รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรกมล  อุทัยมา โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายธันวา  พิณพงษ์ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปาณิตา  ขาวงาม โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพิมพ์ณุษร  ภูกัน โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายภูผา  ภูคะฮาต โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายพีระพัฒน์  ภูยาแพทย์ โรงเรียนยางคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายภูมิรพี  ข่ามท่าวัด โรงเรียนยางคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วไชยสงค์ โรงเรียนยางคำวิทยา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายวัฒนากรณ์  ภูสดแสง โรงเรียนยางคำวิทยา ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอาภาสิริ  ไชยแสงราช โรงเรียนยางคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูริมนาค โรงเรียนยางคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายทวีศักดิ์  เกตุภูวงษ์ โรงเรียนยางคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงวรกรรณ์  พลกลาง โรงเรียนยางคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงณิชานันท์  เล็บขาว โรงเรียนยางคำวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงพีรยา  ภูครองหิน โรงเรียนยางคำวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เวียงแก้ว โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  บุตรพรม โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกิติการน์  บุญหล้า โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงญานิศา  ภูชมศรี โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กชายธิติ  ภูชมศรี โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงรดามณี  ดีรักษา โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสุธาทินี  กาบบัวศรี โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงสุภาพร  ภูงามนิล โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงไอวริน  วงศ์ชารี โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกฤติญา  บุญเรือง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายไกรวิชญ์  โสทะโน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชนัทดา  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชลลดา  ราชสีหา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐณิชา  กองทอง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐพร  อัศวภูมิ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธัญรดา  คำกอง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปทิตตา  แก้วภิรมย์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวิชญาดา  นามโคตร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงศศินิภา  เอกตาแสง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสุณิสา  นาถมทอง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายปรเมศวร์  ชารัญจ่า โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ทอง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงมัณฑนา  สุวรรณษา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายอดิเทพ  ศรีหะไตร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงอรัญญา  พิมพ์ภูธร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงอาริสษา  จันทะเรือง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกิตติญาพร  ภูกองชนะ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเศรษโฐ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงทิพานันท์  พิรักษ์ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธัญยพร  พรนิคม โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายนันทวัฒน์  โคทนา โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปวริสา  ชารีรัตน์ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพชรพร  ภูทองเงิน โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงลัดดา  หวนจิตร โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุกัญญา  หล้าอ่อนสา โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกวินตรา  บางสำรวจ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีกุตา โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงณัฐณชา  เหมกุล โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงณัฐภัทรา  ภูพลผัน โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายนันทวัฒน์  เฮืองศรี โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ภูพันนา โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพิยดา  ภูคะฮาด โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงมนชยา  ภูกิ่งหิน โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  คำสีทา โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายวรฤทธิ์  ทับทิม โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสุชาดา  อัยจักร โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอัญชิสา  เทียมอัน โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีคงเพชร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายจักรกฤษ  ญวณขันธ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายชวนากร  สมาน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฎฐรินทร์  ภูผิวผา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายพชร  เขจรศักดิ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพรปวีณ์  สะตะ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายพิชญุตม์  แก้วอ่อน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  ญาณกาย โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายรณกร  นามนิตย์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกนกอร  ภูสูสี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกฤษณะ  บัวบาน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายจิณณะ  พรหมโสม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงจิดาภา  ภูน้ำโต้น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจิดาภา  โพศรีไม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายฉัตรติวัฎฎ์  แก้วนพรัตน์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงชนัญปภา  ภูสิงหา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายชวกร  ชื่นนิรันดร์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายณภัทร  อะโหสิ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัชญา  ธีรานุรักษ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายทินภัทร  ภูแพง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธันย์ชนก  ภูนิลา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายนทีธร  คงแป้น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนาฏธิดา  ชำนาญศึก โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนิลปัทม์  พลศรี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงบุษป์สิริ  บุญนามน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปวีณา  ภูพานเพ็ชร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปิยะพร  บุตรพรม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพรนัชชา  ภูบัวเย็น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพิชญา  ภูสมสาย โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพิชาดา  รักษาภักดี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพิมพ์กานดา  ทุมวัน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูหนองโอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายภัทรชัย  ภูน้ำเย็น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภัทรนันท์  โคตะวี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงภัทรวดี  โยธานัน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงภัทรวรรณ  แสนจันทร์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวรรจชนก  ภูชื่นแสง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงวันใหม่่  อุ่นสิม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายวิลเลียม  แจนสัน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายศตายุ  ภูปานนิล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์หง่อม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงศุภิสรา  สุนทรภักดิ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยนาม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรเสน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายกฤษฎา  ถาเกตุษี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายกังวาล  หินอ่อน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายกันต์กวี  ชารี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชนิกานต์  พัฒยา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายชยพล  เดชโยธา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณัฐณิชา  มูลมาตย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายณัฐวุฒิ  เภาศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายต่อศักดิ์  มารัชชะ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายทินวัฒน์  ชัยศรีดา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายธนภัทร  นรพัฒน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนรีรัตน์  หน่อสุวรรณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงนิชา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายปฐมพร  วรรณพันธุ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายปองภพ  หลักเพชร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพรประภา  ลาสงยาง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพลอยจันทร์  กาสุริย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพัชรพร  น้อยนิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพัชรีพร  พั่วพันธ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญประเสริฐ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพิชญาดา  ศรีสุธรรม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพิมรภัทร์  หลานวงศ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายพุฒิเมธ  แพงวงษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงภณิพัฒน์  สุภาพัฒน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงภัทรพร  ตองติดรัมย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายภัทรพล  พรมกช โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงวชรวรรณ  เก่งกาจ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงศศิธร  นาจอมทอง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงศิริประภา  ทองสุข โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสุกัญญา  ยาวาปี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วคร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอรพินท์  จันทร์หอม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญพิมพ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายกฤษติชัย  พิลาเจีย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกัลยาณี  เกรัมย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญจันดา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงขวัญสุดา  ตุ้มพระ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงจิรกานต์  ชุมศร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายฐิติกร  เชิดทอง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายณัฐชัย  พินิจมนตรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
146 นายณัฐวุฒิ  ศิริพงษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธนันวา  ปาวรีย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
148 นายธิติสรร  ภูบุญทน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพรธีรา  ใจอ่อน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวพรไพลิน  บัวจ้อย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายพัสกร  ปุริสาร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
152 นายภานุพัฒน์  อ่อนบัวขาว โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นายรัตนพล  บัวทุม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงวนิดา  สุทธิประภา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงวารุณี  สีสุไล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวสุปรียา  สุภาพัฒน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวสุพรรษา  ชาติมนตรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงสุพัตรา  ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายอธิการณ์  ลาสงยาง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงอรวรรณ  ชมภูพื้น โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์ศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกรรณิการ์  ยาวาปี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกัญญา  วงศ์คำ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกิตติกร  นาแพงสอน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกุมภา  ชาวสวน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงคันธรส  จุมพลขันธ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายจิรเมธ  รักษ์ทอง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายจิรวัชร  คุณเครือจันทร์ทึก โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปติเต โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเจนจิรา  สีนวน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายชวกร  นิกรแสน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงญานิศา  ไวโหม่ง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศิริโยธา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐณิชา  มินทระ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายต้นกล้า  รอดรุ่งเรือง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงทิชานนท์  แสงเมือง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนกฤต  คันทะวุฒิ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนกฤต  เหล้กเพชร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธรกฤต  ร่วมพล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีหานาจ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มารัชชะ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธีรวัฒน์  นิระจักร์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนัชชา  ใจมา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายนิติพงศ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพงศพัต  สีภู่ดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพดาวรรณ  มุงคุณแสน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพรนภา  สาระวัน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพรพิภัทร  คำมูล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพรเพชร  จงแก่นบุญ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพรวิกา  คุณคำเพ็ญ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพัชวิภาวดี  กำเนิด โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพินนัดดา  บัวจ้อย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภานุพงษ์  คุณคำเท็ญ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภูวเนตร  ดอนพลัด โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายมังกร  น้อยนิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงรัตนาพร  ไชยวัน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญไกร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวรัญญา  ภูนิลามัย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวิมลศิริ  ศิริเมือง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงศศิธร  พิมะสี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศิริพร  อาจวิชัย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศุชารดา  นามเืองรักษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายศุภเชฏร์  แก้วสีหา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสิดารัตน์  คำลือชัย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสิรัฒน์ดา  เวียงคำ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสุภาพร  ทิพย์เสถียร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสุภาวดี  หมื่นไธสงค์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุภาวดี  หลานวงศ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายอดิเทพ  นากองศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอนุชา  ทองสุข โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอมรรัตน์  แช่มชื่น โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอินทิรา  มาน้อย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอุมาภรณ์  เจริญดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงจรัญญา  ภูอาจสูง โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงธันฐ์ศิณี  ภูอินทร์นา โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพิมพิชชา  ศรีละวรรณ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายภัทรพล  ก้อนวิมล โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงศศิพร  ประทุมวัน โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายอดิเทพ  ภูยาดาว โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงอารีรัตน์  ขาเหล็ก โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ยุบลพันธ์ุ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคันธะรักษ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายปิติภัทร  ภูสิมมา โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพรนภา  ภูทองก้าน โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายรณชัย  สายเนตร์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงกรพิณธ์  ชัยนา โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผดุงจันทร์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชุตินันท์  แสงวิเศษ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงดารารินทร์  ภูปองนา โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายนพดล  มูลบุตร โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายประมวล  ภูผาผุด โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายพงศกร  นาสินพร้อม โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูฉายา โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สายศรี โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงลัดดา  ภูธรรมมะ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวิภาวี  ภูอาจสูง โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสายใหม  ชัยนา โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอัฐรัฐ  ภูมิชัย โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายณัฐชนน  สายแสน โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงนิภาวรรณ  ไสวศักดิ์ โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงประภัสสร  ลาธิ โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงปราณี  วรรดาว โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงอภิญญา  วงค์สูงยาง โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงอัตรถวดี  บุตรพรม โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.6 คณิตประถม
245 นางสาวกมลชนก  จันทร์นุ่ม โรงเรียนหนองแข้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นายธนกรณ์  เทพาโส โรงเรียนหนองแข้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นายนนธชับ  ภูโคกยาง โรงเรียนหนองแข้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นายประวันวิทย์  ช่วยสุข โรงเรียนหนองแข้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวปรียาภรณ์  ไชยมาต โรงเรียนหนองแข้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นายปัณณวัชญ์  ข่อยุ่น โรงเรียนหนองแข้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นายพศวีร์  นากอก โรงเรียนหนองแข้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวศุภาพิชญ์  พลยุทธ โรงเรียนหนองแข้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นายอภินันท์  ภูเพ็ชร โรงเรียนหนองแข้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์ละคร โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปาริตา  มูลตรีบุตร โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสิดารัศดิ์  สุพรรณ์ โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกรณิศา  สีพา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายกัญจณะ  บุญอยู่ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายจิรายุ  นาชัยเริ่ม โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงชลธิชา  ทาอามาจ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงมินตรา  ผลอำไพ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกรวรรณ  ประทุมวัน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกรวิชญ์  ดีรักษา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกัญญ์กวี  มุลตรีบุตร โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงจริญญา  กุนชนบท โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงจันทรวรรณ  เขียวเยาว์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงฉัตรวดี  ภูมิชิต โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงดารุณี  ภูถมศรี โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเดชาวัสส์  ภู่จำนงค์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธีรกานต์  ภูจำนงค์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธีระวัฒน์  พรชัย โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนิพพิชฌน์  ภูกาสอน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีแก้ว โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพรชิตา  คำภา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพรสวรรค์  ภูคะลุน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพิชญา  ฉิมใหม่ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพินทุสร  เทพสง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายพีรพัฒน์  พาละวิน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภัทรดนย์  ภูสมศรี โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ชราจันทร์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายรัฐภูมิ  ชารีรักษ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวรรณภา  ภูพันธ์หงษ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศศิวิภา  สงพัฒน์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงศิลามณี  ภูโยธา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายสิทธิชัย  พรหมรังสี โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายสุทธิภัทร  คุณภู่ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุธินันท์  ชารีรักษ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายสุธีกานต์  มาลัย โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุพัตรา  ภูเกิดพิมพ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกฤษดากร  ปิยะวงค์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกัณฑ์อเนก  หินทอง โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงเกตน์นิภา  แก้วกันยา โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชุลีพร  สิงห์งาม โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัชนันทน์  จวงจันทร์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายบริภัทร  พลดง โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงภัทรกัญญา  มาลาวงค์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายเมธาวี  ไชยภู โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายยงยุทธ  ภูผานิล โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายสุธีวัช  จวงจันทร์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอรญา  ภูชะนะ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทุดม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายชญานัน  สิงห์หลอด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายโชติอนันต์  ภูมีเมฆ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายธีรเดช  ภูโชคชัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายปิยะดล  ธนะสังข์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงเปรมริดา  ราชพลแสน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงพชรสิณีย์  มูลวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงพรนิภา  ภูจำปา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงพลอยณภัทร  แกมนิรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงวิชาดา  ภูพลอย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงศศินา  บุญแท้ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสิริธร  เทพชา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายอนันต์  กิ่งกูล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงกนกวรรณ  ญาณพิพัฒธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกรกันยา  ภูอาจสูง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกรชนก  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกฤตสิริ  ขอดประนาม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกวินรัตน์  มั่นใจ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มาศงามเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกานดา  ภูคงสด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายกิติภณ  การะเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงจันทมณี  ป้องแก้วปาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายเจตริน  ชัยสอน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชลลดา  ภูพลอย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายณภัทร  โพธินาม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายณัฐกร  ภูทองก้าน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัฐธิกา  ภูถาดลาย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงดารารัตน์  ภูหัดทำ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายทรงพล  มูลอุทก โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธนพรรณ  ภูสีเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธนสิทธิ์  ภูสีเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธิดาพร  คขขันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายนภัทร  ภารจรุง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายนันทการ  ภูสีเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายนุกูล  แสนรังษี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงบุญหลาย  สุขสำราญ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปนัดดา  จำปาอ่อน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปนัดดา  ทาตะวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปวีณา  บุญแสนยศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปวีณา  อุบลบาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพงศกร  เหล่าต้น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพจมาลย์  ทุงจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงเพชรลัดดา  ฝางแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงแพรวา  เปศรี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายภานุวัฒน์  ภูถมนิล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงรัชฎาพร  มูลวิไล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงลลิตา  ทับธานี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายวงศกร  วงวิสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายศิวกร  เมืองแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายศุกลวัฒน์  สิงหนาท โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายสิรภัค  ภูน้ำเสียง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสุธัญญา  ขันทะจำนงด์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายสุรวัฒน์  เบ็ญจขันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายอติคุณ  ร่วมใจ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายอธิชา  ภูพาดแร่ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายอนิเทพ  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอรอุมา  ภูเลียนสี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายอัศนัย  สิงหามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอำพล  แก่นพิมาย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายเอกอมร  ภูพันนา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีภูธร โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายชานนท์  ศรีเรือง โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายอดิเทพ  ภูบุญเติม โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.6 คณิตประถม
364 นายธนัท  สุนารัตน์ โรงเรียนโคกเครือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวศวิตา  ภูผิวขำ โรงเรียนโคกเครือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูมีพัฒน์ โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพิมพ์ระภัทร  ธรรมรัตน์ โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภูตะวัน  ไผ่ตรง โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทาแว่น โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชนากานต์  ผ่านสำแดง โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายณัฐพงษ์  นนทะนำ โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงธัญญลักณ์  อินทร์โคกสูง โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงพิมแพรวา  บุญช่วย โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงภัทชา  ภูเหลี่ยม โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงวาสนา  พิชัยเชิด โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
