รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกกร  ศรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกมลรวิชญ์  ตันติสันติสม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรวรรณ  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกรวิชญ์  ลีลาธรรมสาโรช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤชณัท  พุ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤติธี  อิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤษณโชค  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกวิณวัชร์  ตันติสันติสม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกอบสกุล  ตรีบุพชาติสกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุสดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกันติธีร์  นิ่มเนติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกานดา  จงมีความสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตทิพิชธ์  ภิบาลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายไกรวิชญ์  เดชขจร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายคามิน  จ่าพันดุง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงคาลิสต้า  ตัณศลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจิรนันท์  จูสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนัฐปภา  นิระคม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชาลิสา  นิลเกษม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายฐานทัด  ปรีดาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายฐาปกรณ์  บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายฐิฏิ  บางแค โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณภัทร  อุดมวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัจฉรียา  แสงสร้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐนันท์  กันตะบุตร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณันร์ณัฏฐ์  เย็นชุ่ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายเดชาวัต  รอไธสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธนรัตน์  เรืองคุ้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธนวัฒน์  ศักดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธนัสถ์อร  นุนาค โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายธาวิน  ถ้วนถี่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธิรดา  สุดไทย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธีรภัทร  วงษ์วิกย์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธีรภัทร  เทียนศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนนนภา  ทิมคล้าย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปณิตา  อุปจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายปรัตถกร  แสนพรม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายปัณณคุณ  ภาวศุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปุณณภัท  วงเวียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายปุณณวิช  จวงรัตนะกำจร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพรรณปพร  กุลสุ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิมพกานต์  จันทร์สำราญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายพีรวัส  ทองจิตติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายพีรวัส  ศิริวัฒนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายภวัศวร์  อุ่นบาง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงภัทรวดี  วงค์อุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภิรตา  ฟ้าอมรเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงโยสิตา  ช่อชั้น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงรัญสิญา  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงวรรณพร  สุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวรัญญากร  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวริศรา  เชื้อจีน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายวัชรพงศ์  ธรรมเชียง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวินิชพร  สุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวีรัชญา  ทสะสังคินทร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายวุฒิภัทร  นิยมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายศักย์สัณห์  พูลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงศุจิมนัส  บุญมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายศุภกฤษฎิ์  บุญปรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายศุภวิชญ์  พูลภักดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายสถิตคุณ  แจ้งใบ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายสิทธา  แก้วกำจายภิญโญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายสิรวิชญ์  บวบทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก่นนาค โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายสุวภัทร  ปรางค์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายสุวิจักขณ์  พินิตไพศาล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายอนุทัต  โฆษิตพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอภิชญา  ยืนยงพานิช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอรยล  พิรุณจิตร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอรรถกวี  ทองจิตติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายออมสิน  ชัยบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกชนันท์  แก้วหลา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกชพร  พัทวี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรัทธานนท์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกรณัฎฐ์  ไชยมั่นคง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายกรดนัย  กุลกิจวโรภาส โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกรฤต  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกรวิวัฒณ์  กุศลธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกฤตธีรา  ลีจ้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกฤตพจน์  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกฤตยา  นาโตนด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกฤติเดช  เขียวยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกษิตริญา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อุทัยจตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกัญญาศร  คุปตระกูล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกันดาภา  แสนบุดดา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกันตพงษ์  ขำโต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกันยกร  ดอนทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกัมปนาท  อุดม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกิตติคุณ  ตรีสุทธาชีพ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกุลธีร์  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงคณัสนันท์  เจียรนันทนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงคณิศร  อุปฮาต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายคริษฐ์  สุรเดช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงคิริณ  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจรัสรวี  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจรินทร์พร  พินิตไพศาล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจิดาภา  สิริธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจิดาภา  อินพรหม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจิดาภา  อุตถา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายจิรวัฒน์  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฉมาพร  นนทะคุณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายฉริเศรษฐพงศ์   นามแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ลีลาวดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชนกนันท์  เพิ่มทวี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชนิกานต์  ทันสมัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชนิดาภา  ครุฑธามาศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชยสิทธิ์  แก้วสระแสน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชลธิชา  หนูหา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายชัยศิษฏ์  พิทักษ์เดชะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายชาติสยาม  บรรณะที โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชุติภาส  คชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายญาณพัฒน์  ยอดนิล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฐิฏา  บางแค โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุธรรมรัตน์บดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายฐิติพงศ์  จงสมบูรณ์โภคา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายฐิติวัฒน์  จันทร์สำราญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัชชา  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  ไกรสรศิวเวท โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณัฐกร  เก่งธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณัฐกิตติ์  พุฒิพรชยานันท์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณัฐชนน  เหมือนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฐฐ์ธิดา  พินทา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐนรี  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณัฐรัตน์  นาคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐิดา  ขามเกาะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณิชชา  ปรางค์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณิชพน  มุกดามาศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณิชารีย์  พัฒน์งาม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายดลวัฒน์  เลิศวิไลสถาพร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงตั้งปณิธาน  รัตนศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนกฤษ  หอมมณฑา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธนพร  วระคะจี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธนภรณ์  สายยวง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงธนัญชนก  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธนัสถ์กร  นุนาค โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธัญชนก  บุรกิจภาชัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิณะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธันยพงศ์  ห่านคำ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธีเดช  วงศ์ฐนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธีทัต  สอนดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธีรกานต์  อภิโชติวุฒิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธีราพร  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายนพปกร  เต็งประภา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนพมล  พิรุณจิตร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายนภดล  โสภาบุตร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายนราวิชญ์  ศิริฤทัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนิรชา  วันทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปนัดดา  จรรยาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปพิชญา  อินทปัน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วิเวก โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงประกายกาญจน์  พุทธราชา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปวีณา  เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายปองคุณ  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปัทวรัชญ์  ธนสิริพงศ์ภัค โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปิยาภัสร์  กุลมาลา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปุณมนัส  ผ่องสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญสิน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปุณยาพร  มีบัว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพชรวรรณ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพรนัชชา  พูลผล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพรรณภัทร  คำหาญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพลอยปภัส  แก้วศรีงาม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพัชรพร  มหาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพัชรวรรณ  ทองสำฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพัชราพา  คุ้มกล่ำ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ลี้นะวัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพัทธพล  พุดตาลดง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายพันธุ์ธัช  ศรีตะวัน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพิชญาภา  ทับทิมเขียว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิชญารัฐ  สนมวัฒนะวงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุตรพระยาสาร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเพียงสิริ  เมืองแสน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภัทรดนัย  เงาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงภัทรนันท์  รจนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภัทรพงษ์  ฤกษ์หร่าย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายภัทรพล  บวรพฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงภัทรีดา  สอนไว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายภีม  ภัทรรัตยาภา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงภูริชญา  อุตถา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงมณสิชา  ธัญธรธนภูมิ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มาสะริ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเมธาพร  วันแจ้ง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  จิณะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงยุพารัตน์  พุฒทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงรวิสรา  แปงเสน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงรวิฬดา  ลิ้มสมวงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงรัตนพร  สืบวงษา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงรินรดา  วังลึก โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงลักษณาพร  วีระชนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวชรพร  มาประสพ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายวิทวัสชัย  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวิมลณัฐ  พันธุ์ละออง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวิมลสิริ  อิ่มใจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายศรัณยพงศ์  ญาณกิตติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงศิรประภา  พรมสาร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายศิรวิชญ์  จันทรปราสาท โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงศิริน  นาคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายศิวัฒน์  บัวคำโคตร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายศุภวัฒน์  พุดตาลดง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยผุย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสิริสิชณ์  ทองหาญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุพิชร์ชญา  ศรีม่วงวงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายสุภฑัต  ปานท้วม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุภานิชา  ศรีสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอชิรญา  ภู่ภีโญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายอติภัทร  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอนัสฟีห์  ทองสุกดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอรณิชา  โตสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอาภา  จงมีความสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกนกกร  อิทร์สุพัตรา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกนกอร  โข่งศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกมลพรรณ  ทองใบ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญอ้อม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกรรณิกา  สิงห์วี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงกรรณิการ์  มหาเทพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายกรวัฒน์  จั่นศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายกรวิชญ์  สวัสดิ์สุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายกฤตชัย  ชื่นเรือง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายกฤตพรต  พันธ์บุญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายกฤตยชญ์  สกลทัศน์วรโชต โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงกฤติกา  เพ็ชรไทย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงกฤติยาณี  สอนวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายกฤษกร  อำไพแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายกฤษฎา  สังข์วีระ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายกฤษณะ  วินัยธรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายกษิตินาถ  คำอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายกสานติ์สุข  ภู่สงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  วัดสุภาพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกัญญณัท  มีพระจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกัญญ์วราภรณ์  พงษ์อุบล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์พูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดาวสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลประยูร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิทธิศาสตร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โชหนู โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นิลประยูร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงกัญญาภัค  ตาพรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงกัญญาภัค  มากดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เเซ่ลี้ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงกัญวรา  ผลบุญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายกันทรากร  นาคท้วม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงการต์วลัย  ละม้ายเมือง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แสนเทียม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายกิตติศักดิ์  พรหมภิวัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงเกศรินทร์  คำแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายเกษมศักดิ์  บุญเกษม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายเกียงไกร  วันยะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายเกียงไกร  วิหกรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงแก้วเก้า  อาศัยนา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายคมณัฐภาส  สุภาตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายคมสันต์  วิจารณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีสว่าง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายจตุพร  ไวว่อง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงจรยาพร  มั่นสิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงจันทนิภา  สีดานุช โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงจันทิมา  หงษ์บุญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงจารุพิชญา  ครุธทานุชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มทุ่ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายจิรกร  สุขแซว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงจิรัญญา  มณีโชติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายจิรายุ  จันทร์ศร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงจีรณพัส  พงษ์อุบล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายจีรพัฒน์  เวียนคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายจีรวัตร  ชิตสุระ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงจีราวันย์  อาจอาสา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงจุฑามาศ  ม่วงอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงจุฑารันต์  บุญคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายจุตรภัทร  ไวว่อง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายจุลจักร  ป้อมมงกุฏ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงฉัตรศิรินทร์  รอตศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงชญาดา  ผิวขาว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงชญานิศ  ผุดผ่อง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงชนกเนตร  เนื่องเอม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายชนพัฒน์  หาญชัยภูมิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงชนัฎตา  โอฬารตรีรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายชยณัฐ  อุปโคตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงชลธชา  ดาราศร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงชลธิชา  บุญมา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายชลวิชญ์  งามสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายชวิศ  พัตตาสิงห์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายชัชชนนท์  จันโทสถ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายชัยวัฒน์  สีกล่อม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายชานนท์  รอดเขียว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงชาลิสา  ปั้นปรือ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายชิณณวรรธน์  พิลึก โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายชิดษณุพงศ์  เวียงวิเศษ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงชุติกาญจ์  พลาพล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายโชคทวี  สระทองแพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายไชยพงษ์  โพธิบัลลังค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายฌานิศ  เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายญณศรณ์  เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายฐปนวัฒน์  เเสงมาน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุขชู โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงฐิติชญา  เครือธนาวิทย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายฐิติพันธ์  ธรรมะฐิติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายฐิติรัชกฤต  ภู่แก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มูลทองสงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศักดิ์สุภาวัฒนกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายฐิติวัชร์  ปุญญพัฒน์สัตกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายณฐนนท์  เกษพ่วง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายณฐพงศ์  สารปา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายณพัสกรณ์  เกษมญาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงณัชชา  มั่นศิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงณัฏฐานุช  จินดาวงษ์ธรรม์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงณัฏฐินี  อินประนาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายณัฐกรณ์  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงณัฐชยา  คุ้มแสง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณัฐชยา  มากใย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณัฐณิชา  บ่อทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงณัฐณิชา  พ่วงอินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีมุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีวิไล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงณัฐธพร  รัฐสมุทร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฝั่นยาวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงณัฐธิดา  มารอด โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายณัฐนนท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณัฐนันท์  เจริญศิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปราชม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงณัฐนิชา  มงคล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงณัฐนิดา  นุตตะโยธิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายณัฐปกรณ์  คำขุลี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนปราณี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายณัฐพล  ศรียอด โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายณัฐภัทร  คะระออม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายณัฐภัทร  ทิพย์แดง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงณัฐวดี  รอดหิรัญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายณัฐวุฒิ  เนียมอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงณิชา  อิ่มพิทักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงณิชาภา  สารียัง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงณิชาวีร์  จันทรบัตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายดนุพร  หาสนนท์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายดนุพัฒน์  เเตรชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงดวงพร  เวชกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงดุษยา  ถมทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายตนุภัทร  ใจซื่อตรง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงตรัยรัตน์  สีเขียว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ทันจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายเตชภณ  สาระรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายธนกฤต  บัวบุญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายธนกฤต  อินตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายธนกฤติ  อุ้ยเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายธนกิตต์  พิมมี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายธนกิตติ์  มหาเทพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายธนดล  สนิทมาก โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายธนธัช  มั่นกิจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายธนพงษ์  กองนคร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงธนพร  ญาณรังษี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงธนพร  ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงธนพร  สว่างเต็ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายธนพล  แก้วเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงธนภรณ์  โชหนู โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายธนภัทร  จันทร์ทา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายธนากร  สีประเสริฐ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายธนากร  เเย้มโกเมน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายธนาวุฒิ  ดอนคงมี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายธราเทพ  แสงเพ็ชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ดีประชา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เฉิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายธาริต  สุวรรณเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายธิติ  สุวรรณพร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายธิติภูมิ  ตัวสระเกษ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายธีรวัฒน์  นุ่มศรีวัง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายธีรวีร์  เขม้นกิจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายธีรศานติ์  ใจแสน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายนนทวัช  แจ้งเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายนนษธร  ฉิมพุฒ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงนพวรรณ  เวียงสิมมา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายนพันธกรณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงนภสร  มะฉิม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายนภัทร  พินธุ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายนภันต์  เพชรสังข์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงนรมน  เลิศไกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายนฤพันธ์  บูรณจารุกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงนฤมล  ทับทิม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงนวรัตน์  เอมโอชนะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขาวโต โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงนันทิชา  แตงไทย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายนันทิพัฒน์  กลั่นสุธน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงนาตลดา  สกุลงาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายนิชคุณ  เเดงสิงห์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงนิษฐนาถ  เผือกใจแผ้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายบัญชา  วงษ์ฟู โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายบัณฑิต  ช่อชั้น โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายบุญญวัฒน์  บดีรัฐ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงเบญญาภา  ม่วงอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายปกรณ์  สายเเก้วราช โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายปฏิภาณ  ทองลิ้ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายปฐมพงศ์  อินพระยา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายปณิธาน  ยอดเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายปภังกร  นันทารมย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายปภากร  จิตรตรง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงปภาณี  โอกาศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงปภาวดี  อยู่กรุง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คุ้มวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงปภาวรินท์  อำไพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายปรวีย์  ศุภลาภวัฒนา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงประกายมุก  พวงจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงประภัสสร  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงปรัชชาญานันท์  จิตดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงปรางทิพย์  ธรรมภักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงปรางธิดา  แสงแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงปราณปรียา  ใจดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงปริญญาพร  พรหมจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงปริยากร  นันทิใจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงปลายธัญวีร์  เกตุสกุลพิพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายปวีกรณ์  นาคน้อย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงปวีณ์รัศมิ์ชา  บุญผ่อง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายปองภพ  จรลี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายปัณญาธร  ทองหมื่นศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายปัณณวัฒน์  อินทร์นา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีสุธรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงปาลิตา  แรงสาริกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายปิยวัช  ม่วงลาย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงปิยะดา  อ่อนทรายแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  สีกล่อม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายปิยังกูร  มีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีศิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงปุณยวีร์  บาลูน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงปุณยวีร์  ยั่งยืน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงปุณยาวดี  วรรณสาร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงเปมิกา  รักษ์ชน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงเปรมลตา  ชูขุนทด โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายพงศกร  ยอดเพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงพรกนก  ก้อนแหวน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงพรชรี  พลศรีชา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงพรพนา  จันทร์ครุฑ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงพรรณวรท  คำมา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายพลกฤต  ศักดิ์สูง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงพลอยมรกต  เพ็งคล้าย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงพัชริดา  จันดารักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงพัดชา  ผวาผดุง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายพัทธดนย์  อำนวยเกียรติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันธ์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงพัทรนันท์  กล้ากสิกิจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายพัสกร  โฉมนาท โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายพิชชากร  นิลโชติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงพิชญทิดา  เมทา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงพิชญธิดา  อ่ำเทศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เงินเส็ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงพิชญา  อินทพงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงพิชญาภา  รุ่งน้อย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพ็งลำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงพิพรรษพร  โชติรัตน์ศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงพิมพกานต์  คชฤทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองสมัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงพิมพ์รวิณฑ์  วงค์หมอ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงพิมลดา  พงษ์อุบล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงพิรัลพัชร  ศรีคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายพิริยพงศ์  ดำขำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงพิริยา  ชาวเพชรดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายพีรณัฐ  พลับผล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายพีรพัฒน์  วัฒนกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายพีรพัฒน์  หาสนนท์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายพีรพัฒน์  เสนาอุดร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายพีรภัทร  สระแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายพีรวัส  คชฤทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายพีรวิชญ์  โตโทน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงพุธทรักษา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ประชาสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  สุขชู โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายภคพล  ดีเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงภควรรณ  วงพาลา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทร์เสนา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายภัทรนันท์  สวนใจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายภัทรนัย  เกตุวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงภัทรภร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงภัทรมน  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงภัทราวดี  กันจันทร์วงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายภาณุพัฒน์  พลีเพื่อชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายภานุวัฒน์  บางศิลา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายภานุวิทย์  เณรจ่าที โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายภูดิส  ใจซื่อตรง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายภูบดินทร์  คุทธะสาน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายภูมิชนก  ฉ่ำนารายณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายภูริณัฐ  เพียรเขตกิจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายภูริวัจน์  บุญชื่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายภูวิศ  จินตนานุช โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงมนรดา  พันยะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงมาริสา  ฟรุสตาด์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงมุกณภา  จันทร์อินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงเมธาพร  หญ้าลาภ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เเสงสิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงเมษยา  อินจุ้มสาย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายยศกร  สงวนสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายยิ่งคุณ  ฉิมแป้น โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายรณกร  เชนลือชา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายรพีพัฒน์  เครือรัตนไพบูลย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายรัชชานนท์  ประเสริฐ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ชาละวัน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายรัฐกณ  โสรีสย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายรัฐศาสตร์  นิลหิรัญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงรัตนาวดี  สุวรรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงรินลดา  แยบยล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายรุ่งภพ  พงษ์ดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงรุจิราพร  วริชชากรกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงลภัสรดา  ลมลอย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายลัญฉกร  วุฑฒยากร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงวณิชภรณ์  จำมีทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงวนิศรา  ม่วงนาค โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายวรชาติ  พุ่มใย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายวรดร  สารีกิจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายวรพงษ์  การะเกตุ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายวรพงษ์  ดวงจิรต โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายวรภพ  วงค์มาก โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงวรรณกร  รอดเที่ยง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายวรวัฒน์  ชมเชย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงวรวี  มะลิวัลย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายวรวุฒิ  รื่นรวย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงวรัญญา  ชูกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงวรัญญา  นิติธนสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายวราวุฒ  สีหาตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายวราวุฒิ  ใบเนียม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงวรินธร  อ่อนม่วง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงวริศรา  สารัก โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บรรจง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายวศิน  ทรายจันทร์สว่าง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายวัชรพงศ์  ยงสมบูรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายวัฒนชัย  เปียชวด โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงวันฟ้าใหม่  เปรมทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงวาริณี  มอญเปีย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายวิทวัส  ขาวศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายวิทวัส  วรวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายวิภูวรรธน์  ณ อุบล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงวิมลภัทร  ทรัพยประภา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงวิรุฬห์กาน  วงษ์เขียด โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายวิษณุพงศ์  เพ็ชรกล่ำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงเวชกร  พูลศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายศรานุชิต  แสนสวย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงศรีรัตน์  กลิ่นผึ้ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงศศิชา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงศศิลดา  บูราณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายศิรวุฒิ  น้อยยัง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงศิริกร  ขวัญวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงศิริญญา  ชูชื่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงศิริพร  ฉิมแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายศิวกร  ทินปาน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายศิวกร  บุญส่ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายศิวกร  สอนเจริญทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายศุภกิตติ์  อินทวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายศุภชัย  ผสมทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายศุภวิชญ์  นิลแสง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายศุรกฤษฎ์  แก้วเกิด โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แป้นสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายสรวิศ  พุ่มใย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายสรวิศิษฏ์  แสงปาน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายสรศักดิ์  จันทราช โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายสรัณย์วุฒิ  พุทธเผือก โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงสัจพร  ศรีวิลัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายสันติ  สารรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายสันติสุข  อบเชย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายสิทธิชัย  ทองคุ้ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายสิรภัทร  เมฆปั่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายสิรวิชญ์  ยิ้มศิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงสิริยากร  บัวพวง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายสุกฤษฎิ์  คงอรุณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฉิมพาลี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายสุชานนท์  ภิรมย์ราช โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายสุทธิภัทร  มุสิกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงสุธางศุรัตน์  มณีเสวตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงสุนิชชา  พูลสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงสุนิสา  จิตรตรง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงสุพณะ  เอกกระ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงสุพรรษา  สืบสุริยะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงสุพัดตา  ยานสุวรรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงสุมิตรา  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายเสกสิริ  วิชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายหทัยทัต  สวัสดิ์พานิช โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงเหมือนฝัน  จิตรตรง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายอชิรนันท์  อินทร์โพธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายอชิราวัฒน์  สายวงษ์นาค โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายอดินันท์  ได้ลาภ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงอทิตยา  โตเพ็ชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงอธิชนัน  ลีหนองบัว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงอนพิชฌา  สุวรรณวิชนีย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายอนุชิต  สุขอ่วม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงอพิชญา  การบบรรจง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายอภิเดช  ขันโอฬาร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
590 เด็กชายอภิรักษ์  แซ่เอี๊ยะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายอรรฆพร  คชฤทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงอรัญญา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงอริศรา  พรมบุตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงอริสรา  เปี่ยมสิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายอัครพล  ปานน้อย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงอังคณา  พันธุ์ปี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายอัศวิน  จันเเดง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงอาชิญาภัท  ปรีดาฤทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายอานุ  เคนทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงอานุช  มากสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงอาภาศิริ  ปานฤทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายอารักษ์  สุมนทา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงกชพร  หนุนครบุรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกนกนาถ  บุญบำรุง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกนกรัตน์  อัคนิโรจน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงกมลรัตน์  โตโทน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายกรภัทร  กลั่นเรืองแสง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกฤตติกา  รานอก โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายกฤตภาส  ชัยหา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายกฤตภาส  สารีกิจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายกฤติน  สกุณนี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายกฤษฎา  แย้มโกสุม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงกฤษฎาภา  บุญครอบ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายกลวัชร  ขำแห้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายกวิน  พวงทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายกษิภัทร  จันเจือ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายก้องภพ  พวงผกา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วเมือง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พวงทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายกัณดินันท์  มีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายกัณภัทร  กลั่นการไถ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายกันยกร  ลาวัณบุตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายกิตติกรณ์  รอดนิล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกิตติกวิน  ทองอำไพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายกิตติพงษ์  วิบูลวัชริยกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายกิตติภัทร  เเก้วเมือง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายกิตติภูมิ  นิลกำแหง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกิตติรัตน์  ทองวิชิต โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงกีรติ  ธนูทองสัมพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายกีรติกันต์  พริกทุ่ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงกุญช์ณิชา  ดีนุช โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงกุลปรียา  โสกเป้า โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายเกษมณรงค์  ขจีรัตน์วัฒนา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงขจิตรตา  คงอรุณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงเขมจิรา  วัฒนพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  วัชกาล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงครองขวัญ  ยอดจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายคุณากร  ลาภเวช โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายคุณากร  เรืองชัยศิวเวท โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงจรรพร  คมใสย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงจามิกรณ์  ดำดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงจิณต์จุฑา  ทับกรุง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงจิตติมนต์  โชหนู โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงจิรนันท์  พานพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงอรุณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายจุฬานนท์  ดีประชา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงจุฬารัตน์  มั่นแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายเจษฎา  นามสุวรรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายเจษฎาพร  ใจเย็น โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงฉัตรกมล  เงินทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงฉัตรพริตา  ทองจรัส โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงชญานุช  วงเวียน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงชญาภัช  มหบุญพาชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงชฎาพร  ชิตสุระ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงชนม์นิภา  เปียมสิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายชนสรณ์  มโนมัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายชนะพล  กันนิกา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงชนากานต์  ปัญญา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชนิการต์  เครือโป้ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงชนิดาภา  วันปุย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงชนิตา  สาดแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงชมพูนุช  ติ๊บตัน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงชไมพร  จานนอก โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายชยพล  เพชรล้ำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายชยากร  อยู่สุภาพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงชลันธรี  ศิริไพูลย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงชลิตชญาน์  เรือนจรัสศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงชวัลกร  ขนเม่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายชัชพงศ์  เพ็ชรแสนงาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงชัญญา  สุขขวัญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายชัยธรณ์  จึงตกูลพานิชย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายชานนท์  ฉิมพุฒ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงชามิลลา  เรือศรีจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงชารีดา  คงสิบ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงชาลิสา  โพธิ์เวียงคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายชิดิพัทธ์  นพพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายชินภัทร  สุนะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงชินราภรณ์  สุขเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายชิษณุพงษ์  ศิริพัฒน์พงศ์พร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายชิษณุพล  วังนาค โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองเสน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงเชิญขวัญ  มีคำเเพง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายโชคธันวา  วงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายฐปนรรฆ์  เรืองญาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงฐานิตา  เสนารินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงฐานิสา  ด่อนคร้าม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไทยประไพสาร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายฐิติวุฒิ  อุปแสน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงณชนก  มาศขำรุง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายณภัชปกร  เหล่าจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายณภัทร  บัวเผื่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณภัทร  พลแย้ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงณภัทร์  วิจารณปัญญา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายณัชพล  เสี่ยงวงศ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงณัฏฐการต์  ไตรรัตน์วุฒิปัญญา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โชคดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  มูลลักษณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  อินดวง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  สายสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายณัฐกร  เทียนเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงณัฐกานต์  เข็มทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายณัฐคณินท์  บุญสด โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายณัฐชนนท์  สุชแย้ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงณัฐชยา  ขำคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายณัฐชัย  พรหมรักษา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงณัฐณิชา  ญาณรังษี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายณัฐดนย์  เกตุสละ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายณัฐดนัย  ขำเส็ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงณัฐทารธิดา  รุ่งสิทธิธรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มทุเรียน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายณัฐนันท์  ครศร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายณัฐนันท์  ธรรมรักษ์กุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายณัฐพงศ์  พันสุวรรณกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายณัฐพนธ์  ไอศริยสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายณัฐพล  คำภัคดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายณัฐภัทร  วงศ์สกุลเกียรติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงณัฐมน  พลอาจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงณัฐริกา  อินทพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายณัฐวรรธน์  ภัทรวิริยะคุณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายณัฐวัฒน์  วงศ์สามี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงณัตฐกาญศ์  สาแช โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายณัทกฤช  เเสนคำวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงณิชา  สิงห์วิจารณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายดนุพล  ดารา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายดลธกฤต  ฉิมพิภพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงดวงพร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงตติยมาส  เค้าโนนคร้อ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายตันติกร  กอสัมพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายเตชิต  เมฆพินธ์ุ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงทักษพร  แก้วโพธิ์งาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงทัตพิชา  มาลัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายทัทรพล  กันโต โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงทิพยรัตน์  บุญนุช โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายธนกร  กรัดแพร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายธนกร  สอนสี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายธนกฤต  กลิ่นมณี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายธนกฤต  พุ่มใย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายธนกฤติ  พวงทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายธนกฤติ  อิ่มทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายธนดล  เข็มคง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายธนธรณ์  สำราญทิพย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายธนบดี  สุขสำราญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงธนพร  มาตเมฆ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายธนพัฒน์  เมืองหลวง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายธนภัทร  ตำมะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายธนวัช  สินสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายธนัช  โพธิปัทมะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายธนัด  วงษา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายธนากร  โพธิ์ไกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายธนุสรณ์  พงศ์ภัทรภูมิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายธรรมรัตน์  ชัยหา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายธรรมสาคร  แสงแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายธราเทพ  สงวนศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงธัญชนก  เมืองน้ำเที่ยง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  เทียมสีฟ้า โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชัยหา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงธัญญา  ปรางค์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงธัญญาธร  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายธัญเทพ  แสงเมล์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงธัญพิชชา  จวงไธสง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขถาวร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงธิดาพร  แก้วกลาง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงธิดารัตน์  วจีสัจจะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายธีธัช  ตันเวหาศิริกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงธีมา  อ่วมทิพย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายธีรพงค์  สืบกระพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายธีรพัฒน์  พลอาจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายธีรากร  แพงดา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายนครินทร์  บุญสด โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายนนทพล  เครือโป้ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายนนทพัทธ์  เสนาะจิต โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายนนทลักษณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายนพนนท์  บัวทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายนภดล  พันพิพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงนภสร  ฤทธิ์เดช โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงนภสร  โตพุ่ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายนราวิชญ์  สุดไทย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายนรินทร์  โพเทพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงนริสราภรณ์  ศรีธนราช โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงนลินี  แก่งศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงนวพร  ชัยรินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายนะโม  พันละออง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงนัทฐานันท์  สุริวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายนันทพงศ์  มลิลา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงนันท์สินี  วัชรพัฒนกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงนันทิกา  สร้อยยังสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงนาขวัญ  ศิริกัญหา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงนาทราย  สุยะใจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงน้ำเพชร  รอดหงษ์ทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงนิเปิ้ล  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงบงกช  รอดโต โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายบัญวัฒน์  หล้าเมือง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงบุญรักษา  ผูกโพธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายบุญฤทธฺ์  ขุนเทพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายบุณพจน์  ทนตะคุ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงบุณยนุช  หอมมณฑา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงเบญญาภา  มลเลื่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายปฏิภาณ  สาสุนันต์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายปฐมพงษ์  นันทโกมล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงปทุมพร  ศรีพิณท์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายปภังกร  หนองหลวง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายปภังกรณ์  สีสุวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายปรมัฅถ์  สมุทชาฅิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายปรเมษฐ์  มีสำราญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงประภัสรา  ภัสสร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงปริยาภัทร  ปิ่นมณี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงปรียานุช  สง่างาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงปวริศรา  เชื้อปรางค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงปวริศา  อุทเบ็ญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงปัจณา  ป้องหา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงปัญชิกา  อินวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายปัญญพนต์  คงอรุณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายปัณณวิชญ์  ัจันทร์พรหม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงปัทมาพร  สหะชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายปาณรวัตร  ปาละวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงปานวาด  บุญเกษม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายปารมี  รอดนิล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายปารย์  คล้ายทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายปิติ  สิงห์ทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงปิยนุช  สุวรรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายปิยพงค์  มณีวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายปิยะวัฒน์  อินยัง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตั้งจิตต์ธรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงปุณยวีร์  ญาณรังษี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายปุณวีย์  พะโยม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายพงศกร  ธรรมขันตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายพงศกร  แกว่นกสิกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพงศพัศ  มิ่งกลิ่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายพงศ์พีระ  สุขน้อย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายพงศวัศ  บูชาบุญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ครุฑตัน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายพงษ์กนก  สังข์ศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายพงษ์พิสิฐ  วงษ์นันตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงพจนา  ประสิทธิ์เขตกรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงพชฏ  ดีเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายพชร  กันยะมูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายพชร  พิพรรธนจินดา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายพชรพล  ภู่เกตุ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงพรชนัฐ  มหาโพธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญอากาศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงพรพิมล  ไพโรจน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพรไพร  อินสุด โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงพรรณทิพา  ประภาจิตสุนทร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงพรรณวลัย  หลวงบุญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงพรรำภา  จำปานิล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงพลอยขวัญ  วิศาลศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขชู โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพลอยชมพู  ไชยชนะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงพัชชาภรณ์  ศรีสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงพัชรพร  โพธิ์งาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ปรางค์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรมแสน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงพัตรพิมล  พูมทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายพัสกร  จันทาพร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพิชชา  รัตนปรีชา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพิชญดา  สุชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กำธรสิริพิพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายพิชญุตม์  คำตุ้ย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายพิชญุตม์  สิงห์แก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงพิทยาธร  เหลาอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปาลภิบาล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลอยล่อง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมโภชน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ช่อชั้น โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงพิมพ์นภา  เหล่ากระปิกิจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ดีวัน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงพิมรภัทร  สุบิณฑ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงพิรานัณท์  พวงกุหลาบ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงพิริยากร  วัฒนธรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงพีชญา  พุดเผือก โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงพีชญา  มีกมล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กชายพีรพัฒน์  ถมอินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายพีรพัฒน์  พุ่มพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายพีรพัฒน์  โชติพัฒนพิบูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กชายพีรภัทร  กล่อมเกลา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายพีระพัฒน์  ณะสาโร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายพุทธกฤต  โยมเรือง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงเพชรรัตน์  อุดมเกตุ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มาน้อย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงภคพร  ข้อล่ำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงภคพร  ศรีกุมภา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงภควดี  ปรุงประทิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กชายภคิน  วินทะชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายภพธรรม  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายภวเดช  กลิ่นกระจาย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงภวิกา  เสือโต โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายภัทรกฤต  เอื้อใจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงภัทรนันท์  ดุลมา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายภัทรพงศ์  แผนดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายภัทรพงศ์  ใจหงิม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายภัทรพงษ์  แสงสว่าง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงภัทรภร  เบญจศิวกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงภัทรมน  ปรางค์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายภาคภูมิ  เรืองแจ่ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงภาคิณี  วรรษติวงศ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กชายภาณุพงศ์  จี้เพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายภาณุวัฒน์  เณรจ่าที โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายภานรินทร์  ทรัพย์เพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายภานุพงศ์  พึ่งสูงเนิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายภูเทพ  อาจอาสา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายภูมินทร์  ภูมิพนาสัณฑ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายภูรินทรา  สรรพค้า โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงภูษนิศา  ศรีวิชัยจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงมณฑกานต์  สุขอร่าม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงมณทิรา  ทามะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายมนัสวิน  เกษมจิตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงมีนา  พรหมศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายเมธัส  เจียมเจือจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงเมษา  วิไลเพ็ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายยศกร  อินตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายยุทธนา  มูลอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงยูศนิ  จำปา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายรขต  กันยะมูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายรชต  เขียวอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงระพีพรรณ  วงค์ใหญ่ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายรัชชานนท์  สังคง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงรัตนาภา  พรมสอน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงลภัสรดา  แผนนรินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ย่องยุทธกานนท์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงลักษณาภรณ์  ปั้นทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายวงศกร  มาต๊ะพาน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงวชิราลักษณ์  ฉวีทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงวณัชภัสร์  จำปีทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงวณิชญา  ไม้สนธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงวรกานต์  วงษ์มะโน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงวรณัน  สุพรรณชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงวรนันท์  สุขสำราญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายวรเมธ  แก้วสะแสน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงวรรณกานต์  มูลห่าน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กชายวรรณลภย์  อนุศาสนนันท์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงวรัญญา  แจงชู โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  ทิพละ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงวรันธร  ศักดิ์บูรณาเพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงวริศรา  มีฐานะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงวริษฐา  บุญธรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายวริสร์  แบ่งเพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายวรุตย์  แก้วเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายวัชรวัฒน์  จัตุรัส โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงวิมลมณี  บัวระโหง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงวิราศิณี  ชลสายทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงวีรกานต์  เกิดสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายวีรภัทร  พิทักษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงศรัญญา  อบหอม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ประเสริฐ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงศศินา  อาสาสู้ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงศศิรัตน์  คงขันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายศิรเชษฐ์  ลิมป์แสงใส โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุพศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงศิริกันยา  กองจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงศิริประภา  บุญยัง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงศิริลัดดา  อินทรักษา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายศุกลวัฒน์  หลวงยศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายศุทธิกร  พวงทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายศุภกร  คำทุม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายศุภกร  แสงเมล์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายศุภกฤด  อากล้า โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงศุภกานต์  บุญเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงศุภรัศมี  ปาสาโท โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายศุภวิชญ์  พรบัญชาตระกูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงศุภัคศิริ  เกิดสนอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายศุรเชษฐ์  เจริญพรชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายเศรษฐ์ภกร  ศรีวิเชียร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายเศรษฐานุกูล  คำจริง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายสรวิชญ์  อมรนิติโชคสกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงสลิลลา  ดุลย์มา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายสวโรจน์  เพชรนิลสมนึก โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงสิรภัทร  เกษร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายสิรวิชญ์  สะสม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายสิรวิชญ์  เมืองขวา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายสิรวิชญ์  โอศริยสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงสิริยากร  จันทร์แจ้ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงสิริวิมล  เย็นนที โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงสุชาวดี  มูลสัน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายสุทธิพงษ์  แจ่มเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงสุพิชญา  ชื่นชม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงสุพิชญา  เขียวคล้าย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กชายสุภวัฒน์  ทองคุ้ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองเนตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงสุภานัน  จันดา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายสุรศักดิ์  มาทำมา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายสุริกิจ  ตั้งอรุญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กชายสุริยาวิชญ์  สุภาพปัญญา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงสุริวิภา  จันทร์ว่องกิจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  โคสอน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปัญจวรรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงหัตศยามิน  สนธิ์เศรษฐี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายหัสดิน  บัวทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายอติภัทร  เครือซ้า โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายอนุสรณ์  เกิดผล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงอนุสรา  พุกปาน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายอภิเชษฐ์  พิกุลทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงอภิญญา  กุสุมาร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายอภิลมย์  สุดประเสริฐ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงอภิสรา  หัตถบูรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงอริสรา  บุตรพรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายอัมฤทธินันท์  ปานศิลา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายอัศวิน  สุรินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายอาทิตย์  พันธุ์ปี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงอาธิตาญา  ศรีพูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายอาิตย์  อินคำพร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงอินทิรา  ผัดชี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงเอมมิภา  สุดไทย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงไอรฎา  คำทูม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงกชภัท  อ่วมสถิตย์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิรวัฒน์สุนทร โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กชายกฤชภัทร  แก้วบัวดี โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงกฤตยา  พยัคโฆ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงกฤตษยาภรณ์  จรงรส โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายก้องภพ  บุญเนรมิตร โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงกัญญาภัทร  น้ำดอกไม้ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงกัลยดา  มณีพราย โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กชายกิตติพัทธ์  อดุลยาธร โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายกิตติภพ  ตั้งมั่นคงวรกุล โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายจักรภัทร  วิบูลสุนทรางกูล โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงจิราพัชร  คำหงษา โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงชญานิน  สมชัยมงคล โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงชนาภา  เพชรเภรี โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กชายชิรวิทย์  โพธิษา โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายฐิรวัฒน์  คุ้มแสงเทียน โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กชายณฐกร  สีมีดี โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงณัฏฐชา  ศรีดาเดช โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กชายณัฐดนัย  กิ่งวาที โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงณิรดา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กชายเณราทร  เที่ยงสันเทียะ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงดลพร  พันธุ์มี โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายธนกฤต  สินอนันต์วณิช โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายธนวิชญ์  ตั้งวงศ์สิทธิโชค โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงธนัชชา  ตั้งวงศ์สิทธิโชค โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงธนิษฐา  เวชกิจ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กชายนัธทวัฒน์  ขอนทอง โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงบุณยลักษณ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงบุณยาพร  วิบูลสุนทรางกูล โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงเบญญทิพย์  คามตะศิลา โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  อ่ำพุธ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กชายปัณณวัฒน์  รุ่งคณาวุฒิ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงปานนภา  ผาสุขจิตร โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงเปรมสินี  ทองคำ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงพรชนก  เตโชเสนีย์นนท์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กชายพศวีร์  ช่างย้อม โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กชายพสิษฐ์  โพธิ์บัลลังค์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงพัชรินทร์  ลาภสนาเปรม โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กชายพัทธดนย์  บูรกิจภาชัย โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงพัทธวรรณ  รุ่งเรือง โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงพิชชากานต์  จงมีความสุข โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงพิมพ์สกุล  พลชีพ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กชายพุทธิพล  อภัยราช โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงภรภัทร  เปลี่ยนแสง โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงภัชราวดี  มะลิพวง โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กชายวชิรวิทย์  ยาแก้ว โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กชายวรไพบูลย์  อุดมสิทธิกุล โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงวรากร  เสนชุ่ม โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กชายวีรภัทร  เลาหพิบูลรัตนา โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กชายวีริศ  ทวีผล โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงศศิมณฑน์  เนียมญานนท์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงศิรดา  พระยาลอ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงสุวพิชญ์  อินทเสน โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงแสงรุ้ง  ทิพย์ดวงใจ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงอนันตญา  ดานะ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงอมลวรรณ  ธันยบูรณ์สถาพร โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงอรชพร  กันทาบุญ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นิ่มช้ำ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กชายกรภัทร  ปัญญาเรือง โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงกริม  จูเลิศสกุล โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงกวินตรา  ขุนทอง โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายกอบบุญ  ตันอารีย์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุศลธรรมรัตน์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงจิณณะณัฏฐ์  ศรีสุภรกรกุล โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายจิรบดี  จอนแจ้ง โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายฉัตรทอง  ฉิมพลี โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงชญานิศ  ชูชื่น โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงชนิดาภา  กลัดกลีบ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายชัยฤทธิ์  ทองคำ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายชัยวิทย์  ศิริสุขไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายฐิติพงศ์  ขุนพิลึก โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงณมน  จันทร์ครุฑ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงณหทัย  จริยคุณ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายณัฏฐพัชร  วงศ์สินอุดม โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงณัฏฐากาญจน์  มาลัย โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงธนัญชนก  นามกุณี โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายนันทวุฒิ  บุษชะบา โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายนิติธร  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงบุณยานุช  ขาวขำ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงเบญญาภา  สถาพร โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงปวันรัตน์  บุษชะบา โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงปัณฑิตา  ฆ้องชัย โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายพงศกร  ปิ่นไชยศ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงพัทธ์สรณ์  เจียรนันทนา โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงพัสวี  อิ่มสุนทรรักษา โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงเพชรลดา  มาสอุดม โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายภูมิริพัฒน์  ศิริรัตน์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายภูวรินทร์  เสมือนโพธิ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายมนัสวี  หมายมี โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงเมธาวี  พุ่มศรี โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงรัฐนันท์  โจมหาญ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงลภัสรดา  ตันติปิธรรม โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงเลโอนี  ว็อทช์เค โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงวริศรา  สายสุรินทร์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีมหาพรหม โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพชรทอง โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายศุภณัฐ  จันทโรภาส โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายสรรกมล  สรรพานิช โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริพงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายสิระ  นันทวงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงสุพิชชา  ทาอาสา โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายสุภัทรพงษ์  รู้ทำนอง โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายอชิตพล  แก้วแดง โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายอธิศ  อนุพันธ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงอริสรา  อ่ำเพียร โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงอัญญารัตน์  หลวงเทพนิมิต โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงอาลิน  รินทพล โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงอิงสลิล  สินอนันต์วณิช โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายอินทนนท์  กันยะมูล โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายอินทัช  วัฒนศิริ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงอิสรีญาพร  แก้วบัวดี โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายกรภัทร์  สิงห์สร้อย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายกฤษณกันท์  ม้วนทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กชายกฤษณะกันย์  เปรมอ้น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงกวิตา  ทรงคุณ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงกวินธิดา  วาสนา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงขวัญกมล  แก้วปาน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงเขมนิจ  นิทาน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงจรรยณัฐ  ฉ่ำแสง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงจรรยพร  โสภณพินิจ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กชายจักรกฤษณ์  ถ้วนถี่ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กชายจิณณวัตร  โพธิ์ม่วง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงจินตนา  เมฆสี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงชยุตา  มะลิซ้อน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงชลิตา  สาชู โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงฐิติมา  สาเรียน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กาวีอ้าย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  จินดาหลวง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กชายณัฐวุฒิ  ผุยศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลูกแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงธัญพิชชา  ถิ่นอ่ำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กชายธีรโชติ  ฉุยฉาย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กชายธีรพัฒน์  เกราะเพชร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กชายธีรภัทร  ไชยทิพย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กชายนนตกานต์  ชั้วนาค โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กชายนนท์ปวิธ  มิ่งสกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กชายนพเก้า  ทองผามงคล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กชายนพรุจ  มิ่งสกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กชายนภสินธ์  ดวงรัตน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงนภัสชญาภา  จงจิตร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงบุญญาพร  ปานภู่ทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงประภาพร  ตันใจ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงปิยธิดา  จีนขม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงปิยะรัตน์  จันทร์สกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กชายพงศ์ภีระ  ปินตากุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กชายพรหมพิริยะ  ริ้วกีระกิตติกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญเสนอ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงพิชญาพร  ปานสุด โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กชายพีระพัฒน์  เผ่าโสภา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงแพรธารา  ตันตริภาคย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงภควรรณ  น้ำส้ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงภัคจิรา  ยั่งยืน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงภัทรลภา  หม่อมนุศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กชายภูริณัฐ  กวยทิ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงภูริษา  คำโพย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงมณีรัตน์  หงษาหิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงมนปรียา  เริงเขตรการ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กชายรัชพงษ์  เพชรเภรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงวรวลัญช์  วรอภิญญาภรณ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายวัชรภณ  ฉ่ำแสง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงวิรัญญา  รุ่งวรรธนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ฉิมสุข โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กชายศุกลวัฒน์  ช่วยงาน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงสมปรารถนา  พรมร้าย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กชายสราวุฒิ  ศรีม่วง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงสุธีกานต์  พุทธรักษา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงสุประวีณ์  ศรสุวรรณภักดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงสุพรรณี  เอี่ยมละออ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงสุภัสรีญา  ปฐมพรทวีวัฒน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กชายสุวินัย  สาริยัง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ดาอิ่ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กชายอดิเทพ  ชูเฉลิม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงอนงนาฏ  ชัยฤทธ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงอัจฉรียา  จุลมุสิก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงอายรดา  หมู่โสภิญ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงกรชนก  คำเปิ้น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายกรภัทร์  อ่างทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  บุตรทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขุนพิลึก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พานรอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีพร้อม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมชาติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุบลชาติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายกิติพล  กิ่งจำปา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงกีรติกร  เพ็งเวียง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงขวัญจิรา  นันทวงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงขวัญฤดี  ด้วงเหม็น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงเขมจิรา  ยอดฉิมมา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายจักรพงษ์  มั่นเขตร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงจันจิรา  แสนศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงจันทกานต์  เชยกลิ่น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงจิรภิญญา  เฮงสิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงจิรัชญา  อินไชย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงชญานิศ  ดวงรัตน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายชนภัทร  สาเรียน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงชนัญญา  สิงห์สร้อย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงชลลดา  แสงทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายฐิติศักดิ์  หลี่ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงณัฎฐกมล  เอี่ยมดารา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยิ้มละมัย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงณัฏฐา  เภาศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดีแย้ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงณัฐกานต์  ยมนา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงณัฐชา  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายณัฐชานนท์  เชิญขวัญ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายณัฐดนัย  กันทะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงณัฐธิชา  โพธิ์เทียน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายณัฐภัทร  คล้ายลักษณ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ดีเหมือน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงณัฐวิภา  แซ่เนี่ยว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงณิชาภัทร  คำหอม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงทิพย์วิภา  โพธิ์ยิ้ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายธนกฤต  แย้มกสิกิจ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายธนากรณ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายธัญนพ  พงษ์โสภณ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงธัญยภรณ์  กลิ่นรื่น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายธันยธร  ชีวัตร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายธิติพัฒน์  แหล่งเมือง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายธีรกานต์  บุญวงค์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงนิชานันท์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงบุณยาพร  สอนกล่อม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงบุรินทณี  พลสิงห์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงปรียาภรณ์  อธิคาร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายปาณวัฏ  เกิดอุทัย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายพงศกร  รักชาติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายพงษ์พิชิต  แก้วพิลา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายพชยกร  คำเสือ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงพรชิตา  โยธาพิทักษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายพศวัต  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายพัฒธนชัย  ดรุณเรืองศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงพันธิตรา  น้อยใหม่ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงพิชชาภา  พิลึก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงพิชญา  นามพิสัย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงพิมชนก  นิลสว่าง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงพิมพ์นารา  รุ่งวรรธนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงพิมรภัทร  พงษา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายพีรณัฐ  บุญปก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายพีระภัทร  สามารถ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงแพรวา  เอื้อวงศ์อารีย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงภคพร  จันทะคำแพง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสือคะนอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงเมธาพร  สังเกตการณ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายยสินทร  ใภพรม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายระพีภัทร์  แก้วทรัพย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงรังสิกานต์  ธรรมจันทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงราวดี  พุ่มผึ้ง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายวรภพ  ขุนพิลึก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงวรัสนันท์  อารมย์รื่น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงศศิวรกานต์  ปักษาศร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายศศิวัฒน์  คล้อยสวาท โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายศุภวิชญ์  ฤทธิ์ล้ำเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงสาธิตา  รุ่งวรรธนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายสิทธิกร  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงสิริกร  ใจงาม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงสิรินภา  คำอินทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงสุชานุช  สว่างศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงสุธาสินี  วงษ์มี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงสุภัสสรา  เกตุณะรงค์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงสุภาวดี  สุคะโต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายห้างทอง  อำพันทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงอธิติยา  อุทวัง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงอนิถษรา  พุกนา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงอรวณิชยา  เจดีย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายอาชวิน  โยชนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายกัมพูภัค  แซ่เฮ้ง โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.4 คณิตประถม
1278 เด็กชายจิรายุ  วารีสุข โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กชายธนัชชวิน  แซ่เฮ้ง โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กชายพัขรพงษ์  บุญยะ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงพิราศินี  ศิริพันธ์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กชายรัชชาวินญ์  ศิริรัตน์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงวิมลนันท์  นิติธีรโรจน์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงชนากานต์  จันนี โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดิษฐภู่ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงณิชาพร  ทวีสุข โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงธนวรรณ  หัดไทย โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายธนววัฒน์  ติระสา โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขผล โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงพนิดา  ศิริสุวัฒน์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงภัทรณภา  โสภาค โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายภัทรวิชญ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทวีสุข โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ฉัตรชุณหกุล โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายศิวา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงสวรรค์ฐขวัญ  สวรรค์บุญชื่น โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงสิรินาถ  ม่วนน้อย โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงธนาวดี  น้อยวัด โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีน้อยเมือง โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงสุนัดดา  มุกดา โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงกันยา  สุขตา โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายณัฐวัศ  เอี่ยมละออ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายอัฐพงษ์  กลิ่นเรณู โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม