รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลพร  พลวิจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤติวิณ  ปรีการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิเชียรเพริศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกันต์พงษ์  ศรีแสนยงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงขวัญจิรา  พันทะชุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายคชเอก  บุญเพลิง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจอมขวัญ  ระวีวัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายจันทรานนท์  นิธิพรเดชะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายชนน  คำคูณมงคล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชนากานต์  พันโกฏิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายชนาธิป  วงศ์สวาสดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชลธิชา  ธารแม้น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายฐปนรรฆ์  ชมนาวัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายณพชรวิทย์  ศิลารัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเณศรา  เหลืองลออ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายเตชภณ  อุ่นบุญมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายเตชินท์  ภูตรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายไตรทศ  ลีพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธนกร  พาภิรมย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายธนรัตน์  ภูเล็ก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธนอรรถ  ผโลปกรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายธัชพล  พหลทัพ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายนรภัทร  น้อยพระยา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายเนติลักษณ์  สุนทรรส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเบญญาภา  แสงศร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายปฐวี  เยาวพฤกษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปภาวี  วัฒนเนติกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปริยากร  พลวิจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายปองภพ  ขัติยนนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงฝากขวัญ  มีนารัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  วรสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายพฤทธา  วิเชียรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายพสิษฐ์  บุตรวัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพัชรวรรณ  วัฒโน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญถาวร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายพีรพัฒน์  ผลเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงเพ็ญนีติ์  โชติเตชากิตตติ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายภาคิน  วงษ์วิลาศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภีรดา  มิตรภานนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายภูริวัจน์  เชื้อลิ้นฟ้าธนัต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงยิ่งภัค  ไชยพร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายร่มเกล้า  ระวีวัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงรรรรรร  ทรัพย์นาถ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวิชญาภา  วรรณทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสิริภากร  เหล่าศรีรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสุปรียานันท์  อำภวา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอธิภีรติ  อัมพรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกชกร  พัฒนจิรกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกนกขวัญ  ไพนอก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกมลรัตน์  ชัยทองคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกรกนก  ไกรรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกรรณิการ์  ธารวิจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกรวรรณ  อิ่มรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกุลลยา  งามขำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกุลวดี  วงษ์ทวี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงเกศกนก  พลเสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายจีระโรจน์  จีระสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชญานี  บุญเสนาะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชนิกานต์  มรมาศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงญณิศร  แก้วยิ่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงฐิชฎา  กั้วพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงฐิติการ  นันประดิษฐ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงฐิติภัทรา  จำปาสิม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณ พราว  ศรีละคุณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณัฐธิดา  ต้นตระกูลทรัพย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณิชกานต์  พันธุ์สุวรรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธนภูมิ  สมศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธีรกานต์  เจริญจิตต์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธีรหทัย  กลิ่นหอม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีสุริยานันท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปณิดา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายปภังกร  ตรันเจริญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงปลายว่าน  อินต๊ะวิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปารมี  วัฒนเนติกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปิยวรรณ  จุฑาศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพรนภา  มุสิกา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพรปรีญา  พรหมบุรมย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพรพรรณ  อินอุ่นโชติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพิชชาภา  ภูไชยแสง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพิมพ์อร  จันทร์สูงเนิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ธารเอี่ยม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายภาวัต  ผาพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงภิรญา  คิดขยัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงมนธิรา  ภูดวงจิต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์จรูญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภู่อุปถัมภ์เมธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงมนัสสินี  อิ่มจำลอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายเมทากรณ์  โยทสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงรมิดา  วีระนาคินทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายรัฐภูมิ  ภูโอบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงรุจาภา  อำภวา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวราภรณ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงศศิประภา  สัมพันธุ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงศิรัญรัตน์  ภูงามเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสรัลธร  ศรัทธาผล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสรินยา  เลาไชย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภารบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสิรินดา  บุญมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสุพนิดา  ศรีสร้อย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงหนึ่งนัดดา  ภูผิวเดือน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายอธิภัทร  วัฒนพฤกษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกันตินันท์  ฐิตติรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สืบคำ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายโชคพิพัฒน์  คำดวง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายฐิติกร  จันทรากูลชัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณฐกมล  นันทะเพชร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายณฐนนท  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จำปาลี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพชรมน  วิเชียรแสน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพิชญาพร  ธารสวิง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพิมพ์พิษา  ศรีวสิตาภากร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงภัฑรเกล้า  ศิริเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวริศรา  นนทะนำ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายวีรฐา  ฐานะรุ่งเรืองเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายศิวกร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูสมนึก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกนกรดา  สมยา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกมลลักษณ์  นาชัยเพชร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกัญญาภัทร  นาแถมทอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกาญต์สินี  สิงหวิชัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูบุญปลูก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายคมเพชร  ประคำ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายคุณภัทร  วิลาศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจิรภิญญา  สารทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจุฬาลักษมณ  ยุบลไสย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชญานิศ  กฤษณะสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชญานุช  บุญไชโย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงญาณิศา  ไผ่โคกสูง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณภิษา  จันทร์หล้า โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  แก้วแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีประมาณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงดาวประดับเพชร  สำราญสม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายทรงกรด  ฆารไสว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธนภรณ์  ภูน้ำเสียง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธัญพิชชา  ภารบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธัญวรัตร์  สมแสง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธันยมัย  ก้านขุนทด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
138 นายนัทธ์หทัย  ตาลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปภัสสร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปารวิช  ศรีมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปิยพร  ฉายรักษา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปิยะธิดา  เถาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปุณยนุช  คำสำแดง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปุณยวีร์  ขาววิเศษ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเปรมยุดา  วิชญธีรกุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพรรษชล  ศิริกิจ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพาขวัญ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงภัทรภร  ทองจรัส โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภาคิณ  แสนยะบุตร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายภูมินทร์  สำราญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายภูมิเพชร  ภูกิ่งพลอย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภูริชญา  ภูแย้มไสย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภูรินทร์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายรพีพัฒน์  ไวแสน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศุทธนุช  วงศ์วิริยะ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายสรธร  ศักดิ์ศศิธร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอกัญญา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายอชิรวิชญ์  พันบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอาภากร  บุญประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ปรีดี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกนกอร  ชัยโย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงกมลธร  ศรีเกิด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกรชวัล  พนมเริงไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายกรณัฐ  พลแก้วเกษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายกรวิทย์  บุญมารีย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายกฤษณชัย  กุคำอู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกวินตรา  อาจหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายกวิศร์  นรากรสิริพัชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายกิตติชัย  อ่อนภูงา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกิตติยา  อรัญชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายเกริกภูมิ  ถิตย์สมบรูณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงไข่มุก  บุญแสนชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายจักรกฤษณ์  เหมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายจักริน  ขาวอ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เกมะหายุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายจิรัฐติภัทร  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงจีรันดา  เจริญสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายชยานนท์  ศรอำพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงชลรดา  นาถมทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายชานน  ดอนโอฬาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายชินกฤต  ขัตติยะบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงฌิธีร์วรา  ยลถวิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงญาณิดา  ประทุมรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงญาณิศา  ประทุมรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงฐิติชญา  ภูนาสี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายณภัทร  อัครพันธ์พินิจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงณัฐกฤษตา  แสนยศบุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงณิชาภา  ขัณฑ์ชลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายตะวัน  ลาภบุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายทักษดนย์  เบ้าจังหาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายทินภัทร  ลายศรีภูมิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายธนกฤต  ตาวะศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายธนกฤต  วงษ์แวง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงธนัชชา  ทองอด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายธีรเมธ  ชูสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงนพขวัญ  นาอุ่นเรือน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายนฤสรณ์  โม้หอชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนิภาธร  เอี่ยมมาก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงปทุมพร  ลายทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายประวีร์ คูมาร์  ยาโดว์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายปรัชญา  ลิ้มภูสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จรจันทึก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงปิ่นเกล้า  จันทะคัต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายพงศกร  สำราญมล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพัชราภา  ปรีพูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายพัสกร  ศรีจรัญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นันทเสนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายพีรณัฐ  ฤทธิลัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีรินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายภานุวัฒน์  เกียรติธีรรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายภูริวัฒน์  ภูพาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายภูวณัฎฐ์  โสภิพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จองหนาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายยศวริศ  มาตย์แท่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงรฐา  แพงจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายรัชพล  ชาธิรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายลักษณชัย  เค้าแคน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายวรโชติ  ยิ่งแสวงดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นขจร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงวิชญาภา  จันทะขึ้น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายศุภวิชญ์  คงสมมาตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายสถาปนิก  ไชยงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายสรวิชญ์  ลาภพิเศษพันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงสโรชา  วิชัยโย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายสิรวิชญ์  โคตะนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงสุจารี  ดลรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงสุชาวดี  ภูอุ้ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงสุณิสา  บุญทิพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงสุริวิภา  ภูกฐิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายอติคุณ  ภูกฐิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอภิชญา  มาตรา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงอรปรีญา  ธรรมโลเวส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายกฤษกร  ศรีโภคา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกาญณัฐฐา  ภูล้นแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
235 นายกิตติชัย  ผลไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายคชานนท์  ปัญจิตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงจอมขวัญ  ศรีสุวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายจารุพิชญ์  สุจริต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายจิมมี่  ภูตาคม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงญาณิศา คริสติน  เดวิด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงฐิตาภา  หอมบุญมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายณภัทร  ประสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายณัฐกรณ์  บุญเสนาะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงณัฐริกา  ทันการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายณัติปรัชญา  ภูผาจง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายทีปกร  ธูปน้ำคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายเทพพิทักษ์  บุญไสว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายธนกร  ป้องบ้านเรือ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายธนพล  ภูจอมแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงธนาวดี  แย้มชม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงธนิดา  ศรีเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายธรรมรัตน์  แซ่กัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงธีริศรา  จงปลูกกลาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวนิรชา  เหล่าทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายปฏิมากรณ์  ภูจอมแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงปณิตา  ผลไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายปภพ  มะลิผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายปริญญา  ไกรโสดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายปริยากร  พิชิตมาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปวีณา  จักพุดซา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปาลิตา  บัววัด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายพงศกร  คำประเทือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายพีรภัทร  จุฑาทิพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภควรรต  พรมโชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
265 นายภาคภูมิ  ภูครองแถว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายภาณุพงศ์  ภูจอมหิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายภาณุวัฒน์  รุ่งฉัตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายยศกร  บุญรอด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงรัตนภัทร  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
270 นางสาววรงค์กร  ว่องไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายวรเชษฐ์  แดงศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาววรรณวิษา  พรมมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นายวโรดม  ภูแช่มโชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นายวัชรินทร์  ศิริรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายวันเฉลิม  การสว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงวิชญารีย์  เชาวนีรนาท โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายวีรภาพ  ทรัพย์สมบัติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายวีระพงษ์  หนุนฐิติพันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายสรศักดิ์  ภูสมศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงสวามินี  ไชยคำมิ่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายสุพิชา  แสงโรชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงสุภาวณี  ศรีจรัญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวอทิตติยา  ประวันเทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายอนิรุจ  แสนบุญครอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายอนุกูล  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวอริศรา  ลาดเลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงอัจฉรา  ภูถาวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงกนกพร  อุ่มไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกรพณ  ป้องหาญชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกรภัทร  สิมลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกรวิภา  เฉิดเจิม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกฤติน  วุฒิสิริบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกวิฏา  พลเยี่ยม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกษิดิ์พัฑฒ์  เขจรศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำหงษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกานต์สิริ  ภูสีเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกิจวริศร์  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกิตญาดา  สาเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายกิตติภพ  บุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกิตติภัต  ไชยหอม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกุลจิรา  กุคำอู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงเกียรติกัญญา  นามปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายจักรภัทร  ประสารพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายจิรรุตม์  กุดแถลง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายจิระพงษ์  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงจิรัชญา  ปาปิม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีนารถนาวา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายจิรัฏฐ์  นาสินพร้อม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงชณิสรา  สุวรรณชมภู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชนะนันส์  มูลอามาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงชนัญญา  พลบำรุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชนากานต์  ดอนภิรมย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายชยากร  ไผ่ล้อมทำเล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายชยางกูร  สินธุโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายชลกร  ภูเสงี่ยม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชลรชพร  รัชพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชลลดา  บุญมาพบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงช่อขวัญ  ลับภู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายชัยธรา  นาถมทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชาลิสา  หมั่นผดุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงญาณิศา  การประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงญาดา  ปรีเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงฐาปนี  ฉายประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณฐมน  ถิ่นสำอางค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ภาวะบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายณัฏฐ์ชนนท์  พิมพ์วาปี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัฏฐ์ภิญญา  พลเวียง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณัฐชนน  ภูพิมทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐชยา  ลีโคกกลาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐชา  พลตรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฐณิชา  นรภาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูนิทาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาคำฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณัฐภัทร  แถวหมอ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายณัฐวิโรจน์  ภูโน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายณัฐวุฒิ  จำเริญบุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงดลพร  ชูศรีวัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงดารินทร์  ฆารสมภพ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายทศพล  นันทรักษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงทิพย์ประยูร  คุณสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายทีปกร  ดอนแถลง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธนกฤต  ผลิใบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธนธรณ์  วานิชสุจิต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงธนพร  อุดมพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธนวิชญ์  โพธิแท่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงธนัชพร  ปรีบุญครอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธนาดล  สุริฉาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธเนศพล  ผาสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ภูกิ่งดาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธัญญามาศ  แย้มกลิ่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรจงเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงธิตินันท์  บุญสงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธิติเมศร์  ขจรปัญญาไพศาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธีรกานต์  จันทสีมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธีรเวคิน  ศรรบศึก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงธีราพร  มาตประสงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนงนภัส  ปัญญูรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายนภัสรพี  เวียนขุนทด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายนราวิชญ์  โยหาสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ศรีแสนยงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนินลดา  เจริญศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงเนตรนภา  นาชัยเริ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงเนติญา  คำโพธิ์จันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงบุญญาพร  อู่ทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายบุณยกาล  กายาผาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงบุษราคัม  ปิ่นสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงเบญญา  บุญชู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายปฎิภัทร  ภูผิวนาค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปฑิตตา  พลช่วย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปภาดา  ทองจรัส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ภูขีด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายปริยวิศว์  พิชิตมาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปรียาภัทร  โคตะหา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายปรุฬห์  ปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปวริศา  พันธุกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายปัณณวัฒน์  จันทะชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปิ่นปิลันด์  ไชยปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีปัตถา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปิยะนุช  เขตคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  นาถมทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปุญญพัฒน์  อำพนพนารัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายปุณณกร  เวชกามา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงเปรมพิชญา  ภูผาวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพชรพร  แสงภักดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายพชรศักดิ์  ใจกว้าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพรชรินทร์  โพนชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพรนิภา  ปัดชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพรพันธุ์  โฆษิตพุทธินันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพลภัทร  นามวิเศษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพัชริดา  สุขวิจิตร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพิชญ  จันทรสูรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพิชญธิดา  กลางนอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพิชญาพร  ทิ้งแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพิมชนก  หล่อสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพิมพ์ชาดา  ผลชารี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  อ่อนณะนัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพิมพ์ยาดา  เห็มวิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรเวช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายพีรวิชญ์  วันนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพีระพล  ฉายจรุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายเพ็ญเพ็ชร  จักษุธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงโพธิ์แก้ว  ชูแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายภพธนินทร์  ใจยสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภรภัทร  พุ่มริ้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายภัทรดิฐ  ภูดวงดอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภูมิพัฒน์  อิศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงมนทญา  พันธุ์จรุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงมนัสนันท์  วีระเสถียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงรวีวรรณ  บุหงาเกษมสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายรัชชานนท์  ถิตย์ชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงรัศมิ์ลภัส  พนมเริงไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วัลลานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงลภัสรดา  อินลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปะกิคา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวชิรวิทย์  ภูโอบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายวรนันท์  ทับทิมไสย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายวริทธิ์ธร  นรากรสิริพัชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายวสุพล  ไสยวงษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายวัชรพล  จงสำราญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวัลภา  ตระการไทย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายวิชัยนนท์  ยอดวิชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงวิรากานต์  ไชยชะอุ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายวิศรุต  โพธิแท่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายวิศวะ  คารภูมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายวิษณุพงศ์  เกษนาค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายวีรภัทร  หาระมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงศรันรัตน์  ศิลปะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงศรุดา  ศิริบุณยโชค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงศศิกานต์  คารภูมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงศิรินภา  อินธิสร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศิริภัสสร  คงสมของ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายศุภเศรษฐ  คาดีวี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงศุภัสชยา  เรืองชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงศุภิสรา  ถาวรโภคทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายสกุลวัฒน์  ลามุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสวรส  ภูคงน้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายสิทธิชาติ  ปรีดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสิรัชชา  เรียบชารี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสิรินภา  ผาดงยาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสุประวีณ์  ถิ่นจำลอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายสุภนัย  พลสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายสุเมธัส  เทือกภูเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงสุริวิภา  พลศรีดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายโสธร  มากมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงหนึ่งฤดี  ภูช่างทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายอโณทัย  ภูมิลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายอภิวิชญ์  เฉิดจินดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอรกัญญา  ประทุม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอรธิชา  ฆารวิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอริศรา  ญาณผาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอิศวรา  ขืนเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงเอมมิกานต์  สำราญพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงจนิสตา  จิตประสงค์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงจิดาภา  นนตรี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงจุฑามาศ  ธนะศรีรังกูร โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงนงนภัส  กิ่งทุ่ม โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงภัทธิรา  ยศจังหรีด โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงภัทรวดี  พบไพศาล โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงมินตรา  โคตรจันทร์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงวนิดา  สีสุข โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายณัฐชนน  จารพันธ์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงดรัลพร  ชมเชย โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงขวัญจิรา  พรหมโส โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงดาริกา  วงค์จอม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงธัญญนันท์  คำเสนาะ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงประภัสสร  เฉยกลาง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายพงศกร  ตุ้ยแพร่ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงพัชริดา  วงษ์ก่อ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงรชิตา  โพเลาะห์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายวงศกร  บุญมี โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงวนิดา  ศิสารัง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงศิริรัตน์  คงเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายเสรี  เปลื้องกลาง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายอโนชา  มาลี โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงอัจฉริญญา  ไชยศิริ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงกัลยกร  ฉายอำไพ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงจิรชยา  ศรีโคตา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงจิราภรณ์  พัฒนโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชญานิศ  ตั้งจรุญไพศาล โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุพร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธนภัทร  สนวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายธนภัทร  สุดถนอม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายปวริศร์  โยสะอาด โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปาริตา  ภูโอบ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายปุญญพัฒน์  มีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายพริษฐ์  มลาเวช โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงภัทรวดี  ปฏิผลเลิศสกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีมวนญา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายศิรดนัย  วรวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงศุพีรดา  ภูถมดี โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงสุภัคชญา  ภูผาเดียว โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายสุรพิชญ์  พรมกัลยา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายจิรพล  จีระสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงธัญสิริ  ภูตาลพบ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายภาวิชญ์  วัชโสก โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายวิรุฬห์ฉัตร  จังอิน โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายศิวา  นิวาสเวส โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงอินทัชชา  ประกิ่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายกันชัย  ฆารชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกิตนภา  สำราญมล โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายจิรพัฒน์  จีระสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธรรณธร  แก้วคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายธีร์ธวัช  แสงปักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  จินดาศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายจิรชยาวิชย์  สายสอน โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายณัฐวัฒน์  ประพังกะโร โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นันวิจิตร โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายธีรภัทร  ตาสาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงนวรัตน์  นันจรัส โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงนิสา  ไกยะแสง โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายปัณณวัฒน์  อินทะสีดา โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงเปรมวิกา  ชารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายพลวรรธน์  ขันวิเชียญ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายภัทรดนัย  ชูธวัช โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงรวิสรา  เรืองยก โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงรินรดา  ไสยวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายสหัสสินธุ์  กุดคำ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงกชพร  ชาเกาะ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายกรวิชญ์  ไถวศิลป์ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงเกษมณี  นันวิจิตร โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงเขมจิรา  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงจามิกร  ชูบุญ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายดลภัทร  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วกุมาร โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงนันทิชา  ถนอมสอางค์ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงมุทิตา  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสริตา  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงภิญฎา  ชูศรีวาส โรงเรียนด่านใต้วิทยา ป.6 วิทย์ประถม