รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิรภัทร  พันธ์พงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงมณีรัตน์  แป้นทิม โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกัญจน์ภัสนันท์  สุรินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงกานต์สินี  พัฒนโภครัตนา โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
5 เด็กชายกิตติพัศ  เวียงเหล็ก โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายณัฐวีร์  นามแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงนิธินันท์  กิตติสิริสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงเบญญาภา  เหลืองอ่อน โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงพาทินธิดา  มหาธนานุสรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายกรกฤษณ์  ดรขากา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายคณิศร  นุชอาวรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายจิรภัทร  ชลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชนัญชิดา  สนิทใจรัก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์อนุสาสน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชัชนันท์  พนัสอนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชัยพิพัฒน์  เบ็ญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายชัยภัทร  ไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายฐิติพัฒน์  ติ่งแตง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณปภา  ยาวิชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พรมจีน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐชัยธัช  เจริญธนกิจกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐรดา  ขุนเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายแทนคุณ  น๊อกชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธนกฤต  จักรากรธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธมลววณ  จันทร์วิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนัจ  กาญจนบัตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงบุญยานุช  พิชะยะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปทิตตา  บุญผลานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายปภังกร  ฐานะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กลีบลำดวน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงประภัสสร  สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายปัญจพล  พานิช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ชินวสุ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเปมิกา  วรสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงเปมิกา  วิไล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิชฎา  โพธิเข็ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ขัขฎาปิยเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายพีระพัฒ  ทองดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายพีระพัฒน์  ภาสวัฒน์โฆษิต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายภัทร  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภูริดา  คำบุบผา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายยิ่งคุณ  พุฒจีบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงรมย์ธีรา  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายวรวัชร  พรสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายศิวกร  พรมตัน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสวิตตา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายสิรวิชญ  สมคิด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุกฤตา  ล้วนไพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุณภา  นทีบูร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสุธาสินี  วารเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอชิรญา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอธิชา  เอนก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอภิญญา  หอมละออ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอิสรีย์  ศักดิ์ทวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายเอกภาพ  ยิ้มตระการ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกนกกร  แดงโสภา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกวินตรา  คำยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นากถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกานต์มณี  อนันตชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงขวัญจิรา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายฆนัธวัน  ราชบุรณะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจิดาภา  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจิตติพร  เพ็งโหง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายจิรัชญา  จันทราวงษ์เดชา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายฉัตรมงคล  ตาดเดิม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ฤทธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชนันธร  เทพวิวัน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายชยางกูร  ผาเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงชยิสรา  มินตา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชิติพัทธ์  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายฑัตธน  วงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายณฐกร  วรกลีบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัชชารีย์  เอกอัครสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายณัฏฐนันท์  สูงเนินเขต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายณัฐกฤต  จันทร์หนู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ตางาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายณัฐพนธ์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายณัฐรัฐ  จันมา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธารวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฐษิฏฒ์  ทาต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายทนุธรรม  เหลื่อมสีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายทัศน์พล  ธาราดล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธนโชติ  นามสงคราม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กลิ่นสุด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธีรดนย์  ณะงัว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายนนทวัชร์  วรรณเทศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายนัตชานนท์  ละมูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายนันทวัฒน์  พงศ์กิจจาเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงน้ำฝน  บุญตาคม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนิชานันท์  เหล่าฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายเนวิน  จินโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงบุญญรัตน์  น้อยทุม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงบุญนิสา  น้อยทุม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงเบญญาภา  เลขาวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายปภังกร  สายญาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายปริยากร  เตียงกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปัณณวิชญ์  พนัสพิทักษ์ชล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายปัณณวีร์  เรียงเล็กจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปุญญ์ปภัส  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธะเลศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายพงศกร  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายพริษฐ์ดล  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพลอยนิชา  มงคลเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายพลากร  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพัชรอร  ปานแสง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิชชานันท์  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิชฐานินน์  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วิบูลย์ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพุทธธิดา  นิมิตลายทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงภัทรภร  พุ่มบัว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายภัทิยบุรุษ  แนมฝักแว่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายภูมิพัฒน์  ขมสวาท โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงมิญณิญาณ์  เลารุจิราลัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงยลนิล  รัตนารถ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงรติยา  วิญญาณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายรวีโรจน์  มาศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงรุจิรา  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายวรพล  วิริยะประจักรกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวรินทิพย์  ปิยัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สุพรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวิรัลพัชร  พิมสกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวิราธิภรณ์  ตาดเดิม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงศรันย์ภัทร  พงศ์ทะจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงศิโรรัตน์  วีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายศุภสันต์  กรีวัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายสิทธิพร  วงศ์ปรากฏ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงสิมิลัน  วิวัฒน์ชนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายสิรภพ  ปาเหนือ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุพักตร์ษร  วัฒนประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายสุภัควัน  สะตะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอณิษฐา  วงษ์วาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายอภิวุฒิ  กีรติปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอรนุช  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอลิน  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายอัครินทร์  วรารัฐพรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธนภัฎ  ภู่พูลเพียน โรงเรียนวัดบ้านไร่ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงเพชรลดา  เหลืองตระกูล โรงเรียนวัดบ้านไร่ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกวิน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนวัดสำเภาทอง(บ้านหนองยายเภา) ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายธนวัตน์  สมตำหริ โรงเรียนวัดสำเภาทอง(บ้านหนองยายเภา) ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงบุญธิดา  ศรศรี โรงเรียนวัดสำเภาทอง(บ้านหนองยายเภา) ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพุทธิพงศ์  สุขเกษม โรงเรียนวัดสำเภาทอง(บ้านหนองยายเภา) ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสุภิสรา  ดวงตา โรงเรียนวัดสำเภาทอง(บ้านหนองยายเภา) ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกรวีร์  มีศิลป์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายกฤตภาส  สุภาพิชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกวินทิพย์  แซ่เหลี่ยม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงกษมา  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายก้องศักย์  เส็งนา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายกานตพงศ์  ปิยัง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกุศลิน  ชุมทัพวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายคณาธิป  เอี่ยวสุทธิพงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงจณิตา  วงษ์แสงทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชนานารังสิมา  เที่ยงลิ้ม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชัญญานุช  เคนหา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายโชติวุฒิ  นารีรัตนสุนทร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายญาณวุฒิ  ยืนมั่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงญาณิศา  ตระกูลไตรพฤกษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงญาดา  พรหมบุญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงฐิติวรณา  คำโสภา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณธิดา  หมุดเพ็ชร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงณัชรี  บุญธรรม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  ธนะวัฒน์ชานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงณัฐนันทน์  ทับมี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัฐพร  ช้างด้วง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายณัฐวัฒน์  พรหมทองสกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณิชมน  ทองนพสิทธิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายดิสรณ์  อิสรายุวพร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่เตียว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงธมน  จึงประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายธรรมวิทย์  สุขวิวัฒน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายนนทวัฒน์  กลางสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงนภัสสร  แสนสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายนรินทร  คำถ้อน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผสมทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายนิติพัฒน์  ภูครองหิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายบารเมษฐ์  เอกลักษณ์ไพศาล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงปราย  มุ่งการงาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปริณดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขธยารักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายปิยพัทย์  แก่นสาร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายปุณณาวิช  หน่ายคอน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายพงศ์วรินทร์  โกสุมวัชราภรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพรนภัส  อินทโชติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพัชรนินทร์  โชติเกื้ออนันต์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพัฒน์นรี  มิ่งสันติสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รอดมา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงพีรดา  พงษ์ชวลิต โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายพุทธชาติ  เตี้ยคำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงเพชรณีย์  อานุภาพพาณิชย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายภรัณยู  หล้าล้ำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงภโรทัย  เขียวอร่าม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงมณิษรา  มะลิทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงมนัสนันท์  รุ่งแสง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงลภัสนันท์  ประศรีพัฒน์เดชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วแดง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงลลิภัทร  ธีรพนาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายวชิรวิชญ์  ธาดาบดินทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงวรพิชชา  ชัยวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ปานปฐม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงศิริพร  คนาจันทร์แสง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงศิวปรียา  กำลังหาญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายศุภวิชญ์  อวยพรสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ฉิมสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสุวรินทร์  ศิริวาณิชย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายอชิระ  แก้วเต็ก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงอนันตญา  ทองดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายอัครพล  ปองบุญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายคณิศร  ระมั่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายจักรกฤษณ์  