รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกนกพล  ทองสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกมล  จันทร์เคน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกรวิชญ์  สังข์ธูป โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤชนนท์  ศรีวิมล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤตภาส  เบ็ญจะวะชิระ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤติพงศ์  กลิ่นเกษร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  ทัดเนียม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เนียมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงคชากรณ์  ริ้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายคณุตม์  ดั่นคุ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจรรยพร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายจิรชัย  เอี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรัฎฐ์  แสงทองคำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายเจตนิพัทธ์  หรั่งเพชร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายชโณทัย  ช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนัญชิดา  เณรจาที โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชัญญานุช  งามประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายชินดนัย  ขันสิงหา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายชินรัตน์  ขำเปรม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงญาณิศา  คำศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงญาณิศา  โอเว็น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงญาดา  ศรีสุภานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงฐิติชญา  อภิรมย์สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฐิติพร  ทองยินดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณดณ  บินกาซานี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายณพณัฐ  ติดติปาณะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณพัชชา  หนูคำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐชญา  ขำกล่ำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐชนน  เถื่อนวัด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐภัทร  พงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงดวงกมล  เกษมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายเตชินท์  ภานุมาศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายทีฆายุ  มูลมาก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธนกฤต  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธนบัตร  หาญลำยวง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธนพร  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีเถื่อน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธนิดา  อัศวราพานิช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนิทธิ  พูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์นิล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายนภวิชญ์  พุทธิตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายนักรบ  ร้อยแว่น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนันทิยา  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปพิชญา  ทองคำพานิช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปริชญา  อยู่ปรางค์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปวันรัตน์  พรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายปัณณวัฒน์  ประไพ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพรนภัส  กันแคล้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พวงเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพัชรพร  อยู่เล่ห์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิชญธิดา  พื้นไทย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพิมพ์คุณัชญ์  ปรานวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพิรญาณ์  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพีชยา  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายพีรพัฒน์  อินทรมงคล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายพีรพันธุ์  จันทร์เรือง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายพีรภัทร  ทองพานิช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายโฟร์โด้  อาลักษณ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงภวรัญชน์  ทิพวารี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ไม่ยาก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายภัทรพัฒน์  บุญสุรากุล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายภีมพล  แก่นดำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายภูมิณภัท  พฤทธิ์ธนัตพร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายภูริคุณ  ภู่สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภูริชญา  พุทธโอวาท โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงมนัสนันท์  แรงมาก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายรณกร  นาคสนิท โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายรณกร  แท่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายรณชัช  บุญเนียม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายรพีภัทร  แป้นคุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงรวีโรจน์  จันทร์เกตุ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายรัฐศาสตร์  วิบูลสมัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงรินรดา  ปานเทวัญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวรกาญจนฎา  เอี่ยมรอด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวรรณวิษา  เนียมทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายวสุ  ปานเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายวัทธิกร  ชูควร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายศรัณยพงศ์  จงสวัสดิ์พัฒนา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศรัณยพร  เอกศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายศักดา  สายสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายศิรวิทย์  ชัยดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงศิริกัลยา  พลับจีน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงศิริพร  โอบอ้อม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายศิวกร  นุชโพธิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายศิวัชฒ์  อินอิ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายศิษฎิภัคฐ์  ทองดง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายศุภณัฎฐ์  สันต์สิริตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงศุภนา  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายศุภเศรษฐ์  วิมลอนุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายสิทธิกร  นิลสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายสิรดนัย  จันทร์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายสิรวิชญ์  ธูปแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสิรินทร์รัตน์  เพิ่มชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุทธภา  สุทธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญเถื่อน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสุภัสสร  เทศธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุวภัทร  นุชปั้น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอชิรญา  พรหมทับทิม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายอนาวิล  ภู่ระย้า โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอักษรินทร์  ปานนิล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายกฤติพงศ์  สุขสันต์สิริวงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกฤศญา  จิโนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธรรมรัตนตันติ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกันตวิชญ์  จันทะเดช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกันตินันท์  ชูเกื้อ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกานติมาภรณ์  ไข่มุก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกุลธิรัตน์  รวีรัตนกมล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายคุณภัทร  พรหมวอน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายจิรครินทร์  กระจ่างพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชลฑิฌา  กุลมาตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชัญญานุช  อุ่มอยู่ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชัญญาลักษณ์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชินณิชา  คำมุงคุล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายชุติกาญจน์  สังขะโห โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชุติเดช  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงญาณภัทร  โพธิฐิติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงฐิติญาดา  เจริญจิตรเกล้า โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฎณิชา  แก้วทวี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทัพทวี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณัฐกฤษณ์  กาญจนาศักดิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐณิชา  รุมพล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายณัทพสิษฐ์  เฉลิมวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณิชชยา  แดงศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณิชารีย์  สินธุนาวา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงธนกานต์  นิลสุวรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนัช  สูรโรคา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธนิสรา  มีทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงธัญธร  กลิ่นประชุม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธีรกานต์  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธีระ  สูรโรคา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนันท์นภัส  โปร่งทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงบงกช  สายรัตนี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงบุญญาดา  ลิ่วนภโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงบุณณดา  เอี่ยมสงคราม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปณิสรา  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชื่นนคร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงประภัสสร  เหล่าบุตรสา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปรางชิรญา  สุขแสนนาน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปริยากร  ปักษาศร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายปัณณวิชญ์  ร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปุณณภา  อุดมบุษรา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเปมิกา  โพธิ์ภู่ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายพชร  กล่ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพรชนก  ชูควร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพัชญ์ณัชชา  มีสะอาด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ไทยพงษ์ธนาพร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิชญ์พรรณ  พัชราภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพีรภาว์  คำทับทิม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเพธาฎา  แตงสัน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงฟ้าใส  แดงสง่า โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงภรณ์ภัสสรณ์  กาญจนาศักดิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภัทรนันท์  เอื้อพันธุ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภานุกร  อินเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงมานิตา  สุขชื่น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เงินมาก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายยศกร  เดชฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงรดา  เจียวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวนัชพร  อชะเมตรา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายวุฒิภัทร  พ่วงสำเภา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศิรยา  คล้ายคลึง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงศุภวรรณ์  ผลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสิตานัน  พวงแย้ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทร์เรือง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอธิภิญญา  ไกรครุธ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอภิญญา  ฮวบสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอรณิชา  ศิริทองคูณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอันนากาญจน์  ขำสอาด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกมลวรรณ  ลานขามป้อม โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายกีรติ  โพธิ์สัย โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายโชคชัย  หมวกทอง โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงโชติกา  รักษาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงญาณิศา  กลิ่นขวัญ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงญาณิศา  นาคปาน โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายฐานวัฒน์  ยิ่งอัครฐานนท์ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงณัฐชยา  เปรมทอง โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณิชาฏา  คนทน โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงณิชาภัทร  พุ่มจำปา โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายธนัตถ์  เจริญยศ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คล้ายแจ้ง โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงธัญสิริ  โพโต โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพลอยปภัส  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพิชชาพร  แหนวทองคำ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายภานุพงศ์  ราชภักดี โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายภูสิทธิ์  อินไข่ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงวรกานต์  นิ่มสมบัติ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายสุพัฒน์โชค  แพเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงกมลพร  จันทร์ปลี โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายกฤติพงศ์  สินเติม โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจันทวรรณ  ชัยรัตน์ธิกุล โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชญาภา  จุฬาเลิศ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชาดา  มีผิว โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงญาณิณ  ทรัพย์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัชชา  ศิริพานิช โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณัฐชัชฌานนท์  นาคมา โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณัฐวุฒิ  พึ่งสุข โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายทวีโชค  เต็งมิ่ง โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธนา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุนทรวิภาค โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายนัทวุฒิ  วราเอกศิริ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงเบญญาภา  รองวังหลำ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพชรพล  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงภัทรพร  ทุเรียน โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงรังสิมา  น่วมภักดี โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงลลิตา  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายวรพล  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศศิปภา  เปี่ยมน้อย โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสิริวิมล  โฉมเชิด โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุกัญญา  ปานดวง โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายหิรัญญ์วัชร์  ปานกิตติเมธี โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายยุทธนา  แฉ่งอารีย์ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายปฏิภาณ  ปัญญาละ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจาฏุพัจน์  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงจิราวรรณ  โพธิ์ขำ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายณฐกร  มณีธรรม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกันติชา  บุญช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายกิตติพงษ์  มีรักษ์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงชุตินันท์  ทองโชติ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายต้องชนะ  บุญทวี โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงปณิดา  ปรีดิลก โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่อนจริง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายภูรดล  ฤทธิมาลี โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงวริษสา  ธรรมสอน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายวัชรพงศ์  พัฒนาเวช โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายวิรกุล  แก้วสะนิด โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายศิริชัย  สิริปภาพัศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงกวิสรา  ศักดารักษ์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงกสิมา  เอี่ยมผล โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายชยุตพงศ์  กฤตังกูร โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายณัฐพล  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วเกิด โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายธนดล  แป้นคุ้มญาติ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายธนาวุฒิ  เขียนสาร์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงธีราภรณ์  ลือทุกสิ้น โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งโต โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงปวิชญา  มั่นขันธ์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายปุณณวิช  กุลแจง โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงภาสินี  พวงเพชร โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายมงคล  รอดพุ่ม โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายวรพงษ์  นุชพงษ์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงวิรัญญา  รินทะศักดิ์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายศุกล  เส็งฉนวน โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายสุทธินันท์  มาสม โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แป้นโพธิ์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฏฐชา  โห้ช้ำ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐภัสสร  แสงหิรัญ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนรีกานต์  เกิดปาน โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทิมโต โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนิสากร  สุขสำราญ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิชชาพร  พัดสอน โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภัคภรณ์  เลิศปรีชา โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงรติรัตน์  สีสังข์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงลักษมณ  นาคทอง โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวรรณมน  นาควัน โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวรรณศา  พุทธสงกรานต์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงศตพร  หมวกอิ่ม โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสิริกานต์  อินมณี โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุชานาถ  พูลมี โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายอติธีร์  แย้มแจ่ม โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอรวรา  แสงภู่ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายคุณธรรม  เขียวแก้ว โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายจารุพิชญ์  สนธิพรรค โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายชลกร  พิศภา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายณชนก  ลีวะพงษ์เพียร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงเตชินี  เกิดปานทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายนิพิฐพนธ์  จันทร์ทิม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงนิภาธร  จึงสมเจตไพศาล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายปริชญ์  สิงห์โตทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายพชร  โห้ฉ่ำ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายพชรวิชญ์  วุฒิวิวัฒน์พงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีทับทิม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงภิรัญญา  ศรทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงมนรดา  สิทธิสมบูรณ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงสาธนี  ขันตี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายสุวิจักขณ์  มัดสุรีย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายอินทนนท์  ตั้งชรากูล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงอิสรีย์  พึ่งประยูร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงกชพร  จันทร์พิลา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกชพร  ตติยก้องเกียรติ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกชพัฒน์  บัวกอ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกรวิชญ์  เกิดพิทักษ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายกรวิธญ์  จิระวงค์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกัญจนพร  ผาติเสนะ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานดำ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คล้ายเพ็ญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกันตพัชร  เดอ วิงเคิล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกีรติญา  ธัชกัญญพัชร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายคณพัฒน์  บุญเพ็ง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขำดำ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชนาภัทร  แจ่มวิจิตรโต โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายชยุตม์  กาญจนะ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชัญญา  ขุนนคร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายฐปนวรรธน์  อินทร์เขียว โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณหทัย  แสงอรุณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฐนันท์  จีนจันทร์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทรัพย์พ่วง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐศรัญญา  พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณัฐศุภเสฏฐ์  จันทร์จิตร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณิชชา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายเดชาธร  พงศ์ศรีโรจน์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายทศเทพ  กาญจนวิจิตร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงทัตพิชา  เดชมา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายทัพพ์ปวีณ์  แว่นจันทร์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงธนัญญา  จิตรอ่อน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธิชนันทร  บาลี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธีธัช  ศรีน้อย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายบุญณพัฒน์  บุญลี้ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงบุณยานุช  ปานขวัญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ดิษฐ์เจริญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปริตตา  อิงวะระ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกิดปานทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปุณยภัทร  ฮวดสกุล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายแผ่นดิน  มั่นอยู่คง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพชรกร  กำมา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพรหมพิริยะ  พิศม์ชำนาญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพลอยพิชชา  จีนจันทร์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โห้ฉ่ำ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพัทรดนย์  บุตรโพธิ์ศรี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพิชาพัตร์  โรจนอุทัย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพิริญากร  พ่วงอินทร์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายพีระพันธุ์  พุกกะเจียม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายภัทรพัฒน์  เทียนช้าง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงภีมพิมล  เนียมรอด โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภูริทัต  หรดี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายภูริศ  ลิมไธสง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายภูวนาท  เอมศรี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงมาฆมาศ  ธรรมนิทา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์เทพ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายรัตกิต  สุวรรณโชติ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงลัลน์ษิกา  ปักษา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงเล็ทซี  กลั่นขจร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีแก้ว โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงวรรณกร  ศรีตูมแก้ว โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวรวรรณ์  รอดพุ่ม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายวิศรุต  คงฤทธิ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายสรวิชญ์  สุขะโต โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสิสิระ  ใจแจ้ง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสุจิตราภา  คงเปลี่ยน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสุชานาถ  เกิดปานทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสุธีรวีร์  จูสิงห์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เชตุวรรณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายสุรพิชญ์  แสงอรุณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสุริวิภา  พินิจ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอริสรา  อยู่รอด โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอริสา  วงศ์แก้ว โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงไอริณ  น้อยเอี่ยม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกรรณิกา  พันธุ์มะณี โรงเรียนถาวรวิทยา ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทัดเกิด โรงเรียนถาวรวิทยา ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงจริยา  เส็งจีน โรงเรียนถาวรวิทยา ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงจุทามาส  แก้วคุณะ โรงเรียนถาวรวิทยา ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อยู่ระหัด โรงเรียนถาวรวิทยา ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาวะใน โรงเรียนถาวรวิทยา ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายธนกฤต  บุญชื่น โรงเรียนถาวรวิทยา ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายธนานพ  ศิริเวช โรงเรียนถาวรวิทยา ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงวรีรัตน์  พิลึก โรงเรียนถาวรวิทยา ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงศุภิสรา  คงเจริญ โรงเรียนถาวรวิทยา ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายโสธณพัฒน์  ธูสรานนท์ โรงเรียนถาวรวิทยา ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงอติกานต์  ธัญญเจริญ โรงเรียนถาวรวิทยา ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงกวินตรา  เงินแพทย์ โรงเรียนถาวรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชนิดาภา  เสรารัตน์ โรงเรียนถาวรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กำจาย โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงชื่นชม  แกล้วคชสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายโชติภณ  ฤทธิเรืองเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญเนตร โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงณัฐนิชา  ฟักน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายณัฐพล  พินสอน โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงธัญญรัตน์  นาคชุ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายพชรกร  รุ่งกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายพรหมพิจักษณ์  สุขรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงอรวรรณ  หยวกทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.4 คณิตประถม
373 นางสาวจิตรทิวา  เนตรนิล โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายธรรมรัตน์  นบนอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ม.2 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวนันทนัช  สุรเณร โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นายบัณฑิต  จันทวิมล โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงเปรมมิกา  คล้ายหลิม โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นายพิสิษฐ์  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงภัทราวดี  สังข์ประเสริฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ม.1 คณิต ม.ต้น
380 นายภูวดล  เฉยคล้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายโรจน์วิศิษฐ์  โภชนา โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงอธิชา  คงกาญธํญกรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงกมลวรรณ  ตะกูลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชฏาภรณ์  อยู่โต โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายณภัทร  อินทร์เสรี โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ต่ายนิล โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงธิตยา  มากุลชร โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนวพัฒน์  กุมูลธิ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปริชญา  ฟักเกาะ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงปาริชาติ  เปี่ยมท่า โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปาลิตา  ฉิมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพิชญ์สินี  มหัคคะประทีป โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพิณณ์ทานันท์  หนูเปลี่ยน โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพีรดา  ลิขิต โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงเพชรลดา  ก้อนคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงมนัสวิน  ยุซิ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงรวิพร  ประสมวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสโรชา  เกษสาคร โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสุภัสสร  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอภิชญา  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอมินตรา  ตันธีระพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ป.6 วิทย์ประถม