รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  ขวัญมี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกณวรรธน์  โสกเชือก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกพร  มุนนท์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรองขวัญ  ภาชนะ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรินณา  ธรรมกุล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤตณ์  น้อยลา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกฤตธิรา  กิติยะวงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตภาส  กอบการดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถนอมชีพ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกัญญาภัทร  สายโคกสูง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตาจา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัลยสรัตน์  เมธาพรสุทิวัส โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มานอ่อน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกิตติกา  ชาติศรี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกิตติธัช  มีอิสระ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกิตติพงษ์  ลีทองดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกุลปัดดา  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงเกวลิน  เอี้ยงทอง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุษดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายขุนวศิาฐ์  หมู่โสภิญ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายจักรภัทร  หินเมืองเก่า โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายจักรรินทร์  กองทอง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิณณพัต  กำไรรวย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายจิตติพัน  ธรรมสมบัติ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายจิรเดช  เสนานคร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิระนันท์  โขนภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจิรัจฌา  แก้งคำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายจิรายุทธ  ก่อกำลัง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชญาดา  กำไลลวย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชญานันท์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชฎาพร  เปล่งวุฒิไกร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชนัญธิดา  ลาภขุนทด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชนากานต์  ขบวนฉลาด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายชนิสร  ราญรอน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชมพูนุช  กำลังเหลือ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชลธิชา  ขวัญรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชวิศา  สุขนะชา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชัญญานุช  ภิลัยวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชิตราพัทธ์  อินาลา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายชุติพงศื  มูลบัวภา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชุติมณฑน์  รัศมีพันธ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชุลีพร  งาคชสาร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงโชติกา  นุชพิเรนทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายไชยพัฒน์  วรรณทอง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายไชยวัฒน์  บุษราคัม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จุลละนันท์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงฐิติวรดา  ขวัญครอง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายฐิติวัฒน์  วิรุณพันธุ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัชชา  เข่งรอด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายณัชนนท์  แขมภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐชริดา  อิ่มเต็ม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐชัย  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐธกานต์  บัวเมืองเก่า โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐพิชา  ประทุมทีป โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐภัสสร  จิตรไมตรี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐวดี  มุ่งเจือกลาง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐวรา  แสงสุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนกิจธนกุล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณิชกุล  ดีนันท์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณิชา  มีดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายถิรเทพ  ลาภประสงค์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายทนุธรรม  ประทีปเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายทวีทรัพย์  ชาติไทย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงทัณฑิมา  มุดทะเล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงทิพวรรณ  พิมพรัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายทิวากร  ก่อศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงแทมมารีน  ตาปราบ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายธนพล  สารีพันธ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายธนภัทร์  คงปรีชา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธนวรรธน์  ศรีพิพัฒน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายธนวัฒน์  รัตนาธิวัฒน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธนัชชา  สุยะ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายธนัตถ์  เหล่าเมืองกลาง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายธรภัทร  ขวัญยืน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงธรรม์ศิริ  เครือผักปัง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายธราเทพ  เข่งรอด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สงดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงธัญพิชชา  คำมณี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธันญ์วริน  กุลธนนท์เมธี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธันยพร  นามวิจิตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายธันย์พศุตม์  ศรีเพ็ชร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธิดาภรณ์  สายบุญจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ครุฑรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายธีรเดช  ขวัญถาวร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายธีรภัทร  อาจผักปัง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธีรสุทธิ์  สนธิอุดมหิรัญ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายนนท์วัฒน์  การผุด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายนรัธน์ธร  ภิลัยวรรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนริสรา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายนัฐพงศ์  ผ่อนจรุง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เรียนรัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายนิธิกร  ขวัญประเสริฐ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนิรัตน์  มังดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนิวาริน  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนีศธิญาดา  ขวัญสำราญ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงเนตรณภา  ทับทิมทอง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำซาว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงบุญญาภา  บุญภา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปภาดา  เวียงดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หมู่วิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปรายฟ้า  ขวัญประกอบ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายปริชญ์  จะโนรัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายปวินท์ณวัต  บุษบา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หาญปราบ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คงคาใส โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายปัญญวรรธน์  เสามะลี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายปัญญาวัชญ์  เจริญไทย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปัญวรัตน์  โสภา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฉัตรรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายปัณณวิชญ์  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายปัณณวิชญ์  เจริญไทย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปานวาด  พรมเทา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายปิยทัศน์  จำปาทราย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปิย์วรา  ภิลัยวรรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายปิยวัฒน์  จำปาทราย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายปิยะพงษ์  ผิวนางงาม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปิยาพัชร  แพ้ภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปุญญิศา  ลบหนองบัว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายปุณณวิช  สดไธสง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงเปรมฤทัย  คุงดิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพรชนก  ศรีษะพรม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพรนภา  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมเมตตา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายพลรวิศ  กาญจนางกูร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพัชรมัย  เพียเอีย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายพัฒนพงษ์  ชัยประทุม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพิชญธิดา  ดอนวิชา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพิชญาพร  อาโยวงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพิมพิศา  พิมวราศรีโสภณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายพิริยกร  มิ่งโอโล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายพิสิษฐ  รัตนประทุม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายพีรพัฒน์  เวียงดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงภคพร  จันทร์สว่าง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงภคพร  ช่างอบ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงภคพร  ดอนดีไพร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงภัทรธิดา  สิทธิเสนา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายภัทรพล  กตะศิลา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายภัทรพล  เกื้อหนุน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภัทราพร  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายภูวดล  นวลเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงเมษริญญา  เหล่าเสนา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงแม้นเหมือน  คงเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายยุทธิชัย  วงศ์ชัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงรวิภา  สิงห์นอก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายรัฐศาสตร์  รวยสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายรุ่งธรรม  สิงห์ดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงวนัสนันท์  ภิลัยวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายวรภพ  สายเพชร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายวรภัทร  รุจาคม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงวรรณกร  อุปัญญ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวรรณธิดา  เจริญสุข โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงวรรณพิศุทธิ์  โนนสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายวรเวช  แนวดีเงิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงวรัชยา  ว่องวุฒิญาณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายวรากร  ปราบโจร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายวรากร  สิมมา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงวริศรา  แจ่มแสง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงวศินี  แสนโคตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายวิชานนท์  ชื่นใจดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงวิชิดา  เสนานคร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงวิมลทิพย์  เกาวณิชย์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงวีรดา  สงวนศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายวีรภัทร  ขวัญศรี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายศรายุทธ  บำรุงกิจ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงศศิกานต์  ธรรมสมบัติ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงศศิวิมล  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงศสิธร  ภูมิภู โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงศิรประภา  หล้าศักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงศิรภัสสร  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงศิรินภา  ไชยมาตย์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายศิวกร  ดอนกระโทก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงศุภร  ภิลัยวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงศุภิสรา  พุทธขุนทด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายสรศักดิ์  นพธรรม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ลูกชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสุกัญญา  หลิ่มเกลื้อ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุชานันท์  บริสุทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายสุทธิภูมิ  ก่อศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสุภาพร  เชิดชู โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายสุเมธา  เทียมทอง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสุวภัทร  ชาติไทย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พลนิกร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงหทัยชนก  อิ่มเต็ม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายอชิรวัฒน์  เสมียนพิมพ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายอธิป  โพธิ์ทองพร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายอโนทัย  จำชาติ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงอภิญญดาภรณ์  อินทรประจบ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงอภิญญา  จิตรโคตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายอภิรัช  เผยศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอัญมณี  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายอาชวิณ  ชาตาดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงอารียา  ประไพเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ขุนศรี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายอิสรา  กลิ่นพงษา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายไอยคุปต์  มองฤทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงกนกรัตน์  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชื่นชม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกมลณัฐ  อรุณฉาย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขวัญศักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกมลวรรณ  เจริญพร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกษิรา  สารฤทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายก้องภพ  ลือลาภ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกัญจนพร  ทองภูบาล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตาปราบ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปลูกบุญทรง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญวัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกาญเกล้า  เครือผักปัง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกานต์ชนก  อาสเส็น โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตั้งใจ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เต่าโคกสูง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายกิจศกร  ชัยคราม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกิตติกานต์  สุดตา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกุลยา  เหมือนพงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเกวลิน  พูนสมบัติ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเกวลิน  มองฤทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงแก้วกัลยา  จงนอก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงขนิษฐา  มิ่งศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงขวัญพิชชา  คำสิงห์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงเขมิสรา  โคตรเงิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงจตุพร  ลีทองดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายจักรกฤษณ์  ดำรงกิจ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายจักรกฤษณ์  ฤาชา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายจารุเนตร  ไทยป้อม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเจมมิน่า  วิทเบรต โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายเจษฎา  ชินบุตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายเจษฎาวุธ  คำทองสุข โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายเจ้าสัว  โยฮานชัน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายเฉลิมพงศ์  พลม่วง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชฎากช  เผยศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชนกวนัน  มัททวีวงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชนัญชิดา  โสเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชนันท์ธิดารัตน์  รัศมีเดือน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชนาภา  กลั่นชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชนิดา  ฮงคำอุด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชมพูนุช  วงษ์ปัญญา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายชลธี  แซ่ลี้ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชลิดา  วงษ์จำปา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชวัลวิทย์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญทองล้วน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงญาณนิชา  จิตรกล้า โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงญาณพัฒน์  ดันสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงญาณันธร  คร่ำกระโทก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีพันธ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงญาณีนาถ  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงญานิชดาภา  ลุนอุดม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงฐิตาพร  ยานเรือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายฐิติศักดิ์  สังข์สูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณฐกฤต  เชื้อประทุม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณภัทร  ขำต้นวงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัชชา  ทรัพย์น้อย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัชชา  ศรีร่มเย็น โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัชชา  ศรีศักดา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กองคำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐชานันท์  วิชาดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฐนรี  มะลิอ่อง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายณัฐพล  พุ่มพวง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายณัฐพัฒน์  พุทธชาติ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัฐวุฒิ  พลเขต โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนโคตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณิชาภัทร  แดนดงเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณิชาภา  เวียงชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงดรัลรัตน์  ฤทธิ์สามารถ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงดวงฤดี  คงเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  สุวรรณบน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเตชิต  นาระหัด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายเตชินท์  กล้าศึก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายเตชินท์  สัตย์ธรรม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายเตชินท์  สามิภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายไตรรัตน์  หวะสุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายไตรรัตน์  หวะสุววรรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงทรรศมน  พันเนียม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายทวีโชค  ไกรโคกสูง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายทักษกร  ยาขามป้อม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงทักษพร  อาณารัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายทัดเทพ  ประทุมทีป โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายทัศรินทร์  ตั้งสุข โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  พรมมายอม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงทิพย์อาภา  น้อยลา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายแทนคุณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนกร  ทองอินทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนพล  เอิบแก้ง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธนพัต  จรูญชาติ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนภัทร  ธรรมกุล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธนภัทร  ศรีคำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธนันท์ธิดา  ขวัญมา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธวัชชัย  สัจจะวิสัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธัญญธร  กองมิตรชัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธัญศตพร  ทองดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธันยาภรณ์  มีพวก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธันวา  จันทรรัก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธีร์ธวัช  ดวงศร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธีรภัทฐ์  อำนวยพร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธีรเมธ  หงอกพิลัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธีรเสฎฐ์  อภิลักขิตพงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธีราทร  ขวัญศักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายนครินทร์  ทองลาด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายนนทพันธ์  ชายชีวินลิขิต โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายนพรุจ  หมื่นจิตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนภสร  ดอนดีไพร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายนรภัทร  แน่นอุดร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนัชชากร  โชคคุณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนันทิชา  อ่อนคำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงบัณฑิตา  คาดสนิท โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงบุญรัตน์  พรมมาตย์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงบุณยานุช  ปานวิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงเบญญาภา  กรรณิการ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงเบญญาภา  สังวรดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปฐมาวดี  แฝงทรัพย์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายปภังกร  ค้ำชู โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปภาวิน  จันทร์แดง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปภาวิน  โพธิ์น้ำเที่ยง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปยุดา  พงษ์ไกรรุ่งเรือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายปรมี  อิ่มเต็ม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เวียงดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายปัณณกร  แก้วบุญเรือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปาริชาต  สร้อยจรุง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปาริตา  ขวัญครอง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปิยะธิดา  หงอกภิลัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปุณยวีร์  ประทุมทีป โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายปุรัสกร  พวกแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงเปรมกมล  วาระวะ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงเปรมฤดี  หงิกภิลัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพัชริดา  คุ้มเงิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพัชริสา  เดชะผล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิชญธิดา  หล้าเพชร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตาคำเที่ยง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสวงสุข โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มูลบัวภา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กินโนนกอก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพีรพัฒน์  แจ้งคำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพีรวัฒน์  ชำนาญวงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายพีรวิชญ์  นิ่มน้อย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายพีรวิชญ์  ผิวแดง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพีรวิชญ์  พลเยี่ยม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพุฒิพร  วงษ์วิจิตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพุทฒิภัทร  สิงห์คง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงเพชรอันดา  มณีสุข โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงแพรวา  เจริญชีพ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภัคจีรา  บัวสอน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงภัคภิญญา  อ่องจำปา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายภัทรพล  ประสานเนตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงภัทรพล  แผลงศาสตรา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายภัทรพล  แสนมุข โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายภาคิน  วาดสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายภูชิชย์  รอดตรง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงภูพิชญา  อ่อนน้อม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายภูมิภัทร  ฮู้พัฒนวิโรจน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายภูริปกรณ์  พิไลพันธ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงมนต์รัตนา  ครองหินลาด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงมาลัยพร  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หงอกพิลัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงมุธิตา  ฮุยสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงเมธกร  เทียบแสน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายเมธาวิน  น้อยตะริ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงยุพากร  สมสี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงยุวธิดา  ฉิมจันทึก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงรมิตา  แถวทองคำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายรวิวัฒน์  ลีลาศ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายระพีพัฒน์  ขวัญครอง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายรัฐภูมิ  โอวาทวงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงรัตนา  นุชแสงพลี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงรุ่งนภา  สุภาจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงลลิตา  ขวัญยืน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงวรรณวริน  ภูมิฐาน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวรรณวิสา  ฤาชา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวรัญญา  ประกายเพชร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวรัญญา  เหล็กทราย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายวรากร  แจ้งคำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  นวดโอโล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงวริศรา  พรมเมตตา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายวันชนะ  บำรุงไทย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวันวิสา  แสนสุภาพ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายวิชญ์ธินันต์  ผลจำรูญ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายวิชญ์วรัตน์  เนาว์โอโล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายวีรวัฒน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายวุฒิชัย  มัดศรี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศรันย์พร  กายงาม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายศราวุธ  ลายรัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงศิพรรษา  คล้ายวิเชียร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงศิรดา  ดำรงเชื้อ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงศิรภัทรสร  ชัยเนตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงศิริจรรยา  สาลีธีรวัฒน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงศิรินภา  พรมเมตตา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายศิริพิพัฒน์  ภควัตศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายศิริวัฒน์  ถวกสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายศิริศักดิ์  แสงเดือน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายศิวัช  สิงห์จันทบุตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายศุภกิจ  บงภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายศุภกิจ  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงศุภารัตน์  เหลาพิมพ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงศุภิสรา  เฟื่องแดน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายสกนธ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายสกลวรรธน์  ดาวช่วย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายสันติภาพ  รัตนวัน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายสัมมา  ทัพโยธา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายสิทธิโชค  เจริญวัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสิริวลัย  บุตรพรม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายสิริวัฒน์  ศรีอาชวกุล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุจินทรา  สุมธงศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงสุชาดา  ถนอมถิ่น โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสุชิตา  ลายลวด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงสุมาลี  สีวิพัฒน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอจลญา  ทองกระจ่าง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายอดุลเดช  มาม่วง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายอธิราช  ขวัญมา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  จิตร์เจนการ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายอนันต์  น้องหา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอนินทิตา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายอภิวิชญ์  เร่งเจริญรัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายอัครเดช  พันเนียม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงอาทิตติยา  ดีขุนทด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอุษณีย์  พยัคฆพล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายแอนติวบิว  หมู่โสภิญ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายกฤติพงศ์  คำอู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงกวินธิดา  คำศรี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงกวิสรา  เผ่ามงคล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญบำรุง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายคมศร  โสมกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงจุฑานันท์  สารคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายชนะพล  ใสสา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายชัยภัทร  อยู่เย็น โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงชาลิดา  มีอิสระ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดิเรกศรี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายณัฐพล  โกจารย์ศรี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายณัฐพัฒน์  อิทธิดิลกวัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทรา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงนภสร  มองฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายนราธร  มองฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงปนัดดา  ผาจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีโท โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงปรียากร  เห็มรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงปิญาดา  คำอู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงเปรมิกา  ชนะพาล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงพรภัสร์ชนก  โม้กุดแอก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงพัชพร  สถิระชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงพันธิตรา  มั่นเรืองกิจเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงราตรี  สุขษาเกษ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายรุจิภา  มาพัวะ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายลัทธพล  อิ้งชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายวีรภัทร  หาญสงคราม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงสุนิสา  ผมเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงอรอมล  ดิลกลาภ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงกชพร  ชนะชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกมลทิพย์  พรมโสภา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายกฤตภักษ์  สีกุดหล้า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกฤตยา  บุตรวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายกฤติทักษ์  สีกุดหล้า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แหวนนิล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โชคสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายคุณาสิน  ตองเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงจริยา  รบศึก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงจิณณพัต  อรรคพิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงฉันชนก  ทองสมบัติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงชญาดา  ทองก้อน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงชญาดา  มีอิสระ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายชัยบูรณ์  ไชยรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายชินกฤต  ทองดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายชุติพนธ์  เปรมชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงโชติกา  เชิมชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงญาณิศา  อาจนาเสียว โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงฐิตินันท์  เทพจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณฐภรณ์  โซ้สิมา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฏฐา  บุปฝาสุพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณัฐพงศ์  แสนปัญหา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายณัฐวัฒน์  ผาพิมพ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายณัฐวุฒิ  จีนสีดา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงแทนคุณ  ประเสริฐชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธนกฤต  จันทร์มงคล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนภูมิ  ชาวโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธนากร  ทองดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธนาดุล  แสงหิรัญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงธันยพร  อันภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงธีรณัฐ  พรสุขขี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงนภัสสร  คำภูเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงนาถนภา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนารีญาดา  บาลี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนินานัน  เทียมหอม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายบุรากร  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ในชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปวรัชอร  จตุรานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพลอยปิ่นมุก  รอนยุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพลอยไพริน  หินประกอบ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  เผือดนอก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายพัชรณัฎฐ์  สีหาวัตร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพัชรพร  พงษ์ไพศาล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพัชราภา  หมอกชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพัทธนันท์  วงษ์ไพร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อุปพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพิมพกานต์  จำเริญดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  คูณประทุม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายภัทราวุธ  นาสมภักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายภานุพงษ์  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงมนัสพร  รัตนจำนงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงรินรดา  ภัทรพันธุ์กุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงรุจิภา  ศรีวิจารย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวรัชญา  จิตรพิลัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงวราภรณ์  อัครสาร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายวิรชา  ละหอม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวีราดา  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงศรัฯรัชต์  ปาปะทัง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศศิกาญจน์  แก้วจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เชิงชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงศุฑาทิพย์  คันสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงศุรติกาญจน์  กองทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสโรชา  จารย์ลี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสุธาสินี  นากร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุปราณี  ทามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสุพัสตรา  ถนอมผล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสุภาดา  ตาปราบ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเสกสรร  แสนตระกูล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงหทัยรัตน์  วันทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงหยาดทิพย์  พันโพคา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายอธิกร  ดีไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอัญชิษฐา  นุบาล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอารยา  ทองบ่อ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงเอมิกา  กวนเฉียงเหนือ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชะนี โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงณัทวรรณ  พันธ์เหลา โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงวิชญาณี  น้อยศรี โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วันสารัมย์ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  ถานะคร โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงเกวลิน  ฤทธิชัย โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายพัชร  ชำนาญ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพีรพัฒน์  พระสว่าง โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงวรัญญา  จำปาจันทร์ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงวรัญญา  น้อยศรี โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสุกัญญา  นามจัตุรัส โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอนันตญา  สร้างนา โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงขวัญข้าว  ตลับเงิน โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงพิชชาภา  ต่อวาส โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงสิริยากร  ธนะภูมิชัย โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายกิตติพงศ์  ชาติชำนาญ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายกิตติพงษ์  ตลับเงิน โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงชลธิชา  พูลจันทึก โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัฐกมล  ตระกูลศรี โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายถิรวิทย์  ชัยชารี โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายแทนคุณ  จวงภูเขียว โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายปรีชา  เต็มวงศ์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายพงศกร  ยอดดี โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพัชรา  แย้มฎีกา โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทานา โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพิภัทรา  แย้มฎีกา โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพิมพกานต์  เจนไร่ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงวาศินี  แสงสุขีลักษณ์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสวรส  พละทรัพย์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายเขมราชร์  พรมศิลป์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายจักรภัทร  นรินจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายเจตนิพัทธ์  บุดดาสาร โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายพศวีร์  บุญโสภณ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายภูมิพัฒน์  คำเจียก โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายอชิตพล  สอนลา โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายอภิวัฒน์  เมืองป๊อก โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงจิรถิญญา  กาจู๊ด โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงศศิกานต์  สีหะ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงศศิวิมล  บัวทุม โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อนันเต่า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงปรางทิพย์  ป้องยาง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงปาณปวีร์  บรรยง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายพีรพัฒน์  สาบุดดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายอาสาฬ  มาสังข์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงกมลรัตน์  งามเจริญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายกรภัทร  บุญเงิน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายกฤษฎาวัฒน์  สิมาธรรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายกวิน  พงษ์ลิขิตตานนท์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แฝงจันดา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายกันต์กวี  คงสตรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายกิตตินันท์  ขอดคำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุราษฎร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงจิรชญา  คนอุตส่าห์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงจิราพัชร  จันโทศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงเจนจิรา  พลทยาน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงชนม์พิชา  แก้วศรีบุตร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงชนัญชิดา  วรรณพงษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายชยุต  ชัยสูงเนิน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงชลลัดดา  สมกิ่ง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงชวัลญา  แก่นบัว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงช่อทิพย์  ปัฐพี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายชัยณรงค์  คำพันธ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายชิณณวรรธน์  นพสันเทียะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขมมะธุริญณ์ทร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงชุติมา  กุลสุวรรณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายฐานฐิติ  มาตรกำจร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงฐิติชญา  เอื้อเปรมจิต โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายฐิติวัลส์  ดื่มโชค โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายณฐกร  โครตนารา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั้งศิริไพบูลย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณิชมน  แนบทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชำนาญพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงตะวันรุ่ง  นิจประทุม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงเต็มณิกาแท้  พานิชย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายเทคโนโลยี  ถือศักดิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงธนัตดา  ผลมาตร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงธันยพร  ภูทองปิด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายนพณัฐ  เกยแก้ว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายนพีพัฒน์  บุตะเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงนลพรรณ  ต่อติด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงนวพร  คำภูนอก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายนะโม  นาคพรหม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายนันทกร  นามดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายนำโชค  ศรีแพง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงน้ำเตย  พิเศษฤทธิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนิกข์นิภา  นามพงษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายนิติรัศ  ต่อศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปณิฏฐา  จันทมาตร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายปรมินทร์  ภาษี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  สัมพันธ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายปัญญากร  ชิงชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงพรชนก  พิบูล์ย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายพรพิพัฒน์  ก้ามสันเทียะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชมชวน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพิชญาวี  หาหอม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพิชฎา  สอาดตา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายพีรวิชญ์  สะแกแสง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สงสุกแก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงภัทรกร  ชมนาวัง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงภูริชญา  พันโพคา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงมนัญญา  เสนาภักดิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายยศชาญชัย  ดวงวิญญาณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงรตบงกช  โฆษิตธนสาร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงราชาวดี  พุ่มบัว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายรามิล  เชื้อในเขา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายวรนนท์  เสนาพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวรวรรณ  มีพวก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายวรเวช  ทองธานี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงวิชญดา  จ่าทัน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายศกุลวัฒน์  คำพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงศริตวรรณ์  เจียระพงษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงศรุตยา  ชิดนอก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงศิรากร  คณะเพชร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายศิวกร  ทินบุตร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายศุภฤกษ์  อินทรา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสรัญญา  ต่อสกุล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงสุภัทรา  ทองมาก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงสุภัสสร  รอดจันทึก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสุรีย์นภา  สุขทวี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงอทิตยา  มีเพชรกัลยา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายอภิวัฒน์  วงเวียน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอภิษฎา  เสมาเพชร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายอรงกต  สิงห์ลอด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงอรณิชา  มะโนคำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายเอกอนันต์  ไพรศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายพรหมพิริยะ  อุตตะมะ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ภิญโญภาพ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงกนกรัตน์  พินัยรัมย์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกรกมล  เอมโอด โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายกฤติพงษ์  ลุนบับภา โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงกัลยา  อาบผักแว่น โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายกิตติพงษ์  บุญหรรษา โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงกิตติยากร  ทองดี โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายคมคุณานันท์  หลอมโพนทัน โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายคุณานนท์  คชสูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงชญานี  คำน้อย โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายชิษณุชา  แฝดสุระ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณัฐณิชา  มหาอุ่ม โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธีรเมธ  กมล โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงนวรัตน์  เทียมสูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงนิภาพร  สอนหมื่น โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงบัณฑิตา  พันธ์รักษา โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงบุญระพี  ศรีศักดิ์ขวา โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงปณิตา  เถื่อนสอน โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายประเดิมชัย  ภิญโญศรี โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายปราโมทย์  รัตนา โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงปัทมา  แผ่นทอง โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายพงศ์ภัค  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพัณณิตา  ดวงเศสวงค์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพิชชาภา  ชินตู้ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงพิญญาดา  ภิญโญวัย โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงภัทรนันท์  ผลานิสงค์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายภาคภูมิ  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายภีรภัทร  นามวิบูลย์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายภูริณัฐ  อุ่นชัย โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายวุฒิชัย  นาสูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายศรัณยพงศ์  เม่นสุข โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงศุกร์ภาพร  หอมทอง โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสุพรรณภา  เหลืองทอง โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายสุรธัช  แซ่โซ้ง โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอนิสรา  พวงสูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายอัครชัย  แอบอิง โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอัษฎากร  ภิญโญภาพ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงอิญวดี  ผลทวี โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายกิตติวัฒน์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงขวัญมุก  เจริญชีพ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงเจนจิรา  หล่าสกุล โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายชวลิต  พิลัยวรรณ์ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงญาณภัทร  เล็งศรี โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายณัฐภูมิ  แก้งคำ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงดารารัตน์  จิตจำนงค์ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงนันชญาพร  แพงงา โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายปกาศิต  ภิญโญยาง โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.4 คณิตประถม
695 เด็กหญิงปภัสสรณ์  เสมาสูงเนิน โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงปวีณธิดา  ประกอบชัย โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงภูริยา  ขวัญครอง โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.4 คณิตประถม
698 เด็กชายเมธาวิน  อุดม โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.4 คณิตประถม
699 เด็กชายยศวัฒน์  เกตุมณี โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.4 คณิตประถม
700 เด็กหญิงโยษิตา  เชื้อประสาท โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายรัฐศาสตร์  ขวัญวงษ์ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.4 คณิตประถม
702 เด็กหญิงลลิตา  เชื้อประสาท โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงวรกาญจน์  เพชรล้ำ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงวรนุช  อาจผักปัง โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงสิริธร  หงอกภิลัย โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงสุกัญญา  ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงสุทธิดา  อุกอาจ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงสุภาวดี  ราชาโส โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายสุวิสาน  โชคคุณ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายอภิวัฒน์  ขวัญจำเริญ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายอรรคพันธ์  โชคคุณ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.4 คณิตประถม
712 เด็กหญิงเอมฤดี  หมูศิริ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 คณิตประถม
713 นางสาวณัฐธิดา  ถานุวัฒน์ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายณัฐพล  ศิริสถิตย์ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายณิชกุล  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายธนกร  พรมมาบุญ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายธนทัต  พูนกลาง โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ม.1 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวมนัสนันท์  เชื้อดวงผุย โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายวุฒิพงษ์  โชคคุณ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงสุนิตา  ประทุมหอม โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายสุพศิน  จิตณรงค์ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายชยานันท์  ชัยมาตร โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงทองกร  พรหมเมตตา โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงธนพร  ด้วงสูงเนิน โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงธนพร  ใจสว่าง โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงนันท์นภัส  มีดินดำ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายปฏิพล  แจ่มใส โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์เพ็ง โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงพักตร์พิไล  ไชยทิพย์ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงพิมพานเพชร  ฝั่งสระ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงวนิดา  ขวัญศักดิ์ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงศศิวิมล  หงอกพิลัย โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์คืน โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 คณิตประถม
736 เด็กชายกานต์กัลป์  พินิจมนตรี โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายเกริกไกวัล  คำสระแก้ว โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 คณิตประถม
738 เด็กชายชนสิษฏ์  ชัยรินทร โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงดวงกมล  คุณาประถม โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 คณิตประถม
740 เด็กหญิงธนินทรา  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายพัทธดนย์  ประทุมทอด โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงรัตนาวลัย  มิตรชื่น โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายอลงกรณ์  ทุมกิ่ง โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงกมลชนก  กุญชร โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงกรรณิการ์  เกษสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายจรรยวรรธ  ประสมเพชร โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายจักรรินทร์  ชัยจักร์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงจุฑามาศ  ผ่องสนาม โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายชลัมพล  ผานาค โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายชัยพล  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงดวงหทัย  ผานาค โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงเดือนเพชร  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายตรัยรัตน์  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายธนภัทร  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายพชรดนัย  สงมา โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงภัทรวดี  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงศศิวิมล  กาญบรรจง โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงสิรินภัส  บุญยืน โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายอธิชนม์  ผ่องสนาม โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงชญานันท์  นันนิยม โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สีเขียว โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายธนพล  ขันมัง โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงธิชาภรณ์  ชุยอุ้ย โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงนภัสสร  คล่องดี โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงลลิตา  เจริญวรรณ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงวนิชชานันท์  นกพุทธา โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายวีรภัทร  กอหล้า โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายศราวุธ  สายด้วง โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงศิรภัสสร  สังฆะสอน โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.4 คณิตประถม
770 เด็กชายปณิธาน  วิชาชาติ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ขวัญโพก โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงกนกอร  บุญจันทร์ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงกมลชนก  เธียรถาวร โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงกรรณิการ์  คำนา โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายกัมพล  เสียงอ่อน โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายกิตติศักดิ์  มูลกลาง โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงกุลจิรา  ป้องท้าว โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงเกวลิน  พรหมสาเพชร โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงเกษรินทร์  ดุลยลา โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงสวาท โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ภูมิคอนสาร โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงฉวีวรรณ  เรืองเจริญ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายเฉลิมวงศ์  ชลชี โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงชลธิชา  จรูญศรี โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายชัยธวัช  ขันมัง โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงณัฐชยาน์  ประยูรหาญชูสิน โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายณัฐฐินันท์  เจียงวงค์ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงณัฐพร  พูนโต โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงณัฐวดี  เหมธร โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงดาวิษา  รัตนวงศ์ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายธณวัช  โพธิสา โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายธนกฤต  เดชครอบ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายธนวัตน์  ธรรมเจริญนิยม โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายธนวิน  จำนงโภค โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงธีรดา  โทแสง โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายธีรเทพ  โทแสง โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายธีระภัทร  โพธิผล โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายนราธิป  สุริยะ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายนันทกรณ์  สอนวงค์แก้ว โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงบัณฑิตา  ลาภเงิน โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงโบนัส  ต่อวาส โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายประสิทธิ์  ปราบพาล โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงปริญดาภา  อาจหาร โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงปรีชญา  ขันมัง โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงผกากรอง  เปียจำปา โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทุนแรง โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงภรนภัทร  ลอดทอน โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายภากร  พ่วงพงษ์ดี โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายภานุพงษ์  ลาภโชค โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงภารดี  ชาติชำนาญ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงมณีรัตน์  ล้วนมงคล โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายรัชกฤต  ทะนารัมย์ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงวนัสนันท์  นามเทพ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงวรัชยา  พลอยศรีสะเกษ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงวาริศรา  แอนเจรินา เป่งคอนสาร โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายวีรภัทร  ผมน้อย โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงศศิธร  ภูมิคอนสาร โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายศักรินทร์  ตู้ภูมิ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงศิริการดา  พงษ์สะ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายศุภโชค  คำแข โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์รสไตร โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงสุดาวัลย์  บำราชเข็ญ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงสุพรรณิกา  เหง่าชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงสุพรรณิษา  เหง่าชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงสุวนันท์  หลวงบุตรสี โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายอนวัฒน์  พิมเสน โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงอรณิชา  ปราสาร โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงอาทิตย์ติญาภรณ์  ชาติชำนาญ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงกชวรรณ  พาพานทอง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายกรธวัช  พ่วงพานทอง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายจีระศักดิ์  นันทเสน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายฉัตรชัย  ตรงตามคำ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงชฎาภรณ์  อ้นคำ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายโชคเดโช  ตั้งใจ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงญาดา  เชาว์นวม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงฐนิษา  หมู่มาก โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายณัฐดนัย  กุลตุ้ม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฦาชา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายณัฐปพัฒน์  งอกลาภ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายณัฐพนธ์  คลังระหัด โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายณัฐวุฒิ  สาริพันธ์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงดาราวดี  ศรีวะรมย์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายธนกฤต  มาน้ำเที่ยง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายธนกฤต  ลาภหลาย โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงธนัญญา  มาลาวรรณ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายธนากร  วงษ์พรหม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงธรรมรัตน์  หมู่โสพิน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงธีรารัตน์  ขันแก้ว โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงนทีวัลย์  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายนรากรณ์  ฦาชา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายปรวัชร  สิทธิกรณ์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงปริยาพร  โคตรมา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงปิยดา  สมปิตตะ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายปุณยธร  กอบธรรม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
855 เด็กชายผาวรินทร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงพรธิดา  ชาภิรมย์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงพรนภา  แลบสูงเนิน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายพีระพงศ์  ช่าวปรุง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายพุฒิพงศ์  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงไพรรินทร์  พลประเสริฐ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงภูริชญาณ์  จันปุ่ม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายภูวรินทร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงเมทญา  ศรีสุชาติ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายรุ่งตะวัน  คงโนนกอก โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงวนิดา  เหมือนเพ็ชร โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงวรัญญา  วิสิทธิ์สูงเนิน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายศุภกิจ  เนตรสังข์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายสกลวัฒน์  พรมบุ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงสมปรารถนา  แย้มชัยภูมิ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
870 เด็กชายสหรัฐ  พลประเสริฐ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายสันติสุข  ยงบรรทม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายสิรภพ  มุเขวา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายสุทธิพงศ์  เสนา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงสุพินดา  พรมบุ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายอธิภัทร  ศรีอุดร โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายอภิชัย  ฦาชา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายอรรถกร  เวียนชัย โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงอริสรา  นักทำนา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายอัครวิชญ์  วงเดือน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงอุษา  เวชสุวรรณ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงไอรดา  บุญโยธา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายกรวิชญ์  ผามี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงขวัญฤดี  ผลประกอบ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงจิตราภิมุข  อินทร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายจิรภัทร  ประวันจะ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงชญานุช  หาอาษา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
887 เด็กชายธนกร  แผ่นทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายธนเทพ  ถาวงษ์กลาง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงธนวรรณ  ผ่องสนาม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงธิชานัน  เหล่าพิลัย โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงนภัสรพี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงปภาดา  ประเสริฐแท่น โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
894 เด็กหญิงปัณนิชา  ผลภิญโญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงพรรษา  ชำนาญพล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงภรณ์ชนก  สุริยันต์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายรชต  เขียงกุดเลาะ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
898 เด็กหญิงลักษณ์ชญา  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงอนุชา  เดชาญนีย์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงอภิญญา  ป้องขันธ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายอภิวัฒน์  ผานาค โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงอันดาลีฟ  สุทธิศาสตร์สกุล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
903 เด็กชายกฤตเมธ  คำนวนดี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงกวิสรา  สีทาแก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายก้องภพ  เพียรชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายกิตติพัฒนื  ชาลีเขียว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงจิราภัค  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงเจิมขวัญ  แสงชาติ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงชนิดา  บุกกลาง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงชลิดา  นามศรี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายชวกร  บัวเสริฐ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายชัยวัฒน์  ศิริอุบล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงฐิติกานต์  แถลงกัณฑ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์สระพัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศักดี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงณัฐริกา  ขาวหนู โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงตวิษา  ประเสริฐศรี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายเตชิน  แผ่นจินดา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายธนพลธ์  ดิลกภาภ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงธนัญญา  คึ้มภูเขียว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงธารทิพย์  พลนิกร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายธีรดนย์  ผลคำ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงนวพรรณ  ไชยกิ่ง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายปกรณ์  เกี่ยวขุนทด โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงประภาวดี  สุมี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงปวีณา  ศิริโนนรัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายปัณณวัฒน์  อุปถัมภ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงปาริฉัตต์  บัวป่า โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงปาริตา  ทนกา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงเปรมจิรารัญชน์  ผาพิมพ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงเปรมฤดี  แสงปลั่ง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงพัชรีพร  ก้านแก้ว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายภูบดี  รุ่งเพชร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายภูมิพัฒน์  มูลศรี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายภูมิพัฒน์  แผ่นทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายมงคลชัย  ผาทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายรัฐพงศ์  ผ่องสนาม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายรัฐภูมิ  แสนสมจิตร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายรัตน์ชัย  กริ่งอุทา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงลลิตา  แก้วแก่น โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายวิวิทยื  นาคเครือ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงศริสรา  ปุราชะทำมัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงศุภสุดา  บูรณะกิติ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายสถาพร  คึ้มภูเขียว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงสุณัชญา  ศรีนวล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงสุนิสา  สันขุนทด โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงสุพรรษา  ชำนาญพล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงสุภาพร  โชคบัณฑิต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายกิตติศักดิ์  พลชัย โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
950 เด็กชายชนะพล  อาทิตย์เตโย โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
951 เด็กชายณัฎฐ์  อธิรัฐสีห์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงธนิดา  ประยูรคำ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
953 เด็กหญิงธัญนินท์  อธิรัฐสีห์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
954 เด็กหญิงธิชายัท  สีหาวัตร์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
955 เด็กชายนรากร  แก้วทา โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
956 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แซ่ว่อง โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
957 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วอยพิมพ์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
958 เด็กชายพุฒิเมธ  จันสว่าง โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
959 เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองคำ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
960 เด็กหญิงรัตนา  มิตรมาตร โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
961 เด็กชายวรชิต  รัศมีจันทร์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายอนุพงศ์  มิ่งศิริ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
963 เด็กชายอักษราภัค  สัพลุน โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
964 เด็กหญิงกรกัญญา  มิ่งศิริ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิสัยตรง โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงจิราพร  โพธิ์กำเนิด โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงชัญญารัตน์  สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงณัชชารินทร์  คำประดับ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กชายณัฐภาคร์  กลรัตน์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงทรรศนีย์  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายธนเดช  อุ่นวงษ์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงธนัญชา  มิ่งศิริ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไกรสกุล โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายธีรภัทร  จิตรภิลัย โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงนรินทิรา  เพชรล้ำ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงปนัดดา  ปิดสายะ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงปริ่มฤดู  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายปรีชา  สิงห์โทอง โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายปัญญารัตน์  พันธ์นิพนธ์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงปุณยาพร  เปลี่ยนพิทักษ์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายพงศ์พิราม  ทะนาพันธ์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ชั้นจูม โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงพิมพ์วรา  เพชรภักดี โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายพีระพันธ์  พ่วงพ่วงพันธ์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายภาณุวัฒน์  บำรุงกิจ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงมาลิสา  น้อยลา โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงรุ่งนภา  ประกอบชัย โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายฤทธิพร  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงวณิชชา  ชุมศรี โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงวาสนา  เพชรล้ำ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงวิกานดา  ทองดี โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงสุธิชา  เฉลิมรัตน์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงอรปรียา  เหลาทอง โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายธนารักษ์  คันธา โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 คณิตประถม
995 เด็กชายยุทธศาสตร์  รักงาน โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.5 คณิตประถม
996 เด็กหญิงกชพร  วงษ์กล้า โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงกนกพร  เพ่งอำนาจ โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงกมลรัตน์  มิ่งเล็ก โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กชายกีรติ  เหมือนพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงจิรัชญา  วงษ์กล้า โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงจุฑามาศ  ลาภมูล โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายธนากร  นิสัยตรง โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายปริพัทธ์  ศรีหาวัตร โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงปิยมาศ  มิตรชื่น โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายพงษกร  มะโนลัย โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงมุทิตา  พงษ์สระพัง โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงวรภัทร์  มิตรชื่น โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงวันวิสาข์  ทองไม้ โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ซุยซะโก โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงสุกัญญา  เสมาเพชร โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายสุเมธ  พรมลิ โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายอักษร  นิลพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงอุษามณี  แนวถาวร โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โฆษณา โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงเจนจิรา  แสนท้าว โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงจารุวรรณ  กุญชนะรงค์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายณัฐกานต์  ศรีวิไล โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงนัชชา  รักน้อย โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงบงกช  นามวิจิตร โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงแพรวา  บุญดี โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงมณีรัตน์  แสนโบราณ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงรุจีรา  ลือกำลัง โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงวรินทร  นามวิจิตร โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงวริศรา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงศิรประภา  ทีนะกุล โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงสิริกร  เบาพันดุง โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงอริษรา  จุลนันท์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงกระรัตเพชร  ขวัญสำราญ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กชายกฤษฎา  คนหาญ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กชายกิตติคุณ  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กชายชาคริต  บุตตวัน โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กชายณัฐวุฒิ  คลังชำนาญ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  บัวละคร โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กชายมงคล  สีลา โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กชายสุทิน  พันธฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กชายสุทินา  เทียนชัย โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กชายอลงกรณ์  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงชลลดา  เหล่ากนทา โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงฐิติยาพร  พรมเมตตา โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายธีรพงษ์  อัมพล โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายนนภัทร  ทูลแก้ว โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงไปรยา  พรมเมตตา โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายภาคภูมิ  ทินช่วย โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายวัชรากร  วรรณศรี โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายเวชกร  ใจสบาย โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายศุกลวัฒน์  วงษ์ชู โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายศุภจิตร  เขียวบัว โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงสุริตา  เจริญคุณ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงอลิษา  นิลขัน โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผลสนอง โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายกรสุรเชษฐ์  ปวนคำมา โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงกัณฐิกา  บุตรหลอด โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายจักรกริณ  แสนเสือ โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงจารุนันท์  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายชยากร  บุญนอก โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายชิติพัทธ์  สุริยันต์ โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายทศพร  ฦาดี โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายประณิธาณ  ทุมเปลือย โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายปรัตถกร  แก้ววันทา โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีมาเกิด โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายวรากร  ช่างหล่อ โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายวรินทร  ผลทับทิม โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายสิรภัทร  คำหมอน โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงอภิชญา  ดีหมี โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายกฤตพร  พูนพุทธ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กชายจักรพงษ์  ผลมาต โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายจักรภพ  ดลประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงณัฐจิราภา  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายทัศน์ศวินวุฒิ  เคเมือง โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กชายธนกฤต  ตระการจันทร์ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กชายนริศภูรินทร์  หมวดเมืองกลาง โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงน้ำตาล  เหง้ากอก โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กชายบุณยกร  ถนอมชีพ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงปถมาภรณ์  ลาภเงิน โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงปิยะธิดา  คงโนนกอก โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงแพรวา  หมวดเมืองกลาง โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงภัทรพร  ขีดโนนโจด โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงภัทราพร  ทิพสอน โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายภูมิพัฒน์  สิวิลัด โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงมาลิณี  มั่งคั่ง โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงวนิดา  เรียบไทสงค์ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กชายวรานุชิต  หมวดเมืองกลาง โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กชายวุฒิชัย  พรมเมตตา โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงสุรีรัตน์  เต็มสูงเนิน โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิริยบุรานนท์ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์นวล โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายกฤษณะ  แก้วเกิดศรี โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงกวิตา  มั่นอ่วม โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุขษาเกษ โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงกัลยาณี  สุขษาเกษ โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงจินดารัตน์  วงศ์แก้ว โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กชายจิรภัทร  ราชูพิมล โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กชายจิระศักดิ์  กินโนนกอก โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงจิราวรรณ  คงโนนกอก โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงเจษฎาพร  สุขษาเกษ โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กชายณัฐนนท์  ผามะนาว โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กชายธีรโชติ  คงโนนกอก โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กชายนวพล  นิลคีรี โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงปิยวรรณ  ครองเคหา โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.4 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงพกามาศ  คำแก้ว โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงพิพัฒพร  คงโนนกอก โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กชายพีรพัฒน์  สำราญวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงมาริสา  สุขช่วง โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.4 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงวรกาญจน์  ชำนาญพล โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงวริทยาภรณ์  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงสุนิสา  โสหัส โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงสุภาพร  สุขษาเกษ โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กชายอดิศักดิ์  กิ่งมะนาว โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กชายอนุชิต  กินโนนกอก โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงอริสรา  ถนอมสัตย์ โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็งคุณ โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงขวัญชนก  จรัญพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงช่อลัดดา  ถนอมสัตย์ โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงณัฐวิภา  แสงอรุณ โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ขันขุนทด โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงบุญญิสา  กองมงคล โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายปิยวัฒน์  คำโยค โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงพิชชาพร  สิงห์ลี โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายภูตะวัน  นามโพธิ์ โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงรพีพร  ไชยโยธา โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงรพีพรรณ  ไชยโยธา โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายศิรภัทร  ขาวผ่อง โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายสันติภูมิ  ผลบุญ โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงสุรัติกาล  สมบัติหลาย โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายกรชัย  นิธิยุตตมโสภณ โรงเรียนบ้านฉนวน ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กชายชิติวัฒน์  สุขษาเกษ โรงเรียนบ้านฉนวน ป.4 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงฐิติกานต์  คงโนนกอก โรงเรียนบ้านฉนวน ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กชายปรเมศ  สงบุญนาค โรงเรียนบ้านฉนวน ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงปาลิตา  ชานนท์เมือง โรงเรียนบ้านฉนวน ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงวริศรา  บำรุงตา โรงเรียนบ้านฉนวน ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงวิภารัตน์  บุญเสนา โรงเรียนบ้านฉนวน ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงวิวิศนา  บุญชู โรงเรียนบ้านฉนวน ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายวิศวะ  คงโนนกอก โรงเรียนบ้านฉนวน ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กชายศิวกร  พิมมะทา โรงเรียนบ้านฉนวน ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงกฤษณา  ลำพองชาติ โรงเรียนบ้านฉนวน ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงจิดาภา  เผยศิริ โรงเรียนบ้านฉนวน ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายณัฐวัฒน์  บรรเลงชื่น โรงเรียนบ้านฉนวน ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงดาราวรรณ  กอบัว โรงเรียนบ้านฉนวน ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงธิมาพร  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนบ้านฉนวน ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายนัทธวัฒน์  ธุรารักษ์ โรงเรียนบ้านฉนวน ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงปานิตา  บุญมี โรงเรียนบ้านฉนวน ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงสุชาดา  จอมโนนเขวา โรงเรียนบ้านฉนวน ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงอธิตยา  จันทร์มา โรงเรียนบ้านฉนวน ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายอภิชาติ  ภิญโญยาง โรงเรียนบ้านฉนวน ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงจิติมาภร  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านมอญ ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กชายดนัยฤทธิ์  มิตรละม่อม โรงเรียนบ้านมอญ ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงธัญยพร  หล่าน้อย โรงเรียนบ้านมอญ ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กชายธันวา  ชาลีเขียว โรงเรียนบ้านมอญ ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงปุณยนุช  พลรัตน์ โรงเรียนบ้านมอญ ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กชายภานุพงศ์  กลิ่นโสภณ โรงเรียนบ้านมอญ ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงมณีรัตนา  วงตารัก โรงเรียนบ้านมอญ ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายศุภณัฐ  สมสุข โรงเรียนบ้านมอญ ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กชายอติวิทย์  ผลภิญโญ โรงเรียนบ้านมอญ ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กชายอนุวัฒน์  ผานาค โรงเรียนบ้านมอญ ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กชายอมรเทพ  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านมอญ ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงเจนนภา  นาคแก้ว โรงเรียนบ้านมอญ ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายชิษณุพงศ์  หมู่เพชร โรงเรียนบ้านมอญ ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีโนนอด โรงเรียนบ้านมอญ ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงนรินทร  แก้วพิทูลย์ โรงเรียนบ้านมอญ ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงพัชรี  ปัดสอน โรงเรียนบ้านมอญ ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงพิมพิศา  โมธรรม โรงเรียนบ้านมอญ ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงรุจิรา  งามนัก โรงเรียนบ้านมอญ ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงวริศรา  อาจหาญ โรงเรียนบ้านมอญ ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายวิษณุพงษ์  พรมอ้วน โรงเรียนบ้านมอญ ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงศุภัทรา  พนัส โรงเรียนบ้านมอญ ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายสิทธิพล  บัวสิงห์ โรงเรียนบ้านมอญ ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงสุกัญญา  หนาซุย โรงเรียนบ้านมอญ ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงสุชัญญา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านมอญ ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายอดิเทพ  แดงพรม โรงเรียนบ้านมอญ ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายอภิวัฒน์  บรรเทิงใจ โรงเรียนบ้านมอญ ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงกฤษติกา  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  มณฑาโทน โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กชายกิตตินันท์  มาลัย โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กชายชัชวาล  ปิตุโน โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายธีรวัฒน์  เครือสนธ์ โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงปาริชาติ  รางทัน โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงรัชนี  เป่งสะท้าน โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงอรยา  โยอาสี โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงกฤติยานี  ศิริรักษ์ โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงชนาพร  แพงไทย โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงณัฏฐวรัตถ์  ตู้ภูมิ โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงธิติมา  รักงาม โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงพรนิภา  นามไพร โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงเพลินพิศ  ชินบุตร โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายภูมินทร์  บุบชัยยา โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายวรัญชัย  พงษ์อุดม โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายวีรภัทร  เรืองเจริญ โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านป่าว่าน ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงณัฐวดี  กาบคำ โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงนันทรัตน์  งาชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงวรรณวลี  ตะคียน โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลาภประสพ โรงเรียนบ้านสารจอด ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กชายพนารักษ์  คำพิกุล โรงเรียนบ้านสารจอด ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กชายรติพงษ์  จันทร์โชติ โรงเรียนบ้านสารจอด ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงสุพิชญา  เลิศคอนสาร โรงเรียนบ้านสารจอด ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงสุวรรณฉาย  จุลละนันท์ โรงเรียนบ้านสารจอด ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงณัชรพร  แวดไธสง โรงเรียนบ้านสารจอด ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายธนันธร  ประจำเมือง โรงเรียนบ้านสารจอด ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายวรินทร  จิ้มชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสารจอด ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงสิริยาพร  จำรัสโชค โรงเรียนบ้านสารจอด ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงอริษา  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านสารจอด ป.5 วิทย์ประถม