376 นางสาวปณิดา  ภักดี โรงเรียนหนองแสงวิทยา ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายฉัตร​ดนัย  ล้ำจุมจัง โรงเรียนหนองแสงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชนัญญา  ภูดานุ โรงเรียนหนองแสงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปัณฑิกา  ภูแสนศรี โรงเรียนหนองแสงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายรัฐภูมิ​  สีโนย โรงเรียนหนองแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอนุชา  อยู่คเชนท์ โรงเรียนหนองแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกัญญาณัท  วารีศรี โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายกิตติศักดิ์  อารินทร์ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงจิตตานันทิ์  หงษ์ธนูจารุกุล โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงจิรารัตน์  ศรีหาบง โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงชญาดา  เย็นดี โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงฐาปนีย์  หาแก่น โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงณฐมน  ปรีวาสน์ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงณิชาภา  นาถมทอง โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงธนัญญา  ทีจักร์ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรบุรมย์ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายนพกร  หารเสนา โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงประภาวดี  มูลเอก โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายปวีณวัช  เรืองบุญ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงภัทรวดี  ทบคลัง โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงรพิรัตน์  อุทัยมาตย์ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงรุ่งทิวา  คันธสม โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงวรัญญา  อุปถัมภ์ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงสลิลทิพย์  นาถ้ำชน โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงสุคนธวา  วุฒิยา โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายชนาธิป  ภูไกรลาด โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายธันวา  นาสมตรึก โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายรัฐพล  แซ่หว้า โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงจริงใจ  ภูคงกิ่ง โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายจารุวัตร  ไชยมาตร์ โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายจิรัฏฐ์  เวชชัชศาสตร์ โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชนนิกานต์  นามระเพชร โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณภัทร  ภูบุตรตะ โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฐนันท์  มธุรส โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงดารุณี  ภูมีแก้ว โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายเทวกฤต  แสงตะวัน โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงเธียรธีรดา  บัวไชย โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงนริสรา  ภูบรรพระ โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายปฐพี  ภูคงกิ่ง โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปทุมทิพย์  ทับคำมูล โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปวริศา  สุดแสง โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงปิ่นมณี  สีพันนา โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ดอนชมภู โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพรมนัส  ภูมั่น โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพลวัฒน์  ภูคำแสน โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพัชราภา  ภูดีบุตร โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพิชญดา  ภูท่าเสียว โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพิชญากร  นาทองไชย โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพิชนาฎ  ด่านกลาง โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพิชัยยุทธ  ถนอมกล่อม โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  ภูประโชติ โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงแพรวา  สามารถ โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงภัทรวดี  ภูไกรลาศ โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภัสสรรัศมี  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายภีรภัทร  วิเศษลา โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงเมย์ศริญาณี  นันทา โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายรัฐศาสตร์  ศิริกัน โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายราเชนทร์  ภูแขมแข โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายวชิระ  เสนาภักดิ์ โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงวนิดา  สุทธศรี โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายศิวกร  ภูบุญทอง โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายสิริพงษ์  นาชัยเพชร โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสุชานันท์  จันบุตรราช โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายสุทธิศาสตร์  ภูลำหลง โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสุพิชชา  นานวน โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสุวพัชร  สีพันนา โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอนุชา  มาใจ โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอริสา  ภูมีแก้ว โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายอัครชัย  เอนกนวล โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอิญญาดา  เย็นรัมย์ โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงจิระสา  อุทัยมา โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงจิรัชญา  ทาน้อย โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอรพรรณ  วรรณชัย โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปุณยวีร์  สารสุข โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายพงศกร  ศรีอวน โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงอภิชยา  ผ่านสำแดง โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายญาณพัฒน์  หลักทอง โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงราชาวดี  วงศ์ชารี โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีจอมพล โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนพรัตน์  ภูพันนา โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงวริศรา  โคตะมูล โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงแพรวา  บุดดา โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวศศิกร  แจ่มถนอม โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงฐิติมา  ศรีภิลา โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปิยธิดา  ชัยสุข โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงชญานี  สุขศรี โรงเรียนดงบังวิทยา ป.6 คณิตประถม
462 นายภานุพงศ์  ภูครองตา โรงเรียนดงบังวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นายสุขสันติ  ภูด่านงัว โรงเรียนดงบังวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายโรจน์ชนะ  หน่อสีดา โรงเรียนดงบังวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูทาทอง โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายจิรวัฒน์  เหมกุล โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายธนภัทร  ภูสมหมาย โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายธนาสิน  ภูมะ โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงพัชรินทร์  เทพกิจ โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงพิชชานุช  ภูวันเสาร์ โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายภาคิน  ภูวันเสาร์ โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายวงศกร  ภูนารี โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายวรายุ  พูพิลึก โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงวิรกานต์  พูพิลึก โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงทิพย์วิมล  ภูผายาง โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธีระพล  ภูชะหาร โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายปรัชญา  ภูทาทอง โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพลวัฒน์  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศิริบำรุง โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงวิมลพันธ์  ชำนาญการ โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงศิริลักษณ์  นันท์ตื้อ โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายอรรถพล  ภูชะหาร โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอาภาสิริ  ภูผายาง โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกรรณิกา  ภูกองนาค โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นายรัฐภูมิ  กลางเภา โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงวาสนา  สระแก้ว โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวสุวรรญดา  แสนคา โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายณัฐภูมิ  ภูพันรัตน์ โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงณิชาดา  วงค์ภักดี โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายณัฐชนน  ยศโสภณ โรงเรียนนาตาลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงมณฑิชา  ม่วงอ่อน โรงเรียนนาตาลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกัลยากร  อุ่นศิริ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงณัฐกมล  จำนงอุดม โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงดุจดาว  แย่สมัย โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงธัญสุดา  ไสแสง โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุ่นศิริ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
497 นายธีรภัทร  วัฒโน โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีรัตน์ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายภูเบศร  ไสแสง โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงรชญา  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงรุ้งลดา  ธุระพระ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกวินตรา  ภูหงษ์แก้ว โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงฐิติมา  ผึ่งไทยสงค์ โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงธีรภาฎา  ภูจอมผา โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงพิชญาภา  มูลหา โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  เพิ่มพูล โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงธาวิตา  ภูต้องใจ โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนารีรัตน์  กองทรัพย์ โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสุภัคษร  คัสมาต โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอริสา  กันทะมัง โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายชุติกร  จันทริมา โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายณัฐณกร  พุทธวงค์ โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูทอง โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงณิชานันท์  อุ่นทะยา โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายวรวิทย์  เดชพละ โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายอนาวิล  จันทริมา โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายตรีพัฒน์  พรมใต้ โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธิดารัตน์  นิมาลา โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายนิธิกร  อุ่นทยา โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงวาธิดา  ศรีสถาน โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงศิริรัตน์  ภูษา โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายศุภณัฐ  พันธ์ลำ โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงหนึ่งกันยา  คำสีทา โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงไอยรีน  ภูกะสอน โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายกมล  บันนามน โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายกฤษณพงศ์  เสาวมาลย์ โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงธนาภา  เหมกุล โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงธีรพร  เหมกุล โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายธีระพล  เหมกุล โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงปราวิตา  รุ่งพิรุณ โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายพงษ์ศธร  บุดดีคำ โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงศศิภา  เฉลิมกลาง โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายศิวัฒน์  เหมกุล โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายศุภณัฏฐ์  เหมกุล โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงสุธิวรรณ  พิมพิลา โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงขวัญข้าว  สำพุทธ์ โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงทิพรดา  เหมกุล โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายปฏิภัทร  กันตะบุตร โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปาริชาติ  ภูดินแดน โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพิมลดา  มูลสิงห์ โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงภาณุมาศ  เหมกุล โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายอดิศร  ภูจอมแก้ว โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอัญชลีพร  อาจดวงดี โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปริยาภรณ์  เศษสุ โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพุทธรักษา  ไชยราช โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงเพียงดาว  ราชาพัฒน์ โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายศุกลวัฒน์  สีทองนาค โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูสักสาย โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายอภินันท์  ลาพรมมา โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายอานัน  จันทรัตน์ โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายโรจน์นิมิตร  ภูมิชูชิต โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงคณิศรา  บุญเสนา โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงชญานี  วงศ์จอม โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงนิชนาถ  ภูจอมเดือน โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงอุษามณี  ใจทา โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงปพัชญา  หัสดี โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงศศินันทร์  ภูคงทอง โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายปวริศ  ภูจอมนาค โรงเรียนบ้านหนองขาม ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายอนุสรณ์  บุญเวช โรงเรียนบ้านหนองขาม ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงเกศจริน  สมคะเนย์ โรงเรียนบ้านหนองขาม ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงคณิสรา  ภูถาดลาย โรงเรียนบ้านหนองขาม ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงภัทรสุดา  โสภากุ โรงเรียนบ้านหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายกิตติพัฒน์  ภูนาวัง โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงญาณธิชา  ภูอ่าง โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายศุชาวลี  ภักดีรักษ์ โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายณัฐปกรณ์  ศรีชุ่มใจ โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวรัชยา  อุปเม โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายอัครพล  อ่อนนอจันทร์ โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงธิติมา  ุอุทุมเพ็ญ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงพักษอรณ์  โสภานะ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายพีรดลย์  ปสังคโท โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงอลันดา  ภักดีจุ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงอารยา  ขัติยวงค์ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงทักษอร  ภูน้ำสี โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงมลฤดี  ทองธรรมชาติ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงวรัชยา  นาสุนทร โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงสุกัญญา  ทองธรรมชาติ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายกฤตเมธ  ศิริ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงคณิตกุล  บุดอินทร์ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงคีตภัทร  อุตโลกุล โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายจิรบูรณ์  พรยศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองคำ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงโชติกา  นาควัน โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวจ้อย โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงเทียร่า  พันหมื่น โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงนันธิชา  มินทระ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายปัญญมณี  ไชยมะณี โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงพรนัชชา  มัสยามาสย์ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงพัชราภา  สุขยา โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
590 เด็กชายพันธวัช  ภูนาเถร โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายรังสิมันตุ์  จอมทอง โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายวชิระ  พวงบุตร โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายสกาย  ดวงศรี โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายสรัล  พิมพ์ที โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงอนันยา  แก้วมณี โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายอนิวัตติ์  แสนสะอาด โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายคธาวุฒิ  สาระกอง โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
598 นางสาวจิตรานุช  กาชัย โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายจิรภัทร  ชัยเจริญ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงเจนจิรา  ทองเดือน โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยผง โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงชุติมา  สิมพา โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีโนนม่วง โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวณัฐมน  วันยาว โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายนครินทร์  นิลหล้า โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงนิภาพร  เทียงสา โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงประภาพร  สุขพันธ์ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงปิยวรรณ  มีโสภา โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายภัทรพงษ์  ทบนอก โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายยุทธไกร  แทนแดง โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายวรวิทย์  อัมวัน โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายศราวุฒิ  ภูน้ำทอง โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวอรัญญา  โคตะคำ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
614 นางสาวอลิษา  ลุนอุบล โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงแก้วทิพย์อาภา  สายเสมา โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ขันอาสา โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงจีราภา  ทองคำ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายณัฐกร  มินทระ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงธันวา  กองแสน โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมวุฒิ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปรีดาพร  เข็มนอก โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพรนภัส  มัสยามาสย์ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงเพลินพิศ  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงเยาวดี  ศรีสุข โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงวณิชยา  วาระทัน โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอรวรรณ  จันทะเสน โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ภูคำใบ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงไอรดา  บุดอินทร์ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายจิรายุ  จำปาทิพย์ โรงเรียนสว่างกิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายธนากร  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนสว่างกิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงภัทรธิดา  สีโสดา โรงเรียนสว่างกิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายภุวดล  ภูอบอุ่น โรงเรียนสว่างกิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงณัชชา  วิบูลย์กุล โรงเรียนสว่างกิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงโชติกา  พิลาวรรณ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายภูวดล  อันทะเกตุ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว ป.6 คณิตประถม
636 นางสาวชลิดา  ทองพิลา โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
637 นายณัฎฐกิตติ์  ภูยาแพทย์ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นางสาวธิดารัตน์  กิ่งพลอยเดิม โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
639 นางสาวธิติรัตน์  คำลือ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
640 นายภานุ  ภูยาแพทย์ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงประภาวิณี  สิทธิจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงพิมพิกา  จริมา โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายวิศวกร  คุณธรรม โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายวีระ  ศิริแสง โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
646 นายจักริน  ภูเลื่อนลม โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวชลธิชา  หัวดอน โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นางสาวนัฐนิชา  ภูครองหิน โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น