รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายคุณากร  จันทร โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมนทรรศน์  รัตนธำรงค์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญพิชชา  ชนะพาห์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิตรประภัสสร  พิทักษ์พงศ์เจริญ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงญาดา  นิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงญาตาวี  โสดาภักดิ์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณฐภัทร  แซ่อึ้ง โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นกน้อย โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายตุรากร  กาญจนเรืองรอง โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายนิติธร  มูลมณี โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปภาวรินท์  นิลน้อย โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปองกานณ์  นิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายปองคุณ  แซ่อึ้ง โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพรปวีณ์  ภูเดช โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายพัทธดนย์  ฆนาพรวรกาญจน์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเมอราญา  มนธาตุผลิน โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายวรโชติ  ทับแสง โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายศุภวิจักณ์  คล้ายลำเจียก โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกานต์สิรี  จันทร์ประ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายเกียรติภูมิ  จิราพงษ์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงจันทกานติ์  เบญจมาศกุล โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงจิตาภา  ศรีสมชัย โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงศิริรดา  เชื้อศิริ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
24 นายณรงค์ฤทธิ์  ทวีสิน โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นายธีรภัทร  ทานุวัต โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นายสุรเชษฐ์  แก้วทา โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายอดิศร  สอสุดใจ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงอรอนงค์  สอสุดใจ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายจักรพงศ์  ไตรกิศยากุล โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจันทัปปภา  โพธิ์ผลิ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชญาพิมพ์  วงศ์ดำรงพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายณฐพงศ์  ทองคง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายปกร  ปราบพาลา โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายปุณณวิช  บุญรินทร์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพงศ์เพชร  พยุงศิลป์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเพียรพริมา  เวียงศิริ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวริศรา  ทรัพย์ยิ่งอนันต์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายวีรภัทร  ทรัพย์ยิ่งอนันต์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายปรณัฏฐ์  เดชเดชา โรงเรียนเลิศปัญญา ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกนกอร  สุขพุ่ม โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐภัทร  มั่งมี โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายภัทรพล  เย็นฉ่ำ โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงมิลดาพร  หมั่นภักดี โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ภาระเวช โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายวรเมธ  โคตร์สงคราม โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวรัญญา  โลหะสาร โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวิชญาพร  ทรัพย์นุช โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายศุภกฤต  วิเวกวินย์ โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุชัญญา  ชินชัยภูมิ โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอารียา  วับคำ โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
51 นายกวินท์  นันสุนีย์ โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุขพิศาล โรงเรียนสัตหีบ ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกานพูล  พูลขำ โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจิรฐารัตน์  กันหนู โรงเรียนสัตหีบ ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงจุฑามณี  สิงห์ชา โรงเรียนสัตหีบ ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายชัชชนน  ปาละนันท์ โรงเรียนสัตหีบ ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณัฐวศา  พาทอง โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงเนตรนภา  ทองเขียว โรงเรียนสัตหีบ ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงผึ้ง  เลิศสุข โรงเรียนสัตหีบ ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงพัสชนัน  ทรัพย์นุช โรงเรียนสัตหีบ ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เปลื้องเจริญ โรงเรียนสัตหีบ ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงวรินทร  บำรุงธรรม โรงเรียนสัตหีบ ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงวิรารักษ์  เศรษฐสิโรตม์ โรงเรียนสัตหีบ ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงเวธนี  ใจตั้ง โรงเรียนสัตหีบ ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงสาวินี  วิรัชวงษ์ โรงเรียนสัตหีบ ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายอภิศักดิ์  ผลจันทร์ โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวอัญลีกร  อนุตรเวสารัช โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายเอื้อกิจกรณ์  สุวรรณพิบูลย์ โรงเรียนสัตหีบ ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจิดาภา  ทีอุปมา โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงบัวพัทติยา  แสงกล้า โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  คำมรรค โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพลอยสิริ  ไหลริน โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายภัทรพล  จำรัสแสง โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงลักษณ์พร  ทันค้า โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายวัชรพล  วงษ์สมบัติ โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายศตคุณ  สุตะคาน โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายสิรภพ  ปุจฉาธรรม โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายอมเรศ  ชมบุญเรือง โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายกฤตภัทร  เนวิลัย โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงฉัตรญาดา  รมณียกุล โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายชโยดม  รอดมา โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายพงศกรณ์  โสภารัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายสิรภพ  วิเศษทร โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วภูทอง โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยอาดูล โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงญาณิศา  ก้อนคำ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฐนันท์  เปียงเถิน โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงธนัญญาพร  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธัญพิมล  เสือตาด โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธีรนัย  กังอี้ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายเธียรวิชญ์  เอื้อจิรกาล โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายนรภัทร  บูรพาศิริวัฒน์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนันทภัค  โนรินทร์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปภาดา  ลาภเจริญสิน โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายปเมธินทร์  เกิดโมลี โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายปรีดา  ดิเรกศิลป์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปัญภัทรา  รักสนิท โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปาณิสรา  ปธานินธนตุล โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิชญาดา  บางเขียว โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภูเดช โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายภูวริช  บุตดีวงศ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงมุกอันดา  มิ่งฉาย โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายวิชชากร  ถาวรพงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวีนัสรินทร์  สุคนธรัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายศรีพสิษฐ์  ประพันธ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายศุภสัณห์  สุวรรณพยัคฆ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุภัสสร  มำขุนทด โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอทินา  บรมัตถ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอริญชยา  ราโรจน์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกนกพล  ยมแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายกฤติเดช  หล้าบ้านโพน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายก้องกัณฐพันธ์  ศรีกูลกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายก้องธารา  ธีระชาติมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกัญณ์ชชา  ประสงค์ปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายกันตภณ  สำเนียงดี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายกันติณัณท์  พิเชียรเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงเขมิกา  ใบแย้ม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายคณพศ  ยิ่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายใจภักดิ์  ยุติธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายชนม์พิทักษ์  ฉลวยศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายชลธี  สุขวิวัฒนพร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายชวิน  วัชรโพธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายชัยชนะ  อุดมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายซากุจิโร่  เมกาตะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงญาณิศา  เนื่องชมภู โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายณฐพงศ์  ผจญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายณัฐชนน  มรรคไพบูรย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายณัฐชานนท์  โทนทรนง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่แดง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายธนกฤต  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายธนัชชา  นิลประภา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายบรรณวัชร  เนื้อไม้ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงบุญญวีร์  เลิศสุวรรณกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงเบญญาภา  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายปรมัตถ์  ธรรมชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายปรัศชญา  มัคครากุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายปวีร์  โฆษิตวัฒนาพานิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายปัณณทัต  คณินธรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายปัณณทัต  ชมประสพ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปุณิกา  ยอดบุญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงเปรมยุดา  นะราวัง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายพงษ์ณภัท  บัวงาม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพรชนัน  พูลทอง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายพรภัทร  ไชยคำยวง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายพิชญ์พัสกร  นามวิลา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายพิทวัส  บุญเปี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายพิรพัฒน์  จิตรประทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายพีรัช  เพ็งเพียร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายภัทรกิตต์  สุขกิตติสิริวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายระฟ้า  ศรีศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายรัชพล  สวัสดิ์พูน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายวรภพ  แก้วสอาด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายวันใหม่  วิจิตศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายศิรวิรุฬห์  ราญรอน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายศุภณัฐ  วิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายสัณห์  กางกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายสิปปกร  เอื้อธนเสรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายสิริเชษฐ์  รักเหล่า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายสุรวุฒิ  ชื่นพระแสง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายสุรศักดิ์  สายน้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กลางโยธี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายหลักการ  หลักโลก โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายอัคราวัตร  ชาเคน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายอิศรา  ศิริจันโทภาส โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายกฤติน  นาคขุนทด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายกันตพัฒน์  สวัสดี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายกัมพล  ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกัลยกร  ทับเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายกูเช  ลี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายคุณภัทร  เกษทอง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงชนิดาภา  ชุติภาสสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
172 นายชุนทาโร่  เมกาตะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นายณภัทร  กงพาน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายณรัฐ  ผิวมา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายณัทธนกฤต  ไตรรัตนธาดา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายดรณัย  วิศาลเมธี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายทักษ์  คำสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายทีฆทัศน์  ธรรมมะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายธนภัทร  วัฒนกูล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายธนภัทร  สิริกาญจโนดม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงธนัญชนก  แสงมณี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธนากร  ปรีสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงธัญจิรา  ยิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายนพรุจ  กมลมงคลสุข โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายนภัทร  แพทย์พิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายเนติธร  รัดรองใต้ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายบุริศร์  กงพาน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงเบญจภรณ์  ขาวเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายปวรวิช  บุญวรรณโณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  คุณากรพัฒนาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายพชร  วงษ์กิ่งศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงพันธนันท์  วิจิตตนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายพันธ์ุธัช  โชติรัตน์สิริกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายพิสิษฐ์  ธรรมประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายภาคริษฐ์  เอี่ยมโชติชวลิต โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
196 นายภูผา  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปรีชาไว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงมนัสวีร์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายเมธาสิทธิ์  หยาง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายวรธร  คชรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายวิพุช  ฉ่ำจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายศรัณย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายศักย์ศรณ์  นรนาถตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายศิวกร  สวัสดี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายศุภณัฐ  ปัญจมาสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงสาริศา  จองศิริกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายสิทธิพงศ์  นวมานกร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายสุวิกร  กุลชล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายเสกข์  กางกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายอชิรวิชญ์  ชุ่มใจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงอนัญรัตน์  ทอนสูงเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายอิศวงศ์  ภาคย์พงศภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงกฤญลัย  ตันฮะเส็ง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงจิรปรียา  พิมพ์ทอง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมแจ้ง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงฉัตรวารี  นามแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายชนม์ธนัช  กอบชวาล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายชัยทิส  ฮุนศิริกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชิตากานต์  วงษ์แก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชินานาฎ  วูวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายชีวอน  ชอย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายชีฮุน  ชอย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณฐวรัตถ์  ห่าว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  จุ้ยวิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  เขมะโกศลสันติ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐรินีย์  พนมมรรค โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณัทกฤต  พนมมรรค โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคขุนทด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงตะวันวาด  ตาทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธนกฤต  กลางพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธีร์ธวัช  ทองแถม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายนรภัทร  ศรีเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายนันทิช  ชัยวนนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปรยา  รังสิกวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายปรุฬห์ณิการ  ศศิวิศิษฎ์สิริเสรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพูนสุข  นาคากาวา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงมุกตะวัน  ยะราช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงลภัสรดา  คงมั่น โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายศักดิพัฒน์  ยิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอริสา  อิ่มวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายอินทัศน์  แก้วนาง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายเฮนริก  เทอร์เพเจอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกันยาวีร์  เกล็ดจีน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  ศรีหะวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงธัญทิพย์  โรจนแพทย์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงบุริมนาถ  เกียรติขจรฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงพลอยกานต์  ทองมีหลาก โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงศรัณย์พร  เกียรติกูลขจร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกรวรรณ  อินทรทัต โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกุลจิรา  วรรธนาภา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกุลรวิภา  จันทร์บาง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงฐิรญา  อู๋ทอง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณฐกมล  หาสอดส่อง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัจฉรียา  วรรณปิยะรัตน์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐกมล  จักรจันทร์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐนันท์  จำเริญสุขสม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงทิพปภา  มีแดง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนัทธมน  หยาง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปณัฎฎา  เมลกูล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพลอยชมพู  อุตรพาท โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพิชญ์พิรชา  สุพัฒนวาณิชกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพิมพ์ณัชช์  สุ่นจันทร์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศศิกัลยา  ้ดีดิษฐ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสิริมนต์  จำเริญสุขสม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอรอินทุ์  ณ สงขลา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงคฑาวุธ  สมบูรณ์นาวิน โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โล่ห์สุวรรณ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงธนารีย์  โรจน์รุ่งศศิธร โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายชยันต์ยุทธ  กมลฐิติโชติ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงดากานดา  ปลีนารัมย์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายนรากร  วงศาวณิชกิจ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายนิธิภัทธ์  โรจน์รุ่งศศิธร โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปิยธิดา  สมุทรักษ์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพิมพ์มาดา เคทลิน  ดำรงค์ราชศักดิ์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
276 นายพีรพัฒน์  ธีรนันทวาณิช โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงภัคจิรา  แป้นมา โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธนโชควิวัชร์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงศศิมณี  หาญสุริย์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงสลักฤทัย  ยังวรรณ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายชาญวิทย์  สรรพอุดมชัย โรงเรียนศรีสุวิช ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงกรวรรณ  ลาภเกิด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายกรวิชญ์  ประสาทแสง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายกำชัย  ทิมกระจ่าง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายกิตติคุณ  อัตตะโน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายชญานน  เผ่นณรงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายฐยศปกรณ์  ทองสุข โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงฐิตารีย์  กิ่งเกษ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายณัฐฏศักดิ์  ฤกษ์รัตน์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายธนพล  ทับทิม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงธัญชนก  เจือจันทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายธีรภัทร  จุ้ยหงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงพรดี  ลุงวิ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงแพรวา  ตันแดง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงวิภาวดี  รัตนพล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายวิรุฬห์  พลเภา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงศุภากร  สังข์แก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอนุธิดา  สุระเสียง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายอัครวัฒน์  เกาะลุน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงอาเรสซานด้า  โวลเป โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พระโคศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวจิรัชญา  ชิดสิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงจิราภา  ปั้นประสงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวจิรารัตน์  อุ่นเรือน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวจิลดา  จินดาเย็น โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงฉัตรกมล  สมร่าง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีตระเวน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงชลิตา  เอี่ยมดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงชาลิตา  บุญทิม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายณัฐฎณัย  นุ่นสุวรรณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์มาก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
312 นายณัฐภูมิ  สิทธิเสน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวณัฐวดี  พรหมมา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายณัฐวุธ  จันทร์เหลือง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวณิชากร  สามารถ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นายดาเนียล  ชันซ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวทิพาพร  สันทรักษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายเทวัญ  ฉิ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิต ม.ต้น
319 นายธนภูมิ  พงษ์เพ็ชร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายธนวัฒน์  บุญเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายธีรเดช  มีสูงเนิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายนาวิน  แฮโรลด์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
323 นางสาวปาริตา  เรืองตระกูล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปิยวรรณ  พังขันธ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายปิยวิทย์  เมืองฉิม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปิยะธิดา  แซ่โซว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายพชรดนัย  วันหากิจ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวพรนิภา  ปัญจรักษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพิชชาพร  เนียมกล่ำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  พันธุ์โยศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงพิมพ์ชมพู  นรายศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
332 นางสาวเพชรพร  แร่เงิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวภัทราพร  สร้อยดั้น โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวมณฑกานต์  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายเมธานนท์  ไกรโพธิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงยศกร  เดชจังหรีด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวยุพาพรรณ  สำเภาแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงรัชนีกร  บุตรอด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธ์เพชร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
340 นางสาววราลี  พุ่มพวง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นายวัชรินทร์  ผุยผง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงวันวิสา  วาจาสิทธิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวศิรินภา  ปาผล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายศุภชัย  มูลต้น โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวสวรส  แตงกระโทก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสิริญญา  มงคล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงโสพิชญ์ริยา  เข็มลา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายอดิศร  เจริญอุด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงอภิสรา  สถิตถาวรศักดิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวอรปรียา  นวลเกษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายอัมรินทร์  ทองปลื้ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงอัสสกาญจน์  เจริญศิลป์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ใจรู้รอบ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกนกภรณ์  สุทธิผล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประเสริฐชาติ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกรองแก้ว  แพทย์รักษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกฤชณัท  เชื้อทองดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกฤติพงศ์  ย่อมครบุรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายกฤษณพงษ์  แออัด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายกฤษติเดช  คิดอ่าน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายกลทีป์  เดโชสิริสกุล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกัญญากานต์  ลำดับวงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกัญญาพร  พิพัฒ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อเงิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายกันต์กวี  มารศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกานต์กัญญา  ลำดับวงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายกิตติยา  ปานดำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเกสรา  พงษ์สุข โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองแช่ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงขวัญฤดี  ทับประโคน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายคมสัน  บุญทวี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายจตุพร  สายจันทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายจอมพล  หอมบุญมา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจารุวรรณ  ผิวทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายจารุวิทย์  พุ่มสุข โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายจิรเมฆ  บุญยิ่ง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงจิราภรณ์  บัวน้อย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายจิรายุ  เผือกสอาด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายจุลเทพ  เงินท้วม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายเจษฎา  รัศมิทัต โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายชญานิน  บุญมาก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชญานุช  จุ้ยแก้วเนา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชญานุตม์  มงคลสาร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชณาภรณ์  อินทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชนัญชิดา  แคนหนอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชนิดาภา  ก้านท้าว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชนิสรา  โอชารส โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายชโยดม  ฉายะเจริญ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชลดา  พาลัง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายชัชพล  เกิดเที่ยง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายชัชวาล  นามประโคน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายชาตรี  จันทร์พรม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชารียา  - โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชาลิตา  บุญสนอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชาลิสา  นิลวงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จงเยือกกลาง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงญาณิศา  ร่วมจิตร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงญาณิสา  ชูเชิดมงคล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายณรงฤทธิ์  บุญทา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณัชธิดา  จำนิล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายณัฏฐกร  หอมชื่น โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายณัฏฐกรณ์  สูงปานเขา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เกตุงาม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฐชา  การกระสังข์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐชาภัทร  แก้วฤาชัย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณัฐธัญญา  สุภาผล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายณัฐมงคล  เกื้อกูล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณัฐเมฆ  ดัชถุยาวัตร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดพันธุ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายเต็งหนึ่ง  สิทธิสา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายถิรธนา  ตรงมา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายทวีทรัพย์  เริงเกษตรวิทย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายทาวิชญ์  เจียววนิชพงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายทินภัทร  วัฒนพรพิพัฒน์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายเทพทัต  เหมาะใจ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธนนท์เดช  วันนา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธนาธิป  คำคม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธรรมรัตน์  ขันนาค โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธรรมรัตน์  เกิดศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยรักษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จงรักษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หน่อคำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธิดาดี  ธาตุดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธิดาวรรณ  อินต๊ะมอย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธิดาวัลย์  คล่องชอบ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธีรภัทร  นางาม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนงนภัส  ธงสันเทียะ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนงลักษณ์  คุ้มจันทึก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนพรรณพ  เกตุทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนภัชสร  จันทร์แสงคำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายนภัสกรณ์  รัตนโพธิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนัฐชนก  โพธิราช โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายนันทพงศ์  เช้าโต โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนันทิชา  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนิทราสิริ  สวงรัมย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายนิพนธ์  เงินบาท โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนิศากานต์  กลางประพันธ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงบุญธิชา  พิลาดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงบุณณดา  ถีสูงเนิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงบุณณดา  เสาวรส โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายเบญจามิน  เบ็กเซลล์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงเบญญาภา  อ่ำพรม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปฏิมาพร  กิ่งโคกกรวด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปภัสณัฏฐ์  เคลือบวิจิตร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปภาวดี  มงคลสาร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงปรียานุช  พัฒนงาม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายปวริศร  ไชยสิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปัญญาพร  ช่างปลูก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปัณนารีย์  กุลแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนวงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปุณยวีร์  ชาญญาดา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายพงศ์พิสุทธ์  ทบอาจ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายพงษ์พณิช  จันทร์โสร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพรนภา  นาคทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพรพรรณ  ภูมิศรีแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพรสุภัค  ปัญญารัตน์สกุล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพลอยใส  เกษรบัว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพลอยใส  แสงคำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพัชรณิดา  บุตรพรม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายพัชรวิชญ์  พลสงเมือง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายพัณณ์พิสิฐ  สารีคาร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพิชิตชัย  ทะวาปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพิทวัส  เนียมกล่ำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพีรกานต์  สงวนไทร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงภศา  ตาเรือนสอน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายภัทรจักษณ์  ราชแสนเมือง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  แพงศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุดหนองกรด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายภูรินทร์  เพชรต้อม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงมนชญา  ศิริธวัช โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายยศกร  ทมงาม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงเยาวเรศ  แซ่ลี้ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงรัญชิดา  เกตุดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เล็ดลอด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายริน  โซฮ่า โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงรุจิรา  จันดาผล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายไรอัน  โบวเด้น โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงลภัสรดา  กลิ่นหอม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงลภัสรดา  บัวจันทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายวงศกร  จีระสุข โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายวงศกร  หล้าสิงห์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงวชิรญา  โคยามา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายวรภัทร  อุตรมาตย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวรรณนิดา  แสงท่านั่ง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวรรณวิสา  แช่มช้อย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวรัช๋ญา  ทองทะเล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวริศรา  พรมวงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวิกาญดา  พุฒิเขียว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวิชชุดา  ขันเพชร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงวิทิตา  หลีกทุกข์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวินธวุฒิ  ทองมาก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายวิริยะ  อุตรมาตย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายวีรภัทร  มูลเกษ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายวีรภัทร  สะเทือนไพร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายวีรภัทร  ใจเงิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายวีรศักดิ์  ทรงรัมย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายศรัณยู  กระแสเทพ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงศศิภา  แก้วรัมย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายศิรพัฒน์  มั่นคง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายศิริชัญพงษ์  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายศิวกร  ช่วยเต้า โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงศุภวดี  ชิดสิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายสรวิชญ์  บุญศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายสรวิชญ์  อรัญโชติ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายสิปปกร  หวังผล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสิริธากรณ์  แก้วเกิด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสิรินทิพย์  โชคมหาสมบัติ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายสิริพงษ์  สระทองวี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสุกัญญา  เพลย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสุขฌาฎา  ทองแช่ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุจิตรา  จันทนาม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสุนิศา  พวงพิลา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสุนิสา  ม่วงสนธิ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสุวิสา  อาษานอก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายเสกฎฐวุฒิ  ยอดศิลป์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายอนพัชญ์  จันทดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายอนุชิต  สอนซื่อ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายอนุชิต  แซ่โง้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายอรรถสิทธิ์  คำสา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอรัญญา  บุญชู โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอรัญญา  หมื่นสนิท โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอริศรา  ประจงใจ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอโรชา  นาคพงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอัญญมณี  สนธยา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายอานนท์  กุลขุนทด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอารยา  ปองดอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอารียา  สอนซื่อ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอินทิรา  ชมภู่ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายอิสระ  - โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายเอกสิทธิ์  จันทร์ดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายปีติคุน  อภิชนกิจ โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายปีติพัฒน์  อภิชนกิจ โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายณัฐพงศ์  ขำคง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายปุณณพัฒน์  ทัพพ์เมตตา โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสิริรักษ์  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพลินพร้อม โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงจิดาภา  อริยะดิบ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายดนุพล  ปุ่นปัญญา โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงธนัญธิดา  ชมพันธ์ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงเพียงขวัญ  แสงเทียนมงคล โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายภาคิน  นนทฉัตรากุล โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงวิริยาภรณ์  ทาพันธ์ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายอิทธิพล  บุญญเขตต์ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงจิรัติฐิกาล  ผูกสุวรรณ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงนัยน์ปพร  สุทธิพันธ์ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงเบญญภา  อาษา โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพชกร  พรประชาชัย โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายภูวเนศวร์  พุทธนิรันดร์กุล โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายศรัณย์พัทธ์  หอมพวงภู่ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายสุมิตร  หม่อมสุ่น โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม