รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจุรีรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์) ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปิยะธิดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์) ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงพิมพกานต์  ธีรทัศเทวัญ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์) ป.4 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงเอื้อมดาว  อารยพรชัย โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์) ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงจรินทร์พร  ชัยหา โรงเรียนวัดหินดาด ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณิชกุล  ภูมิภาคสุวรรณ โรงเรียนวัดหินดาด ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายภคิน  พุทธพงษ์ โรงเรียนวัดหินดาด ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายภูมินทร์  ศรีสุขใส โรงเรียนวัดหินดาด ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงวิภา  - โรงเรียนวัดหินดาด ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายสงกรานต์  - โรงเรียนวัดหินดาด ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายสุรยุทธ์  ลิซะ โรงเรียนวัดหินดาด ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายอรรถพล  สามาน โรงเรียนวัดหินดาด ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ไวสูงเนิน โรงเรียนวัดหินดาด ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงเกสร  - โรงเรียนวัดหินดาด ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงงามกมล  ผาภูมิโศภิต โรงเรียนวัดหินดาด ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงจันแก้ว  - โรงเรียนวัดหินดาด ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  - โรงเรียนวัดหินดาด ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กชายดำ  - โรงเรียนวัดหินดาด ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายเตชิน  - โรงเรียนวัดหินดาด ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายบัญชร  อุตสาหะ โรงเรียนวัดหินดาด ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงปัทมพร  โชติเจียระไนย์ โรงเรียนวัดหินดาด ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายสุทัช  เจริญหงษ์ษา โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงจิตตินี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายจีรพัฒน์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายชาญศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายซันออง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงตะวัน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กชายธงชัย  เอกเลิศสุวรรณ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายธีรภัทร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายปัญทวี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  วิชญาภิวัฒน์ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายวัชรินทร์  โตทรัพย์ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายวันชัย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงวันดี  ภัทรพรธารา โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายวีรภาพ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงสาโท  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอังคณา  หงษ์ษาสัจธรรม โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายไกรวี  ขวัญธนสิริ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวขนิษฐา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวคัทลียา  อริยประชา โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวจันทร์ทิพย์  เพิ่มพิทยากุล โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาติคีรี โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวทานตะวัน  เคร่งความดี โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นายธนยุทธ  ไทรสังขสุขุม โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นายธนวัฒน์  สง่างาม โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวธันยพร  เสดวงชัย โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงนฤมล  สุขไพรสัณฑ์ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวน้องไผ่  ไทรสังขพรดำรง โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวพรธิดา  เก่งภาษา โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายพัฒนา  ชโยดมวสุธร โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นายพิศวัสต์  พิเชฐชลธี โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นายยงยศ  วนาพิทักษ์กุล โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายยุทธภูมิ  ตะบุตร โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวรพีพรรณ  พิทักษ์หงษ์สา โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายระพีพัฒน์  ขวัญธนสิริ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวลำใย  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายวรพงศ์  ปราสาร โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาววลีรัตน์  ไทรสังขสินดำรง โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายสมพุฒ  ไทรสังขบุญเจริญ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นายสัจจะธรรม  สังขปัญญา โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงสุกัญญา  พงศ์ธนอรัญ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายอดิศักดิ์  คงนานดี โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายอธิป  ธนาวิโรจน์ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นายอนุพงษ์  หงษ์สา โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวอังคณา  ธัญทิพพร โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวอัจจิมา  เสตะพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงไอริณ  กฤตชญากุล โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงกมลพร  เผือกบุรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกรกมล  คำหารพูล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกรชนก  โสดา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายกฤตนัย  เชื้อสายสิทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายกวี  ชินจัตุพรพงศ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกัญญาภัค  ภูสันติภาพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกาญจนา  เกิงฝาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายกิฟฟารีน  สาระติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเกศแก้ว  กระต่าย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงขวัญชนก  ตรีบุญเมือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายเขมชาติ  หนูไชยะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงจารุวรรณ  ใบบัว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงชฎาพร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายฌาณวุฒิ  ใจตรง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงญาณิศา  หอยสังข์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายณฐกร  ราชสีห์แก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายณัฎฐพล  นันทสอางค์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฏฐณิฌา  วงษา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงดวงกมล  กุมภี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงทยมน  ศรีเพชรภาภร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายธนภัทร  เจียงผา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายธนาธิป  บุญเปรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธัญชนก  วิริยะภาพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชูเชิด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธัญยรัตน์  หนูกรุด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายนนทิวรรธน์  อัญชนีย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายนพกร  บัวทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ชงกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนฤมล  น้อยจีน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนันท์นภา  เจริญสุข โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายนาวา  เกิงฝาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายนาวิน  เกิงฝาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนิธิศา  สูงปานเขา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายบุรัสกร  น้อยนารถ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายปกรณ์  สุขประดิษฐ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปันดา  รังสวัสดิ์จิตร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายพชร  โพธิ์มี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพัชรพร  แช่เล้า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพัชราภรณ์  วัฒนะเรืองรอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพัณณิตา  ดวงเพ็ชร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพิชชาพร  จิวประเสริฐ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายพิษณุัชร์  พ่วงพร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายพีรภัทร  พระตลับ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายภัสสร์ญาณ  ม่วงพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายภูมิตะวัน  ร่วมจิตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายภูวดล  พุทธหอม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายภูวนนท์  ทองเล็ก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายรวินทร์  แซ่ย่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายรัชพล  กฤษนาม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวริณดา  ทองผาภูมิจรัส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ชัยวิเศษ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศศิกานต์  อ่องศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายศิริวัฒน์  บรรเทา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศุภัสรา  สุขสถาพรชัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสริญญา  กลิ่นหอม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุทัตตา  ภู่ชัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุนันทา  ตันเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสุพิชชา  จารุกิจพิทยากุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอภิชญา  เสนาะนิติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายอรรถพล  แก้วหนองโพธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกชกร  มณฑาทัศน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงกชกร  ใจดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงกชมน  หงษ์รัตนอุดร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวกนกพร  ชัยวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกนกวรรณ  เย็นชื่น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายกมล  ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงกมลทิพย์  พูนทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายกมลภู  เกษี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงกมลรัตน์  เขียนจัตุรัส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองผาภูมิประภาส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์พูน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงกมลวรรณ  ลอองชัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงกมลวิช  เพิ่มพูน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงกรกนก  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงกรกนก  สมลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวกรชนก  สุขสบาย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายกรฐณเสฎ์  อ่วมเดช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกรณิศ  จันทรศร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวกรพิน  เหมือนช้าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงกรรณิการ์  เสงี่ยมวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงกรรมาส  แซ่ผ่าน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวกรวรรณ  ใจบุญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกรองกาญจน์  วิไลวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวกฤชกนก  รื่นนุสาร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายกฤตภัค  แสงทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวกฤตมุข  เกษเกษร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายกฤติน  นารินทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
157 นายกฤติน  สีแดง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายกฤติพงศ์  ลำใยกนก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายกฤษฎา  จำปา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
160 นายกฤษฎา  สุขเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายกฤษฎา  โพธิ์อุไร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายกฤษณ์ธนภัทร  นุ้ยปรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
163 นายกฤษณะ  บุญไทย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายกฤษณะ  เชี่ยวพฤก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นายกฤษณะ  แซ่ผ่าน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายกลวัตร  นุชสองพี่น้อง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายกวิน  กล่อมจิต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายก้องภพ  เนตรสน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวกัญญาณัฐ  มงคลสมัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงกัญญาดา  นาสวนสมภพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวกัญญาภัค  มากอิ่ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกัญญาภัทร  แก้วเหมือน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายกันตพัฒน์  มาสูงเนิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายกัมมวุฒ  สอนพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษาสืบ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เหลี่ยมผา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงกาญจนธัช  พงษ์เภา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวกาญจนพัฒน์  สระทองเทียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงกาญจนา  แสงขาว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวกิ่งกาญจน์  ปันชน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นายกิตติธัช  มานนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายกิตติพัทธ์  สระทองยุ้ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายกิตติภูมิ  ปทุมสูติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายกิตติมศักดิ์  ภูสันติภาพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวกิตติมา  ปังสี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงกุลรนัฐ  วรพงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงเกศศิณีย์  ไทรสังขสันธิติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายเกษฎา  พันธ์ุปุระ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายเกียรติภูมิ  ทาปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงขวัญชนก  แป้นเขียว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงเขมจิรา  อินถา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงเขมจิรา  เวชวิเวก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
194 นายเขมทัต  ต่วนยา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงไข่มุก  ไม่ปรากฎนามสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงคคนางค์  สงสำเภา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายคงพัฒน์  เจียงเจิม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายคณาธิป  คงยืน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายคมกฤษณ์  ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายคมธณชาติ  ปลาทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงจรรยพร  ฉิมแดง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายจักรพันธ์  ภุมรินทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายจักรพันธ์  ใจเอื้อคุณากุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายจักริน  นิลน้ำเพ็ชร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวจันทกานต์  พิมพา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  เครือวาท โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงจันทร์หอม  ทองยินดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวจันทวรรณ  นะวะเย็น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงจิตชฎามญท์  อ่วมเดช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวจิตติมา  เริงสมัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงจิตรลดา  อุดมชุติพร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงจินตภา  สุริยะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายจิรทีปต์  พุกรัดกรุต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
214 นายจิรพัฒน์  เซี่ยงจง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายจิรภัทร  จงดีประเสริฐ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายจิรภัทร  สว่างศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
217 นายจิรวัฒน์  เซี่ยงว่อง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายจิรสิทธิ์  สินวิริยะนนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วสอาด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงจิรัสยา  ธรรมเสถียรสุข โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงจิราพร  ลีลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวจิลลาภัทร  แจ่มศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงจุฑามาส  อินทรกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงจุดารัตน์  วงษ์ศรียา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายเจตพัฒน์  ม้าแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวเจนจิรา  สอบไธสง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญเพ็ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายฉลองศักดิ์  เนียมประเสริฐ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงชนกนันท์  ทองดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายชนกานต์  แสวงทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายชนาสิน  ปิ่นทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงชนิกานต์  กลิ่นเอี่ยม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายชโนดม  ไกรทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงชมพูนุช  บัวล้ำเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวชลกานต์  มีชัยผาภูมิ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวชลธิชา  อู่เพชร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงชลิตา  นิลเมือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงชวพร  มีความเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวชัชนันท์  รวยรื่น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นายชัชพงศ์  ท้าวลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายชัพวิชญ์  มิชพล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายชาญวิทย์  ขำแย้ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวชิชา  กองสุวรรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงชุดาภา  มะจ๋า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงชุติมณฑน์  แป้นเขียว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายชุติมันต์  มากดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายโชติภณ  กวินวาณิช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงโชษิตา  คะเชนทรภักดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงญดา  เกียรติสกุลทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงญาณิศา  ทองน่วม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงญาณิศา  โยธามาตย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงญารินดา  ก่ำรามัญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มีไผ่ขอ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงฐิติมา  เทพพิทักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงฐิติศิริพรรณ  มีพัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายณธกร  พวงเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงณภัทร  กล่อมจิต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายณภัทร  ทองอ่อน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นายณภาสกร  สกุลเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงณัชชา  ทองอ่อน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สืบจากอินทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายณัฎฐวี  กิติสุข โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณัฎฐา  เล่าเปี่ยม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงณัฎฐิกา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  นกดำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณัฐกมล  พรหมชนะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายณัฐกร  หนูวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปานเพชร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายณัฐกานต์  นิลวัตถา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงณัฐกานต์  มีลือ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวณัฐการน์  อาคมเวช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัฐชยา  สร้อยสิงห์ทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
273 นายณัฐชา  ร่มทองกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวณัฐชา  ลิ้นทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิหค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้ววงษ์ล้อม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีเมฆ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายณัฐนันท์  จารุกิจพิทยากุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณัฐนันท์  แอบเพชร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายณัฐพงษ์  มีใจดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายณัฐพล  วงษ์นุรา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายณัฐพล  สังข์ทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายณัฐพัชร  ชัยวิเชียร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายณัฐเมศร์  ดำสว่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จันธานี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายณัฐวัฒน์  หมื่นสกดดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายณัฐวัฒน์  อุปนาค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายณัฐวุฒิ  พวงทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
289 นายณัฐวุฒิ  ม่วงเอม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายณัฐวุฒิ  รีพล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายณัฐเวช  ตันติธรรมธร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณิชกานต์  สืบประสงค์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงณิชาภัทร  ใสกระจ่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงดลพร  ช่างสาน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายดิฐสุทัศน์  ร้อยยศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
296 นายดุษฎี  พันธ์คำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงต้นข้าว  ระวังรัมย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายตระการ  คันฉ่อง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงตันหยง  วงศ์คเชนทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงติยะธร  ทารักษา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
301 นายทวีวงศ์  รุ่งสว่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายทศพร  ฟักพ่วง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
303 นายทอง  จารุพารา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงทินรัตน์  โพธิ์นิยม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายเทอดศักดิ์  ดอกพุฒิ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
306 นายธนกร  บรรณาการ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายธนกร  อ้นทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายธนกฤต  ชูชีพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
309 นายธนกฤต  สุทธิบุตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายธนเชษฐ์  เกตศักดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธนโชติ  พันธ์สงวน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายธนพนธ์  ช้างเย็น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงธนพร  แก้วน้อย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
314 นายธนพล  เครือแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายธนภัทร  มงคล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายธนภัทร  เซี่ยงจง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายธนวัฒน์  เพชรพิทักโยธิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงธนวันต์  พรมมา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
319 นายธนวิทย์  ศิริไพบูลย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายธนวินท์  รามฤทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวธนัชญา  ร่วมวินัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงธนัญชนก  เอี่ยมลอยพันธุ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
323 นางสาวธมลวรรณ  กระต่าย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงธรรมสรณ์  สุริวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นายธราดล  ประเสริฐลาภ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงธัญญากร  ทองเชื้อ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ใจซื่อ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
328 นายธันวา  กูลโพธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นายธารพระกร  ญาณประสงค์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงธิดาพร  ช่วยกระจ่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายธิติพันธ์  พ่วงอำพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงธิติมา  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายธีรกร  สวมแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ษาหงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นายธีรวัฒน์  คงเวียง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายธีระ  ปุณณะการี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวนนธิยา  ทองประเสริฐ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นายนพรุจ  สุขเกษม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวนภหทัย  อรจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายนราเทพ  เจริญศิรินุกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงนริศรา  แก้วแหวน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงนฤตปรียา  พรมมา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายนฤเทพ  กล้าการนา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงนฤมล  ทับพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวนฤมล  อ่วมบุญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงนลินี  กิรติขัตติยา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวนลินี  เกตุศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นายนวพล  ไทรสังขสินธิติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงนัทธมน  เมฆขาว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เม่งฮี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงนันทภรณ์  แสงแจ่ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงนาราชา  ทองภักดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงนารีกาญจน์  ขันทีท้าว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายนิชฌาน  บัวหลวง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
355 นายนิบุญ  รังสิบรรพต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงนิพาดา  สังคปรีดา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงนิภาพรรณ  บรรเทา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงนุชจรี  ทองนพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองพานิช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงบุญสิตา  เมืองประดิษฐ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวเบญจพร  ใคร่ครวญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นายปฏิภาณ  พงค์งาม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายปฐมพงศ์  สันต์ธร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
364 นายปธานิน  ครคง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวปนัดดา  เกิดวัน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงปพิชญา  ตองแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
367 นายปภังกร  ทองสด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเปรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายปรมินทร์  รอบคอบ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายประดิษฐ์  สุขพิบูลย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงประภัสสร  จันทรวงศ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวประภาสิริ  วงษ์ศรีเสมา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงปราณัสมา  คำบ้ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  แหลมกี่ก่ำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายปริทรรศน์  ดอกรัก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวปรีชญา  เสือทุเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวปวันรัตน์  มากงลาด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อ่อนสอาด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายปัณณวัฒน์  เนื่องสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวปาจรีย์  ศรีอำคา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงปาณิศา  รัตนสุวรรณชัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงปานิสรา  สุทธิมล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวปารฉัตร  สืบสมบัติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายปิติ  สมหวัง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงปิยธิดา  สุขสมัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงปิยนันท์  โบอ่องดำรงรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงปิยพัชร์  หาญประจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงปิยพิชญ์  หาญประจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวปิยวรรณ  มีวรรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายปิยวัฒน์  บุษผาดาษ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายปุณณพัฒน์  พรมประสิทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวปุณยวีร์  ชูเชิด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวปุริมปรัชญ์  ติดต่อ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายเปรมศักดิ์  โอทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงเปรมิกา  จั่นเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพนิดา  นักจะเฆ่ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวพนิตา  พฤกษาอุดม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายพรชนก  สุทธิบุตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายพรพิริยะ  รอดสิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวพรสิตา  ฉายจรุง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพริษฐ์รมิตา  นิรมล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายพฤเดช  ไชยคงทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายพลภูมิ  ขุนคง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงพลอยรัตน์  หินลอย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
405 นายพลัฏฐ์  วงษ์จันทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายพลาธิป  ล้านใจดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายพสิษฐ์  เลาหะชัยนานนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงพัชราพร  สืบนาค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวพัชราภรณ์  ไผ่สะอาด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายพันธวิศ  วรฉัตรโภคิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงพิชชาพร  คมน์ศรีวัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพิชญา  เนียมจำเริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงพิชานันท์  พลเทพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวพิมชนก  สุทธิบุตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงพิมชนก  เอี้ยงรอด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เวียงวิเศษ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชูอินทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวพิมพ์วรีย์  จันทร์อ่วม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงพิมพิกา  กมลปราณี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวพิยดา  เดชอุดม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวพิรัมพา  พงษ์ศิริ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงพีรดา  สวัสดิ์ธรรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายพีรภัทร  สังข์อุดม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายพุฒิพงศ์  เพ็ชร์ดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวเพ็ญรดี  นกดำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงฟ้าใส  เกตุศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงภัชนา  มานะศิลป์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงภัทรกร  รวมทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายภัทรดนัย  สมานทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงภัทรธิดา  วังเย็น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงภัทรพร  แสงทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวภัทรพร  ไทรสังขสินธิติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายภัทรพล  ศรีหะราช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงภัทรมน  รวมทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวภัทรวดี  ชั่งทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวภัทราภรณ์  เมืองมนต์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงภัศรา  วิเศษสิงห์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายภานุพร  ศังขวณิช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายภานุวัชร์  ฮวดอำไพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายภานุวัฒน์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวภาวิณี  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายภูพิธิวัฒน์  พูนสินทวีโชค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายภูริช  ชะเอม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวภูริชญา  น้อยใจคง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นายภูริณัฐ  จันติ๊บ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายภูริวัจน์  ชัยเสนจิรานนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายภูวิศ  จิตตะเสโน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวมนสิชา  ผิวคล้าย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงมนัสนันท์  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงมาตาพร  ตระกูลโต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวมาติกา  วิหค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายมาโปรด  จั่นเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวมาริษา  คำรางสี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงมาริษา  หงษ์โต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงมีนา  จันทะฟอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกศูนย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายยศนนท์  ยะอิ่นแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายยุทธพล  นาเวช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงยุภาพร  สุขระ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงรดามณี  แซ่ม้า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ปทุมสูติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  คล้ายสุบรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายรัฐภูมิ  ตองแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงรัตนธิดา  พูลเงิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายราเชน  บุญธรรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  คล้ายมี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงรุจรดา  ทองเจริญวนิช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงลูกตาล  พงศ์นิรชาสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายวชิรศักดิ์  โยคี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
470 นางสาววนิดา  ทามาศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงวนิดา  บัวทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายวรชิต  หงษา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิต ม.ต้น
473 นางสาววรรณกานต์  บุญญาขวัญศิริ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงวรรณพร  หมื่นชำนาญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงวรรณภา  ทองผาภูมิเจริด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงวรรณวีร์  สีนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายวรรธนะ  สุมณฑา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงวรัญญา  เอี่ยมเดชา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายวรายุวงษ์  เหล็กอิ่ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายวัชรพล  เสตะสุหัส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงวัณนิสา  พิทักษ์พรสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายวายุ  เก็บทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงวารุณี  ลำพาย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
484 นางสาววาเลนท์  ประทุมรัตน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงวาสิณี  จีนสกุลณี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
486 นางสาววิจิตรา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงวิชชุลดา  เจริญมฤคทัต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
488 นายวิชยุตม์  ประชุมพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายวิภู  เกษมสาน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
490 นางสาววิไลวรรณ  วงษ์ธรรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายวีรชัย  จันทร์เกตุ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายวีร์ณภัฎ  ภมรโอฬารสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายวีรภัทร  คำสี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายวีรภัทร  เลิศศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายวุฒิชัย  ขุนทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายวุฒิชัย  ดีเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายวุฒิภัทร  โสภณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นายวุฒิศักดิ์  เกิงฝาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงศกุณตลา  ฉิมพาลี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวศจีมาศ  ถนอมวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงศริญญา  หวานชิต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงศศธร  มั่งผ่องพักตร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวศศิกร  สุขีพล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวศศิมาภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงศศิรดา  พลับพลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงศศิวิมล  สรรพการ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงศิรปภา  สารเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงศิรประภา  กำแหงคุมพล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงศิรินันท์  พุฒิเอก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงศิริพรรณ  พงศ์นิรชาสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงศิริพิชญ์  อาศน์สุวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายศิลา  สุวรรณวิจิตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายศิวกร  กองเนียม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงศิวนาถ  สงข์ทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายศิวมน  เลิศศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
516 นายศิวัฒน์  จรบำรุง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวศุทธาอร  สังขานวม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายศุภกร  พูลภิรมย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายศุภกฤต  ถาวรจรัญกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายศุภกฤต  อยู่เจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวศุภนุช  วิภารัตน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เฉยเถื่อน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงศุภวดี  มุขจินดา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายศุภวิชญ์  แซ่แต้ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงศุภัทษร  อานนท์วัฒนาการ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายศุรยุทธ  เดชเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงสกาวรุ้ง  มีลือ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวสนธยา  บุญแดนไพร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายสมบูรณ์  เจริญหงษ์ษา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงสรณ์สิริ  บึงโบราณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายสรวิศ  สระทองแพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
532 นายสรายุทธ  เกียรติฤทธิพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายสราวุฒ  คชาชัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงสลินทิพย์  อุ่นเรือน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นายสหบดินทร์  บุญเหลือ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายสันติภาพ  กุมภี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงสาวิกา  บำรุงญาติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายสิทธิรัตน์  สอนดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายสิรวิชญ์  ตันติสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงสิรินดา  สาระติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงสุกัลยา  ท้าวลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายสุทธิรักษ์  แก้วพวงใหม่ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงสุธาสินี  โพธิ์ทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวสุธิดา  มังกโรทัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงสุปรียา  โพธิ์มณี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงสุพิชญา  ฉายรัศมีโชติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงสุพิชญา  ชูธัญญะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายสุรเดช  ศรีอ่ำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
550 นายสุรพงษ์  ใจมั่น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงสุรักษ์ษา  ปานแดง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงสุรัตนา  พุ่มพวง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงสุวพิชชา  นุรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงสุวรินทร์  ไทยถานันดร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายสุวิชา  ประชากุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวสุวีรยา  กล้าใจ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรไพโรจน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
559 นายองอาจ  เจริญหงษ์ษา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงอทิตยา  กันโม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายอธิกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงอนิสรา  ภูมิสวัสดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายอภิชาต  อ่อนน้อม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงอภิปรียา  พยอมหอม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
565 นายอภิพัชร์  ลังกา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นายอภิวัชร์  ลังกา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชมภูนุช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวอรกชกร  แก้วนาบอน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวอรทัย  อุดมสุขนภา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงอรพรรณ  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายอรรณพ  แก้วเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวอรัญญา  เจาจารึก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นายอัครชัย  หนูวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงอัญญาณี  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวอัมพกา  ทองประเสริฐ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงอาฑิตยา  บุตรติกา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงอาทิมา  เชิดแสง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายอิฐศรา  สำนักวงไทร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายอินทร  สีสวัส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงอิ่มอุ่น  หนูไชยะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
581 นายอุดมศักดิ์  วัฒนะเรืองรอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายเอกรินทร์  โต้งฟ้า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงเอมมิกา  ชมเอ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงเอมมิกา  นาสวนกิตติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
585 นายเอื้ออังกูร  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงไอยลฎา  สุขสุวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงกชกร  อรชร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกนกพรรณ  ดอกเทียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกวินธิดา  สุริยะวงษา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกวิสรา  ดนตรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แซ่ว่อง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงกาญจนา  วัฒนะเรืองรอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายการันยภาส  ภูสันติภาพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  กระต่าย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายกิตติภพ  เคนานันท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกุลพันธ์  พงษ์ศิริ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงจรินทร  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงจาลินี  ทองสุก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงฉัตรรดา  ศรีนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายชินกร  พรหมจินดา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ภัทรภฤศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงฐิติชญา  ขุนหมื่น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงฐิติมา  นิ่มนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายณฐปกร  ห้าวหาญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายณภัทร  พูลภิรมย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงตรีสิณี  คำแพง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงทักษวดี  ศรแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธนกฤษ  ประเสริฐลาภ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายธนดล  บริบูรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายธนพล  ยัญญ์ทิพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธนพล  ศรีสุวรรณมาลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงธนวรรณ  บุญคุ้ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงธนัชชา  คงทน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายนววิชญ์  ดอกรัก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนันทยา  วิหค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายนินทวัฒน์  วิเชียรชัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปณิตา  แหลมกี่ก่ำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงปิยพร  กุลวัฒน์อิทธิกร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายพรกรัณย์  น้อยนารถ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพรรณนิษา  ดีพร้อม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพลกฤต  ภิญโญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพลอย  ไม่ปรากฎนามสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพิยดา  ใบบัว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายพุทธเดช  พิมพิทักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงภัชณภา  กันจันทร์วงศ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงเมศญาภรณ์  ภูมิสูท โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายศุภกร  ใจงาม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายสิงหเดช  บุญเชิด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชวดอาชา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอริสา  ทองหล่อ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอินธุอร  คนทน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายโอฬาร  จำเหล่ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงไอริณ  ศิริสมบูรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายกัณพิทักษ์  อำไพสุนทร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงกาญจเนศ  ตึกห่อ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สังขวนาธาร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายขจร  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงขวัญพร  เกษร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ผาภูมิมั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายคชวัตร  วงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายคุณภัทร  ปุณณะการี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงจันทร์ศิริ  จรัสสิริสมร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงจิดาภา  นทีขจรกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงจินตนา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายจีรชค  ขาวมลแดง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เอี่ยมโอภาส โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายชนะชัย  จำรัสธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงชนาพร  เรืองรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงชัญญานุช  แห้วเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายชัยรัตน์  พงษ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายชุติกร  ธาราวนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงฐิตากร  มากวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายฐิติพันธุ์  พิทักษ์หงษ์สา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงฐิติมา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงณัฐจิรา  สวัสดิ์ธำรงกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณิชกาญจน์  สังขคีรี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายดนุพล  เจริญหงษ์ษา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงดาวเรือง  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงดาหลา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงตะละพู  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายตะวัน  ยอแสง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายทรงวุฒิ  สังขวงศ์สิริ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงทานตะวัน  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายเทวราช  พาแสงทอง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธนพล  ศิริศานติ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธนวิชญ์  สงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธิดา  บรรทัด โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงน้องเมย์  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงนันทิตา  ทิตติยางกูรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงน้ำอ้อย  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงนิภาธร  ไทรสังขทัศนีย์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายบุลกร  สังวรณ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายปิติพัตน์  ขุนเจริญวรกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายปิติวัฒน์  ภูมิวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงปิยากร  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงฝน  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพรนภา  สังขสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพัชรฤดี  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพิชญาภา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายพีรเดช  สระพรหม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพุดซ้อน  มงคลตะมะ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงเพียงออ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงภาวินี  ปิยพรกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  อุดมธัญพิสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงลลนา  นารี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงลำดวน  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายวรพงษ์  โยธาธรรม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวาลิศรา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายวีรยุทธ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงศิวพร  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงศุกร์นิสา  ลำใยสุวิมล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายศุภชัย  สุแพรวา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เก่งศึกษา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายสอน  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสาริณี  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายสิปปกร  สังขจรัส โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงสิรีธร  องค์กุณนะ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงสุทธิดา  กลัดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงสุภัสสรา  อุดมศรีอำพัน โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงสุภาพร  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงสุมาลี  อุดมธนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงหทัยชนก  สารสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงอโนทัย  อุดมขจรรัต โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงอภิสรา  ประธาน โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจอดทน โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายอรรถพร  หงสา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายอังคาร  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงอัจฉริยา  มิ่งชลธี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายอาคม  หงษ์ชวาไพร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงอำภาพร  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงอุมาวดี  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายทักษิณ  หงษ์กิตติพร โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายม๊อบ  - โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์เนตร โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายจักรกฤต  ปุณณะการี โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายศิรสิทธ์  สุทธิวงศ์ษา โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงกัลยา  มณีตะมะกุล โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงชาธิราช  นครหงส์ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บัญยะหงษ์ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายรณวร  บัววัฒนา โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกานต์สินี  ขำช่วง โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงขวัญชัย  ศรีวงษ์ศิริโชค โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายณัฐพันธ์  พ่วงเสือ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายดำรงพล  โชคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายแทนสกุล  บัวบุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายธนเดช  บูวอ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พ่วงแพร โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายธัชชัย  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่กัง โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงอธิญาดา  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงอริสรา  เหลืองสอาด โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายอัสนี  ฝุกฝัด โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงณัฐวดี  น้อยเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงทิฆัมพร  เพ็งวิชัย โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงนันท์นภัส  กวยสา โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงประภัสสร  วัฒนาภักดี โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงพรรณทิรา  นุตโร โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตันประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงเพชรศิริ  ตันประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอภิษฎา  มณฑาทัศน์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนไทรโยคใหญ่ ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงพิมอักษร  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงอรัญญา  อุ่นคำ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงศุภากร  งามมี โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงหยกแก้ว  มณีนวน โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงกมลวรรณ  หงษ์สุการ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงนริศรา  คำจันทร์ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงสุพรรษา  กลิ่นขจร โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายกันตพล  สายจำปาทอง โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 คณิตประถม
752 เด็กชายกิตติธัช  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงขวัญข้าว  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงจันทรา  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 คณิตประถม
755 เด็กชายชาคริต  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 คณิตประถม
756 เด็กหญิงณรินดา  อัมวาทย์ โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 คณิตประถม
757 เด็กชายณัฐชยา  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายณัฐพล  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายทวีชัย  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 คณิตประถม
760 เด็กชายทินกร  ยอดจิตดี โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายธวัชชัย  แก้วกระจ่าง โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงนัฎจรี  ลีรดานันท์ โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงน้ำตาล  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงน้ำเย็น  จันทร์ทาารัตสกุล โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 คณิตประถม
765 เด็กชายนิรัช  กาบบัวแดง โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายบรรณากร  โสภา โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 คณิตประถม
767 เด็กชายประกาศิต  พัฒนพันธเดช โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงปาณิศา  อัมพวา โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงพลอย  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงแพรวัน  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 คณิตประถม
771 เด็กชายมด  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงวิภา  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงสขิลา  รักษาราษฎร์ โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 คณิตประถม
774 เด็กหญิงสุชาดา  ชาวอร่ามรัตน์ โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงสุธาพร  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายกันต์รวัตร  ชมจูมจัง โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายคณิศร  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงจินนารี  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงชมพู่  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายชลนที  รักทอง โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงโชโช  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายเซน  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงดวงพร  มะโนสาร โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงดาริน  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายเดชา  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายต้นกล้า  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายทาวิน  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายธนกร  มโนจันทร์ โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายธนพล  ตระกูลทองผา โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายนทีธร  ชยณัฐสกุล โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงนันทิชา  กาญจนสุทธิพงษ์ โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงนันธิดา  ชุยรัมย์ โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงน้ำฝน  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงบังอร  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงบัว  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายปฏิพล  ผ่องใส โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายปิยะ  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายไปร์  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพิมพา  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงแพรวา  เขตกลาง โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายภากร  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงมน  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงมุดา  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงโม  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายยุทธภพ  ฤทัยประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายรัฐศาสตร์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายวรภัทร  ไกรณัตตยา โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายวรายุทธ  ผ่องใส โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายวินทูน  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายวีรศักดิ์  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายสมยศ  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงสิริยุพิน  ป่าแฝก โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายสุธินันท์  จันทร์ฉาย โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงโสรยา  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงหอมจันทร์  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายอดิศร  ฤทัยประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายอนุกูล  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายอภิรักษ์  ทองผาสุวรรณ โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงอรศินี  - โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงอ้อมใจ  วรโชติรัตนเมธี โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงอุษามณี  พลพิชชา โรงเรียนบ้านหินแหลม ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายกิตติพงษ์  - โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงเกวลิน  อรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายปรินทร  เอี่ยมอ่ำ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กาญจนคชินทร์ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายแสน  - โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงกาญจนา  ธนูทอง โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงปุญญิศา  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงพัชรี  - โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เป้าอารีย์ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงอนัญญา  - โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงกัญจนากร  พุ่มศรี โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงกานดา  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายกำพล  พรพสุ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงกุลฉัตร  ช้างหัวหน้า โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงณัฐนันท์  มิตรอารีย์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงดาวละออ  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายทศพล  ตั้งจำนงกุล โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วงษ์ดี โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายพิสิฐ  ศรีจันทร์โฉม โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายยศกร  ขจิตรรัตนากร โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงรินรดา  บางเชย โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงวรรณิศา  คงพิมพ์ปวีณ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายวีภพ  เจริญพรไพสิทธิ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายวีรวัฒน์  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายศักดา  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายศุภกร  แก้วเรือง โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายอรชัย  โสจิรัตน์ธนา โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายอัศวิน  ลำไย โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงกชกร  กกอู่ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายกมลภู  สูงห้างหว้า โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายก้องภพ  หงษาวดี โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงกิรกร  สว่างเมฆ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงขนพพร  จุกหอม โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
855 นายจักรภัทร  พึ่งพันธ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
856 นางสาวจิตตินันท์  จันทร์ตา โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขันขาว โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงณัฐธิตา  สมบุญดี โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
859 นางสาวณัฐรินทร์  สินธุภาภรณ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายดลสุข  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
861 นายทศพล  คงศิล โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายธนพล  ปรารมภ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายธนากร  ป่าแฝก โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นางสาวนัทธมน  เมธีวัชรกรณ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงเนตรดาว  นิธิวฤทัย โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงเบนซ์  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
867 นางสาวเปิ้ล  ก่อกุลยศ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงฝ้าย  แสนดี โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
869 นายไพรัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงมุขมณี  สุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
871 นางสาวยา  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
872 นางสาวรุ่งรัตนา  กัญจน์ณิชา โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงศกลวรรณ  กวินปกรณ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงศรีรัตน์  จำปาทาสี โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
875 นางสาวศศิธร  สินเธาว์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
876 นางสาวศุภิศรา  เปียทอง โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงสุพรรษา  แหลมทอง โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
878 นางสาวแสงดาว  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
879 นายอธิพัฒน์  คณิศรกุล โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงอนัญญา  สุขแจ่ม โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงอุมากรณ์  วราโภ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงกมลรัตน์  ไกรโกมลชนก โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงกรชนก  สอนดี โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงไข่มุก  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงจรรยพร  จิตรงาม โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงณัฐฐานันท์  ปูเชียงแดง โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายธีรนัย  กิตติวรชัย โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงบัณฑิตา  อู่เงิน โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงปริยากร  สวัสดี โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายปัณณทัต  ทองผาตระสัก โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงปานไพลิน  มั่นใจ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงปุณนารา  เข็มทอง โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงพรทิพย์  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงพัชริน  ผาภูมิวิบูลย์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายพิชิตไชย  ธนศักดิ์ศิริ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงวราภรณ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงวันนิภา  มัญยะหงษ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงวีรภัทรา  จันทร์ศรี โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายสนั่น  สีอ้น โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ใจสิงหล โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงสะวันนา  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงหนูนา  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายอภิชาติ  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายนพดล  จำปาคง โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงภัทรพร  กลันทปุระ โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงเมษา  นันท์นิธิกุลกร โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อิ่มสมบัติ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
908 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงรุ่ง โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายกัมปนาท  แสงแพร โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สมหวัง โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 คณิตประถม
911 เด็กชายโกศัลย์  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
912 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายจรูญวิทย์  เจริญหงษ์ษา โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงจิตรานุช  ทั่งศรี โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงชลธิชา  ใจรื่น โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงชิดชนก  ใจรื่น โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงซูลายโม  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงฐิติมา  บุญอุ้ม โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงณัฐกานต์  แซ่เห็น โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
920 เด็กชายดาวิชัย  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายตะวัน  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 คณิตประถม
922 เด็กหญิงเตือนตา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
923 เด็กหญิงทยิดา  เพิดขุนทด โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 คณิตประถม
924 เด็กชายทินภัทร  อินทนิน โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
925 เด็กชายธนภัทร์  แอบเสมา โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายธนิสร  แอบเสมา โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายธีรกร  พ่วงแสง โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายธีรภัทร์  เพิดขุนทด โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงนงนุช  สุทโธ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายนรุตม์ชัย  พึ่งน่วม โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 คณิตประถม
931 เด็กชายนันทวัฒน์  รุ่งแสง โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 คณิตประถม
932 เด็กหญิงนิพาดา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 คณิตประถม
933 เด็กชายนิรวัชร์  รอดเล็ก โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 คณิตประถม
934 เด็กหญิงบัณฑิตา  มาศรี โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
935 เด็กชายปฐมา  ใจหลง โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
936 เด็กหญิงปณิดา  ตุมรสุนทร โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
937 เด็กหญิงเปรมกมล  มะนาวหวาน โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
938 เด็กหญิงไปรยา  บุษบา โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
939 เด็กหญิงฝน  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 คณิตประถม
940 เด็กชายพชระ  ทองแดง โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 คณิตประถม
941 เด็กชายพิศาล  เสนาบูรณ์ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายพีรพงศ์  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงวรกาญจน์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงวิรากานต์  หงษ์ษา โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 คณิตประถม
945 เด็กชายวีรภัทร  กุญชร โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายศรัณย์  แต่งตามพันธ์ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
947 เด็กชายศุภกร  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 คณิตประถม
948 เด็กชายสิปปกร  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
949 เด็กหญิงสุมิตรา  มุ่งรองกลาง โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 คณิตประถม
950 เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์ที โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 คณิตประถม
951 เด็กหญิงแสงจันทร์  วันดี โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 คณิตประถม
952 เด็กชายอดิสรณ์  แย้มอาษา โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายอนวัช  สายมาอินทร์ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 คณิตประถม
954 เด็กหญิงอริสา  จันทร์ที โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงชลาลัย  วงษ์รุ่ง โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายไชยพร  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายทาโร่  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายธนกฤต  สุภัคธนสมบัติ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายเปี่ยมบุญ  สินณรงกรณ์ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายพศวีร์  พรหมชนะ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพิดขุนทด โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายยศกร  วงษาสิริชัย โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายศรัณย์  พิมพา โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงศศินิภา  จันทร์ที โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงสาวินี  ชูดำ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายองอาจ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายอาณัฐพล  แย้มอาษา โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงณัฐรภา  เสืออุดม โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายธนาวุฒิ  ปานโต โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงภคพร  พรายงาม โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายเมือง ออง  - โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.5 คณิตประถม
973 เด็กหญิงรัตนาวดี  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงรินลดา  ทองเอี่ยม โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายวันชาติ  - โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงไวไว  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.4 คณิตประถม
977 เด็กชายอนุลักษณ์  พวงพันธ์ โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงอัยย์วริญ  พรมคำ โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงกัญฑิมา  แก้วนิล โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงจรรภร  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงจิระนันท์  - โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงญาณิศา  ออสถิตย์ โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ชอบแก้วกลาง โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงนภสร  พวงมณี โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงภัทรวดี  วู่ชัยภูมิ โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายภูมิพัฒน์  จีนหมิ่น โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายรามิลภัทร  พรมคำ โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายวัชรินทร์  เสือมัจฉะ โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายวีรชาติ  แสงวิชา โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายวีรเทพ  แสงวิชา โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงศรีสุภางค์  แต่แดงเพชร โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายอนุรักษ์  สิทธิกุล โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายอุทัยยุทธ  เพิ่มพูล โรงเรียนลุ่มผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงธัญทิพ  ตระกูลธนทรัพย์ โรงเรียนบ้านวังกระแจะ ป.6 คณิตประถม
995 เด็กชายพงศพัศ  ธนาสุทธิกมล โรงเรียนบ้านวังกระแจะ ป.5 คณิตประถม
996 เด็กชายวีรภัทร  - โรงเรียนบ้านวังกระแจะ ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายพลากร  ศรีจันทึก โรงเรียนบ้านวังกระแจะ ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายสิทธิโชค  ธนาสุทธิกมล โรงเรียนบ้านวังกระแจะ ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กชายกฤษณะ  เนาเครือ โรงเรียนบ้านหินดาด ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงกศิณา  พิกุล โรงเรียนบ้านหินดาด ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จำปา โรงเรียนบ้านหินดาด ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงชลิตา  แดงนา โรงเรียนบ้านหินดาด ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายณัฐกฤษ  ราชนาวงศ์ โรงเรียนบ้านหินดาด ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายธนพร  บรรเลิง โรงเรียนบ้านหินดาด ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงนฤมล  นิลเถื่อน โรงเรียนบ้านหินดาด ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายนัทธวัฒน์  อิ่มพันธุ์แบน โรงเรียนบ้านหินดาด ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงพัณณิตา  ผาสุข โรงเรียนบ้านหินดาด ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงพิรดา  จำปา โรงเรียนบ้านหินดาด ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กชายเพทาย  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนบ้านหินดาด ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงรักษิณา  ศาระสาลิน โรงเรียนบ้านหินดาด ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงวรดา  ศรีสาพันธ์ โรงเรียนบ้านหินดาด ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พิกุล โรงเรียนบ้านหินดาด ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กชายสุชาติ  กรณ์พิมลรัตน์ โรงเรียนบ้านหินดาด ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงสุดา  กรณ์พิมลรัตน์ โรงเรียนบ้านหินดาด ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กชายเอกรัตน์  ศรีโพธิ์กูล โรงเรียนบ้านหินดาด ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กชายณัชพล  ม้าแก้ว โรงเรียนบ้านยางโทน ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงธนภรณ์  ก๋งพัฒ โรงเรียนบ้านยางโทน ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กชายธนภัทร  ก๋งพัฒ โรงเรียนบ้านยางโทน ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงปาลิตา  ทนทาน โรงเรียนบ้านยางโทน ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงพลอยน้ำงาม  น้อยบรรจง โรงเรียนบ้านยางโทน ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ม้าแก้ว โรงเรียนบ้านยางโทน ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กชายพีรวิชญ์  ม้าแก้ว โรงเรียนบ้านยางโทน ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กชายมนชัย  คำตา โรงเรียนบ้านยางโทน ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงกชกร  อักษณทรางกูล โรงเรียนบ้านยางโทน ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายกันตภณ  มีชะคะ โรงเรียนบ้านยางโทน ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายกิตติพล  - โรงเรียนบ้านยางโทน ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายณัฏฐชัย  ช่วยสุด โรงเรียนบ้านยางโทน ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายธนกฤต  ประทีป โรงเรียนบ้านยางโทน ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายธนทัศน์  ครุเสนีย์ โรงเรียนบ้านยางโทน ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  - โรงเรียนบ้านยางโทน ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงน้ำฝน  ชัยวัน โรงเรียนบ้านยางโทน ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายปกรณ์  อิ่มพลับ โรงเรียนบ้านยางโทน ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายพิชญะ  เพ็รชล้ำ โรงเรียนบ้านยางโทน ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายพิทยุตฆ์  ตาละคำ โรงเรียนบ้านยางโทน ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงพิมพร  พลอยนิล โรงเรียนบ้านยางโทน ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายวรพล  ตาละคำ โรงเรียนบ้านยางโทน ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายวราพงษ์  แก่นรักษ์ โรงเรียนบ้านยางโทน ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายวุฒินันท์  บ่อทอง โรงเรียนบ้านยางโทน ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายสหรัสส์  จันทา โรงเรียนบ้านยางโทน ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงสุปรียา  สุขสี โรงเรียนบ้านยางโทน ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงสุภัทรตรา  สุขสี โรงเรียนบ้านยางโทน ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายนพกร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงนพวรรณ  ฝาเงิน โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงอิศริยา  มั่นคง โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงปารมี  ผึ่งผาย โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายพี  - โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงสุปรียา  สุขโข โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เรือนทองคำ โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงธนภร  เผ่าสามมุข โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงโศภิตา  ทองคำ โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงสิรินทรา  เหมือนลม้าย โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงเกสรา  พลปัญญา โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงทิพรดา  หน่อบิดา โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงบุญยานุช  พร้อมจะบก โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงพรนภัส  รสจันทร์ โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงพิชชาภา  งามศรี โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กชายภัทรพงศ์  มีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงขวัญจิรา  วังคีรี โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงเขมมิกา  จำปาแย้ม โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงณิชา  สะโมรินทร์ โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงพรชนก  สถิตเกษตรศรี โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงรวิสรา  แม้นเดช โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงสุกัญญา  หน่อบิดา โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงณภัทราภรณ์  พลหาญ โรงเรียนบ้านนามกุย ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงณัชชานันท์  ทวีขจรชัยกุล โรงเรียนบ้านนามกุย ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวเขียว โรงเรียนบ้านนามกุย ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กชายนิติกร  ฉมาวัฒินพงศ์ โรงเรียนบ้านนามกุย ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงพิมพ์กนก  วิยาสิงห์ โรงเรียนบ้านนามกุย ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงเฟื่องรัตน์  เจริญพร โรงเรียนบ้านนามกุย ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายวรยศ  อักคราพร โรงเรียนบ้านนามกุย ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กชายวายุ  นันทกรพงษ์กุล โรงเรียนบ้านนามกุย ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงสุปรียา  เอียดช่วย โรงเรียนบ้านนามกุย ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กชายอ๊อฟ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านนามกุย ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงอัศสราณี  ศรีครุฑ โรงเรียนบ้านนามกุย ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงคณาพร  นพรัตน์ธำรง โรงเรียนบ้านนามกุย ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายจีรวุฒิน์  ทองขาว โรงเรียนบ้านนามกุย ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายชัยทิพย์  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านนามกุย ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อารีกฤษ โรงเรียนบ้านนามกุย ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงณฐินี  ฉมาวัฒินพงศ์ โรงเรียนบ้านนามกุย ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายณิชคุณ  พวงประเสริฐ โรงเรียนบ้านนามกุย ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายดำรง  ทวีวิภาสกุล โรงเรียนบ้านนามกุย ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงธนัญชนก  พวงประเสริฐ โรงเรียนบ้านนามกุย ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายธัชชัย  บุญมีบุตร โรงเรียนบ้านนามกุย ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายเมฆ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านนามกุย ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงวิภาดา  สินชัย โรงเรียนบ้านนามกุย ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายศรายุทธ  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านนามกุย ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายศิรสิทธิ์  ใจยะใฝ โรงเรียนบ้านนามกุย ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงสินาตา  อีรานดูส โรงเรียนบ้านนามกุย ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายอมรเทพ  แขวนงาม โรงเรียนบ้านนามกุย ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายกิตตินันท์  พิพิธชวนชม โรงเรียนบ้านดินโส ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงเซ่อที  - โรงเรียนบ้านดินโส ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กชายฐิติกร  วงศ์ไพโรจน์สกุล โรงเรียนบ้านดินโส ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงณัฐกลม  ไกรณัตยา โรงเรียนบ้านดินโส ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กชายณัฐกิตติ์  แสงน้อย โรงเรียนบ้านดินโส ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กชายเบญจางค์  ลำดวน โรงเรียนบ้านดินโส ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงปวริศา  นาโคกูล โรงเรียนบ้านดินโส ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงปิยนันท์  ขวัญจิตธำรงกุล โรงเรียนบ้านดินโส ป.4 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงพัชรพร  อภัยภรัตน์ โรงเรียนบ้านดินโส ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กชายพัสพล  กุญชร โรงเรียนบ้านดินโส ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพ์รักษา โรงเรียนบ้านดินโส ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงภาวดี  วสุภคานันท์ โรงเรียนบ้านดินโส ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงวิจิตรา  ทองดี โรงเรียนบ้านดินโส ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงศศมล  กลั่นบุศย์ โรงเรียนบ้านดินโส ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กชายอุเทน  สมอเทศ โรงเรียนบ้านดินโส ป.4 คณิตประถม
1105 นางสาวกิ่งกนก  พุทธวรรณ์ โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 นางสาวขนิษฐา  ใจเมตตา โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงเขมจิรา  ทองคมขำ โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 นายจักรกฤษณ์  สุริวงษ์ โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 นายชานนท์  บุญสาน โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายชินภัทร  บุญคำมา โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นางสาวณัฐธิดา  สุดสว่าง โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายโด่ง  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านดินโส ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายตอย  หิรัญอัครโภคิน โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายธนา  ตาซื่อ โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงนิภา  ทองคำ โรงเรียนบ้านดินโส ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 นางสาวพรทิพ  เขินชัยภูมิ โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 นางสาวพรสุทอง  ซองทุมมินทร์ โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงพัชรมัย  ความสุข โรงเรียนบ้านดินโส ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงมิทุย  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงมินนา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านดินโส ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 นางสาวลัดดา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายวันชัย  ดำรงดิษย์ โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายวิชัย  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงวิภา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายสมชาย  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านดินโส ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายสมศักดิ์  คมศักดิ์สินธุ์ โรงเรียนบ้านดินโส ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงสาธิกา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านดินโส ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงสาวิน  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงสุชัญญา  คูณพรไพศาล โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงสุพรรษา  ภูอุดมทรัพย์ โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองผาแสงสี โรงเรียนบ้านดินโส ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 นายสุวิทย์  สมทอง โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายแหยม  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงอโณทัย  ทวีพรชัยกุล โรงเรียนบ้านดินโส ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 นางสาวอร  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านดินโส ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงอังสุมา  ณัฏฐนันท์สกุล โรงเรียนบ้านดินโส ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงอัญชลี  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 นางสาวอินทิรา  ลีพร้อม โรงเรียนบ้านดินโส ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 นางสาวแอ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านดินโส ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงกนกกาญจน์  แสนกล้า โรงเรียนบ้านดินโส ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  - โรงเรียนบ้านดินโส ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงชุติกานต์  - โรงเรียนบ้านดินโส ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงฑีจุฑา  โคกแก้ว โรงเรียนบ้านดินโส ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงณัฐวดี  ชิตอิทธิกร โรงเรียนบ้านดินโส ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายแทนไทย  โภคินกิติกุลขจร โรงเรียนบ้านดินโส ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงนวลรัตน์  บุตรงาม โรงเรียนบ้านดินโส ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงเนตรดาว  - โรงเรียนบ้านดินโส ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศิริภิรมย์กุล โรงเรียนบ้านดินโส ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงปานิตา  แสงชมภู โรงเรียนบ้านดินโส ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงพรธิรา  บุญรอด โรงเรียนบ้านดินโส ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงมณีรัตน์  ถาวรณิชกุล โรงเรียนบ้านดินโส ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายวรเวช  ภิรมย์ครุฑ โรงเรียนบ้านดินโส ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายวรินธร  แสงศร โรงเรียนบ้านดินโส ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงวิน  - โรงเรียนบ้านดินโส ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงสุภาพร  - โรงเรียนบ้านดินโส ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายอนุสรณ์  ภมรพล โรงเรียนบ้านดินโส ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงอรัญญา  โชควราพงษ์ โรงเรียนบ้านดินโส ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงอ้อม  - โรงเรียนบ้านดินโส ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ร่มเย็น โรงเรียนบ้านดินโส ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงขวัญ  - โรงเรียนบ้านวังผาตาด ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงจันสิริ  นนทิทรัพย์ โรงเรียนบ้านวังผาตาด ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่สุวรรณ โรงเรียนบ้านวังผาตาด ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กชายดนุวัส  พรมลา โรงเรียนบ้านวังผาตาด ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายสุรชาติ  ชุติศรณ์สกุล โรงเรียนบ้านวังผาตาด ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงสุลาณี  ภูริสิทธิเมธา โรงเรียนบ้านวังผาตาด ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงหัสฤทัย  เปี่ยมท่าน โรงเรียนบ้านวังผาตาด ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กชายทอง  - โรงเรียนบ้านวังผาตาด ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายเพชร  - โรงเรียนบ้านวังผาตาด ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายสีทน  ชีวาพรไพสิฐ โรงเรียนบ้านวังผาตาด ป.6 วิทย์ประถม