รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  ผลพานิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกต  กระแสร์เพิ่ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกรวิชญ์  คุโรปกรณ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตพล  ศิวะพรประสงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกันตา  มนธรรมสกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติพิชญ์  สงดำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกีรติ  ยืนยัน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายคณัสนนท์  คุ้มรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงงามลออ  งามขำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจินดาภา  มลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายจิรวศิน  มาแจ้ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายเจษฎา  วุ้นศิริ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายเฉลิมชนม์  พันกุ่ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชญาดา  สกุลปักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนัญญา  ชูพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชมขวัญ  ศรีมหาพรม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายชยางกูร  เครือวงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชัชธนันต์  มิตรเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชาติญาดา  กิมเซียะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงฐิติชญา  สมตน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณฐกร  อ่อนไหว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณฐพงฐ์  เศลาอนันต์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายณภัทร  กังวานสุระ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สกุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐฐิกา  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วบังตู โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐดนัย  ปรากฏ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทรัพย์สิทธิเวศย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐพล  พัดจิ๋น โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐภัทร  งั่นบุญศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐวัตร  คุณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายณัทฐชัย  หนูตะเภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายเตชิต  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนกร  ทองนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธนวินท์  บรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธนัชชา  อินทพนม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธนาธิป  เพชรศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธนิดา  ทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธรรม  ลีฬหคุณากร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธีรเทพ  รุ่งธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายนภสินธุ์  สุนสาระพัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงน้ำเพชร  บูรณเทศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนิชนันท์  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนิชาภา  เกื้อบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปฐวี  เพ็ชรมุณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปวริศ  ถึงวิสัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปัณฑารีย์  วลัยกนก โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายพงศกร  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายพงศกร  พลวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายพชร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพรเสน่ห์  ชูคงคุณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิชญา  รุ่งอาญา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายพีรธณัฐ  บันติวิวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญร่อน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายพุฒิพงศ์  เรืององอาจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายพุฒิเมธ  พสุโร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ฉ่ำฉิ้ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภัททิยา  สำมณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายภาณุพงศ์  ณ อาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงภาพิชมนทน์  ผลบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภาวิณีย์  เรืองพงษ์สาร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายภีมณภัทร  พุ่มสร้าง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงภูรดา  กระแสร์เพิ่ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายภูวฤทธิ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายภูวินทร์  สุคัณโธ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงมนพร  หัสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายยศพัทธ์  สุขภักดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายรชต  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงลภัสรดา  ปราชญ์นคร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายวชิรวิชญ์  พนาสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายวรวิช  อำพันกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวรินทร  ชุมเกษียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายวิชญ์วิสิฐ  ธนสมบัติวรศิริ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายวิเศษ  องค์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายวุฒิภัทร  พรมพิชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงศิรนุชา  กำลังใบ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายศิรบัณณ์  กิตติชนม์ธวัช โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงศุภนภา  คอนกำลัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายศุภวิชญ์  ราชบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายอติรุจ  ไชยโย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกนกพร  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกนกพล  ภิโสรมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิลดำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกมลชนก  ยังสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกรกรันต์  อินเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกรชนก  ขวัญพุฒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกรรวี  เรืองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกฤตเมธ  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายกวี  นุ้ยสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  สถิตย์ละมุ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บัวกิ่ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกัณญาวีร์  วัชรนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกันติชา  คำสัตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกาญฐยา  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกานดา  พานิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกานต์ธีรา  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญาถม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกิตติกวิน  กัลยา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกิตตินันท์  แซ่ห่าน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกิตติพัศ  ส่งสุริน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงเขมณิจ  ภู่ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงเขมิกา  นาคะวัจนะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงเขมิกา  สถิตย์ละมุ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายคมน์คณัฎฐ์  หนูทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายครวัฐ  ฟองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจักภัทสรัณย์  ช่วยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจิณณพัต  ชาญนคร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจิณห์นิภา  แก้วพิชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจิดาภา  เจริญพานิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายจิราภัทร  สงัดศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายจุลจักร  ร่าหมาน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงเจนจิรา  เฟื่องศิลา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายเจษฎา  ดวงสกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายฉัตรพล  ดิลกกาดิลโย่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชนกชนม์  บำรุงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายชนะกฤษณ์  เสนาะวาที โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชนัญภรณ์  นิลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชนินทร์  เพ็ชรพิรุณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชมพูนุช  แท่นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชลธิดา  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชัชพงศ์  พวงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงญาณิศา  สินธุเสน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปิตาภรณ์โศภิต โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณภัทร  อินสุก โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัชชา  แสงเป่า โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณัชพน  แก้วสวี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  เพ็ชร์สงฆ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฎฐา  แก้วบังตู โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณัฎฐาวุฒิ  พูนสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐกมล  รัตนพร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สังข์ช่วย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐกานต์  เผือกโสมณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐชยา  อินทรักษา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐฐาพร  รุ่งอาญา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยางทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญล้ำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฐพัฒน์  เขาบาต โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐมน  ชังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐวดี  อุณภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณิชวรรณ  มูลสุวรรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายดนุเดช  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายดนุสรณ์  ชุติวโรภาส โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงตรีฐิญา  เจียมรจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายเตชวิทย์  ภักดีโทรกิจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเตชิดา  ศักดิ์แสง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธนพร  คุณดิลกจิตติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธนวัฒน์  ้น้ำขาว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธนันต์ญดา  กรแก้วกิจอนันต์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธนาวดี  เต่าทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธรดล  พลคณา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธัญชนก  ช่อจำปา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธัญชนก  พรมสุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธัญชนก  พรมุกดา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธัญชนก  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธัญสุดา  เยาวภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชูเยาว์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธันยลัลน์  นิลถาวรสกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธีรภัทร  องอาจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธีระวิทย์  วิมลมาลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายนนทิวรรธน์  โอนอิง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายนพณัฐ  ปรีชาชน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนภธร  บูรณเทศะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายนภสร  รามกร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายนวกร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนันท์นภัส  อำนาจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนันทภัค  ครุฑปักษี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนันทิกานต์  แขวงรถ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนันทิชา  หงษ์สะท้าน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายบรรณสรณ์  กุนอก โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงเบญญาภา  ดวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเบญญาภา  พลเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเบญญาภา  สังวรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายปฐกรณ์  พุทธเกิด โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปลวัชร  สินสมบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปวิชญา  ยังวัฒนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปวีณา  อักษรเวช โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายปองภพ  สุขเกิด โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปัญจรัตน์  แซ่ขอ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปัญจวิชญ์  ฤทธิแผลง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปัญญพัตน์  เกสโร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปัณณพร  ภูริปาณิก โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปัณณวิชญ์  โชติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปาตาวี  อุทธยานมณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปารมี  สองสมุทร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปุญญิศา  รามกร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปุณณวิช  เธียรสรรชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปุณยนุช  เทวบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปุณยภา  ปานเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปุณยวีร์  อรัญญะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายปุณยากรณ์  วารีวนิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเปรมกมล  แดงสกล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายเปรมฉัตร  นวลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายผไทเทพ  เถาเล็ก โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพรพิทักษ์  จิตรอำพร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพรรรมณ  ชาญนคร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพรศีล  ใสสุชล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพสิษฐ์  จันทรจนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพสุภพ  ฤทธิวาจา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพัณณิตา  สุขาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพัทนันท์  โพธิ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพัสกร  จุลใส โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพาขวัญ  พงศาวดาร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ง่วนชู โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ใสสุชล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เอกธรร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พลวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุขวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพีรดา  ชุมวรฐายี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพีรยา  สินจนะสูตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภัทรดนัย  พัดเล็ก โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภัทรธิดา  ลิขิตธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภาคิน  บุญญอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงภิญญณี  บัวครื้น โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงภิญญดา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภิญญามาศ  แสงนิมิตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภูตะวัน  สมบัติพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภูรินทร์  ยุติมิตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภูวศิษฎ์  เนื่องชุมพร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายมหรรณพ  ทรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายรชต  ชิระกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ศรีเทพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายราชันย์  ศิริมังกร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงรินรดา  ศิริรัตนบัญชา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงรุจิรดา  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงลักษมิกร  ชุมเกษียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายวงศกร  แซ่แต้ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายวชิรวิทย์  สังข์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายวชิรวิทย์  อดทน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวณิชญา  ทวยนาค โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
237 นายวดีพร  น้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงวรัญญา  รัตนมณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงวริยา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวริศรา  สินธุฉาย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายวิชญ์วรัตน์  สุนทรชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวิชิฎา  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวิวิธวินท์  พรมโยธา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวีณตา  สัจจะวิโส โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงเวธนี  จันทร์ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงเวธนี  สายัณห์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงศศิพร  พรหมเพชร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศักรินทร์  แก้วทับทิม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายศิวกร  นันตวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายศุภกร  ปาวจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายศุภกฤต  หนูเงิน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายศุภกฤต  แก้วหนูนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายศุภโชค  ชินวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายศุภณัฐ  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศุภธัช  เกตุสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศุภนุช  ขยัน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายศุภวิชญ์  ใยบัวทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศุภวุฒิ  บุญจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์ภูญา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงศุภินันธ์  เพ็ชร์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศุภิสรา  มาลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสิริณัฎฐ์  พรหมขุนทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสิรินดา  กาญจนชุมพล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสิรินันท์นพิน  นักดนตรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ิอนิลบล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายสุภัควี  เรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุภาสิตา  ขุนมาลี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายสุรพิชญ์  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุวิการักษ์  รัตนเหล็กไหล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุวิจักขณ์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แจ้งประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงเหมือนฝัน  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายอติวิชญ์  ชูธิบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอธิตตยา  เย็นกาย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอภิญาดา  ภู่ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอภินัทธ์  ดิฐมาตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอรอินทิรา  นาคะวัจนะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอริดา  ชิตรัตฐา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายอัครวิทย์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอันนา  เดชาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายอาชวิน  นราวีรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอาณัฐพนย์  รอดภัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายอินทัช  น้อยแนม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอินทิรา  อินทวิสัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกมลศรี  โนรี โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงกัณฐิกา  กิ่งแก้ว โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงจันทกานต์  มักผล โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายชโนทัย  จันทร์สอน โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายณัฐนันท์  บุญหล้า โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ประหัต โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายพีรวัฒน์  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงศศิกานต์  คำมูล โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกิติยา  โมสิกะ โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงเกศราภรณ์  กาญจนดิฐ โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นายจักรกฤษณ์  นาคเพ็ชร โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงจันทร์เนตร  สุขนาพจน์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณัฐชา  สุบรรณรัตน์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณัฐริชา  ยังจีน โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงธันยพร  ปราบเหตุ โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายธีรเดช  บรรณคีรี โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงมัลลิกา  ภักดี โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงสุธิมา  ตะโกท่า โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายกฤตินันท์  โมสิกะ โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกุลกัลยา  สว่างเดือน โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงเกษมศรี  โนรี โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงจิระพัชร  ชูทาสุต โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายณทรงชัย  งามพริ้งศรี โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัววารี โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปิยฉัตร  ศรีติ้ง โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายระพีพัฒน์  เหนือคูเมือง โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศิริพร  โนรี โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายกฤษภัทร  บุญเกื้อ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  ดีสุดใจ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายจักรภัทร  อุ่นใจ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงชนิดาภา  พุ่มพวง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงชัญญา  มาลากาญจน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายณฐกร  พุทธรักษา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายณัฐกฤษ  หนูอิ่ม โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายถกลเกียรติ  แสนโคตร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงธนพร  จงสุจริต โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายธนารัช  อุ่นใจ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงธัญชนก  เรียบร้อย โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แซ่เอีย โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชูชัยนิรันดร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายธีรวัฒน์  สิบทิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงปภัสสร  สารวัลภ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายปิยะณัส  รัตนพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายพนัชกร  คัมภีร์บวร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพรชนก  บุญมี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายพลกฤต  แสงประดิษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายพัทธดนย์  เถาเล็ก โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายพีคพัทธ์  จันทร์สิน โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงภคนันท์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงภัคจิรา  ทวีอภิรดีเสถียร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมเทพ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายยูซุฟ  มัซซอร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายรหัท  โพธารส โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายรัตนภูมิ  แสนเสนา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงวรัญรัศมิ์  วงศ์หงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงวราภรณ์  กับกิ่ว โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสาริศา  อุ่นใจเพื่อน โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  อุทัยอนุรักษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกัญณภัธร์  โตวังจร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกัณชิศา  ดาวเรือง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกุลรักษ์  เปรมประเสริฐ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายจักรภัทร  เล่งน้อย โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงจิดาภา  ทองประสิทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงจิดาภา  โชคกิจการ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายเจตณิพิฐ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงชลดา  ตั้งสถาพร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายชวันรัตน์  ตันหยง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายชัยสว่าง  แซ่เอีย โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณชนก  แก้วรักษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายณฐกร  วอทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณธิดา  นาคมุสิก โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณพัชญา  รุ่งประเสริฐวงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายณภัทร  พรหมขุนทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฏชยา  แก้วรักษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฏฐชา  เนียมสมบัติ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณัฐชยา  เนียมสมบัติ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตันศรีสกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณัฐพล  เจริญวงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงดุจดาว  คัมภีร์บวร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายตนุภัทร  ภู่รุ่งเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายทีปกร  ศิรินิล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายธนพล  ชายสมุทร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายธรณ์เทพ  ฉิมเรือง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนันทิชา  บุตรวาทิตย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนีรพัชร  วัฒนะศันสนีย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายบุณยวีร์  เพชรมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เย็นใจ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงเบญญาภา  ติสิงห์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปริณดา  รสมาลา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปองกานต์  ศรีมาลา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายปัณณทัต  จางบัว โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปานธิดา  ชูจีน โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปิย์วรา  สว่างวงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปีย์วรา  ซุ่ยยัง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพนิตพร  ชูนิด โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายพรรษวัฏ  แป้นแก้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายภัทร  ใจซื่อ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายมหานที  ฤทธิเกษร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงรวมอักษร  เผดิม โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงวณิฌา  ช่วยนา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายวรรณพณธ์  แก้วสกด โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวีรภัทรา  สิงอุดม โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธนูศิลป์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงศุภานิชญ์  เสือมาก โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสใบทิพย์  บุญยสุวรรณ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงสิรัษฐา  วิจิตร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสุทัตตา  วัฒนานิล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสุภัชญา  ชะนะแดง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอรประภา  นาคมุสิก โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงไอรดา  ปั้นมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หนูเอียด โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงจรรจีรา  มากแตง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงจิรสุดา  ชินนอก โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงชนันธร  หิรัญ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงชลดา  โฉมทะนงค์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายณทพร  พันธุ์สถิตย์วงศ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายณัฐกร  ศรีชัยตัน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วเพ็งกรอ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงธันย์ชนก  เหล็กคม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายนพพิชญ์  ไกรวุฒิสม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหมือนวงษ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงปณิสรา  ทิพย์ปัญจะ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงประภาศิริ  ปริญญปกรณ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงปุณยาพร  กาละปัก โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายปุรเชษฐ์  แสงภู่ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายพงศกร  พิกุลทอง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงพรชนก  คนซื่อ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายพัชระวิศิษฎ์  นันทโก โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงพิชญธิดา  เชาว์ชะตา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงภัทรวดี  เดชไทย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงรัตนา  ดอกไม้จีน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายราเมศวร์  คงทน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงวีรภัทรา  อักษรดี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงศศิกานต์  แจ้งกระจ่าง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงศิริยากร  พันธ์นวะวรกุล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายศุกลวัฒน์  ปิตะสิงห์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายศุภกาญจน์  แหลมเพชร โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายอิทธิกร  ทองเหลือ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงฮันนา  พันธุ์สถิตย์วงศ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายฮิม  พันธุ์สถิตย์วงศ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายกนกพล  สุชาติพงษ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญรอด โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงจิราวรรณ  เพชรรัตน์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมบัติศรี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงทิชาพัฒน์  พันธ์เที่ยงธรรม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายเทพนิมิตร  อาสาสำเร็จ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายธนกฤต  เกตุเวชช์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธรรมรัตน์  สื่อมโนธรรม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธิชทัศน์  เกตุเวชช์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายธีระภัทร  รุ่งเรืองศรีศักดิ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปณิสรา  เชื่อมมณี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายปัณณวิชญ์  แท่นอินทร์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพรกนก  ปานอำพันธ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพิชญธิดา  คงทับ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ขยายแย้ม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพิมลสิริ  ชวลิตานนท็ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงฟาร์ร่า  ม่วงอุมิง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เต็มพร้อม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงยุษฎาพรรณ  รักษาวงศ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายศุภกร  ศรีวิเศษ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงสมิตานันท์  ทองเงิน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายสิทธินันท์  นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอรจิรา  ชุ่มชื่น โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอุรัสยา  ตระกูลพินิจเรือง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงณิชารีย์  พงษ์ลิมานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายพัทธนันท์  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงพิมนภัส  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายภูดิศ  จุลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทบำรุง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายกิตตินันต์  ใยนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายจัสติน  นิสเทลเปียเกีย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายชิต  วงศ์พรัด โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงชิโนรส  นามโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฐติกา  จันทองโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณิชนันทน์  เวียนรอบทิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธนพร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงนันท์นภัส  โคนาหาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงปวิชญาดา  อินทรจิต โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปานไพลิน  มณี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายวิชญ์พล  อ่วมสอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อาศัยนา โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงศุภธวดี  นาคดนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงสโรชา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสุชญา  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายเหมรัศมิ์  วรังอาจ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอมาวสุ  ประสารวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายฐิรพงษ์  สุตันรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองสูบ ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายทศพล  เพชรรณ โรงเรียนบ้านคลองสูบ ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายทิพากร  ทวยนาค โรงเรียนบ้านคลองสูบ ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายสุริยพร  นวลนาวาสุวรรณ โรงเรียนบ้านคลองสูบ ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายกฤตเมธ  รัตนภา โรงเรียนบ้านคลองสูบ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณัฏฐวรีย์  ไชยวัตร โรงเรียนบ้านคลองสูบ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงบุณยานุช  รัตนภา โรงเรียนบ้านคลองสูบ ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายอภิสิทธิ์  เกตุสอาด โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ป.6 คณิตประถม
481 นางสาวปาณิศา  นิ่มน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายธนธรณ์  จันทร์เดชะ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายเตชิน  จำปีขาว โรงเรียนวัดบางลึก ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายวีรวัฒน์  เอิบอิ่ม โรงเรียนวัดบางลึก ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายสิรวิชญ์  นาคแกมทอง โรงเรียนวัดบางลึก ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงอลีนา  เสวยสาร โรงเรียนวัดบางลึก ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงอิศรา  เวชวิทยาอำไพกิจ โรงเรียนวัดบางลึก ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายธีรชาติ  ธนูศิลป์ โรงเรียนวัดบางลึก ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกฤตพร  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนวัดนาทุ่ง ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายจักรพันธ์  สละ โรงเรียนวัดนาทุ่ง ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงฐิติกานต์  ขุฑสมบูรณ์ โรงเรียนวัดนาทุ่ง ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายณัฐชนน  พรตะโก โรงเรียนวัดนาทุ่ง ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงนิชนิภา  ศิลป์ทวีป โรงเรียนวัดนาทุ่ง ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงปุณยาพร  ร่มเพชร โรงเรียนวัดนาทุ่ง ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายพีรพัฒน์  ปรีชานนท์ โรงเรียนวัดนาทุ่ง ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายอธิชนม์  พินิจ โรงเรียนวัดนาทุ่ง ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงอนุสรา  บุญญากร โรงเรียนวัดนาทุ่ง ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายอุดมศักดิ์  แก้วเขียว โรงเรียนวัดนาทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม