รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ไชยยงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกธร  กุลด้วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกพิชญ์  มนกิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกรภัทร  ฉายพุทธ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกรวิชช์  ปิยสาธิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกรวิชญ์  ขันธ์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกฤตพร  รุจาคม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤตานนท์  มณีนารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกฤติเดช  อ่อนกาสิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤษกร  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤษฎ์  บุญโคกสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกวีวุฒิ  กงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพจร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญญาภัทร  จันทร์โชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัณญาภัค  เอกถิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายกันตชาติ  บวรพิกานน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกันตพงศ์  สร้อยพิมาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายกันตภณ  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัลญารัตน์  สิมอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกัลยวีร์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกานต์กวินท์  ย่านกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกานต์นิชานัน  รัตนไพโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สันโดด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกานต์สินี  สุดวิลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายกิตตน์จากร  สมัปปิโต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายกิตติพงศ์  นิมิตรนเรศกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายกิตติพงศ์  แสงเศรษฐพงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกุลพรภัสร์  บุขุนทด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกุลภัสสร์  รุจิญาณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเกตุมณี  ชื่นคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายเกียรติสมยศ  ของสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายเขมณัฎฐ์  โชติมโนธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายคุณธรรม  เทือกเถาว์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายคุณากร  ไกยวินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  พลตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายจักกาย  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายจักรพันธ์  นาพันธ์โสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์รัตนานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายจิตรเทพย์  ศิริคะเณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายจิตรภิวัฒน์  ยุบล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายจิรภาส  มหาโยธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจิรภิญญา  นิมิตรคุณากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายจิระภัทร  จริยมานะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจุฑามาศ  นามวงษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงจุติภา  กินุชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายจุลจักร  เนื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายเฉลิมชัย  อุดมชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชญาภา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชนกนันท์  จันทร์ธีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายชนธัญ  แหวะสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายชนพล  ทองพั้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชนัญชิดา  รัตนถาวร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชนัญญ์ทิชา  นิธิพัชรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชนิดาภา  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายชโนดม  จิรยาภากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายชยางกูร  รำพึง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายชยานันต์  ทองกุนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชยุตรา  แสนวังสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายชรรณภัทร  บุญบัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชลชนก  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายชวัลณัฐ  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายชัชนันท์  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายชัยศรีราม  เวียงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายชานน  นภานุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เเท่นมณเฑียร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงชุติมา  โฮมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายเชิดพงศ์  เนตรพุกกณะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงโชติรส  กฤชกระพัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงญดาภา  นาเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงญานิศา  บาอุ้ย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงฐิตาพร  เค้าสิม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงฐิตารีย์  วีรโชติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณชภัทร  เจียมศิริกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณฐรัตน์  ริมสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณธิดา  มุลตะกร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายณปกร  กุนอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัชญานันทน์  สอนเพชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฎฐวดี  ศรีชัยปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฏฐ์เดช  ป่าดู่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายณัฏฐพล  โคตรพจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุดมมิตรรัก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐดนัย  อันทปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำวิลัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงห์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เพ็งงาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณิชกานต์  นาสมฝัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณิชาภา  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณิทษา  ป้องขันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายตรัยคุณ  ลาคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายเตชิต  อุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายเตชินท์  จริยลักษณกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายทนาธรณ์  เสียงไพรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงทรงขวัญ  ถิ่นกมุท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงทักษพร  ภูติจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงทักษวร  ใหญ่เย็น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงทัศนนันท์  พิสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงทิชาพร  สีกุดหล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงทิพย์วัชร์  พิมพ์กมลวัต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงทิพระดา  เครือสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายเทพทัต  ไชยะโม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายไททัศน์  ปาลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายธนกร  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายธนกฤต  จริยะโยธิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายธนกฤต  พลมณี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายธนกฤต  เกียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธนดล  แซงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายธนพัฒน์  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายธนภัทร  เฮืองศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายธนวัช  สวนสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายธนวินท์  วงศ์เพชรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธนัชชา  อังวราวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายธนันณัฏฐ  วัฒนชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายธภัทรสันต์  เอกถิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธมลวรรณ  นามตุ้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายธรรมโชติ  สะตะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธรรมสรณ์  ยุงกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายธัชพล  ศรีแสนยง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์เพชรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สอนหาจักร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธัญพิชชา  โชติมโนธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงธัญยานันท์  ทวีชัยจุฑานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงธิตยา  นาคทัด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายธีรพล  เขียวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายธีรศักดิ์  เหล็กกล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายนนทกร  สุภรัมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายนพรัตน์  ดอนกันหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนภัคมน  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายนรวิชญ์  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนรินธร  คำสอนทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายนฤสรณ์  ศิริคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนลิน  ธรรมวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนันทกานต์  อุทัยกัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงนิชานันท์  โฮชิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนิชาภา  นาไสยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายนิธิศ  โสภาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนิศารัตน์  แย้มโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงนุชนาฎ  ภูบุญอบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายเนติพัฒน์  ประวัตินภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงบุญญาพร  ชัยรัตนศิริกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงบุญฑกาญจน์  พรมนิล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายบุญรักษา  เสรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายปฐมเดช  นารีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายปภังกร  ศรีอัศวิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยืนนาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายปรวิชญ์  สฤษชสมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายปรัชญา  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายปรัชญากร  สีหาราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายปรัชญ์  เอื้ออังคณากูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงปราณปรีญา  เเก้วพัตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปวิชญา  อรรคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปัญณรัตน์  อระดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงปัณฑิตา  ธนูรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายปัณณทัศน์  เกตดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายปัณณวัฒน์  บุญกลิ่นขจร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปัทมา  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปารณีย์  แก้วบ่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปิยะธิดา  มะโนชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปุญ  เอื้ออังคณากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  กำหมู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปุณณดา  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปุณภิชณัฏฐ์  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปุณยนุช  สารบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เอี่ยมวรกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายพงศ์จักร  จันทร์ลาศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายพชร  พัฒนปรีดากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายพชรดล  พรนิคม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพรนภา  บูชาจันทร์กูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายพรหมมินทร์  อินทร์หอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายพลวรรธน์  ลักษิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายพลวรรธน์  ศรียา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายพสิษฐ์  บุษบงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพัชรพร  พรมเเพง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพัชรพร  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพัชรินธร  ศรีวรกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพาขวัญ  ศศิประภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายพาทิศ  บุตรมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพิชชาพร  วิรุฬห์วรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายพิชญ์ปวีย์  ขันธะหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  แก้วกุลชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงพิมชนก  แสนสีแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิริชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  พาฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพิมพิศุทธิ์  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อึ๊งภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายพิริยกร  ป้องเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมมาหล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายพีรวัสส์  พุ่มพูน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายพีระวิชญ์  เเพ็คเคอร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายพุฒิพงศ์  อินทร์คำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายพุฒิพัชร  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายภควัฒน์  วชิรเดชวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายภนนเรศ  คำพิทุย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงภฤศมน  ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายภัคเดช  เหลาแตว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ธรรมศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงภัทรจาริน  พระลับรักษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายภัทรพล  ศรีวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายภัทรพล  เวียงพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์สม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงภัทรภา  วงศ์กันทรากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายภัทรวิศน์  พงษ์ภรณ์พัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายภัทรศักดิ์  เวียงเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภูศรีโสม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายภากร  วิบูลย์วัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายภาคภูมิ  ภูมั่ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายภานุวัฒน์  เลไธสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงภาสุข  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โยธาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงภิรัญญา  เย็นละออง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายภูมิภัทร  สามารถกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายภูมิรพี  เลิกชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายภูริทัต  เเน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายภูริวัจน์  เศรษฐนิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายภูวริช  ชัยชนะอุดมกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายภูวินท์  วิจิตรเฉลิมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายภูวิศภัทร  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงมนต์นภา  ท้าวเมือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงมนสิชา  วัฒนาอุดมกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงมนัชญา  กันชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายมารุต  มัคคะน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายเมธา  บางสำรวจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงเมธาพร  วงศ์ภูธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายรตนชัยกรณ์  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงรติมา  อินทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงรมิตา  จุลละนันทน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงรวิสรา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายระพีพัชร์  พิมพ์กมลวัต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงรักษ์ญดา  บัวระภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายรัชพล  โสภากาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายรัฐภูมิ  ศิริภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายวชิรวิทย์  เบ็ญจพรเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายวชิราวุฒิ  จิตต์ไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงวดีกานดา  สร้อยหิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายวรพล  เพียทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงวรัญญา  ปิยะพิทักษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายวรัญญู  พานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายวรินทร  วงศ์วรินทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงวริศา  กรรณิการ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายวสิษฐ  รัตนวิชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ธนาคุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวิชญาพร  สอนภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงศตพร  น้อยทรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายศรัณย์ชัย  ดูนนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงศวิตา  สวัสดินิมิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงศศิกานต์  ละพิมาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงศศิรัสยา  เจริญจารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายศักดิ์ทอง  ทรงปัญญาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายศักย์ศรณ์  อักษรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงศิรดา  วัฒนกิติกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายศิรวิทย์  ราชธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายศิระ  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายศิวกร  กุดทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายศิวัชร์  ทองพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงศิศิราพัชร  ศิระเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายศุภกร  นิลสาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายศุภกร  ศรีอาจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายศุภกฤต  หาญห้าว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายศุภณัฐ  ภูผาลาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายศุภฤกษ์  โสระพาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงศุภิสรา  โชติสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายสรวิศ  ปะตังเวสัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายสิทธิกวิน  บุตรพุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายสิปปกร  อ่อนเหลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายสิรวิชญ์  คำหาญสุนทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงสิริประภาภรณ์  ทองบัวบาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงสุจิตรา  โสศรีทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงสุชญา  ชัยนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงสุนิสา  เยี่ยนทรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายสุพศิน  ประทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงสุพิชชา  สิทธิชัยเนตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสุภาวิณี  ไชยหงษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายสุมงคล  ขวาลำธาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงสุรีภร  คล่องการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายสุวีรวิช  รัตนสินทวีสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปลดเปลื้อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงเสาวภา  กนกกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สมมะวัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายอติกันต์  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายอติวิชญ์  ธิเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงอธิชา  หน่อสีดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายอธิวัฒน์  วงศ์คำซาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงอนัญญา  อินบุญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายอนาวิล  มาหินกอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอภิชญา  โสมาบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายอภิศลระวี  อ่อนเฉวียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอภิสรา  ธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายอรรถนนท์  คามดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายอรรถพล  คำพิทูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายอรรถวัต  พวกพระลับ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายอัครพัชร์  เหมือนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายอัครวัฒน์  ทักษิณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงอัสมาภรณ์  ศุภมาตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกนกพร  ใสบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พัชรพิบูลชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกนกรฎา  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกมลชนก  ขันธ์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกมลนันท์  วรหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายกมลภพ  อุพลเถียร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกมลวรรณ  หมู่บ้านม่วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกรวิชษ์  รุ่งกิจธนโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกฤตพร  สิทธิขวา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายกฤติคุณ  โยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกฤติธีรา  โลห์ชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกฤติมา  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกวิสรา  ทองดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกวิสรา  นาคผิว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกวิสรา  แสนเกษม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายก้องภพ  คนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายก้องภพ  โคตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกัญญพัชร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คลังแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยหาทับ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกัญญาภัค  ฟักนาค โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกัญฐมณี  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายกัณติณันณ์  วุตติวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกันตภณ  ภูถอดใจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกัลยกร  สามารถเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกัลย์นิษฐา  วงษ์ทรงยศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กาบบัวลอย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกัลยวรรธน์  มหาโยธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกัสมณฑ์  สิงห์ทองธีรกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกานต์พลู  หงษ์ขจร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกานต์รวี  สำราญภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกานพู  เพ็งศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายการุณ  พงษ์พุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกิตติบดี  บุราณชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกิตติยาพร  สุนทรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกิติศักดิ์ดานนท์  ภารตุ้มเหลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  ชัยรัตนวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายเกียรติจรัส  กงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายเกียรติภูมิ  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไขเเสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงขวัญชนก  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงขวัญนรินทร์  ชมสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงเขมจิรา  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเขมนิจ  บ้านศิลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงคณพัชญ์  ซาสร้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายคัคนินทร์  รัตนมาตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายคุณากร  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงจรรยากร  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงจักรภัทร  คำผาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายจันทร์ปกรณ์  ธนภัทรพรชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายจารุกิตติ์  เจริญจารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงจารุธิฎา  เเก้วศรีคร้าม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงจิดาภา  บุญชะโด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงจิดาภา  เจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายจิตพิสุทธิ์  ยุบล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจิรภัทร  ช่วยวงศ์ญาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงจิรัชญา  พันทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงจิรัชญา  ลิขนานนทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายจิรายุ  บุปผาชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงจุฑาทิพ  คลังชำนาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายชชช์ภูมิ  เเก้วชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชญาณิดา  คำมี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงชญานันทน์  รัตนวงษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายชณภงม์  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงชณารัศมิ์  หลวงพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชนัญญ์รตา  นิธิพัชรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงชนากานต์  ภูมิไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชนากานต์  สอนหาจักร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายชนิตว์นันท์  พลซักซ้าย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชนินาถ  อนันตกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชนิสรา  เคนบู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายชยางกูร  จำปามูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายชยานันต์  ภูแล่นกล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายชยุต  นาสุขสม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายชวกร  ขันธะโฮม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายชวนากร  ลาสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชวัลลิกา  อัครโสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายชวิน  ชื่นนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายชวิศ  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายชัชช์  เวโรจนสรรค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายชัยพจน์  สาลีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายชัยภัทร  คำดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชาคริยา  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชาลิสา  หล้าปุย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชาลิสา  เหมาะธุลินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายชิติพัทธ์  ครูรัตนานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายชิติพัทธ์  นรสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายชินพัฒน์  ศรีวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชินภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายชิษณุพงษ์  เศรษฐนิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงชุติกาญจน์  การไร่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงญาณิศา  ทักษิณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงญาณิสา  สาอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงญาดา  ศรีไกรสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงฐาปณี  อินทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายฐิติโชติ  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายฐิติพงศ์  วงศ์วิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณกมลกานต์  มุมอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณกัญญา  เฟื่องฟูสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณฐมน  บัวเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณฐอร  แนวหล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายณตะวัน  ทานากะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายณภัทร  กัณหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณัชชา  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  เวียงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชินดร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ถิ่นวิมล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณัฏฐพัชร์  จุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายณัฐ  ทองหอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐกมล  ขจรศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัฐกมล  บุสดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายณัฐกฤต  เทพแพง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัฐชา  พันทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฐชานันท์  จำปามูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฐฐิญา  หนูบุญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุตสาหะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณัฐธพล  ราชบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายณัฐธัญ  สุวรรณสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณัฐธิชา  บุตรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฐนรี  ไม้ดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐพร  ผิวขม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายณัฐพัชร  สมดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายณัฐพันธ์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณัฐพิชญ์  เหมนนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐภัชศร  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณัฐภูมิ  พลราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณัฐริชา  สารฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายณัฐวัฒน์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายณัฐวัฒน์  สีนะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณัฐสิชฌ์  กัลยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณิชนันทน์  สละ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณิชมน  หัตถะปนิตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณิชานันท์  ตันสมรส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณิชานันท์  พุ่มบางป่า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณิชาภา  บริหาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณิชามล  วิจิตรศุภการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายดลธรรม  โฮมคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงดลยวรรณ  บุตดาชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงดาราวดี  ภูมาลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายตฤณ  ชนะวีรวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายเตชวินทร์  เเนบสนิท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงเตชินี  ศรีทองธรสิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายเตสิทธิ์  ศรีสะอาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายถาวรนันท์  เวียงยศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงถิรดา  เรืองพรหม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงทอฝัน  มองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายทัฬห์พิชชา  บัวระภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงทิพปภา  ผิวมะลิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงทิพรัตน์  สมไสย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงแทนขวัญ  อุปปิง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายแทนคุณ  จันทลือชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายแทนคุณ  พลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงแทมมารินทร์  นามตะคุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนกฤต  ขาวสร้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธนกฤต  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนกฤต  ผงทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธนดล  ตะสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธนเดช  พรหมโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนธัส  นาชัยรอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธนภัทร  ศิริดล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธนภัทร  สิงหะหล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธนวัฒน์  ชามาตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธนัญชนก  เเก้วขาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงธนาพัชร์  นามบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธนิน  ช่างเกวียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธมนวรรณ  งอสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงธมลวรรณ  สินธุเทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธราเทพ  ยาสิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธัญชนก  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงธัญญา  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธัญลักษณ์  รุุ่งศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พิลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สิมสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงธันย์ชนก  ใจขาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายธารณ  คุณะแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายธาราเขต  เสาร์วงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงธาวินันต์  กากแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงธิตยา  วศินปิยมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงธิตยา  ศรีสมภาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธีทัต  อนันต์สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายธีรเดช  ปักเสติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธีร์ธวัชร  เนื่องภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายธีรภัทร  พลดงนอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายธีระเวธน์  วาทกิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนชภัทร  หมายมั่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนพมาศ  บุญถูก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนภาดา  ก้าวพนิชยกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายนราวิชญ์  ทับน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนริศราภรณ์  ธรรมไธสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนวพร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนัตธิยา  เชื่องดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  ศรีเชียงสา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติเจริญเกียรติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริสำราญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงนันทิกานต์  เเสงดาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงนันทิพร  อุตตะพุทธ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงนาราภัทร  ไมตรีแพน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงนิชชาภัทร  นัดทะยาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงบัวมณฑา  ดีสาระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงบุญญิสา  มหิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงบุญนิศา  ศรีบุญสม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายบุญฤทธิ์  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงบุณยารัตน์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายบุรินทร์  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายปกรณ์  ศรีทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปณาลี  แสงศาลาศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายปภังกร  เมืองแวง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปภาดา  ทองกำแหง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปภาดา  ยอดประทุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายปรานต์  อรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายปริชญา  ศรีพุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปริตา  พลมิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปลายฝัน  มองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
524 นางสาวปวริศา  สุขภูวงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายปวีณ์กร  มุกดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คุณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ยงศรีชูชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปวีณ์พร  นามเหล่า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปัญ  เอื้ออังคณากูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปัณฑ์ชณิต  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายปัณณธร  ซุยกระเดื่อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปัทมภรณ์  จุลมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงปาณปวีณ์  ตรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปาณิศา  เชษฐ์โชติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีมัญจาบุรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปาณิสา  นันทสุทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงปุญธีรา  ไชโยแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปุณชยา  บัวระภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปุณญาดา  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงปุณณาภัสว์  จันทชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายปุณนะสิษฐ์  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปุณยาพร  กุลดิลก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายปุลวัชร  หัดขุนทด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายพงศกร  เดิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพงศพัศ  คิดชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพงศพัศ  เรืองนิธิเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  โคตรโสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายพงศภัค  พละกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายพงศภัค  โคตรโสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายพงศ์วิทย์  อุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพงษ์รพี  ภู่ระย้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายพชร  พชรศิริชัยกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพชร  ราชบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายพชรคุณ  แก้ววิไล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพชรธิดา  ตุกชูแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพชรพรรณ  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพธัญญา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพรชนก  สิมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพรธิตา  ไตรศิริพานิช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพรนัชชา  วัฒน์วรกาญน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพรผกา  ภูกาบเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพรไพลิน  ปทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพรรณปพร  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพรรณพรรษ  ติยวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพรรธน์ชนก  พรประกายพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายพระพาย  พัวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพลัฏฐ์  แพงมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพัชญาภา  แถวเพีย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อันทะผลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุริยะชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงสุริยากาศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  วงศ์วรรณวัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพิชญา  พงษ์ประภัสร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพิชญาพร  พลดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพิชญาภา  ดาทุมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพิชญาภา  หิรัญนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายพิทยา  เย็นละออง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายพิทยุตม์  ชุมยางสิม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพิพลอยพรรณ  เพ็งพักตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชาติจำเริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพิมพ์นารา  คำพิชิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ราชโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  โสภัณณา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พัวพันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพชรพรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พาฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพิมพ์อร  ทองฝังพลอย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีวังพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายพีรวัชร  สีละบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายพีรวิชญ์  ริมสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพีรวิชญ์  โทอุดทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพุฒิดา  พรบุบผา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  ทองถวิล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายพุทธโชค  ทองรุ่ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ชารินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงแพรวา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงแพรวา  โตนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงฟ้าประทานพร  ปิยะพงศ์พิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงภคพร  เกิดบุญมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายภคิน  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงภทรภร  นามปากดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายภวรัญชน์  ธีรปรเมศวร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงภัชชรดา  น้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงภัตนภา  วรรณมาโส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายภัทธวัต  พลประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายภัทรกฤต  ซื่อตระกูลพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายภัทรดล  ทองเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธ์จรุง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภัทรภูมิ  สุวรรณคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงภัทรวดี  พิชวงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงภัสราวดี  หอมดวง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายภาคิน  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายภาคิน  หลานวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงภาณุมาส  ข้อยุ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงภาสินี  จ่ามีเคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงภิญญารัตน์  ชิตทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายภูณกฤษ  พีระศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายภูดิส  ถานะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายภูมิพัฒน์  บรรพสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงภูริชญา  เเสงโสภาพรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายภูวิศ  วิจิตรเฉลิมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายภู่ศิริ  เกษศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงภูษณิศา  หล้าสุด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายมงคลชัย  จันทสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงมนธิรา  ดวงวันทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงมนปรียา  ทะยะราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงมนัสญาพร  ขุนน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงมนัสธิดา  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงมนัสนันท์  นนทะนำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายมานะพงษ์  กอมาตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายมาโปรด  ฮาดภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงมุจิรานันท์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายเมธัส  บัวดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายยิ่งยศ  ศรีแสนยง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายรชต  วิสูงเร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายรชานนท์  พรนิคม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายรฐนน  พฤฒิสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายรติวรรธน์  เรืองศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงรพิศมัย  พิมพ์พัฒณา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายรพีภัทร  ทรัพย์ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายรวิภาส  เรียงสีทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงรวิสรา  มะลิต้น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีกลชาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายรัชชานนท์  เเสนเเก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายรัชชานนท์  โยทคบุรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงรัชพร  ไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงรินรดา  คำเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงรินรดา  วิชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายรุ่งรุจ  แสนแมน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงรุจิราพร  นันท์ดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงลภัสรดา  พึ่มกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงลลิตา  จุลถาวร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงลักษมณ  ธนะเจริญพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงวงศ์วรัณรัศมิ์  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายวชิรธรรม  โคตรปลาบู่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายวชิรวิทย์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เย็นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงวนัสยากร  น้อยมี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงวนา  แก้วเจริญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายวรกร  ฉัตรานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงวรพรรณ  สารแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายวรภัทร  จิตรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายวรัญญู  แคว้นเขาเม็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงวรารัตน์  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงวรินทร  คำใบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงวรินทร  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงวรินทร์ธรา  กำบุญมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงวริศนันท์  ประเสริฐนู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงวริศรา  ริมปิรังษี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงวัชราภรณ์  โหว่สงคราม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงวันวิสาข์  ปัญญารุจิกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายวายุ  มุลตะกร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายวิชญ์ชพล  เปี่ยมเชาวัธนากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายวิชญะ  ผาณิบุศย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายวิทย์กร  เกียรติมหาผล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงวิมลพรรณ  ขอบ่มกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงวิรมณ  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวิสสุตา  นาชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายวุฒิชัย  จึงจรัสทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายไวภพ  ฉลาดสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงศมนพรพรหม  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายศรัณยพงศ์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงศลิษา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงศศิกานต์  เฉื่อยกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงศศินภา  ขวาลำธาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงศศิประภา  แสงประกาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายศักรินทร์  แก้วโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายศาศวัต  วะลัยใจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายศิรชัช  รัศมาวี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงศิรดา  ไชยดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  จันทร์แจ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงศิลัญฌาดา  เยาวราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงศิลัญญาดา  เยาวราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายศุภวิชญ์  มาตราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงศุภัสรา  โรจน์เจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงศุภาวดี  ศรีแสนยง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงศุภิดา  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายสรวิชญ์  หลาวมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงสโรชา  ดงลุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายสิรภพ  พันธ์โม้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงสิริญฎา  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงสิริยา  สีหนาท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงสิริสุข  ผ่านสถิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงสุกฤตา  ติยาเดชาชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสุจารี  โสศรีทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงสุทธดา  ภูธิปโรจนเมธี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงสุทัตตา  สุธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายสุธีนนต์  แสงโลกีย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสุนันทา  ชัยรัตนวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงสุพรทิพย์  ศรีหามาตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงสุพรรณษา  ฉิมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เบี้ยวโกฎิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงสุพัชรพร  เพชรราชี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงสุภาวิณี  สีหามาตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงสุวัลลีย์  ปิยมาพรชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายสุวิจักขณ์  เเก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายเสรีภาพ  พัวพันธ์สกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงโสวชิรญา  ศรัทธามหาดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงเหมือนฝัน  พันธ์กิ่ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายอชิตพนธ์  เเทบมะลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายอชิตะ  สนิทชน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอชิรญา  นิติพัฒนาภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายอชิรวุธ  สีพาเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายอธิชาติ  ตุ้มวารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงอนันตยา  อะภัยลุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอภิชญา  นาเมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอภิชญา  ปิยสาธิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงอภิชญา  โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายอภิภู  ตั้งวานิชกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอภิษฎา  ยศวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอรกัญญา  ปัญญามี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอริญชยา  เเก้วใส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายอริยะธัช  พรพิชิตโยธิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายอรุณรัตน์  ต้นกันยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอลิซ่า  บูเตต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอักษรศิริ  นาเมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายอัครณัฏฐ์  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอัญชลี  ชูศร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ตีอกทำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอัญชิสา  คำผิว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายอัฑฒ์  เวโรจนสรรค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงอัมพร  ปทุมชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายอัศศิวะเศรณี  ศักดาอัศวิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายอาคิราวิน  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายอาชวินย์  สายขุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงอาภาศิริ  บูรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงอารยา  ลาภชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงอาริยา  พรมนิ่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงอิงชิตา  อันประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงอิสรา  เอกอุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงเอกธิดา  สุขเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายเอกฤทธิ์  ประสาทมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงไอยวรินทร์  อัคสินธวังกูร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงไอยวรินทร์  เนินกระโทก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายกฤตัชญ์  หอมสาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายกฤตานน  ชีวาจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
760 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ว่องกลกิจศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงกันยพัชร์  พรศรีเมตต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงกุลิศรา  กระบะเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงชญานิน  วินิสสัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายชนพัฒน์  สายแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายชยพล  ศิริเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
767 เด็กชายณัฐฐพัชน์  อติวัฒนชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายณัฐพงษ์  จะแรบรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายทินภัทร  พิมเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงธนกชกร  จันทร์เทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วโพนเพ็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายธวาทิต  ตาลดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงธัญรัศม์  น้อยโนนงิ้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายนฏัคกวินฐ์  สมชาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายนพพร  สามหาดไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายนันทิพัฒน์  ไพยศิริพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายนำชัย  มูลมาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายนิพพิชฌน์  เตือนจันทึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายผลรวม  นะรินยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงภคพร  ทิพวัลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงภณพร  สุนทรภาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงภัทราพร  ตาริชกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายภาวิตร  ฮูเมิ่งไข่ มูลตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายภูรินท์  ทองคู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
785 เด็กหญิงมนัสวี  ปักเคชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายระฟ้า  พิมพะสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงวรัชยา  นาคทัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงวิลาสินี  สีละพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิลารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  มนูญวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายอโนมทัส  บุตรลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงกนกพิชญ์  นาบุดดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงกรณรา  สีระคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงกิตติ์นภัส  ตลับทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงขวัญข้าว  พงศ์พิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงชนิสรา  ขงเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงฐิติภาพันธ์  หว่างแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายปองพล  โสเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพราว  เรืองแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงวรสุดา  มาเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายวริศ  มะสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิลารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงอรณี  พรหมโคตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายกวินทร์วิชญ์  สัษฌุกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายคณพศ  ตั้งพูลผลวนิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายจณิสตา  ตระกูลสันติรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายจิระศักดิ์  ดาดวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายชัชวิน  จันทะสีลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายชินกฤต  ใจเที่ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายเชฏฐวุฒิ  ตามควร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พั่วโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายณดล  อัศวรุ่งนิรันดร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
814 เด็กหญิงณภัทร  สมดีวีรเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อังคณาวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายตฤณณัช  ตังควัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงทิตานัน  ศรีเจษฎารักข์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
818 เด็กหญิงธนภร  ทิพวัลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตริอริยสัจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงธัญสิริน  ตริอริยสัจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายธีรปรัชญ์  สัจจพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงนริฌามน  ฉัตรเวทิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายนัธทวัฒน์  บูรณไมตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายปราญชล  สันติวรากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงปริยากร  เจือกุดขมิ้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายเปรม  เทพศิริอำนวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายพัทธนันท์  ชินอาจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายพิสิษฐ์กรณ์  บุญเกษมสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงพีรญา  ภัทรกิจกำจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
830 เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่าเราวิโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
831 เด็กหญิงแพรวลดา  ยืนยาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
832 เด็กหญิงภัทรนันท์  ว่องกลกิจศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายภาคิน  รุ่งเจริญสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
834 เด็กหญิงรรัณญ์รัตน์  บุญกาญจนารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายวชิรวิทย์  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายศิวัช  จารุรัชตพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายศิวัชณัฐ  แสงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงศุภชัญญา  วงษ์อินทร์จันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงอรณิชชา  สีพันดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
840 เด็กหญิงอรปรียา  อินธิหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงอัจจิมาก์  สิทธิอมรพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
842 เด็กชายอัสรัน  พงศ์พิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
843 เด็กชายกษิรา  จอมหล้าพีรติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงโคโตมิ  ปวีณ์ธารา ฟุกุโมโตะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายชานากร  โฆมานะสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงฐิติชญาณ์  อนันต์รักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงณัฐฐิกาญจน์ฎา  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริวิภานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงธนพร  เลิศมงคลพัชร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงธัญวลัย  กัลปนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กชายธีระธรรม์  หอประเสริฐวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายบุรพล  อรรณนพพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงปฏิพร  เนติโรจนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงปทิตตา  อาภรณ์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เทพรังสฤษฎิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายพศิน  จันทน์แดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงพิชชาพร  สาคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงพิชชาภา  ตริยางกูรศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงฟ้านำพร  รุขพันธ์เมธี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงภคมน  แสนชัยธร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงภรภัทร  ศิวะศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายภวิศ  ปริวัฒนศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงภัคจิรา  เลาลัคนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  ศรีปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงมานามิ  กวิน์รานี ฟุกุโมโตะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายรพีภัทร  เตชะวชิระมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงรมิดา  ลิ้มธนาคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายรัญชน์  จุลละนันทน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงวรวลัญช์  ซื่อศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงวริศรา  สิทธิจิรพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงวีรดา  เบ้าสาทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายสยาม  เขียวสมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงสรวีย์  อำนวยวิเศษโชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายสิรวิชญ์  โรจน์โยธินพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงสิรินดา  คำตานิตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงสุภราภรณ์  ดีล้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงอรรจมาภรณ์  เอกเจริญกิจอมร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงกชกร  อินทรภู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
880 นายกฤตภาส  หินเธาว์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงกฤษฤดี  อัศวจิตต์ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลมสอาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทินตะนัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงกุญธร  แสนชัยธร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงกุลชญารัชย์  อนุประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงกุลณัฏฐา  กาญจนศิริโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงกุลปริยา  กุคำอู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายขวัญเกล้า  รัตนเหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายคณพศ  คำสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายคณาธิป  ตั้งพูลผลวณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงจารุพร  บุญเกษมสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายฉันทวัฒน์  เนสุสินธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายชนุตม์  พงษ์สิงห์จันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงชลิดา  คมคาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายชานนท์  วิจิตรศุภการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงณชนก  เซียวศิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายณฐกร  หินเธาว์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายณฐพงศ์  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงณณภัทร  ศิวะศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายณภัทร  จารุรัชตพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงณภัทร  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตรีศิริรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์วรชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แสนเสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงณิชาภา  สัจจพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
906 นางสาวธนพร  หงส์วิลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายธนวรรธน์  คทาเหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายธนเสฐฐ์  กิตติวรรธโนทัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงธนัญพรรษ  จอดพิมาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายธัญธรณ์  จิรชัยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงธัญรดี  หอประเสริฐวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายธัตเทพ  เถกิงโชติมนต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงธินันตา  กาจหาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายธีธัต  ลิมปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายธีรัตม์  ยะป้อม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายนนทกร  แนววิลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
917 นายนภ  ภัทรรุ่งนิรันดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงนภัทร  สิริรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงปภา  ศรีสุพรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงปราณปรียา  กิ่งไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายปรีชานันท์  สีพัฒนวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
922 นางสาวปลายฟ้า  ทองเครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายปวริศ  เดชอุดมพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงปัณพร  จิรวรรณกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงปาณิธร  พันธุ์ยางน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายปานเทพ  เถกิงโชติมนต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายพงศกร  ธรรมแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายพศวีร์  นานอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริคะเณรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงพิชชานันท์  เมตุลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายพิพัฒนพงษ์  สีละบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายพิรชัช  อังคณาวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายพีรวิชญ์  อุทัยธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
934 นางสาวภัคภร  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
935 นายภัทรพล  คงศรียาตรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงภัทรรสีณ์  ประเสริฐสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายภูริพัฒนกุล  ภูริศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงยอดขวัญ  พงศ์พิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงรภัทภร  ฐากุลธเนศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
940 นายวรัท  ลิปิพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
941 นายวัชรวิศว์  น้อยเมล์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายศัพธนา  เจริญสกุลดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายศิวณัฐ  เวียงดินดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงศุภานัน  ลังการิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายสรวิชญ์  ดาวดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
946 นางสาวสาริศา  อหันทริก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงสุปวีณ์สุ  ชัยพีรวัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงสุพิชา  จิตจักร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงอชิรญา  กุลโรจนวรากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงอธิชา  วัฒนศิริเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงอธิษฐาน  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงอนุรดี  จำรูญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
953 นางสาวอลิสรา  สฤษฎีชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงกนกพร  คับพวง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงกนกพร  เหนือระวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
956 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก่นกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
957 เด็กหญิงกนกอร  แก่นกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
958 เด็กชายกรวิชญ์  เกศางาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงกฤตพร  โรจนแสงชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
960 เด็กชายกฤตพล  สุนทะโรจน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายกฤตภัค  ไตรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
962 เด็กชายกฤษฎา  วิชัยคำมาตย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายกฤษณะ  สะตะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
964 เด็กชายกวิน  โพธิ์ขำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
965 เด็กชายก่อกุศล  บรรลือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
966 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิศิลป์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
967 เด็กหญิงกัลยรัตน์​  สุพรมพันธุ์​ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
968 เด็กชายกิตติภณ  คงศิลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายกิตติภูมิ  ศิลปชีวสันติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายกิติทัศ  สุริ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ยุดกลาง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงจารุวรรณ  กัลวลงาน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงจินตกัญญา  เข่งหุ่ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
974 เด็กชายจิรภัทร  แสนบุญยัง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
975 เด็กหญิงจิราพร  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  วงษ์คำภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
977 เด็กชายเจษฎา  โนนศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
978 เด็กหญิงฉมามาศ  สันเต โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงฉัตรชนก  ติวเฮือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  โง๊ะบุดดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
981 เด็กหญิงชนพิชา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
982 เด็กชายชยางกูร  ตาบ้านดู่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
983 เด็กหญิงญาณิศา  ด้วงนิล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
984 เด็กหญิงญาดา  พัฒนานนท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงญานิศา  รังคะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
986 เด็กชายฐิติพงศ์  นะคะจัด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
987 เด็กหญิงณฐพร  รักษาเคน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงณปภัช  สีตะโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงณฤดี  สิงห์ทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
990 เด็กหญิงณัชชา  พาลี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
991 เด็กหญิงณัฐจิราภา  สายธนู โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
992 เด็กหญิงณัฐณิชา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
993 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอกตาแสง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายณัฐภัทร  นาคกระจาย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงณัฐรินีย์  วรกิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
996 เด็กหญิงดลชนก  เพียงงาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
997 เด็กชายทยากร  พัดสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงทิพย์ธารา  ผาลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงแทนขวัญ  คิดรอบ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กชายธนกร  เชิดโกทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายธนทัต  รัตนศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงธนพร  พุฒซ้าย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กชายธนพล  ปัญญาสาร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายธนภัทร  เหลาเกลี้ยงดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายธนากร  ชัยพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กชายธราเทพ  แสงรูจีย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงธันญ์ชนก  บดินทร์เดชเดโช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายธีรณัฐ  สุทธิคุณ​ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายธีรดนย์  ฉิมหลวง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กชายธีรพันธ์  หงษ์อาจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กชายธีรเมธ  สุวรรณสม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงนงนภัส  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กชายนนทวัฒน์  โคตรศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปิณฑะแพทย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงนลินวิภา  อรุณศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงนัทธมน  ภิญญสนธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงนันท์นภัส  ต้นสีนนท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงนันทัชพร  สิมมะลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงบัวชมพู  บุญจวง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงบุญญาพร  ดาบบัง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงบุญยาพร  โชติกวี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กชายบูรพา  จันทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กชายบูรพา  วงศ์ละคร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กชายปฏิภาณ  แซ่เอีย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กชายปฏิวัตร  ประจันตะเสน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดรละคร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงปมิตา  จันทดวง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กชายปรวรรธพ์  ซอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กชายปราชญ์  ริมไธสง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงปริชญา  สว่างพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงปรีญาวัสส์  ขนิษฐวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงปวีย์สุดา  ประทุมมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีเสริม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กชายปารมี  ทินทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงปารัช  จรูญเวชธรรม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กชายปิยกรณ์  แก้วขาว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงปิยาพัชร  แสนพิมพ์พา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงปุญญิศา  พึงประภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กชายพงศกร  พันธุ์ศิลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กชายพชร  ศรีคาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กชายพนธกร  ภูหนองโอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชินธรัณเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กชายพัทธนันท์  สถิรวงศ์วรรณ​ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงพิชญธิดา  ธรรมมาน้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กชายพิชญ์พล  สัสดีคำวัง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงพิมพกานต์  มุ่งดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงเพชรชมพู  ช้อยชด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กชายภคพล  โพธิ์มณี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงภรภัทร  สมนุกูลชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มาป้อง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กชายภูผา  จันทะบุดศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กชายภูรี  พรวินไทย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กชายเมธัส  โพธิ์ศรีอุ่น โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธงภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กชายรเณศ  วภักดิ์เพชร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงรัตนนารี  ซ้ายขวา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงรินทร์​ปภัส  สัมฤทธิ์​ยากรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์ผิว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีหนา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงวณัชญา  สามสี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงวธันยา  สิงห์น้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กชายวรปรัชญ์  อภิชาตบรรลือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงวิลัยรัตน์  ภูลายขาว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงวิศิษฎ์ศิริ  กมลสินธุ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กชายวีระวุฒิ  เสนาสุ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายวุฒิภัทร  กุญชนะรงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงศมปรีญา  สันหนองเมือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงศรัณย์พร  พรพิชิตโยธิน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กชายศรา  ปัญญา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงศรีสุดา  อาจวาที โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงศศิธร  แก้วดอนหัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กชายศิรา  งามยิ่ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายศุกลวัฒ  วรชาติชยางกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กชายศุภกร  ดวงพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กชายสรวิศ  บุญสุภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กชายสันฐิติ  สมนาแซง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงสิปาง  พรมลี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กชายสิริมงคล  บุตรพุฒ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงสุพิชชา  ทวยโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงสุภาวดี  สุดหอม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กชายสุรพัศ  ศรีจินดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายสุวิชาญ  วชิรสุนทรพจน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงอธิชา  ชมพุทธกนก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงอภิชญา  กลมลี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงอริสรา  อาษานอก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กชายอัครพัฒน์  เลิศวิเศษแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กชายอิทธิพล  เจี้ยมเด้ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  เวียงนนท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงอิศราภรณ์  อินทจักร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงกนกทิพย์  ไชโย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงกนกพร  อรรถจินดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายกบิลพัสดุ์  แสงไสย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายกรวิชญ์  โคหนองใฮ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายกฤติพงศ์​  เพิ่มวงษ์มาก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงกฤษชนก  หลงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายก้องกิดาวิชญ์  ศรีประวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงกัญจน์อมล  แพงคำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ภาโสม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สะตะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รินทะไชย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงกัลยาพร  เหง้ามูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงกาญจ์กัญจณา  เบ้าเงิน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงกาญจนา  หนูน้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สีดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงกิตญาดา  ทองประดับ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายกิตติพัศ  วงษ์ศิริ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงกุลกิติกร  รสหอม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงเกศสุดา​  จริยวรกิตติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  จันทะบุรม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีพุทธา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงเขมจิรา  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายคณิศร  แพทย์กิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงคริษฐา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายคิรากร  แสนสุภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงคีตาภัทร  อุทรักษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนเหวิม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายจิตติพัฒน์  สระทองสอน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงจิรธิดา  คำชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายจิรภัทร  ขึ้นนกคุ้ม​ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วอ้วน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงเจนจิรา  เกตุดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงฉัตรณิชา  เสนากิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงชญานิศ  ขุนอนุกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงชณิสรา  พันละนัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายชนาธิป  รัตนประกรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายชวลิต  ศรีวิจารย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงโชติกา  คนล้ำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงโชติกา  สุวรรณรมย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงญาณินท์สุพกา  สินครบุรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายฐิติพงษ์  ล้อมทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายฑยาธร  ศิริสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงณธิดา  รัชโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงณัฐนันท์  อินทรพาณิช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงณัฐภัสสร  นามศรีลี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงณัฐมน  สิบศิริ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงณัฐวรรณ  อุปสาร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงณิศชนา  คับพวง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายเตชิต  ภักดีสังข์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายเตชินท์  หีบสันเทียะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงทัชชล  ดวงจิตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงทิพรัตน์​  ไชนนาค โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายธนโชค  ศิริกาล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายธนโชติพัชรเดช  ฟูวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายธนศาสตร์  พวงผกา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงธนัชชา  ขาดรัมย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงธนัญชนก  บุญพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงธนัทอร  เลปนะวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายธัชธรรม์  ภักดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงธัญมน  อรัญเสน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อภิสกุลชาติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายธีรโชติ  บุญชู โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายธีร์นโชติ  ช่วยหาญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายธีรภัทร  วะลับ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายธีระเดช  ธรรมารมณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายนรเศรษฐ์  วิวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงนัชชา  ยืนมะเริง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงนันทกาญน์  ทองเหลือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงนิชกานต์  ชินวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงบุณยานุช  ลุนบง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายปกป้อง  หล้าสุด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายปฏิภาณ  หลีสกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงปฐมาวดี  สุดแสง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงปรียากร  ลินทมาตย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงปลายฟ้า  พุทธปิยบูชา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ห่มขวา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงปัทมนันท์  ศิริสุภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายปิติ  ยุระศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงปิ่นนภา  หงสกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงปิ่นประภา  สุวอ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายปุณภิชณัฏฐ์  นัดทะยาย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงเปมิกา  สามงามยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงไปรยา  บุริสตระกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงพรธิรา  วงษ์​ลาษี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงพรปวีณ์  กัณหา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงพัชราพร  เงาพระฉาย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงพัทธนันท์  ภาคถ้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงพาขวัญ  วอแพง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงพิชชาพร  ดวงบรรเทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงพิชชาภา  โชติจิตร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  อังวราวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงพิมรภัทร  แฮนเซ่น โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงพีรญา  แฝงฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายพีรวิชญ์  สุขสงวน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงพุฒิตราพร  สิมลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงเพียงพอ  หล้าสุด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงแพรเพชร  สอนจันทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงแพรวา  ทนทาน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงภคมน  ณ ระนอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงภควดี  เสรีรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงภัทราพร  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายภูดิส  ห่มสิงห์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายภูริ  เวียงสีมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายภูรินท์  รัตนานันท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายภูวนัย  ปานวิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงมณฑิรา  ไพรพา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปุเรนเต โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายรพีภัทร  เสน่ห์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงรวิสรา  วภักดิ์เพชร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แสนโสภาวัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายรัชตกร  จันทร์​คำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายรัชพล  ถานอาดนา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายรัฐวินทร์  พัดเพ็ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงรัตนาภรณ์​  มาคะวงศ์​ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงรุ่งทิวา  วิชาชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงไรยา  จ่างศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงลภัสรดา  บัวคำทุม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงลลนา  คะมานิคม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงวงศ์วรัณ  สุริวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ผลินยศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายวชิรวิทย์  ตั้งหทัยวิสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายวชิรวิทย์  อ่างยาน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายวทัญญู  พุทธา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายวัชรินทร์  เทวา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงวีรญา  เย็นตุรัส โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงศรัญฉัตร  ผุยนวล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ผุยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงศิรภัสสร  ใจชื่น โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายศิววงศ์  สิทธิศิริสาร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายศุกุลวัฒน์   พลศักดิ์ซ้าย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายสมิทธิ์  มากทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายสาธิศ  สุดเสนาะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายสิงหรัตน์  ปาลสาร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสนประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงสุวพิชชา  ชารี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายสุวิจักขณ์  เขียวเพชร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายอดิศักดิ์  อัครฮาต โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงอภิชญา  เสือสาวะถี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงอริสรา  มาสมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายอาทิตย์  พิผ่วนนอก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงอารียา  ฝ่ายดำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายอิทธิภัทธ์  ทีฆะพันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงฮิมาวาริ  ชินจิโล่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงกนกพร  อินลา โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงกัญญณัช  วิทยาวุฒิอนันต์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กชายกันณพงษ์  นนทะชัย โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1237 เด็กชายกานต์ชนก  แสงมณี โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กชายกิตติพิษย์  เสนาธง โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กชายคีตกวี  โยทองยศ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กชายคุณัชญ์  แช่ตั้ง โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงจิดาภา  ไชยวิเศษ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กชายจิรภัทร  ศิริสำราญ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กชายจิรภัทร  อันภักดี โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงจิรัจฌา  พุ่มมี โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงชญานิศ  งอสอน โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กชายชลกันต์  เสี่ยงล้ำ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กชายชัชภณ  แก้วศิริบัณฑิต โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กชายเชาว์วรรธน์  ภูครองเงิน โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงญาดา  นครแก้ว โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1250 เด็กชายณัฏฐพล  หงส์กาญจนกุล โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กชายณัฐกิตติ์  เครือมา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีโยจารย์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กชายณัฐพงษ์  อุปพันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กชายณัฐพล  สิงคำ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฮาดแสนเมือง โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงณัทพอเพียง  สุนทรพิทักษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงตุลรภัฏ  บุญไตรย์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงทิพมณฑา  ค้าขาย โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1259 เด็กชายทิวากร  ฉัตรานุฉัตร โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1260 เด็กชายธนกฤต  แสงส่งผล โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กชายธนพล  ทองหวาง โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1262 เด็กชายธนพล  ล้อมอนันต์สกุล โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กชายธนวินท์  รุ่งสาย โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงธยาดา  จันทร์โฮง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1265 เด็กชายธฤตดล  วงษาสันต์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงธาราทิพย์  จอนสมจิตต์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1268 เด็กชายธิติ  ขอโคกกรวด โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1269 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์โสม โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1270 เด็กชายนิธิกร  ไชยราษฎร์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงนิภารัตน์  ไชยเดช โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงนิศามณี  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงบุญญารัตน์  ปานเปรม โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงปรีญาพัชร์  ดงนอก โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงปวริศา  สมทอง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชัยปลื้ม โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีภา โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1278 เด็กชายปิยังกูร  โผยเขียว โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงปุณิกา  ศรีภา โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงพรพัชชา  ผงสา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1281 เด็กชายพรพิพัฒน์  ไชยราษฎร์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1282 เด็กชายพัชรพล  แก้วทาสี โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1283 เด็กชายพัชรพล  โป๊ะประนม โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงพาทินธิดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงพิชชาภา  เถื่อนสมบัติ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงพิชชารัตน์  ล่ำสัน โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงพิชญาพร  เทียนไสย์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1288 เด็กชายพิชัยยุทธ  สมสีมี โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1289 เด็กชายพิริยกร  กล้าหาญ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กชายพีรพล  บัวแดง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1291 เด็กชายพีรพัฒน์  วรรณพงษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1292 เด็กชายพีรวัชร์  โชคดี โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กชายพุทธศวรรษ  แถนสีแสง โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กชายภคพล  ขวัญปาก โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงภัณทิลา  สอนเสนา โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1296 เด็กชายภูดิส  นิจจอหอ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1297 เด็กชายภูวณัฎฐ์  สุดสน โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชาเคน โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1299 เด็กชายเมธาวี  ขาวอ่อน โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงระพิพรรณ  ศรีวงษา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1301 เด็กชายรัชกฤช  นาคมะณี โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงรัชฎาพร  พิมพา โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงรุจิรัชช์  โพธิราช โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กชายเลิศวรรธน์  บุญหล่อ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1305 เด็กชายไลอ้อน  สุนาทัย โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปัฐวี โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1307 เด็กชายวรปรัชญ์  ดาราษฎร์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงวรรณศร  นันทา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1309 เด็กหญิงวรินทร  อินหาดกรวด โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงวิชญาดา  เทพศาลา โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1311 เด็กชายวีระภาพ  ชาลีหงษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1312 เด็กชายศุภกร  เลิศเจตนารมย์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญตาเพศ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1314 เด็กชายสิรวิชญ์  ขานทะราชา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  จำปาเป้า โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงสีวิกากาญจน์  พันธ์ชูจิตร โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลาเดช โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงสุพัชชา  โหจันทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงสุพิชชา  หานนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงสุภณิชย์  ทนก่ำ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1321 เด็กชายสุภิวัฒน์  ลุนสา โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1322 เด็กชายสุริยะฉัตร  อึ้งสกุล โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1323 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หงีเจริญ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงโสภิตสุดา  มีศรี โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กชายอภิวันท์  ดาวเชิญ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงอรัสยา  ช่วยจันทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงอัญวีณ์  ธรรมรุจิราพงศ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงอินธิรา  นาไชยธง โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงไอริสา  ยศธิพานา โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงกณิษา  ใจเที่ยง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีมงคล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงกมลพรรณ  นามสุวัน โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงกรรณพร  ช่วงชิต โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงกรรวี  ศิริปะกะ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงกรินรัช  วงศ์นิยม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายกฤตัชญ์  เหล่าบุรี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายกฤติณ  ปวีณาภรณ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงกฤติมา  พลเชียงสา โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายกฤษติน  ทองแกม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงกัญจน์พิชชา  ศรีโนนม่วง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงกัญญาภัทร  แสงดี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายกันต์กวี  โชติกวี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายกันตินันท์  ทะวาผักแว่น โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงกัลยกร  โคตรมณี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ขาวอ่อน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงกานต์ติมา  รัตนพลที โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำวิเศษ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายกิตติพงษ์  ทวีสุข โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายกิตติพิชญ์  บัวเขียว โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายกิตติภูมิ  ไทยแท้ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายกิตติวัฒน์  อายุวงษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงกิติยา  จันมะโฮง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายเกียรติภูมิ  ศรีสุนทรธนาโชติ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายแกงเขียวหวาน  ขวาลำธาร โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงขวัญจิรา  โสภา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงขวัญดาว  จ่าเมืองฮาม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายคณาธิป  ทองติง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายคัมภีร์  พันธ์บุตร โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายจิรฐา  จันทนสาร โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายจิรพงศ์  บึงล้อม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงจิรภิญญา  จันลา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายจิรวัฒน์  ข้อยุ่น โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายจิรวัฒน์  บึงล้อม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงจิรัชญา  ดุลลาพันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงจิรัษฎา  ปิดฝ้าย โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายจิรายุ  เนตรหาญ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ผลไม้ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงจุฑามาส  ลาลุด โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายเจตน์  ขิปวัติ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายเฉลิมวงศ์  ภูพรม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงชญาน์นันท์  คุ้มภัยเพื่อน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายชนกันต์  การุณ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงชนมน  คงนาค โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายชนวีร์  ทองน้อย โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายชนาธิป  มาตมูล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายชนาธิป  เย็นใจ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงชนาภา  ถมหนวด โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงชยาภา  นำใจสวรรค์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงชลธิดา  สีสม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายชลวิชญ์  มูลตรี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายชวนากร  ศรีหงอก โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงชวัลกร  มธุรัญญานนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงญาณปภา  เผ่าภูรี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงญาณิศา  โพนสิงห์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายณฐพัฒน์  อุตตมะวานิช โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายณภัทร  สมบัติหอม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงณัชชารีย์  โคตรศรีวงศ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงณัฎวดี  เสนาเพ็ง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เหล่าพิเดช โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายณัฐชนน  พิพิธกุล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายณัฐชานนท์  สุโพธิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ผกากอง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุราราช โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงณัฐนรี  พระคุณ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วเขียว โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงณัฐิตา  พันธุชา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงณิชนันทน์  ธนะราช โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายเตชินท์  ธรานนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายทวีโชค  แก้วไพรวัลย์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายทักษ์ดนัย  โคตรสีเมือง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงทัศณีย์  คำมุงคุณ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงเทพธิดา  ศรีกันหา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายแทนทันณฑ์  โยนอก โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายธนกฤต  ใสดี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายธนบดี  อุทัยแพน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายธนากร  พูลเงิน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายธัญเทพ  แก้วใส โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงธันยธร  จุฬาโคตร โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงธิชาดา  ใจยาว โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงธิดาวรรณ  กล่อมจอหอ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายธีรดล  ร่มซ้าย โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายนพดล  ทาแก้วน้อย โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงนพรัตน์  ใจเกษม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงนภัสกร  ศรีบุระ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงนริศราพรรณ  นามสุวัน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงนลินรัตน์  แพทย์ประดิษฐ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ปุ่ม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงนันทวดี  พื้นแสน โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายนาฎนรินทร์  ปากหวาน โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายนิชคุณ  สุนทร โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายนิติกุล  เมษะมาน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายเนติชาติ  เมษะมาน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงบุญญาพร  เกชิต โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงบุญนิสา  เจริญศิริ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายบุณยกร  ชุมแวงวาปี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงบุษกร  ไหวพริบ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงปนัดดา  เมืองสนธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายปภังกร  ศิริธรรมจักร โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กองจันทร์ดี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีมุลตรี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายปรมัตถ์  ทรายสะท้อน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายประดิพัทธ์  เสริมศรีทอง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงประภาภัทร  ขวาลำธาร โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงปราชญาพร  ชูสกุลหมื่นสวัสดิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายปริวัตร  สระประทุม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงปรียาวดี  กาญจนชลาทร โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงปลายฟ้า  มีสวัสดิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิริพรอดุลศิลป์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงปิยะนุช  ไสบาล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงปิยา  ไกรนอก โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธิ์หล้า โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายปุญญภัครภาคิร  ตั้งปฐมปราโมทย์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไสวดี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงพงษ์ธิดา  สาระบูรณ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายพชร  พรมมี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงพรธีรา  งามศรี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงพรนภัส  หินราชา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายพรภวิษย์  จังพล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายพรหมบดินทร์  สมปัญญา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงพริมรตา  พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายพลวัฒน์  ศรีคันธะรักษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงพลอยแพรวา  พลศรี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายพสุมนต์  ไชยพิเดช โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  ไกรษรศรี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายพัชรณัฏฐ์  สำนักวงศ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงพิชชาภา  คำประชม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงพิชญธิดา  พันธ์ุศิริ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงพิชญา  เสาหอม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงพิชญาภัค  สุดวิเศษ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายพิชาภพ  วิทยาภรณ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชุ่มชื่น โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา  อวบอ้วน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงพีชญาพร  โนนทิง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายพีรวิชญ์  มะยุรลักษณ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงพุฒิตา  พรมราช โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงภวรัญชน์  เลิศตวงสิทธิศิริ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงภัคธีมา  นาเทเวช โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุดดานาง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงภัทรธิดา  ละดาดก โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงภัทรธิดา  เอี่ยมเสริม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายภัทรพงศ์  ปุตุลง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายภัทรพล  อยู่สุข โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชาทอง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายภูดิศ  สุนประสพ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายภูริชัยพงศ์  นะชา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงมีพรพรร  บุดดานาง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงโมรียา  หาญธนะสุกิจ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายรชานนท์  พรรโนราช โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงรวีชญาพ์  ธุระกิจ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงรสสุคนธ์  สายบุญ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงรสิกากาญจน์  พันธ์ชูจิตร โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายรัชชานนท์  อุปฮาต โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายรัชฏ  จอมคำสิงค์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายรัฐนันท์  วิทยเวทย์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายรัตนฐิติ  โสมพันธุ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงลลิดา  สียาโง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายวชิรศรณ์  ภูกัน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายวรภัทร  จันทร์แจ่ม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายวรสรณ์  แก้วสิงห์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงวรัชนันท์  บดินทร์ชัยสิริ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงวรัญญา  บุญมี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงวรารัตน์  ทาร่อน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายวราวุธ  โพธิรุกข์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงวริศรา  เอกตาแสง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงวัชราพร  แนวขี้เหล็ก โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายวิชยรัตน์  เลาหรั่งชัยฤทธฺ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายศตราชัย  ชูพันธุ์วิเศษวงศ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงศศิมาพร  จันทร์พุธ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงศิรดา  โชคศิรกาญจน์กุล โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เกตุพัด โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายสรวิชญ์  วังคีรี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงสามินี  จำปาม่วง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงสาวิตรี  แดนวงดร โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงสิตานัน  คะศรีทอ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงสิริกาญจน์  คำพิทูล โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงสิริณิชา ผลวัฒนา  สุวรรณโค โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงสิรินดา  นาคศิลป์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงสุชญาดา  แสนไชย โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงสุพัฒนา  ลุนขอนแก่น โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงสุพัทธ์ธีรา  ดาวศรี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงสุพิชญา  ผาจันทา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงสุภจิต  สทรรัมย์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงสุภัสรา  อินทร์หอม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงสุภัสสรา  นิภามณี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายสุรวุธ  มีน้อย โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงสุรัญญา  ถิ่นวงษ์เกอร์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายสุริยา  ไชยสินธุ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงสุริวัสสา  ขุนไกร โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงสุฤดี  ขุ่มด้วง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายเสกสรร  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายอครา  สาพูนคำ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  จามเกษม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงอนัญญา  อินทร์พรหม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายอนาวิล  ไชยแสน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายอภิวิชย์  สันเทพ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายอรชุน  จันทร์เรือง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงอรพรรณ  อยู่เย็น โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงอริสรา  โสคำแก้ว โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงอัสมาภรณ์  โสรส โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายอาชวิน  พงษ์วิทยานุกฤต โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงอารดา  อาปะหัง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายอิทธินน  รุ่งวิชญเกษม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงอินทัช  จันทวงศ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายเอกรินทร์  ภักดีตระกูลชัย โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทิพย์เสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์หาริมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ไชยะอินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงชิษณุชา  ครูโคกกรวด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงญาณรินทร์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงณญาดา  แก้วกลม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงธัญชนก  มาธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สาบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงปรมินทร์ตรา  จันทร์ขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงปริยากร  ตะโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงพลอยยินดี  ลุนหอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงพิมพ์พจี  บุษบา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงภัทรวดี  พรมสิงห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1548 เด็กหญิงมนัสนันท์  โรจน์เพียรธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1549 เด็กหญิงวราพร  พละหาญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงวิภาวี  ชูเชิด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงศศิประภา  โพธิ์มา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์เทศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงศินารินทร์  บุญเกษม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงศุจิกา  ตาพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงศุภาลักษณ์  หมื่นพหล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีชำนิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงฐานิตร์กาญม์  อุทโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงธารตะวัน  ช่างวาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงปณิสรา  บุญอนันต์สุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงปรานปรียา  จันทลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงปริณดา  สอิงทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงปารณีย์  เหลาพันนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  เสาว์เฉลิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงวิภาษณีย์  เลิศชุติพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงศรัณย์พร  พงไพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงฮันน่า ริต้า  แฮมลิง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงกมลชนก  เสริมศรีพงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงจุศิยาภรณ์  นามบุญลาภ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงฐิตารีย์  เลาหวณิช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชูเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดนี่ซูวาร์น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงณัฐวรา  ไชยชนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงปรียาพร  บุญกล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  จันทรศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงภัทราพร  กระโจมทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงมิสึกิ  ซึรุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงรดา  ศิลาศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงศิรภัสสร  กลางพระเนตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงกฤตยา  นิละกุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงชนัญชิดา  สวัสดินา โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงฐิตาภา  อินทร์น้อย โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงณัฐรดี  จิรชัยศรี โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สวัสดิ์ไชย โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงนิชาภา  ศรีศรานนท์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงเนตรนัดดา  ทองโสภิต โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
1586 เด็กชายประพัฒน์วงศ์  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงพิชญาภา  อึ้งพงศ์เพ็ชร์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงพิมพ์ปารมี  ชนิตรวงศ์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
1589 เด็กชายภัสสรุจ  โอสถาเลิศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
1590 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิพัฒน์ไชยศิริ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
1591 เด็กหญิงภูริชญา  เมฆเวียน โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงยายย่า  เกิดนาค โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
1593 เด็กชายวราเมธ  พรหมโคตร์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
1594 เด็กชายอนาวิล  สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์ธง โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายชวิศ  ศรีสุระ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายณฐกร  ธุระพันธุ์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายณรัชต์พล  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายธนนท์  คงชัยศิริ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงธัญชนก  ธุระกิจ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงนภัทร  ปุลิเวคินทร์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายนิติพงศ์  เช้าวงศ์พาณิชย์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงนุตประวีณ์  รามศิริ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงปทิตตา  เพียรพานิช โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายประพัฒน์พงศ์  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงปริยากร  เพ็งมีศรี โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงปวีณรัตน์  เพียสังกะ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยยงค์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงปุณญภัส  วงษ์ราชธ์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงพิรดา  ม่วงชูอินทร์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงภีรนันทน์  วัฒนชีวโกศล โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายภูริทัต  ศรีปัญญา โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายยูโตะ  ฟุคะยะ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายรชานนท์  เอี่ยมศรีอุไร โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายรังสิมันต์  ตาดร่ม โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายศุภรัตน์  สว่างเรือง โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงไอยวริญญ์  ดวงกำ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงแก้วมณี  สุรกิตติพงศ์ โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.4 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงณัชชา  ลังการิน โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กชายณัฐวิชช์  วิเชียรพันธ์ุ โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.4 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงนันตา  มั่งมูล โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.4 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงพศินาภัค  เขื่อนขัน โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.4 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงอรรัมภา  หลิง โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.6 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงอัญญวิรัล  อัครพลพิพัฒน์ โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.4 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงกานต์มณี  ลังการิน โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริเหล่าไพศาล โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายธันฐกรณ์  จิรเจริญพัฒน์ โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายเกริกเกียรติ์  โตวิชัยสกุล โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงขวัญชล  กองผาพา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1630 เด็กหญิงแคทลียา  พวงศิลป์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1631 เด็กชายจีโอ วชิรวิทย์  เบอร์นส์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1632 เด็กชายชัยภูมิ  จันทรสุรีย์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1633 เด็กชายชิษณุชา  บุษราคัม โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1634 เด็กชายธนกฤต  สังข์ศรีราช โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1635 เด็กชายธนโชติ  บุระตะ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1636 เด็กชายนภชัย  จันทรสุรีย์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1637 เด็กชายนวดนย์  พุ่มมาลี โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงเนยา  จัตวัฒนกุล โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงบัวชมพู  บุระตะ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1640 เด็กชายบุณยปรัท  ชาญรบ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงบุวรลักษณ์  เตชะศิริโชคมงคล โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1642 เด็กชายปภังกร  สุระนาถ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กหญิงปริม  มะระครอง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กชายพรหมแดน  สร้อยโพธิ์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงพลอยขวัญ  โชควรกุล โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1646 เด็กชายพิชาภพ  ภูพวก โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิมพ์มหา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1648 เด็กชายพีรดนย์  ปิติกิจเกษม โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1649 เด็กชายภากร  มูลทิพย์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงภูษณิศา  สมานุหัตถ์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กชายมนัสพันธ์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1652 เด็กชายรัตนเกียรติ์  ชูศรีพัฒน์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงลียา นันท์นลิน  เบอร์นส์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1654 เด็กชายวสุธา วัฒนศักดิ์  เทเกิล โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1655 เด็กชายวิทยากร  หิริโกกุล โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงศิรประภา  สุสิลา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงสิริยากร  เฉลยจิต โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1658 เด็กชายสุรสมบัติ  การโสภา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1659 เด็กชายอธิกร  วังสีรัง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงอริสรา  เหลืองไตรรัตน์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ด้วงแพง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรัพย์คำจันทร์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายกรรชัย  คำศิริรักษ์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงกันยาวีร์  ศิริมหศักดิ์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงกานต์รวี  ชื่นดวง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงเกตน์ปภา  สุวิชัย โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงโกลัญญา  อุ่นศิลป์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงขวัญชนก  โคจำนงค์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงคณพร  นิลแพทย์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายจารุชา  พลหลง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงจิรชต  บุญศรี โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายจิรัฎฐ์  กัญจน์ธนรัตน์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายชยากร  จันทร์เจริญ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงแซนดร้า  แฮนส้น โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายญาณวุฒิ  ครูภาษา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1676 เด็กชายญาณากร  ชาญศิริวัฒน์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายณฐพงศ์  ญาติเฉลิมรัตน์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงณัฐธภา  ธีรนิติ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงณัฐพร  ดรนาม โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายต้นกล้า  นามบุญลือ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายทัตเทพ  ธำรงเกียรติกร โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายธีรภัทร  วิสัย โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายนภทีป์  หน่อสีดา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงน้ำหวาน  วิชัย โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงปิยากร  แสงภักดี โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงพิชฎาพร  ภูพวก โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายภูธเนศ  ศรีคงเพ็ชร โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงมาณิฏา  ศรีพันธุ์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายมานะ  เกตานิรุจน์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงเมศญา  สีขมิ้น โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายรอนนี่  ออลช็อพพ์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายรัฐภูมิ  ชะอุ่มดี โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงรัศมี  อัศววิริยะกิจ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงวรพิมพ์  อ่อนภูเวียง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงวิกาญดา  เหระวัน โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายศรัณย์  วิชา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเอก โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายศุภวิชญ์  ทินเลย โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายสายน้ำ  วัจนสุนทร โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงอลิซาเบธ ระยับกุล  อิมฮอฟ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1702 เด็กชายอัจฉริยะ  พันนาเคน โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงอัจรีญา  เพชรชาลี โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายกฤติน  เตชะหงษา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1705 เด็กหญิงกุลภรณ์  งามเอกเอี่ยม โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1706 เด็กหญิงจิราเจต  อัศยาพร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1707 เด็กชายเจเดน  ริคเตอร์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1708 เด็กหญิงณัฏฐยา  มะเรืองศูนย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1709 เด็กหญิงธันยนันท์  สุวรรณหงษ์ธาดา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1710 เด็กหญิงปาริฉัตร  ฉิมเพ็ง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1711 เด็กชายพชรพล  ใจวีระวัฒนา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1712 เด็กชายพริษฐ์  แก่นสุวรรณ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1713 เด็กหญิงภรดาภา  อุ่นคำ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1714 เด็กชายภัครวรรธน์  ภูมิเนาว์นิล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1715 เด็กชายภูริพัฒน์  รองศักดิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1716 เด็กชายสิปปกร  วรรณการ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1717 เด็กหญิงไอโกะ  ศรีษะโคตร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1718 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันสน โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงช่อบุญญา  ไชยเวท โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญสา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงณัฐทิตา  เทนสิทธิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงณัฐริกา  โน๊ตสุภา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กชายนนทกานติ์  ศรีสุนนท์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายเปรมปรีดี  จันทวงษ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายรัฐภูมิ  เพียเพ็ชร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงศิรินธรณ์  โคตรภูมิ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กหญิงธนัญชม  ชุณหปราณ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำสนิท โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายธีรวัฒน์  ไพศาล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงพรดาภา  อุ่นคำ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงฌานิภา  สุภัคชูกุล โรงเรียนบ้านเรียน ภ ดี ป.5 คณิตประถม
1732 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แทนเตย์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
1733 เด็กหญิงกีระพัฒน์  อนุสุเรนทร์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 คณิตประถม
1734 เด็กหญิงจิตสิริ  คำจันโท โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 คณิตประถม
1735 เด็กชายชยางกูน  พงษ์ดี โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
1736 เด็กหญิงชิตชา  อินทร์ทา โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 คณิตประถม
1737 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างจักร โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
1738 เด็กชายดนัยกฤต  แซ่อื้อ โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงดาวิก้า  มูลตรีภักดี โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
1740 เด็กหญิงทิพย์จุฑา  ชมทอง โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีไชยชิด โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
1742 เด็กหญิงนฤมล  ไวยคูนา โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
1743 เด็กชายในท์โชว์  เอ๊าด์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
1744 เด็กชายปฐมเดช  จันทร์ศรีรัตน์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
1745 เด็กหญิงปัญญดา  หมื่นอุดม โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
1746 เด็กหญิงพีรดา  มั่นคง โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
1747 เด็กหญิงภริดา  วิไลเลิศ โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 คณิตประถม
1748 เด็กชายภูเมธ  พุฒิสถาพร โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
1749 เด็กชายภูริณัฐ  เพ็งบก โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
1750 เด็กหญิงวรัญญา  สกุลเมตตา โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงวริษฐา  ไหมวันทา โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงวิจิตรา  สีลับขวา โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
1753 เด็กชายสุทธิรักษ์  คำทะมูล โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
1754 เด็กหญิงสุนิสา  กังขอนนอก โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
1755 เด็กหญิงสุริษา  ประจันตเสน โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 คณิตประถม
1756 เด็กหญิงอริศรา  วงค์แย้ม โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศิริโนนรัง โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายกรวิชญ์  ผาสุโพธิ์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายก้องกวี  นรดี โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายก้องภพ  ไชยคำภา โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงกัญภร  ภูมิพิพัฒน์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงกัณกมล  ประจันตะเสน โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วเนตร โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงขวัญชนก  หล้าบ้านโพน โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยางกลาง โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงชลธิชา  คงฐาน โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงช่อลดา  จันทร์แดง โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายโชควันชัย  สิทธิพรมมา โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายไชยวัฒน์  ชัยโก โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายฐิติวัชร์  หัตถประดิษฐ์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายณัฐพงศ์  ยางกลาง โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงณัฐพร  บุญสินธฺ์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วใส โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงณัฐวดี  ทินราช โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1775 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนใจ โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1776 เด็กชายธนกฤต  เจริญพาณิช โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงธัญพิชชา  ท่าคำ โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงธัญพิชชา  สารการ โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายนราธิป  วรรณโก โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1780 เด็กชายนฤเบศ  ใจอินทร์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงนันทิชา  ไวทยกุล โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงบุญสิตา  สรรพโส โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงเบญญาภา  ภูปาทา โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงปนัดดา  อดิศักดิ์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงปาริชาติ  แสงประเสริฐ โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายพงศกร  พิมพกรรณ์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงพรรวินท์  สุทธิวงษ์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงพัชรพร  สารการ โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กชายพีระเชษฐ์  โพธิ์นาม โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงภคนันท์  วังคะฮาต โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงภัณฑิรา  อนุวาฬ โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงมลธิดา  แซ่เท้ม โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงเมฆขลา  เข็มอุทา โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงยุพาพร  เมืองซอง โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายวรัญญู  ใจอินทร์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงวันวิสา  พัดภู่ โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงวิระวัลย์  สุรพิตร โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายวีรภัทร  อุทธา โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายวุฒินันท์  อิสสระวงษ์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายวุฒิพงศ์  แก้วกัลยา โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายศหัสวรรษ  รินจางวาง โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กชายศิรศักดิ์  เชิดโกธา โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1803 เด็กชายศุภชัย  มหาสนิท โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงสุชาดา  ด้วงลอย โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงสุพรรษา  ใสมะณี โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายอดิเทพ  กระธง โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กชายอโนชา  ลมมนตรี โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงอภิชาดา  ดอนเขื่อนสม โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายอภิชาติ  เชียงเครือ โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงอภิภัทรา  ปาคูณ โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
1811 เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทะวงศ์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายอัจฉริยะ  จงเทพ โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายเอกรินทร์  พระคุณ โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงเอมมิกา  แสงเจริญ โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายชาตรี  กุลทวง โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1816 เด็กชายธีรเดช  สิงสีดา โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1817 เด็กหญิงนันทพัทธ์  กาพย์แก้ว โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1818 เด็กหญิงฟาริดา  โพธิสอน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1819 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กาพย์ไกรแก้ว โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดรมุ่ง โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงจิรดา  ยมศิลา โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงจุฬารัตน์  สร้อยปุ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงธัญชนก  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม