รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกชเมธ  หล้าดวงดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรวรรณ  ขำวิลัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรวรรณ  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตภาส  จันทร์กุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกวิสรา  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติพิชชญ์  เจียรจรูญศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงขวัญจีรา  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายคุณาสิน  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายจิรเมธ  เพียรเงิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจุฑาทิตย์  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ศรีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เศรษฐวิวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชนันณพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชยพล  รุณดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชลธิดา  กินะชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายฌิษณุพงศ์  อภิชนธนโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฐิตินันท์  โสธรกุลโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงฑิมพิกา  จรพินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณฐพัชร์  จันวะโร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณัชนภัทร  พัฒนอุกฤษ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณัชภูมิ  ศานติกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฏฐกร  สุริยวิทยาเวช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐ  ไกรทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐชยา  รามประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐพงษ์  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณิชมน  น้องรัก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณิรัชญา  กัลยานุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายเตชินท์  ศิริภากาศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายแทนบุญ  โฉมยา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธนพร  สามารถ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายธนพล  หนูฉายา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธนัชชา  ตุลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธนัญชนก  ระวิชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธนาพิพัฒน์  อิทธโยภาสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  อิทธิอริยกานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บุนยะริส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายนนธนัท  ศรบัวศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนภัสสร  เกตุเทียนงาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงน้ำใส  ปุณชัยวิลาศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนิลุบล  เดชอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงบงกช  สุวรรณพืช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายปภังกร  กุดทา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายปัณณฑัต  อินทรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปาณิสรา  บรรจงเสนา ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายปุญญพัฒน์  ฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายพงศ์พศิษฐ์  ส่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายพัชรพล  นาคเจือ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิชชาภา  อมมอน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิมชญา  ประดิษแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายพิเศษ  ถึงแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพีร์ชญา  สอนเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายภคพงศ์  ช่อผกา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงภคมณ  แสงอังศุมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงภคมณ  ไทยนิยม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายภัครวรรธน์  พิศิฎฐะศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายภัทร  ภิรมย์ไชย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายภัทรพงศ์  โกเมนทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายภัทรพล  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภัทรภร  ดาราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภัทรวดี  สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายภูริช  ลั่นซ้าย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายเมธาวิน  เทพสาตรา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงรถิรา  สงวนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงรวิภัทร  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงลลิภัทร์  เฉลิมวุฒิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายวชิรวัชร์  จำฟู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายวชิรวิทย์  เล็กใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวณิชชา  จินดาวัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายวริศ  ธรรมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวริศรา  สีเอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวันสิริ  ศรีสาลีกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวิรมณ  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  โอนธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศลิษา  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายศิรฌานนณ์  บุดดา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายศุภวิชญ์กวี  ปิ่นชาญชัยยุทธ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ตันติวัฒนวัลลภ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสุปวีณ์  วงค์กำภู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายอนุยุต  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอภัสสิริญ  ไผทจินดาโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอภิชญา  พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอมรทิพย์  ถึงแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายอัครวัสส์  ไผทจินดาโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายอัครวินท์  ศรีศิริโชคชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายอัมรินทร์  ธรรมสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอารยา  สอนสง่า โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายเอกกร  ท้วมละมูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายเอกณัฏฐ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกมลพร  เอียจะบก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกฤษฎิ์  บัวอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกวินทิพย์  นาคประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สืบขำเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกัญญาภัค  แพทย์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกัญญาวดี  ท้วมเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัณฑรางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกันตพัฒน์  หอณรงค์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกันตภณ  ม่วงพา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกันต์  รื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญไชย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกายณัฏฐ์  ดวงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกุลภรณ์  ราษี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงขวัญชนก  จอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  พ่วงวัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายจัตรินทร์  อินทร์ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจิณวรา  รุ่งพฤกษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจิรภิญญา  ยิ้มวิไล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายจีราวัฒน์  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายฉัตรดนัย  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ลียะวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชนกม์นัณท์  เทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายชนสรณ์  เดชะสา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชยุดา  พลราชม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชัชนันท์  ศรีชุนสิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชาคริยา  เก่งการพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายชาญวิทย์  พหลโยธิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชานนท์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชุฒิพงศ์  บุญหิรัญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายญาณกวี  ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณฐกร  เทวานาครี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณฐอร  หลวงจอก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณณฐ  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณพิชญา  มาศศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณภัทร  สุระเสียง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณภิตา  ทวีวชิรา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณราพงศ์  เรียนชอบ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณฤพร  ใยเผือก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณหฤทัย  คำภาบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัชญ์ชนกภรณ์  สุทธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฏฐกมล  เหล่าพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฏฐ์ปัณพร  เอี่ยมพินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐธิดา  แคล้วคลาด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์เกษม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณัฐพัชร์  มหิทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐมน  ยงยุทธ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฐวัฒน์  ยุทธพิชญเปรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณิชชา  ใหม่เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณิชนันท์  ภูจีระ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายถิรวัฒน์  สิริสัณห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายถิรวัฒน์  อู่วิเชียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายทศพล  ถี่ป้อม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธนกร  คงเสงี่ียมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธนกฤต  รักษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธนญา  ทวีวชิรา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธนภรณ์  กี่ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธนภรณ์  จาระนัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธนวิชญ์  พิมพ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธัญชนก  ศิลปศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  ปริติวิชกานต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธัญวีร์  คดีธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธีรภัทร  คณาสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนงนภัส  สว่างโสภา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนภัสสร  พิลาเปล่า โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนภัสสร  วัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนภารัตน์  รักพวก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนภิสา  วุฒธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนฤมล  สุริยะมี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  โพธิ์อ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ครูเกษตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนันท์นภัส  โกมลเสนาะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายนันทพัฒน์  ชูฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนันทภัค  โคตะมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนันท์มนัส  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายบวรทัต  แขกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปพิชญา  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปรัตถกร  บุญกรอำนวย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปริชญาภัทร  วงษ์หอย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปริพัฒน์  แก้วนำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปวริศ  วงศ์เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปวริศา  ธนูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายปัณณวิชญ์  พรบวรเสถียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายปัณณวิชญ์  เที่ยงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปุณยาพร  สันติยากร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพชร  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพศวีร์  ชุมคง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพัชรพล  ไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพัชรสิรินทร์  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพัทธนันท์  อยู่เป็นสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายพัสกร  ทรงเดช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ตันวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพิชญุตม์  ทองวิจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โยพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิมพ์นลิน  เที่ยงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพีรดา  มณีอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพีรภาว์  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพุทธาวัฒน์  อธิราช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพุทธิชา  แก้วสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เนตรอำพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  พินิจค้า โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงภัทรพร  เกตุมะยูร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรงาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงภิรญา  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภูดิณัฏฐ์  บุญวัชนะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศุภกิจกาญจนา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเมธาพร  จ้อยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายระวีโรจน์  บรรเทิงจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายรังสิมันต์  สังข์นุช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายฤชวี  ชัยสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวชิรญา  พรมมาสุขสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวรณฐ  จอมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายวรภพ  สังข์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายวรภพ  เรืองภักดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายวรรณศักดิ์  วัชรีนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวรวลัญช์  ตอรบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวรวลัญช์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวันรพี  เลิศศลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวาสนา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงวิจิตรา  ยิ้มศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวิภาดา  วนาพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ตันศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายศราวิน  นาดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศศิกัญญ์ญา  ตันสุวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายศิวกร  เมืองพงษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายศุภกร  คงรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศุภรดา  หิรัญรติกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายศุภวิชญ์  แจ่มนภา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสันต์สินี  ชาญสมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุกฤตา  อุชัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุดาพร  สวนมะพลับ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอภิสรา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอรจิรา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอัยรัสยา  ถิรพัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายกันต์พงษ์  โรจน์บวรวิทยา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายกิตต์ชวินทร์  พระพรหม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายกิตติคุณ  บรรจงศิลป์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายกิตติณัฐ  ศักดิ์รังสรรค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงกีรติกุล  ดวงฉ่ำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงเขมจิรา  บัวแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายคณิติน  ยางงาม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายจารุพัฒน์  ทัศนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงจิตรวรรณ  บุญเตี้ย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขล้น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จิราวัฒน์ธนพร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายเจตนิพิฐ  อวยชัย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายชโนตม์  วรรณประเวศ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงชาลีรัตน์  นุชนงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายฐปนวัฒน์  วัฒนจึงโรจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายฐิติวัชร์  ราศรีสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณัชริญา  จันทร์ดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  เขตศรีจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายณัฏฐชัย  ไม้สุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงณัฐชา  อรรถจินดา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายณัฐชานนท์  บุญทรง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณัฐภัสสร  บรรจงปรุ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงดวงขวัญ  บุญช่วย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงตรีธารทอง  ยิ้มพวง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายเตชิต  หาญณรงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายทัชชณัฏฐ์  ตุ่นทิม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายธนพล  ปะสังคะโย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายธนพล  วงษ์นิ่ม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงธนภรณ์  ทวีสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงธนัชพร  แน่นหนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงธนาภา  เกตานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงธัญพร  ทองดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงธัลญาลักษณ์  ท้าวตื้อ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายธีร์ธวัช  จำปาน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายนนทกร  สุขล้น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายนภัทร  แสงสง่าศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายนวพล  แซ่ซื้อ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงนวีนา  ผงชานัน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงนันท์นภัส  วรนุช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสนสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายนันทวัฒน์  บุญสม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีคล้าย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายปภาวิน  จิตตะกาญจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายปรณัฐ  คงจีน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงปริชญา  ปัญจมาตย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงปริยากร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงนวล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายปาณัช  โชติวิทยารัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายพิชชากร  สุขสำราญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิตตาณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เสาประโคน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เพ็งเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ศิรินภารัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายพิวรรณ  แจ่มจรูญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพีรญา  โรจนตัณฑ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายพีรณัฐ  จันระวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพีรดา  ผ่านนิคม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพีรยา  ผ่านนิคม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงพีระญาณ์  โอ่งตั้ว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงมนัสญา  ขมเล็ก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายรพี  จันทร์มณี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงรสิตา  รัตนสิน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายรัชชานนท์  พวศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กองจันดา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงลภัสรดา  สมศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายวงศกร  ชัยโรจนศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายวรัตม์กร  สงวนบุญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงวริษฐา  ศรีมาล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงวันทกานต์  สุขุมาลย์กุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายวัยวัฒน์  สุขบำรุง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายวายุ  จันทรอด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายวีรภัทร  วงษ์ศรีรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงศรันยาพัชร  อรุณกางตา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงศศิพัทธ์  ศิริอำพันธ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายศักดิภัทร  ศักดิ์ศรีวัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายศุภณัฐ  มณีวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงศุภวดี  รำไพกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงสมิตานัน  จันทะศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายสมิทธิ  สุวรรณชาติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงสวัสกรกมล  พุทธเมฆ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงสิตางศุ์  ปราการวิวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายสิรวิชญ์  คุณรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายสุทิวัส  บับภาวัน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสุพิชญา  นวลสง่า โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสุเพชรา  บุษราตระกูล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่เท้า โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายสุวิทย์  สิมศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงอัญชิสา  มายนอก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงอัยดา  หลายประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงอาทิตยา  พฤกษา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอาภาภรณ์  ณ ชาติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายอินทปัญญ์  ป้องเขต โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายเอกณัฏฐ์  อนิวรรตพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงกณิกาญ  ศิวรานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกนกนิภา  เสงี่ยมจิตต์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายกนธี  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกมลพรรณ  พุ่มภักดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกรุณา  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกฤชชาติ  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายกฤชณัท  เดชะองอาจ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายกฤตกร  จัทร์พร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายกฤติน  อธิปัตตานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกฤษยภัทร์  ฤทธิบัณฑิต โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกวิสรา  จุลศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริวัน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฉยไสย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โสพสิน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกันตณัฐ  ปัญญาประเสริฐยิ่ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกันต์ดนัย  นวชาติวงศ์กร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกันตพัฒน์  เจริญลิ้มประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกัลยกร  ยังให้ผล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกาญจนณัฐ  จันทร์แป้น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกานต์พิสุทธิ์  อยู่เล็ก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกิตติพัทน์  เหลืองสุขเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกิตรดา  บุญเพ็ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงขวัญหทัย  ยันตะศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายจตุรเทพ  สุนทรวิภาต โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายจารุพร  ใยชื่น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงจารุพัฒน์  ชนะนิมิตร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณรัตนศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงจิรดา  นุชนงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายจิรภัทร  ยศโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุวรรณโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองตัน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงจีรฌานันท์  ทองอินทา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายจีรพัฒน์  วิริยะไกรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงชญานุตม์  สว่างสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงชนมน  เพชรเหมือน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงชนัญชิดา  เทศเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงชนัญญา  เข็มทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายชยพล  สุขกระโทก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายชลยุทธ์  ภารา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชัญญา  พานิชยิ่ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายชิษณุพงษ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงญาณิศา  รามสันเทียะ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงญาณิศา  ออระเอี่ยม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงฐานิดา  บูรณโกศล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงฐิตาพร  พทักษ์ผล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงฐิติยา  โชคธะราวุฒิ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เลิศอัษฎานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายณชพล  ชูสร้อย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณฐพัชร  คงจีน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณธิดา  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณพินประภา  อังคณาวิศัลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัชชา  สามสี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณัชริญา  เหน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จวงอินทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทรงแสง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัฐฏ์ปาณี  ปัญจอภิญญาณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณัฐยาน์พัชร  ช เมืองใหม่ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณัฐสินี  ไม้สุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณัสม์ธนาถ  วงศ์สุดาลักษณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณิชาดา  ลอยสา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณิชาภา  แสงสว่าง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงเณศรา  แย้มคล้าย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงดลพร  มณีมาศกระจ่างสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายเดชาธร  ศิริศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายเดชาภัค  ศิรินู โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ฮะสุน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายเตชินท์  ยิ้มพานิช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายแทนคุณ  งากิ่ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายแทนคุณ  วังสันต์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธนกร  วงค์กำภู โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธนกฤต  กวีชัยสมบุญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธนกฤต  กันหาเขียว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนกฤต  มะเหศวร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธนพนธ์  โรจนพร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธนภัทร  มั่นน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธนภัทร  โฉมศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประเสริฐพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงธัญชนก  คุ้มภัย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธัญญพร  ด่านนอก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คำศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธัญพร  แก้วนพกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธันย์ชนก  ฮกเทียน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงธิติรัตน์  ลายประดิษฐ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สูญทุกข์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธีร์มณธร  แฝงวัด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนทภัชณัช  กุณคำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนภัสนันท์  พลาชีวะ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายนฤเศรษฐ์  ปรีชา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงนันท์นภัส  อนุสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงเบญญา  สมสุขเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงเบญญาภา  จิตต์รุ่งเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์รัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายปฏิภาณ  แซ่ตั๊น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปทิตตา  อ่อนนวล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปภาวี  เมืองแมน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายประฏิพัชร์  แสงงาม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปราณิสา  ปัดถาวะโร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงปวริศา  ฤกษ์มงคล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปัญญาพร  ศิริงาน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปัญฑิกา  สุขพงษ์ไทย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่อนในเอื้อ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายปัณณธร  ธนะสารสมบัติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปัญญากิตติศัพท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปาณิสรา  ลิ่วประเสริฐพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายปิฏฐวัฒน์  หงษาชาติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายปิยทัศน์  เฉยเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปิยนุช  ใจเพียร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปิยาพัชร  กอโง่ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปิยาอร  กอโง่ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายปีติภัทร  ศรีแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปุญญดา  ศรีอ่อน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายพงศ์พล  ศิริตาหนึง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพงศภัค  แซ่ฝุ่ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพชร  จำเริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพชรพร  วัฒนะโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพนธกร  สัตตบุศย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพรชฎา  กลั่นอ่ำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพรนิชา  จันทร์แจ้ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศิริธร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพรพรรณ  บุญสนอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพรรภิตรา  ฟักทองพรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพรรษปรียา  จันทวงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายพัชรพล  กิจจะอรพิน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพัทธนันท์  เกิดเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายพาทิศ  วนฤทธิเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เนียมผาสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพิชชาภา  บุบผาหอม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิชญธิดา  เสนาวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  อิงควิศาล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพิชยา  สุรสนธิ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายพิชัยยุทธ  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ลานอก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โสประดิษฐ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพิมพ์วิศษา  ม่วงทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายพิสิษฐ์  กกหอม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายพูลสวัสดิ์  แก้วเข้ม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงภคพร  แสนธิวัง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายภควัต  มัญชุไพบูลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงภรันยา  รุ่งรักษาธรรม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายภัทรคุณ  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายภัทรธนกฤต  พลีวัฒนกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงภัทรนารถ  นพเกตุ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายภัทรบดินทร์  จินดา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงภัทรภร  ม่วงแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงภัทรภร  ศัลยกำธร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงภัสสร์นราพร  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริวงค์นาค โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงภาวิดา  เรียมริมมะดัน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงภิลัยลักษณ์  พรหมณา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายภูมิรพีร์  พ่วงขำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงมนต์รวัน  ฉิมเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงเมธาพร  เจริญพร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงยอดลดา  โคตรุฉิน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายโยธิน  ศรีสุพรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายรชต  จันทรักษา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายรพีพัชร  มูลวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงรวินิภา  ทองนาค โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายรัชชานนท์  งามพิง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายราเชนทร์  ชุ่มน้ำค้าง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงรุจิกานต์  บอยรี่ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงลักษินา  โฉมศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดสวาท โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายวชิรวิชญ์  อวยชัย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  สังสีมา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายวรเมธ  ทองจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายวรเมธ  ศรีสุนทร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวรัฎษ์ธยา  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงวรัณย์รัชต์  พิศเพ็ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวรัทยา  ลีฬหรัตนรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวริณฑ์ธิดา  บุญนวม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวิมุตตา  นิ่มเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายศตคุณ  ยิ้มเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงศรัณย์พัชร  อัครพรเดชธนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายศรุต  เลาะซำซู โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงศศิกาญจน์  โชตนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงศศิธร  เตชอัครภิญโญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เปาริกสิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายศิรวิชญ์  ชมชื่น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายศิวกร  ลี้หยง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงศิวรรจน์  น้อยเสวีประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสมัชญา  สุวรรณบุตร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายสรวิชญ์  ป้อมประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสรานีย์  พันธ์หอม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายสิทธา  เหลืองทรัพย์ทวี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายสิรวิชญ์  แตงอ่อน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณแม่่ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสุชานันท์  จ้อยสำเภา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสุณัฏฐา  นครชัย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ลิมปวัฒนะ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายสุปวีณ์  แสนธาตุ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสุภาวิตา  เจตนเสน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสุวีรยา  อุ๋ยหลก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายอดุลยวิทย์  ภิญโญยิ่ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายอติวัชช์  โสทรอุดมทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายอธิบดี  ขุมทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายอธิภัทร  ปะละนัชสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอนงค์รัตน์  นาคำนวน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายอนันชาติ  ทองสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอนันตรา  จันนามวงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอภิชญา  ทับทิมสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอภิชญา  พุทธา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายอภินันท์  นิลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงอรชพร  จันทร์ภักดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอรชพร  ปรีดานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายอรรณาวินทร์  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอรวรา  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอัญกร  พรมนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงอัยยาวัลค์  นิภาวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอัยลดา  ขมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอิสรีย์  ทุนเมือง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายอุดมศักดิ์  คำจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายเอกวิญญ์  สวัสดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ปากหวาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงกัญญ์ณัฐ  ช้างแย้ม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงชมตะวัน  ปาสาณพงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายณัฐกร  ผจญภัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายธนกฤษ  ชุติกุลชนาธิป โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายธนภณ  ชุติกุลชนาธิป โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายธนภัทร  โรจนภานุกร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายธีระพงศ์  เครือสุนทรวานิช โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายปกรณ์  สมบัติใจดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงปวริศา  ไวยสูงธานันท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายพชรพล  วงษ์ทอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงพัชรสิริ  ธรรมวรางกูร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงพิชชาวีร์  ผุกจิต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายรพีคยศ  ไวกัณสุรส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงลภัสกร  นาคนิยม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายวงศ์พัทธ์  วงศ์ศิริรังษี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงวริศรา  รักษ์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงเขมิกา  เจรีย์รัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงจันทรัสม์  ศิริประเสริฐ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายชยธร  ศรีคชา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงปิยกาญจน์  ตันสุวรรณรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงพรนภัส  บูรณะปรีชากุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายพิชิตชัย  สายสุด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงภวิษย์พร  โพธิ์โต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายศราวิน  คุณอนันทวณิช โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงศศิกาญจน์  องค์อักษรศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงศิขฎาญค์  ไวกัณสุรส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายธีรภัทร  ชลารักษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายนภนต์  อุดมผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงบุญญาภา  จิตตะวิกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพชร  ผลสุวรรณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายพรหมพิริยะ  พรหมสาขาฯ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายภาคิณ  ศรีสุนทร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงราชาวดี  เตียงหงษากุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายวรกันต์  วิจิตรไพบูลย์สุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวรพร  พิมพ์อรัญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายสถาพร  เจริญวงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงสิริกร  เถื่อนอาราม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายพธิวัษณ์  น้อมเกล้าอัญชุลี โรงเรียนมารดานฤมล ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายกฤษฎิกร  ฤกขะวุฒิกุล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงจอมขวัญ  อยู่มั่น โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงจิราภา  ธุสาวัน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายณภ้ทร  พิทยานุรักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงธารินทิพย์  ฉลองบุญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงนภัสนันท์  มะลิพันธ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงปาริตา  พุ่มมาลา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพรปวีณ์  ประสมบุญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงมลิวัลย์  เพราะพืช โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงวีริสา  แจ้งศรีสุข โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงสุทธดา  ศุขศิริ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงอภิสรา  ชิตสมบัติ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอริศษรา  เก็บรักษา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกัญญณัฐ  ปาวิลัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประชุม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายจิรณัท  ชีพันดุง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายจิรา  เพี้ยนศรี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงฉัตรชนก  คงเจริญ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงชลธิชา  สมศักดิ์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงชลิดา  โกสินทร์สุข โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายเชื้อเทพ  พิพัฒภานุวิทยา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายณัฏฐากร  เวศวงศ์ษาทิพย์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมอำไพ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายณัฐดนัย  โพธิบุรี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายณัฐปภัสร์  มงคลชนะชัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายติณห์ภัทร  อธินุวัฒน์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายเตชินท์  เลี้ยงพรรัตนะ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายธนพงษ์  ทองมาก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิวะโมกข์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงนลินนภา  ศรีคำ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พระเเก้ววศิน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายปัณณวิชญ์  ประสิทธิ์พานิช โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงปุณย์ชนิตา  ชื่นอุทัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงปุณิกา  ทับเที่ยง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายพชร  ล้ำเลิศ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายพชร  เเพงวาปี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงพรชนก  กระฉอดนอก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายพรรษวุฒิ  ปานเขียว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงพัณณิตา  บุญกว้าง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงพิชชาภา  เหลืองรุ่งวสันต์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงเพ็ชรใส  คงเมือง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงใยบัว  คุ้มคง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายรัชพล  จันทบุตร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงวชิราภรณ์  จอกแก้ว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงวรรณรักษ์  กันธุ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงสตบงกช  เอมโอฐ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กิติพิศาลกุล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จำปาเดช โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายกรวิชญ์  เสียงดัง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงจิราพร  หนูเเก้ว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยเหม่ง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณัฏฐา  สินภักดี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายณัฐชนนท์  รุ่งศิริ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงธนพร  แพลูกอินทร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายธนภัทร  ธรรมารักษ์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธนภัทร  ม่วงศรี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงธนัชพร  แซ่เอี๊ยว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายธีรพัฒน์  เนตรน้อย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงเนติญา  แย้มโสพิศ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายปรมัตถ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายพลพรรธน์  กุลศรี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองสกุล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพิมมาดา  วรรณสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงมาริสา  ศรีขาว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงรตนพร  พิริยะ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายวัชรากร  จันทรเดช โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายวุฒิชัย  บุตราช โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายศุภากร  สุคนธฉายา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายสถาพร  ธนะสารสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายสิปปวิชญ์  ธิวันดา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายอิงครัต  พิสุทธิชาติ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายเอื้ออารัทธ์  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายชยพัทธ์  ผาคำ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงธนัชญา  เครือจิรายุส์ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ว่องปฏิเวธ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงภรณ์พรรณ  ผาคำ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายภรภัทร  ทัพมงคล โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายภาคิน  กานตพิชาน โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงกัญชนก  เคว้ก โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายณวัฐ  เหรียญทอง โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เจียรวงศ์สกุล โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายนิพิฐพนธ์  วัฒนดิลกวิชช์ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปิยภัทร  โรจนภานุกร โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายพรเทพ  พัฒนยินดี โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พลีวัฒนกุล โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงริษา  เผด็จศึก โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายวรพันธุ์  ทองสกุล โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายณพล  ธนันชัยณกร โรงเรียนเซนต์แอนโทนี ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงเกวลิน  รอดสาด โรงเรียนสกัด 80 ป.5 วิทย์ประถม