายโยธา  จะลอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายโยธา  เริงใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายรณกฤต  มะโนวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงรวิพร  พยาสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายรวิศ  เหลืองทองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงรวิสรา  ชัยเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายรอยอินทร์  คำถิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายรัชพล  กองชุมพล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายรัฐพงศ์  อินผล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  บั้งงเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงรัตนาวดี  ภัสรปทุมลักษณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายริวตะ  มาสึมาเอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงรุ่งณภา  แซ่หมี่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงรุจิรดา  ตะไนย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายไรอัน  โรแมน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงลภัสรดา  นันเปียง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงลภัสรดา  บุดดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงลภัสรดา  ลือชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงลักขณา  กริ๊ส สุขเกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงลักษิกา  กองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงวชิรญา  กันทาเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายวชิรวิชญ์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายวชิรวิทย์  กันทะคำแหง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายวชิรวิทย์  นาขยัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายวชิรวิทย์  อวดคล่อง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงวณิชญา  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายวธิอินทร์  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงวนิชญา  วงศ์ปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายวรณัฏ  มิยะยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงวรพร  พิทักษ์กำพล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงวรพิชชา  มณีคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงวรรจชนก  ประเทศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงวรลักษม์  สุดด้วง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายวรสรณ์  ชำนาญกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายวรัชทศ  วานิชดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงวรัญญา  โวหาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายวรัญญู  แสนสมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงวราลี  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายวริทธิ์ธร  ตาคำนิล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงวรินทร  พรมเลข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายวริศ  สุวรรณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายวัชรพันธ์  ลี้ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายวัชรวิทย์  จรุงวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงวาสนา  มอโป๊ะกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงวาสนา  วรรณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงวิชญาพร  บุดดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงวิชิตา  บัณฑิตรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายวิทยา  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายวิทวัส  วันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงวิมลณัฐ  พรหมเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงวิรัญชนา  แสนทนันไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายวิรินทร  ไกรวิลาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายวิศรุตค์  ประสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายวีรากร  ทะปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายวุฒิภัทร  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายศจิ  คันธวังอินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงศรัณยา  สุริยะคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  มหาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงศรีฆเณศ  สมใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงศรุตา  อารีญาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงศศิธร  บุพศิริ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงศศิธร  แก้วรักษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายศักดิพล  แบนคล้าย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายศักรนันท์  ยาวิราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงศิรดา  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายศิรวัชร  เขื่อนเชียงสา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายศิรสิทธิ์  ขันทะยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงศิริกัลยา  เตชะปิตุ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงศิรินทิพย์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายศุภกร  เพียรดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงศุภกัญญา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายศุภโชค  เขื่อนคำป้อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงศุภพร  จันสุภาเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายศุภวิชช์  ม่วงทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงศุภศิริ  ทันละกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มโนวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สมบูรณ์ธนกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงศุภิสรา  สุนทรธรรมกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายสธรรดร  ตั้งต้น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงสภัสสรา  ดวงมะโน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายสมประสงค์  เรืองวิลัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายสรวิศ  ตันช่วย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงสรสิชา  วันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงสรัญกร  กับปะหะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายสร้างสรรค์  สีลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงสวิชญา  อินคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายสัณหณัฐ  พันธุรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงสาธิกา  สิราภาสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงสายสมุทร  สิทธิเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายสิปปภากร  สุภาพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายสิปปวิชญ์  ปูธิปิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายสิรภพ  กันทะคีรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายสิรภพ  ฟักแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายสิรวิชญ์  สันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงสิริเก้า  พรหมเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงสิรินดา  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงสิริสุภัสรา  ศิริสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายสุชาครีย์  ธนาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงสุชาดา  ผ่องสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชิตปรีชา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงสุทธาทิตย์  วิวัฒน์ดำรง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงสุทธาทิพย์  วิวัฒน์ดำรง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงสุนิตา  กันตรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงสุพรรณษา  สันทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงสุพรรณ์ษา  สารทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงสุพิชชา  ปัญญานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำภีละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริชุมชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สารีวงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงสุภัทรชา  ศรีผาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงสุภัสรา  อภิมหาวงค์สกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงสุภาวดี  คมชายชาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงสุภาวดี  รินเที่ยง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายสุรเชษฐ์  ชำนาญพจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงสุรภา  แก้วกันธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงสุริย์วิภา  โชคมั่งมีพิศาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงสุริวิภา  นันตรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายสุวณัฐ  ศิริลักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงสุวภัทร  สนธิแย้ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายเสกข์สวัสดิ์  โภคชนานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มาเตี่ยง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงหลวง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สารอินมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายหนึ่งอนนท์  ศรีสอาด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายหัฎฐกร  ทองจินดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายหัสดินทร์  ใจขันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายเหว่ย เล่อ  ลิ้ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงไหมแพรวา  พุ่มทิม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงอชิรญา  ธนู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายอดิศร  ชุมภูทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายอติคุณ  ยอดสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายอธิบดี  ทอฃชม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายอธิษฐ์พัฒน์  ลิ้มดำรงกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายอนุพงษ์  ทิพย์สุภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายอนุพงษ์  ศรีวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายอนุภัทร  วรรณกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงอภิชญา  ตานี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงอรทิชา  อภิสุนทรกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงอรรชนา  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายอรรถสิทธิ์  เทียบแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงอริสา  ทองรอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายอรุชา  บุญยืน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงอษาวดี  ติ๊บมอย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายอัครชัย  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายอัครนันท์  ตายา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายอัครพล  ธิมาชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงอัญชลี  ยาแปงกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงอัญชิสา  สร้อยอุดม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายอัศวิน  โยสุดใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงอารยา  อุสาหะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงอารยา  เมงไซ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายอิทธิกร  ปัญญากว๋าว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงอินทิรา  มาเยอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงอินธิรา  อภิสุนทรกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงอุรัสยา  สายแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงอุสา  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายเอกณัฐ  วัฒนาธร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายเอกนรินทร์  อามอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายเอกภวิทย์  จิตร์แก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายเอกราช  ประยงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงเอสรา  ปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายเอื้ออังกร  มีปาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงไอรินลดา  ซองทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงไอลดา  ภุมรานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงเมชญา  ยะหม้อม โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงวรรณิกา  เสริมศาสตร์ โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงส้มโอ  ไทยใหญ่ โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กชายอดิศักดิ์  ทับทิมกลาง โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงกมลฉัตร  ราชเมืองแก้ว โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายกฤตเมธ  ชัยเหลา โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงพลอยจุฑา  ทับทิมกลาง โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายวิทวัส  กามล โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายสรัล  หนุ่มแก้ว โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ดวงคำ โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายอนิรุต  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายเด็กชายเตชินท์  ไทรศร โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กชายพิสุจน์  สุพะเสริฐ โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงนิรชา  ยีคำ โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงปิ่นคำ  - โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายครรชิต  หวลอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายคุณวุฒิ  ไชยชมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กชายนพเก้า  ศรีพุฒ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงนภัสสร  นพแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงพัชริตา  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กชายพัลลภ  ไชยอุด โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ยอดมณี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงภัทราพร  ทองล้วน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กชายภาณุวิชญ์  คงยัง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายภูริฉัตร  ขวัญตน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กชายรัตรินทร์  ร้องหาญแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กชายศรัณย์  วงศ์พิระ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงไอรดา  ตันคำ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงกัลยณพ  จักกวัฒติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ลำภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายจิตติพัฒน์  ธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงจุฑามาส  พรหมเผ่า โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เผ่าเสือ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงชญานุช  สุริยะอินปั๋น โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายชนพล  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงชวัลกร  ไชยเนต โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายชินกร  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทพดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงฐิติมา  ติทวงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงณัฏฐาริยา  ยอดขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พุทธฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายณัฐชนน  ดอนชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายณัฐพนธ์  ผาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงณัฐภัสสร  วงสลี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงณิชกมล  คำตื้อ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายธนันท์ชกร  พุทธจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายธนากร  ใจสะอาด โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายธีรพัฒน์  ปละสอน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายนพรัตน์  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายนราวิทย์  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงนิภาธร  แสนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงปวริศา  ปิงใจ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงพรธีรา  ก๋องดี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายพีรพัฒน์  จิตโกสุม โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงมนัสวี  คัมภีร์สัจจะ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงราชาวดี  ทิพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายสิทธิกร  ทวิเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงสุวิมนต์  ยินดีพบ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายอติวิชญ์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายอนาวิล  สีนิล โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงอรณิชา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงอลิสรา  ดีกิ่ง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายเอกนรินทร์  มหาไม้ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุขเกษม โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงกีรติ  วิสาพล โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำดี โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายณัฐกรณ์  เกิดใหม่ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงศศิประภา  มหาพรม โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงศิรดา  ทองถ้ำนาค โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงอรณิชา  ณรงรักษาเขต โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายกรวิชญ์  แรงจินะ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.4 คณิตประถม
1273 เด็กชายกฤษณพงษ์  จุวรรณ์ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงกฤษนา  นันทะเสน โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.4 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงเกสราพร  มาลา โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.6 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงญาณิสา  เดิมแปง โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.4 คณิตประถม
1277 เด็กชายณฐกฤต  ธรรมสา โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.5 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีพรม โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กชายณัฐพงษ์  ธิยะคำ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.4 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงธัญจิรา  ขันจันทร์แสง โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.4 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงธันยพร  แก้วกาญจน์ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.4 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กันยะมี โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงพิชฎา  สืบใจถา โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.4 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีรัตนา โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กชายภาณุพัฒน์  ศรีพรม โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.4 คณิตประถม
1286 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีพรหม โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กชายอดิเทพ  นันทะเสน โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.4 คณิตประถม
1288 เด็กชายกฤตยศ  ณะแก้ว โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีพรม โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายกิตติธัช  อุราธร โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงขนรรธศร  เคนทรภักดิ์ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงฉัตรพร  ศรีพรม โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายณัฐเชษฐ์  โถตันคำ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงณิชนันท์  จ๋าจุ๋าป๋า โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงดาวิกา  รักษาป่า โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงนริสรา  วรพรมราช โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายพุฒิพงษ์  นันต๊ะเสน โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงวัชรากร  แรงจินะ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงสัณห์สิริ  กันภัย โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายสิทธินันท์  มะโนแสน โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายกฤตภาส  ประกอบกิจ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงกัญพัชร  สุขรี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กชายจิรัฎฐ์  เนาว์ชมภู โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1305 เด็กชายณัฎฐชัย  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงณัฏฐา  กันยานนท์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1307 เด็กชายณัฐภวิินท์  อินชัยยงค์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงณัฐรดา  สวัสดี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1309 เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธุ์นิธิ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1310 เด็กชายธนาตุล  วงศ์ประสิทธ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงธาดารัศมิ์  ตอนะรักษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงนารีภรณ์  ตาคำ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงนิสรีน  พชรกมล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1314 เด็กชายปรัตถกร  เซโตะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1315 เด็กชายปวรพัฒน์  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กชายปัณณวัฒน์  สิงห์กา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงปิยวดี  ปานกลาง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1318 เด็กชายพชร  ลิ่มพิพิธสุวรรณ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงพิชญาภา  สุรารักษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เกษมศรีรักชาติ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1321 เด็กชายพิริยากร  ปานกลาง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1322 เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กชายภูมิรพี  สมุดความ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงยสินทร  เกิดพร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงยูนะเบลล์  ชาเด พาร์เนลล์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงวรรณรดา  แก่นดี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กชายศิวกร  คำโอภาส โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1328 เด็กชายศุภวิชญ์  สิทธิขันเเก้ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1329 เด็กชายเศรษฐภวิศ  กุลสิทธ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงสุชานันท์  ม่วงเฟื่อง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1331 เด็กชายสุพัฒน์  เเสนจักร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กชายอัฐพงษ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงอัฟช่า  หนุ่มรักชาติ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1334 เด็กชายกล้าภวิษย์  ฉลองวสุธันย์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงกันญาภัค  ยอดเเก้ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุทธะป๊อก โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงกุลณัฏฐา  โอคาดะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงเขมจิรา  ปรีชาเจริญศิลป์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายคชบูร  ชัยวงค์เเสน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงจัสมิน  พชรกมล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  อัศววุฒิพงศ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงจิตตานันท์  ชินะกุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงจินตกัญญา  เนาว์ชมภู โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงชนิดาภา  ผู้ค้าขาย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายณัฎฐพิชญ์  เฮงสนั่นกูล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  พิลาลัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายณัฐพัชร์  กาวิละ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายดิษฐ์กัมพล  รัศมีจันทร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงทอปัด  ยี่สาร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงทิพานัน  แก่นดี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายธนกฤต  รงควานิช โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายธนกฤต  ศรีใจ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายธนพณ  ภักดีจิตร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงธนัชญา  บุญมาวงค์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายธนิสร  มโนเรือง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงธมนต์  แสงวิลัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงธัญชนก  สมุทธารินทร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงศ์ถิระศักดิ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงธาราทิพย์  กองแก้ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายนัฐวิน  นิรัติศัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงนัยน์ภัค  ธุวะคำ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงบงกช  ไวสาริกรรม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงปราณิสา  ศรีใจ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงปัญญ์ชญา  อิ่มใจ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงปัทม์สุธีญา  เจริญรุงโรจน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงผดาพร  พิสิฐบัณฑูรย์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงพรรวินท์  เค้าทอง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทนนาดี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงเพียงพอใจ  พร้อมสุข โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงแพณพิชชา  วันชัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงภัครมณ  เมืองทราย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงภัทรพร  ศรีคง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงราเซียร์  หนุ่มรักชาติ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงไรวินธ์  สีริลัพธ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงวรัชยา  วงศ์วีชรเดช โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายวสวัตต์  ยาวิชัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายวิชชัญญะพล  บุญกมล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายวิชญ์ภูเมศ  พิตรไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายศรัทธา  วิวัฒน์ดำรง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายศุภณัฎฐ์  วงศ์เปี้ย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงสวิตตา  วางสวิตต์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงสุกฤตา  เศวตทวี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงหทัยชนันท์  โพธานารักษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายอนันยช  รักษาภายใน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงอภิญญา  ไชยสร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แสนสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงกมัยธร  เครือคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1388 เด็กชายกฤตกร  อดิสัย โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงก้วน เฟิน  ซือ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กชายกันติพัฒน์  โนจา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วังอิน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กชายกิตติ  จุมทา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1393 เด็กชายกิตติ  ไร่สอ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1394 เด็กชายกิตตินันท์  ดวงไทย โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงกุมภา  พิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงกุลิสรา  ช้างหิน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงขวัญจิรา  อิ่นคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กชายคชรพล  เล็กยินดี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงคำนวล  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กชายจารุวิทย์  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงจิตตราพร  แสงเหลา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กชายจิระพงษ์  กำแพงคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงจิรัชชญา  โยธิกา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงจิรัฐิพร  โยธิกา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงจื๋อฉิ๋ง  โฮง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กชายเฉี่ยวเหว่ย  ฉั่ว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงชฎากัญญา  โอมวัฒนา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงชนนิกานต์  เทพอินถา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงชนิสรา  เขื่อนเพชร โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงชลณิดา  ใจหลัก โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงชาลีดา  บรรจงอนุรีย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงชุตินันท์  นาแพร่ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กชายโชติคุณ  หินเขียว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงเฌนิศา  คำจ้อย โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงญาณิศา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กชายณธนวัฒน์  กุลเจริญคุณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงณัฎณิฌา  ไชยชนะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิชัยดาวัลย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงณัฐกาญรน์  ไทยใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปิงเมือง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงณัฐนรี  กุลดี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1422 เด็กชายณัฐพงษ์  ใจบั้งเงิน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1423 เด็กชายณัฐวิทย์  บุญประเสริฐ หมอวัง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1424 เด็กชายณัฐวุฒิ  งามหนัก โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กชายดรงกรณ์  หลักทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงดวงกมล  ฝั้นคำปวง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กชายดิษยธร  สมณี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงทักขิญา  วงค์อิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1430 เด็กชายทัศนจักร์  ทริยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1431 เด็กชายแทนคุณ  กาสม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1432 เด็กชายธณภพ  โทธุโย โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กชายธนบรรณ  เนียมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงธนพร  ชาญณรงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1435 เด็กชายธนภัทร  ปงรังษี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กชายธนวัฒน์  หล้าสม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1437 เด็กชายธนัชชวิน  คำอ้าย โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิริสอ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เตชะพิสิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงธัญชนก  นิลศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงธัญลักษณ์  รัตนศิริโชคทวี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงธันย์ธารีย์  อินทะรังษี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงธันยมัย  ผิวทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1444 เด็กชายธีธัช  มะโนใจ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1445 เด็กชายธีรพัฒน์  อุทธา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1446 เด็กชายนครินทร์  ใคร้ศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1447 เด็กชายนพณัฐ  นพวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงนวลหง  เกตุรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงบงกชพร  สวาสดี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1450 เด็กชายปฐพี  หมื่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงปทิตตา  โคตรบรรเทา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีนอง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงปวีณ์นุช  เป็งวัง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงปัญญาพร  แก้วกันทา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงปารณีย์  วาดเอื้อยวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงปุณยภา  โยธา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1457 เด็กชายพนธกร  ทิพย์ป่าโมกข์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงพรกนก  ธีรพัฒนานนทกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงพฤษภา  พงค์ปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงพลอยชมพู  กันธะนะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงพลอยชมพู  ยี่นาง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กชายพัชรพงศ์  ก้างยาง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงพัชรี  แสนสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1464 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1465 เด็กชายพันธกิจ  เฉลิมเลี่ยมทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1466 เด็กชายพัสกร  ขยันงาน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงพิชญานิน  คำปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1468 เด็กชายพิทยุตม์  ต๊ะต้องใจ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงพิมพร  วงค์ด้วง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงพิมลวรรณ  จงวัฒนโชติ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กชายพีรภัทร  ฟองการ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1472 เด็กชายเพิ่มพงษ์  เขื่อนเพชร โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงแพรวา  คงเสนา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงภัณฑิลา  สุกแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กชายภาคิณ  อาษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กชายภาสกรณ์  ปินใจ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1477 เด็กชายภูมิพกรณ์  กุลพรม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงเมวิกา  ภิระบัน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1479 เด็กชายรชต  มะโนวิเชียร โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงรมิดา  กิ่งสละ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงรรินธร  ธุวะคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงรวินท์ธิรา  สิทธิพรม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงรวิภา  กันธิยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงรุ่งนภา  มั่นเหมาะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กชายลีนวัตร  รัตนะรุ่งรัศมี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงวรกานต์  วารีตระกลู โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงวรรณธนาต์  ประเทือง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงวรวรรณ  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1489 เด็กชายวรวุฒิ  อาษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงวรัมพร  อักษรวงศ์วิทยา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1491 เด็กชายวัชพล  รัตนาวิน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กชายวิชชญานนท์  กาวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กชายวุฒิพงศ์  คำภิระ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงศุปรีย์ญพร  ศิริ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กชายเศรษนัยต์  คันธะวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1496 เด็กชายสหรัฐ  ศิริปรีชากุล โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กชายสิงหนาท  หวายคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงสุกานดา  อาจอ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงสุนิษา  ตั้งสกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  พิสัยเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงสุภาพร  กันธร โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กชายสุรเดช  บุญทวี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กชายสุวพัชร  มันรัก โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กชายอชิระวิชญ์  จันทร์ซอน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1506 เด็กชายอธิภัทร  คำมา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงอภิญญา  หม่องเป็ง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กชายอภิวิชญ์  อินทะหลุก โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1509 เด็กชายอมรพงศ์  ไชยกิจ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงอรวรรยา  วงค์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงอรวรา  วงค์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงอรอนันญาณิน  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1513 เด็กชายอัครวิชช์  ธรรมปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กชายอานันทภัทร์  จันทา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงกชกร  นามวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงกชกร  เชียงคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงกนกพร  ศรีพันนาม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงกรกนกรัตน์  อารีย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายกรรชัย  ฤทธากร โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายกฤติธี  อะทะวงษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงกันต์กมล  ปั๋นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงกานต์สินี  คำมาก โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายกิตติกวิน  เกิดคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  กันธิยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายจตุพร  พรมสาท โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายจักรภพ  นพวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายจิรภาส  สังข์วรรณะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงจิรัชญา  มุธุสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทนันเขียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงชมพูนุช  เปะเช โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายชัชวีร์  ธารีรัฐการพ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงชัญญานุช  เมืองมา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายชาญวิทย์  ก้อนใจ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงชุติมา  ชีหมือ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงญาณิศา  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายณัฎฐกร  ขมินธกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายณัฐนันท์  แก้วยองผาง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงดาวนิล  สุนันตา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายธนภูมิ  ชุมภูสมษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายธนานุวัตน์  อินต๊ะสม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุภาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงธัญรัตน์  ทองหนัก โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1543 นายนพวรรษ  กันทะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงนฤมล  ภู่ทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงนารี  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงน้ำเพชร  ดอนชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายนิพิชฌน์  หมื่นไชยวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงบัลลังก์ขวัญ  วงค์ไชย โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงบุณยาพร  กีมาบุตร โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงบูดา  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงเบญจมาศ  อยู่อินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แก้วพลอย โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายปกรณ์ดิษฐ์  บุญไหล โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายปภาวิชญ์  ราชสีห์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายปริญญา  วงค์บ้านใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงปริญวงค์  มิ่งกลิ่น โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงพชรมน  พานิชประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายพนิตพงศ์  เลอวงษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงพรกนก  นวลสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงพรชฎา  ภัทรชลิต โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายพฤทธ์นรินทร์  กองแสง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายพศวัฒน์  ยามี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายพันเก้า  ทนทาน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงพิชชาพร  ดวงสนิท โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงพิรชา  อนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายพีรเดช  เหลากลม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงพุทธรักษา  ทองนาค โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงเพชรชมพู  แบนมา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงภัทรธิดา  ประยงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  มณีจันทร์สุข โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายภานุวัชร  จิตรประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงภูชิรญา  คำสุรันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายภูริณัฐ  ผ่องใส โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายภูริวัฒน์ธนพงศ์  หมุนวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายมหันต์ณพ  อริยะพรม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายเมธี  บัวตูม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงโยษิตา  ก่อกาย โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายร่มเกล้า  มางิ้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงรวิสรา  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงรสสุคนธ์  แสนอรุณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายวชิราวุธ  จันทิมา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงวราภัค  จันทนากูล โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงศุจินันท์  สายคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงสลิลทิพย์  นามฮูง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายสิรสิทธิ์  อินแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงสิริวิชญ์  ไทธานี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงสุขฤทัย  พิบูลยเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงสุชานันท์  เขื่อนเพชร โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายอดิเทพ  ไตรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายอติชาติ  อิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงอทิติยา  จันทาพูน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายอธิชัย  เยเปียง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายอนุกุล  ลังกาแก้วเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงอรวรีย์  ตาลำ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงกรชนก  ปิงใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สนิท โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1599 เด็กชายก้องนภา  วงษ์สร้อยสน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงกัลยาณี  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1601 เด็กชายกิตติพัศ  เครือไสว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1602 เด็กชายโฆษิตพิพัฒน์  หวนหวาน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1603 เด็กชายจิรสิน  วรรณชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1604 เด็กชายจิรายุ  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงฉัตรชนก  ชมภูอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงชนกนันท์  พรหมยอด โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1607 เด็กหญิงชนิกสนต์  ทนายมา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1608 เด็กชายชัชพงศ์  โวหารเดช โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงชิดชนก  พะยารุณะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1610 เด็กชายชินดนัย  ไชยปัน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1611 เด็กชายชิษณุพงศ์  จงอาสา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1612 เด็กชายณฐกร  นามะณีวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทราพูน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  หวนหวาน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1615 เด็กชายณัฐกานต์  เมืองมูล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยบัวคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กชายณัฐธนพล  อินยะพรม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1618 เด็กชายณัฐสิทะิ์  ปาสำลี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1619 เด็กชายณาศิส  แก้วกระจก โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กชายทนุธรรม  ก๋าใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กชายทีปกร  ชมสวนมั่งมี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1622 เด็กชายธนกฤต  วงค์ไชย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1623 เด็กชายธนชัย  รัตนเหลี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1624 เด็กชายธนภทร์  สมประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1625 เด็กชายธนยศ  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงธิชาภัทร  สวิง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1627 เด็กชายนราวิชญ  บุญมาตย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงนันท์นลิน  วงค์ษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงบุชรอ  ปาระรังษี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1630 เด็กหญิงปิ่นมนัส  ปินตาสาร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1631 เด็กหญิงพชรพร  นามแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1632 เด็กชายพชรพล  ฝุ่นวัง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1633 เด็กชายพัสกร  รู้ทำนอง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1634 เด็กชายพิชเญศ  ไชยศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงพิฐชญา  วงศ์ไชย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1636 เด็กชายพีรณัฐ  จินตา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงแพรพลอย  เครือสาร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงภวรัญชน์  มัจฉาชีพ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1639 เด็กชายภัฏ  ไชยะคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1640 เด็กชายภัทรวรวงษ์  โขงสนั่น โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงภัทราพร  อนุสนธิ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1642 เด็กชายภูตะวัน  อุดด้วง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กชายภูริภัทร  เขมสุโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1644 เด็กชายรัชชานนท์  ทาเกิด โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงรัตนากร  แปงจำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงวรัญญา  คำปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1647 เด็กชายวัชรินทร์  โกวาภิรัติ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงศิริราช  อ่อนมูล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1649 เด็กชายศุภชัย  เล้าเจริญกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1650 เด็กชายสุธีเดช  ตุงใย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1651 เด็กชายสุรเกียรติ  ศรีปะโค โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1652 เด็กชายอรหันต์  ไชยชมภู โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงกนกอร  คำชั่ง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงกนนกขวัญ  อินต๊ะสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงกรณิกา  สิทธิชัยวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  วังใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงกัญญาภัค  ร้อยเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงกันยากร  เทพศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงจิดาภา  กันธะอุดม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายฉัตรดนัย  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงชรินรัตน์  ภัทรธวัชชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายชลธาร  ศรีบัว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงชลีรัตน์  สลีสองสม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงชัญญา  ชัยภมรฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กชายญัฐวัฒน์  ช่างแต่ง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายญาณพัฒน์  พรมปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายณธัชพงศ์  ทะลือชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อินต๊ะยะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายณัฐนนท์  วรรณรัตนโชติ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายณัฐปกรณ์  ตีปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายณัฐวุฒิ  คุณยศยิ่ง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงณิชชา  มหาใจดี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงณิชชานันท์  ทศพร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงณิชาธาร  สายทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายดนุสรณ์  เมืองชุม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงทอขวัญ  ประมวล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายทินภัทร  กันธา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายทินภัทร  อินมา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายธนกฤต  จั่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายธนดล  ศิริยานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายธนภูมิ  มุนิกานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงธนสุกาญจน์  สุวรรณมณีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายธนัชภูมิ  สุวรรณมณีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงธมนวรรณ  สมบัติมาก โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงธัญรดี  ดิษบรรจง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงธันย์พัทธ  นามแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายธีรเมธ  ดีอันกอง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงนงค์ณิชา  ขันเรือง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงนภิสา  ปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงนลพรรณ  เตชะตน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงนัชชนก  แก้วเทพ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงนันทิยา  สัตย์ธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงนิศาชล  ทะกัน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงปฐมาพร  ปัญญาบุญ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายปณชัย  ยาสมุทร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงปทิตตา  ทรายเมืองมา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงปนัดดา  กุนนา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงปรวรรณ  ปั้นวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงปาลีรัตน์  ขัติแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงปิยดา  ประเวทจิตต์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิติ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงพรญาณี  บุญศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงพรประภา  ใจมิภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงพรพิพัฒน์  สิทธิชัยวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงพลอยจุฑา  พิลาศร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายพสิษฐ์  จันตา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายพสุธา  กันใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงพัชราวลัย  อยู่อินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายพัฒณทร  ธรรมพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงพัณพิธศาร  บุญเติม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงพัณแสงรุ้ง  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายพาคุณ  ปัญญาธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงภริตพร  เขื่อนคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงภัคจีรา  รอยีอาลี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงภัทรนันท์  ชุ่มมะโน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงภู่รหงษ์  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายภูริชวิน  กาณจโนภาส โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงมณทิรา  ไชยชมภู โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงมีนตรา  ธุวะคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงยุวะรี  ใจเหิม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายรฐณัช  ครองงามภิญโญ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงรัญชิดา  สมแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงวรรณปพร  สงคราม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงวรัญญา  ปินตาคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงวราภรณ์  วงศ์วัฒนวรากร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสุภาลัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงวริศรา  วันทา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงวริสรา  มั่งมี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงวิชญาดา  อารีวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงวิมลนันท์  จันเลน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงวิลาสินี  จาไผ่ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายศรีอิทธ์  สมสิงห์คำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงศิรภัทร  ทาแกง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายศิรากร  ใจนวล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายศิวกร  ยศหล้า โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงสกาวใจ  แสนมูล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงสิรภัทร  ใฝ่ฝัน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงสิริขวัญ  มะโนรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงสุพนิตา  หน่อแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงอณัจชญา  เทพสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายอนันดา  ชมภู โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงอภิษฏา  ตุ้ยดี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงอมรรัตนา  พุ่มสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงอมลรดา  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงอรรดา  ไชยคำมา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงอศิรวรรณ  เตชะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงกนกวรรณ  จะลอ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1749 เด็กหญิงกมณนพ  เทพวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1750 เด็กชายกฤษณพงศ์  กาชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1751 เด็กชายกันตพงศ์  ลอหล้า โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1752 เด็กชายกันตินันท์  บรรจงจินดา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1753 เด็กหญิงกิรติกานต์  ใจทน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1754 เด็กหญิงเกศร  เลาหมี่ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1755 เด็กหญิงขวัญข้าว  พละขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1756 เด็กชายจตุพล  บุตรศรีชา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงจันไถ  เจริญเก่า โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1758 เด็กชายจารุภัทร  มูลสารี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1759 เด็กชายจิรพงศ์  เตชะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1760 เด็กหญิงจิราภัค  ศรีบุรี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1761 เด็กชายจิราวุฒิ  คำยอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1762 เด็กชายจุ้นเจี๋ย  ชัว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1763 เด็กชายณัฐณกร  นันชะดา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1764 เด็กชายทัศน์พล จัสติน  ตัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1765 เด็กชายธัชชัย  ตะมะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แสนเมืองมูล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงธัญเรศ  กันทะสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1768 เด็กชายธีระนัย  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงนิภาดา  เสาร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1770 เด็กหญิงปิยธิดา  ศิริชินบัญชร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1771 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  ชัยประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1772 เด็กชายพงศ์เพชร  ใจนาน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1773 เด็กชายพชรนันต์  ใจสัตย์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1774 เด็กชายพัชรพล  กันทะวัง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงพิชญาภัค  สว่างตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงพิมพ์ปภัส  ด้วงชุมภู โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1777 เด็กชายภาคิน  สุใจบาล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงภูตะวัน  ไข่กา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1779 เด็กหญิงมณันยา  มุทาธร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1780 เด็กชายวงศ์วรรธน์  คำสี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1781 เด็กชายวชิราวิทย์  โตสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1782 เด็กชายวรเมธ  ปวงคำ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงวารินทร์  ศิลชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1784 เด็กหญิงวิราวาณี  ทรายเมืองมา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1785 เด็กชายศิวะ  สุริยะคำ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1786 เด็กหญิงสิริกานดา  ขอร่วมกลาง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1787 เด็กชายสุทธิพัทธ์  มีคุณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1788 เด็กชายอภิภู  ยอดสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1789 เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมสี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1790 เด็กชายอัตติยะ  วุฒิพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงจิรัฐกาญจ์  กอบพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผามั่ง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  มหาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงชนชนก  หกสี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายโชคชัย  ดวงลัดดา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงณดา  ท้าวศิริ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายณัชชานนท์  คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงณัฐชยา  คำดิบ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงถลัชนันท์  ไกรขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายทักษดนย์  ดวงตา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายธนกฤต  นิ้วออน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1802 เด็กชายนิธิภูมิ  มูลข้าว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงเบญญาภา  ยารังษี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1804 เด็กชายปรเมศวร์  อ้ายไชย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงประภาวรรณ  ผู้นำทาง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงปรัชญา  โจ่ยสา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงปราณปิยา  จุมปา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงปาณิศา  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายพชญกร  กุนเส็ง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กชายพชรปกรณ์  วิชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงพัทธนันท์  พรหมเมศร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายพาโชค  เขตประทุม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณประภา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงภัคนันท์  เขื่อนเพชร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายภัทรพล  กันตีมูล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1816 เด็กชายภูรินทร์  จันทร์กุลี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายภูริวัฒน์  พงษ์พิพักต์สกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายมงคล  จินดาคำ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงรุจิลาภา  อุ่นชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงวรินธร  ลิ้มพันธ์อุดม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายวุฒิชัย  ปุดอุด โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงหทัยชนก  บุญรักษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายกฤติกร  ร้องขันแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1824 เด็กชายกฤษณะ  ไชยวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  แวงวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1826 เด็กชายกิตติกร  ทวีวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1827 เด็กหญิงเกสรา  ขัดพะนัด โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1828 เด็กชายเขมณัฐ  ทมไพร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1829 เด็กหญิงคำแก้ว  พรหมมา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1830 เด็กชายไชยพร  จันทะวัง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1831 เด็กชายฐาปกรณ์  หวลอารมณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1832 เด็กชายณัฐพัฒน์  ระพันคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1833 เด็กชายธนธัส  จันโย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1834 เด็กชายธวัชชชัย  ใจเฝือ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1835 เด็กหญิงธัญญาพร  สูขใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1836 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขัตติยะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1837 เด็กหญิงนรินทร  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1838 เด็กชายบรรพตน์  นวลหงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1839 เด็กชายปฐมพงษ์  นากุดนอก โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1840 เด็กชายปรเมศวร์  แก้ววงค์วาร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1841 เด็กหญิงประภัสสร  วัณโณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1842 เด็กชายปวรุตม์  สมศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1843 เด็กหญิงปาณิสรา  มูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1844 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทจักรทะสุใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1845 เด็กชายปุณยภัทร  วงษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1846 เด็กชายพันธ์พนา  เเสงจันดา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1847 เด็กหญิงพิชญวดี  มณีอินตา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1848 เด็กหญิงพิมประภัส  อนันต์ทิวาพร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1849 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1850 เด็กชายภัทรดนัย  ใจกล้า โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1851 เด็กชายภานุวัชร  ทาเสนา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1852 เด็กชายภูมิภัทร  สร้างสีทา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1853 เด็กชายภูวกร  เชาว์ยุทธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1854 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ใหญ่ยศ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1855 เด็กชายราชินทร์  ใหญ่ยศ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1856 เด็กชายวุฒิไกร  บุญสูง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1857 เด็กชายศุภโชค  ประยศ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1858 เด็กชายสรวิศ  สลีอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1859 เด็กชายสิทธิชน  พงวันนา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1860 เด็กชายสิรวิชญ์  วงษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1861 เด็กชายสิรวิชญ์  สลีอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1862 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วสืบ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1863 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  อัครวงศาพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1864 เด็กหญิงสิริวิภา  แสนคำก้อน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1865 เด็กหญิงสุพัฑรา  อุ่นใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1866 เด็กหญิงสุภิฌา  อุ่นใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1867 เด็กชายอดิศักดิ์  ใจเฝือ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1868 เด็กชายอนุวัฒน์  ปินใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1869 เด็กชายอัฑฒกร  คำอักษร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1870 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จุมปูโล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1871 เด็กหญิงกรพัชรพร  พุทธวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายกฤตธัช  หาญโนนแดง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายกฤตยชญ์  ขัติวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายกฤษฎา  ตาจินะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายกฤษนล  ปาละปิน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงกวินตรา  โค้งรัตนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงกัลยกร  วารีชมภู โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายกิตตินันท์  งามเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายกิตติศักดิ์  เเก้วสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงเกวลิน  เชอหมื่น โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ใจมา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายคฑาวุธ  ชุดบุญธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงจันคำ  พรหมมา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงจิรฐิดา  ณุบาง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายจิรายุ  แสนกันทา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงจีรนันท์  เติมประยูร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงชนนิกานต์  นามเสถียร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงชลดา  ชัยชาญ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงชลิตา  นิวรรณา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1890 เด็กชายชัยณรงค์  เขื่อนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1891 เด็กชายชินจักร  จักรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงฐิติมา  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงฐิติมา  ไชยวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายณัฐกร  เสาร์นา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงณัฐกานต์  หลวงใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สี่หมื่น โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงณัฐภัทร  สายช่างทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงณัฐภัทราพร  ขำทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงเด่นนภา  แข้นา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายเตชิต  เยอกอง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงทิพภาพร  ไชยเรือน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงทิพย์ปัญญา  เดชอุดม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1903 เด็กชายธนธรณ์  พูนเพิ่มสินทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1904 เด็กชายธนพล  ทับทิม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายธนพล  มาเยอกู่ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงธนัญญา  คำดี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายธนากร  สิทธิโสด โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กชายธนาคาร  อินต๊ะเสนา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1909 เด็กชายธฤต  เจียงทองเลื่อน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงธันยา  สิทธิวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กชายธีรเทพ  ขลุ่ยโนรี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1912 เด็กชายนรรณภพ  แซ่โซว โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิชา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1914 เด็กชายนิติธร  ไร่พุธทา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1915 เด็กชายนิธิศ  สัญญา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1916 เด็กชายบรรณสรณ์  สิงห์คะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงบัณฑิตา  โยคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงเบญญาดา  สมบูรณ์วิถี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงเบณญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1920 เด็กชายปฏิภาณ  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงปพิชญา  พวงสว่าง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปินเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงประภัสสร  เครือคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วแสง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงปาริฉัตร  แสนคำวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1926 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายพงษ์ศธร  ปันทะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงพรไพลิน  สุทธวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงพรวรินทร์  ศาลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงพริมรตา  ศิริปา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงพัชรินทร์  วงศตาแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กชายพิชญะ  กาวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1933 เด็กชายพิเชฐชัย  สลับศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1934 เด็กชายพิทักษ์ธรรม  อาชาสิริกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศิริณัฐกุลสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงพีรยา  ใจวัง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงฟ้าประกาย  สุริยะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงภัณฑิลา  มูลชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1939 เด็กหญิงมะลิวัลย์  หว่างพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงมะลิษา  หว่างพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1941 เด็กชายรชต  อินทรานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1942 เด็กชายรัฐภูมิ  สีเขียว โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงรุ่งฤทัย  คำอินต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อิสา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1945 เด็กหญิงลานนา  ตันกูล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1946 เด็กหญิงลินลี่  เฌอหมื่อ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงวณิดา  ราชคม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงวรดา  วรโชติ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงวรนุช  วงค์ษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กชายวรภัทร  บุญเป็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงวรรณษา  ชื่นปรีชากุล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1952 เด็กชายวรากร  ชายปัญโญ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กชายวรินทร  เเก่นประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงวันวิสาข์  ฝั้นพรม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1955 เด็กชายศิลาชัย  น้อยเวียง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กชายศุภชัย  โมฮะหมัด โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงศุภนันญา  สร้อยเสนา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายสัณหณัฐ  ก้างออนตา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงสิริวิไล  แจ้งไพร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1960 เด็กชายสุภกิณห์  คำเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กชายสุริยา  ควรชอบ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1962 เด็กชายอดิศร  คำเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงอภิสรา  แดงทองดี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กชายอรรถวิทย์  ขอบขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงอริญชยา  อินตาธิ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1966 เด็กชายอาทิตย์  เสนาะเสียง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงอิสริยา  จันทะราช โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1968 นางสาวกนกพร  สมเร็จ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงกรณภัส​  อุตตะมะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงกรวิกา  เร่งเร็ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงกฤตยา  ลือเรือง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงกฤติกาณต์  ใจมั่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1973 นายกฤษฎา  ดวงดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กชายกฤษฎา  เชื้อตาอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงปิง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจบุญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กชายกิตตินันท์  สงคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กชายกิตติพงษ์  ดู่คำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงขวัญจิรา  หงษ์คำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงขวัญพญา  วิชาลัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงเขมจิรา  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์ชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงครองขวัญ  บริบูรณ์ธนารักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงจันทรวรรณ  นิติวิริยะสกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กชายจิรายุ  ไร่สอ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กชายช​ยุต​  มหัทธนะ​กุล​ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงชนิญาภา  พยาราช โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1988 นางสาวชนิตา  คำสร้อย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กชายชโยทิต  คำวาง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อุ่นเมือง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงชุตินันท์  คำก่ำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กชายโชติพงษ์  โกทัน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กชายณฐนนท์  เขื่อนทา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กชายณัฐกิตติ์  ตะเพียรทอง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงณัฐกุลธ์  อุ่นญาติ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กหญิงณัฐชญา  ตีวารี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1997 นายณัฐชนนท์  กันทวี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กหญิงณีรนุช  โพธิยะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงดารากานต์  ชัยประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงดารารัตน์  ดวงพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กชายธนกฤต  พรฆเนศ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กชายธนกฤต  เหล่าอุดมกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กชายธนดล  มงคลเด่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงธนดา  เขียวรื่นรมย์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กชายธนวัฒน์  ซือสวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กชายธรรมธัช  บุญละเอียด โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กชายธราเทพ  วงค์เจริญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงธาร​ธารา​  ณ​ ลำพูน​ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กชายธีทัต  ไชยะสุ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กชายธีระนันท์  แสนคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงนภัสสรา  ดอนลาว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายนเรศ  สุวรรณทา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กหญิงน้อมเกล้า  เทพชาติ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายนิติธร  ภักดีศรีสันติกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 นางสาวนุชนาฏ  กานัน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กชายปรัชญ์ถกร  อารินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงปรียาภัทร  เซโตะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กหญิงปวรรณริศา  น้ำสงวน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2019 นางสาวปาณิสรา  ฟองตุ่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงปิ่นมณี  โยดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กชายปิยะชาติ  กำลังกล้า โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงไปรยา  เซโตะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กชายพงศกร  คำแก่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงพรนภัส  เถาปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กชายพลกฤต  ยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงพัชรารัตน์  มีอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงพัทธมน  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงพันธ์วิรา  คาดีวี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กหญิงพิชญธิดา  คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงพิชญาภัค  ธนัชกฤติ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กหญิงพิชญาภา  ธนัชกฤติ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กหญิงพิชญาภา  บุรมย์รัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  หมั่นคิด โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กชายพิบูลย์ศักดิ์  พุทธาวงค์ษา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กหญิงพิมพ์​ชนก ​​  ​เงิน​ทองแดง​ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กหญิงพิมพ์​วิมล​  เหมรักษ์​ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฟักประยูร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงพิมพ์วรียา  พรมโมคัก โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงพิมลพัทธ์  สร้อยเสพ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กชายพุทธินันท์  ปาเมืองมูล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กหญิงภคพร  ไชยวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2042 นายภัทรดนัย  ทาคำมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กหญิงภูษณดา  กว้างไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กชายยูตะ  ชิบาโอะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กหญิงเยาวพา  ใจแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงรสธร  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงร้อยแก้ว  เหลี่ยมใส โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงรัตน์รพี  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงลักษมี  สุวรรณปักษิณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กชายวรปรัชญ์  ปัญญางาม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงวรวี  อินนวล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงวริศราภรณ์  โกดถา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงวลัยพร  สิทธิวงค์เป็ง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงวาทินี  ยอดบุตร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงวิสุทธิพร  ห้วยไชย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงวีรดา  ซ่ง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2057 นายศตวรรษ  ดวงวัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กชายศรราม  คงทัน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงศศิธร  ศิลพร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงศศิภากร  กันทะนิตย์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2062 นางสาวศิริกานดา  แหลมไธสง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กชายศุภณัฐ  อุตพรหม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2064 นายสร​พัศ​  เจริญ​กุศล​ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายสิริวิชญ์  สุขสบาย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงสุชานันท์  กันทะชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงสุธีธิดา  พรหมเสน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กชายสุปิยังกูร  สิทธิยศ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงสุพิชญา  เรือนปานันท์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงสุริณานันต์  คณาคุปต์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กชายสุฮัยล์  ใจเเสง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กหญิงอธิติยา  ทวีวุฒิรัชต์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงอนันตญา  สุเตนัน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์คม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กหญิงอรกัญญา​  ชัยศาสตร์​ศิลป์​ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2076 นางสาวอริสา  แซ่ลี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงอัญชิฐา  คารินทา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กชายอันน์ณภัทร  ฉัน​ทะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2079 นายอาณัติ  อภิธนัง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กชายอุดมทรัพย์​  แสงอาทิตย์​ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กชายกฤศภณ  ธีรานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2082 เด็กชายกฤษฎากร  ชุ่มจิตต์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2083 เด็กหญิงกะทิ  อินทยศ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2084 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  ปาคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2085 เด็กหญิงกัญจิรา  ชาติยานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2086 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กันทา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2087 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สืบหงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2088 เด็กหญิงขวัญข้าว  กันติ๊บ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2089 เด็กชายคุณวุฒิ  กันติ๊บ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2090 เด็กหญิงจิณณพัต  ดาวิไล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2091 เด็กหญิงชนิตา  คำสมุทร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2092 เด็กชายชลแดน  กันแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2093 เด็กชายชลากร  สุ่มมาตย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2094 เด็กชายชัชชยุตม์  ผาสุก โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2095 เด็กหญิงชัญญานุช  สมศรี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2096 เด็กหญิงชาลิสา  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2097 เด็กหญิงชาลิสา  เลารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2098 เด็กหญิงญาดา  รินสินจ้อย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2099 เด็กหญิงฐิตารีย์  โตบันลือภพ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2100 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2101 เด็กชายฐิติวัสส์  ใจอักษร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2102 เด็กชายณชพล  ศรีคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2103 เด็กหญิงณฐมน  อรัญชิต โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2104 เด็กชายณธรรม  เรืองสินทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2105 เด็กหญิงณพิชญา  ชัยโยค โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2106 เด็กชายณภัทร  แสงภู่วงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2107 เด็กหญิงณัชชารีย์  บุญยืน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2108 เด็กหญิงณัฐธนยา  โกเมนต์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2109 เด็กหญิงณัฐศรา  บุตรแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2110 เด็กชายทัศน์พล  กัว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2111 เด็กชายทีปกร  ไกลถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2112 เด็กชายธนกฤต  อุดปิน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2113 เด็กชายธนณัฏฐ์  สะตะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2114 เด็กชายธนทัต  สายวงศ์อินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2115 เด็กชายธนวิชญ์  จิตรรักษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2116 เด็กชายธเนศ  วัจน์นาถรุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2117 เด็กชายธวรรธ  ใจคำวัง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2118 เด็กชายธีรัตน์  อุดมธีรสกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2119 เด็กชายธีรัตม์  หยางมณีศิลป์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2120 เด็กหญิงนภสร  ปิ่นศรีทอง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2121 เด็กหญิงนันท์นภัส  ประสม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2122 เด็กหญิงปนัสยา  ธาราพิมาณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2123 เด็กชายปพนพัชร์  พรหมชินวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2124 เด็กหญิงปิยาภัสร์  จันทาพูน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2125 เด็กหญิงเปมิกา  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2126 เด็กชายพลเฉลิม  ไชยยาวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2127 เด็กหญิงพลอยขวัญ  เทพชาติ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2128 เด็กหญิงพิชดารัตน์  ไชยเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2129 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  บุนนาค โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2130 เด็กหญิงพิรุณทิพย์  ติ๊บศูนย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2131 เด็กหญิงพิศน์ณิชา  เดชถิระพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2132 เด็กชายพิศลย์  บุตรแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2133 เด็กหญิงพีรดา  ชาติวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2134 เด็กชายพีรากร  พิมสาร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2135 เด็กหญิงแพรณภัทร  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2136 เด็กหญิงภคพร  อนุกูล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2137 เด็กหญิงภรัณยา  วิชาลัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2138 เด็กหญิงภัทรนันท์  วิริยะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2139 เด็กหญิงภัทรียา  นิสภกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2140 เด็กชายภานุกร  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2141 เด็กชายภูมิยุทร  ศรีรอด โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2142 เด็กชายมงคล  คำแดงใส โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2143 เด็กชายไมค์ ปรามิล  ศรีมกุฎ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2144 เด็กชายยศชนก  วงศ์ประทุม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2145 เด็กหญิงลภัสรดา  คำเงิน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2146 เด็กหญิงลีน่า เหม่ย ซี  กำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2147 เด็กหญิงวัลภา  เครือวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2148 เด็กหญิงสรานันท์  วีรนนท์ภูภัทร์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2149 เด็กหญิงสุฐธีรักษ์  ราชคม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2150 เด็กชายสุรภัสร์  อินต๊ะวิกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2151 เด็กชายสุรสิทธิ์  วงศ์คำแน่น โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2152 เด็กชายสุวรา  มหาชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2153 เด็กหญิงหทยา  ภิระบรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2154 เด็กหญิงหทัยฉันท์  เหล่าไพโรจน์จารี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2155 เด็กหญิงอรกัญญา  สักลอ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2156 เด็กชายอาภากร  ตั้งวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2157 เด็กหญิงอารยา  สัทธานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2158 เด็กหญิงไอลดา  ชัยวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2159 เด็กชายกตัญญู  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2160 เด็กหญิงกนกพร  ลิไธสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2161 เด็กชายกนต์นธี  อะทะผะสุ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2162 เด็กชายกฤตเมธา  ลาวัณย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2163 เด็กชายกฤษตฤณ  ติรักษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2164 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ยาละ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2165 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินต๊ะหล้า โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2166 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ขาวนวล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2167 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สิริเขมากร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงจันทรัตน์  จันทรประเทือง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2169 เด็กหญิงจิราภัค  บุญยืน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2170 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงตุ้ม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2171 เด็กชายฉัตรชนก  แก้วชุมพลกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2172 เด็กหญิงชนิกานต์  วิสูตรโยธิน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2173 เด็กหญิงชนิดาภา  พรมเมือง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2174 เด็กหญิงชนิสรา  โกแสนตอ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2175 เด็กชายชัยกฤต  พูลระออ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2176 เด็กหญิงชุติมา  ธนะวราดิลก โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2177 เด็กหญิงญาณิน  ชูเชื้อ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2178 เด็กชายณกฤศ  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2179 เด็กหญิงณชนก  ดอนชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2180 เด็กชายณภัทร  คล้ายสาหร่าย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2181 เด็กชายณภัทร  สิทธิพร้อม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2182 เด็กชายณภูสิทร์  เครือประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2183 เด็กหญิงณัชพรภัทร์  วงษ์ไชยมูล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2184 เด็กหญิงณัชพรสิริ  วงษ์ไชยมูล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2185 เด็กหญิงณัชวดี  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2186 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โชตา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2187 เด็กหญิงณัฐนันท์  วงศ์แปง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2188 เด็กชายณัฐภูมิ  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2189 เด็กหญิงณิชารี  ปงรังษี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2190 เด็กหญิงดากานดา  คนหลวง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2191 เด็กหญิงดารากานต์  จำเริญ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2192 เด็กชายทนุธรรม  สีหาเวช โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2193 เด็กหญิงทอฝัน  ไทยโคกสี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2194 เด็กชายธนดล  ยานะผูก โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2195 เด็กชายธเนศวรรย์  พรหเมศ ณ อยุธยา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2196 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมมี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2197 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อนันเอื้อ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2198 เด็กหญิงธีร์วรา  ทวีชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2199 เด็กหญิงธีรากานต์  ใจมา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2200 เด็กหญิงนปัญญ  นาคะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2201 เด็กหญิงนาตาลี  อังคะปาน สแปรค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2202 เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มย่อง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2203 เด็กหญิงประภาสาย  ใจผาวัง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2204 เด็กชายปาณัสม์  สักแกแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2205 เด็กหญิงปารมี  ลีเจริญเกียรติ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2206 เด็กชายพงศ์ประทาน  บัวย้อย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2207 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชัยกุลโชตน์ธนิน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2208 เด็กหญิงพัทธนันท์  คําดี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2209 เด็กหญิงพัทธรินทร์  ปริวราพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2210 เด็กหญิงพิชชาภา  จันทาพูน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2211 เด็กหญิงพิชญธิดา  งามกระบวน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2212 เด็กหญิงพิยดา  นิรมิตรมหาปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2213 เด็กชายพีรวิชช์  ด่านบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2214 เด็กหญิงเพียงขวัญ  หล้าบุญมา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2215 เด็กหญิงภริณญา  กลิ่นขจร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2216 เด็กชายภัทรคุณ  พิมุขกรพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2217 เด็กชายภัทรพล  ประทีปอุษานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2218 เด็กหญิงภัทรเมธา  ชะนก โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2219 เด็กหญิงภัทรฤทัย  วงค์สม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2220 เด็กหญิงภาวิดา  วงค์เขื่อน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2221 เด็กหญิงภูริชญา  เกี๋ยงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2222 เด็กหญิงภูริชญา  ไชยพรม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2223 เด็กชายภูริชา  จันทร์เพชร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2224 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ชุมพิบูลย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2225 เด็กหญิงมนัสพร  พละขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2226 เด็กหญิงมัดใจ  ใจคำวัง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2227 เด็กหญิงมินรญา  หนูหอม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่