รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกวินทิพย์  สังข์ทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายก้องพิภพ  จันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกันตาภัทร  คาดีวี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกันติชา  กรรณิการ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัลยากร  วงศรีเทพ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  หนาดคำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติธิษณ์  หนาดคำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติพศ  กลมเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกุลธรา  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกุลวัชร  ฆารไสว โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายโกเมนทร์  เห็มวิพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิดาภา  ศุภพิตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจิรัชฌาภรณ์  แซ่เหลียง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิรัชญา  พรมบุตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายจิราภัทร  รุ่งนามา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชญานุช  ชโลธร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชนัญญา  ไชยศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนัฐปภา  ชรากาหมุด โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนิญญา  ไชยศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายชวกร  เพชรรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายชวาลา  คำรักษา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายชาติสยาม  ศรีเมือง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงญาดา  คิดค้า โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฐปนีย์  ศรีดาว โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณรงค์สิทธิ์  พิมตะวงค์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐชยา  นนลือชา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐณิชา  งามโคกกลาง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณาธาชา  ธงไชย โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณิชชา  คำพิพจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณิชพัฒ  น้อยหลุบเลา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายทัศกร  ราชติกา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายทีปกร  ไวซแมน โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายแทนคุณ  เจนวิริยะกุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายธนกร  มันปาฏิ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธนกร  สิงหาสาร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายธนภัทร  เหลือผล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายธนภูมิ  ศิริโส โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายธนันดร  ประภาสโนบล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายธเนศ  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คนบุญ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธัญพร  ตาสาโรจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธีรภัทร  ผลชุม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายนนทพัทธ์  นามนาเมือง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายนฤบดินทร์  กั้วพรม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนารีรัตน์  ตั้งเติมศักดิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายบดินทร์ธรรม  กมลตรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายบุญภวิษย์  วงศ์วนิชโยธิน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายปภังกร  มูลบรรจง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปภาดา  จันทร์ศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายปรมัตถ์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายปริวัฒน์  ยลถนอม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  ศรีสุ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปรียา  ถวิลการ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายปองคุณ  อรรคชัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายปัญญา  สะโนนอก โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปิยธิดา  คาดีวี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายปิยังกูร  วิเชียรพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปุณณดา  หิรัญรุ่ง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายพงศ์สันต์  โคตรเคน โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพรพิมล  มีนารัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายพลวัฒน์  อยู่ลือ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายพลวัติ  ภูดอกไม้ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพลอยลดา  พาณิชย์พงศภัค โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพัชราภา  ศิริวรรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญอาสา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิชญธิดา  วันชูเสริม โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทฤษฎี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายภวัต  รุ่งเรืองวรณา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงภัทราพร  ยวงวิภัคดิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายภัสภูมิ  กาญจนะสอน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายภาณุวิชญ์  ภูขยัน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายเมธี  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายยศวริต  สมิทธิกันต์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายรณกร  สิงหพงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงรัตติกาล  ระยับศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายราเชนท์  วะปะนัง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงฤดีพรรณ  คำวาริห์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายวงศกร  แก้วโคกกลาง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายวงศธร  พันประสาท โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายวรกร  ทัพพิมล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวริศรา  สุโภภาค โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงศิรภัสสร  โปสาวาท โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงศิริกาญจน์  สินชัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสมันตชิดา  กั้วเจริญ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสมิตานันท์  เวียงยศ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสาริสา  กาญจน์วรกฤต โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุมิตรา  เจริญพร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติช่วงนิรันดร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงอนุสรา  สมบูรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอริสรา  สายสินธุ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายอัฐพร  พันธ์โพธิ์งา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายอัศดินทร์  ทุมผล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอุรัสญา  อุ่นโคกกลาง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายเอกรินทร์  การสอาด โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกนกวรรณ  วันนิจ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกรกมล  กลัดสำเนียง โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายกฤษฎา  โชคดี โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายกวีกร  สัจจญาณ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายก้องภพ  เรืองซ้อน โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูขยัน โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิระศรี โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายกัมปนาท  พงศ์ชินฤทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงกาญจนธร  เสนามนตรี โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกานต์เกล้า  วรรณชัยมงคล โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นายกิตติศักดิ์  สุวรรณพล โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงเกศรินทร์  เทนสึเอะ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงขวัญเมือง  พรมปิก โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายคณพัฒน์  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายคณิศร  ตาสาโรจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายคนาชัย  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงคูณทรัพย์  ยะโสธร โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงจิรณัญญา  ศิริคุณ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
114 นายจิรานุวัฒน์  อ่อนละมัง โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจุฑามาศ  นันสถิตย์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายฉัตรชกร  สันติสุขธรรม โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงชญานินทร์  ถนัดค้า โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงชญาภา  วิเศษสอน โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงชนัญญาภรณ์  จันทร์ศิลป์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงชนัญธิดา  แท่นจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงชนาพร  พรดอนก่อ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงชนาภา  สุพร โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงชนิกานต์  เมืองเหนือ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงชมพูนุช  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงเชิญณิชา  ไทยแท้ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงเฌนิศา  คำพิพจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายญาณพัฒน์  ภูละมุล โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณภัทร  แก้วบ้านเหล่า โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายณัฏฐ์เดช  บุญชื่น โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฐณิชา  หาระทา โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายณัฐพงศ์  ยอดกล้า โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายณัฐรัตน์  แสนแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณัฐวดี  บางละมาต โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำสุวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายณัฐวัฒน์  รังภูรีย์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายณัฐวัฒน์  เชตุราช โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณิชากานต์  ศิลา โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณิชาภา  ทิพย์วงค์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายเดชพงษ์  การศักดิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายตันติกร  เจริญผิว โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายเตชินท์  ศรีสาร โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงทีน่า ณัฏฐธิดา  ฮิกกิ้น โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธนศักดิ์  ธรรมเกษร โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธนัท  โคตมุงคุณ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธนากรณ์  ก้อนกายา โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธรรพ์ณธร  นำโชคดี โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธรรมรัฐ  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธัญญ์วาริน  ธนาสุขพัฒนศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุรินทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธันวา  ลามุล โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธีรเทพ  สิงห์เสนา โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงนงนภัส  ปะโสติยัง โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายนนทพัทรธ์  บัวเทศ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงนภาวรรณ  ขันศรี โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนริศา  ทอดโอภาส โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ตังคณิตานนท์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายนวมินทร์  ปานะลาด โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายนิติภูมิ  บุญวัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายนิธิ  ระมัยวงค์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงนิภาวรรณ  ศรีดามาตร โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงบุญฐิสา  อุทานิตย์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงบุณยกร  พวงมาลา โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชินคำ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงปริยากร  บำรุงจิตร โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายปัณณวัฒน์  จันทะมาตร โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีพอ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงปิยะพร  ปุราโส โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงปุณยาพร  ผลสว่าง โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงเปรมปรีด์  เฉยไสย โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายพงศกร  ลาฤทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายพชร  รอบุญ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพรปวีณ์  ฉลาดแย้ม โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพรพิมล  ศิริเกษ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
174 นายพฤตินันท์  เทวงษา โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายพัชรพล  เขื่อนวิเศษ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงพัชรินทร์  กุลมงกฏ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพัชรินทร์  ผลถวิล โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงพัทธนันท์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงพันธิตรา  ถิตย์รัศมี โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศรีค้อ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายพีรชา  นนทะนำ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงพีรยา  ภูบัวเพชร โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงแพรวตา  ทิพย์จริยาอุดม โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายภัควัตร  คุณาประถม โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายภัทรพล  คำไสว โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงภัทรลดา  ไชยศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงภัทริดา  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายภากร  คัสเกตุ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายภากร  ถนัดค้า โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายภากร  วรรณประภา โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายภานุพล  ยะวร โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงมิรินทรา  อาดี โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงมุขจิตตรา  ศิริเกตุ โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายยสินทร  ปรีจำรัส โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายรชต  สังฆมณี โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายรดิศ  ขันศรี โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายรัชพล  ยุรชัย โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายรัฐพุทธ  คำชมภู โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายรัฐภูมิ  บุดดีหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายรัฐภูมิ  ผาระกัน โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายรัตติกร  อัญชัยศรี โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงรัตติยา  ทาบรรหาญ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงรินรดา  ภูดารัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงริษฎา  หีบแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายวชิรกร  กุดแถลง โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายวชิรวิทย์  ปันทะนนท์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายวราภรณ์  วาเรืองศรี โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงวิชญาพร  สาโทรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ฉิมเกิด โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายวุฒิชัย  พานแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงศรัณรัชต์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายศรุจ  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงศศิกาญจณ์  สระทอง โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายศาศวัต  บุษบารัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงศิรภัสสร  นังกะทา โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายสรายุทธ  ยุระตา โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายสิทธิโชค  พานไสว โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายสิทธินนท์  ภาควัตร โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายสิรินทร์  ศรีคิรินทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงสุชาดา  สีอินเหง้า โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงสุดารัตน์  สลับศรี โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายสุทธิพงษ์  ยิ่งเจริญลาภ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายสุทธีรพัธ  ยิ่งเจริญลาภ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงสุภัสตรา  แสนยะมุล โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสุภัสสรา  ราชติกา โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายสุริยา  ใจเอื้อ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายอดิศักดิ์  ลาโรจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายอติวิชญ์  คำภูษา โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายอนันตชัย  ชมภูพื้น โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงอนันตญา  ศิริบุรี โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงอภัทชา  พูลผล โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงอภิชาดา  ญาวิลาศ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอรปรียา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงอรพรรณ  พรมคำจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงอรวรินทร์  รังคะราช โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงอริสชาพร  คอนตี้ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงอรุณพร  อิ่มสง่า โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงอัยริสา  ประสมศรี โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายเอกภวิษย์  วงศ์วนิชโยธิน โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายกชัชฏพิสิธ  การรักษา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สมชัยยา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกนกรดา  อ่อนทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกนกวรรณ  มหาวงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริภัคดิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกรณ์สิริปภา  เปี่ยมสัตยา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกรวิช  วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกฤตภาส  พันธินา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกฤตเมธ  ชูมี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายกฤตยชญ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายกฤษกร  จันทะหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกวินทิพย์  เหลี่ยมสิงขร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายกษิดิศ  ศรีสาร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกะกันดา  นามปัญญานนท์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  ตาสาโรจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกัญญากานต์  คำตา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสนโสม โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  จิตจักร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์  นำเจริญกุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกันติชา  ตาสาโรจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกันตินันท์  กองนาคู โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกันย์ยา  แสนศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกัลญตรา  สุธรรม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกัลยา  ศรีแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกาญจน์สนิดา  นำโชคดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกานต์เกล้า  ภูโทสุทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกานต์สินี  ปาระภา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายกิตติภพ  ยวงเพชร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ฆารไสย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงเกศกานดา  พลพุทธา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายโกเมน  ภูซองแมว โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงเขมินทรา  ภูวานคำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายจตุภัทร  ธูปหอม โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงจรรยณัฐ  โสภาคำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงจันทร์ทอแสง  ราชชารี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงจารุวรรณ  เห็มวิพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงจิรชยาพร  ประชาชิตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงจิรัชยา  เกิดเปี่ยม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  วงษาพรม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  อิงเอนุ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายจิราธัช  สารหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงจุไรรัตน์  โพธิรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงจุฬารัตน์  กาญบุตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงชญาดา  ไชยเกรินทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายชญานนท์  ภูละมุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชณัญญา  ตีจ๊ะ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชนัฏนิภา  กล้าขยัน โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงชนันชิดา  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชนาภัทร  ชูพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายชยกร  ไสยพร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายชลกร  แก่นนาคำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายชลเทพ  โยงรัมย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชลธิชา  อาดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีสองเมือง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชัญญา  จันทร์เทพ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชัญญานุช  โคตะวินนท์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายชาญวิทย์  ใจศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายชานน  สำราญเนตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายชินาธิป  เพิ่มสินธุ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายชิษณุชา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายชีวัธนัย  ผาสุข โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงญาญิศา  ภารประดิษฐ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงญาณนภัา  ภูแล่นกี่ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงญาณภัทร  นาสุวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงญาณัท  เหลืองสีนาค โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงญาณิศา  สายจิตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายฐิติโชติ  แป้นประโคน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงฐิติพรรณ  โขงจำปา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงฐิติภา  เสนาหมื่น โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณธายุ  ศรีแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายณวัฒน์  กัลยกฤต โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัชชา  พลลาภ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณัฐกมล  จอมทรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณัฐกรณ์  เกตุศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายณัฐชนนท์  น้อยชื่น โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายณัฐนิช  เชื้อสุข โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายณัฐพล  จันที โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายณัฐภัทร  ดวงแสนโว โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายณัฐภัทร  ทะนงศักดิ์ดิ์ศรีกุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัฐรวดี  ดวงปากดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายณัฐรัตน์  จอมทรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณิชชยา  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณิชาภัทร  แสนยะมุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณิชาภา  ศรีสิริ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายตะวันฉาย  ศรีดาแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายเตชิต  บุญสิทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายทรงพล  แวดไชยสงค์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายทัศน์ธรรม  โททำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงทิวาพร  จันทะหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายเทวฤทธิ์  ศีกนอก โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายแทนคุณ  ศรีวรสาร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธนกร  กุลมงกุฎ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธนกฤต  ผลราศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธนกฤต  มันปาฏิ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธนกฤต  หงษ์ชูตา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธนโชติ  สิงหาสาร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธนโชติ  โคตรโสภา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธนดล  จันทะหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธนพร  บ่อทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธนวัฒณ์  เหมทานนท์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธัญชนก  พิมพิศาล โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงธัญธรรัตน์  รัตนแสนดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงธัญภรณ์  ก้อนกายา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงธารธารา  ก้องเวหา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายธาวิน  ถวิลเดช โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายเธียรวัชร์  วัฒนปัญจสูตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายเธียรวิชญ์  วัฒนปัญจสูตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนภัสกร  นามวงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงนภัสนันท์  มาตสะอาด โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนภัสศิรินทร์  ฝายนายาง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายนรานุกุล  จุลอักษร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนราวดี  ใจดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายนราวิชญ์  ราชฤทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนลินนิภา  เล็กรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายนัฐกร  สิทธิจินดา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนันท์นภัส  กัลยกฤต โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยมัชชิม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายนันทวัธน์  มาตสะอาด โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายนายพระนาย  สนอุทา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายนำชัย  เรืองจรัส โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายนิชคุณ  วรแสง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายนิติธร  ภารจรัส โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายนิติภัทร  บุบผา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนิลเพชร  แพงคำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายนูรุดดีน  แสงบำรุง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงบงกชมาศ  ก้องเวหา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงบุญญาภา  ลามุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงบุรสกร  วิลาศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงเบญญาภา  วริวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปทิตตา  วงค์เจริญ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปพิชญา  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปภาดา  ภูเดช โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปภาดา  ยี่สารพัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายปรวัฒ  วิเชียรพักตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายปรวิทย์  โฆษาจารย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายประการพัฒน์  จันทร์ส่องสุข โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงประวีณา  สระทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงประสิตา  ลากุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายประสิทธิ์  ขันตรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปราญชลี  คุณศรีขาว โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปรียาภรณ์  กลิ่นน้อย โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปวีณา  ยลถวิล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชัยรินทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายปัณณ์  ยนต์ชัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรีจำรัส โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปิยะพร  ดวงกสินธิ์์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปิยะภัทร  โคตรบุญครอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปิยาอร  ภูจอมขำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพงษ์พุทธิกร  หิงษา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพชรกมล  ไชยเทพ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพรชนัน  สงวนเผ่า โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายพลพิพัฒน์  พิกุลหอม โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพสิษฐ์  โพธิ์แท่น โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพัชจิตา  ทองศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพัชรดา  ลากุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพัชรธิดา  ตาสาโรจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพัชรพล  สีจำปา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพัชราภา  นาถาดทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพัชรินทร์  กิตชัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพัฒนพงษ์  หมั่นเรียน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพัสกร  ชนะเคน โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพาขวัญ  รังกลิ่น โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพิชญา  นันจำลอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพิชญา  ศรีบุตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพิชญาพร  เวียงอินทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพิมนภัทร  มาตชะลา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พ้องเสียง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพิมย์ญดา  ภาภิรมย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพิยดา  ยวงวิภักดิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายพีรพัฒน์  คำโนนงิ้ว โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพีรภัทร  ปรากฏรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพุทธิมา  ทิพย์จริยาอุดม โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงภวรัญชน์  กำทองดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายภัทรพล  ภัทรจิติกุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภัทรพล  ยุรชัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงภัทรฤทัย  เพิ่มแพงพัน โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงภัทรวดี  ราชไกร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงภัทรานิษฐุ์  เงาะสนาม โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภัสกร  อินทรวิเชียร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายภานุพงศ์  สีบุลำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายภีรภัตร์  ผลพันธุ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายภูมิพัฒน์  บัวกมล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายภูริณํฐ  จุทาการ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายภูริวัฒน์  เกื้อปัญญา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายภูวนัย  มีบุญ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงมณีนุช  มีคะ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงมนต์ธิดา  ภูมิ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายมนัสวิน  เฮียงเหี่ย โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงมาริอา  แมทธิวสัน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงมีสุข  สนอุทา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายมุกุณฑะ  อัลซาอิด โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายเมธา  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายเมธี  พรหมลังกา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายยศพนธ์  ทาขุลี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  สุสวดโม้ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายยุทธนา  นาทันลิ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายรชต  ศรีเรือง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงรชษร  เพ็งแข โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงรตนกลม  บัวขาว โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงรสิตา  สุวรรณศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายระพีภัทร  ไสยกุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายรัฐภาค  บุตรพรม โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงรัตนวลี  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงรินลดา  สุกวาท โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงรุ่งนภาพร  ดรประทุม โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงลลิดา  บุตรวัง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงลิซ่า  แรเกิน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายวรโชติ  หรรษา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายวรพล  ไชยทองศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวรัญญา  ติกาพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวัชราภรณ์  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายวุฒิภัทร  ถนัดค้า โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายศตวรรษ  บุษบารัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงศรัญญา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อ่อนศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงศศิวิมล  สุระเสน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายศาสตร์ศิลป์  ดลสอาด โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศิรดา  ไพศาล โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงศิริณัฐชา  ตางจงราช โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงศิรินภา  พิมพา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงศิริสุภรณ์  นันสถิตย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายศิวกร  เศรษฐานาม โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงศิวนาถ  วิเศษไชย โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงศิวัชญา  กล้าขยัน โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศิศิรา  ศิริบุตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายศุภกร  ชาระ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายศุภโชค  กินรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงศุภัชญา  วงศรีเทพ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายสก๊อต  กิลลีส์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสโรชา  นราพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายสหรัฐ  ผลสว่าง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสิมิลัน  ริดพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายสิรภพ  พิสุราช โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายสิรวิชญ์  พนมอุปถัมภ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายสุชาติ  พานิชย์ดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุชานรี  พันจรุง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายสุดปรีดา  ม่วงจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุทธิดา  วิมูลย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสุพัตรา  ภูบุญลาภ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสุพิชชา  มาลาภูมิ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสุภัสสร  ราชติกา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายสุรศักดิ์  มิลละวงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายเสกฐวุฒิ  ดลรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายเสกดิศร  โคตบุตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายอชิรวัฒน์  แสนณรงค์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายอณาคิณ  ทองหล่อ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายอณาจักร  สีหลิ่ง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายอธิศนนท์  รื่นรมย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายอนันทาดา  เทวิญญา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายอนาวิน  บุญสะอาด โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงอนุสรา  สระทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอภัสรา  ภูนี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอภิวิชญ์  คำก้อน โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอภิษฎา  มาตเจริญ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอันดามัน  ริดพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายอิทธิพัทธ์  บริเดช โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายอิทธิสักก์  คำตานิตย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายอิริค  ภูงามดาว โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายอุรุชาติ  ไทยแท้ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายเอื้ออังกูร  ภูเต้าสูง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงฮาวาน่า  ฮิกกิ้น โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายกฤษณะ  อินทะสอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงกษมา  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุกสีกรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงกานต์รวี  โพธะศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงค้ณย์พร  อุเทศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงจิตติมาพร  ศรีบ้านโพน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงจิรัชญา  ปิทบแสน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงจุฑามาศ  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายชิษณพงษ์  ศิริเกษ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงชุติมา  เหลาลาภะ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงณัฏชญา  นักรบ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายณัฐพล  ปริมา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายณัฐวร  กำพล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไตรพิษ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงณันฐ์นภัทร์  อรัญมิตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงณิชนันท์  แสงงาม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายดลภัทร  ศรีแสนสุข โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายธนโชติ  ถวิลการ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไชยสัตย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงธิติมา  ศรศิริ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงนริศรา  มุ่งใกล้กลาง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงนิตยา  เสนาเทพ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงบุญญรัตน์  ภูยาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงเบญญาศิริ  พรมรัตน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายปฐมพงษ์  ภูนาสี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายปฐมพงษ์  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงปภัสสร  พันธ์ุเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มิกฃุนทด โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงประกายดาว  โสดาดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงปิยธิดา.  ทิพมาตร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงพรพรหม  ทูลธรรม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงพัชรดา  นาถวิล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงพัชรมัย  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงพิชชาภา  เหลี่ยมสิงขร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงพิชญาอร  ทัศนิจ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายพิภัช  สมพมิตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงภัทรนรินทร์  นามชารี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงภัทรลภา  พรมพละ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงภาวิตา  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จำเริญควร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์จันทา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงศิรินภา  จันทบุตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงสาริณี  สุกสีกรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงสิริกานดา  มีศา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงสิริยากร  สีอ่อนดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงสุธิมา  ไชยวงษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายสุพศิน  เพิ่มศิลป์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงเสาวลักษณ์.  นามปัญหา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงอักษราภัค  สารจันทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายอัครพงษ์  สนั่นเอื้อ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงไอรดา  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงไอริสา  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์ชูตา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกมลรัตน์  กิ่งจันมล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงกรกนก  สังข์วิเศษ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายกฤตติกุล  ภูโด่ง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายกฤตภาส  บุญแท้ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกฤติยาณี  ปรางปรา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ดอนทองหา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกฤษธีร์  จิตไชย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกวินภัด  คำก้อน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายกวีวัฒน์  จิตไชย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกัญจนพร  สิงเมือง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โสภาอุดก โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกิตติพร  โสภา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกิตติมา  ไร่เกื้อ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกิตติยา  วงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายขจรเกียรติ  อุดศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงเขมนิจ  ภูมิสถาน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายคิมพันฒ์  บูรณะพล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงคีตพันธ์ุ  บุตรกุล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายจักรพรรดิ  ไพระออ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงจิตรวดี  สันติกาล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายจิระวัฒน์  ไกยเดช โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์.  คิดทำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงฉัตรลดา  ภูสีนวน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงชนาภา  สุวรรณไตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงชนาภา  หงษ์วิลัย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงชนิดาภา  สุวรรณไตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วสุทัศน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายชยพล  บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายชวลิต  ลมบัวรอด โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายชาคริต  คำก้อน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายชาญชัย  ศรีวิพันธ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงฐิตาภา  พรมพละ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณทิพรดดา.  หมั่นประกอบ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงณลินประภา  ภายศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญศิลป์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงณัฐพร  กุละนาม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณัฐวิภา  อุ่นวิเศษ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนสุด โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงณัฐิดา  ใจกล้า โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายตะวัน  พันนาดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธนกฤต  ภมรพล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายธนกฤต  วรรณสังข์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธนดล  อธิกร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธนภัทร  ประวันนวล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธนวัตน์  ทินศรีราช โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงธมลวรรณ  ณ นครพนม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงธิดารัตน์  เพียวเชกู่ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธีระปกรณ์  เจริญสว่าง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธีระวัฒน์  ขวัญคุ้ม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงนันทลักษณ์  พิลาแดง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ลาสีทัศน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปริญญาทิพย์  ทองนาค โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปวริศา  จันทะบาล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายปัญญาวุธ  หินศิลา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงพรรณวริน  พรรณภักดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผลภิญโญ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงพีรดา  สุภารีย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายพีรศักดิ์  วัฒโน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพุทิตา  ไมยะปัน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สัจจะ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงแพรวา  เจียมทอง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  รัดที โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงภคพร  ไกยสอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายภาสกร  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายภูวเนศวร์  ราศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายมงคล  เคนภาวะ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงยลลดา  โยธาวงษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายยศวริส  สุพรม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายยุทธภรณ์  บัวสอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงรวิภา  สำราญวงษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงรัตติยา  มานะวงศ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายวชิรวิทย์  ชินพร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวรชญา  ภารีย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายวรณัฐ  ภารตัก โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงวรัญญา  โสมิตย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงวรินทร  ลีลาวัฒนานนท์กุล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายวัฒนไชย  ราชมณเทียร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงวายุตา  วิระศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงวิชชญาพร  บัวสอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ขาวโท โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายวีระวัฒน์  วงศ์สมศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงศรัญรัศณ์  อาจทุมมา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ภูศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงศิริรักษ์  กัลยานุช โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายศิวกร  ดีดอกบัว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงศิวพร  ใจธรรม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายสิทธา  มาสูงเนิน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสุชาดา  มีจันทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงสุชานรี  ฐานสินพูล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายสุทัศน์  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงสุธารทิพย์  ภาคอินทรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสุนิษา  คงประโคน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสุนิสา  หอมสุคนธ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงสุปรียา  บุตรรินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงสุพนิดา  พัสดร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสุพิชญา  กาฬโอก โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงสุษาวดี  ศรีมงคล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายอธิศกิตติ์  บุ่งอุทุม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอมรศิริ  คำมะลิ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายอรรถราวุฒิ  นามนพิมพ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอริศรา  สิทธิ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายอุ้มบุญ  ไตรพิษ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงเอมฤทัย  ดวงบุบผา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงุสุธิมา  ดรประทุม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกมลณชน  วรพันธ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงกมลพร  วรนุช โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงกมลวรรณ  วิเศษศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศักดิ์รัมย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงกรวรรณ  ขันคำ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายกฤตพรต  ปะมาคะเต โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงกฤตมุข  แพพวก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายกษิดิส  จันคำ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายก้องกิดาการ  จิรจักร์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงกัญสพัฒน์  ชายทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายกันตินันท์  ฉายแผ้ว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายกันติภัสส์  สอนศิริกุล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุทรักษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายกิตติ์กวิน  ยาใจ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายกิตติเดช  แลผดุง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายกิตติภพ  มีตา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงกุลภา  ศรีประทุม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายเกริกปฐวีย์  โพธิ์ศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงขวัญหทัย  ตะวันคำ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงข้าวกล้อง  พรหมมา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงเขมิกา  เทพกิจอารีกุล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงไข่มุก  ภาจันทร์คู โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายคามิน  วรรณเกษม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงจาวารินทร์  ศรีชา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายจิโรจน์  นิลโสม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายจีรวัฒน์  ยี่วาศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  นาทุม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายเจษฎากร  วรสาร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายฉัตรวิชญ์  มุทิตา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  พลศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายชัชวาล  พานคำ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงชาริสา  นรภาร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์คำภู โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายฐิติพันธ์  วิบูลย์พันธ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงณัชชา  รังคะราษฎร์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายณัฏฐนันท์  รังรส โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงณัฐณิชา  เยื้องกลาง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงณัฐธิกา  รังระรื่น โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
697 เด็กชายณัฐนนท์  ชัยวงค์ษา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงณัฐนิชา  โสภาคะยัง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงตรีทิตยพิภา  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงทยิดา  หินโม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายทรงพล  วรหาญ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายธนโชติ  ธรรมประชา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายธนพัฒน์  แสงเสวก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายธนภัทร  สุทธิรักษา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายธนภัทร  โพธิชัย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายธนวัฒน์  แสงเพชร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายธราเทพ  ปัตลา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงธารน้ำ  ศิลาแยง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
709 เด็กชายนราธิป  โคตรมาตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงนวลพรรณ  นวลบัตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงนันท์นภัส  ด่วนดี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปราชเปรื่อง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์เชื้อ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายนันทวัฒน์  วิทาโน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ชมพูทัด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงบุณรดา  ลาวัลย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศรีไตรภูมิ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายปรเมศวร์  จงชมผา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงปราณปรียา  งอยภูธร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงปริยตา  เพาะนาไร่ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงปวริศา  เยื้องกลาง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายป้องเขต  เขตบุญพร้อม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายปัญญา  เทพกิจอารีกุล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงปัณณพร  อุทัยแสง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายปิยวัฒน์  มะลิซ้อน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงปุญญตา  ศิริวัฒนชัยศิลป์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงปุณฑริกา  ศรีดาบุตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงปุณนัดดา  นัทยาย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงเปมรินทร์  มะลิซ้อน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
730 เด็กชายพชรวินท์  สียางคุย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงพรพิไล  ภูมิรัง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายพรภูภาณ  มัชชิมา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงพรหมพร  ตรีกามน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายพลสิรภัทร  มัชชิมา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
735 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  ไทวังคำศิริชินวงค์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงพิชญา  มาหินกอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
737 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยเดช โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายพิริยากร  ดอกดู่ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายพิสิทธิ์พันธ์  มานะ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงพุทธชาด  พิมพ์รส โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
741 เด็กหญิงภวิษย์พร  สายบุ่งคล้า โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายภัณณิพงศ์  ทีฆะพันธ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายภานุพงศ์  ไทยทวี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายภูธนพีรภาส  วรสาร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายภูฟ้า  จิตปรีดา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายภูภูมิ  มัดหา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายภูวณัฎฐ์  แตงอ่อน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายภูวเดช  อุทรังษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
749 เด็กหญิงมธุรดา  บุตรวงศ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงมลินทร์นารี  คุ้มหินลาด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายรักษ์เขต  เขตบุญพร้อม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
752 เด็กชายรัตนากร  บุญอาสา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงวนิดา  ถนอมสอน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
754 เด็กชายวรรณศิลป์  มนทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
755 เด็กหญิงวิรัลพัชร  แสนบุญ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
756 เด็กชายวีรัชชัย  ตรีเดช โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ยิ้มสาระ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
758 เด็กหญิงศิรภัสสร  ระบาเลิศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงศิริวิมล  ละดาไสย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
760 เด็กชายศิวกฤษฎ์  จิตจักร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายศุภกฤต  อ้วนละมัย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
762 เด็กชายศุภกิจ  สุระเสียง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายศุภวิชญ์  ทุมพลา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
764 เด็กชายศุภากร  ชิณศิริ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงศุภิสรา  วงลคร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงสิริชยาจ์  พรหมราช โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงสิริยากร  รังรส โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงสุธาทิพย์  มุทาพร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงสุพิชชา  สิงห์สาย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงสุพิชญา  ริบแจ่ม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงสุพิชญา  สีวะรา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงสุภานิชา  นนทมาตย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายสุระชัย  ปัญญาสร้อย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ตะวันคำ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายอชิตพล  ถึงแสง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงอรกัญญา  เพชรวิชิต โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงอรวรรณยา  ตาลวงค์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงอาชิรญาณ์  นาเสริฐ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงอุ่นไอรัก  ตันปัญญา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงไอชา  ซิลเซ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงไอรดา  มหาอำมาตย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
783 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงค์สังกาศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงพริ้มเพรา  หาญไชยนะ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายชุติพนธ์  พรมวงษ์ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายเหมราช  บางวิเศษ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายธนากร  คิสาลัง โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงธีรติ  เจริญผิว โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงพิริยกร  การเมือง โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงวรัชญา  วิภาคะ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงวันวิสา  พรมสีด้วง โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงอธิชนัน  โพระกัน โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงจิรภิญญา  ไชยเทพา โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงธันย์ชนก  ปัดชาแปลง โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายธีรภัทร  บุญเต็ม โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายปรีชาวุฒิ  เทศารินทร์ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงปาณิศา  อันชม โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายพงศกร  ศรีบุรัมย์ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพรนภา  คำมา โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพัชริดา  บุตรวัง โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายสุรชัย  เที่ยงตรง โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายกรวิชญ์  แสนชมภู โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงกัลยากร  มังษาอุดม โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายคุณากร  พรมวงศ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายธนากร  ภูขลัง โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงนฤมล  เมืองศรี โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงพิมพ์วรินทร์  บุดตวัง โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายพิรชัช  สบายใจ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายเมธิชัย  สุธรรมา โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงวรางคณางค์  จันทรสมบัติ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายวุฒิชัย  สบายใจ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายเสกสรรค์  เสริฐผล โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม