รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชนิภา  จุฑาภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลปราณ  ปริกเพชร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกรณ์พงศ์  พิเชฐจินดากุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรัตพลอย  ปิยะวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤชนนท์  ชิงนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตภาส  วัฒนศิรางค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤติเดช  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาภัค  พรรัตนกำจาย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกันตพัฒน์  เหล่าอำ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกันตวิชญ์  อัครเดชเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกุลภรณ์  ตุลาผล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  ภัทรพุทธ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายฆฤน  ขจรเกียรติคุณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายเจษฎา  ชลวานิช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พงษ์พระเกตุ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายชนกชนม์  โฉมเฉลา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนนิกานต์  ชัยชนะกุลธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชมพูนุท  สีตถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชลธิดา  ทัศนะภูมิ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายชวัลวิทย์  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายชาญเมธา  กิจบำรุงลาภ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายชาญเมธี  กิจบำรุงลาภ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายชิติพัทธ์  นิ่มระวี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายชิติภณ  นิ่มระวี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายเชษฐา  ตันติยวรงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงซัมเมอร์  เอ็มมิลี ยง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายฐิติภัทร์  รินรักษา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฐิติวรดา  ใจยะวัง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายณธกร  ทีปกรสุขเกษม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณธิดา  เฉลิมพานิช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายณรงค์วรรธ  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  โฆษิตดิษฐวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐกรณ์  มีเกิด โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐชยา  พันธุ์เวช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐดนัย  ชุ่มโน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐธภัสสร  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐนพิน  ถนอมดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายณิชพน  มณีคันโท โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณิชาพร  สาวิกัน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายถิรคุณ  กำชัยสิทธิพล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายทัพฟ้า  พุ่มแพรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายทีฆายุ  ชำนาญเวช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธนกร  สุรฤทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายธนกฤต  วิศาลบูลณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายธนชนน์  ชัยชนะกุลธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายธนโชติ  ไสยาสน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธนณัฏฐ์  ดีเจริญวงษ์กุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธมน  พนมเชิง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธัชพงศ์  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธันย์ธนิสร์  เชื้อเย็น โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายธิติภัทท  จิรทวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีเคลือบ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธีราทร  ภิญญากรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายธีร์  ธีรนาทธนบดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนภสร  ถนอมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนรินทรา  วงศ์ผดุงธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ปั้นนิ่ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนันท์นภัส  กุลอนันต์โชค โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายนันทพัทธ์  เสรีกิจจา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนันทัชพร  แกมไทย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนาฬาชา  เติมมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายนิติพัฒน์  สกุลจิตผ่อง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนิลปัทม์  ปัตถาคำมี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายบวรชัย  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายบุญญฤทธิ์  เอมโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงเบญญาภา  ยืนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงเบญญาภา  อุทัยมา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงเบญญาลักษณ์  อรุณโรจนพรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายปฏิพล  เสียงทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปณิศรา  ระย้า โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายปราณต์  รุจาคม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายปริญญา  วิบูลย์จักร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปริณดา  จันทร์อุปละ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปวีณ์นุช  แพโต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายปัณณทัต  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายปัณณธร  กรสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปัณณพร  โชติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายปัณณวัฒน์  สายดาราสมุทร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายปุญชวิน  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปุณญิสา  ปัญญากิจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายปุณณัตถ์  พจนบรรพต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายพงศ์จักร  อินทรกำแหง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายพชร  จุลบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายพชร  สิรเวทย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพรปวีณ์  โกสินทรจิตต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพรรณพัชร  เชี่ยวประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายพัศวุฒิ  กอหรั่งกูล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิชญา  จูงสาย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายพิชยะ  ช่วยบุญนาค โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  วัชรพรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ยูถะสุนทร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายพีรเดช  เสนาะล้ำ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายพีรภัทร  เชียงกวย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายพีรวุฒิ  สาริกา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายพุฒิสรรห์  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายเพชรกล้า  เพชรชนะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภณิตา  ภูธนโชคทวี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายภวิศ  เวสสวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายภัทร  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงภัทรกันย์  ชลศิริวานิช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายภัทรพล  ชมภูนุช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงภัทริดา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายภาณุพงศ์  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายภาณุวัฒน์  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงภารดี  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายภูมิธรรม  เนติวิภัชธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายภูวเดช  เร่งเพียร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายภูสิทธิ์ธรณ์  เดชพิสุทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายรชิษ  เดชาปริยวิภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงรศณรรฆ์  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงลลิล  ธีรนรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายลัพธศัพท์  สมบัติบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายวิกรม  พรมีไชย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายวีรวัฑฒก์  เย็น โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายศฐาวิชญ์  สิริจันทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงศริญญา  สิริรักโสภณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายศิรชัช  ธราธารกุลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายศุภกฤษ  วิทยผโลทัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงศุภกัญญา  สิริศุภชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศุภกาญจน์  สิริศุภชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายศุภสิทธิ์  สิริศุภชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสรชา  วิสุทธิชาติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายสรวิชญ์  พิมพ์บุญมา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายสิรวิชญ์  พิเชฐจินดากุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายสิรวิชญ์  เดชชีวะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสิรินิสา  สถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสุนิศา  แพกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงสุวพิชญ์  มาลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายสุวพิชญ์  แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายแสนรัก  วรนุชกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายอชิระ  มหรรณพนที โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอทิตา  ศาสตร์ศศิ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายอภิศรณ์  ปัทมวีพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอศิรวรรณ  ชูติสูตร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอัญญนุช  ชาญภิญโญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายอาชวิน  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอาภัสสรี  เทศไธสง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  อรุณไพโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอุษณีย์  ทรงกิจจานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกมลธิศา  คมปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกฤตภัทร  ผลมาก โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เทพพฤกษา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกันต์กวี  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกันตธีร์  ศรีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกันย์ชวนันท์  จันทะเมนชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รื่นจิตร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โกสินทรจิตต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกิตติพิชญ์  ทองจับ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเกศชฎาภรณ์  วิถี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจารุภัทร  อ้นขำ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายจารุภูมิ  เทพพฤกษา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจิณห์นิภา  สละรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงจินดารัตน์  กุลฉิม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายจิรายุ  แก้วขวัญเพชร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายฉัตรพันธ์  ธัญวุฒิเวทสิริ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชมศิรินทร์  พันธ์พลากรชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชวภร  อริยะจ้อน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายชวัลวิทย์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายชวัลวิทย์  วาริชา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชาลิสา  โจมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงโชติกา  คำจวง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายโชติภณ  สุรินทะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายฐปนรร  มงคลเอกเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงฐพัชร์  เตลียะโชติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายฐิติพันธ์  บุญมาธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณฐกร  เฉพาะตน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณฐภัทร  วงศ์แสง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณฐรัช  ถิ่นทับ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณปภัช  สารเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณพิชญา  สุรเดช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณภัทร  วชิรสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณภัทรารัตน์  รัตนวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัชปภา  นิลน้อย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัฏฐชัย  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิรัตติกานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณัฐนันท์  เธียรวุฒิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐพัชร์  กุศลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายณัฐวรรธน์  ชูติสูตร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐิศา  ธำรงสินถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณิชชา  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณิชภัทร  ขุนอ่อน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณิชมน  ชัยนาภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงดลพร  นาคหนุน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงดาริน  แขน้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายดิศรณ์  ศรีโยม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายทศภัทร์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายทานธรรม  เส็งประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงทิตชญา  จุติวิภาวีกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนกฤต  ช้างนิล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธนกฤต  เสาทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธนกฤต  ไทยรัฐเทวินทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนพนธ์  วงษ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธรรม์ธนัช  วัดศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธราทร  อิ่มอ่อง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธีร์จุฑา  รังสิวรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธีรดา  เรืองนามกิจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธีรทัศน์  ศิริโท โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนงนภัส  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนภสร  รองศรีแย้ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนันท์ณภัส  อัครเดชเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิริยะปราณี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนัม ฮี  ลี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนาราภัทร  ยินดีสุข โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนิรัชพร  อินพุ่ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายบุญณเรศว์  บุญตัน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายบุรินทร์  กุณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงบูชิตา  หอมเสมอ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงบูรญา  กาชู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเบญญาภา  โตจินดา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปณิฐสรา  จึงสมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายปรัตถกรณ์  ทองมีสี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปริญ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายปัณณวิชญ์  ภัทรนิธิไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายปารมี  พงษ์ภุมมา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปารมีย์  ชลไชยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายปิติภัทร  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปุณณภา  อ่วมเกษม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปุณยาพร  ก้อนแพง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ประดิษฐผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพจน์ภัสสรฑ์  พวงลำใย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพรรณธิดา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายพรรษชล  บุญพลอย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพสิษฐ์  รินทร์สิงห์จ้อย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปุณวรรธกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพัทธนันท์  เรืองนก โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิชญาวี  ศิริประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพีรพงศ์  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพุทธิกวิน  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภัททราพร  หาสอน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายภาคิน  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภาคิน  เกตุประยูร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงภูริชญา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภูริวศพล  เมธารัชตกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายยศวริศ  อินตา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงรุ้งริน  ชิน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงลลดา  ฐานัสธนภัทร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวรรณิดา  ชิวค้า โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวรัญกรปรียา  พงธนณัชเมธาพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวรากรณ์  แดงตะนุ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวิภาดา  พรจรูญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวิภาภัทรา  สายอร่าม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวิรัลพัชร  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวิไลรัตน์  โสรัจจตานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวีรภัทร  เพ็ชสภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงแววปราชญ์  ทวีพาณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงศตพร  กนกศิขรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศภัญรัชต์  เสมอวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายศุภธัช  ลุประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายศุภากร  แก้วโภคา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสรวีย์  ปัทมวีพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสาริศา  เสมบัว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสิปาง  สาครรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายสิรภพ  ศรีอุทัยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสิรภัทร  ศิริศักดิ์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายหรรษกร  เตร์ยาซิงห์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายหฤษฎ  จันทรสา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงเหนือน้ำ  ลวสุต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายอดุลย์  วัฒนโกศล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอธิวัฒน์  นิวัฒน์ธิติพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอรรัมภา  ดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอลิสา  ด้วงปันตา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สุขทั้งวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอัญชิสา  ธราธารกุลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอิงค์ญาณิน  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอิงฟ้า  ชิน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายอิทธิกร  ถนอมคุณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอิสรีย์กร  ชลศิริวานิช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงจัญญาพัฒน์  เปลื้องสันเทียะ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายชนันธร  เศรษฐรักษ์ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงญาณินทร์  ภูฆัง โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายธัญเทพ  นวลสุมา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายบรรชาการ  มารศรี โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายวัชรเดช  จอนสำโรง โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงณัฐฐา  พรอิทธิพล โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายธนกฤต  เชียงแทน โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงธัญชนก  นามจุมจัง โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงปรีญารัตน์  แสงส่ง โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.2 คณิต ม.ต้น
282 นายวชิรวิทย์  ปัดถา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายวีรวิทย์  ธนัททรงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นายสวิตต์  พรมนิกร โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงอังชญานันท์  ประวัน โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายชนธีร์  เมินดี โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัทชมนกาญจน์  เฉลิม โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายปุญญพัฒน์  กันทาโส โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงศกลรัตน์  ทองเหลือ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายคุณานนท์  โฉมศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงนภัสสร  เจริญนนทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงโบมิน  คิม โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปุณญิศา  หนูกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพัชริดา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายพีระพัฒน์  มะใบ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญเนรมิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จิตต์อภินันท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอรดา  นิลวดี โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงกัญภร  ทรัพย์สกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกิตติทัต  สุวรรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายชิติพัทธ์  ชลศิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายญาณกร  ประสานภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฐฐิญา  หิรัญญาภรณ์วิชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายตฤณ  สังข์กูล โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงธัญชนก  ปิ่นทองคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนันท์นภัส  จตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงบุญทิชา  โชติกวัฒนา โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายเป็นหนึ่ง  แก่นสน โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพาขวัญ  อุทยานิก โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายภัทรพล  โอเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุชานันท์  ชูจิต โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายอัศวิน  ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ตระกูลพรงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายสุวพิชญ์  วรุตม์ธราพงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงเยาวดี  ดวงดารา โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายณัฐพงศ์  หอมกลั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงธัญกันต์  นุ่มศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงธีรกานต์  ลมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายปัณณธร  ยศศิวเวท โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายสิรวิชญ์  ดำขำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายกรทวี  พลราช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายกฤษณะ  จองถวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกัสสชาณ์  แก้ววงศา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกุลกันยา  ศิลาแยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายจิรภัทร  พูลหวัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายชยากร  ชาญชยานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชลณิชา  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณปภัช  ชุติสุนทรากุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายติณห์ภัทร  มงคลศรีสะอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายตุลธร  จริตพจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายเตชพัฒน์  สิริภัทรกมล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธนกฤต  สานุสันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธนกฤต  อธิมหัทธนบวร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธนคุณ  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธัญพร  โล่สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธิติพงศ์  ผึ่งผาย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธีรดา  ภัทระวโรตม์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนภัทร  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายนัตภูมิ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนันทิตา  บัวโทน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายบัญญวัต  กายทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงเบญญาภา  สีหาบุตโต โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปริชญา  สัตยวงศ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปวรวรรณ  เลิศเบญจมงคล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพระณายล์  ศรีอนันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายพัทธดนย์  เอี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิชจานันท์  ปิติมนตรีกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ส่งศิลป์สอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงภรพันษา  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายภวัต  สุวรรณอำไพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายภาธรธฤต  จงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชินศิริวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงภูริชญา  จิตติวิฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงมธุริน  มธุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงรุจิรา  นิลสีอ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายวรวลัญช์  โอภาสเสถียร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายวรัญญู  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงศรันย์พร  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศศิรดา  ไชยรัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายศุภวิชญ์  มาสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายสรวิชญ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายอภิสิทธิ์  วัฒนะศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายจอมทัพ  ปรัชญกุล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายจอมพล  ปรัชญกุล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายนราธิป  ไมตรีจิต โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงนันท์นภัส  กังวิวรรธน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงอศัลยา  ชินวงศ์วิโรจน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงกมลชนก  สินาโรจน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงจิณณะ  สามไชย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงณัฐภาวี  ซุ่นไล้ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.2 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวธันยารัตน์  บุศย์น้ำเพชร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงศิริรัตน์  สัพพะเลข โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงสาธิดา  ประสานตรี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายอากร  เพ็งสุข โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายกวี  ดีรักษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชมพูนุช  พิบูลย์อนันต์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงลักษมิกร  ศรีสว่าง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงอันนา  ผลวัฒนะ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชลิดา  พรพุทธศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายนภณัฏฐ์  บุญญาวานิชย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงเบญญาภา  ตรังพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายภูมิพัฒน์  วัฒนสุข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายวีรนันท์  อินทรารักษ์สกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายไวกูณฐ์  นันทิวัชรินทร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงอริสา  ผลิตวานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายจิราพิวัฒน์  ชนะรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายณัฐวัฒน์  ยิ่งวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงธัญกร  สุนทรศารทูล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพงศ์ภัทร  วัฒนสุข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพัฒวินท์  องค์วงศ์สกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  วิชัยวงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ลลิตเกียรติกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงรภิญา  ิอินทรพรอุดม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอภิชญา  ผลิตวานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายคุณธรรม  วัฒนศิรางค์ โรงเรียนร่มไม้ ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายคณาธิป  เจนศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนร่มไม้ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกชพรรณ  ยิ่งสุขผล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงกฤติกานต์  รวงผึ้ง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายกฤติพงศ์  เกษดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายกฤษฏ์  บุหรี่ทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงกัญฐณัฐ  แสงอรุณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงจิตตานันท์  ลี้ละไกรวรรณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายเจตนิพิฐ  เอกจิระตระกูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงฉันท์สินี  เลิศเมฆปรีชา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงชญาดา  งามรัตน์ประเสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายชยกร  แสงอังคนาวิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายฐิติวัชร์  ธรรมนิยมกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายณฐกร  แย้มโอษฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงณฐอร  ปันทมา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  กัณหา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงณัตณิชา  พิเชฐจินดากุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายดลฤทธิ์  แสนสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงทิพากร  พวงสมบัติ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายธนชล  ต่วนต่าน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายธนภัทร  อภิชิตพงศ์ชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายธนภัทร  โทนะหงษา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงธัญชนก  คำภักดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุขเจริญโชดดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงธัญพิชชา  เภรตา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนิตย์รดี  ประพันธ์อนุรักษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายนิติพัฒน์  อินตัน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงบัณพร  สวัสดิ์อารีกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงประดุจดาว  ธนทวีรัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายปัณยวัฒน์  คงนาคา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายพชร  ใบดำรงศักดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงพิชชาพร.  นาควิสุทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายพีรพัฒน์  เสรีศุภโภคานนท์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายภัทรพล  ทวีหนุน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงภัทรภร  ศิริโรจนนานนท์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายภาณุพงศ์  รายา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงภาวิตา  คำประสิทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภารื่นณัฐรมย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายรชต  พันธ์พานิช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงรวินทท์นิภา  ดวงสีแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายรัชพล  ชมภูแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงริญญภัสร์  พิริยะกิจการณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงวราลี  นพศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายศิวัช  อนันต์วัฒนสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายศุภวิชญ์  ติยะวานิช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงสรวีย์  วรวุฒิ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยศรีชล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงสุวพาณิภัค  โลหณุต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงอริสรา  บุญมี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายอัครินทร์  เสารยะวิเศษ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงอาภาศรี  จินณวัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงกษมน  เอียการนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายกิตติกวิน  สื่อสวัสดิ์วณิชย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายกิตติพงศ์  ว่าวกลาง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวเกตน์นิภา  ลิ้มภักดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวขวัญดารา  จีนารัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พงศ์ศิลาทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวณัฐนันท์  คงคาลัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายดนุพัฒน์  มากแผ่นทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายธนกร  เทียมเตชากร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายธนกฤต  ถาวงค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายธนเสฏฐ์  บุญคล่องขยัน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงธมน  อรัญคิรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงธิญดา  ภูธนโชคทวี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายธิติภูมิ  แสงงาม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายธีรภัทธ์  เบ็ญจมาศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
462 นายธีรภัทร  ธิติวรโชติ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายนรวัฒน์  ปานสกุณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายนิธิโชติ  นาเวียง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวปริยากร  ทารินทร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายพงศ์ภัค  เจริญวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงพรศิริ  วรรณทวี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายพาสกุล  ช่วยเจริญ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายเมืองเอก  ทาสุคนธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายวรเทพ  บุญสวน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงวรรธนา  บัวชื่น โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายวสุศิวกิจ  แนบบุญ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายศตพัฒน์  เอี๊ยบกงไชย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงศุจิกา  บุญรัตนบัณฑิต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายศุภวัส  กอธวัช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายสรรณ์เพชร  อุ่นเจริญ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายสุรภูมินทร์  อุดรวณิช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงกรวรรณ  วิจิตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายกิตติภณ  ธนาจิรวัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงเกศกนก  โรจนทิมทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงคณัสวรรณ  ซื่อสัตย์วัฒนากุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงจิดาภา  ผดุงศิริกุลชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายจิรัสย์  ถาวร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงชาคริยา  สงวนอินทร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายชินรัตน์  ตระกูลผุดผ่อง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายชุติพงศ์  กุลนิษฐ์วรภัทร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายฌาน  เชื้อชาวนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงฐานิดา  กฤตโยภาส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงฐิตารีย์  ไกรกลาง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณชญาดา  พงษ์ชมพร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัชธร  สุขประเสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เวียง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณัฐญา  ไชยวังราช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายณัฐวรรณธ์  ศรีหาเมฆ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายณัฐวรรธน์  กุศลปสิทธิกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายณัฐวิช  อานมณี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเขียว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณิศชนา  คงตะแบก โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ลิมป์โกมล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงธนัฐศุภา  อุดมมั่นถาวร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธีร์  วิรุฬห์วณิชย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนันท์นภัส  นามเต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายนันทพงศ์  ธนาเธียรเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงบุณณดา  ถิระอัมพรพิชญ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โภคประสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงปณาลี  พรมเทา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปพิชญา  สากล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปวันพัสตร์  สินธุ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปาณิศา  กิจกาญจนกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองสุภาภรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายเปรมอนันต์  ฤทธิชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพรรษชล  พรมวงค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพัณฑิรา  ทัพรัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพิชชาพรรณ  นาควิสุทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ติยะสุทธิพันธุ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยกิตติภรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงภรภัทร  ชัยสมบูรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายภัทรดนัย  ธิจันเปียง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภานุมัติ  ห่อวิจิตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายภาสกร  พีรภคพงค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงภาสิตา  ห่อวิจิตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภาสิน  ห่อวิจิตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายเมธาพงศ์  เลิศเสริมสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงลลิตา  นะตะพรม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงลัทธพรรณ  ขอสกุลไพศาล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงวนัชพร  โยคาพร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวนัสสุดา  แซกพุดซา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงวรนิษฐา  พุทธา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงวรัทยา  ตันวงศ์วาล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงวราภรณ์  อำนวยพรสถิตย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายวีรภัทร  ดีชัยยะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายศรัณย์  เชื้อวงษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงศรีกลัยา  ณรงค์ทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงศุภรดา  ศรศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายศุภศิษฎิ์  ปานาพุฒ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงศุภานิช  อนันต์วัฒนสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงสสิธร  สถาวรสมิต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงสาธิกา  พันอ้น โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงสิรินุช  มิตรอารักษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสิริพัชร์  ฤกษ์ถวิล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายสุดเขต  ศิริวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายสุพศิน  เรืองชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชัยสุริยะพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงโสภิตนภา  สุยคำไฮ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายอนันตณัฎฐ์  กิจรังสรรค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายอัครพัชร์  จันทรสุคนธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายโอนีล  สถาวร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปริญญา  เมนะสูต โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายวชิรวิทย์  อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงวรัชยา  ดิษฐ์ปรีชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายองศา  ธีรนรเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุดมพรธนสาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงกันต์ณัฐฐา  อนุทรงศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายพศวีร์  สุทธิธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายภูรินท์  มณีสาคร โรงเรียนศุทธรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม