รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพรรณ  เกษสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลทิพย์  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกมลวิช  นวลศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรกนก  ศักดิ์มั่น โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกรวิชญ์  สมประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤชณัท  สรธัญภูรัชชานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตภาส  สายทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตภาส  เทพธรณี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤติเดช  สุวรรณโชติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกวิสรา  ตรีผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญณัช  สวัสดิภาพ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจียรนัยวงษ์กุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วละมุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญญาภัค  นครชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศิลปะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกันยภร  นามวิเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงการัณยวีร์  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายกิตติภัค  เตชะรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกิตติมศักดิ์  ทองดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกิตติมา  ขวัญเมือง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีบูรณะธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเกสรา  ชัยสมบูรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายเกียรตินิธิกร  พึ่งพระพร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเขมจีรัศย์  วิสุทธาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายคณพศ  ธนบุญรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายคณินทร์  ราชสิงโห โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายคณิศร  แก้วค้ำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายคุณัชญ์  โชติประดา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายคุณากร  ง่วนพริ้ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายฆัฏนากร  ทวยจัด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายจันทรวัทน์  วงศ์ไพรกรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงจิดาภา  เรือนแสน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายจิตติพัฒน์  วิลัยวาศ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจิตรมนัส  ข้องเกี่ยวพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายจิรโชติ  แสนสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายจิรทีปต์  รัศมีอัมพร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายจิรวัฒน์  โกศล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิรัชญา  บ้านไร่ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงจิรัชญา  เวชานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทะชารี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชญาณิศา  พุ่มเล่ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชนมน  ประคองทรัพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายชัยภัทร  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายชาตรี  ติราภิบาล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชิชญา  เทียนประชา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชิดชนก  น้อยทรัพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายชินทัน  ภักดีชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายชินนรงค์  สุธาโร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญทา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายชิษณุพงศ์  ไกรนิวรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชุติมา  ใจเที่ยง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงโชษิตา  กิรติภัทรนันท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงญาธิดา  มณีรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงฎาร์นินทร์  สุขสวาสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายฐากฤช  กิจกาญจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงฐิติชกานต์  สวัสดิกาญจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายฐิติพงษ์  คำภาพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงฐิติวรดา  ม่วงสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณชสร  คลองคต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายณฐนน  คล้ายขาว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายณฐพงศ์  ทองทา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายณฐภัทร  พุ่มผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณฐมณ  ชวาลชุติมา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายณณณ  ปรางจันทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายณดล  ถกลชัยศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัชชา  ชวนฤทัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัชชา  วจีสุนทร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุ้มบุญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายณัฐชนน  ลิ้มตระกูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐชยา  อินทร์คำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฐณัณ  คำรังษี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำตัน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เอี่ยมประภาศ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายณัฐธัญ  มุทาพร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาวไชย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชำนาญชล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฐนันท์  มั่นภักดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายณัฐพนธ์  แก้วสีม่วง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณิชกานต์  สุติยาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณิชภัทร  รื่นรมย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณิชานันท์  นามสา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณิรดา  รุ่งอร่ามศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงดวงหทัย  เตโช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายดิรินทรธรณ์  บัวเกิด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายเดชาธร  ไทยทักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายแดนตรัย  ใจจ้อง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  แพงมณี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายติณห์ภัทร  ตันติวิศวกรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายเตวิช  ตรีกลาง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายทรงภูมิ  กองแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายทัศนัย  พื้นผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายแทนคุณ  ชุมพล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายธนเดช  อยู่เจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายธนธรณ์  ทับบำรุง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายธนพล  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายธนภูมิ  เอกปัจชา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายธนสิษฐ์  ภุมรากูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงธนัญชนก  อุ่นบุญเรือง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายธนาณัติ  คนอยู่ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธิญากรณ์  สิทธิคุณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายธิติพันธ์  ตั้งศิริเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายธีภพ  สอดสี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงนนทกร  แก้วสอนดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายนนทยศ  ธุมะลิ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายนพลักษณ์  หอมสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนพัชนันต์  เดิมสมบูรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนภัสนันท์  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มาอินทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนภินทร์พิชญ์  พันธ์คำเกิด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงนรี  กิจจารักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายนฤเบศวร์  เริงฤทธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายนัฐพัชร์  วีระธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงนันท์นภัส  สมตระกูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนันทัชพร  เชิงสมอ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนิชนิภา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายนิธิณัฏฐ์  ขอจุลซ้วน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงนิภารัตน์  แซ่โง้ว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงนิรัชชานันท์  สิงห์ทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายนิรัชชุณห์  อรัมสัจจากูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายบดีภัค  กีรติพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายบวรธรรม  บุญเรือง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงบัณฑิตา  คชเชนทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญมี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปณาลี  พฤกษานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายปภพ  เลขสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปราณปรียา  ธีรสรรเพชญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายปริญ  เทียนศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายปริยวิศว์  ผลพฤกษา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายปวินทร์  คงขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปวีณ์กร  ธานินทร์ปฐมรัฐ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายปวีณวัชร์  เดชพร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายปัณณพงศ์  คีรีเขต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายปัณณวิชญ์  นภาโชติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุทธิสาคร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปาณรวินท์  วิทยวินิต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปาณิสรา  ชินรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปาณิสรา  สิริวรกาญจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปานหทัยชนก  สายยศ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายปุญญพัฒน์  วงค์แหลมสิงห์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปุณณภา  เถาธรรมพิทักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงปุณยาพร  โพธา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงโปรดปราน  คชาบาล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายพงศ์ปณต  ปราบโจร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายพชร  มาระวัง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายพชร  แสงเพ็ชร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายพชรพล  พุทธลา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพรรณรมณ  ตั้งสัจจะกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพรรวินท์  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพรลภัส  เกียรติหิรัญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพลอยลดา  โรจน์พิโรดม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายพศิน  แตงหอม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายพสธร  ชื่นบาน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายพอเพียง  มงคลชัยประทีป โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพัชรกมล  หาญหมื่น โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพัณณิล  ถนอมศักดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตรัยศิริเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพาขวัญ  อุทัยเสวก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพิชชากร  บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงพิชชาพร  คุ้มรอด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงพิชชาภา  เกษสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สหพัฒนา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพิมพ์นารา  อิทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพีรญา  เพชลีฬหะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพีรดา  โชติวัชรานุรักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพีรยา  เอกระ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายพีระวัฒน์  ศรีทองคำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงเพชรน้ำผึ้ง  ชัยกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงเพ็ญนรินทร์  งามมี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายภควัต  เวชโชติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายภัควัฒน์  ภุมรากูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายภัคศรัณย์  ธนัทอนันตกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายภัทรกร  อำมะรึก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายภัทรทร  เตชะนาทักษิณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายภัทรพล  นนท์นภาพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายภาคิน  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงภูริชญา  พงษ์เจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายภูรินทร์  กัลยา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายภูวดิท  นิจกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายภูวิสิษฏ์  วุฒิ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายมนัสวิน  เมืองทะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงมินตรา  กิ่งแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงเมธาพร  ปัดทุม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายรณเรศณ์  พิทักษา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงรมิตา  เจริญสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงรักษชล  สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เตโช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงลฎาภา  วงศ์บุญหนัก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายวชิรวิชญ์  ขยัน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายวชิรวิชญ์  นุกูลกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายวชิรวิชญ์  พลยางนอก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงวรรณพักตร์สร  กรณ์เจริญการ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายวรวุฒิ  อินสำอางค์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายวรเวช  ไขแสง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงวรันธร  เอื้อพุทธจรรยา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวรัมพร  เพชรคง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงวริศรา  กิติทัศน์เศรณี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวริศรา  ซังเอียด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายวสันต์พรรษ  รัตนพลาไชย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงวารารี  สุขสำราญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายวิชยานนท์  วรรณธราดล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงวิรชา  พฤกษานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวิวลดา  เศรษฐเมือง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงวีรดา  บุญโกย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายวีรภัทร  กิติทัศน์เศรณี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายวีรวิชญ์  โพธิ์ชัยเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงศวิตา  ปริญโญกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงศศิลดา  วิเชียรทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายศักดินนท์  เผือกทองคำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายศักดิ์ระภีร์  พัฒนศักดา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงศิรดา  ตันแผ้ว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายศิวกร  กิ่งมณี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงศุฑิกาญจน์  วิสุทธิสิงห์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายศุภกิตติ์  พรมจันทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายศุภัช  กุลดำรงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงศุภาภิชญ์  สะอาด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสโรชา  นิลฉวี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงสาริศา  พันธษา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงสาริศา  เทียมเงิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงสิรีธร  มาเทพ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงสุธาสินี  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงสุพิชฌาน์  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายสุรธัช  บรรเทาวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงอชิรญา  เพิ่มสมบูรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายอชิระ  สนั่นวงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายอภิภู  บุปผเวส โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายอภิวิชญ์  ชูพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายอมรภุต  ไหลอ่อน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงอลิชฌาย์  สันตะพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงอัครนิจ  โกฏิปภา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอังค์วรา  บุญเกตุ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายอัฑฒ์  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายอาชวิน  งามชื่น โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายอาชวิน  เตชธเนศวร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงอาทิตสมา  กิจจานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงอิสรีย์  สิงห์โต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกัญญพัชร  มณีเวศย์วโรดม โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวกัญญาณัฐ  หนูเล็ก โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกัลยา  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงชุติมา  สิงห์น้อย โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงโชติกา  ผ่องวรรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงโชติกา  สุขาชีวะ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายฐนกรรญฐ์  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายฐนศรรญย์  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวณัฐภัสสร  สงวนทรัพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายดนย์  สุติยาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
247 นายดิฐภัทร  ภู่เงิน โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวทิพย์อาภรณ์  สินสกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายธนณัฐ  ยืนยง โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงธนภรณ์  พิศวง โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงธนมน  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นายนภัสรพี  อภัย โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงนภารัตน์  ผลพฤกษา โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวนิชาภา  วัฒนอังกูร โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงนิภาภัทร  ยลสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวปรวัน  พรชัยจันทร์เพ็ญ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงปัญจน์สิริ  ขูดแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
258 นายเปรมากร  อนันต์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวพรพิมนต์  ชาญอนุวัตร โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพรหมพร  พรหมศร โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายพลวัฒน์  ธีราทรง โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวพิมพ์อร  เอี่ยมเอกสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงเพชรชมพู  คมกล้า โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภัทรกร  จันทรธรรมชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นายภูเบศ  วนิชย์ถนอม โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นายภูริพรรดิ์  กระต่ายทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงมัณฑนา  เหมือนกลัด โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงมัลลิกา  มาลาทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวรวิสรา  พานิชผล โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงรุจิรดา  เจริญผล โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงลสิชญา  สิงห์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงวณิชวรรณ  นนท์แสงโรจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงวิชญาพร  พรงาม โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงอริสรา  สายทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายอักขะกุณ  วสุพิพัฒ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงอัฐภิญญา  คุณาเกื้อ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงเอรดา  วงษ์ละมัย โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายกนกพล  มนูญธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกรรวี  แสงจันทึก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายกฤตเมธ  บัวเกิด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกฤติพัฒน์  อุสนีย์ ณ อยุธยา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกวินธิดา  บุญการี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พวงบุญชุ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกัญญานัฐ  งาเจือ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกัญญาภัค  ระวิเวช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกัญพัชญ์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกายสิทธิ์  สายสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกิตติพัฒน์  พลเยี่ยม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ดวงราษี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงขวัญจิรา  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงขวัญพิชชา  พงศ์ศักดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจิดาภา  จีนสุขแสง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายจิตติกวิณ  สุขเหลือ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชญาชล  นามณรงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงชญานิน  วงษ์วาร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงชนากานต์  นิลสิทธานุเคราะห์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงชัชชาพรรณ์  รุ่งศิริยืนยง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงชัญญา  ถิระพัฒน์กุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงชาลิตา  ผิวขำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงชาลิสา  ช่วยบุญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงโชติรส  ธรรมจริยา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงญาณิศา  คำเพ็ชร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงญาดา  วรรณสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงฐิดาภา  ภุมรินทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงฐิตารีย์  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงฐิติภัทร  ประหยัดจิตร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณฐอร  ธรรมะสนอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณพัทร  อ่อนแสง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายณัชช์พฤกษ์  เกียรติอาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัชชา  พรงาม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พลคิด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฐกานต์  กิตติเรืองทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายณัฐชนน  พรพานิช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณัฐชยา  ปานดำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัฐฐิญา  เจนการ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดาวไสว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายณัฐสิทธิ์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณิชกมล  เห็มกัณฑ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณิชานันท์  บุญเกตุ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณิชาภา  อักษรศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายเด็กชายชนะภัสร์  อภัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายเดชาโชติ  สวัสดิกาญจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงตระการตา  พัชรจุฑานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายเตชิต  สุริยวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายถิรธวัช  น้อยสง่า โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายทักษิพงศ์  วิสุทธาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ฟูคณะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายแทนคุญ  จันทบูรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายแทนคุณ  บุตรจันทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธนกฤต  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธนภัทร  พิมพ์โพนทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธนัทภัทร  เจริญพร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธรรมชาติ  คูหาหาญจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธัชพล  ประกอบกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธัญกิตติ์  แสงสว่าง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธัญญธรณ์  วิทยศักดิ์พันธุ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธัญญ์ธิชา  บุญราช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โพธิหัง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เกษมจิรพาณิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงธันญาพร  วระสิงห์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงธันณ์ญา  วิเวโก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายธันวา  ชูจิตต์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธันวา  สุทธิโรจน์รักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธาดา  มณีรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธารา  ผู้มีธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธิชาพร  ช่อชู โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธีรภัทร  นนท์นภาพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธีรภัทร  สุพันธุ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนงนภัส  ลิ้นทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายนนทพัทธ์  จิตต์ช่วย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนภสร  สว่างรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีท่าไฮ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนวพร  สัตยาภูมิ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายนวิน  วงศ์ภูมี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปากกล้า โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายนิบุณ  เจริญยศ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงเบญญาภา  ผลพุฒ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายปฏิภาณ  โชติธรรมจักร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปทิตตา  สุขศิริวรานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปพิชญา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปภาวดี  เสาวรส โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายประพัศพงศ์  เสนาะศัพท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปราณปรียา  บำรุงศิลป์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต  อ่อนนาน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายปัณฑา  สุขแสนสำราญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปาณิสรา  พลอยฉัตร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปารดา  ศรนุรักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายปิยะพัทธ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปุญญารัศมิ์  วรัญญูรัตนะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปุณณภา  วรัญญูรัตนะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปุณยวีร์  แก้วขาว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปุณิกา  ยอดอานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปุณิกา  โพธิ์เกิด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายปุริมปรัชญ์  ศีลสังวรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เกษอุบล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงเปรมหทัยชนก  สายยศ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพงศภัค  จันทร์นิเวศน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพชรธิดา  คงรอต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายพลกฤต  บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพลวัฒน์  ธนทัตธาดา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพลอยนิตา  รสฟุ้ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายพัชร  ฐาปนาชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพัทธนันท์  สง่าแสง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพิชชาภา  ชีพสมุทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพิชชาวรรณ  พรคต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพิชญาภา  ขอบเขต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพิชญุตม์  โชคมิ่งขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพิมพ์ยดา  ศรีชัยวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  ผิวโพนม่วง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายพิโมกข์  แทนนิกร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพีรวิชญ์  เพชรหลาย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงแพรพรพรรณ  สุขสัมพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงแพรวพรรณ  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงฟ้าใส  พุทธิพร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายภวิศ  ศิริพัฒนกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงภัควลัญช์  อิชยาวณิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงภัทธิรา  หอมสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายภัทรกร  บุญล้อม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายภัทรพล  เขียวผึ้ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายภัทรพล  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภัทรภร  วัชรโชติโกมล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภัทรศยา  สุนากร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายภาคิน  ประสิทธิ์นราพันธุ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภานุรุจ  เชาวรานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายภาม  พานิชผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงภาวิดา  มิตรประทาน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงภิรมณ์นารถ  วีระธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายภูทิพัฒน์  ชัยชนะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายภูริยชญ์  กุลชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงมุฑิตา  ล้วนดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายเมธาวินท์  นาคแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายรชต  ตรีเพียร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงรักษ์สกุล  ชูรักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายรักษา  เรืองจรูญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงรัชชาภา  บ้านเนิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายรัฐธีร์  ปัญจศรีสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงรุจิภา  คู่คิด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายรุจิภาส  ประสพสิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงลภัสรดา  หาญเหี้ยม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงลักขิณา  เจริญพร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงลิชานันณ์  นาขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายเลิศวรรธน์  สิทธิเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายวชิรวิชญ์  แสงสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายวรพล  เนมขุนทด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงวรรณกมล  วุฒิชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงวรารัศมิ์  ตันติยานุภาพร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงวริมน  วนสิริสกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงวริศรา  คำภู โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวริศา  ใจสุทธิ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายวัชระพงษ์  คำผัน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวาวี  พุ่มวิเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงวาศินี  ซังเอียด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายวิชญ์ธรรม  ฟูเฟื่อง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายวิชญ์  สนั่นเกียรติเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายวิริทธิ์พล  อภิธรรมภูษิต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายวิวิธภวินท์  พาเที่ยง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวีร์สุดา  ประกอบกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายศรัล  พลาศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงศศิภา  ภูมิพื้นผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงศิรภัสสร  กุหลาบ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศิรัญญา  นาขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายศุภกฤต  นิยมวานิช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายศุภณัฐ  อยู่สุขศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายสรรเสริญ  ศรีหาตา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายสรวิชญ์  นกสว่าง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายสรศักดิ์  เรืองเวชติวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสิญานันทน์  ผจงเสาวภาคย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายสิรภพ  เพชรสิริ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสิรภัทร  วงเวียน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสิริกร  แสนทอน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงนภา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสุพิชฌาน์  ประถม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสุพิฌชญา  บุญมี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสุภัชชานันท์  วงสกด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสุมัจฉา  จุ้ยทองคำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุรภา  มงคลรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสุรัมภา  อนามพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายสุวิจักขณ์  ศรีทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เปรมกมล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอณัญญาดา  คุ้มปั้น โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายอธิพัฒน์  โพธิโชติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอมลรดา  มงคลพาณิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายอรรถพงษ์  เรืองเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอัครณคร  พูลศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอัญชิษา  สายทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายอัมรินทร์  สร้อยเงิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายอินทร์ทัช  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายอิศเรศ  รัตนสร้อย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอิสรีย์  รุ่งสาย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายกริน  ศุภกังวาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายกฤษฏิพน  ตุลานนท์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายกันตพัฒน์  ดำศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงขวัญจิรา  ร่มศรีทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายฆนวันต์  โกยทา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายจิรพัส  ภูมิพื้นผล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงชนกนันท์  อภิญญากุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงชนาภา  นามประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงชมพูนุช  เย็นเจริญสุขใส โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายชีวธันย์  ดิษฐภิญโญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายฐิติพันธ์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายณฐกร  ศรีสิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายณัฐกฤษฎิ์  เทียนศรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงณิชาภา  รัตนภูผา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายทวีวิทย์  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายธนกร  หลวงสนาม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายธนวิน  กันทรวิชัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีจันทรอารี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงนันทนัช  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายนิชคุณ  เกษสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงบุญยวีร์  ผลละออ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงปภาวี  ถึงสุข โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายปัณณธร  ศรีจันทรอารี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายพชร  กิจจานนท์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงพชรชนก  โตเทศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายพลภัทร  บำรุงธรรม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงพัชราภา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายพิชญา  มานนท์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ปฏิสังข์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรัทธาบุญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายพุฒิธร  พุทพอย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายภวรัญรักษ์  โกวิกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงภัททิยา  กระจ่างศรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายภิสรรค์รัฐ  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
508 เด็กชายภีมพล  ชิงชนะ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายภูมิพัฒน์  ล้อเธียรประทาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายเมธาวี  โถแก้ว โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายวราพันธ์ุ  รัตนเชิดชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายวัชร  วัชรพิชิตชัย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงสกุลตลา  เกษสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงสมิตา  จงชิต โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงสมิตา  มั่นนรกิจ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงสวรส  พงษ์พูล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงสิระกา  กอร์ปไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายสุภเวช  สินธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงกฤษดาวรรณ  ฉวีวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายกล้าตะวัน  อุเทน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกันยาวีร์  กลิ่นขจร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงเขมจิรา  คล่องขยัน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงฉัตรปวีร์  สุขสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายชนกันต์  สีสด โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายชนาธิป  ฟรานส ระหุล แฟบบรี่ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายชนาเมธ  จัตุกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงชยาภา  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายชวัลวิทย์  โพธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงชุติรดา  ซึงถาวร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงฐิกุลกรณ์  ศิริการ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายฐิติกร  รัตนมณฑ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงฐิติวรยา  ฐิติพัฒนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายณชพล  เดชกำแหง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงณัชชา  แก้ววันทา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายณัฐเดชน์  ชลสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์เรียง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายณัฐนันท์  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายณัฐพัชร์  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายณัฐรัฐ  นามบุรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายเตวิช  เปี่ยมวิทยาคุณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงทักษอร  สรณะ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายทัตภูมิ  ตาตะคุ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธชธร  ใบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธนกฤต  ชลธารกัมปนาท โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธนดล  สุขนาคกิจ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายธนภัทร  โชคชัย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงธนัชชา  นักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายธนัญภัทร์  เต็มศิริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงธมลวรรณ  โธวริส โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธรรมปพน  สุดแสวง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงธรรมิกา  พยัคฆสังข์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธีรพัชร์  สิทธิโชติฐิติคุณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายธีรภัทร  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธีรวัฒน์  ธารพุฒ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายนภัทร  แก้วกำเนิด โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนภัส  วังศรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายนฤเศรษฐ์  สุวรรณรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลผาย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายนัสเตชินท์  คำมิทัน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายนิลล์ณภัทร  เธียรวรโชค โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองบาง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงบุณยวีร์  ศรีคงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงบุรัสกร  คำนันท์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงปภิณทิพย์  กิจพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายปวริศร์  พึ่งแพง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายปวรุตม์  สรณะ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงปวีณ์ริศา  ชินอุดมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  กิตติธาดา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพนิตสิรี  จิโรจน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพริมา  ลือชาชาญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพศิน  ธีรชียธัญญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพสิษฐ์  คติทองเอก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายพสุสิทธิ์  วรรณชมภู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพัณณิตา  ไชยเผือก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพันธ์ประภา  โพธิเกษม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายพัสกวิน  เสาวนา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพิชญา  กันทรวิชัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพิชญาภา  แพงาม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ม่วงหวาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายพีรวิชญ์  เจตน์มงคล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงเพ็ญทิพภัทร  ชวนะ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายภคดล  ภักคีรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายภคนนท์  สุดแสวง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงภคพร  แจ้งอรุณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายภัทรดนัย  อุดมเลิศวนสิน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงภัทราพร  แสงอุไร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงภาวิศา  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายภิรมณ์ชัย  ประสาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภูมินทร์  สิงห์ครุธ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายภูริพัฒณ์  ชูสุข โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงมนพัทธ์  บุพโต โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายมหาศาล  มนูสุข โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงมัณฑนา  บุญฐี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายเมธาศิษฐ์  ชนะไชยชุติภัทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายยงกฤต  โภคัยจิรภัส โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายยุทธวีร์  นาคทิพย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงรัฐศญาณ์  กอบสุข โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงลภัสลดา  โกฏิปภา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงวรกัญญา  วรพิทย์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงวริศรา  พูลเงิน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายวัทธิกร  อุทุมพร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายวิชญะ  อยู่พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงวิฑิตภาพร  ออสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายศตวรรษ  อรัญญกานนท์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายสมชาติ  กลิ่นสุนทร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงสัตตบุษย์  เอี่ยมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายสายฟ้า  ทันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายสิปปภาส  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงสุนภา  จันทราวรกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงอชิรญา  วชิรหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายอธิป  ศรีพญา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายอริย์ธัช  วชิรหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายอาบรูบาก้า  เดียคีเต้ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงเอชลี่   ซินถง วอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายเอเชอร์  เซียง ยี วอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายฮาร์วี่ เซน  แอตตาบัน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายพุฒิเมธ  นพกูลวงศ์ โรงเรียนบุญสมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม