รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชบาไพร  หาดขุนทด โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพุธิตา  เทียมขุนทด โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเพชราภรณ์  จุลขุนทด โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสิริมา  พรมธิดา โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจุฑามณี  สุขพรม โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายชุติพนธ์  ศักดิ์ขุนทด โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงรมิตา  ก้อนเพชร โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายวรรณชัย  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายธนธรณ์  มาไพล โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายภานุวัฒน์  เขียนนอก โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงศศิธร  เขียนนอก โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายสิริวัฒน์  ทาบจัตุรัส โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชอบมะรัง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปิยากร  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายภูตะวัน  ครุรัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอัชณีวรรณ  ชาวป่า โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายํณัฐวุฒิ  คูหา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกชกร  เดชสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายชินดนัย  พันธ์เพียร โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายธนดล  ศรีพนม โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายภูสิทธิ์  ชมชู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงเมธาวี  โกมาสังข์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงวรรณวิสา  หีบขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงวิชุดา  ชอบสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงวิภาวิณี  สารีงาม โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงศรัญญา  ชอบสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงอภิชญา  จอมโต๊ะ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงจารวี  มลฑา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายชลวิทย์  ปอสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายณัฐชัย  เชิญรัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายนนทกร  เขียวสอาด โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายมนัญชัย  พิประโคน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงสุมาวดี  จำปาทอง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงบุญญาพร  จัตุรัส โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงฉัตรชนก  ผ่องศรี โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายวีระพงค์  คงกระพัน โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายวุฒิชัย  ธนวันต์สกุล โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายสิทธิโชค  เลี้ยงถนอม โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายชัยนวุฒิ  เรียงสันเทียะ โรงเรียนบ้านวังคมคาย ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  ทิศกระโทก โรงเรียนบ้านวังคมคาย ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงเพชรดา  โตนสันเทียะ โรงเรียนบ้านวังคมคาย ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงยุพากร  เรียงสันเทียะ โรงเรียนบ้านวังคมคาย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายรัชชากร  เรียงสันเทียะ โรงเรียนบ้านวังคมคาย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายเสฐียรพงษ์  โพธิ์พะเนา โรงเรียนบ้านวังคมคาย ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปาริตา  ศรีหาวงศ์ โรงเรียนบ้านวังคมคาย ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงศศิวิมล  ปิตตาเน โรงเรียนบ้านวังคมคาย ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสุชาวดี  แก้วมะเริง โรงเรียนบ้านวังคมคาย ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงสุภัสสร  หาญจิตร โรงเรียนบ้านวังคมคาย ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงอัยญาดา  หาญณรงค์ โรงเรียนบ้านวังคมคาย ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายกฤตศิลป์  สิงห์ไพศาล โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกัญญารัตน์์  จุลเกตุ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายกิตติ์กวิน  เดือนกลาง โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิรัฐติพร  จากโคกสูง โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุกขุนทด โรงเรียนศรีเทพบาล ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณีรนุช  จิตตรากรสกุล โรงเรียนศรีเทพบาล ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายทัตเทพ  ชาวนา โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธิติ  จิ๋วขุนทด โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายธีรภัทร  ชมศรี โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายธีรภัทร  เรืองพูน โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนัทธมน  คุ้มบัวบาน โรงเรียนศรีเทพบาล ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายปัณณวิชญ์  อินทะแสง โรงเรียนศรีเทพบาล ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายปิติภูมิ  นาเจริญ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปิยะฉัตร  โงมขุนทด โรงเรียนศรีเทพบาล ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายพงษ์เฉลิม  จันทร์สม โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายพิชญภูมิ  บุญญารัตน์ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงรัชฎากร  ดวงกลาง โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงลักษณ์นารา  สุริวรรณ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายวิทวัส  งามสันเทียะ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงศิริกัญญา  แสนโสม โรงเรียนศรีเทพบาล ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายศุภกร  ไตรศิวะกุล โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายสิรวิชญ์  ชุมพะลัย โรงเรียนศรีเทพบาล ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายอชิระ  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกชพรรณ  บัวทอง โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจิรชยา  อินทุภูติ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงฉัตรภัสสร  สวยพรมราช โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายชยพล  ครัวจัตุรัส โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชลลดา  พลหินลาด โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายชัชชานนท์  ธงภักดิ์ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาติสุนทราวุฒิ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงฐิติมา  ตรีธันวา โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายฐิรวิทย์  หอมเย็น โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุศลชู โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  มัคคัปผลานนท์ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายตรีเพชร  รักเพชร โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงทติมากร  พัจนสุนทร โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธนภัทร  พงศ์โสภา โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายเบญจมินทร์  มาตรังสี โรงเรียนศรีเทพบาล ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปพิชญา  เสวกานันท์ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปริยาภัทร  ยาวะระ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายไผทธร  เนตรวิเศษ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายพงษ์สมบูรณ์  สุวรรณที โรงเรียนศรีเทพบาล ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพรนภา  แดงดา โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพาขวัญ  หลอมทองหล่อ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายพีระวัฒน์  สอนสะอาด โรงเรียนศรีเทพบาล ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงภัคธีมา  ชำนาญ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงลดาพร  เอื้อศรี โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงลักษิกานันท์  ตันดี โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายวรวิทย์  หิรัญคำ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวริญทิพย์  ชนะชัย โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงวิธิตา  มาโคตร โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงวิสุยา  ลายภูคำ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกฤษกมล  เกตุหมื่นไว โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายณัฐพัชร์  ธัญญานนท์ โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปภัสสร  จอมสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพัชรพร  ทองรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายรชต  ยังอุ่น โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายวิรัตน์  อาบสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายศิริชัย  ใจชอบสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายศุภวิชญ์  อิ่มประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายสายธาร  บริวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอรนิชา  เดิมกระฮาด โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายชยพล  ริมสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนลพรรณ  ไขสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปรีญาพร  พามขุนทด โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปาริตา  ขวบสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายพงศกร  แจ่มรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวนิดาลักษณ์  สวัสดิผล โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายสายชล  บริวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองจะบก ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายจานิรุต  สิทธิพรมมา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายจิรายุ  มาสิงห์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายณัฐกานต์  สุงขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายธนกฤต  ผิวผ่อง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธัญสินี  บุญศรี โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงประภัสสร  ชะรุงรัมย์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วอาษา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงมินตรา  จูสิงห์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายรัฐติพงษ์  ป้อมปะโค โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงรินรดา  ไชยขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงวิมลสิริ  ศิริเนาว์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายวิรสิทธิ์  โพธิ์นอก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายสุทธิพงษ์  รัตนพร โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายสุริยะ  พอขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายสุวิจักขณ์  สายติ่ง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงหงษ์หยก  ยิ้มจัตุรัส โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกชกร  แสนน้อย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกัญญ์จิรา  สายตา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชาญชำนิ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงคริสติน่า เคลลี่  แกลวิน โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายจิรพงษ์  ทิดาพอน โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐจิรา  เต็งกลาง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงผกามาศ  พึ่งทอง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายภาคภูมิ  ญาณรักษ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เลไธสง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงรุ่งนภา  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงลภัสรดา  พงษ์พันนา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวรรณิษา  พึ่งทอง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวินิตา  ติ่งน้อย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงหฤทัย  แสนสุข โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอริยะ  พุทธาพันธ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายอัชวิน  โพธินิล โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฐกฤต  อินทะโส โรงเรียนบ้านบุฉนวน ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายเดชาธร  โสภกุล โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายธนัญชัย  กำบังกาย โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายธีระพงศ์  จันภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงนฤมล  วงศ์นาตาล โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงบวรลักษณ์  พาโยพัด โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายพิริยะพัทธ์  เหล่าสถิตย์ธีระกุล โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายภูมินทร์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายภูรินทร์  ศิริภูมิ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงวิภาพร  แข็งการ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงวิลาสินี  โสดา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงกนกพิชญ์  อาษาภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกรรณิกา  จูงกลาง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกฤษฎา  บีกขุนทด โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกัญญาพร  สุวรรณทร โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกัลยา  ทักภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงขวัญแก้ว  นาทอง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงคชาพร  ขำชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงจิรฐิตา  บุกขุนทด โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจิรัชญา  พันขุนทด โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัจยา  คชโคตร โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณัฐวัฒน์  แบนอภัย โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนพนธ์  หงษ์สาพงค์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนพล  คมพุดซา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนากร  พูนทอง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธารารัตน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธิติมา  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธีรภัทร  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนที  เงินทวี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนพรัตน์  พรมสี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายนพรุจ  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนภัสสร  พูนศรี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนันธิดา  ภู่กันมาศกุล โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงบรรญพร  จรัสกาย โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปตฤณญาภรณ์  ฟื่องสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปนิดา  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพ็ชรฉลูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปภาวี  โสศรี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปารียา  มูลสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปิยวิมล  ภามี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพนิตพิชา  กุศลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพรชรินทร์  ศิริแวว โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดาวขุนทด โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพัชราภา  ยุ้งจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  สีแสง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิชญธิดา  นันขุนทด โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพีรญา  พูนพัฒนาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงแพรวา  สื่อวงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงภัทรียา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงมัญชุภา  จุลมุสิ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายราชันย์  พลเดช โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงฤทัยชนก  กรงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวราภรณ์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายวัชระ  เพชรนอก โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวาสนา  แสวงสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงแววดาว  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายศิตานนท์  โทแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายศิรวิทย์  ดีแป้น โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายศิวกร  ครูทำไม้ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสุจิตตรา  พรรณา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอชิรญา  ชัยขุนทด โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอนัญญธิดา  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอนันตญา  สร้างนานอก โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอภิญญา  หาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอริสา  สินธะวาชีวะ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายอัษฎากรณ์  ยุ้งจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอินทุกร  ใกล้สุข โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอุษณีย์  เทียวประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชวัลรัตน์  แถวกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายชินบุตร  อุปแดง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงชุติมา  พันธ์มะโน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยวร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพันธณา  อินอ่อน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  เทียนไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  เทียนไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายภัทรพงศ์  พิทัต โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายรัฐภาพ  บำรุงนา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงวารุณี  ชมภูทวีป โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายศักดิภาม  กันหา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายอัครเดช  โพธิ์งาม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันโฮม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงกรรณิกา  การเพียร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงดากานดา  สำราญพิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธรรมิกา  ภู่มาก โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปณิตา  อ่อนตา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปทุมทิพย์  เจริญวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปาริตา  เหิงขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพลอยพัชชา  กรวยสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภุมวารี  ชัยมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวิชานนท์  วงค์ศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสิริกัญญา  ดันชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกขกร  พรทั้งสี่ โรงเรียนบ้านซับหมี ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายทรงภพ  วรพุทธพร โรงเรียนบ้านซับหมี ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธีรโชติ  ผาอินทร์ โรงเรียนบ้านซับหมี ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ภาระราช โรงเรียนบ้านซับหมี ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวิตา  สุทธิแย้ม โรงเรียนบ้านซับหมี ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายแสงตะวัน  มูลสันเทียะ โรงเรียนบ้านซับหมี ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอาริสา  ด่านกลาง โรงเรียนบ้านซับหมี ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกัลยาพร  นาเจริญ โรงเรียนบ้านประดู่งาม ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายกิตติวินท์  อินทนนท์ โรงเรียนบ้านประดู่งาม ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายเกียรติภูมิ  ใจพุดซา โรงเรียนบ้านประดู่งาม ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายชัยวัฒน์  อินทรบ โรงเรียนบ้านประดู่งาม ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธารทิพย์  พลดงนอก โรงเรียนบ้านประดู่งาม ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศิรวัฒน์  สอนกอก โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีอุดม โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์ช่วย โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงเพชรฤดี  เผื่อนงูเหลือม โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงสุพัชญา  กว้างนอก โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงณีรนุช  พิมพ์จำปา โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศุภรดา  ไม้สันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอุรัสยา  ฆ้องชัย โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ป.4 วิทย์ประถม
266 นายกฤษฎา  พวงพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายณัฐตะวัน  อั้งวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ม.2 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวรุจิรา  ไกรจัตุรัส โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวสุภาภรณ์  กีขุนทด โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงเกตน์นิภา  เคียงแก้ว โรงเรียนรังงามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงนทีทอง  ศรีนอก โรงเรียนรังงามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพัณณิตา  เถื่อนศรี โรงเรียนรังงามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนกฤต  พันธ์ชมภู โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายนนทพัทธ์  ยินขุนทด โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปลายฟ้า  ประสานญาติ โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงวริศรา  พรัมมา โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอรสินี  สอดส่องกฤษ โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงทิพยคีตา  เคนชมภู โรงเรียนบ้านสำโรงโคก ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายศุภกร  ผิวรักษา โรงเรียนบ้านสำโรงโคก ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายชาญวิทย์  หนูแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงชุติมา  แวงวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายภควัตร  ทองรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงเสาวนี  อินทร์ชู โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายกวีเอก  ม้วยแก้ว โรงเรียนบ้านโสกคร้อ ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายก่อรกิจ  บุญหนา โรงเรียนบ้านโสกคร้อ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงชนัญญา  รักมี โรงเรียนบ้านโสกคร้อ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงผกาแก้ว  แดงมา โรงเรียนบ้านโสกคร้อ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งพูน โรงเรียนบ้านโสกคร้อ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงณัฐฐณิชา  อาจกล้า โรงเรียนบ้านโสกคร้อ ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงมนธิดา  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านโสกคร้อ ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอัญรินทร์  โกจินอก โรงเรียนบ้านโสกคร้อ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายปิยะพงษ์  วินาสันตุ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปิยะรักษ์  ล้ออุทัย โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพิมชนก  ยอดคีรี โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายศรันยู  ทองเกิด โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายอดิเทพ  จันทร์กลาง โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายอัคเรศ  เพียรประจำ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายอินทรัช  ขนแก้ว โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงกุสุมา  อุตเสนา โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายไกรเศรษฐ์  คงคารวิวรรณ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ประจูลเนตร โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปรารถนา  ปัดถา โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพิลมน  นารถเหนือ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ป.5 วิทย์ประถม