สุขพันธุ์ถาวร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงธนพร  มูลมานัส โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายธนพล  จารแก่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงธัญณิชา  ธนาวุธรัตนะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงธัญพร  อินทร์ปฐม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายนิติปัญญา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายนิธิศ  พิทักษ์อมรพันธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายปฐพี  จันทร์เรือง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปติมา  เจริญสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพัชรนันท์  มาตรา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายภูริศ  ซื่อตรง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงมณีมัญชุ์  คำบุปผา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายรัชภูมิ  ลาดเสน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายวรวิทย์  คันธา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายวรัญญู  แสงสว่าง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายเศวตโชติ  วรปรัชญา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงสรีรัตน์  สอนสาย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงอติจพร  ใจกว้าง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายอธิภัทร  สุทินประภา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายอิทธิภัทธ์  สืบสายจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายกฤติเดช  ส่องประทีป โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกัญต์กมนต์  เกตุโชติเจริญพงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกัลยาการ  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกิตติคุณ  เนียมกสิพงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายคณิศร  มีพงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจันทิมา  ทองสวี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายจามร  นพโสภณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจิตติมา  แซ่ลี้ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สนิทกูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายจิรัญธร  ยอดสง่า โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงจิรานันท์  เที่ยงธรรม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชญาณิศา  ชาวสวน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชนากานต์  ทองบุรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชมพูนุท  สนธิอัชชรา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชินะชามา  สนธิอัชชรา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงญาณิชา  สิงห์ครุ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงญาณิศา  ชลพนารักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐนัญช์  พีรบูรณ์วศิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐภัสสร  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐลภัส  จันทาทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัติปวีณ์  เจริญอัตถะศิล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณิชาภัทร  พิมพา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายดิษยภัทร  พันธ์สนิท โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายตะวัน  จันทร์แสง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายติณณภพ  ปรีชายศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธนภูมิ  ปานสอาดโชค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนวรรธน์  เดชพัฒนเมธีกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์  ธรรมนิยม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธัญธิตา  นครอินทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธีรุตม์  ตลึงพล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนวนันท์  ประศรีพัฒน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนิพาดา  ตันติจิตจารุ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายเนตรณัฐพร  ไชยวรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงบัลลังก์ขวัญ  ยันทนา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปพิชญา  จันทะคุณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปวริศา  จอยเอกา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปวริศา  วุฒิวรศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปวีณอร  ศาสตร์ทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปัณณวิชญ์  โชติธนอธิวัฒน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปุณฐ์ญิศา  โตปัญจทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายปุณณพัฒน์  ทองลา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพรภัทรา  หัวใจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพรลภัช  ตันติสิริสมบูรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพรหมพร  เมฆสุวรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายพศิน  สมไสย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพัทธนันท์  กองเงิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพิชชาพลอย  กาญจนบัตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพิชญานิน  อนันตรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายพิพิธชัย  พิมพ์ศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ดาประดิษฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพีรวัตร  แสนผาบ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฟูเกษม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เปรี่ยมพิมาย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงเฟื่องธัญ  อิฐงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายภัคพล  ไม้งาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายภัควัฒน์  ฤทธิ์ตะเกตุ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายภูริวัฒ  อนุกูลเวช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายภูวิศ  มหัทธนกร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายเมธวิน  มาพิมพ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงยวยง  วุ้นวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายยศพนธ์  ธูปเทียนทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงลภัสรดา  ปริวรรตสกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวรกมล  เฉยสอาด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงวรวลัญช์  เจริญเศรษฐกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวรินทรา  จันทาทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงศรัณยา  กาญจนบัตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายศิรสิทธิ์  วาจาพรศิริสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายศุทธวีร์  โปกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายศุพกร  นารีรัตนสุนทร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายสิชฌ์  สหกิจรุ่งเรือง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายสุทธิพงษ์  ดอกไม้เพ็ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายสุประดิษฐ์  พิรุณสาร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุภนิดา  ทิวาวัลย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายสุภเวช  สุขแสง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงอธิชา  รัตนาคะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอภิชญา  โฮนกระโทก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายอาชวิน  อัตกะวรพันธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอาติยะ  สิทธิชัยฤชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายอิสรภาพ  นิยมสัตย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกนกพร  สมาจักร โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  สะเดาทอง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายกีรติ  สุขภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายนิติวัฒน์  วงษ์สุข โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม