รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพิชญ์  กองสิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตภูรี  กัมปนานุรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายก้องเกรียงไกร  คิ้วไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกัญจ์  ผดุงศิริกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกันตวิชญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกานต์พงศ์  วัฒนาวีรวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติภพ  วงค์ไชยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายคณาธิป  มะธิปะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายจิรยุทธ  อ่อนขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชนม์ภูริ  อินทัชธนโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนัญชิตา  สิงทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายชยพล  ภูสกุลวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชิตพล  ยืนยั่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชุติมา  ประทุมชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเชาวภรณ์  ซาไซ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายณัฎฐชัย  คำอู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ศิริผลหลาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐภูมิ  สาบ้านบัว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายดิษย์วรินทร์  รุจิเกียรติกำจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธณกฤต  อาจเวทย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธนกฤต  จันทร์ปัญญา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โตโส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนัฐตพร  พันธ์ชัยภูมิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายนิติธร  จันทร์ขุน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายบัญญพันต์  ถูสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงบุญญิสา  เดสันเทียะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปิยะภัทร์  สุใจมุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายปุณณวิชญ์  ภูเวียงแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปุณยวีร์  ฮาดวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเปรมมนัชญา  เปรมศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายพชร  พลเยี่ยม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพรพิรุณ  พันธ์กุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายพรหมชนินทร์  ดุรงค์ดำรงชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายเพชรรัตน์  งามสพรั่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายภัทรดล  เทียบอุ่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายวสุ  ศรีภูมิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายวีรพรรธน์  สำราญศิริกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงศิรินญาภรณ์  เดชะสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอรธญา  นาใจตรึก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกมลชนก  ทิพย์ลม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกมลพัชร  ธีรสุนทรพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกฤติยาณี  บุณมีเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกวิสรา  แทนชิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกวิสรา  โสภาวรรณกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายก้องภพ  แสงวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองติง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายกิตตินนท์  วันชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงเกสรา  แสนสิมมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงเข็มนิกา  ศรีโยธี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายจักริน  ตรีเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจิรวดี  ศรีมันตะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจิรัชญา  ุลุนใต้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายจิรัฏฐ์  แดนไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงจิราภรณ์  ตังคณิตานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชณิตา  น้อยนาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชนกนันท์  สุขกำเนิด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงชนกนันท์  หงษ์คำดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชนากานต์  จรุงเกียรติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชนิสรา  สุริยันต์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายชลสิทธิ์  พิมพา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงชลิตา  พาที โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชัญญานุช  หลิ่่วนารี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายโชคชัย  มูลเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายญาณภัทร  ภัทรบัวพุฒ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงญาสุมินทร์  หินกอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงฐานิตา  ทิพย์แสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงฐิตาภา  แก้วมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยินดีฉาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายณฐกร  แสนสุด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณวันวิสาข์  มีทรัพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายณัฏฐชัย  เหง้าศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฏฐชาดา  ศรีคง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณศิลป์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีภิรมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐธิดา  บาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายณัฐพัฒน์  ฦาชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฐภัทร  รูปสูง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฐิดา  เอี่ยมศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายดลลชา  แจ่มใส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายดิษย์วรัชญ์  รุจิเกียรติกำจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายเตชินท์  ปัดเกษม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงทอฝัน  บุญทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงทิตยา  ชมพุทธ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธนชนกพร  การศักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธนชาต  กำแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธนโชติ  ทองเนื้อแปด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนนันต์  อภิชัยกิจดำรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธนบดี  หล้าโน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธนบูรณ์  หมื่นสีพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธนพัชร  สมัครการ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธนอรรถพันธ์  ประทุมวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธนัชชา  แสนศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงธนัญญา  โสมคำภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงธนัยชนก  ไชยจำเริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธมลวรรณ  แดมชัยภูมิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธัญณนันท์  ศรีวัฒนาปิติกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธัญพิชชา  จันทะแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธัญสิทธิ์  อิทธิสันติสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชัยพลทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธันยา  รัตนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ชาวทองหลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธินาธิป  ดงน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธิษณามตี  เทพมะที โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนภัสสญ์นัน  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนลินทิพย์  กิตติเมธิยกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนลินธัญญ์  กิตติกรธัญวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนลินา  แสงแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนัจภัค  แสงโทโพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ดาวุธ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนันท์นภัส  พฤกษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนันทิพร  สุขเพีย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนิชาภา  เบญจวัฒนานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนิพาดา  เทียบศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนุชสิริ  เชิดสูงเนิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงเนตรอัปศร  สินโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปณิดา  สว่างตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปณิตา  อุทัยรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายปภังกร  อ้นอมร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายปัฐญาวัฒน์  มณีจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปัณฑสุดา  วงศ์ทหาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปัณณพัฒน์  เติมทิพย์ทวีกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญญาบุญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปานธิดา  ประนมรัมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปารมิตา  แสนงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายปิตินนท์  มณีทัพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปิยะธิดาพร  สุดใจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายปุณณพัฒน์  ชัยรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายปุณณวัฒน์  เพชรภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปุณยาพร  หวานแท้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพงศ์พิศุทธิ์เขษม  ประเสริฐ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพชิรารัชร์  ธีรศิริพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพรนัชชา  แป๊ะจอน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพรยมล  สุขสร้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพรหมพร  สามารถ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพัชราพรรณ  อินทรพิบูลย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีสุชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขุนทิพย์ทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชมภูพงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพัสษอร  ปิงยศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพิชญากร  สืบสวัสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพิชญุตม์  ปลัดกอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แก้วพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  สุนทรสิริโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิมลรัตน์  งวงช้าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  สีมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายเพชร  โพธิ์น้ำเที่ยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายภควดี  งบกระโทก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงภัณฑิรา  เดชสูงเนิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภัทรวดี  พุดห้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภัทรวัฒน์  เถียรวิทวัส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภูมิบดินทร์  ศรีน้ำย้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงภูริชญา  ประสิทธิสาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภูริวัฒน์  มีหอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงมนัสวี  ประวันเตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงมุกลิน  วันเพ็ญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเมชลิกา  ศรีเมืองสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงเมธาวี  สนิทกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายยศกร  ฤดีกมลจิต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายรณกร  มาตย์เลิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงรวัณธรณ์  หอมอินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงรักษณารีย์  หอมอินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรัรร์รริรร์  พลชญาบารมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงลภัสรดา  แดงพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  สมศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวนิดา  ประเสริฐแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวรบดินทร์  พลเสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายวราเทพ  ช่างเกวียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวรินธร  ทองประทีป โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวริยา  หาญพิชิตวิทยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวริศรา  ภักดีบรรณดิษฐ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงวิชาดา  หาญพิชิตวิทยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศริตา  ชำนาญสิงห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงศศิธร  แสนละคร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายศศิน  หล้าบ้านโพน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงศิรดา  นาอุดม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศิริประภา  เชื้อกุดรู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายศุภณัฐ  แสงจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศุภวดี  เหล่าเทวากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสกุลเงิน  หมื่นแสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสองค่ำเดือนสิบ  เภสัชชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสิรินทรา  พันธ์ศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสิริยา  ศรีพรามณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุชญาดา  ไชยดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสุทธิภัทร  ตั้งกุลมงคล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุภาวดี  สุขมหาหลวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สาระมณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายเสมา  ศรฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอนัญญา  กองเกิด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอนัญญา  ลอยนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอรณิชา  คูจันทึก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอริศา  สีมานอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอุษณิษา  เชิมชัยภูมิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเอกนรี  เสาวรส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงขนิฐา  มุ่งอาสา โรงเรียนบ้านป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายเจษฎา  หลักโคตร โรงเรียนบ้านป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงนันธิดา  สิทธิวงษา โรงเรียนบ้านป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายวรัญญู  ทาแท่งทอง โรงเรียนบ้านป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายกมลวิช  มะลาหอม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายกรรภิรมย์  ผลอุดสา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงกัญญาภัค  พนมสวรรค์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงกาญน์ธิติ  ขนันไทย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายโกเมศ  ใกล้สุข โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงขวัญข้าว  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายขวัญชัย  จันวัน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ห้าวจันทึก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงขวัญลดา  จำปาหอม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงข้าวหอม  เนื้อดี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงคุณภัทร  นานอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงจันทนภา  เลิศภักดี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายจิรพัฒน์  อยู่มั่น โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โฉสูงเนิน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงฉัตรทริกา  คำพิลา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายชนะพล  ลาคำภา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายชนินทร์  อาษานอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงชลธิชา  จำปาบุญ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายชาติณโรดม  กรงทอง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงโชติกา  อุยสุข โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงญานิกา  ทองภาพ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายฐิติพันธ์  เบอร์ไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงณภัค  สุระเสียง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายณัฐกานต์  อัสสาภัย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภายไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณัฐธิดา  มอไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายณัฐภัทร  บุญพา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายณัฐรัตน์  บุญพา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันทาน้อย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงณิชาภัทร  คงจันตรี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงเดือนฉาย  จวบกระโทก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายตฤษพัฒน์  โทแหล่ง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายถิรธนา  สุขธาราทิพย์พันธ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายธนกร  วงค์จันคำ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายธนบดี  นาราษฎร์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงธนพร  ทิพย์ประทุม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายธนภัทร  สอนอำคา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายธนากร  สิงห์ลี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายธนากร  สุขเพีย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายธนาดล  บรรยง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงธิดารัตน์  จงระดับกลาง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงธีริศรา  โยงไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายนครินทร์  หยวกวิ้ง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายนพคุณ  สาบูรณ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงนรีกานต์  แสงสุด โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายนฤบดินทร์  นาโม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายนิจกุล  เพชรวรากุล โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนิชากร  อาษานอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงนิภาธร  ปุระสะทำมัง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายปฏิภาน  ทองปัญญา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายปฏิวัฒน์  ขจรสมบัติ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายปรวีร์  หลุ่มใส โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงปริณดา  สร้าการนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงปริยาพร  พลไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงปาริตา  ทองดวง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงปิยธิดา  วิเชียร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงปิยวรรณ  มาตย์นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงปิยาภรณ์  มันชะเด โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงปุณยนุช  อาจจุลลา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงพรนิภา  พลพิทักษื โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายพรรคพล  ปิระกัง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพรหมพร  หาญโสภา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพิมลวรรณ  หลุ่มใส โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพิมษ์ศิริ  วรรณวิจิต โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมลี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายพีรวิชญ์  พลตรี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพุทธรักษ์  แก้วพรม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงมณีนุช  สิทธิกรณ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงมริสา  กะลาม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงเมธาพร  ชุยโพธิ์น้อย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงยุวรินทร์  ทองประเสริฐ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายรชตะ  ฝ่ายพลแสน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เผือกนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วอุทัศน์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงรัตนาวดี  เลิศอุทัย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงรุ้งนภา  พันธุพัฒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงรุจิรัตน์  จอดนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายลัดชกร  สุขเพีย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงวรกานต์  บรรยงค์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงวรัทยา  พรมนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงวราภรณ์  สุทธิวงษ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงวิลาภรณ์  สอนนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายวิศรุต  เมืองแสน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายวิศว  อุตมะโยธิน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ตู้สิมมา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายสัญญา  กลิ่นหอม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสิริธาร  ศรีอุบล โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงสุขิตา  ปาสาริกา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสุธีธิดา  ศรีสุวอ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขแสวง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายสุภาษิต  ขุนนรา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายสุริยา  ลั่นอารัญ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงอดิสา  สิงห์เงิน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญค้ำ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอัฉรารัชต์  มาตย์บัณดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอัญชลี  แสงแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอาจรียาพร  มณีจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายกมลภพ  ไผ่นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกวินทิพย์  บุตรพรมมา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายกวินพล  ประทุมสาย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายก้องภพ  บุญเพชร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  สิงเงิน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกัลยากรณ์  นาแข็ง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายกิติคุณ  ชัยมงคล โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกีตติคมน์  บูรณะ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกุลธิดา  คำสังวาลย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงค์ไสย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงขวัญชนก  วันแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายจักรพงศ์  สีหาบุตร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายจิณณกร  สีดำ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงจิดาภา  สมมาตย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงจิดาภา  หงษ์ร่อน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายจิรสิน  กะการดี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจีอาน่า  ไนท์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงฉัตรพร  เจริ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายชนะพล  ด้วงศาลา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายชนะศักดิ์  สีขอน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายชนาธิป  สมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชลธิชา  รินไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชลนิชา  ตุ่ยสีมา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายชัชพงษ์  มอไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชุติมา  ขวัญโพน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณภัทร  บุตร์ฉิม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  ปานิทา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฐชา  ไทธานี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายณัฐเดช  บริสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณัฐนนท์  แพ่งสองคอน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายณัฐพร  อินสวน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายณัฐพล  ไอศุริยกรเทพ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินชำนาญ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณิชนันทน์  มีไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงตะวันฉาย  เทียนจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายเตวิทย์  สืบมา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงทักษอร  วิริยภาพ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายเทพนรินทร์  บุราณรมย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธนดล  ใจดี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนาธรณ์  เครือพิมาย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธัญสุดา  พรมวรรณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธีรเทพ  เทพนำ้เที่ยง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายธีรวิชญ์  ธรรมกัณหา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มาตร์นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายนฤพล  ทุมอนันต์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายนัฐพงษ์  เศษมาก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนิพัฒน์  คนรู้ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงบัณฑิตา  ขนันไทย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีพลนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายบุญทวี  เหล่าบ้านค้อ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายปฏิพัทธิ์  ศิริพงศ์วิทย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปานนิตา  มาลัย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงผกาแก้ว  สารเจริญ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สำโรงพล โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพชร  จันทะวงษ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพัชรพล  จักราช โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  แปลงไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายพัฒนพงษ์  จักราช โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพัทธนันท์  ปัญญาดี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายพานุวัตร  นาซอน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพิชญาพร  ปลั่งกลาง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิชยธิดา  ประสาระเอ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพิชานันท์  สุวรรณศรี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพีรดา  เงินเจริญ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงฟาริดา  ทัพธานี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายภควัต  หมื่นภักดี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงภวรัญชน์  อาษานอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายภัทรพงศ์  ภัทรคนงาม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายภูมิพัฒน์  นิยมสัตย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภูวนันท์  ดีแพง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายยติภัทร  เสนาบุตร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงยลดา  วรรณวิจิตร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายรัชชานนท์  กางนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายรัฐพล  บรรยงค์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายรัตน์ติกรณ์  หิรัญอร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงวนัสนันท์  สร้างการนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวิชิดา  ประทุมนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายวิทยา  ผิวเกลี้งง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โพธิ์สี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายศรายุทธ  พินไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศิรดา  สมนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองใบ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายศุภกิตต์  มลาวรรณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายศุภวัฒน์  พลศิร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายศุภสิทธิ์  ประนิทา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงศุภสุตา  หรั่งยิ้ม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายสหรัถ  ทอดอาจ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายสัณห์พิชญ์  ยุบลพริ้ง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายสิงหรัตน์  มิ่งไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสิริมา  ยศศิริ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุตาภัทร  กองเกิด โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสุวินิชา  แสนคำ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงเสาวภา  มาตย์นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายอติชาติ  แหลมไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอนันทชัย  หมื่นภักดี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอนุภา  จันทร์ดาศาสตร์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอภัสรา  วงค์ตันฮวด โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายอภินันท์  หนูแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายอภิรักษ์  นาอุดม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงอรอุมา  ืลือวิเศษ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอรัญญา  แทนจำรัส โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายอังศุชวาล  อารมย์เพียร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอาภาศิริ  อินนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอินธุอร  ทองงดี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงิวิชิดา  พานวงษ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงฐิตาภา  ปัสสาวะโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  เหล็กกล้า โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  มาตย์นอก โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายแดเนียล เอเว่น  แอ๊บบอทท์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงตรีรัตน์  แจ่มใส โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายธรรมนูญ  ศรีเตชะ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงภาวินี  ปอศรี โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงวรพรรณ  ทองมะค่า โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงวรัญญาพร  นานอก โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงวริศรา  ตุ้ยศักดิ์ดา โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายวิทวัส  มาตาเบ้า โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงวิไลวรรณ  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงอริสรา  อาษานอก โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายกรรณกร  โคกสีนอก โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงเขมณัฐ  ภูวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายเตชพัฒน์  บรรยงค์ โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงบุญยากานต์  คำประดับ โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายรัชภูมิ  จำนงค์พันธ์ โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงศิรประภา  บำรุง โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงศิริณัฐฐา  ภูวา โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุรีย์  อาษานอก โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายอธิกรณ์  กระมูลละคร โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอธิวัฒน์  อ้นไธสง โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายทินกร  ไพรถแสง โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธนโชติ  จำปาแก้ว โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนริศรา  โคตรภูธร โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปวริศา  วรรณปะใด โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศิริรัตน์  เข็มงามดี โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายศุภชัย  ศิริทาวัง โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสุชานุช  โสภาปฏิกร โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกฤษฎา  เจริญภูมิ โรงเรียนบ้านกุดรู ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายณัฐพล  ทองน้อย โรงเรียนบ้านกุดรู ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายธนตังค์  อินนาคา โรงเรียนบ้านกุดรู ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงปนิตดา  ไม่หวั่น โรงเรียนบ้านกุดรู ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายพีรันเนอร์  สังฆทิพย์ โรงเรียนบ้านกุดรู ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงวรรณิดา  เชียงทอง โรงเรียนบ้านกุดรู ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สินโพธิ์ โรงเรียนบ้านกุดรู ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายศิริพงษ์  นามทองดี โรงเรียนบ้านกุดรู ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงสกุลทิพย์  มงคลแก้ว โรงเรียนบ้านกุดรู ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงสุจิตรา  ริมทาง โรงเรียนบ้านกุดรู ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงกัลยา  สิงห์สาย โรงเรียนบ้านกุดรู ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สีทองลาด โรงเรียนบ้านกุดรู ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธนกฤต  วงษ์เพชร โรงเรียนบ้านกุดรู ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายปัทไชยา  จอดนอก โรงเรียนบ้านกุดรู ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายยศพล  รักวิชา โรงเรียนบ้านกุดรู ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายวราโดม  ตมกลาง โรงเรียนบ้านกุดรู ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงศิริรักษณ์  พลบุตร โรงเรียนบ้านกุดรู ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอนันต์  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนบ้านกุดรู ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านกุดรู ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกันยาพร  ศรีพัษยศ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายกิตติกวิน  กัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายคณาทิป  สินเธาว์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงจิรภิญญา  ดีหลี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงจีรนันทฺ์  แถวเพีย โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงจุลจิรา  โทอึ้น โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายเจษฏา  บาลี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงชนานันท์  โคตรแป โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายญาณากร  คำพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายณภัทร  โนนเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายณัดฐพร  เวียงยิ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายธนาพงษ์  ปลัดกอง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายธีรภัทร  สินชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงปภาวดี  โพธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงปัณณพร  ดีหลี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายพันกล้า  จะเรียมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายภาทิศ  จันมี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายภูวนาท  ดู่ป้อง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายมงคลชัย  สุขสร้อย โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงมยุรฉัตร  นามบุญลือ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายยุทธนา  ทองคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงลักขิกา  กลีบเมฆ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงวรรณิดา  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายวัชรพล  นิ่มพิลา โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายวัชรินทร์  สิงห์ศร โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายวิศิษฎ์  เค้าสิม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงศรัณพร  สินโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงศศิกาญจน์  คชรินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงสุดารัตน์  พลอินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์สีขำ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงสุพรรษา  นารีัจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายหัสรินธ์  เด็ดเดี่ยว โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายอภินันท์  ปานทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงอรนภา  อักษรเสือ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายอัมรินทร์  จุฬาลม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงอารียาภรณ์  หสนานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงกชกร  ฝอยกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  หงษ์แดง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เข็มลา โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายกัลทวิช  พัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกิรติกา  ผาผง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงเกวลิน  แบบบาง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงขวัญข้าว  นาสูงชน โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงชญานัท  สัตพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายชัยวุฒิ  ดีหลี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงชุติมา  หมื่นพรม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายไชยวัฒน์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เทพโสดา โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายณัฐชานนท์  ณะวงวิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายณัฐภัทร  บุตรประทุม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุตรศรีพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงเต็มศิริ  สินโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงทิพย์นธี  คำแหวน โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธดากร  พะชะ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธนชาต  เขิมขันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงธรากร  ถวิลเวช โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธิเบต  สกุลครอง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธีรเดช  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธีรเมธ  นาคเนื้อนิ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายนราวิชญ์  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนันธิญา  ไชยเดช โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปพิชญา  พิมสิม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปภาวดี  ภาพสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงประภาวดี  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปิยรัตน์  โม้อุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ชมสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพัชรกัลยา  ปัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ท้าวนิล โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายภาคิน  จันมี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภูชิต  บัวชน โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงรวิกานต์  บาลี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงรวินท์นิภา  มูลมัง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายวชิรวิทย์  มานะชำนิ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายวรินทร  กิมัง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายวโรดม  หสนานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงวาสนา  หงษ์ทวี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงศศิกานต์  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แสงทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงศศิวิมล  ทองอ้ม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายสินธนู  พันธ์เลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์หนองแวง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสิริญญา  วัฒนวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสุกานดา  แก้วบุตรดี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสุจิตรา  จิตรหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงสุธาศินี  ผ่องสนั่น โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงสุภัทรตา  รอดบวบ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงสุรภา  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงอชิตะ  โกธา โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายอธิ  จิโรโด้ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม