รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐณิชา  พาณิชย์อำนวยสุข โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ชาติไธสง โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนยายะ  จงศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายปณภณ  คงวัฒนเศรษฐ์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายปุณณวิช  ศิรินันท์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายพงศกร  มัธยัสถ์ถาวร โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพิพรรธน์  ชูประเสริฐ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายรัชพล  อุตสาหะ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐนรีดา  คุ้มถนอม โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกฤติกานต์  อยู่เพ็ชร โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกันต์ดนัย  ฟักเหลือง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติกุล  พิมแสง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทองนุ่ม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองดี โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธีรวุฒิ  สมทบ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายพลพรรค  พ่วงจีน โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายวรพล  หลอมทอง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกุลจิรา  เค้าโนนกอก โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายชยธร  จันทรวัฒน์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงธนัญญา  ดีอ๊อด โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงนันท์นภัส  พ่วงลา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนันทิพร  รันสูงเนิน โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงนิชากร  แสงอำไพ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงบุษกร  ผ่องสอาด โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ตั้งจิตต์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชื่นชวน โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงพิพัฒน์พร  คำมูล โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงภัทริศรา  สุทธิพงศ์เกียรติ์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  เจนอักษรกุล โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงอุชุกร  แนบเนียน โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฏฐภัส  เสริมสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงบัณฑิตา  กสานติกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชานิศา  อุนธุโร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงทิพวรรณ  เพียรสร้าง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายณัฏชนน  เนียมหอม โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฏฐเชษฐ์  วัฒนรังสรรค์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายพิชญุตม์  สินเจริญพร โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายเมธาภัตร  สัมฤทธิ์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงหงษ์ลดา  หงษ์ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจิรชยา  สืบหิรัญ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายณัฏฐพัชร์  เธียรสิริวงษ์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายธรรศอังกูร  เที่ยงน้อย โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมานบุตร โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงปัณณพร  เพ็งจันทร์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายพสิษฐ์  แสงประชาธนารักษ์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายภูษิต  รัศมี โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงศุภาณิช  พุทธบริวาร โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงอุบลพัชร  อาชีวะ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำแดงกุลวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจีรนันท์  ดีคล้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวฐิติรัตน์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธันวา  ทองกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายบดินทร์  ทองฉัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปนิตา  ธรรมกุลางกูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปภัสสราภรณ์  ณัฏฐ์กัณฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวปัญญารัตน์  จรูญจาฏพจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปาลิตา  เเซ่อึ้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายภาสกร  สัจจสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงวรัทยา  มัญโยทัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาววัชรี  เจริญสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงศิตาพร  ปรางสุรางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงสกลสุภา  หิรัญพต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
64 นายสิริภพ  มุสิกวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวสุปรียา  กองแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงหงษ์สุดา  หงษ์ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายอธิษฐ์  โพธิ์เเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สวัสดีดวง โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงขวัญวริน  เงินถาวรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงชวัลลักศณ์  อาวาท โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพิชญา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม