รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกตัญญู  อัครเสถียรพงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกวินธิดา  มาเมือง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกาญจน์สิตา  พรพันธุ์ตระกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตตินันท์  เต็มจิตร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงขวัญข้าว  เชื้อวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายค้ำคูณ  เกาไศยนันท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายจักรพันธุ์  นาคะพันธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจีรนันท์  พงษ์พาลี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชญาภา  วิลานันท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายชนม์มนัส  สิทธิวัฒนานันท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนาภัส  แก้วปัญญา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชนิกานต์  พิศวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชยาวิชญ์  จอกแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชยุดา  ภูอบเชย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขันแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีภักดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายเดชาวัต  ทองคันชั่ง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายเดโชพล  วิเศษกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธนพนธ์  อุ่นจิตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธารารัตน์  นันทการ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธีรภัธร  อังคะนาวิน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายนฤเบศ  ธรรมปะรา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายนวพรรษ  เณระภูศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายนวรัตน์  ไชยพงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทวิสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงบุษบาวิลิศ  คงภักดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยพันธ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปัณณรัตน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายปัณณวิชญ์  นนทวิชิต โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปัทมพร  อุณหโชติ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปุณยนุช  วรรณฑนะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปูริดา  สุริยะฉาย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายผาติกร  นิยมสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพรปวีณ์  เบ้าประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพรพิมล  ขยันยิ่ง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพรรณวษา  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพลอยณิศา  ชนะพงศ์ธำรงกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายพศุตม์  รัตนเดชกำจาย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิชชาอร  สุขกลัด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิชญธิดา  ตรีรัตน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายพุทธฤทธิ์  นพกวด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภณิตา  นามพฤทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภัคอัปสร  วิทนา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายภัทธนกิจ  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายภัทพล  จันปุ่ม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงมัลลิกา  ใหม่โสภา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงรฏา  ปราบภัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงรัตนธิดา  ดีวัน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงรุ่งพิชญา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงลลิตา  ชัยพันธ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายวรพล  ทิพประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายวิสุธิพงษ์  สุภาวงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงศิรประภา  นพกัณฑ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายศิรวิชญ์  โคมเดือน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายศิวกร  อุทิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายศุภกร  สมมา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ยะประดิษฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงโศจิรัตน์  สิงห์เถื่อน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายสิรภัทร  ศรีเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายสิรวิชช์  สว่างศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายสุพจน์  วงค์กำภู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุพิชญา  วุฒิสาตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอภิชญา  ป้องกัน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอรภิสา  สิงห์ขรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอัญวลิญช์  บรรจงธรรม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอารียา  บุตรดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายอินทัต  อารีรอบ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอุรัสยา  สุขสุเดช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงกรกช  ประภาศิริสุลี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายกฤตเมธ  มณีแดง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกัญญาภัค  วชิรวิทยากร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายกาวิน  ชูวงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกิตติคุณ  บุญวาที โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงเก็จมณี  เสาวกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สายสงวน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงแก่นใจ  สุขทวี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงขวัญแก้ว  แก้วยศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  แหเลิศตระกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายคหบดินทร์  เผือกขาว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายจิติณรงค์  ยะคะเสม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชนกานต์  เทียนปัญจะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชนิดา  สุทธิคุณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชยิสรา  สุขดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงชลวารี  ชลานุเคราะห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายชินพัฒน์  แสนเดช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชุตินันท์  ด้วงพุมมา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงญาณิศา  วงศกำภู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายฐปนรรฒ์  บัวพินธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงฐานัดดา  เพ็ชรประไพ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายฐิติโชติ  สิงหา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วนุ่ม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณฐภัค  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณภัชชา  ถิ่นคำแบ่ง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายณภัทร  วงษ์ปุ่น โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายณภัทร  ศรีรุ่งกาญจน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายณภัทร  สนนำพา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัฏฐาพร  กิตติประทีปเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัฏฐารัฏฐ์  สวัสดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เพ็ญศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฐนภัทร  โหมดเทศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฐนรี  ชุมทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณุภัทรณีย์  แต้มสุพรรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายถิรเดช  ช่วยหาญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายแทนคุณ  กำลังดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธนชาติ  นพเทา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธนพร  ปะละตุ่น โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธนัชญา  สงวนทรัพย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธนัน  นพฤทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธนากร  ทองนุช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธรรมสร  ประภาศิริสุลี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนพรดา  เอกวงศ์ษา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายนพรุจ  เอกวงศ์ษา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนภัสสร  ธรรมมะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนภัสสร  วรวิสัน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนริศรา  ผดุงยาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนริศรา  ศักดาเดช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนลินธารา  ปิ่นทะกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนันทนัช  สนธยางกูร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายนันท์มนัส  ชุมเทพ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนาขวัญ  นามเคน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปนัดดา  เพียรงาน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปรมัตถ์  หมื่นยุทธ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปริวัตน์  อุไรวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปวรปรัชญ์  ชินศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปวริศา  เจริญกิจวนารักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปาณิสา  คชสีห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปิติพัฒน์  ศักดาเยี่ยงยงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเปมิกา  พึ่งเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเปรมภัสสร  จอกแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายพชร  วรรณพิรุณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพนมกร  บุญยะวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพรนภัส  วะบังลับ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพรหมพร  แย้มโคกสูง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพัชรพงษ์  เกียรติปนันท์กูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิชชาพร  สุขกลัด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพิชชาภา  ชมสมบัติ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพิชญากร  ลาพิงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพิชญาพร  มะลิสิงห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพิณฑ์พิชชา  เวียงแสง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประยูรวงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายพุทธิวัฒน์  นพเกตุ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงแพรวา  เกตุมา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายภคพล  โพธิดอกไม้ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงภรภัทร  ยี่เฮง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงภัททิยา  กิ่งงาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภัทรภร  จิตรเสงี่ยม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายภัสกร  วงศ์นิธิกาญจน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงมนัสนันท์  ยะอนันต์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฮวดสุวรรณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงรมณ  พันเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงรสสุคนธ์  สุพรมอินทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงระฟ้า  ศิริถาวรทรัพย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สามเสือ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงวรกานต์  ทิพเวช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวรรณภา  วงษ์ปุ่น โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงวรรณวิภา  ยะรังษี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงวริศรา  ทำนานอก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวัศสยวร  เหลาอำนาจ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายวินทกร  มาลากุลต๊ะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายไวภพ  สืบเสน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศิรภัสสร  เทพมงคล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายศุภวิชญ์  มะลิสิงห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสวภัทร  ทองคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายสิรภพ  บัวเอี่ยม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสุชานันท์  มีมุ่งกิจ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสุตาภัทร  นันทวัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายสุธนัย  เกิดเอี่ยม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสุธินี  บุญรอด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอภิชญา  นัคเรต โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอรรัมภา  ทิพยานนท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอริสรา  วนกิตติวัฒนา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอริสรา  แซงรัมย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงอันนา  ดวงแก้วแสนสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอัมพิกา  นพพวง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเอมิกา  รัตนวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกมลวิช  ฝาเฟี้ยม โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายกฤติโกมล  พิมพวง โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปรือปรัก โรงเรียนวัดธารพูด ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงทิฆัมพร  คชฤทธิ์ โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายธนินทร์นพ  นาจารย์ โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนัทธมน  รอดบำรุง โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงประภัสสร  เจนการ โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปริภาดา  ยะสะวุฒิ โรงเรียนวัดธารพูด ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพอใจ  โกยะมาตย์ โรงเรียนวัดธารพูด ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายเพชร  สิงห์ทอง โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีเกษม โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงอภิญญา  ดรฮี้ โรงเรียนวัดธารพูด ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงกรรณิการ์  สงวิชัย โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายชลกร  แดงดี โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธนกฤต  กุลวสุวุฒิ โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปัญญวัฒ์  พิพัฒน์ศรี โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวชิรวิทย์  ส่องแสงจันทร์ โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุพิชชา  ดรฮี้ โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 วิทย์ประถม