รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรชนก  ชาสังข์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกวินตรา  ศรีธร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกานต์ณิชา  แจ่มประแดง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกานต์สุดา  โคตรวงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติภูมิ  ชาติพหล โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ดีนัก โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงขวัญลดา  มีเทพ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจันทิมา  ทองธรรมชาติ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิณัฐตา  ชัยปลื้ม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจิดาภา  เพียนาวรรณ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ก่อศิลป์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐฐชา  เจียจินดา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายณัฐพล  รุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายนวพล  แสนคำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายนันธกานต์  หล่ายบุญ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายปิติพัทธ์  คำภา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพฤกษา  เยาว์ไทยสง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายพิสิษฐ์  เลิศดำรงสกุล โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กันหาเรียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายภัทรพล  ภูมิคอนสาร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายรัชต์พล  ต่อศรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวิลัยพร  หลอดอาสา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายวุฒิภัทร  พรมเอี่ยม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีชัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายสิรวิชญ์  พอนแจ้ง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอคัมศิริ  วัฒภัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอริยพร  คำสน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอรุโณทัย  นราทร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายกฤติเดช  สมพิมพ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกัญญพัชร  ขวัญนำโชค โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สามิิตร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกัลญาณี  วิเชียร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกิดบำรุง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกิติลักษณ์  ปลัดจ่า โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจงามกุล โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายขุนพล  โพธิ์หล้า โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงจรรยาพร  ศักดาราช โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจารุวรรณ  ลามแก้ว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงจิรวดี  แก่นผกา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายชินวุฒิ  ทาขุลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายฐิติวัฒน์  ศิลา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงณัฏฐาศิริ  น้อมธรรม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัฐฐิดา  ปลื้มสุด โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชำนาญจิต โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณัฐธิดา  จุลนันท์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายธีรภัทร  มะปะเต โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธีรวัฒ  พุ่มฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนิภารัตน์  เดชรักษา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงบุษราคัม  พลชัยมาตร์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงประภัสรา  สีมาชัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงประภัสศร  มูลสาร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขบุญมา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพิมรภัทร  อาจวงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพีรดา  สงพัฒน์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายภูมิอินทร์  อินพินิจ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายภูริทัต  มีเทพ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงรสทร  ศรีมหาพรม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เทสีรัตน์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงวรรณิกา  บุญซ้อน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงวรัญญา  สอนชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศศิรัญญา  บู่คำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงสุชาตา  สิงห์ขวา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสุพรรษา  ศักดาราช โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุภาพร  กองพรมฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายสุริยา  บุญโนนเเต้ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอนุธิดา  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอรอุมา  เที้งสันเที๊ยะ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงอลิสรา  สมสงวนสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงอาภัสรา  น้อยสมวงค์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงไอลดา  มีเทพ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายกมลวัฒน์  ทุมแก้ว โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายจิรภัทร  ธาตุบุรมย์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงจิรัชญา  บุตรศิริ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายจิรัฎฐ์  พีระกมลโรจน์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฐชยา  อินทรา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนัทธนันท์  จงโยธา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายเปื่ยมบุญ  ชวดไชย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ปะกังลำภู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงพันธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายรติวรรธน์  แสนจันทร์ฮาม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงระพีพรรณ  เรืองศรี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายวรภพ  ช่างทองที โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายสุรพร  จันทะแจ่ม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายอดิเทพ  หมอนใหม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอุษณีย์  หมอนใหม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกนกนุช  เจริญคุณ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงจรรยพร  ปัญญาพัฒนานนท์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจิรภิญญา  พรมสินธุ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายจีปภัษ  วิชาธรรม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงช่อลดา  นนทะโคตร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฐชานันท์  กุลโฮง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณัทนิษฐ์  เรืองอร่าม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธนกร  แก้วเวียง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธัญชนก  ทัพซ้าย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนฤพร  วรวัตร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพรรณรัตน์  คิดถูก โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายภัทรพล  สาระพันธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงรุจิดา  กาสา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศาริณี  แสงใส โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงอลิเซีย  กรีน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงขนิษฐา  ธาตุบุรมย์ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงดวงหทัย  นครศรี โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธมนวรรณ  เครือบุดดา โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงเบญญาภา  เทมวงษ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงภัทรวดี  วัดเวียงคำ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงภานุมาศ  น้อยเมือง โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ราชาวงษ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศุภกานต์  อภิวงศ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงศุภลักษณ์  บาลยอ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอาริศรา  คำดอนหัน โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธิดาวัลย์  บุญกุศล โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายภิพัฒน์  กัณหาพิมพ์ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดาวาด โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงศศินันท์  ปริเตนัง โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสุพัทตรา  ปัญญาสุโต โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสุภัสสร  มานิตย์นารถ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายอนุชา  สิมนาคำ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยภักดี โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินทรวิชา โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงแคทลียา  ทองผา โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอริสา  สนเค โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงธิดาพร  บุญมานาง โรงเรียนบ้านขนวน ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายพงศธร  เหลืองคำ โรงเรียนบ้านขนวน ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวรัชยา  หมุนสี โรงเรียนบ้านขนวน ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกนกภรณ์  วงค์ละคร โรงเรียนบ้านขนวน ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนพล  จันทะโชติ โรงเรียนบ้านขนวน ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายอดิศร  มีถม โรงเรียนบ้านขนวน ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชัยวัฒน์  รัปภา โรงเรียนบ้านศรีสุข ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฐวัฒน์  รัปภา โรงเรียนบ้านศรีสุข ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนบ้านศรีสุข ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณัฎฐกิตต์  พันธ์ตู้ โรงเรียนบ้านศรีสุข ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงเมษา  สีดาอุบล โรงเรียนบ้านศรีสุข ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงลลิตา  รัปภา โรงเรียนบ้านศรีสุข ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงเขมอัปสร  คำตา โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงจิณณ์ญาดา  คำศรี โรงเรียนบ้านหว้า ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงชลดา  พาคุณ โรงเรียนบ้านหว้า ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงดาริกา  แซ่ห่าน โรงเรียนบ้านหว้า ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายนิธิวัฒน์  เกาะมูล โรงเรียนบ้านหว้า ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงศิริกานต์  สืบจันทร์ โรงเรียนบ้านหว้า ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  หลวงจันทร์ โรงเรียนบ้านหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายณัฐพล  ดีหล้า โรงเรียนบ้านหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธนพล  วันเพ็ญ โรงเรียนบ้านหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายนภัสดล  นาเพีย โรงเรียนบ้านหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายประเสริฐทรัพย์  ขาวสร้อย โรงเรียนบ้านหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายวีระยุทธ  จำปาหวาย โรงเรียนบ้านหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงศศิวิมล  คำศรี โรงเรียนบ้านหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายสิทธิพร  อ่อนภูเขา โรงเรียนบ้านหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จิตเกษม โรงเรียนบ้านหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวอริสา  ศิริผล โรงเรียนบ้านหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงจริยา  วงศ์วิจิตร โรงเรียนบ้านหว้า ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปิยารัตน์  ทุมพร โรงเรียนบ้านหว้า ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพิตตินันท์  โนนโม้ โรงเรียนบ้านหว้า ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภูวดล  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านหว้า ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีขวา โรงเรียนบ้านหว้า ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธิติมา  ขานเกตุ โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายปกรณ์เกียรติ์  พึ่งภพ โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายพีระพงษ์  ภักดีราช โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงรัตนา  แซงราชา โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงวันวิสา  ถอนโพธิ์ โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงศุภกานต์  แซงราชา โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงศุภนุช  แซงราชา โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสุมนมาลย์  เบ็ญขุนทด โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายกฤษฏา  เทียนคำ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายพีระพันธ์  พุทธาวันดี โรงเรียนหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายประธาน  จำนงนิตย์ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายศุภกร  วิลัยรัมย์ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม