รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชลดา  โอภาชาติ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฐิชารัศมิ์  บุญเลี้ยง โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายเตชิน  ศรัทธาบุญ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายนนทกร  บุญเหลือ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนวพร  มาตะโก โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายนิรวิทธ์  ตระกูลมีเมตตา โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปณฺิตา  เตบุญมี โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปาณิศา  วาจาสัตย์ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปิยวรรณ  กิจอนันต์ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปุญญิศา  ธรรมเจริญ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศุภิสรา  รัตนะ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายสินชัย  สุรินทรา โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอภิญญา  สีหะสุทธิ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีนวล โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐสิทธิ์  โพธิรักษ์ โรงเรียนวัดบางสระเก้า ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายธนชาติ  อินพรหม โรงเรียนวัดบางสระเก้า ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายนันทิพัฒน์  ทสามนต์ โรงเรียนวัดบางสระเก้า ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ปิ่นรัส โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงดวงสุรีย์  ศรีนาค โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงบูรภา  ปัญญาใส โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเมียววดี  สายแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวัชรี  ไวทยะชัยวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวิมลรัตน์  วงศ์ดา โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายศรันย์  ปิ่นรัส โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วอยู่ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอารีรัตน์  สีทาหลอด โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเอวิกา  นนทะบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกมลพรรณ  นาคทั่ง โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายกิตติศักดิ์  บ้านเนิน โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงแก้วมณี  วงค์เจริญ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายตุลา  นุต โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กชายนพนัฐ  หอมกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนิรชา  ทองหล่อ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงบัวชมพู  เจือจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงบุญจิรา  ฉายรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงประภาวดี  บุญรังษี โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายปิยะพงษ์  พลีวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงภัทราพร  แก้วนิล โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงวธิดา  พรมบัว โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงวรัชยา  สุริยงคต โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายวายุ  อุส่าห์ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายสิทธินนท์  เหล็กศรี โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสุทธิดา  รักวงษ์แท้ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายสุเมธัส  คำใต้ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงอรดี  แก้วทอง โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายอัครพนธ์  นนทะบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงเคียวหมิง  รม โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปัณฑิตา  จิตบำรุง โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงเปมิกา  สร้อยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงมุทิตา  ขันทอง โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงยลดา  รักษา โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสรัลพร  ภูมิยา โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปัญฑิตา  แสนศรี โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพัชชา  สร้อยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศุภิสรา  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายสิรภัทร  แสนศรี โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงจิตรกัญญา  เตี้ยเพชร โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธีรนันท์  ทวีผล โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวริศรา  พุทธบุรี โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงศศิชา  ไกรนุกูล โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสุภัทรตา  นาท้าว โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณฐกร  เดือนสว่าง โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุ้มพ่วง โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพรธิดา  ยศศิริ โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวิบูนย์ลักษณ์  เซี่ยงโหล โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายสหบดี  จรรยา โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอมรรัตน์  วงษ์สาโรจน์ โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทวีผล โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธนกฤต  สำราญพันธ์ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายธีรสิทธิ์  รุ่งสว่าง โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายปกป้อง  มากสลา โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพลอยบูรพา  พัสดุ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกมลพรรณ  ศรีบุรี โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกัมปนาท  สง่าศรี โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงจิดาภา  จิตรโสม โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจิราภา  สำราญพันธ์ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธีระยุทธ  สัมประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายพัฒธเดช  ขันวงษ์ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงเสาวรส  จิตโสม โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอนุธิดา  จันทบูรณ์ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกรวิชญ์  ไกรทอง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มะโนรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกฤษวรรณ  เชียงลี โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายก้องภพ  ศรีวิรัญ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายก่อศักดิ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาบภิรมย์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายจักรกฤต  ชัยภา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จีนห้วยแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงชนนิดา  สุขสนิด โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายณภัทร  ซิลำ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายดุลยพินิจ  ชมชื่น โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายทินพล  การินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงบุญยานุช  ศรีปราช โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  นุกูลภักดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายพัชรพล  ดาดพารัมย์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพัทธ์ธิดา  การินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพิชชาพร  จัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพิมพร  แก้วพิจิตร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพิราภรณ์  พุทธอุทัย โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายพิสิทธ์  เทง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายพีรพัฒน์  ดาดพารัมย์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายวรภัทร  ไตรวงษ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวริษา  นุกูลภักดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวิกาวี  พลเพียร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายวิษณุ  แก้วชา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายสมรักษ์  หอมเพียร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสุดารัตน์  ผิวงาม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอนัญญา  หันทิพย์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายอนุสรณ์  ไพรดี โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอวัศยา  พะนา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงไอศิรา  เกษแก้วสถาพร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกัญณ์วรา  กาบภิรมย์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวจันทกานต์  นราชัย โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายจิตรทิวา  จันทอง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.1 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวจิรชญา  วิภัชรัตนากร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายชัยมงคล  พ่อพันดร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.1 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวพรธิดา  ราชมนตรี โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวพัชรพร  สามัคคี โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายพีรพัฒน์  สายสุวรรณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.1 คณิต ม.ต้น
120 นางสาววรรเพ็ญ  ภูเขาคำ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวศุภิสรา  ขวัญตัว โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวสิราวรรณ  ปานาตรี โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวสุดารัตน์  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงสุทธิราภรณ์  แคบุตร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชลสาคร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายอนุชา  สนกระโทก โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายอภิเชษฐ์  สุขศิริ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงกนิษฐา  ขุมเงิน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงแก้วกัลยา  รัตนยงค์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงขวัญพิชชา  เสภา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายคุณานนท์  กุลชาติ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงแคทลียา  พลอยพานิชเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิตเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายชัยนรงค์  โพธิสาร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐวดี  เกษแก้วสถาพร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงทิพย์ณภา  ทาอ้น โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนกร  วงษ์สนิท โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนายุต  จันทอง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนฤมล  แน่นอุดร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนันทิชา  ภูสมนึก โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพรรณวิไล  กอขิงกลาง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงเพชรดา  เลิศไพศาลกิจ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงศิริยาพร  จอมคำ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสรชา  รอดเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกานต์ดนัย  เกลี้ยงเกตุ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายธีรภัทร  รอสวัสดิ์ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายนฤนาท  สายยศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายปกรณ์  อินทร์กรณ์ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปภาพินท์  ชมสา โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายภคภัทร  เจริญสุข โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายสุธนัย  ลาวันย์ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอัญชิสา  สิมมา โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงไอยวริญช์  ธีระวิทย์ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกมรมล  สมบุญ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกรกนก  เสือเอ็ง โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกัลยาณี  พลดงนอก โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายเกียรติภูมิ  นพฤทธิ์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายคุณานนท์  ลึกนาดี โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายจิรวัฒน์  มานะกิจกำธร โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายจิราวัฒน์  ประภาตะนันท์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงจุฬามณี  ม่วงคุ้ม โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายชนะชัย  สีทา โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายชนาธิป  เพชรสว่าง โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงชยสิทธิ  บุญศรี โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายชิษณุพงศ์  โพธิตรัส โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงญาณภัทร  น้อยวงษ์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงณัชฌนันท์  เทียนเงิน โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัชญาภา  คุ้มทอง โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชญา  ภัคเลิศพฤทธิ์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายณัฐกร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายณัฐชนนท์  เดฮอระตา โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายณัฐศักดิ์  ทองทัพ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงณัฐิกา  เกตุคุ้ม โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณันธิญา  นิลวัน โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงเด่นนภา  พันธุ์เสนาะ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงตรีชฏา  พิษลา โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายธนทัต  บุตรดี โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายธราธิป  จำปาทิพย์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญศรี โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายนนทกร  ลาภเกิน โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายนฤนาท  ใจสุทธิ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายนันทยศ  เลื่อมศรัทธา โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงนันทรัตน์  พรมโยธา โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงนันทัชพร  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงนิยุตา  หล่อพิจิตร โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงเนตรนภา  จำปาเงิน โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงบุณยวีย์  ช้างแก้ว โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายบุรินทร์  องคต โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายปยุต  เคนหล้า โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงประภัสสร  มาเจริญ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปัญญาทิพย์  สวัสดิ์นะที โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายพัสกร  สีพยา โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพิชญาพร  สุภาพ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพิมลพรรณ  พิริ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพิยดา  เอบประโคน โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงแพรวา  แพงพัน โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงภัคธีมา  แห้วสะอาด โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงภัทรนันท์  การบุญ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายภูมิศกร  ทิพโชติ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงเมธาพร  บุ่งทอง โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายรวิพล  คล้ายหงษ์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายรัชพล  มะลา โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวรรณิดา  แย้มมะลิ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายวริทธิ์ธร  กิจวิจารณ์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายวัชรินทร์  โตชมพู โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายวันชนะชัย  แสงก่ำ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงวันใส  ยุดรัมย์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายวิทวัส  ระดาไสย โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายวีรภัฏ  แฝงธานี โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงศริษา  นวลกลาง โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงศุภสิธร  อรัญโชติ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายสรยุทธ  สมสาบาล โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสโรชา  เพชรฤชัย โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายสิทธิโชค  เมืองคำ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงสุชารัตน์  หลักหาญ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงสุภัสสร  วาอุบล โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายหฤษฎ์ เจมส์  ยัง โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงอริสรา  ตันสุรินทร์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงอรุณรัตน์  แสงเมือง โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงอาทิตยา  ใบศรี โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายอารักษ์  ทองนพคุณ โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายเอกรินทร์  ม่วงงาม โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงไอวริณ  หมื่นสิน โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายกฤติพงศ์  กล่ำศรี โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลบ่อโพธิ์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงเกศินี  ฮะหลี โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวจรรณพร  เสือเอ็ง โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงจันทิมา  หมวกเหล็ก โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวจิรวรรณ  ลึกนาดี โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงจุฑามาศ  โสพันธุ์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงชลิตา  วรรณพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงเชอลิตา  อู่สุวรรณ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงฐิติกานต์  วาปีโก โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทรา โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สวัสดิ์นะที โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
236 นายณรงค์ฤทธิ์  ดาแก้ว โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงณัฐชยา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงณัฐธิดา  เฉลียวฉลาด โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงณัฐวรรณ  หมู่ผึ้ง โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงณิชาภัทร  ผอบสวรรค์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายดัสกรณ์  ทองคง โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงดารารัตน์  หัสคุณ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายธนวัฒน์  โพธิตรัส โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
244 นายธนวัฒน์  ไพรินทร์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงธัญชนก  พุดรักษา โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงธิดารัตน์  สวนผล โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายธีรศักดิ์  ศิริพงษ์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงนภสร  บัวแดง โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์สูงเนิน โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมโยธา โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงนันทพร  ผ่อนปรน โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวนิศานาถ  สิงหพันธุ์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายบัญญวิทธ์  มหิรันณ์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงบุณยนุช  ใจซื่อ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวปภานัน  รามสูตร โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวปรียาภรณ์  องคชื่น โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงปลายรุ้ง  สะรวมรัมย์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
258 นายปัฐยาวัต  เข็มการุณ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงพรณภา  เทพทำ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพรนภัส  รัตนทอง โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพรนภา  เอี่ยมรอด โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวพรรณี  บุญศรี โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงพิจิตรา  เจริญธรรม โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงพิราชรัตน์  แสงก่ำ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงภัทราพร  ทับทิม โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายภูชิต  เนินทอง โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายภูรินทร์  สุวรรณนาคะ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงลักขณา  เนียมประยูร โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวลักษณารีย์  กรประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงวนัสนันท์  จุกกระโทก โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงวรณัน  บุญครอบ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงวรรักษ์  วงศ์พรม โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายวรัญญู  อนุรักษ์ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงวรางคณา  รถไทย โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
275 นายศักดิ์สิทธิ์  บานแย้ม โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวสไรแรน  นุช โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวสลิลทิพย์  ภูภักดี โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นายสิริโชค  ดอนสี โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงสุวิภา  หรั่งกรุ่น โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.1 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวอภิสรา  บุตรดี โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวอุไรพร  ทองฉ่ำ โรงเรียนบ้านตาเรือง ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายสิทธิโชค  กระจ่างศรี โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายอภิกฤช  อรปัญญา โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกนกวรรณ  มูลสาร โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงเกณิกา  วัตมูล โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงชญานี  ตั้งตัว โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายชนันธรณ์  ตะเภาทอง โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงชลดา  ป้องชาติ โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงดาว  บัวลา โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงทอปัด  ธัญญศิริ โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงทิพภารัตน์  วาจาสัตย์ โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงเบญญาภา  วรรณา โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปพิชญา  กมลวิจิตร โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงปิยดา  สำอางค์ โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงพรพิมล  ใจบุญ โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงพิณภัทร  เขื่อนบุญมี โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงมลิตา  กะหมายสม โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงวริศรา  หลักฐาน โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงศิริกาญจน์  สร้อยกลางเมือง โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงสุจิตรา  มั่นจันทึก โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงอริสา  บุญปลอด โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอารีรัตน์  หวานเสนาะ โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม