รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรวรรณ  วงษ์ภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตภัค  บุญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษณพร  สมอออน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายก้องภพ  คุณชื่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกันต์ธิดา  จุมพลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกันตภณ  น้อยนคร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกันนิกรานต์  โพธิ์อุดม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกานดาวดี  กองขวัญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปิดตาทานัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  สวนเสริมศักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเขมมิสรา  อดทน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายครีสโตเฟอร์ ณัฐวรรธน์  เทโอดอร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายจารุพัฒน์  แดงกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายจิณณะ  จันทะวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิตตินี  สุขสมกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรากรณ์  ทวยมาตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิทำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายชนวีร์  ยุพิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชลลดา  พูลจำปา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายชวิน  ปัญญาพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายชัชนนท์  แสงแพง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชัญญานุช  ปวีณาภรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายชินดนัย  ศีรษะพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โยเหลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงโชติกา  สินทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณปภัช  วงษ์ชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัชชา  มหัจฉริยะธีระ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐณิชา  จตุรบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐธยาณ์  เฟื่องชล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐภาคิน  โพธิโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณิษชรัญณ์  มั่นคงดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายแดเนียลล์  เบอร์กอนชี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายต้นกล้า  ชัยวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธนพร  พาไชย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธนภัทร์  มีใจดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายธนวัฒน์  พิมพ์สวรรค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายธนาธิป  อุบลจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธนายุทธ  โชติศิลากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายธรณ์พัฒน์  ศรีสัตยกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธีรภัทร  กาบบัวไข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธีรวัจน์  บรรจงพิพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายนพนนท์  ปิตตาระโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายนพวิทย์  โมเขียว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนวดี  โทราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติศุภรพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายนาคินทร์  พัฒนพนิชธำรงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปราณิสา  โชติศิลากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปวีณ์กร  ปราบ ณ ศักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายปองคุณ  กุลวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปัญญภัสร์  อภิขันติกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายปุญญพัฒน์  สีถาพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายปุริมปรัชญ์  จันทร์เจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พลศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายพงศ์วิสิฐ  ฉิมจันทึก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  เจริญสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพราวพิมล  โชควรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายพัชรพล  สีโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพิชญธิดา  เที่ยงสุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพินรดา  ราศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  ท่าเกษม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพิมลพรรณ  สาครวงษ์สุริย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร  จิตรไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายพีรณัฐ  ชัยนรินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายพุทธคุณ  วงค์ตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายภัทรดนัย  พลตรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภัทรธิดา  ปัญจนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชัยภูมิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายภานุวิชญ์  กิจจตุรพรชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายภูมิพิทักษ์  อินทร์สะอาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายรชฎ  เฮ้าประมงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายรชต  เข็มขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงรติอร  โพธิ์อุดม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงรวิสรา  สารสี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงลภัสรดา  พละสาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายวชิรวัชร  ใจกระจ่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายวชิรวิชญ์  ลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายวัชรวิศว์  โคตรมุงคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายศิริโชค  ไร่ขาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายศุภคุณ  อัมพุนันทน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายศุภวิชญ์  ชาชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายศุภสิน  เลิศดิเรกรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสุพิชญา  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสุภานัน  ทองสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอติกานต์  จิตบรรจง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายอติรุจ  จินารักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายอนันตยศ  เทต้อม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายอนันทศักดิ์  พันธุ์โยศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายอภิวัฒน์  รอดกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายอรรตธรพัน  จันดาวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงอรรินทร์  รักสงฆ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอลิตา  ผาบุตรลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายอัสนี  พิทักษ์วงศ์โรจน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอาริสา  สุดรอด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงไอริณ  ภูระบัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกชกร  กระจ่างศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกรกวรรษ  นานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกรวิวัฒน์  อุดม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกริชอธิป  อุดรบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกฤตยา  ประทุมมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกฤติกานต์  โคตรแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกฤษณะ  วรรังสฤษฎิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกฤษณะ  อนุตรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกษิดิศ  ไกรจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายก้องกฤตพงศ์  พิลามาศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายก้องกิตตากรณ์  รัตนบุญทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนพันนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ยนต์ชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โนนเค้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกัญญาภัค  สมอดง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกัญญาภัทร  มาป้อม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิณเสวก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อัคฮาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกันตพัฒน์  ชัยมล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกันตพัฒน์  แสนตรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกันติชา  เข็มขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พาเสน่ห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกานต์รวี  อรุณรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกิตติกานต์  ญานสิทธิเวทย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกิตติญา  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกิตติญาลักษณ์  มีระหงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกิตตินันท์  พร้อมพรั่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกิตติภูมิ  แสงเปี่ยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกีรติ  ชัยสุขสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงขจีพรรณ  สุดชาดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายคณิศร  จำเนียรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายคธาธิป  วงษ์ภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายคิราการ  เฟืองทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายคุณานนต์  ไขเหลาคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายจักรกฤช  คลังพระศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายจักรพงษ์  นาลีนวน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายจักรินทร์  สมีพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายจารุพัฒน์  เพิ่มคุณธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจารุมล  โคตรมณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายจิรพงษ์  จันทรสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงจิรัชญา  แวมประชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงจีระนันท์  ปริสุทธิ์สุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คณะหมวด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายเจษฎากร  ยุระศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายฉัตรธีรภัทร  ขัวเปาะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชนกสุดา  ศิลาวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายชนธิป  ร่วมพัฒนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชนัญญา  อาดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชนากานต์  อุทธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายชนาธิป  ชาดง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชนิศา  เลิศโชติรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชนิสรา  บัวระบัดทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชนิสรา  อุทธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายชยกฤษ  อุณชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายชยธร  อูปแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายชยางกูร  โนนพะยอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายชานนท์  ชาวดอน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายชิษณุพงศ์  แจ้งพรมมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชุติมันต์  ไพรพา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายญาณภัทร  รุจิชยากูร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงญาดาพรรดิ์  รัตนทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายฐปนรรฆ์  ตั้งวัฒนสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงฐานิดา  ทักโม้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงฑิตยา  กิจจตุรพรชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายณฐกร  สีละว้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณฐชัย  อินทปัตถา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายณตะวัน  ขวาลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณภัทร  ปรีชาวิทย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณภัสนนท์  รือหาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณมรรษกร  วงษาธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายณัชนนท์  สาตื้อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฎฐาพร  เจริญใจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฎฐิณี  ขุนบาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณัฏฐกรณ์  พิศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ยอดสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีทอนราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายณัฏฐดนย์  นาไพวัลย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณัฏฐพล  ตั้งวัฒนสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัฐกรณ์  จันทร์สม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณัฐกรณ์  พระจันศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณัฐกรณ์  วังกาวี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณัฐชนน  จนจบ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงาะดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณัฐพล  ชาวโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายณัฐศิลป์  ขวัญยืน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายณัทกร  สุตะปัญญา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายณิชกุล  สายเมฆ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณิชนันท์  จันทร์หนองแวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณิชานันท์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายทฤษฎี  สุวรรณชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงทักษพร  ผางสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงทัสนาพร  คูณโน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธณาภัทธ์  คำดำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธณิดา  บุรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธนกร  พรไตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนกฤต  นามผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนชัย  ชะฏาทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนดล  ขุนชาญโหมก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนพจน์  สินทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธนพร  จันทะนันท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธนพรรณ  สว่างปัญญา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนพล  จุ้มอังวะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธนภรณ์  หล่มช่างคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธนภัทร  กระแสร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธนภูมิ  แสนคาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธนรัตช์  สีหา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธนวรรธน์  ประศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธนวรรธน์  มะธิปิไข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่เอี๊ยว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธนาสินธุ์  ชัยพัฒนเวช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธนิดา  วิชาชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธนิน  พลเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธฤตมน  เจริญธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธัญชนก  กันพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธัญญภรณ์  แสนงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธัญพร  โยธิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปัจจัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธัญพิชชา  ลาดมะโรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธันยธรณ์  บาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธันยพัฒน์  บาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธารรินดา  ไชยศิวามงคล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วชะเนตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธิตยา  จันทรโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธิติพงศ์  อนุเดชากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธีธัช  เถียรทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธีรภัทร  อิ่มแย้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธีระยุทธ์  ระว้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนพภัสสร  แสงสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายนพวินท์  ชินรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนภศรณ์  ปานาลาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนภัทรศร  ทะบวงศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนภัสรา  อุปฮาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนภัสสรณ์  จันทวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายนราธิป  กิตติคณานุรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายนราธิป  คำแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายนฤเบศร์  คงดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนวพร  สมหงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายนักรบ  มณฑาทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนัฐนิฐษ์  สมศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ภูมิพาณิชย์ชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  สนิท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนันท์นภัส  เมืองโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงนาตาลี  เอี่ยมสอาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายนิติพัฒน์  พันถา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายนิรุต  ใจซื่อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงเนตรอัปสร  กาสี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายบูรพา  บูรณะบัญญัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเบญจพล  เบญจพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายปฏิภาณ  ประมังคะตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายปณชัย  มโนฐิติกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปพนธนัย  ศิริคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายปรวัฒน์  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงประภารัตน์  พรมมาหอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงประภาวดี  มาดอนกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปรัชญาพร  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปราชญ์ธิดา  สอนสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายปวริศ  จิตรเสงี่ยม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปวริศา  ปาปะกัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปวริศา  ไสโสภณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายปวีวัฒน์  พิกุลแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปัณฑิตา  ตรีศูนย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีพลกรัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปานชีวา  ปวีณาภรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายปิติพัฒน์  โสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปิ่นสุดา  ทุมหนู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปิยฉัตร  คุณสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายปุญญพัฒน์  อภิขันติกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปุณยนุช  นารินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปุณยวีร์  โชติพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปุณยาธร  ปะโมโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปุณยาพร  ศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายพชร  ปกิรณะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายพชร  ไสวารี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายพชรดนัย  ชัยลอย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพชรพรพรรณ  ภูสอดเงิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพชรพล  กมลทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพรพิมล  โยวะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพรรวษา  ลุนหล่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพราวรวี  สระพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพัชรพร  คำพรมมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ตั้งวัฒนสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แสงกล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชมชื่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพิชชาภา  นรมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพิชญธิดา  เทต้อม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพิชญา  กุศลวัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพิชยะ  อ่อนลำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โชควรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บุญมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพิทยารัตน์  วันแย้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพิมพ์กัลยา  วงษ์วิลาศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุนาทัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุขแสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  นินทะสิงห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ไวสู้ศึก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประจันตะเสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพีรธัช  ชมภูวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายพีรพัฒน์  สวัสดิ์ละคร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายพีรวิชญ์  ประจันตะเสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายพีรวิชญ์  โสชารี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพุฒิพงศ์  นาวาอนุรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงภคพร  สันเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงภคมน  พลสงคราม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภัทรพงษ์  ปิดตาทานัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายภัทรพล  สีดามล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงภัทรภร  พรนรากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภัทรภูมิ  ปัญจนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงภัทรวดี  อักษร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงภัทรวดี  เอ่นลุน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภัทราพร  อัครวงศ์ปรีชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายภาคินัย  ทะวะลัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายภาณุพงศ์  พิศาลเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายภาณุศิษฎ์  สมาจักร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายภาธรธฤต  มาตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภิสิฐพงศ์  ทับผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภูดิศ  แก้วเหล่ายูง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภูผา  กิจเธาร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายภูมิกิติ  ภูพันนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายภูมินทร์  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงภูมิวรินทร์  ลี้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายภูรินทร์  อินทะวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายภูริวัฒน์  พงษ์พันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงมลธิชา  พาบุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงมาริตา  วัฒนกรุณา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงมุจิรานันท์  เพียสุพรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายเมธาวี  สมศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายยศกร  ร่วมพัฒนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายยศภัทร  พืชผักหวาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายยศวีร์  เปรมไกรสร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงยุพารัตน์  แสนพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายรชต  พลเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายรณยศ  ขำทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงรณรณก  สิทธิวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงรวินท์วรางค์  เหมือนสิงห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงรัญชนาภา  ตรีสินสกุลชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงรัญชิดา  อิสสภาพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงรัตนวดี  จิตสังวร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงรุจิรา  อยู่พงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงลภัสรดา  จักรศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงลลิต  หยาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายวงศพัทธ์  วงศ์วิจิตรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายวชรพล  เจริญใจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายวชิรภัทร  รักษาพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายวชิรวิทย์  สระพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายวชิรวิทย์  สุนทรพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงวนัชญา  สิงห์โค โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวรกัญญา  วโนทยาโรจน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวรนุช  แสงจันทร์ผ่อง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายวรปุลิน  เสาร่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวรัชยา  กันพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงวรางค์ศิริ  สุพรมพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายวราวุธ  มาดอนกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวรีวรรณ  บรรทูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายวัฒน์ชานนท์  กิตติศุภรพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวัณณะวัท  แต่งตั้ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวาณิชา  ทับหัวหนอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงวาสิตา  สันทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวิชิตา  ชาจุหวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงวิยะดา  เชยชะนันท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายวิศรุต  วิจิตรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายวิศรุต  เทียงคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายวีรวัฒน์  ปิระกัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายวีระศักดิ์  ดาบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศรัณย์ปกรณ์  ศิริโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  ฐาชูกุลชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายศราวิช  มุระดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายศิรวิทย์  ศรีวรรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงศิริจรรย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงศิริพร  เลนคำมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาจุหวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายศิวกร  ดั่นเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงศุนาสีร์  เสรีไชยวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายศุภกฤต  พิลาดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายศุภโชค  บุญแสนชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายศุภณัฐ  บางประอินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายศุภณัฐ  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศุภิสรา  วิจารณ์จิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงโศภิดา  นาตรีชน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงโศภิตา  นาตรีชน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายสรวุฒิ  กำไลทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสโรชา  วรพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายสวภัทร  สารส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายสหรัฐ  กุลอาษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายสิปปกร  สันคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายสิรภพ  เทียมสยาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสิริจรรยาวดี  ขันทะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุชานันท์  นิ่มมงคล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสุธิดาพร  ทรงแสงจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุพัชชานันท์  สันเพราะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสุพิชญา  นามเอี่ยม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายสุภกิจ  คุณทะวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายสุภราช  อันชื่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสุภารัตน์  เสียงเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสุภาวดี  ทรัพย์เจริญศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุภาวีร์  การฟุ้ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุวรรณภาภรณ์  ใสโสก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายอโณทัย  ภูมุงคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอติวิชญ์  พระพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอธิชา  พันมาตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอนัญญา  ดีเจริญวัฒนกูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอภิชญา  บุรีรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอภิญญา  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอภิณญา  ศรีสิงห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายอภิรักษ์  เกียรติรักทรัพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายอภิวิชญ์  ป่าเกลือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอรชุมา  ปานด้วง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอรปรียา  จินารักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอรวรา  จินารักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอักษราภัค  หงษ์ทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายเอกรินทร์  ขนันไทย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายlสมิทธิ์  ชูเนตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายกรชนก  หล้าง้อ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงกฤตยากร  โคตรธาดา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายกฤษกร  ยางทุ่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายกฤษณะ  ดาแหล่ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงกัญญาภัค  น้อยผาง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  สามบุญเที้ยง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายคฑาวุธ  บุตรพรหม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายจัตุรงค์  วงศ์มังกร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายจิรพัฒน์  ขุริรัง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงจุฑาธิปดิ์  ใจแน่น โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายชนะศักดิ์  มุงเมือง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงชนันธร  หงษ์ทอง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงชัญญานุช  พารา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงฐานิกา  หงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายณฐกร  ชัยวงศ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัสสะ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายณัฐธีรื  บุญธรรม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงณัฐอริญ  ภัทรโรจน์พงษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงณิชาภัทร  แสนสีมน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงทิชา  ศักดาคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงทิชา  ศัดาคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายธนพงศ์  รัตนะ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายธนพัต  สมศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายธนวัฒน์  นามมาลา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงธัญญาพร  มูลเหลา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายธาตรี  สกุลบุญยงค์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายธีธัช  โพธิ์ศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงนพินประภา  บาลี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายนวพล  สุริทำนา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงบุณยานุช  สุดทีป โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายปกรณ์  ไสวงาม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงปริชญา  รักวินัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายปวฤทธิ์  ชัยปัญหา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงเปรมฤทัย  เนตรวิจิตรานนท์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายพงศกร  ทะสังขา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงพชรพร  มาซา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปัตตะเน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายพีรพัฒน์  ทองก่ำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายภาคิน  ทองรักษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายภาฌุวิชญ์  กิดเกียน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายภานุพงค์  ทีเหล็ก โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มณีมาตย์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายภูวนัย  สีมา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายโภคิน  โม้ทองศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายเมธพนธ์  ศรีวงษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงรติมา  สอนบาล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงรัชชา  หาญศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ครอบ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงรัติกานณ์  กลิ่นหอม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงรุ้งเพชร  เรืองเจริญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงลัลน์ลรินทร์  จันทบูรณ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายวลัขจิรัฎฐ์  ธีรเวชกุล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงวาศิษฐี  ลือภูเขียว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายวิชญพงศ์  แสงสุระ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายวีรภัฏ  เรืองสา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงเวธนี  เชิญชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายศักย์ศรณ์  ประจันตะเสน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายศิวกร  แสงจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายสิทธินนท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงสิริวิมล  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายสุวิจักบณ์  จิตรอ่อนน้อม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงอนุธิดา  แพงแสง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายอมฤต  ดวงแสงฤทธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงอาริยา  มาซูด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงัธิปอักษร  สันที โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงกชนันท์  พุฒศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายกรกฎ  อุทัยพล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกรวุฒิ  อินทวัฒน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกฤตชวิน  แสงบัวท้าว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายกฤตพล  โคตรภูเขียว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายกฤตยชญ์  สันทา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายกฤตานนท์  ถิระธรรมกิจ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกฤติกา  วงชารี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกฤษดล  ไชยบัง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกวินธิดา  ช่อผูก โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายกวินปรัตถ์  ชัยนิคม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกวิสรา  วรนาศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คลังแสง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายกันณพงศ์  วัฒนศักดิ์ศิริ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายกันตวิชญ์  สุนทร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกัลญารัตร  ราชธานี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกัลยภัส  มีดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อันโยธา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกาญจเกล้า  มนต์กิ่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วงค์ตาขี่ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายกิตติพงษ์  คำสะอาด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์ศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกิตติมา  ห้วยศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกิตติเมธี  หวานเเท้ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายกิตติศ์กติ์  กล่อมสกลุ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกีรตยา  ผือโย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกุลจิรา  โยธาสุภาพ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงจรัสรวี  ขุ่มด้วง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายจักรกฤษณ์  อุดม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายจักรพรรดิ์  ขันขวา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงจันทิมา  แก้วกันยา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงจิดาภา  ชัยนิคม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงจิตติมนต์  ชินดา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงจิรภิญญา  เสมอหน้า โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงจิรวดี  โยเหลา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงชญาดา  ภูวงษา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงชญานิศ  สุดรัก โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายชนะกานต์  วงสงค์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงชนินยา  แก้วพรม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงชลดา  สิงห์ธานี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงชลรัตน์ดา  เถื่อนจํ้า โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงชลิตา  ภูแม่นเขียน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตระวิง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายชุติพนธ์  คำฟู โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายโชติณพณฎ์  เคนวิเศษ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงฐปนีย์  อาดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายฐิตินันท์  อินอุ่นโชติ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิง่ฐิติพร  ศรีนาง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงฐิติยา  ทาละลัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชาดง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงณชนก  รูปต่ำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายณชพล  เล่ห์กล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายณฐกร  สีพลไกร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงณฐพร  วงษ์วิจิตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ชาปัด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงณัฏฐชา  สุขกระจ่าง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมบัติคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณัฏฐพร  โพธิกมล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณัฐชนก  ผิวฝาก โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายณัฐดนัย  ปัตตะเน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยโคตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัฐยาน์  ทองสุวรรณ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมีแจ้ง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณิชาญา  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายดนัยณัฐ  อุ่มจิตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงทวินันญา  แทนลึง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงทักษอร  จันทมุด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงทักษอร  สืบจากทัพ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายทินภัทร  เจริญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายทีฆายุ  เกษร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายธนชาติ  ทิพประมวล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธนพจน์  มหันต์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงธนพร  ชัยปรีชา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธนภัทร  วรรณดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธนภัทร  แดนสมปัดสา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายธนภัทร์  ทองเจริญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธนวรรธน์  กุลวงษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธนวัฒน์  ทองโคตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนวินท์  นามสนธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงธนัญญา  คมนาคม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายธนากร  ขามคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธรรพ์ณธร  อ่อนสมบูรณ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธรรมรัตน์  แถวเพีย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายธวัชชัย  สมีดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สมชาติ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงธิญาดา  ปราณีศร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธีรดนย์  หงษ์บุญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายธีระภัทร  วงฮาด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงนงนภัส  ดีกลาง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายนนท์ณภัทร  พระเทศ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายนภพล  แดนสมปัดสา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายนภัสกร  ศรีกันยา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนภัสนันท์  หมั่นเพียร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงนภัสสร  สมณะ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงนรินทร์ทิพ  ชาดาเม็ก โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงนฤมล  รัตนเมธาวี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายนวกร  พรมมาลา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายนันทวัฒน์  อาจกล้า โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงนุชนาฏ  สุวรรณวนา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงบัณฑิตา  เบ้ารัตน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงใบข้าว  จันทร์ปาน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายปณกานต์  ศรีวงษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงปณิตา  แก้วดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงปภาดา  ภูผา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงปรางงาม  เจียะรัตน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีอ่อน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายปริญญวัตน์  มาศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายปรีชาพล  อิฐจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายปรีชาเลิศ  จันทรพิทักษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปรียนันท์  ภูถมเมฆ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ภูถมเมฆ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายปิยะราช  ศรเสนา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงปุรยวีร์  สมอนา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพชรพร  อยู่สำราญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพนิดา  ทามี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพรชนก  โทษาดิลก โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพลอยชมพู  เค้ายา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพลอยเนื้อแท้  ทองแท่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายพสิษฐ์  ไปบน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพัชราภา  ขาวสร้อย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายพัฒนพงษ์  พัฒนาศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายพัสกร  ไชยรอด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายพิชาภพ  เเทนเตย์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงพิณสวรรค์  พิลาดเจริญชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงพิมพ์ประภัสสร  เสโส โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พรมมาลา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชัยพิมพ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปลั่งสำราญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายพีรชา  หราบสีดา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายพุฒิพงศ์  เพียลุ้ย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงเพ็ญหทัย  พรมหลง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงแพรวพรรณ  พร้อมพรั่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายโพริพัฒน์  หาญสุโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงไพรวรินทร์  สมศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายภควัตร  แดงนา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงภัทรภร  พรมโคตร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์มังกร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงภัทรวดี  อรรคศรีวร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ราศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายภาณุพงศ์  ทารถ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงภิรดา  คำขาว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายภูรินทร์  วงษ์ภูงา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายภูวดล  กวินพิทยาธร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายมนัสชนก  ตุ่นคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงมีนา  สุขสงคราม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงเมณิสา  จำปาโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงเมธปิยา  อุบลโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงเมธาวี  อุบลโพธฺ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายยศพัทธ์  อาแพงพันธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงรมย์รวี  บุตรดีวงษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายรัชพล  ชมพภูน้อย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายรัฐภูมิ  ละคร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงรัตนา  พรหมดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงลักษณารีย์  ืขุ่มด้วง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงวรณัน  ถิระธรรมกิจ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายวรปรัชญ์  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์แก้ว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายวรัญญู  ครุฑไชย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวริศรา  วิชาคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวริษฐา  กิจเลิศพรไพโรจน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงวไลลักษณ์  รัตนเมธาวี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์แปลง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวิชุตา  ส่งศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงวิมุตติยา  หล้าหาญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายวีระพงษ์  เตมะยัง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายศตคุณ  ยุพิน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงศศิปภา  สุดแท้ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  คมขำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงศิรนภาพร  ภูหิน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงศิรประภา  พรประไพ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงศิริวิมล  สมอคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงศิวพร  สริมา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายศิวัฒน์  หมิ่งทอง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงศุภากร  ราชธานี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายสิทธิกร  แสนคำพา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายสิรวิชญ์  พิเชฐพงศ์วิมุติ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงสิริกร  เค้าเเคน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ดวงเวียง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสุชาดา  คงสอนศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงสุพะชา  ภูเล่นกี่ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงสุพิชชา  หล้าพรหมศิริกุล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสุภัทร์ทรา  รัฐอาจ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงสุภัสสรา  พรมจิตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงค์สุภา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายอนวัช  หินจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายอนุพนธ์  ชาดง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายอนุภัทร  ชาดง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงอรจิรา  ใสยะลาม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงอรปรีญา  ไทยเจริญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายอรรถกวี  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงอลิศรา  เปือยศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายอานุภาพ  ป่าเจือ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายอิทธิกร  โสภาจิตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายอินทัช  วรสวัสดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงอิศวรา  ปัดทุม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายอิสระ  พลนามอินทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายเอื้ออังกูร  อินทะมาตย์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงไอญากาญจน์  ยุระศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายกตกร  จันทะดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงกนกพร  แก้วก่า โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
678 เด็กหญิงกมลชนก  หอมตา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทารี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงกันตนา  แก้ววันนา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงจินดาภรณ์  เผือกวิบูลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงชนัญญา  คำมา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงชมพูนุท  อุทัยแสน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายชยุตพงศ์  ปัทมะนาวิน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงชยุตรา  บุตรศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงณฤดี  อ่อนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงณัฐชยา  คำหงษา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงณัฐชา  คงโนนนอก โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงณัฐนันท์  อ่อนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงนิตยานัน  เรืองศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายบรรพต  ปานป้อม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
692 เด็กชายปัญญาพนตฺ  บุตรศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายพงศธร  ยุทธภัณฑ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงพชชาภา  ยุทธภัณฑ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงพรทิพา  คำศรีวิรักษณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงพฤษชาติ  เนื่องภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงพลอยนิชา  ขันทอง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงพัชรศรี  อวนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงพัชลาวัณย์  วงษ์จารย์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงภัทรจาริน  ยะหล่อม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงภูวรินทร์์  ยอดคัดเค้า โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายภูสิทธิ์  ประจันตะเสน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงมนัญชยา  พุทธโค โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงเยาวภา  เหล่ามะโฮง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงวรรณิศา  พุทธา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงวรลักษณ์  สะบก โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงวรัญญา  จูยอด โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงวริศรา  แก่นจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายวิชานนท์  สังข์ทอง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายศักดา  บุตรสาลี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
711 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พันธ์หนองโพน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
712 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประมวล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นิลเขต โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงอภิญญา  สว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายอัครพล  หารภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงอารยา  บุดดาคำ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายกิตติภัทร  อรรถวเวฃ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายณัฐธวัช  ฤทธิ์วิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงนันท์นภัส  ประจันตะเสน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายปุญพริษฐ์  มาตกุล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพัชริยา  นาโพนงาม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงมนัชญา  ป่าคอง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงละอองดาว  น้อยตำแย โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายศุกุลวัฒน์  สุนทรพินิจ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายสิทธิศักดิ์  วิบูลย์กุล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงอัญมณี  ราชสีห์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงชลิดา  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนข่า ป.4 คณิตประถม
728 เด็กชายต้องสู้  พิลาออน โรงเรียนบ้านโนนข่า ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไกรบำรุง โรงเรียนบ้านโนนข่า ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงนริศรา  หงส์แดง โรงเรียนบ้านโนนข่า ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายพลพิทักษ์  ลุ่มร้อย โรงเรียนบ้านโนนข่า ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงสวุภัทร  วิชาเงิน โรงเรียนบ้านโนนข่า ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงจารุศิริ  งามทรัพย์ โรงเรียนบ้านโนนข่า ม.1 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวชลธิชา  นามโส โรงเรียนบ้านโนนข่า ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงชลิตา  จันทะศรี โรงเรียนบ้านโนนข่า ม.2 คณิต ม.ต้น
736 นายณัฐพงศ์  สว่าง โรงเรียนบ้านโนนข่า ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายธนภัทร  สว่าง โรงเรียนบ้านโนนข่า ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงพิมพิกา  กุลสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนข่า ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายภูษณะ  โพนศรี โรงเรียนบ้านโนนข่า ม.1 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวมะลิตรา  ปาสาตัง โรงเรียนบ้านโนนข่า ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงรมิตา  ประกอบสุข โรงเรียนบ้านโนนข่า ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงอุมากร  เอ็นดู โรงเรียนบ้านโนนข่า ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงขวัญลัดดา  ยันตา โรงเรียนบ้านโนนข่า ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงณัฐนิชา  รอดแก้ว โรงเรียนบ้านโนนข่า ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายธนากร  ยิ่งชูชื่น โรงเรียนบ้านโนนข่า ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพรลภัส  คำงาม โรงเรียนบ้านโนนข่า ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพลอยพรรณราย  สะหาย โรงเรียนบ้านโนนข่า ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายพิธวัฒน์  กั่นบิดา โรงเรียนบ้านโนนข่า ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพิมพ์หทัย  ศรีวงษา โรงเรียนบ้านโนนข่า ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงสิริลณ์รัตน์  ชะนี โรงเรียนบ้านโนนข่า ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายอธิภัทร  ชนใฮ โรงเรียนบ้านโนนข่า ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงอัจฉราพร  ศรีทุมมา โรงเรียนบ้านโนนข่า ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงกมลฉัตร  ดวงสว่าง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงกุลกนก  พิมภูคำ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 คณิตประถม
755 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทองคำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อุดม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โตโส โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  พองคำ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 คณิตประถม
759 เด็กชายไม้เมือง  จินดากาศ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองทํามา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงวชิรภรณ์  บุญยินดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายกฤษณพงค์  สีเล โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายกฤษดา  ศรีไสว โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ศศิวรินทร์กุล โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายคฑากร  รุกคํา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายจักรภพ  สวามิตร โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงจิดาภา  ซาเหลา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงจิรานันท์  ลำพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายเจตริน  บุตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงชญานินท์  คุณวันดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุดรัก โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายชยัวัศ  ลือกำลัง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงชลธิชา  ลวงงาม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายชายสุภัควี  มูลตา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงชิดชนก  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายญาณาธิป  เจริญวิภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงฐิติกานต์  อ่อนละออ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายณัฐ  ยอดศิริ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุตรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงณํฏฐชา  แย้มกลาง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายเตโชดม  เชยไสย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงทับทิม  อ่อนละมุล โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายธนกร  กางการ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายธนกร  ศิริมา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายธนกฤษ  เสรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงธนัชชา  กระพี้สัตย์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงธนัญชนก  มโนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายธนาธิป  จันทร์ฟอง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงธัญชนก  แคนชัย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงธีรดา  มาศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายนนท์ปวิธ  บุตรทา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายนพเกล้า  ครุธบุญ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงนันท์นภัส  หล้ามาชน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงนำสุข  เเก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงบุณยาพร  จันทร์ฟอง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงเบญาพร  ยุทธา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายปองเดช  วุฒิจีรเดช โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายปองวุฒิ  วุฒิจีรเดช โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายพงศกร  ภูน้ำทอง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายพชรพล  ภูหาญ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงพชิรา  สุวรรณลี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพรจิรา  กันยาคำ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายพิชญางกูร  นาดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โมรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดอนเส โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงภิญญาพร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายภิภัทร  เทศพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายภูมิธาดา  จิระอนันต์กุล โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายภูริพัฒน์  ชาน้อย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายยศวิชญ์  ตั้งใจดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงรติกานต์  นัยจิตร โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายรัฐนันท์  หินเธาว์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายวัธนพล  ดีนิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงวิชญาพร  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายวินเลียม  บาวเวอร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงวิไลรัตน์  ศรีเชียงขวาง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันชา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายสถาพร  เเก้วอุดม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายสุนิธิ  กันยาคำ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงสุวนิดา  รุ้งเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สะบก โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงอนัญญา  สมองาม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงกนกกาญจน์  พื้นผักหวาน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงกนกพร  เนตรสุริยะกุล โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายกรรชัย  วรบุตร โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายกฤติ  เนื่องพระแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายกฤษณกร  เกตุลา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไทยท้อม โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงศ์ศรีชา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
831 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เพชรทอง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงจันทิวา  สอนอินทร์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
833 เด็กชายจิณพรต  หลอยเต้ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
834 เด็กชายจิระพล  ลาคำผุย โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
835 เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลจุล โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
836 เด็กหญิงชริดา  ไสวดี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงญานิชดาภา  วิจิตขะจี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงฐิติพร  เนตรพล โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายณพัฐกรณ์  ภูครองหิน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  จตุรงค์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุระมาตย์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
842 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พร้อมพรั่ง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
843 เด็กชายณัฐธัญพงศ์  พร้อมพรั่ง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
844 เด็กชายณัฐพงษ์  ประคำ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
845 เด็กหญิงณัฐวดี  โฮงทอง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
846 เด็กหญิงทักษวดี  รสดี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงทิพย์เกษร  ปุริโส โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงทิพานันท์  พลพุทธา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
849 เด็กชายธนดล  สมอนา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงธนัญญา  หันน้ำเที่ยง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงธนันณัฐ  เถาหมอ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงธมลวรรณ  อัคลา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงธัญญามาศ  ภูบุญคง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงธันย์ชนก  ยาตรา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงนฤทัย  สินทร โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงนาราภัทร  รัทธา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายปฏิภาณ  หนูจิตร โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายปรเมธ  เหมี่ยงสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายปริญญ์  นาราช โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงปาณปวีณ์  สุยโพธิ์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายปิติภูมิ  ไสยนาม โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงปิยะธิดา  มณีมาตร โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงปิยะวดี  หาญศรีวัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงพชรมน  เขียวกลม โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงพรไพลิน  สมีเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สมควร โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
867 เด็กชายพิสิษฐ์  วิริโยฬาร โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายภิษัช  โมทอง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองกาสี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงมลัยทิพย์  ผุโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายรัชชานนท์  เวียงนิล โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายรัชพล  ใช่กระโทก โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายรัฐกิจ  สังฆมณี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายรัตนพัฒน์  อาจวิชัย โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงวัชราภรณ์  มีลาน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายวิวิชไชย  ทองเงิน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายศักรนันท์  แก่นพรม โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงศิรประภา  แนวกันยา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงสรวงภัทรา  ผู้ช่วยรอด โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
880 เด็กชายสุรบดี  ประจง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายอนวัชน์  บุญศิริกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
882 เด็กชายอนุชา  ตาปราบ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
883 เด็กชายอริญชย์ศรุต  ธรรมลี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
884 เด็กหญิงอริสา  สีหวัง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายอัตธชัย  พรมนิล โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงอิสริยา  ค่าเจริญ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงโอเซอัน  โรเซ็นส์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายกฤษฎา  ศรีสงคราม โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงกวินธิดา  ชาแท่น โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงกานต์มณี  จันทะจิตร์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงจริยาพร  กำพล โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายจิรชยันต์  วงษ์ภักดี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงจิรภิญญา  รู้สงกาย โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายเจษฎาภรณ์  หลอยเต้ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายชนะพนธ์  อันภักดี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงชลิตา  ไกยมัง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายชวรัตน์  ชุมศรี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายชัยพัทธ์  ขุนแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงชาลิสา  เต่าแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงณัชชานัน  ติ๊บกันเงิน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุดดี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายณัฐนันท์  ชนะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองมัน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายเทวราช  ศรีดารา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายธนกฤต  เศษภักดี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายธนาธิป  แป้นเงิน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายธันยากร  นิลธวัช โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายธีรภัทร  สมีนาง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายปฏิพล  มูลสาร โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายปิยพัทธ์  หนูจิตร โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองหล่อ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เค้าแคน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงพิชญาภา  พรมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายพีรพล  เทศจำปา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายภัทรพล  ไพคำนาม โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายภาณุวัชร์  ด้วงแพง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงเยาวพา  ธรรมบุราณ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงรมิตา  รักษาวงษ์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายรัชชานนท์  รัตนพงษ์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายวัชรพล  พลโคตร โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายวิญญ์ธนะ  ขันทะ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงศศิวิมล  ดีมา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงสุณิชา  อันทอง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายอโณทัย  แสงคำ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงอภิญญา  รู้สงกาย โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงอริสรา  ครองแสนเมือง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงอัญมณี  นามหล้า โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายจิรายุทธ  ไวทำ โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  โฮชิน โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงชมพู่  ชลชี โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายธนโชติ  หาญศึก โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายธนารักษ์  ขวาทิพย์ โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงเพียงนภา  เงาะเศษ โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงศศิกานต์  จ่าบาล โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงอัญชิสา  แสงเปลื้อง โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายกุญชร  คำสิงห์วงษ์ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงชนมล  นิ่มเนตร โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงชนิดาภา  คำศรี โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.5 คณิตประถม
939 เด็กชายณัฐพล  สุตา โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.5 คณิตประถม
940 เด็กชายนพรัตน์  นามโสม โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.6 คณิตประถม
941 เด็กชายนรวัฒน์  มนัสกุลสิริ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.5 คณิตประถม
942 เด็กหญิงเบญญาภา  แสงสีดา โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายพงศ์ธาริน  แทนโนนงิ้ว โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงกนกพร  หมื่นแก้ว โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายกฤติชัย  โคตรประทุม โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงฉัตรนภา  ชาติเจริญ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงญานิศา  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงฐนดาภรณ์  วิเศษวงษา โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงฐิดาภา  ผิวละมัย โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงฐิติยา  ธนธาดามาศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กชายณัฐนันท์  หัสโรจน์ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงธัญวรรณ  ปัถพี โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชานนท์ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายพชร  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายพรหมเมตต์  ขานตา โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงพิชญาริญท์  สันทา โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงสุพัฒณ์ตรา  สีคราม โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงอภิชญา  ทิทา โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายอภิชาติ  พันคิด โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วโลก โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายกฤษฎา  สีหามาตร โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายคณาธิป  ขามประไพร โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ป.4 คณิตประถม
963 เด็กชายณัฐพงศ์  นามนิยม โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ป.4 คณิตประถม
964 เด็กชายธนโชติ  จำปาทอง โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ป.4 คณิตประถม
965 เด็กหญิงนริศรา  อินทร์หนุน โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ป.4 คณิตประถม
966 เด็กชายนิติธร  ขุริรัง โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ป.4 คณิตประถม
967 เด็กชายพีระพล  ทอนนุสะ โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ป.6 คณิตประถม
968 เด็กชายพีระพัฒน์  ดีเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ป.4 คณิตประถม
969 เด็กชายศุภณัฐ  สุดสอาด โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ป.4 คณิตประถม
970 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงสุข โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายกิตติพงษ์  อัคลา โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายธรฒ์ธันย์  ใจเฉื่อย โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงนภัสสร  แสนโง โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงพัชราวดี  จำเริญ โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายภูมิภัช  สุขใส โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงกัลยกร  กุลสะโมรินทร์ โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายเจษฎาพร  เงยไชย โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายชาคริต  พืชผักหวาน โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงนภัสสร  ปาปะนัง โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงผไทมาศ  สืบสิมมา โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายวาสุกรี  จันทร โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง ป.5 คณิตประถม
982 เด็กหญิงกาญจนธัช  สมีดี โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงจิรัญญา  จ่าบาล โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงบังเอิญ  พรมรับ โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงมณิภา  ต้นทับไทย โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงสุภาวดี  สมอหมอบ โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงเสารลักษณ์  พืชผักหวาน โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงเกศรา  ฤทธิ์มะหันต์ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง ป.5 คณิตประถม
989 เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญค้ำ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง ป.5 คณิตประถม
990 เด็กหญิงธารทิพย์  สุดเพราะ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงวรรณวิสา  ผิวสอาด โรงเรียนโคกโกโคกกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายณัฐวุฒิ  สารสี โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายพีรวัส  หมวกชา โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายภาณุวัฒน์  ภูพองตา โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา ป.5 คณิตประถม
995 เด็กชายวราธร  ไชยนิคม โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา ป.6 คณิตประถม
996 เด็กหญิงวัชราพร  นาที โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา ป.5 คณิตประถม
997 เด็กหญิงทิวาพร  จำปาสี โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปัดภัย โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงสุนิสา  จุ้มอังวะ โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายชิณณวรรธน์  มูลประโก โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงธันยรัตน์  หาทอน โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงเบญจมินต์  บัวมาตย์ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงปวีณ์นุช  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงพัทนิล  หนักแน่น โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายสิทธินนท์  สุธรรมมา โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายอนาคิน  บุตสานาม โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงพาขวัญ  โควินทะสุด โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงกรรณิการ์  ชมสีแก้ว โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชูคันหอม โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงนัสญาดา  นันเสนา โรงเรียนบ้านวังแคน ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงพิชชาภา  ประจันตะเสน โรงเรียนบ้านวังแคน ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุทไทสง โรงเรียนบ้านวังแคน ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงญาณภา  บุญเทาว์ โรงเรียนบ้านวังแคน ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงพิชญาภา  สีราช โรงเรียนบ้านวังแคน ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงกชกร  จันทุมมา โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงกมลพัชร  เค้าแคน โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงจันทราทิพย์  ศรีนิกร โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กชายธราเทพ  ดงอุเทน โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กชายธีรเดช  สมอดง โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงนันทิวา  สานประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายพรพิพัฒน์  นิลสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงวิภาวดี  ดีจันทร์ โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงอรภิญญา  หนูจิตร โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงอารยา  สีโสดา โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงอุษามณี  ศักดาคำ โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงกนกวรรณ  เข็มเพ็ชร โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงจอมขวัญ  แขนอก โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงสรวญสุดา  ศรีมารักษ์ โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงสิราวรรณ  เที่ยงเดช โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมสูงยาง โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงธนันญา  ทานา โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงปนัสยา  อักษรเสือ โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายวีรยุทธ  หล่มเหลา โรงเรียนบ้านมูลตุ่น ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงณัชชา  วงษ์จารย์ โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงธัญญภร  ทองดี โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุววรณขวา โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงวรางคณา  จูเจริญ โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กชายศิวกร  ไสทอง Ban Lan School ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กชายอภิวัฒน์  เคลือวัลย์ Ban Lan School ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงกิตติยา  ประทุมสุงข์ Ban Lan School ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายนพรัตน์  หล้ามี Ban Lan School ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงแพรวา  เย็นใจ Ban Lan School ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงมณีทรัพย์  แก้วมณี Ban Lan School ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายทัศน์พล  ถาปามาตร์ โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กชายบุญยกร  ถาวิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงฐิญาดา  ญาณะก๋อง โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงกนกสิริ  พาสิงห์ โรงเรียนหนองตอกเกี้ยวหัวนาประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  พิมพ์เสน โรงเรียนหนองตอกเกี้ยวหัวนาประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงบวรรัตน์  แสนตรง โรงเรียนหนองตอกเกี้ยวหัวนาประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงอัฐภิญญา  จันทร์พรม โรงเรียนหนองตอกเกี้ยวหัวนาประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กชายจักรินทร์  สีโพนเพ็ก โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กชายธนพัต  เคนานันท์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงพิชญธิดา  มารินทา โรงเรียนบ้านเล็บเงือก ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงประภาศิริ  สินทร โรงเรียนบ้านเล็บเงือก ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงศิวัตรา  ทองหาร โรงเรียนบ้านเล็บเงือก ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงฐิดาภา  ดีหลี โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนน​สังข์​ ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กชายรัฐศรณ์  ติยะภา โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนน​สังข์​ ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงศิรภัสสร  โพนเสนาะ โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนน​สังข์​ ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงอาริษา  แสวงพันธ์ โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนน​สังข์​ ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงณัฐชา  ทองเข่มน โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนน​สังข์​ ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงณัฐวดี  เทียมจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนน​สังข์​ ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงนันทพร​  ประจันตะเสน โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนน​สังข์​ ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงปณิตา  ชมชื่น โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนน​สังข์​ ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงพัชราภา  พิมลศิริ โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนน​สังข์​ ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงพรธิดา  ไพรพา โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยอดนอก โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชนะบุญ โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีจูมพล โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กชายธีรเดช  นามวงษา โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงนันทิชา  ดีแป้น โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กชายพีระพัฒน์  แสนขยัน โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงเยาวมาลย์  เฟื่องทอง โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงลลิตา  โปร่งเมืองไพ โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กชายสุภัทรชัย  วงษ์ซ้าย โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไสยลอย โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงสุมิตรา  เสตะสิทธิ์ โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงอภิชญา  อินทมา โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงอภิชาดา  ศรีจูมพล โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงอาทิติยา  ุบุญโพธิ์ โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.5 คณิตประถม
1081 นางสาวพรรณิษา  การินทร์ โรงเรียนบ้านขามป้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 นายภาณุพงษ์  สีเนย์ โรงเรียนบ้านขามป้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 นายสิทธิศักดิ์  โฮชิน โรงเรียนบ้านขามป้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 นางสาวโสรยา  นิลไสล โรงเรียนบ้านขามป้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงกนกพร  สุดอาราม โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายกรกช  กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงจรินธร  เทียมทนงค์ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กชายจิรเมธ  นามจำปา โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงญารินดา  ศิริเทพ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กชายพงศพัศ  ทองทวี โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กชายศิวะกร  ไสวงาม โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายสุวพัชร  ใสสี โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ป.4 คณิตประถม