รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลพร  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีปลาด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกานต์มณี  หัวคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติกวิน  ถ้วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกีรติทัศ  ชาติจอหอ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเขมิกา  บัวทวี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายคณาธิป  วรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงคุณัญญา  ธรรมมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายคุณานนท์  รวิสานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายจิณณพัต  วานิชย์สกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายจีรากร  มนต์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายฉัตรขวัญ  มนต์ไธสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชญาดา  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายชนาธิป  ภิญโญจิต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนิชา  วังหอม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายฐภัทร  ไชโย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณฐมน  นาคคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายณภัทร  บุระดา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐนนท์  บุระดา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐบดินท์  จันทรจรัส โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณิชคุณ  บุษยะจารุ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงดนุลดา  สุนทรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายติณณ์  บุญสรรค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายเตชิต  ปราสาทแสนสวย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงทักษอร  คิดบรรจง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงทิพย์ประภา  พรประไพ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธนวรรธ  ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธนวินท์  ชัยอมฤต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธัญชนก  ฟ้ารักษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธัญธิดา  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายธันญ์สุธี  อินทรสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายธีระดนย์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายนภัทร  หาญโนนแดง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนภิสา  วงษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนัฏชนิกา  คูณรัตนศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายนัฐพัสธร  รัตนะอุภัยภัทร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนาฏณิชา  คูณรัตนศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายปองคุณ  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายปุณณวิช  ปรศุพัฒนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายพงศ์พล  เพียนอก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายพลวรรธน์  โพธิวังตระกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิชชาอร  เพชรไม้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายพิพัฒน์  จันโทวาท โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพิมพ์มณี  ไชโย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายพีรพล  ลามศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพุฒินันท์  กล้าแท้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายพูนทรัพย์  ตั้งสุริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายเพลงรพิน  สิงห์กระโจม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงฟ้าใส  อุตมะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายภัทรดนัย  ยันบัวบาน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายภัทรพล  สลิดกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายภาคิน  เคนเหลื่อม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสุราช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายภาสวัฒน์  เจนจัด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อาชีวกุลมาศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายภูมิชัย  อธิราชเทวินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงเมธาวี  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเมย์ฑิญา  พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงยูมิโกะ  โยชิดะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายศุทธิกร  ปรมะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายศุภโชค  อินรินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายสกลวรรธน์  วิลาวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายสิริ  สาระบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายเสฏฐวัฒน์  ตรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุวัฒนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายอมรินทร  ธีระสุต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอาวีย์อร  วาจิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงไอยวริญทร์  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกชพร  รักษ์ฤทัย ชัยวิรัตนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกนกรดา  ญาณะเครื่อง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทานเจือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกรกนก  คุรุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกรกนก  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกรณ์ธนัญ  เบญจวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกฤตชญา  บุตรชา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายกฤตภาส  โคตรวงษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีนวกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกวินกาญจน์  เจริญภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายก้องกิดากร  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกัญญภัทรณ์  พิมสิม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกัณฑ์ณพัชร  อภิโชคนิธิภูวดล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเกล้าณัฐฐา  หวัดแท่น โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายคีเรน  เคลลี่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายจักรพรรดิ์พงษ์  กงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายจารุพัฒน์  คงสุขธนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจิรภัทร  ภควณิชย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายจิรภัทร  โพธิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายจิรัฏฐ์  ประภาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายชนวีร์  ชาลีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายฌอน  แอธตัน ไม้ดัด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงฐาปนีย์  หงษ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงฐิติชญา  ตอสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายณภัทร  พรโสภณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณฤดี  คงสุขธนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัชณิชา  ปรีบุญพูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยลาด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาสาทร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟุ้งสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัฐนิชา  รอนณรงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณัฐพากย์  เลาวัณย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณิรดา  ชยพรอังกูร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายแทนไท  อุระวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธนดล  โคตรภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธนพัฒน์  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธนัญชนก  หมั่นอุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธพิพัฒน์  คำวชิรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธัญ  เตียวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมย์เนตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธัญธร  บดีศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธันยพร  เอื้อพงศธร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธีรวีร์  กฤษดาวิเศกศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธีร์  คิดบรรจง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนพภัสสร  ภิรมย์ชม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  พัฒนะอนันท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนันทน์รวี  จุลละนันทน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนันทพร  ตู้ประกาย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเนตรนภิส  วิจักษณาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายบัณกวี  เกียรติก้องชูชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงบุณยอร  สุนทรเพราะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปรเมศร์  โพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปวริศ  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปวรุตม์  สุทธิวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปัณชญา  เจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายปัณณทัต  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปารย์ปุลิน  จันทรจรัส โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายปิยวัฒน์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพรรณพัชร  ศรีบัวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพฤกษ์  อริยะสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพิตติพรรธน์  สมัตถะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพิมมาดา  พาร์แนล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพูนภัทร  ธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายภัคธร  ตอสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภัทรกร  โสดามุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทวงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงภัทรวดี  วอนเก่าน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายภูมิภัทร  จงสง่ากลาง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภูษณิศา  สุขธตณรงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายมานินพันธุ์  เพียงปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดัชนีย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงยามีรา  ดูพลัสซิส โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงโยษิตา  เอกกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงรดา  ชาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงรวิภา  ฐานมั่น โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงรวิสุดา  สลิดกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงรัตนรัตน์  สมัดชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายราชภูมิ  จัตุรัสตระกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวณิชยา  สุดจันโท โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวรกานต์  จิตร์จันทึก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวรนุช  จิตต์จันทึก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายวรเมธ  มาสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวรวลัญช์  จันทร์เขียน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงวรารัตน์  สัมมาชีววัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายวริศ  จิระวงค์สันติสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายวัชรวิชย์  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวัลลภา  ไวยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายวายุ  เพียงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายวิธวินท์  ชัยอมฤต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายวุฒิภัทร  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงศรัณพร  สุราราช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายศิวกร  ลาภสมบูรณ์ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายศิวรุทฐ์  สีวาที โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายศุภสิน  ทาภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายศุภากร  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสรัญย์ภัค  สุขแป โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสวรินทร์  ปิดตาลาคะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายอติวิชญ์  เกษมใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอภิธันย์  วราพัฒนสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอมลรดา  อัจฉริยะภากร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายอัครธรรม  ทองวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอัมพาพัชร์  วัฒนยืนยง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอินทิรา  พะโค โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกชกร  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงกชพรรณ  กัณฑะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายกนกภูมิ  สรภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกรณัฐ  ศิริอาริยะกุลผลมา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายกรณ์  แดงบำรุง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายกรวิชญ์  พันธ์สง่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายกฤษฎา  นันดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงกวินธิดา  มาตรนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกวิสรา  จันทจร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงกวิสรา  หนูทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงกัญญาภัค  กรดเต็ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ล้ำชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สามา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธนพุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สายชำนิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ป้องขันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายกานต์กวิน  เริงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงกานต์ณิชา  คลาดโรค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภุมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายกิตติธร  วิญญาสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายกิติทัต  สมณะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายกิติภูมิ  อังศุธรรมกิติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายกีรติ  กำลังทวี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ทัศนโกวิท โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงคณิจา  อาจประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายคติธรรม  ตั้งพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายคุณแผ่นดิน  กินูน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายจักรภัทร  สนามทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  พิเศษฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงจิดาภา  สถิตย์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงจิตติวรรณ  เลิศบัวบาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงจิตรทิวา  คำสุภีร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายจิรสิน  เสนชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทะพินิจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงจิรัชยา  อินทำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงชญานันท์  พันเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงชญาภา  นามเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงชนกานต์  สีทับ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงชนิกา  ประภาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงชนิสรา  อาจอาสา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายชยกฤต  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงชยุตา  พรแสนศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงชลธิชา  โถชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายชวัลวิทย์  คบหมู่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงช่อเพชร  กาญจโนภาส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงชัชญานิช  หอมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายชิษณุพงศ์  ยินดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงชิสา  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายโชติวัษฐ์  ชัชชวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายฐปน  ยวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงฐาปนี  เวชสัสถ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงฐิดาพรรณ์  จิตต์ภัคสิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ธิจิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงฐิติยา  จันทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงฐิติวรดา  วรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายณฐกร  อาจกล้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายณฐวัฒน์  บัวภา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายณเดชน์  ทองวิไล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงณภัค  สุพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายณัชพล  ภิรมย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงณัฐกานต์  ประเสริฐนู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงณัฐฑ์ประภา  วงศ์บุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงณัฐธิดา  นาเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายณัฐพล  สะอาดโฉม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายณัฐพัชร์  ตั้งพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายณัฐรักษ์  ซุยกระเดื่อง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายณัฐวรรธน์  แก้วหนองแสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงณัฐสินี  บุญเกษม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงณิชฌาภัฏฐ์  ธรินทราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณิรฌา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายดบัสวิน  อุทัยชิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงดาราการณ์  คลังสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงแดน  หงษ์สูง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายเตชทัต  หมู่หัวนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายเตชินท์  พิไลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายเตชินท์  ศรีดารา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายเตชินท์  เตชากูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายทศพล  ศิริชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงทัดหทัย  เดชหัสดิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงทัตพิชา  ใจเกษิม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงทับทิมทิพย์  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงทิพาพร  หวะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายธนกร  มูลสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายธนกฤต  คะเนนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายธนชาติ  ชุ่มนาเสียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายธนธัช  พันธุ์เดช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายธนบดี  โชติจิรศิริกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายธนพล  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายธนพัทธ์  วิเศษโชค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายธนภูมิ  พรกระแส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายธนวัตน์  พริ้งชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายธนากร  ฐานวิสัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงธมลวรรณ  จิตต์รัตนดิษย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายธราเทพ  หาญรัตนสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายธราธิป  หาญรัตนสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายธัชธรรม  เกตุอุดม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงธัญชนก  ทะมาดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงธัญญธร  ดีบ้านโสก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงธัญรดา  คูณจันทร์ทึก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงธัญรดา  อบรมชอบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชั่งหนอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงธัญสินี  เลิศครบุรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงธันญ์ชนก  นาสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงธันย์ภัคนันท์  ลองจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงธิชารัศมิ์  ฐานหมั่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายธีรัตน์  บุญโนนแต้ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงนภัสศร  เงาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายนรวัฒน์  อุตสาหะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายนราวิชญ์  น้อยโนนทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายนฤดม  โยทองยศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงนัฐสุดา  พิมพ์ลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงนันชนก  คณะสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงนันท์นภัส  นุ้ยทิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงนาบุญภัทร  บุญเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงบัวบูชา  เฉลียวชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ธรรมปัญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงบุญญารินทร์  นิพิมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงบุญญิสา  ขวัญพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายบุริศร์  มณีวงศ์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ยี่ภู่ศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อิ่มกลิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงปฏิญญา  ศรสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงปทิตตา  ทองแท่งไทย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงปนัดดา  พาป้อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงปพิชญา  ปราบพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงห์เดช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงประกายเพชร  อุตรส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงประติภา  แก่นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงปรียา  ทองเวหา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงปวริศา  ละหานนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายปวิน  วิชัยโย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงปวีณนุช  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปองพิมพ์  สมรรถชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายปัญญพงศ์  วิชิตศรีวรา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายปัณณทัต  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายปัณณทัต  สังข์รอด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงปัณณพร  สากุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงปิยภัทร  โคตรประทุม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีโสภาพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชื่นเมือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายปุณญพัฒน์  จริยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายปุณณวิช  วรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายปุณณสิน  ภิรมย์กิจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายปุณปภัช  รอนไพริน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงปุณยาวีร์  โคตรภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายพงศพัศ  สุวรรณประเสริฐ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพรนภัส  นิลเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงพรนิภา  สุตนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงพรรณปพร  สุวารี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพรรณภรณ์  ทบหลง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายพศธร  กระวานธง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพัชราภา  ฐานวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงพัชราภา  ตุ่งพิลา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงพัชราภา  ยนต์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงพัชริญา  ศรีแนน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายพัทธดนย์  มาเจริญพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายพันธ์ศิริ  จันทร์ค้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายพิจักษณ์  โควาดิสัยบูรณะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงพิชชาภา  จำปาเทศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายพิชญตม์  สารเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงพิชญาภา  อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงพิญญลักษณ์  สุทธิสาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชาญเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ราชเสน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงพิมพิศา  ช่วยคุณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงพีรชยา  โลมบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายพุทธคุณ  ภานุมาตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงพุธิตา  อินทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายภวัต  แฮดดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงภัทรนิดา  แดงเคน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงภัทรพร  โชคบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงภัทราวดี  ถำชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายภัทรุตม์  ภู่บัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายภาณุพงค์  เบิกขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายภาณุพงศ์  ภาลีกันท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทิพย์โอสถ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญเพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายภูปกรณ์  จำปีกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายภูริดนย์  พร้อมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงภูริตา  บุตรชาลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายภูริวัฒน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงมิ่งมนัชญา  สีหานาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงมิตราพร  ภูจอมจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายเมธรวิสร์  แคล่วไพรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงเมธาพร  โพธิ์ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บรรจงการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายยศ  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายรชต  ภูมิมะนาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงรณรณก  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงรดากานต์  การเรียน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายรัชชานนท์  พรมอ้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายรัชนนท์  ประสานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายรัฐบาล  กิติคู้ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายราชภูมิ  ดีบ้านโสก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงรินยา  บุญยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายฤทธิ์  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงลภัสรดา  เพียรธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงลักขิกา  พิมพ์เมืองเก่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงลักษมี  กันภัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงลินญารัตน์  เล็กวิลัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ผิวบัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูหัตถการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายวชิรวิทย์  วิชาดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงวรกัญญา  วัฒนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายวรพล  โคกม่วง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงวรพิชชา  ยืนชีวิต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงวรรณวลี  ประสพทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงวรลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงวรัญญา  พวงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงวริยา  พึ่งกุศล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายวัชรพล  ตั้งรัตนกมลกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงวิชชานันท์  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายวิชยุตม์  เทศนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงวิชิตา  ภูเหลื่อม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงวิณณตรา  เฟื่องสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงวิลาสิริ  แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงวิสสุตา  โอวาทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายศรัณย์ศิลป์  อัดแสน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายศริตวรรธน์  ตาปราบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงศลักษณ์พร  คุ้มคง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงศศินันท์  พิไลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงศศิภา  ถาวรชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงศศิวพร  ชัยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงศิรดา  พงษ์สาลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  มัชฌิโม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายศุภกร  ทวีกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายศุภฤกษ์  มีพูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงสมฤทัย  บัวขจร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  ชาวนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายสิงหา  อุ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงสิริสุดา  วงศ์อาสา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงสุพิชญา  พันพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงสุภรัตน์  อินทร์แสวง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงสุภัสสรา  ฤทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงสุภาสินี  ฮะเติ้ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายสุรพัศ  ตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงสุรีย์วิภา  สุพรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงสุวพิชชา  พันธุ์ชาลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วเมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายหฤทธิ์  ประภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายเหมรัศมิ์  พระชัยบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายอติชาติ  ชาญครไทย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายอธิวัฒน์  สมทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงอภิญญา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายอภิวิชญ์  คงบัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงอรณิชา  ปีนะกะเส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงอริสา  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงอรุโณทัย  โรจโนภาส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงอัจจิมา  บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ธงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงอุชุกร  ศรีอุดร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงเอมิตา  ฆ้องโนนแดง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงกชกร  นุยพูน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกชกานต์  เจือประทุม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกมลทิพย์  สิงหาราโท โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกมลลักษณ์  หมู่หมื่นศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายกรรณกฤษ  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายกรวิชญ์  แตงเส็ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกรองกาญจน์  เคลือบคณโท โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายกฤตเมฒช์  ตู้จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกฤตยชญ์  เสาะสาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกวิตา  ตันเบ็ต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกวิสรา  สมขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายกษิดิ์เดช  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายกษิดิศ  บุญแจ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายกสิณธร  คุณชื่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกัญกมล  ทุมเทียง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  วงศ์พรรณทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกัญญ์ภรณ์  ต่อพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบัติหลาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชวนชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกัญญาภัค  ราชบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วอินตา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ภาโสม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกันยาพร  ใชยพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายการัณธนัตถ์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  หวะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายกิตติ์อนันต์  ดำรงแดน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกุลธิดา  กุลพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงเกตน์นิภา  กองโฮม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงขวัญจิรา  จดชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงขวัญสุดา  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงเขมิสรา  ลาภมาก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงคณาภรณ์  เวชทองคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายคมชาญ  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงจิดาภา  กุลพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงจิดาภา  ปักชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายจิรนิช  จิณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงจิรัญญา  ชัยภัทรบุญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดิเรกศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายชญานิน  กัณหะสุต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงชญานิน  สูงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงชนกานต์  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงชนัญดา  กอเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงชนิกานต์  งอกศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายชยกฤช  เจริญเขตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชลดา  ผดุงจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายชลพัชร  แอมนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงชลินญา  หลาบกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายชวนันท์  ประสานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายชัยกฤต  กลวงประทุม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายชัยกฤต  หลวงประทุม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงชาณิสา  เตียวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงชิดชนก  ศิวิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายชินบัญชร  ถนอมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายชินวุฒิ  วรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณะสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงชุตินันท์  เขจรนิตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงชุติมณฑน์  หวังอาษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงโชติกา  ยศม้าว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงญาณิศา  สำราญพิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงญาดา  กุลนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงญานิสา  พิไลกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงญาสุมินทร์  ครองถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายฐปน  ฉลองภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงฐิตารีย์  สีสุวอ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงฐิติการ  บุญเกื้อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงฐิติชญา  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงฐิติมา  ต่อติด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงฐิติวรดา  หมั่นหาโชค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายณฐปกรณ์  สมานสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัชชา  สิงห์กวาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงณัชชา  เทศนิยม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณัฏฐ์ธมน  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายณัฐกาญจน์  เสาวโกมุท โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายณัฐชนน  วงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงณัฐชยา  แพงจันทึก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายณัฐพงษ์  แสงสีดา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณัฐวศา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงณิชานันท์  ทุ่งไธสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณิศศา  จำนงธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายดราฟท์  ถนอมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายดามย์  มีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายเดชนิน  ปัญญาคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงทิติยา  ภูผาพลอย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงทิพย์วดี  คำบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายเทพทัต  ศิริบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธณชิต  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธนกร  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธนกฤต  เสือจุ้ย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธนกฤต  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธนโชติ  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธนภูมิ  ภิรมย์ศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธนยศ  ไตรโยธี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธนวัฒน์  เพียรวิชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธนวิชญ์  โนนนก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธนะเทพ  หนองยาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธนากร  พสุธาตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธนาวุฒิ  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธัชธราดล  บัวมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  มาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธัญรดี  ทองแพง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงธันญนิษฐ์  แพนไธสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงธารใส  เคชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธาราธร  หาญนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงธิดาทิพย์  กางการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขัดคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธีรกุล  มูลทองหลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงธีรนันท์  ทะนารี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายธีรภัทร  วันสา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธีรเมธ  ภักดีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายธีระพัฒน์  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายนนทพัทธ์  ผิวแดง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายนนทพัทธ์  หัดจุมพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายนนทพันธ์  ชะดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงนพมาศ  บุดดาซุย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงนภสร  แฟงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายนภัทร  ดรสีเนตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนภัสสร  กนิษฐสุต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนภาวดี  อินทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนรินทร์ภัค  สุทธิบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายนฤเบศวร์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงนฤมล  จงกลนี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายนวมินทร์  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายนันทวัฒน์  สีมาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงนันทินี  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายนำโชค  เขียนเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายนิติภูมิ  บำรุงภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายนิพิฐพนธ์  นพพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงนิรามิสา  นุตาดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงนิรุชา  ไตรยศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงเนติมา  สุพิพัฒนโมลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายเนหะมีย์  ราศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงบัณฑิกาญจน์  ขันอาษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายบัณฑิต  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงบารมี  ตวงวิไล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงบุณรดา  รักษ์กระโทก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงปจิตตา  สิมาชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงปณิตา  วงกฎ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงปนัดดา  ผันผ่อน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปภัสสร  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงปภาดา  นะศิลา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายประกฤษฏ์  ประยูรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงประกายทิพย์  พงษ์เจริญบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงปราธิตตา  แหง่วกระโทก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงปรารถนา  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายปริชญานนท์  เบญจมาตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงปรินทร  รอนไพรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงปริยากร  บุษเนียร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ร่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปวริศา  อัฐนาค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปวิชญา  ธนะสุนทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายปัญญาวัตน์  เนตเรืองสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายปัณณธร  ชาวคูเวียง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปัณณวีร์  หมวดเมืองกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปาณชญา  ตาปราบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปาณิสรา  พึ่งกุศล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปาริชาต  ประทัยสงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายปิติพงษ์  แต่งแดน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงปุญญาภัสร์  งามทรัพย์มณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายปุณณวิช  อุตชี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปุณยาพร  โคตรภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปุณยาภา  หาญเตชะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงเปมิกา  ชานนท์เมือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงเปรมสุดา  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  คุ้มคง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายพนธกร  ไหล่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพรชรินทร์  สุขสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงพรธีรา  ลองจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงพรนภา  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายพสิษฐ์  มโนธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงพัชรากร  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชนิลกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงพัชรี  เนยสูงเนย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายพัทธดนย์  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายพันกร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพาณิภัค  นุยภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  จำเริญจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงพิชชาภา  ถนอมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงพิชชารีย์  จิตวิทยากร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพิชญดา  อินทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตะวัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ใยเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ตั้งศิริไฟบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฐานะพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายพิสิษฐ์  พงษ์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายเพิ่มพูน  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงแพรทิพย์  อินทรโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงไพรินทร์  เจนดง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายภคพล  นาคราช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงภทรภรณ์  แก้วรักษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ศิริบุญตานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงภัณฑิรา  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  สมบุญนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายภัทรนันท์  ธงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศัลย์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายภัทรพล  ธงอาจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงภัทรวดี  ใจชื้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงภัทราพร  พันธ์ยาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายภาคภูมิ  ปรางชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายภาดา  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงภิรัญญา  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายภูคเนศว์  วัฒนสาครกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายภูบดี  ทองศรีสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายภูผา  สาริยา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงภูริชญา  บำรุงนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายภูริวัฒน์  ประทุมถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายภูวณฎฐ์  มนทะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายภูวณัฎฐ์  คำมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายภูวเดช  ศิลาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายภูวิพัฒน์  พันธุ์สง่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงมานามิ  กลิ่นทวี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงเมธปรียา  แสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายเมธาวินท์  กองชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เจริญพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงยิ่งรวี  ผามะนาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เอี่ยมไธสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงรวิสุดา  สิมาชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงรัชชุดา  แก้วแกมทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงรัชนีกร  สุฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงรัชริญภรย์  กัณหะสุต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงรุ้งพราย  แสนแพง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงลลิตา  แฝงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงลักษิกา  สมานญาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายวงศธร  จิตพิไล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วสอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงวนิษา  ลองนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายวรชิต  ยืนชีวิต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงวรนุช  วิเศษโชค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายวรพจน์  ดีชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงวรพิชญ์ชญา  วรวงษ์ศา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงวรัญญา  ระวิวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงวราภัสร์  คัมภิรา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงวริศรา  ตันวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงวลัยพรรณ  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายวัชรินทร์  คงชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงวันวิสา  ทองแท่งไทย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงวิชชดา  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงวิภาพรรณ  พันธุ์ชัยโย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวิมลศิริ  ธรรมประโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงวิริญจ์ทิรา  วิชัยแสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายวิสุทธิพร  พจน์มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงวีชยา  รักษ์มณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายวุฒิภัทร  แสนงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายศตคุณ  ไตรจักรปราณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงศศิธร  แถวไธสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงศศิภา  คำนาแซง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายศักรินทร์  ทันสมัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายศิรวุฒิ  ฤทธิญาณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงศิริธีรดา  ทาท่าหว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงศิรินภา  จำพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงศิโรรัตน์  พลทะยาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายศิวกรณ์  เตชากูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายศุภกานต์  อินทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายศุภธิษณ์  คำพา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายศุภวิชญ์  ไวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายศุภสิทธิ์  กันหาเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ขัดคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสมัชญา  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายสิรภพ  พรมกุดตุ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงสิริกัญญา  จูกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงสิริพิชชา  สุดจริง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงสุขศิริ  จินดามาตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายสุทธิศักดิ์  ปวงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสุทัตตา  วังศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงสุนิสา  อ่อนสนิทเพนาว์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงสุพิชฌา  รัตนจิต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์จันทึก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงสุภัสสร  กุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสุมิตรา  ทองพา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสุรัสวดี  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงสุวนันท์  น้อยไม้ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายสุวิจักขณ์  พูนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายสุวิทย์  ดงขาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายโสภณวิชญ์  พรโสภิณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายเหมันต์  แสนซื่อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายอดิเทพ  คลองบุ่งคล้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายอติวรา  พรมนานอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอนัญพร  มีเพียร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายอนันต์สิทธื์  สุขแย้ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายอภิวิชญ์  บุญขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงอภิสรา  อนุถาวร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอรอินทร์  เขียวหวาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอรัชพร  เหล่าโนนคร้อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงอริสา  ดิสระ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอลิศา  สิงคาสวณิช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงอัจฉรา  รอดเวียง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอัญรินทร์  คุ้มกุดขมิ้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอัยลดา  แทนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงอินทิรา  แน่นอุดม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายเอกภพ  มีชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายเอกวัฒน์  ศุภมาตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงกนกพร  ใจอ่อน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงกัณญารัตน์  ศักดา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงกัลญาวรรณ  โชควิเศษ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงกุมภาวดี  พิมพาเลีย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
738 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงเกษศิรินทร์ธาร  คุ้มบุ่งคล้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงจรินทร์พร  ยังโนนตาด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายจิรวัฒน์  พึ่งไพศาล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงชญานิศ  สุริยะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
743 เด็กชายชิษณุพงศ์  เหล่าพร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายณดณ  ประดับคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่างเรือ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสะใบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายณัฐพล  แสงทับทิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
748 เด็กหญิงทิพย์ธันวา  จิตรชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายธงธณ  มีมั่งคั่ง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายธนวัฒน์  ดิษยเสนีย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายธนวิน  วิริยานุชิต โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงธนัชพร  แต่งเมือง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายธีรพล  หาญพยัคฆ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
754 เด็กชายธีรพัฒน์  สุขทั่วญาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายธีระพงษ์  พรมกระโทก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงนงนภัทร  นามวัฒน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงนัฐชานันท์  แสนปุ๋ย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงนารินทร์  แนวโนนทัน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงบุญดา  รำเพยพัด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงปพิชญา  สิทธิคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงปภิชญาพร  ไชยยนต์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงปิยะดา  คำยา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงปุณยาพร  สีหาสร้อย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายพงศกร  แสนโคตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงพัชญาภา  พุ่มไสว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงพัชรกร  คล่องแคล่ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงพิชญา  สมัตถภาพงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
768 เด็กชายพิพัฒน์  ดวงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงพิยดา  โพโส โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  สิงห์กระโจม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงแพรวา  แพชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
774 เด็กหญิงภัทรวดี  แว่นประทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
775 เด็กชายภูมิพัฒน์  สงคราม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายภูริเดช  ชะโรธร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
777 เด็กหญิงภูวนิตา  หวังกล่อมกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงเมธาภรณ์  คุ้มกุดขมิ้น โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายรนกร  สุภาพงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
780 เด็กชายเลิศวรรธน์  ชัยวิรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงวรินทร์ดา  ปานพรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงวิลาสิณีย์  บุญหว่าน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงวิลาสินี  ขจรชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทสิงห์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
785 เด็กหญิงศิริธารา  วงศ์วิศานต์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
786 เด็กชายสิงหา  กองโฮม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงสุจิตรา  ประภาใส โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงสุมณฑา  แหชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
789 เด็กชายอนุวัฒน์  ลาภเกิด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
790 เด็กชายอภิยุต  นุทผล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงอรปรียา  ประดิษฐ์วรกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงอาริสา  ขำเขว้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงกชพร  สมานพันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงกนกรัตน์  หาสกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงกนกวลัย  พลพาลสิงข์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงกมลพร  ใจทาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่างปลูก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงกรรวี  เจริญจิต โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายกรวิทย์  เถื่อนศรีจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์  สุขเกษม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงกัญญา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธรรมปาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงกันธิชา  คงจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกิตติกัลยา  นาคสู่สุข โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายเกียรติยศ  วาวิไล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงขนิษฐา  สิมมะระ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายจักรพรรดิ์  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายจารุพิชญ์  เสาวดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายจิรเดช  ดัชนีย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงจุฑามณี  สบายจิตต์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงชนิดา  ปิดตังถาเน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงชนิดาภา  ปีชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงชาลิสา  จิตรชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยโยบัว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สิงหนาท โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หอมสนิท โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงณัฐชยาน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์จักษุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีพล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายณัฐภัทร  วานนท์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงณัฐลิกา  มีเสน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายดนุพงษ์  ตั้งใจ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงดวงฤทัย  มัคเจริญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายทวีศักดิ์  อุดทาโกสม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายแทนกมล  บัวรักษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายธนเทพ  ใหม่พระเนตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายธนพนธ์  ใหม่พระเนตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงธนภรณ์  โถชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงธนัชพร  รื่นเกษร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายนภัสกร  พรธรรมคุณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงนริศรา  บัวผาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายนันทวัฒน์  จงกลนี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงปฏิมากร  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงปณตพร  บุดสี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงปทิตตา  ลิขิตบรรจง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงปภัสรา  งานยางหวาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงปภาดา  หมู่หมื่นศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงประพิชญา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายปรัชญา  เส็งนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงปาลิดา  เติมผล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงปิยณัฐ  กงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงปิยดา  บุญช่วย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงปิยพัชร  ใจเสงี่ยม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงปิยะพร  วงคุยธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายปิยะวัฒน์  ชนะพาล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพรรณธิดา  ศรีวิลัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงพรรษชล  วิญญาเย็น โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงพัณณิตา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายพัทธณดนย์  คลังแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงพิชชา  เฉลียวชาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงพิชาดา  ประโพทานัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายพิชิตชัย  ศิริ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เหลาประเสริฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงพีรดา  กาฬปักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายพีระภัทร  แลดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายพุฒิพงศ์  เป่าพิษ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงเพชรดา  อาสาศึก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงภัทรทิยา  เกษร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายภัทรพงศ์  อู่ทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายภัทรวรรณ  ช่วยงาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายภานุรุจ  ดิ่งเกษ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงภาศิริณธร์  พิชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปาทา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายภูริวัฒน์  โศวาที โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงมธุรส  พุทมิสุทธิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงเมลาณีย์  อ่อนชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายยุทธศาสตร์  งอกศิลป์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พระคลังทิว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายรามิล  อูเดียร์ก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงวีระกาล  แก้วยก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงศศิชา  ยศเตา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงศศิประภา  หิรัญอร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงศุธภูริชญา  สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงศุภมาส  ว่องไว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงสุจิราพร  พลเสนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงสุฑาทิพย์  การปลูก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายสุภกิจ  นาชัยพลู โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูอ่าง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายอณัฐตภพ  พันธ์ไชย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงอภิชญา  บรรจบพุดชา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงอรรถพิมุก  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงอักษรศิลป์  ผามะนาว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงอัจจิมา  แสนซื่อ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงอาริษา  บุญรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายอำนาจ  กุณา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงอุมารินทร์  ภูมี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงชลธิชา  เหิมหาญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงชุติรดา  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปราชญ์ศรีภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมคำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
891 เด็กหญิงณัฐวิภา  ใจชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
892 เด็กชายนพคุณ  งอกสิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงปนัดดา  จั้นชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
894 เด็กชายประสิทธิ์  ค่อยชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงภัทรนันท์  โคตรทา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
896 เด็กหญิงภัทรานิต  พานิชนอก โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายภานุวัฒน์  จำพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงวรรณฌา  โชคเฉลิม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงสุวิภาดา  บุญคำภาว์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงกนกพร  หนชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายกฤติพงศ์  เสมสฤษดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงเกวลิน  อ่อนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศิลาพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงณัฐนรี  แฝงโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงณัฐรินทร์  บินขุนทด โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงณิชากร  บุญเสมเสน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายธนภูมิ  พิกอส์ส โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงธิดารัตน์  มะโนธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงธีรดา  ส่วนเสน่ห์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงนงนภัส  คิรีเขียว โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงปิยฉัตร  กอบทองสุข โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงปิยาพร  แพงมา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายพลกฤต  จันทร์ทร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงพิชญดา  กำมา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงรัชนก  กาชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงวรกานต์  วงศ์ภู่ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงสุทธิดา  วุฒิฤทัยปรีดา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงสุพรรษา  ไพศาลธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงอรวรรณ  พงษ์สุภาพ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอุษามณี  มิลสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายกนกพงศ์  เสริมสิริสุข โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายกรรวี  ทราบพรมราช โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายกฤติพงศ์  พ่วงสวาด โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงกฤติยา  หล่อเรืองศิลป์ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายกฤษฏิ์ติณห์  บุบผา โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายกล้าตะวัน  แซ่ลี้ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายก้องภพ  ศรีชัยภูมิ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เค็งชัยภูมิ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงคณิตา  มุทาพร โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายจักรภัทรณ์  พิมสิม โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายจิรสิน  พุทธพิทักษ์วงษ์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายจิรายุ  เอกกุล โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายจิราวัฒน์  เกียรติไพศาล โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงชญาภา  วัชรวรพันธุ์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยสงคราม โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงชนัญญา  สุนทรเพราะ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงชนิกานต์  บัวบาน โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงชลิดาพร  สมหา โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายชินรัตน์  พงษ์เผือก โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายชีพชนก  ผามะนาว โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงชุตินานันต์  ใจเที่ยง โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายไชยวัฒน์  สังข์เจริญวัฒน์ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงญาดา  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายฐาปกร  จอกนาค โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายฐิติพงศ์  มโนธรรม โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายฐิติพันธ์  พารา โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงฐิติวรกานต์  คีรี โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงณภัทรา  ตั้งรัตคณะ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไพบูลย์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงณัฐกมล  คำสุภีร์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หิรัญวรรณ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แน่นอุดม โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายณัฐนนท์  อาชีวกุลมาศ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายณัฐพงค์  โภคา โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงณัฐพร  ดิษฐจร โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายณัฐภัทร  อาชีวกุลมาศ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงณาโอมิ ปารีส  นเรกุล โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงณิชาภัทร  หาชัยภูมิ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายถาวร  ปลิวแสง โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงแทนรัก  อัฐทอง โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายธนกฤต  กฤษดาวิเศกศักดิ์ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายธนบดี  เริ่มรักสกุล โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายธนภัทร  มิ่งคำมี โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายธีรรัตน์  แสงรัตน์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายธีราทัต  ธนอนันตกูล โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายนทีกร  ปรมะ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายนนทพัทธ์  ภักดีสาร โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายนนทวัชร์  หลงสีดา โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายนภัสดล  จรัสศรี โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายนิธินันท์  พึ่งกุศล โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงเบญญาภา  ลำนามน โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คุณวงศ์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายปฏิรูป  คุณธรรม โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงปภาวดี  ทาภักดี โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายปวีรินทร์  ฤทธิ์ขจร โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายพงศกร  จันทร์ชฎา โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายพงศวุฒิ  เกียรติก้องชูชัย โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงพชรรัตน์  หนูคาบแก้ว โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายพชรวิทย์  พรหมวิชัย โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายพชรสิทธิ์  พรหมวิชัย โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงพลอยชมพู  คูณรัตนศิริ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายพัสกร  สิงห์ทอง โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงพิชชา  อริยะสุข โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายพิชิตพงษ์  คำงาม โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงพิมพ์รดา  อาจประจันทร์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงพีรดา  ศรีจำปา โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายพุฒิพร  ทองสุกนอก โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงฟาริดาย์  สีวาที โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายภคิน  กุลเจริญ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายภทรธร  ไวประเสริฐ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายภัคพล  แดนไธสง โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงภัทชา  นิ่มมงคล โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายภัทรศักฎิ์  ภัทรวลี โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายภูดิท  นิ่มมงคล โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เพิ่มปัญญา โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายภูมิวสิษฏ์  ตั้งสุริยานนท์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายภูริณัฐ  แจ้งเขว้า โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายแม็กซิม ภัทรพล  อักตาอิ ดูเชส โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายยศพัทธ์  ขันธสง โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงรินลดา  หาญชนะ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายวัชรากร  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงศลิษา  วิเชียรพันธุ์ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงศศิรดา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายศิรภัทร  ทองสกุล โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงศิริธิดา  ศรีแสง โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงศิริพิชญ์  ชัยบุตร โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายศุภากร  ศิริสรณ์ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายสิรภัทร  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายสุธาทิวัฒน์  ตั้งใจ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงสุธาพัฒน์  ตั้งใจ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายเสฏฐพงษ์  ตรีสุวรรณ์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายหิรัญนนท์  มิลินคณาพัฒน์ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายอชิรวัชณ์  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงอันธิยาภัทร  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายอัศศนัย  เอื้อฤทธิกุล โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงอาริยาพัชร  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วรพล โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายอุดมโชค  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายเฮง  ตั้งสุริยานนท์ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายณัฐพล  ทันรังกา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายเปรมนัด  ดัชนีย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงชณัญญา  หาญประทุม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงชลธิชา  ทองใบ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายธนพงษ์  คำชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายธนพัฒน์  จินาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงนภัสสร  บั้นคำ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงนรินทร์  พรหมสุคนธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายนัฐปภัทร  ศรีสอน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันที โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงรัตนภรณ์  มินโด โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงรินลดา  นารีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงเวนิชา  ศรีวิจารย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายสรวิชญ์  จันทเรืองศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายสุทธิกานต์  กุศลครอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงสุพรรษา  สุจริตยั่งยืน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงสุพัตรา  วิสุทธิพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ระดาบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงอทิตยา  ดีโนนอด โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงอริศรา  ศุภลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงอริสา  สามารถ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงอลิส  นาคาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงอัยยา  มณีเนตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงอารยา  แก้วดอนคู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงกมลชนก  แสนบุตรดี โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กชายณัฐการณ์  แสงตา โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงปานฉัตร  แขชัย โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กชายศุกลวัฒน์  ศรีกุหลาบ โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม