รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤติน  ลิ่มเจริญชาติ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณิชนันทน์  พันธุ์สถิตย์วงศ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงแธนชนก  ตัณฑวิรุฬห์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปราณปรียา  ชัยชนะกสิกรรม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปิยมน  ช่วยแท่น โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายพชรกิตติ์  แซ่อู้ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์แก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายวรรษพล  จันทรจนา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสาริสา  ชูเสือหึง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายคณิติน  ศักดิ์แสง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนราช โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงบุษกร  วิชัยดิษฐ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงปวันรัตน์  คงแก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงปัณฑารัตน์  ปิยะณัติดิ์พูล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงปุณณิศา  ฉิมสอาด โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงวิมลณัฐ  อรุณโชติ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงขวัญวัชร์  ใจกว้าง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธนัญชนก  ขาวศิริ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพัชรพล  พรหมหาญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายวรโชติ  ปานจุ้ยพะเนาว์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวันวิสาข์  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายสิทธินันท์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงแสงอ่อน  อ่อนน้อย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกนกอร  ขวัญราช โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกมลชนก  ชุมวิสูตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกรกมล  ขวัญราช โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเกีย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนจร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกานต์กมล  ชูทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายกิตติศักดิ์  เสือสง่า โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายคณัสนันท์  ปัตนา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายจารุพัฒน์  ชัยแสง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายจิรภัทร  อนันตกูล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟังสำเนียง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เจนพาณิชย์ชีพ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชฎาพร  ทองแท้ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงชนาภา  ศิริมาศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายชินธัช  อินทร์แก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายเชตชนก  พัฒเสมา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงญาณิศา  ราชยม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงญาสุมิน  ฤทธิโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงฐิติพร  บุญสงค์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัฐชยา  สุภาทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณัฐชา  เหล็กทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณิชมน  บุญยัง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงทิพวัลย์  บุญมิ่ง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธนกฤต  มีมุสิก โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธนทัต  ศรีเจริญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธนพร  ปรีชาเชี่ยว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธนภัทร  เบ็ญจมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธันย์ชนก  ขำเกิด โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขำจิตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธิติพันธ์  ตั้งมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายนพดล  งามฉวี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงนภัทรศิริ  พรมนิมิตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงนภา  ปิดพยันต์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนิชาภัทร  น้อยนารถ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงเบญญาภา  พรมคณะ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปรียาภรณ์  นุ้ยสุข โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปวริษา  หลีรัตนะ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปาณิสรา  นิลสุข โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายปิยวัฒน์  อรุณรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายปุญญพัฒน์  เพ็ชรแดง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพรปวีณ์  ติงอุดมกุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพรพิมล  คงรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพัขราภา  คงธานี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพัชชรี  แก้ววิมล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ศานติกาลกุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายพิพัฒน์  เปรียบยิ่ง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงภคพร  พจนพิมล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายภัทรประภา  กลิ่นเสน่ห์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงภัทรวดี  ยินดี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงมีนา  จินาเพ็ญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงเมธาวี  ขันทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงรมิตา  ผลทรัพย์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงรัตนวดี  ยอดระบำ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงลักษิกา  เหล็กทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายวิชชาพล  กลิ่นละออ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงวิรัลพัชร  เทศสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสิรภพ  ทองพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายอธิพงศ์  ยิ่งเภตรา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกนธิชา  กิตติวานิช โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกรวรรณ  ทิพย์บำรุง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายจักริน  พละสกุล โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายชุมพร  สวัสดี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงญาตาวี  นาคเกษม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงฐิภาวี  รัตนไชย โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุดสาคร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฏฐณิฌา  รอดปังหวาน โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายธนไวทย์  เเซ่ติ้ง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายธามธฤต  เเก้วสุวรรณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธีรธิดา  ลิ้มเรืองวงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนลินทิพย์  ดำนิล โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายปภังกร  นวลพลับ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายปภากร  สายร่วมญาติ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงประวีณา  ดาวเปียก โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปริยากร  พิกุลทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายพศิน  รัตนไชย โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เพ็งเเก้ว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายภทรพงศ์  ไทยนุกูล โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายภานุพงษ์  ชุมสมุย โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงมนทกานต์  พัฒนสมบัติ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายเมธาสิทธิ์  กาญจนสงคราม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายรุ่งรดิศ  มุ่ยเเฟง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายสรวิชญ์  พงค์สุพพัต โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายสันติกานต์  เล็กสมุทร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสุทัศณี  เเดงมณี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เสฏฐวิวรรธน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอัญชิสา  สมานมิตร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอาวีณา  จันทร์นพรัตน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อยู่สถิตย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจุรีรัตน  ช่วยศรัทธา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายณัฐพล  เเสงอรุณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงดวงกมล  มะโนรส โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนกฤต  ช้างเผือก โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธริสรา  พิทักษ์ภาวศุทธิ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนพภัสสร  สาระคุณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายนราวิชญ์  โพธา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงบุษยมาศ  มณีบางกา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายปฏิพันธ์  ตันศิริทรัพย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายพงษ์วิวัฒิ  เอกธนันท์กุล โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรนาบอน โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพรรณวดี  อ่อนทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพิภู  สิงคิพร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพิมพกานต์  ทิพย์เเสง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  ทับไทร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงภัชชา  มณีรัตน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงภัทรนันท์  กูลเกื้อ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายยศชน  จันทร์ชนะ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงรัชดาวรรณ  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายวงศ์วรรธน์  มณีนวล โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายศิรวิชญ์  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงศิริรัตน์  พูลเกษม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอัญชลีกร  ภูริรักษ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมหาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงตุลยวีร์  ขาวจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดีพิน โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายกมลชนก  แสงอุดม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกฤตมุข  คงประพันธ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายกฤษกร  ปิ่นจอม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกวิสรา  ราชเจริญ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายกันตพงศ์  คชาเศรษฐ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายเกียรติก้อง  บรรจงเกื้อ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายจักรภัทร  กังวาฬ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงณภัทชา  พันธ์ทองดี โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายณภัทร  คชาเศรษฐ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายณัฐศิษย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงทิพวรรณ  สมบุญ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายธนดล  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงธนพร  รื่นสุคนธ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายธนายุทธ  มณีบางกา โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายปรเวศ  บุญทอง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เขียวอ่ำ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายปวริศ  บุญทอง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปวีณา  ทับประโคน โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายปารเมศ  สารักษ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงปาลิตา  สัมพันธมาศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเปรมวดี  ไก่แก้ว โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายพิชญาภัทร  คล้ายสกุล โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายพิพัฒพงษ์  คชแสน โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายพิรภพ  ตั้งประภากุล โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงภัทราพร  พีรกานต์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายภานุวัฒน์  สนธิรอด โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายภานุสรณ์  แสงอรุณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายภูมิพัฒน์  มะโนธรรม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายรัฐภูมิ  เต็มพร้อม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายวรเมธ  บุญพะเนียด โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงศศิประภา  แซ่โส้ว โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงสรัลพร  เป็นใจเย็น โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสิริกัลยา  แสงสุวรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายอนุชา  นามมล โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงอภิรดา  อินทรชิต โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงอัญชลี  ปลอดคชา โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงกมลพร  รักบำรุง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายกษิดิ์เดช  ศิลปสุวรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงกัลยรัตน์  คันทรง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงจันทิมา  ราชเจริญ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงจิตติมา  จันทร์พรหม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัฐชยา  ไฝทอง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงนภัสสร  สว่างยิ่ง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวศศิกานต์  ปานโรจน์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวศิริประภา  กล่อมหาดยาย โรงเรียนวัดประสาทนิกร ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวอังคณา  ชูมณี โรงเรียนวัดประสาทนิกร ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงกชพร  เหล็กนาพญา โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกฤตชญา  ม่วงพิน โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกิตติกร  พิกุลทอง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชนกานต์  สุริวงศ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนภสร  เปียสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพลอยกนก  ขำจิตต์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพิมลทิพย์  จอมวัน โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงมินตรา  เนียมกลิ่น โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายวรกันต์  ทองรอด โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายวรภพ  แซ่เหง่า โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายวรัญ  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายวริทธิ  ขาวสมุทร โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอทิตยา  พรหมถาวร โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายอนุพงษ์  ฤทธิชัย โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอรนลิน  กาญจนะประทุม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเอมิกา  สามัคคี โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายจตุรพร  ปิยรัตน์ โรงเรียนวัดสว่างมนัส ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงธนสร  เป๋าเนตร โรงเรียนวัดสว่างมนัส ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงนันทาสินี  ยังเซ่ง โรงเรียนวัดสว่างมนัส ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงรติมา  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดสว่างมนัส ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกชกร  ไชยลี โรงเรียนวัดสว่างมนัส ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนนภัส  กิตติวานิช โรงเรียนวัดสว่างมนัส ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงภัณฑิรา  เอียดเกาะสมุย โรงเรียนวัดสว่างมนัส ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสมัชญา  คงหนองไทร โรงเรียนวัดสว่างมนัส ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอนาวินทร์  ถนนแก้ว โรงเรียนวัดสว่างมนัส ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ตั่น โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายสุทธิพงษ์  ขวัญอ่อน โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายวงศกร  กอสุข โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.6 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงกมลทิพย์  เทพสกุล โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเจนจิรา  จั่นเพ็ชร โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายติณณภพ  วรสวัสดิ์ โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายนพดล  ทองอนันต์ โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพรสุภา  โพธิ์ภักดี โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเมธปิยา  เชยนิยม โรงเรียนบ้านสะพานยูง ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงสุธาสินี  สุมาลัย โรงเรียนบ้านสะพานยูง ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงฐาปนี  สาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสะพานยูง ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ครุฑสินธุ์ โรงเรียนบ้านสะพานยูง ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกรรชนก  จิณรงค์ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วสกุล โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงธนิกา  เลี่ยมนาค โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายภูวิศ  สกุลแพทย์ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกชกร  จินาตง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงกนกรดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายกมลวิทย์  จันทร์เมือง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงกฤตพร  แท่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายกฤษ  ล่องหลง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงกัญชรส  ตันหยง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายกิตติ์ชนม์  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายกิตติธัช  แสงสวี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายกิตติพงษ์  อัจกลับ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายกิตติภูมิ  ทิณแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกีรติญา  ผิวงาม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงแก้วขวัญ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงแก้วอาภรณ์  ชื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายคงกะพันธุ์  กาญจโนบล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายคณิศร  พันธุ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายคุณานนฐ์  พัฒน์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงจรัสโฉม  แสงสุริย์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายจักรพรรดิ์  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงจารวี  เล้าเจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงจิณห์วรา  สีห์รา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงจิราพัช  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายจิรายุ  พรหมหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายจิรายุ  ศานติวิวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงจีรพา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงชญานันท์  หนูคล้าย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายชนกันต์  หีตนาคราม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงชนันดา  จำเดิม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงชยุดา  ปิยสุชาติ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงชิดชนก  จันทพวง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายฐิติพงศ์  โอชุม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายณฐพันธุ์  เมฆนิติกุล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงณฐิตา  สุดจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงณพิชญา  รัชฎานนท์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายณภัทร  ไชยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายณรรถณพงศ์  ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายณัชชพัฒน์  ขวัญโต โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงณัฐกฤตา  น้อยวิสัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายณัฐธพงษ์  พลัง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายณัฐพัฒน์  อวยพร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายณัฐวริทธิ์  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงณิชากานต์  มาสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงณิรดา  จึงสุภวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายดนัสวิน  สนอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงดวงกมล  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงตมิสา  สินธุ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายตุลธร  สุทธิชนภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงทรรศิกา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายธนกฤต  โนนเสนา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายธนธัช  ชุมเจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงธนพร  มากภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายธนภัทร  บ่วงราชบพิช โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายธนรัตน์  มากภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายธนศักดิ์  นินมาลา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงธนัชชา  ถาวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงธนิสร  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงธัญพิชชา  เมืองสวี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงธัญภัสร์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงธันยชนก  กินรี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงธันยมัย  หญีตอัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายธันวา  สระทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นนาค โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายธิติสรณ์  ไชยแขวง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายธีระพัฒน์  ปีจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายธีระภัทร  คูทองทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายธีร์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงนฏพิชามญชุ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายนพกร  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายนพคุณ  คำบุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายนพรุจ  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายนรินทร  เมืองประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงนันท์นภัส  เนตรมณี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงนันทนัช  รู้จำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงนาตาชา  ดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายนิธฌาน  คำวาศรี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงเนตรนภา  บุญชู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายบรรณวิชญ์  ทองแย้ม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายบวรพจน์  บ่างวิรุฬห์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงบัวบูชา  เรืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายบุณยวีร์  บุณยเกยรติ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงบุษยมาศ  เคลือบสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายปภัสรพล  วันเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายปรเมฆ  รังวิเรนทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายป้องปราบ  ภุมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายปัณณวัฒน์  แก้วประชุม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายปันยกฤช  สนานคุณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงปาณิศา  เสือมาก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงปาริฉัตร  พังแพร่ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงปาริฉัตร  องอาจ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายปิยวัฒน์  ยังสุข โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายปิยะพัทธ์  อยุทธ์ยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงปิยากร  สุดสมพร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงปุญญาภรณ์  นุ้ยสุข โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงเปรมกมล  ใจพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงเปรมฤดี  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงผกามาศ  พื้นผา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายพงษ์ไพบูลย์  ฐินะกุล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายพชร  บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายพรชนัน  นุ้ยสุข โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงพรธิมา  คงแสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายพลพจน์  ทองมี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพัชรดารินทร์  พัดชา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงพาณิภัค  พูลเกษม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพิชชาภา  เม้งหิ้นติ้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายพิชญะ  สง่างาม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงพิชญา  พิชยกัลป์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงพิชญานิน  มากสวี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงพิชญาภา  แสงสุริย์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงพิธุกานต์  พัฒนะอานนท์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายพินิจ  สุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายพิพัฒน์  คงวิหค โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงพิมพ์ชนิตา  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงพิมพ์นภา  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วุฒิวงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คงสวี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายพิระภพ  อัจกลับ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายพิษณุ  รักธรรม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายพีรวัส  เจดีย์พราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงแพมพิชา  อยู่จัตุรัส โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายภัทรดนัย  ไทยนุกูล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายภานุภัทร  พันธุ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายภูชิต  ชมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงภูริชญา  พันชสูตร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายภูวเดช  ตะโกท่า โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงมนัสพร  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงมัลลิกา  บุญเทศ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายเมธังกร  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงเมธาพร  ขุนแพ่งชู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายยศกร  พิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายยศภัทร  บัววารี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงรชาดา  สุพรรณคำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายวฆพณ  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายวรณชัย  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงวรนันท์  จิตตวงศ์ชวลิต โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงวรรณนิศา  ซั่วเซ่งอิ้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายวรรัชศ์  ทักษิณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงวรัชยา  วุฒิวงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงวีรภัทรา  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายศตคุณ  ทัพสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายศตรายุ  อิ่มทั่ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงศศิธร  เมืองแดง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงศศิพัชร  ณถลาง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงศิรดา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงศิริพร  โคมแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงศิริมณี  หนูภักดี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงศุภนิดา  มากสวี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงศุภานัน  มีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ไชยแขวง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงสตรีรัตน์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายสรวิชญ์  ปานสวี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงสิรินภัทร  เมืองนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงสุธารัตน์  พรหมหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงสุพิชฌา  จันทะวัง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงสุพิชญา  วรรณเสน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงสุภัสสรา  จินาอู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงสุภาวิตา  แขวงเมฆ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงสุวิมล  ยี่ซ่วน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายอดิศร  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงอนัญญา  สุทโธ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายอนุพงศ์  ศรีคราม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายอภิธาร  จูงาม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงอมลณัฐ  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอริสรา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงอ้อมฝัน  พรมมิตร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงอัญชิษฐา  วีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายอิสระ  สมสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงกชกร  ทับเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายกนกพล  เหล่าเมฆ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกวินทิพย์  ชั่งช่างเรือ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายกษิติ์ดิตถ์  หวังเจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายกันตภณ  ขจรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายกันตวิชญ์  พักร์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายกัปตัน  เสือมาก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงเกศกนก  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายจตุภัทร  รอดระกำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายฉัตรชัย  ม่วงขาว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายชนาธิป  สมมติ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงชนาภา  จุ้ยละอุ่น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชนาภา  พงษ์พันธ์เกษม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายชยกร  แก้วนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงชวิศา  หนูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชุติมา  คำตั้ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงฐิตินาถ  สืบแย้ม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายฐิรพล  บุญตั้ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณฐพร  เมฆนิติกุล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ยอดเขากรด โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฐชุตา  แก้วนาบอน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมน้อย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัฐนิชา  แคนตะ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายณัฐภัทร  ลิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐรดา  คำนวน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณัฐวรรธน์  เมืองมุสิก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงตัสนีม  หวังเจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงทิพานัน  จันทร์สิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงทิวาพร  พรหมน้อย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายแทนคุณ  รัตนตระการ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธกฤต  นวลสอาด โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธนกฤต  รัตนทวี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธนภาพย์  นาคศิริ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงธนวดี  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธนวรรธน์  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธนวินท์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธนัญชนก  ชังช่างเรือ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงธนัญชนก  สำราญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธนาธร  ซั่วเซ่งอี๋ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธัชธรรม์  ภักดีคง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธัญชนก  ปุกขะกาศ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เงินเต็ม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธัญรัตน์  ช่วยชู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศุภกิจรัตนากุล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญท้วม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธีรพงศ์  เพชรศร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธีรศักดิ์  สุวรรณสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายนราวิชญ์  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายนิติธร  ปานสมุทร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนิยตา  นิตยา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนุชนารถ  จันทร์ช่วง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงเนตรชนก  ฉงวน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปพิชญา  ยินดี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปภาวรินทร์  น้ำว้า โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายปรัตถกร  รัตนทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปิ่นมุกข์  ชูพิน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพัทธนันท์  สมเทพ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพิชานันท์  ตันทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพิไลวรรณ  เกตุนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพุฒิพงศ์  เชิงไกรยัง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงเพ็ญประภา  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายภูธเนศ  เชื้อมอญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายภูมิภัทร  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายมหาสมุทร  พูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายเมธากุล  จิตไมตรีสถาพร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงเมธิกานต์  สงคราม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายรพีพรรณ  พรมชั่ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงรัญชิดา  เหมะ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงรินรดา  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เกตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงวรพิชชา  แดงขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายวัชรชัย  ชาวนาขา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายวาสุ  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงวิมลสิริ  เขียวสง่า โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายวีระพัฒน์  ชนะ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงศิรตา  ชาญนคร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงศิริรัตน์  รัตนศิลา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายศุภณัฐ  เพชรเขาทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงศุภนุช  แสงพายับ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายสรธร  แก้วสวี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายสันติ  ทองพิชัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายสิทธิเดช  พรหมเดช โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุธาทิพย์  พรหมหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงอรอุษา  พิมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอริสรา  เดชทุ่งคา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายอัครเดช  นาคทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอัญชิสา  นิสี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอาฑิตญา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงไอลดา  พุ่มสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายทูน  - โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายธนิก  ตากสินลา โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายปวริศ  ซั่วเซ่งอี่ โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงปวริศา  โคนาหาญ โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงลภัสรดา  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงอาทิตยา  ปานสมุทร โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายจิรภัทร  พูลเขาล้าน โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายชนพล  สมหวัง โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัฐริกา  จำใบรัตน์ โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายดรัญพร  พรมมาตร์ โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพิณภิมาน  บุญแดง โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายอุดมศักดิ์  เมืองแดง โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงชุติมา  วัดนครใหญ่ โรงเรียนบ้านเขาล้าน ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประสงค์ โรงเรียนบ้านเขาล้าน ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายนฤเทพ  นวลเขียว โรงเรียนบ้านเขาล้าน ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงประสิตา  อินทร์น้อย โรงเรียนบ้านเขาล้าน ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงภานุมาศ  เชื่อมวงศา โรงเรียนบ้านเขาล้าน ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายสิทธินนท์  แท่นเหล็ก โรงเรียนบ้านเขาล้าน ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ผุจผจญ โรงเรียนบ้านเขาล้าน ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายเขมนันท์  ครุฑไชยันต์ โรงเรียนบ้านเขาล้าน ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายจีรศักดิ์  มณีศรี โรงเรียนบ้านเขาล้าน ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงติยนันท์  มหารัตน์ โรงเรียนบ้านเขาล้าน ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงมนปพร  พรหมภักดี โรงเรียนบ้านเขาล้าน ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงวันวิสา  วรรณคีรี โรงเรียนบ้านเขาล้าน ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงวัลวิกา  ฟังสำเนียง โรงเรียนบ้านเขาล้าน ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุภาวดี  ทรวงมั่น โรงเรียนบ้านเขาล้าน ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอภิญญา  เรืองแดง โรงเรียนบ้านเขาล้าน ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายกฤตนัย  แคล้วคล่อง โรงเรียนบ้านทุุ่งเขาสะบ้า ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงวิภาดา  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านทุุ่งเขาสะบ้า ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงสุภาวดี  ดีรักษา โรงเรียนบ้านทุุ่งเขาสะบ้า ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงมัณณพร  สีสอน โรงเรียนบ้านทุุ่งเขาสะบ้า ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายกฤตภาส  ทองเจริญ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายกฤษณพงศ์  วงศ์แสนสุข โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายกันตวิชญ์  เทียมปัญญา โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายกิติศักดิ์  โอบอ้อม โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงจิราภา  นุ้ยปากช่อง โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายชัยสิทธิ์  หล่อเพชร โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงณัชชา  เพชรสงค์ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงณัฐวิมล  ชนะ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงนลินญา  กิ้มจันนทร์ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงปุนยาพร  พุทธศรี โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงพรไพลิน  ชุมพลวงษ์ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงพิชชานันท์  เวียนทอง โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์นาม โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายรณวร  เพชรสงค์ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีพรม โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายกนธี  เกาะหวาย โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกมลทิพพย์  กลับเมือง โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายจิรายุ  เศรษฐภักดี โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปภาวดี  พันธ์ไพโรจน์ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปาริตา  หนูเที่ยว โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงปิยะธิดา  บัวอำไพ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพอเพียง  แก้วจันทร์เพชร โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  เสนีย์ยุทธ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายพีระวิชย์  ฉั่วสกุล โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกชพร  ธนพิทักษ์ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายกัมปนาท  ขุนดำ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงฐิติมา  แก้วจันทร์ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงณัฐชยา  ถาวร โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงณัฐธิชา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงนลินทิพย์  ทัศนีย์สุวรรณ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทินวงค์ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงภัทราวดี  บุญมี โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายวิญญู  นากขาว โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงสุภัสสร  โอพั่ง โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วเพ็งกรอ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  สันติวรกุล โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายณัฐนนท์  ควรสวัสดิ์ โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายปฏิพัทธ์  สุกยอ โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงวนัชพร  เสนีย์ โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายศักดิภัทร  ทองสาย โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงอนัญญา  ออมสินสมบูรณ์ โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายอาทิตย์  หงษา โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แบ่งบุญ โรงเรียนบ้านคลองสง ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงวิรากานต์  ใจสม โรงเรียนบ้านคลองสง ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงสุธิษา  เพ่งพิศ โรงเรียนบ้านคลองสง ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายธนวัต  ธรรมชาติ โรงเรียนบ้านคลองสง ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงมนัชญา  สิงห์สนิท โรงเรียนบ้านคลองสง ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกรรณิการ์  หมื่นหวัด โรงเรียนบ้านดอนแค ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงศศิธร  มุสิกะ โรงเรียนบ้านดอนแค ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายจักรพงศ์  บุญนา โรงเรียนบ้านเขาตากุน ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายชาตรี  มั่งมี โรงเรียนบ้านเขาตากุน ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงมุกตะวัน  ไฝขาว โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงศิญาดา  จันทร์ทองขาว โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงสรัญญา  รอดเมือง โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คำสอน โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายชนภัทร  เกิดรอด โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงญาณิศา  ชลสาคร โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายฐิตวรรษ  สุขใส โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายธนวัฒน์  คงเหมียน โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายธราเทพ  พรมทุ่งฆ้อ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปริยากร  ม่วงรุ่ง โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงมฆวรรณ  แก้วอ่อน โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายวงศกร  ขวัญมิ่ง โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงศิขริน  สุวรรณฉิม โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงศุธาณิตา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสุพิชชา  เข็มนาค โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอุมาพร  อินทกุล โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงกิตตินัน  สิบโท โรงเรียนบ้านพังเหา ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายจารุเดช  รักษากุล โรงเรียนบ้านพังเหา ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายเจษฏา  ปลอดภัย โรงเรียนบ้านพังเหา ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงฐิติชญา  คชเชนทร์ โรงเรียนบ้านพังเหา ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วเดชะ โรงเรียนบ้านพังเหา ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงปณิตา  ศรีเสริม โรงเรียนบ้านพังเหา ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายพรหมพิริยะ  พุ่มไสว โรงเรียนบ้านพังเหา ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงศศินันท์  สิทธิทา โรงเรียนบ้านพังเหา ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายอนันตสิน  วรโชติ โรงเรียนบ้านพังเหา ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายเจริญฤทธิ์  อำพันมาก โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงชาลิสา  ดึงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงฐิตาภา  ขาวอรุณ โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงณัฐวรา  เกษมสุข โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายดุลยวัต  ว่องวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงทิพวัลย์  เฝดสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงพัชรกมล  ณ.ระนอง โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายภูริเดช  พัดทอง โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายวงศธร  พึ่งบรรหาร โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายศิริศักดิ์  ถิ่นวงค์เกลอ โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงสุพรรษา  ชูวัจนะ โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายสุรสิทธิ์  แซ่ภู่ โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีสุบัติ โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพริมา  บุญทองซุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  ราวีนุวรรธ โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.6 วิทย์ประถม