รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนิษฐา  ชัชวาลย์ปรีชา โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงกมลพร  ปินนา โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงกุลพัชร  สินพรหม โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กชายเขมนันท์  โมกข์ทอง โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงดวงใจ  อุ่นศรีส่ง โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กชายเตชินท์  มณีศรี โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงมุทิตา  สีคำดี โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงรดา  อ้อช่วย โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงวิลาวัลย์  โอชา โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงศศิพร  คุณราช โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงสุพิชญา  พิมพิลา โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงไอยรยา  แสงแก้ว โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงขวัญข้าว  พ่อนชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรวิทย์  จันทร์ลือ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองส่องโสม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเทียน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  กันอิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณภา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐมน  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายธนกฤต  ศรีสุพัฒนะกุล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธนภัทร  ไชยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เรืองเจริญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธีรวัฒน์  ลัดดา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายนนทพัทธ์  เครือเป็ง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพาฝัน  อธิคาร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิรดา  เพชรเภรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงภัคจิรา  เจิดอัศวสิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายภานุพงษ์  ไชยวงค์สาย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงมุทิตา  พินิจมนตรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายยศพนธ์  กากะทิง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวริศรา  แปงเมือง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศราวณีย์  สานเมทา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงหฤทัย  พันนา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงหว่านถิง  โซ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอภิญชญา  สิงห์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายอินทนนท์  อ่อนคล้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอุพร  มะโนปัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอุษร  มะโนปัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกชพิชญ์  พรมมาบุญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกมลพร  ปันทวัง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายกวีวัฒน์  เพี้ยก่ำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายก้องนรินทร์  วงษา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกัญภัทร  จีนะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกันติชา  ต้องกระโทก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงการต์พิชชา  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายกิตติภณ  วงษ์บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายกิตติภณ  สิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกุลรภัทร  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายกุลวัฒน์  สุทธิสาคร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงขวัญข้าว  เหลาเจริญทวี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายคณิศร  ไชยนาง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายคุณากร  กีดคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงจอมขวัญ  ศิริบุตร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายจักรพัฒน์  เชียน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจันทร์นภา  วงค์เมืองคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายจารุกิตติ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจิดาภา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงจินดาหรา  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายจิรพัส  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายจิรภัทร  มูลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจิรภัทร์  ติระสา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจิรัชญา  สายวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจิรัญญา  อินแก้วน่าน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงจีรวรรณ  วังทู่ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชญานันท์  ด้วงละม้าย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชนนน  วันสูง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชนาธิป  ปีขาล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายชโนทัย  ป้องป้อม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชัญญานุช  แดงไชย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายโชคชัย  เหล็กสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงโชติกา  พ่อนชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายฐานิตย์  ถิ่นทับไทย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงฐิติกาญ  พรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พวงเงิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันต๊ะคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณัฐนนท์  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฐนันท์  ศรียางนอก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายณัฐพงศ์  รินปัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐพร  กันอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายณัฐพล  ร่วมจิตร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายณัฐภาคย์  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัฐวดี  กองเคลือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ไก่แก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  นันทโกมล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายณัฐวุฒิ  ต๊ะเปี้ย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณุกรณ์  กองเครือวัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายดนุสิทธิ์  เทพวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงดลยา  บาลเปียง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงดุสิตา  ตะถาวร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายตะวัน  กิเจตนี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธนกร  ใจทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธนกฤต  นุรังษี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธนโชติ  สมนำปน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธนพล  ปลื้มชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธนภัทร  พรมพิทัก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายธนวรรธน์  ปานเงิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธนศักดิ์  เดินเมือง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธนันชัย  ใจทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธเนศ  สายวงค์ใย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธรรมรัตน์  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธัญชนก  พ่วงอาษา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีจรูญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นเป็ง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธัญชนิต  โนดไธสง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธัญญาเรศ  นิลมี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธัญทิพย์  ไชยนาง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปวงรังษี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธัญสุดา  เเสงเนตร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงธาวิณี  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธีรไนย  คำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธีรภัทร  กุลจักร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธีรภัทร์  นาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธีรวัต  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายนครินทร์  ทองโชติ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายนนทนันต์  ทาจี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายนนทพัทธ์  เพ็ญพิมูล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายนพนัฐ  กันอิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายนพรัตน์  เนตรโสภา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนภัสสร  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายนโรดม  อ่างทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนวรัตน์  กุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงนันท์นภัส  วันสูง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนันธิดา  จันทร์เดช โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายบรรณสรณ์  หลวงชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงบุษกร  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปพิชญา  เคลือบปัญญา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปริชญา  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายป้องเกียรติ  กุลหอม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายปัญญาพล  มังกร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปิยดา  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพงศธร  แดงไชย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพชรพล  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพลภัทร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพลาพล  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรมเอ้ย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพัฒนพล  ปะละ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพัฒนพล  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิจิตตรา  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คล้ายสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิชญ์สีนี  ดารินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ลาดเงิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วัฒโล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรเภรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพีระภัทร  จำปัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพีระวิทย์  ชัยศุภกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเพชรกำแพง  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเพชรรดา  ทรายศรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเพชราภรณ์  สายวงค์ใย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภควัตน์  สายเครือฝั้น โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภวิษย์พร  แปงชุมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภัณฑิรา  สิงห์สร้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภัทรพร  จินาสา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงภัทรวดี  คำตื้อ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงภัทรวดี  สมวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงภัทรวดี  เครือเป็ง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายภาคภูมิ  พรมคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายภาณุวิชญ์  ปาละปิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายภูริณัฐ  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายภูวนัย  แตงนิ่ม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงมณินทร  นาคอร่าม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายยศพัทธ์  กากะทิง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายยุทธไกร  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงยูมาบี  ทนดี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงรวิวรรณ  ธิยานันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายรัชชานนท์  เมฆศิริ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายรัชชานนท์  โปธิคำปา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายรัชพล  ประภัษษร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายรัฐภูมิ  มูลไคศรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายรัฐภูมิ  รุ่งเรืองชัยทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายรุ่งรดิศ  แปะวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงรุจินดา  ดะระศิริ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายไรวัฒน์  สุวัฒน์ศุภกุล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แซ่รอ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวนิดา  โปธิคำปา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายวรวุฒิ  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายวรวุฒิ  เนตรโสภา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายวรินทร  ตาดสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายวสันต์  สุทา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายวัชรพงศ์  แก้วชา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวันวิสา  วงค์พรมมา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวาสิตา  ศรีไสย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายวิชชากร  เสนาหมื่น โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายวิทวินทร์  ช้างบุญมี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวิมลสิริ  ธิยานันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายวีรวัฒน์  ทองเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายศตนันท์  พิลาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายศตวรรษ  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงศรัณญา  สานเมทา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายศรายุธ  สุดาวาด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณนำปน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายศักดิ์ชาย  เครือปัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศิรประภา  จิตมั่น โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศิริกัญญา  กันภัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงศิริกัลยา  ภูมิแสน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงศิริประพา  สายทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงศิริพร  ปัญไชย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศิริวรรณ  อินธิมา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศิริวรรณ  เดินเมือง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายศิลาเพชร  มัทยาท โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายศิวะ  พรโสภณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศุภชัย  ใจคำวัง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายศุภณัฐ  เหมือนหมาย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายศุภเดช  ธรรมนันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสรวิชญ์  ธรรมนันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสรวิชญ์  เหล่าอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสโรชา  จูงวงค์สุข โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสิรินทรา  พูเพียร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสิรินทรา  วงค์หมอก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสิรินทรา  สระกลาง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสิรีธร  แก้วคำลือ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายสีหราช  สายวงค์เปียง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุกัญญา  อุปชัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุดาภา  อ่อนแย้ม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุธิมา  กอสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุภนิดา  ชมภูหล้า โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุภัสสรา  เพียรธัญญการ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสุรีรัตน์  วุฒิยาสาร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสุวิจักขณ์  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายอชิระ  ทองคำวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอณิมา  มะริด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอนัญพร  ปลื้มชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายอนันตชัย  วงค์ปินคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอนุวัฒน์  สายเครือมอย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายอภิชาติ  ทับพิลา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายอภิวิชญ์  สายคำน้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอภิศรา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอภิษฏา  แจ้ป้อม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอมรสิริ  อมรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอมฤต  เตชะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอรนลิน  โยธานันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอรินทราช  ธรามานิตย์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอริสา  สียะราช โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายอัคคพล  อิอิตสึกะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายอัครินทร์  สุวรรณนำปน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอัญชลีพร  อินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอันญพร  เครือปัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอารดา  วันวงค์สา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สายอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอุษามณี  แลวงค์นิล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายเอกลักษณ์  ไชยวงค์สาย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงเอมมิกา  เจียศิริพร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงไอริณ  เผือกกล่อม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐนรี  พรานสอน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายภาวิช  พันเขียว โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงรวิภา  ปามา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วเขียว โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงนันทิชา  จันทร์หลง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพิชญานิน  ยอดใส โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ว่องไว โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงนิตยา  คำแจง โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงภัทรนันท์  พิลา โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายภาณุวัฒน์  โสลาลุน โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงมัทนา  นวลพุ่ม โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงศุภัสรา  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีสังข์ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงอภิญญา  มาตา โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงอริสรา  แก้วล้อม โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพาขวัญ  คำแล่น โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงรัณญากรณ์  วงศ์ภาคำ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายอนุชิต  รักไทย โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอาทิตยา  ไทยพูล โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  เนคอาณี โรงเรียนบ้านสระตาพรม ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์  สามารถ โรงเรียนบ้านสระตาพรม ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงนภชนก  ดีพิจารณ์ โรงเรียนบ้านสระตาพรม ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงนันท์นลิน  ประยูร โรงเรียนบ้านสระตาพรม ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายยศภัทร  สาตา โรงเรียนบ้านสระตาพรม ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอุมาพร  จันทร์ศิริ โรงเรียนบ้านสระตาพรม ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายตรองธรรม  สิงห์เกิด โรงเรียนบ้านสระตาพรม ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพรรษา  แป๊ะเอี่ยม โรงเรียนบ้านสระตาพรม ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพลอยนิชา  ใจแสง โรงเรียนบ้านสระตาพรม ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพิตตินันท์  อินทรวิเชียร โรงเรียนบ้านสระตาพรม ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายศักดิ์ชัย  ศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านสระตาพรม ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกฤษณะ  ขุนพิลึก โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายชนาธิป  พินตะคุ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงชุติมา  แพงพันธุ์ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายพัฒนพงษ์  สีเสมอ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายโยธิน  แพงพันธุ์ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายศิรวุฒิ  ยวนใจ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  ชูกำแพง โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงกชกร  อบมาสุ่ย โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนภศร  มิสา โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปานชนก  สุทธิ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  เกษี โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิมพิศา  พรมพรสวรรค์ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายภาณุวัฒน์  สายมา โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงรัชนีกร  อ่อนละมัย โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงวัสราพร  เขม้นเขตวิทย์ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสุธาสินี  ชัยภักดี โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายชิศณุ  ม่วงเรือง โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายณัฐวัตร  พรมกล่ำ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายธนวัฒน์  อุเคน โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงรุจิฐดา  แว่นแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายสุรดิษ  ไชยเสนา โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายอนุพงษ์  ทรงศรี โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงอริศรา  โพธิ์กัด โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงกมลทิพย์  สนสุพรรณ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงจรัสรวี  เรืองอยู่ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ม่วงสีงาม โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายณัฐภูมิ  ไชยเสนา โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงณัฐวดี  ทองรอด โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายธนาวัฒน์  พรมอ่อน โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทวยจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพัชรา  แว่นแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงรชญา  เที่ยงสูงเนิน โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงลักษิกา  แสงบุญ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงวรรณภรณ์  ปั้นนาค โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายสรศักดิ์  ศรีมาก โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายญาณภัทร  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงดวงกมล  จุฬามณี โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายถิรวุฒิ  ชินนาวงค์ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงทิวาวัลย์  กล่ำทอง โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธนโชติ  จำปี โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธนพล  โพธิ์กลัด โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธนพัฒน์  ปาละศรี โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธีระยุทธ์  ม่วงมี โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงนันฐพร  แก้วกรอง โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงนิชานันท์  ลือใจ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงประภาวดี  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปรียาดา  พูลแสง โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  พิมพระจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงวรรณิดา  เชื้อลิ้นฟ้า โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงวาสินี  ปานกลีบ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงศิริรัตน์  การะเกตุ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายสนุสาสน์  แก้วสะแสน โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายอัครภูมิ  โลมรินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอัญชณาภรณ์  แว่นแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกฤษณะ  ละอองศรี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายจารุภัทร  ภักสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงชนารัตน์  ผาบผา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายชาญณรงค์  คงประสพ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายโชคอนันต์  สาเรียน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงณัชชา  รักศิลป์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงณัฐนิชา  กรัดกระยาง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายดุษฏี  คงสวน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายถิรวุฒิ  ใจโพธา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายทัตเทพ  ลัดลอย โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงทิพานัน  พรมมา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายธนโชติ  คงผ่อง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายธนธรณ์  เชียงอินทร์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงธิติมา  ปางไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีบรรเทา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายธีรพงษ์  มีโพธิ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงนภัสกร  สีแสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงนัยนันทน์  ไชยหาร โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายพันธ์กร  ครรธมาลา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงพิริษา  พันธ์พรม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงเพ็ญพโยม  ชาตาคม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงฟ้าใส  สุจริต โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายมงคลชัย  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงเมธาวี  ทองทัศ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายยุทธศาสตร์  ทองเที่ยง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายรัตนากรณ์  สุณาอาจ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงรุ่งนภา  เกษี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงรุ่งนภา  เล่าแก่น โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายวรพรต  ทันโคกกรวด โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายวรภพ  ภู่สอน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายวัฒนา  ศรีวรรณากร โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงวิภาดา  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงศศิพร  ผิวเหลือง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายศิรชัย  วงสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงโสมนภา  ชาตาคม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายอธิราช  แก้วทองดี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายกรรชัย  สุทธิวรรณา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายกฤษฏา  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกัญธิญา  ทองปัญญา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายไกรภพ  เวรุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่เติน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชรัลญา  กาญจนา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายฐิติรุจ  ดำรงพันธ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฎฐิดา  ชาวแขก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณัฐพงษ์  สามงามวี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงดารารัตน์  กาฬโอก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธนภัทร  ขนันไทย โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธนวัฒน์  สุจริต โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธัญมาศ  พาดไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงธีรยา  ท่ายอดรัก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพัชรพร  เอี่ญมศรี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขอเอน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพิทยารัตน์  แท่งธรรม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฟุ้งรุ่งนิรัติคัย โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สกุลรักษ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ประสงค์สุข โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายภูริพัฒน์  เอียะรัมย์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายมณีรัตน์  แก้วทองดี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายรัฐภูมิ  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวีรดา  ดุมพันธ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายศรัน  สวนใจดี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายศุภวัชญ์  คงผ่อง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรศรีชื่น โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสุชาดา  ป่องผดุง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายสุชานันท์  ฝอยทอง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุธีกานต์  ประเทศ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงสุพรรษา  สีแสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสุพิชชา  คงผ่อง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงอนัญญา  ฟุ้งรุ่งนิรัติศัย โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายอนุพงษ์  อาจศัตรู โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายอภิวิชญ์  สามงามยา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอาทิศยา  ระวะใจ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายอุดม  จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอุมาพร  จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองดอนง้าว โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายชลกร  แจ๋วแว๋ว โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปะวะโก โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายนพเก้า  มะไฟ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงนพมาส  คุณประโยชน์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุสดี โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงพัชนัน  อุปสุ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายภัทร  ปานบน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายภาณุเดช  มาน้อย โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุญมา โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายกรวิชญ์  ถนอม โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงกฤษณา  สาดจุ้ย โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงกัญญา  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายคณิน  ใจเพชร โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงชลธิชา  แจ๋วแว๋ว โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายโชคชัย  ทองเชื้อ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงณัฐกมล  กอแก้ว โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์พันธ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิกนอก โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายณัฐพงษ์  เขียวปลอด โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงณิชวดี  พิมขัน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายดุลยวัต  อินทราศรี โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายเดโช  สายนวน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายธนเดช  ชัยประมาตร์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
437 นายธันวา  อินทราศรี โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงปนัสดา  อินทราศรี โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุสดี โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายพีรณัฐ  มุทิติยา โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายพีรพงษ์  ชาญธัญกรรม โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายพุฒิพงษ์  กาเรียน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงภคนันท์  ดวงสีแก้ว โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายภัครพล  บุญทะการ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายภาณุวัฒน์  มาน้อย โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายภานุวัฒน์  ตรีทา โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงรัชนก  ประดิษฐพงษ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายรัฐภูมิ  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายวงศกร  โตยิ่ง โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงวรรณชนก  ทองเชื้อ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายวายุ  อินทราศรี โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายวิษณุ  นิลขำ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายวุฒิชัย  อินสุข โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงศิรินทร์ธา  วิเชียรเพริด โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายสงกรานต์  นาฬิกา โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงสริดา  ชัยประมาตร์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงสาริกา  บุญด้วง โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงสุชัญญา  เชื้อจีน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงสุชานาถ  แสงเจริญ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงสุมิตรา  โก๊ะรัมย์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงอรวรรณ  อินทราศรี โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงอรอุมา  ตองอ่อน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงอรินทร์  พงษ์ดี โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงกนกพร  บุญทะการ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกาญจนา  ทองเชื้อ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายเขษมศักดิ์  ฉิมโยง โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายเจษฎา  จันทร์สร โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายชานน  สืบเทพ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงฐานิดา  ดวงสีแก้ว โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายณัฐกานต์  เพ็ชรแบน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายณัฐพงศ์  ทองม่วง โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธนภัทร  พงษ์ดี โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนวรรธน์  พนธ์จู โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธราดล  ปิ่นเกตุ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธันวา  ชัยประมาตร์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนันทกานต์  แก้วนิล โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนันท์สินี  กิ่งพาน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปรียาภัทร  สอนพวง โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายปุณณกันต์  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายพัชรพล  สุขกร โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายเพชรรัตน์  กะพงหงษ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงภัทรภร  พึ่งพันธุ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายภูวนารถ  ดำดิน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงรสินทรา  วิชัยวงษ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงรุ่งนภาพร  สุกร โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายวีรภัทร  รักษาสัตย์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายสรายุทธ  ประดิษฐพงศ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสุภัทรสร  พุกสาย โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงหงษ์หยก  สุกร โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอภิญญา  ดำดิน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงอรวรรณ  ดอกคำ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอินทิรา  คะเรรัมย์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณัชชา  สายเครือเปี้ย โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายณัฐพนธ์  เนธิบุตร โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายธวัชชัย  สายเครือเปีย โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงธัญชนก  สายเครือสาน โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายปริญญานนท์  แพนชัยภูมิ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงพิชญา  คงโคกแฝก โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายภานุวิชญ์  พุทธฤทธิ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงวรพิชชา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายธราเทพ  วรรณวงศา โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายนพเก้า  มาพึ่ง โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายนพคุณ  เจริญสุข โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายนฤนาท  สีมาก โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงนลิญา  คำโปธิ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงประภาศรี  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สายเครือเปีย โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงวรีรัตน์  เข็มแข็ง โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอรปรียา  วงค์เมืองคำ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอัจฉรา  ออมสิน โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.5 วิทย์ประถม