รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกนกพร  ทองรัก โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกาญจนา  การแข็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกิตติวัฒน์  นบนอบ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายจักรภัทร  แต้มแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงจิรัชญา  ยิ่งยง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายเจม  - โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงฉัตรคนางค์  จักษุรางค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงชยาภรณ์  อารีเอื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายทอมมาโซ่  รุสโซ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงธิดารัตน์  เพชรอาวุธ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวนริณพร  ชมภูเขียว โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  ดำดี โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายปิตินาถ  กาวชู โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงพรชิตา  กุลสัน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายภูวฤทธิ์  หวังสป โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายยศกร  สุขทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงลาวดี  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวสโรชา  มิตเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวอุษณีย์  นิสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัญญาภัค  วงค์ไชยชนะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชุติมา  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงญาณิสา  มะสันต์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงฑิตยา  กาญจนวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธราเทพ  หอมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธันยพร  ลุ้งกี่ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงบุญฐิสา  ปานไหน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายเปรมยศ  ทองพวา โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงมุทิตา  ภักดี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายวชิรวิชญ์  ธัญญา โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายอมรเทพ  บุตรครุธ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกรกนก  คงอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกฤติยา  เชาว์เลอเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกิตติยากรณ์  แผ่นทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กชายจิรกิตติ์  ยอดวิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชิโนรส  นวลวิจิตร โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงฐิตาภา  ภาศักดี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แจ่มทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริเขต โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายณัฐนันท์  มีเถาะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายณัฐพิพัฒน์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายต้องชนะ  อยู่เอี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายธนกฤต  รอดคง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายนาวิน  หลงละเลิง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนุชวรา  จุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงเนตชนก  กิจแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อุบลจินดา โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปิยะพร  สุทธิหนุ่ม โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายพลธนัช  ดำชัยโย โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพิชัย  ฮ่อบุตร โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงภัททิยา  เซ่งมาก โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงภัทรภร  หลวงชนะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายภานรินทร์  ภููเก้าล้วน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายภูธิชัย  พรมพล โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงมุกดา  เกิดวัดวัง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงลภัสรดา  ลาภสกุลทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวนิตา  จันทศิริ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงศิริญากรณ์  ชยดิลก โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงศิริลักษณ์์  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายสศิรุจน์  ทองสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงสิริกัลยา  อัยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสุนิษา  ทับทิมทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายสุภกิตดิ์  วังเมือง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสุภาวดี  ถนนทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุรอนงค์  จันทร์มณี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายสุริยา  รักข้อง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายอนงกร  เกื้อกูล โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายณัฐพงษ์  ร่มแก้ว โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงดวงกมล  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภัทรานิศฐ์  นบนอบ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายวิชญ์พล  ชูมณี โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกันติชา  หอมหวล โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงฆีรติ  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจิรัญยา  ขจัดภัย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชญานิศ  จุลโลบล โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีสุขใส โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์มิตร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐวรา  ผกาวรรณ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงดลณภัทร  จันทร์แจ่ม โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายนภ  อยู่เย็น โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพิชชาภา  ยอดวาฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงวรรณารักษ์  ผิวดำ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
82 นางสาวกชพร  สังข์เกื้อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายกษิดิ์เดช  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายกษิดิศ  รุ่งบรรณาพันธ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงกัลยกร  อยู่เดช โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายกิตติพงศ์  รอดบุญ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
87 นายกิติศักดิ์  กรรฐสุทธิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงคณิตา  ช่วยบำรุง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงครองขวัญ  แป้นพุ่ม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงจิณัฐตา  สัญฐมิตร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายจิตประภัสร์  ชนะกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายจิรพนธ์  แสงแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงจิรสุข  กาญจนโสภณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายจิรัฎฐ์  เหมือนพรรณราย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
95 นายจิรัฐกานต์  จันทร์ห่อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงจุฑามณี  เอี่ยมศักดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงชนิศรา  บุตรเผียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายชินภัทร  จุลเพชร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  เซ่งง่าย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายชุติพงศ์  สกฤษดิ์สุข โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายญาณาธิป  อ่าวสินธุ์ศิริ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายณัฎฐชัย  อนันธิกุลชัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณัฎฐภูสิษฐ์  เกียรติพิมล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณัฐภาณี  เนียรจิตร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายณัฐยศ  ชุมพงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณิชาวีร์  บุรินทร์กุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายธนากร  เพชรบัว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธราธร  นบนอบ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายนว  สามเรืองศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงนวรัตน์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงบูรฉัตร  พูลผล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงปัณณพร  เรืองรัตน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายปิยังกูร  บัวแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพรปวีณ์  อ้นชู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพรลภัส  กุลเถกิง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวพริมา  ถวิลเวชกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายพลภัทร  อนุรัตน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุดรักษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายพัทธนันท์  สุขช่วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงพิริยกร  เกิดสุข โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงเพ็ญสิริอร  อาภาคัพภะกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงแพรวรุ้ง  โกษาพงษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงภูริชญา  สุรวัฒนพันธุ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงรัชชประภา  ศรีกระจ่าง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงรุจิรดา  ทวีสุข โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายวรัญญู  ภูมิสุทธาผล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายวรุตม์  คลองยวน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายวิชพญ  โชคคำสีลา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายวิธวินท์  ขวดแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวศศินิภา  ทองทิพย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงศิริวดี  ประสมกิจ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นายศุภกฤต  แซ่เอี้ยว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายสิปปกร  มาลาทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวสุภัสสรา  เจริญกิตติพงษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงอชิรญา  ดินแดง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงอชิรวรรณ  คงธนาไพบูลย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายอธิป  เวทยายงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวอาริสา  จันต๊ะหล้า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกณิศา  คงสงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกนกกร  สิทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกมลชนก  เกกินะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายกฤตภัค  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายกฤตเมธ  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกฤตยา  เชื้อสกุลวนิช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายกฤติน  จรเจนเกียรติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงกฤษฏิกา  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายกฤษณพงศ์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายกวินท์  ธรรมวณิช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายกษิดิ์เดช  ด่านสมัคร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายกษิดิศ  เกียรติพิมล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายก้องภพ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงกัญจรพร  คงอ่อน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายกานต์เกตุ  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายกิตติกันตพงศ์  เขียวน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายกิตติภณ  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายกุมภาค  แพรกปาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายเกศฎา  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงเกศรินทร์  พูลเจริญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายเกษมพงศ์  นวลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายขจรทศพล  โป้ซิ้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายคฑาวุธ  ปรางอ่อน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายคุณานนท์  แสงเงิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงจิรชชญา  ยะลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายจิรพงศ์  ยลธรรธรรม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายจิรพัส  จันทรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายจิรภัทร  ท่าดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายจิรเมธ  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีดาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เริงสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายฉัตรพล  สตอหลง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงชญาน์นันท์  โชคชัยวิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงชนกนันท์  กัณหกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงชนม์ญาดา  เมืองสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงชนากานต์  กาญจนวิวิญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงชมพูนุท  สะอะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายชยากร  นวลสมศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายชัยกฤษ  ชัยนาเคน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายชาญยุทธ  ดำหาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายชามิล  ลักษณะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงชิตารัชน์  จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายชิษณุพงศ์  ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์วิพัฒนา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงชุติมา  เพียรดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงซานิยาฮ์  ปิริยะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงซีรีน  กาญจนวโรดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงญาดา  ปิยะธีรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงฐนิกานต์  ธารธารารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณฎา  หมันกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงณนธภร  โชคคำสีลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงณฤดี  เพชรรัก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงณัชชา  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายณัฏฐนันท์  ฉัตรตระกูลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ระพือพล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายณัฏฐ์  สังคสหสัณห์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาวเหลือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงณัฐธิดา  ย่องดำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายณัฐนนท์  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายณัฐพงษ์  จามรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายณัฐพล  ทวีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณเวลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายณัฐวัฒน์  เสาวคนธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณิชานันท์  พงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายเดลต้า  กุลภัทรอังกูร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายเตชิต  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายเตชินท์  ช่วยประสิทธิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายธณพรรษฌ์  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายธนพนธ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงธนพร  แซ่หลิม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายธนภูมิ  เพียรดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงธนยศกมล  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายธนรัฐ  รักการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่มุ้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายธนวินท์  ศรีบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงธนสิตา  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายธรรมสารัตน์  รักประเทศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงธัญมาศ  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงธันย์ชนก  สาราช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายธันวา  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายธีร์ธวัช  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายธีร์ธวัช  พลรงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายธีรภัทร  คนรู้ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายธีรภัทร  รักกะเปา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายธีรวัฒน์  พรสุดาชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงนภทีป์  เชื้อหอม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายนรินทร์ธร  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายนัฏพล  พงศ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงนัทธมน  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลูกเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงนาราชา  พรหมแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายนาวี  สายนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงนิซรีน  กุลแดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายนิปุณ  พันธุ์นรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงนูรียา  สันติธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายบัลลังก์  บินอาดัม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงเบญจรัตน์  แต่พันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายปกป้อง  เม่งบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายปฏิพัทธ์  ศรีคุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริมัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายปรเมศ  ก๊กใหญ่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงปลายฟ้า  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายปวริศ  ขวัญสุย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายปวริศ  มีแต้ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปวริศา  ราชานาค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงปวันพัสตร์  จำนงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายปวีณ์กร  สายกลับ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายปัฐพ์  มาลาสา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชายกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายปัณณธร  ทองเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายปัณณธร  วะจิดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายปัณณวรรธ  ทับไทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุวรรณพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงปาณิสรา  คิดรอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงปิยะธิดา  โพชสาลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายปิยะพล  ตั้นซ้าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศิริจารุกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงปุญญิศา  สุภะนานัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงปุณณภา  ขวัญนาค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปุณณภา  องค์วิมลการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายปุณณวิช  บุษย์เพชร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายปุณณวิช  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายพงศพัศ  รักษารัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงพรกรัณย์  อริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพรไพลิน  พุกเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพรไพลิน  สอนประสม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายพรภวิษย์  ภักดีโยธา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  จากที่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงพรรณปพร  อากาศโชติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายพลกร  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพลอยนภัส  เตวิชยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพลอยนภัส  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายพละพล  พงศ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายพักต์พงค์  คำวีระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายพัชรดนัย  นิระโส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงพาฐณา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายพาทิศ  ธนวัฒน์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพิชญ์นรี  เบญญาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายพิชญุตม์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายพิทยุตม์  บุตรแขก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายพิสิษฐ์  จรเจนเกียรติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายพีรณัฐ  ผุดขาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายพุฒิพงศ์  เจริญวัชร์วรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงไพลิน  ขุนทิพย์โบสถ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงฟาฏิน  โคกเคียน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช้อยชาญชัยกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงภริตา  ปรีชา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงภัคนันท์  หนองทะเล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงภัณทิรา  นาคทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายภัทรนนท์  แป้นเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงภัทรวดี  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายภากร  วงษ์อรุณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายภาคิณ  พุฒเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เดชภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายภูดิส  แซโค้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายภูตะวัน  วั่นเจี๊ยะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายภูธเนศ  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายภูพิทัศน์  บุญเดช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายภูริพันธ์  ราชแป้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายภูริภพ  ลาหนองแคน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายมณฑลธรรม  อร่ามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงมทนาลัย  วรรณบวร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงมูนา  สาเชื้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงเมธปรียา  ดำด้วงโรม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายรชตะ  พงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายรพี  บุตรมิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงรุจิรานันท์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายรุสฬาร  กุลแดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ด้วงน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงวรรณนิษา  รักมิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงวรรณวิพร  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงวริสา  เพ็ชรร่วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงวศินี  เฉิดโฉม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายวัชรพล  กลับส่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงวัชรียา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายวัทธิกร  บุญลอย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงวาริศา  ทุมมาลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงวิภาวี  กาญจนโสภณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายวิศฑวิน  แต้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายวุฒิชัย  คงหนู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายศรัณย์กร  แซ่ฮ้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายศุภกร  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายศุภกิติ์  สั่งสอน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายศุภวัทน์  ห้วยลึก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงศุภสุตา  รอดคุ้ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายสรวิศ  สมพิษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงสรัลพร  แอโสะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงสลินธิป  นะบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงสาริศา  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายสิรวิชญ์  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงสิรามล  กรดเต็ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงสิรินทรา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงสุณิสา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายสุภกฤษ  วชิโรภาสกรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายสุรนัย  หิรัญบูรณะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายสุวิจักขณ์  สามารถ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงหฤทชนัน  พันธุ์ดา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายองค์  ด้วงสินธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายอดิชาติ  ชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายอนพัทย์  บัวกิ่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายอนัมปกรณ์  ชมบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายอนาวิล  เพ็ชร์กุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายอนุรักษ์  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงอภิศญา  สิริกาญจน์วรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงอภิสรา  วีระสกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายอภิสิทธิ์  วังบุญคง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงอรจิรา  งัดโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายอรรคพันธ์  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงอรวรรณ  ทองหนูรุ่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงอรัญญ์ณพิชญ์  เกียรติพิมล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายอริยพล  เสดสัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายอริส  จันทรวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายอัครพล  เมียนแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายอัครภูมิ  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายอัครวุฒิ  อินทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงอัญชิษา  นักทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงอัฟริณ  แนวหาด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายเอเชีย  ช่วยการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงฮาเจร่า  ซาโนห์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสมสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกมลพร  วัฒนา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายกมลสวัสดิ์  นามแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกรภัทร์  ชุมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายกรวิชญ์  ศิริเกส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายกรวิทย์  หง้าฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกฤตนัน  รักษ์เมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายกฤตภัทร  รอดบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกฤติน  แก้วธวัช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายกฤษกร  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกวิตา  จินดารุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายก้องไพศาล  คำคง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายกอตซัล  คงหัด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกัญญานิจ  โมราสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปุตสะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกัญญาภัทร  มุขมนตรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สมคำตั๋น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายกันตพัฒน์  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกันนิกา  บุตรกริม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พันธนะวาทิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกานต์สินี  ศาสนโสภา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายกิจโสภณน์  พัฒคาต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายกิตติกร  แก้วธวัช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกิตติภณ  เอี่ยมคล้าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกีรติ  หัตการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกุญปณัฐสิริ  อัครคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายกุลธร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สนธิเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกุสุมา  แก้วเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงเกศสิริ  เพลินจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายเกิดชาติ  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงขวัญชนก  ทำเผือก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายเขมทัต  ทองมีขวัญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายคณพศ  ธีรศักดิ์ธำรง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายคณพศ  บุญรอดชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายคณพศ  มิตตะกา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายคุณากร  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงงามศิริ  เดชรักษา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายจักรกฤษณ์  ก้าวเอี่ยน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายจัญยวรรธณ์  วนจารุโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงจารุมณช์  ปรีชาชาญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายจิรภาส  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายจิรเมธ  บุตรแขก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงจิรัชญา  ช่วยประสิทธิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายเจตนิพัทธ์  หมุนกลับ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  แซ่เฮ่า โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายเจษฎา  แพรกปาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงชญาดา  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงชนกานต์  ชวรางกูร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายชนชิต  หนูจรเพชร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชนัญชิดา  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชนัญชิดา  เบี้ยขาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชนัญธิดา  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายชนากานต์  จงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงชนิดาภา  เพ็ชรเจริญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงชนิสรา  แจ้มา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายชโนทัย  เทพเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายชยธร  เขียวดำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายชยากร  ปล้องอ่อน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายชวิต  จุ่มช่วย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงชวิศา  จันทร์ทิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงชาคริยา  แตงอุดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายชิษณุพงษ์  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงซัลวา  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงญาณภัทร  มีชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงญาตาวีร์  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายฐปณวัฒน์  ขยันการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณกร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณฐมน  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณฐิตา  เลขะพาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณภัทร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายณรงฤทธิ์  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณัชชา  นกแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณัชชา  วงษ์ภูเย็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พลจรัส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ยอดการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณัฏฐณัฏฐ  อินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญเรืองขาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงณัฏฐศศิ  อินนุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัฏฐา  ห่อกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายณัฐกร  วงศ์เทพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายณัฐกรณ์  ช้างศร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายณัฐกรณ์  ภัทรกมลสุขกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฉินนานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจริญแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายณัฐชนน  สอิ้งทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณัฐชนันท์  คงธนาไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัฐณิชา  ควนวิลัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัจฉิม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณัฐณี  แก้วหนองเสม็ด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายณัฐดนัย  เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โชคชินนวัญณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัฐธัญวัลย์  เขียวน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายณัฐปัญญ์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัฐพัชร์  มากแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายณัฐภัทร  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายณัฐภูมิ  ฮ่อบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณัฐวดี  คงดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณาวัล  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณิชชรีย์  จามรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณิชากร  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงณิชานันท์  ไม่ทุกข์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณิชาปัญญ์  สมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงดนิตา  ศิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงดามิยา  สายนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงเดชนศรี  อาษา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายติณห์ภัทร  สุดดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายตุลธร  จางแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายถิรวุฒิ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงทรงพร  ตุลยกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงทักษพร  ธุระหาญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงทิตย์ติยา  บุตรหง้า โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายเทพไท  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงเทพธิดา  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายธนกฤต  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายธนกฤต  ถาวรไชย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธนกฤต  นิลพัต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายธนชาติ  เสมอนุ่น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธนทัต  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธนธรณ์  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนภัทร  ผกามาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายธนภัทร  เทวะบุรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายธนวัฒน์  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธนากร  นวลสมศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธนากร  ลิ้มประสิทธิ์วงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายธนานพ  จันทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธรรมก่อศักดิ์  ละงู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธัชนนท์  สันฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธัญกร  เจ้าสวน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงธันยาธรณ์  เพชรหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงธารีรัตน์  จิตประไพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธิญาดา  รักบรรจง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธิติบดินทร์  นราชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงธิติมา  อนันต์การกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธีรดนย์  เมฆใส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธีรวิทย์  แย้มสุนทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธีรุตม์  มันเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายนครินทร์  นวลสมศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนฏกร  สมัครแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายนนธภัทร  วงษ์นา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายนพัตธร  ทองเส้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงนภัส  หมื่นศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนภัสศรณ์  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนฤมล  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงนะห์ดีนา  ลายู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงนัจญวา  ดินแดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายนัยฟีน  กาญจนวโรดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายนาซิม  มีศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายนิธิศ  ขวัญแพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงนิรัชพร  จันดา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนิสา  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนูร์รัยนี  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนูรไอณีย์  สามารถ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายเนติพัฒน์  อิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายบุญพิทักษ์  เกียงเอีย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงบุณยาพร  ชอนตะวัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงบุณยาภรณ์  บุตรฉิ้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงเบญจวรรณ์  ช่วยกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายปธานิน  รุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายปภังกร  คำหอม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายปภังกร  มาลาทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปภัสสิริย์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หัสภาค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปภาวีร์  จำนงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายประวันวิทย์  อ่อนประชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายปริญญ์พัฒน์  ถาวรไชย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปริยากร  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายปริวัฒน์  เพชรอาวุธ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปวริศรา  เฉียบแหลม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายปวินท์ภัทร์  โมสิกะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายปัณญวิทย์  เซ่งย่อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตร  อ่าวลึกน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปัณฑิตา  อุ๋ยสกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายปัณณธร  คุ้มทัพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายปัณณพัฒน์  เริงสมุทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปัณณวิชญ์  สันฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปัณณวิชย์  ปันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายปันณภัทร  ลายดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายปาณัสม์  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายปารณัท  ทำนากล้า โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปิญชาณ์  กลัดพุฒ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เกื้อหนุน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปิ่นมนัส  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปิยพร  แซ่เฮ่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายปิยพัฒน์  ไชยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปุญญตา  พรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงปุณณดา  ปิยะธีรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงปุณยนุช  นาคเจริญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงปุณยนุช  ภักดีวานิช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงปุณยวีร์  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายเป็นเลิศ  อร่ามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงเปมิกา  อ่าวลึกน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพชรพล  ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพรกนก  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพรชนิตว์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพรรณพัสสา  โพชสาลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพรรณลินี  ศรีพิมพ์มาตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายพลกฤต  เป็ดทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพลอยชมภู  อินทรพรหม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายพศิน  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายพสิษฐ์  อ๋องท่อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายพสิษฐ์  เพชรโยธา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพัชราวดี  เหมาะกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพัชริญา  เสประโคน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายพันธกร  ศึกขะชาติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพันธุ์วรดา  ฉิมหาด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายพิชชากร  บุญสพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพิชชาอร  อัศวโกวิทกรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพิชญธิดา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพิชญา  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพิชญาภา  ช่วยภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพิชญาภา  ดินแดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายพิชญุตม์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  คงหนู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพิมพกานต์  กสิคุณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โตมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สะมาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายพิสิษฐ์  บังใบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงแพรวพรรณ  คงเรือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงแพรวา  ยะลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงแพรวา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายฟาซิล  ขยันการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงฟ้าลดา  หงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงฟิตตรีญา  หลีดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายภคพล  หอกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงภนิตา  บรรเจิดฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายภษุพรรดิ์  บุญพรม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงภสพร  สันอีด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายภัทรกร  ตันเลียง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายภัทรพล  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายภัทรพล  แสงนาฮาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงภัทรภร  ประคีตะวาทิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงภัทรมน  สมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายภัทรวิชย์  ศรีรุ้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงภัสฑชนก  ช่วยแป้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงภัสสร  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายภาณุวิชญ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายภานุวัฒน์  นวลนาค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  วิวัฒนสิเนศวร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงภิรัญญา  รักทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงภีมสินี  คลองรั้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายภูชนะ  อินทรพรหม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายภูเบศวร์  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายภูมิพัฒน์  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงภูรีญา  หมั่นค้า โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงมนสิชา  สารแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงมัซลินดา  เหลนเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงมิณฑิตา  กิ่งเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงมุขมณี  มะนารัมย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายเมธัส  อ่ำปลอด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงเมธาพร  ทองลิ้ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายยูโร  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายรณกร  ชุมจูด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงรตวรรณ  ฝันฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงรสสุคนธ์  อาษา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายรังสิมันตุ์  แก้วสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายรัฐกรณ์  ตรงบาตัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงราชาวดี  จินดารุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงลภัสรดา  นันทไตรภพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงลภัสรดา  นิยมเดชา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงลภัสรดา  สายน้ำผึ้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายวงศกร  เพ็ชรเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงวชรวรรณ  เกลี้ยงจิต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงวชิรญา  ดุกพรหม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายวชิรพงษ์  ศรีปล้อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายวรปรัชญ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายวรเมศร์  อมรชร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงวรรณรินทร์  น่าเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงวรรณวนัช  เส้งดำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงวรัญญา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงวรัญธนิญา  สูงส่งเกียรติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายวริทธิ์ธร  สุขใส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงวริศรา  นวนศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายวัชรพงศ์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงวารุณี  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายวิชญ์พล  หงษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงวิชญาดา  ชูเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงวิชญาพร  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงวิมลิน  จรุงวาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายวิวัฒนา  มรรคคงคา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายวีระภัทร  บิอะหวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายวุฒิพงศ์  ใจประโชติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายศตภัทร  ปรีชานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายศตวรรษ  สุทธิเนตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงศรัณย์พร  สิงห์ศรีโว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงศรัยฉัตร  เพชรสุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงศศินันท์  ธรรมวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงศิรดา  กาญจนวโรดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงศิรภัสสรณ์  นิลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงศิริกร  ศรีวิมล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงศิริกัลยา  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายศิริชัยอนันท์  สนั่นก้อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ชนะเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงศิริอาภา  เวลาดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายศิวกร  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายศิวกร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงศิวรรจน์  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายศุทธวีร์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายศุภกร  สุทธิเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายศุภกรฐ์  คิดรอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายศุภณัฏฐ์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายศุภวิชญ์  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงศุภิสรา  สมนึก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายสถาพร  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงสมิตานันท์  โปณะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ช่วยภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายสิทธิ์เดช  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายสิปปวิชญ์  ทองคง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายสิรวิชญ์  คงนาค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายสิรวิชญ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายสิริดนย์  เรือนดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายสิริภพ  สังข์ช่วย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงสิริอาภา  เอียดแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสุชาวดี  สุขกาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายสุวิจักขณ์  ธัญธาดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายสุวิจักขณ์  ประทุมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงหทัยชนก  รอดขวัญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงอชรพร  พิศวงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายอดิรุจ  มาศโอสถ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายอติวงศ์  หมาดสม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงอธิชา  ทองเอียด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายอธิษฐ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงอนัญตปัญญ์  อริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงอภิญญา  งานแข็ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายอภิปราย  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายอภิวัฒน์  เหล่าเส็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุตรหลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงอมลวรรณ  อ่าวสินธุ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายอมันยริณ  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงอรกช  บูระเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายอริยวัฒน์  เชื้อสง่า โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงอลิสษา  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงอวิกา  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายอะนิส  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายอักษรา  อักษรเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ฟ่องสุทธิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายอันดามัน  หง้ากุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายอัยทิพย์  นาวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอัสรีญา  สง่าหวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายอาชาวิณ  เซ่งเซี่ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายอาซุนนูร์  กะแต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอาทิศยา  ทองกลับ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายอานัส  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอารยา  คงธนาไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ขุนทิพย์โบสถ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สุขพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอุบลรัชร์  เยาวนา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงอุรัสยา  ดำเชื้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอุรัสยา  อรรถรัฐ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอุสิชา  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายเอกภวิษย์  ชอบผล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายเอกรัฐ  บาเร็ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายฮัมซี  ยีหะมะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เล็กขำ โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายกฤษกร  อาษา โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกัมปนาท  สวัสดิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงนันทกาญจน์  อมรลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงบัณณภรณ์  ฤทธิ์เพชร์ โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่เซี้ยน โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายศุภกฤต  สังข์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงจันทร์ณภา  แย้มเกิด โรงเรียนบ้านหนองจูด ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายนนทพัทธิ์  พรหมสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองจูด ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายณัฏฐชัย  แต่งแก้ว โรงเรียนบ้านหนองจูด ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงธณภรณ์  กราพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองจูด ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพิมลวรรณ  บูรณะเทศ โรงเรียนบ้านหนองจูด ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายกรธวัช  ลิ่มนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงกรวรรณ  ราชบำเพิง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
751 เด็กหญิงกษิรา  จุฑามาตย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สิทธิชัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
753 เด็กชายกัณฐพันธ์  สุขกาย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
754 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
755 เด็กหญิงแก้วชนก  ช่วยแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
756 เด็กหญิงขนิกานต์  บุญช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงเขมภัสสร์  พลูหนัง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายคณพัฒน์  ลิกขชัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายจรรย์กระจ่าง  ยมภา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงจินตปาตี  ศรีจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงจิรชยา  สวัสดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงจุฑามณี  ช่วยบำรุง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงชนิตา  คงภักดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงชลธิชา  ศิลปะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายชัชนันท์  ชูแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงฐานิตาภรณ์  เฝ้าทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงฐิติพร  พูลเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชูมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงณัฐชยา  สามัญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายณัฐพงศ์  แก่นเพ็ชร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายตรัยรัฐ  สองเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายธนกฤต  เย็นสนิท โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายธนกิตติ์  เป็ดทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงธนพร  สองเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
776 เด็กชายธนภัทร  พลแสง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายธนวินท์  ทะวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รักดำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิงหบำรุง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงธัญพร  ลูกหลี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงนภสร  แซ่หลี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงนฤพร  ร่างมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงนฤพร  เงินลิ่ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
784 เด็กหญิงนัจญวา  ขนานใค้ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายประเสริฐศักดิ์  ก่อแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
786 เด็กหญิงปุญญิศา  ไชยพรม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงพรนภัส  กังแฮ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงพรปวีณ์  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงพัชรวลัญชน์  เพ็ชรเครือ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงพิชชาพร  ไกรชู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงภวิกา  เหมาะสมสกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
792 เด็กชายภานุพัฒน์  แดงลาด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงมลจิรา  บุญเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายยศพนต์  บัวดก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงรัชนี  รอดภัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
796 เด็กชายรัตนเชษฐ์  สะแหละ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
797 เด็กชายวันอัชร็อฟ  ปะดุกา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงวิมลมาศ  มีแย้ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายศรัณยพงศ์  ลิ่มนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงศศิธร  เนื้อนวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
801 เด็กชายศิรภัทร  กิจวิจิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงศุภกร  ลือนาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายศุภกฤต  นักฟ้อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
804 เด็กหญิงศุภาวรรณ  สมหวัง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายสิรภพ  เรืองมาก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงสุพิชญา  เปลี่ยวบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงอภินันท์  ดวงจิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายอัศม์เดช  สังข์สิงห์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายฮาริส  ประวงษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แป้นขำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หรหมแทนสุด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่นบุญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงกัญฐิชา  ขยายแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายกัณติกรณ์  แก้วศรีสด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงกัลยาณี  แกล้วทนงค์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายกิตติธัช  ใจแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายจักรกฤษ  ชูระมาน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงจิณห์นิภา  สาระภี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงจิตรฤทัย  ชนะกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พลจรัส โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงชญาดา  สถิตย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงชญานิษฐ์  บุตรย่อง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงชญาภรณ์  เกตุสมบัติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงชนมน  ปิติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงชนัญชิดา  ดวงศิริ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงชนิดาภา  นาคะวิสุทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงชนิสรา  ระเบียบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงชลาลัย  สังข์รอด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงชัชชญา  ทองทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกิดรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงญาณิศา  นงค์นวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงณัจญมี  มารยา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายณัฐชนน  ไชยโสม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่หลี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงณัฐนิดา  ถาวรกุลฐิติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงณิชมน  กสิพันธุ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงณีรนุช  ชัยมุด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงติณณกาญจน์  เสนาะกลิ่น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายเตชสิทธิ์  สุดใจ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงเตชินี  วงศ์ประชุม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงเตชินี  เต็กอ๋อต้ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายทัตเทพ  หนูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงทิพย์กมล  ใจเกลี้ยง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงทิพย์ยาภรณ์  สารมาศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายทีฆยุ  ทับไทร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายธนวินท์  อยู่ทองอินทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงธนัชพร  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงธนัญชนก  งอสอน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงธนัญชนก  สมศักดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงธนิสรา  โป้ซิ้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงธมกร  โรจนโกศล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงธัญชนก  ดำจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงธันย์ชนก  จิณรัฐ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายธาวิน  ขนานใต้ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ตัน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายธีรกานต์  ชุมพงษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วมาตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงนภิสนันท์  วงศ์นิกร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงนริศรา  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงนันท์นลิน  สุภาพ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายนำวิถี  ทับไทร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงบุษบา  ศรีโรโรจน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายปฐพี  หนูหอม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงปฐมาวดี  หนูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงปณิตา  แก้วมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงปทิตตา  อินอร่าม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงปพัชญา  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงปภาดา  ศรีเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บัวบาน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายปรมินทร์  เขียวพุ่มพวง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงปาณิศา  สุทธิเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงปาณิสรา  ทะวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายปาระมี  ชัยมุณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์  สันลักษณ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงปุญญิสา  เรืองรัตน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายปูรณ์  ทิมกลับ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงพชร  เพชรเครือ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงพนิตพิชา  ทองเนื้อดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงพรไพลิน  ชูศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงพรรณพัชร  อุษณกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงพลอยปภัส  ยกเส้ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เชียรวิชัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงพิชญาภัค  แก้วหนูนวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤทธิเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  บูรณ์ธนชัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงพีรดา  บุญมา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หัสนี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายภัคพล  แหลมเกาะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงภัทธนันท์  กายแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงภัทธิญาณี  พรหมแสง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  โสภากุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงภัทรนิดา  วิหก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายภูตะวัน  จันทวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายภูมิภัทร  แก้วเสน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงภูษนิศา  ห่อบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงโยษิตา  หนูคง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงรสริน  คีรีเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงรอฮันนี  เกกินะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายราเชน  บัวเนี่ยว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงรินทร์รดา  รื่นเริง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงฤทัยชนก  บ้าเหร็ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงลักษมน  ชะนะพาล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กชายวชิรวิทย์  ควรถนอม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงวรกานต์  ลิ่มบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กชายวรสรณ์  สามารถ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงวรินรำไพ  พูลเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายวัชรากรณ์  ภู่แย้ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงวันทกานต์  มูลกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายวันอัรชัด  ปะดุกา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงวาริน  ผิวดำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงวิลาสินี  หนูเชื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงวีรยา  สวัสดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายศตกร  หนูเยาว์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายศตายุ  ดอเลาะบาเซ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงศรินทร์ธร  พลจรัส โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายศวัสกร  แก้วคล้ำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงศศินา  แซ่เหยียบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายศักดิ์ดาพร  เดชรักษา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงศิรินภา  สันฝา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงศิษฏ์พัชร  บ่อม่วง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายศุภกฤต  สุวรรณโชติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงศุภิสรา  เมืองพรหม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายสรสิช  ณะรินทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายสิปปกร  ทับไทร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายสิรภพ  แก้วเกตุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสิริกร  นบนอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงสุชาวดี  จีนนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายสุทธวีร์  อินทนาศักดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริยานุรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงสุภาพร  มูลเสน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงสุรภา  สุขประเสริฐ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายหวันปวริศ  เหมปันดัน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองสาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงอลิสา  คำชาทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงอัญชลี  ศรีจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงอัยลันดา  สมานสันติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงอัยอันดา  สมานสันติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงอาริษา  ละงู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายเอกวิทย์  จงรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงกอปรกนก  ล่องลอย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
946 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงคง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
947 เด็กหญิงชนัญธิดา  อุมาสะ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
948 เด็กหญิงชนากานต์  จุฑามาตย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
949 เด็กชายณกรธัช  บุญถ้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงณัชชา  หม่อมปลัด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
951 เด็กหญิงปาณฑรา  จงรักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
952 เด็กหญิงปุญญาภาณิ์  วัฒนศรีเมือง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  พุ่มรักชาติ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
954 เด็กหญิงภัททิยาภา  โสเชื้อ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงยศยา  นวลศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
956 เด็กหญิงรภัสสา  ณ ระนอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
957 เด็กหญิงรัชตา  ทองทิพย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
958 เด็กชายรุจิภาส  ตรีคันธา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงลภิชา  ศุภเวชปกรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงลันตา  พวงจิตร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
961 เด็กหญิงวรดา  ชูทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงวริศรา  จันดี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
963 เด็กชายวัชรกิจ  บำรุงศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
964 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองแท้ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ขยันการ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เกลี้ยงกล่อม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงกรวรรณ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายกฤษณพล  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์ภิบาล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงกุลจิรา  พิเศษศิลป์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงขวัญวรินท์  รุ่งเรืองศิริพันธ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีหมุน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงชนม์นิภา  เวชกรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายฐปนรรฆ์  สามารถ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายณฐกร  ศรีสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายณัฏฐพงศ์  แพงศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงณัฏฐพร  ขวัญเมือง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายณัฏฐพล  สมไทย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดดวง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงณิชา  ธิติทรัพย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงณิชาภา  บางเจริญพรพงศ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงธภัทร  พินิจสกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายธรรมะ  ชะนะชัยสมบัติ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองวัตร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงนภสร  ศรีเทพ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายนรากร  ปางวัชรากร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงนัซมี  ถิ่นเกาะยาว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงนันทฉัตร  ทองสาม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงนันท์นภัส  วารีกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงนันทิชา  และเล็ม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายนิธาน  ธนันชัย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงนิศานาถ  หมันจิตร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายปรัตถกร  ชาตรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ไพบูลย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงปานไพลิน  คงทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายปุณมนัส  ภูมิภมร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายพงศกร  กลับคุณ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายพงศกร  กุลบุตร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงพรไพลิน  เพชรรัก โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงพิชชาพร  สีเอียด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงพิชยา  กาญจนบูรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายพิทยธัญญ์  ยั่งยืน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประทุมมาศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงพิรยา  วงศ์นรินทร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงภรมาภา  สีนวลแก้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงภัทรธิดา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายภูวิศ  ชลารัตน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงเมธาวี  ดวงขวัญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงราจีฟา  มาตย์โอสถ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ศรีอ่อนนวล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงศศิธร  สุนทรอำพล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงสิปาง  เงินเจือทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงสิราวรรณ  สุทธิมาศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงสิราวรรณ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงสุนทรี  ประชุมวรรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงอนัญญา  ตุลารักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายอิทธิมนต์  แซ่อ๋อง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงกัญญาภัค  สายสาระ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงจุฬารัตน์  เสือแก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายชลธี  ไชยชำนาญ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กชายตรัยรัตน์  ชูฤทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กชายไตรภพ  ไชยวัฒนภพ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณสุโข โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กชายพิเชฐคุณ  อมรปิยะกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กชายยุทธการ  ทับสุวรรณ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ห้วยโสด โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กชายสรยุทธ์  เกิดแก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงกฤตติญา  เอียดสกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองขำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายชนัญญู  ช่อไม้ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงชลธิชา  ชินวงค์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงซันวา  เต็นพิพัฒน์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงซุลหุสนิ  สุขศรีเมือง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงญาณิศา  เนียมสุวรรณ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายฐากร  เอี่ยมบุตร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายณฐณณท์  สิงฆาฬะ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูรักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญพุฒ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงณิชานันท์  สองแก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายธนภัทร  สุภาสน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายนันทวิชญ์  รวงผึ้ง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงปรียนันท์  ยอดศิลป์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงปุณยาพร  ขำคะวงษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงพลอยปภัสสรา  เกกินะ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงพิชญา  ปรางทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงภารดี  สุวรรณสาม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายเมธาสิทธิ์  คำทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายวงศธร  ชูเอียด โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายวิทวัส  ทัศนสุนทร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงศศิกานต์  ประเสริฐศรี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายศุภวิทย์  มากสิน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายสรวิศ  เอียดนุ่น โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงสิริกร  แก้วกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงสิริยากร  ค่ามาก โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงสิริวิมล  นุชเนตร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยวัฒนภพ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์เศรษฐ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงอริสรา  เกตุทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงอาทิตตยาพร  สมเกื้อ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายฮาคิม  เพ็ชรแขก โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงกนกพรรณ  เพ็ชร์สกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กชายกฤติน  ดำเชื้อ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กชายกิตติกวิน  เจริญชัยศรี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กชายเขษมศักดิ์  พูนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงทิพกฤตา  บุษบา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงธันยารัตน์  ตักเตือน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงปริยาภัทร  เพ็ชรย้อย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายปัญนกรณ์  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กชายพสิษฐ์  คีรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กชายรณกฤต  ชูบาล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงวนัชพร  สงเสมอ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กชายศิวกร  เนื้อนุ้ย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงสิรารมย์  จิตกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงอนุภา  คลองกลาง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงกนกกานต์  ไพรดุก โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงกนกพร  สุขพัฒนศรีกุล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงกมลรัตน์  รัตนมงคลถาวร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายก้องเกียรติ  มากนวล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงกัญญพัชร  ด้วงเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายกันตพล  เทพพรม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงกาญจนา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายกิตติพัศ  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงขนิษฐา  สังคชาติ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงจันทร์แรม  อินทแย้ม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงจารุกัญญ์  หนูคง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายจิตติพัฒน์  อามิตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงจิรพักตร์  ยอดสุรางค์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จิตรแม่น โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายชนะพันธ์  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงณชนก  พุมนวน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงณฐมน  ถวายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงณัฐธีรา  แก้วปานกัน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงณิชนันทน์  ดำสง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงดากานดา  อ่อนเรือง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงดารินทร์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายธนภัทร  ลุ้งบ้าน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงธัญญานันท์  คงเรือง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายเธียรวิชญ์  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายนรภัทร  อินพรหม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงนฤมล  อินทแย้ม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงนันติลักษณ์  ดำแป้น โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายนันทพงศ์  คเชนทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงนันท์ลภัส  คงหอ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาษฎาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงประภัสสร  รักษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงปริยาภัทร  แซ่ย่อง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงปาริฉัตร  หลเมฆ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงปิ่นกนก  วิศิษฏ์นาคร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีประสาท โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงพิชามญชุ์  หมุกแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงพีรดา  พุ่มลำดวน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สูงสุด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายภัทรดนัย  หมุกแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายภัทรทีปต์  หวังสง่า โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายภัทรพล  นาคินทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงภัทรภร  นิลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายรัชชานนท์  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายวชิรวิชญ์  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายศรัณยพงศ์  คงชนะ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงศรินทภร  โสภามัง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงศุภมาศ  จันทร์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงสโรชา  นายาว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงสาธิกา  เกสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายสุวิจักขณ์  ฐณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงอติกานต์  ประสารการ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงอทิตญา  นิลตีบ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงอนันตญา  ดำแป้น โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงอริษา  รักสกุล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายอัษฎา  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงวิมลตรา  ดีขำ โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กชายอัฟนาน  บุญแต่ง โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงกฤษณา  เจ้ยแก้ว โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงนดา  ไพโรจน์ โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงนิสรีน  เหมรักษ์ โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงปนัดดา  คงแก้ว โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงประภารัตน์  คงเยือกเย็น โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงภคพร  เหมกัง โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงสุพิชชา  โสเชื้อ โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงอลันต้า  ทิ้งอีด โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงอิ๊บตีซาน  วะจิดี โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงครองขวัญ  กุลทวี โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงจิรสุดา  จันทรา โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีขาว โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงดวงอมร  กิจสุวรรณ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงธิดารัตน์  นวลอ่อน โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กชายภูดิศ  พิบูลย์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงวีรดา  จันทร์ภูชงค์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงศรสวรรค์  ศิริบุญเรือง โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงสุชานาฎ  เดชค้ำ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงอทิตติญา  อนุการ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงอนัญญา  สิทธี โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงณิดารัตน์  ศรีเรือง โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงปวริศา  เขตรัตน์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงปัณฑิตา  อุดมศรี โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ขวัญทอง โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงภูวรินทร์  พันธ์เมธาฤทธิ์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงวรกาญจน์  รอดแก้ว โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายวายุ  มังสะพันธ์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงอลินรดา  ศรีเทพ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายจารุวิทย์  เพ็ชรทองนวล โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายเตชพัฒน์  กลั่นนิเวศ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กชายนิลพัทธ์  กลั่นนิเวศ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายวีรภาพ  สุทธินวล โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงอรปรียา  เรืองเมือง โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กชายอัครพงศ์  ศรีนวลละออง โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงกันต์หฤทัย  ลือเลิศ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายจักรวุฒิ  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงจันทร์สุดา  ผานุกูล โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายฉัตรมงคล  ช่วยขาว โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงชาลิสา  ชูประชีพ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงฐิรัณญา  อิสระสุข โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงณภัทรสรณ์  อุไรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงเทพธิดาภรณ์  ปากลาว โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงนลินา  รักษาแก้ว โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายปรวีร์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงพิชานันท์  รัตนา โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงฟ้าใส  จันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายเมธัส  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ช่วยอุดม โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงอาภัสรา  ชูสังข์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงกณิตา  ไหมทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กชายกฤชนนท์  ผลบุญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กชายกฤตธี  รุจิรเมธา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กชายกลทีป์  เจ้าสวน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายกันต์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภูมิภมร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายกิตติภพ  สว่างภพ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กชายจีรวัชร  จันทร์ห่อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กชายชยางกูร  เปียกบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงณัฐณิชา  หวันเหล็ม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กชายณัฐธนนท์  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไกรนรา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงณิชกมล  จันดี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงดลญาดา  เปล่งแสง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงตักษณ  กุลเถกิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กชายเตชทัต  สีคง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กชายธนเดช  จงประสิทธิผล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายธนพัต  ศรีอ่อนนวล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กชายนราวิชญ์  นาคแป้น โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงนัฐปภัสร์  ชูมณี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงนันทิกานต์  ชนะดี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงนิชานัน  พันธ์เสงี่ยม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงปีย์วรา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงปีวรา  ขวัญคีรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กชายปุณยวีร์  เดชค้ำ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กชายพงศพัศ  อาลิแอ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กชายพงศ์ภรณ์  กุลเถกิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงพรภัทร  อนุรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงพิชชาภา  ใจหาญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงพิชชาอร  สวนกูล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงพิลาสินี  สิงห์ชู โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงพีรดา  คีรีเพชร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กชายภรงค์เดช  ดิษฐโรจน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงภวิกา  แก้วกาญจน์วัฒนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กชายภัคภณ  สุวรรณจินดา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กชายภัทรเดช  ยอดสกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงภัทรธิดา  เม่งบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงภัทรวดี  มุนเนียม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กชายมาตุภูมิ  ณ นคร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ยะลา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กชายยศกฤต  แสงระวี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กชายรัชต์พล  ดอกไม้หอม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กชายรัตน์ฐภูมิ  พุ่มเกลี้ยง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กชายฤทธิกร  สวนกูล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงวริสรา  พรมศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กชายวัชรวีร์  หวังสป โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กชายวุฒิกร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงศิรดา  เพ่งกิจ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กชายศุภกิตติ์  ทองทิพย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายสถิตคุณ  เหลืองจุฑามาศ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กชายสิรภพ  หวังกลิ่น โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กชายอดิศร  หนูทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กชายอภิวิชญ์  โป้ซิ้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กชายอัฑฒเศรษฐ์  ศรีอ่อนนวล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงอัศศิริ  สุดดวง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กชายโอบนิธิ  บุญช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กชายกฤตภาส  ศิริมนูญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงกวิสรา  ชูจันทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงกัญจน์อมล  ภิรมย์เจียว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  กรรฐสุทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงกัลยาภา  เม่งบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายกัษณ  กุลเถกิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายกิตติ์ธนทัต  ชาวนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดำชู โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงขวัญทิชา  เรืองจรัส โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายโคสเทียนธิน ศรันย์  ช่วยสกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงจุฬาณิช  จุลเพชร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงเจนจิรา  เพชรอาวุธ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงชนากานต์  ชุมบุญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายชยกร  อนันตรากรณ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงชวิสา  เจ้ยจู โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายชินภัทร  ไชยสน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงณัฐชยาน์  ก่อแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเรือง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงณัฐนิชา  สูทอก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงณัฐวศา  สะมาน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงณัฐศิตา  ขาวแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงณัฐิดา  ใจหาญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงณิชากร  ตั้งคีรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายถิรวัฒน์  ชนะกูล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายเทพศรินทร์  อินทร์เหมือน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงธนัชชา  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงธันย์ชยา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงธิติกาญจน์พร  แฉล้มรักษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายนพเก้า  อริยวงศ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงนวพรรษ  มาศชาย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายนัสซอรี่  ก๊กใหญ่ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงนาราชา  ไชยขาว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงนิวเคลียร์  พูนสระน้อย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงบุญญ์กัญญ์  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงปาณิสรา  สืบวิเศษ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงปุณยนุช  เปียกบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงพลอยปภัส  สืบวิเศษ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายพสิษฐ์  วุ่นบัว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงพัชรนันท์  เวณุผล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงพัชรพร  ดวงจิตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงพัสวี  ประคีตวาทิน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงพิชฌาย์ชณิศ  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  เรืองจรัส โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงพิมพกานต์  เวณุผล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงพิยดา  กังงา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายพีรัชชัย  สัสดีเดช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายภวิศ  บุญแสวง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงภาวิณี  ตั้งคีรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงภิรมนต์  แซ่ฉั่ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายภีมพศ  คงมาก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายภูตะวัน  รักบำรุง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายภูตะวัน  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายภูมิชภัทร  บ้านเพิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงภูริชชญา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงภูริชญา  สังข์รอด โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายภูริณัฐ  บุษย์เพชร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายมัฆวาน  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงมุกอันดา  สอสุทธิเมธ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายรัชทาวินทร์  ศรีรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงวราภรณ์  เปียกบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงวริศรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายวสุพนธ์  โชควิวัฒนชัย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายวสุพัทธ์  โชควิวัฒนชัย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ศรีวิเศษ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงศิวประภา  ก่อแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายสรวิศ  แก้วเจือ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงสรัลพร  บุญสิทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายสิปปวิชญ์  สายนุ้ย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายสิรภพ  พรหมกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงสุกฤตา  สิทธิมนต์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงสุทธิดา  กุมาร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายสุรพงศ์  ถิรตันติกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายอาชวิน  รอดเกิด โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายอิสรานุวัฒน์  นวลศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายกฤตยชญ์  คชกุล โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงกัลเกล้า  ขาวเชื้อ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงนวิยา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1315 เด็กชายนิธิวัชร  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงเบญญาภา  มิตรมนุษย์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงแพรพิไล  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กชายภูมิภัทร  เดชวิละพันทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 คณิตประถม
1319 เด็กชายวิชชากร  คงปาน โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กชายวีระวิทย์  อำไพทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงสุชานันท์  เจียมพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงกมลชนก  ไอยะรา โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงกวินตรา  นาคชูวงค์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงกวินตา  หมันสา โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายก่อศักดิ์  เชยชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงกัญจนพร  คีรีเดช โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงกัญญาพร  เสนดำ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลิ้มซี้ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายคฑาวุธ  เพชรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงจันทร์จรัส  เจริญคร โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงชนัญญา  แก้วสามดวง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงชนิตา  ยวงทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายชยพล  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงชลกร  ปากลาว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงซอบาเรีย  สังหลัง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงฐานิดา  ยมไซร โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายณัชพล  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กลางถิ่น โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปรีชา โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายณัฐชนน  ปากลาว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงดวงกมล  บุญยัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายทองผาภูมิ  วิเศษสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายธนทรัพย์  หอมหวาน โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงธนาภา  สุวรรณสังข์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงนิพรรัตน์  สุขบำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายปวัน  สุวรรณสังข์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายปุญญะ  รักษารัตน์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายปุณณวรรธน์  แก้วสวน โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายพงศธร  คล้ายชะเอม โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายพันธสิน  คงปลอด โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงพิตราภรณ์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ติวเถาว์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงพิมมาดา  พงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายพีรภาส  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายพีระภัทร  ทิมทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายภรัณยู  ปิ่นพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายภาณุวิชญ์  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงรดามณี  รัตนศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงวงศ์ชนก  ตั้นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงวริศรา  คงดี โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงศศิกานต์  สุวรรณอิน โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงศศิพิมพ์  จิตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายศุภวิชญ์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงสิริโสภา  พลมา โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงสุพิชชา  ยิ่งคำนึง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงสุภัควี  จันทร์เกิด โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายอนุพงศ์  บุตรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงอริสรา  เพชรไข่ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุทธินวล โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงกรณ์ปารณีย์  ใจตรง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กชายกรวิทย์  โกมลวัจนะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงกัลยกร  วิไลพร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กชายกิตติธัช  ช่วยรอด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1377 เด็กชายคมกฤต  สุชาติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กชายคมพจน์  สุชาติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีอนันต์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงฉัฐฏกาน  กงสะเด็น โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงชนกนันท์  ตุกล่อย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงชนัญชิตา  จิววุฒิพงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1383 เด็กชายชนาวิน  คงปาน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1384 เด็กชายชาญนที  จากจอน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงชานิภา  บุญธีระเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1386 เด็กชายชารีฟ  หวันตันหยง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มัชฌิมานุกูล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1388 เด็กชายฐานปราชญ์  ช่วยนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงณญาดา  รักเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กชายณภัทชรัต  ธาราอิสระ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1391 เด็กชายณัชพล  มีแสง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวรัตนกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูฉิมนะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กชายณัฐพนธ์  ทองปรุง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1396 เด็กชายณัฐพัฒน์  เดชะรัฐ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1398 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แซ่บ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1399 เด็กชายดนุพร  จอมวัน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กชายทีฆายุจ  เพชรชลคราม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กชายทีระเมด  วุฒิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1402 เด็กชายธนกฤต  เพ็ชร์กุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กชายธนกฤติ  ใยทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กชายธีธัช  กงสะเด็น โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กชายธีร์  แจ่มใส โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กชายเธียรสิริ  แซ่คู้ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กชายโธรัยห์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กชายนพดล  บางคราม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1409 เด็กชายนรวิชญ์  ชนะกิจ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กชายนันต์ธนา  ตันเลียง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงนันทนัช  ไกรสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กชายนันทพงศ์  เยาวขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงนีนนารา  ภู่ไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงบุญสิตา  เหล็นเรือง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงปภัสมน  ศรีวิสุทธิพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กชายปุณณวิช  ตุ้มบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงพรนัชชา  ชูลีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กชายพริสร  ตันหุน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงพฤกษา  เจ้าสวน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงพัชนีวรรณ  ย่องดำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กชายพัชรพล  บุญยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กชายพัฐกฤธน์  นิวัตน์เมธากุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  นิวัตน์เมธากุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1424 เด็กชายพีรวิชณ์  จิตต์สักคุณา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1425 เด็กชายพีระภักดิ์  เกสรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1426 เด็กชายพุฒิธาดา  ประทุมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงภคพร  สุพิณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กชายภคิน  บุญเสถียร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กชายภานุดล  ประทุมสังข์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1430 เด็กชายภานุรุจ  จินตานนท์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1431 เด็กชายภูมิรพี  แก้วนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงมณธิยา  ดำย่ำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1433 เด็กชายรชต  เหมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กชายวรดร  อ่อนน้อม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงวริศรา  ไหมนวล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงวริสา  พรหมแก้วสุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1437 เด็กชายวโรดม  สกุลเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1438 เด็กชายวัชรากร  พิมพิสาร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงศศิพิม  พึ่งวิชา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงศิรันย์ลักษณ์  รักษ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1441 เด็กชายศิวกร  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กชายศุภกานต์  ขัตธรรมศรี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1443 เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่บ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1444 เด็กชายสถาพร  มาศเสม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1445 เด็กชายสมโชค  ส่าหีม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1446 เด็กชายสรวิชญ์  หนูมาก โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงสโรชินี  กุนซ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กชายสวัชกร  รัตนพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงสาธิตา  คำออน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1450 เด็กชายสิปปกร  รัตนะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงสุพพัตรา  จันทร์ประทีป โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1452 เด็กชายสุรฉัตร  นิ่มเกียรติวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1453 เด็กชายสุริยพงศ์ชัย  ภูเก้าล้วน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงอนัญญา  ม่วงพรหม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1455 เด็กชายอนุวรรธน์  หิรัญ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงอรปรียา  ภูเก้าล้วน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1457 เด็กชายอัครวัฒน์  พูลผล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1458 เด็กชายอาเดล  หมัดตะพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1459 เด็กชายเอกเทพ  นากดวงตา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงกนกนุช  เกกินะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงกนกเนตร  เกกินะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงกนกพร  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงกนกลักษณ์  คีรีพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์คง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายกนต์ธร  วงศ์เดช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงกมลพรรณ  คงชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คงชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายกรดนัย  ไกรนรา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายกรภัทร  และเล็ม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงกรรชพร  อินทรโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายกฤตพล  ถาวร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายกฤษ  ทองรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายกฤษฎา  ทองคลัง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงกวินทิพย์  สุคนธ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงกวิสรา  หนูชูสุข โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายกษิดิ์เดช  บุตรกริม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  แซ่ด่าน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กล้าวิกย์กรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ลิขิตกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงกานต์ณิศา  นำพา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายกานต์ตตะวัน  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายกิตติภูมิ  กุมารน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายกุลเชษฐ์  ตันติสุข โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงเกวลิน  กรีรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายเกียรติกุล  ธงไชย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงขวัญธิดา  มณีชัย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายคณธัช  เนตร์ขำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงจิดาภา  เหลี่ยมรุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายจิรทีปต์  เจริญอภิญโญ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายจิราวัชร  แสงทับ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงทับทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายเจีย เชง  แบ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายฉัตรเอก  จำนงจิต โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงชญาพัชชา  เหมหา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงชฎาพร  เมืองสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายชนกันต์  ไหมนวล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงชนิตา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายชนุดร  ใยทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงชมพูนุท  สองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายชยิน  หนูเสน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงชลธิชา  โชคพิบูลย์ชัย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายชลสิทธิ์  ศรีน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงชวัลญา  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทองไสย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายชัยธวัช  กิ้มชง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายชัยวัฒน์  เล็กกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรคงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงชาสินี  พลเดช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายชิติพัทธ์  น่าเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายชิษณุพงษ์  เกสรบัว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เนียมบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายซันนี่ย์  โอลเซ่น โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงซูซาน  แวหะยี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงโซฟี  ลูอีส ฮ็อดสัน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายญาณกร  ทองหุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ใจเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงญาณิศา  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงญาโณทัย  คำแป้น โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงญารวี  ภูมิภมร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายฐณัฐนันทน์  พรสินศิริรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายฐานพัฒน์  ยายาหมัน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงณกมล  ช่วยแท่น โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายณฐ  จิตสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายณฐกร  สูทอก โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายณฐกฤษต  สูทอก โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงณธิดา  โชติช่วง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายณภัสกร  ศรีวิสุทธิพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงณัชชา  แสงทะรา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายณัชนนท์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายณัชนันท์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  สาลีพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กูลช่าง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉิมเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปรางค์ศรีอรุณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ด่าน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ลี้ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แซ่ด่าน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ชูขำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายณัฐนันท์  เจริญชั่ง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายณัฐปพน  โชติกะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายณัฐพนธ์  เทือกสุบรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงณัฐพร  เจริญพานิช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายณัฐพล  ทองโผ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงณัฐมน  ตั้งจิรวัฒนา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายณัฐวัศห์  ดำดี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงดชนิยา  ดำรงอัตสิน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายดาเนียล ตะวัน  เวย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงดาราลักษณ์  ถิระจิตติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายตนุสรณ์  นวลศรี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงตัสนีม  รักมิตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงทักสินา  เสมอภาค โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงทัศนีย์  ฉิมประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายทิวัตถ์  ชนะกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายธนกฤต  ประพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายธนเดช  พรมทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายธนพนธ์  เดชะรัฐ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงธนพร  มูสิกะปาละ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายธนภัทร  บริพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายธนภูมิ  สายเส็น โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายธนรัตน์  เอียงเอื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายธนสร  บุญโสภาส โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายธนะเทพ  ทองเหลา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงธนัชพร  ดีดวง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงธนัชพร  อภิรติธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายธนากร  อ่อนรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายธนาวุฒิ  แซ่ว่อง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายธรรมฐิภัทธิ์  ห่วงจริง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายธรรมธัช  สะรุโณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงธัญจิรา  ภู่สกุลสุข โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อจักร์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แสงเทียนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงธัญรดา  มั่นใจ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงธันย์ชนก  วิลัยมาตย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายธาวิน  แสงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงธิษณิน  เกตุทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายธีรภัทร  สุดตานา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงธีริศรา  จำนงการณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงนงนภัส  ทับไทร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงนงนภัส  วัชราภิรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงนทัสนันท์  ทองมหา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายนรวิชญ์  ป่ากว้าง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายนราวิชญ์  เสาวภิชาติ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายนเรศ  รักษายศ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงนลิตา  โพธินวล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายนะโม  โกยกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายนัฐพงษ์  อิสลาม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงนัทธมน  พลเดช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองนิมิตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายนันธิชา  ห้าฝา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงนาฏชนก  ปรียะสมุทัย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายนาดีม  สมาด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายนิชคุณ  เผือกผล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงเนตรชนก  ยศชาติมาลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงบุญญาภัทร  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงบุณยวีร์  ชุมเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงบุณยานุช  นาคทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงเบญญทิพย์  มากุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายปณิธาน  ชูนุกูลกิจ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายปธานิน  สุทธิเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงปนัสยา  แก้วรักษา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงปพัทธ์ศรันย์  พวงช่อ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงปพิชญา  เครือทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงปภัสสร  แสงทองอ่อน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงปภาดา  โมราศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แป้นถนอม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงปภาวรินท์  จิววุฒิพงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงปภาวรินท์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายปภาวิน  คงร่ม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายปราณต  ทองมีชู โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงปวริศา  ราชเมืองฝาง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายปัณณทัต  ทองมหา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายปาณัท  อาชวเมธากุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงปาณิสรา  จิววุฒิพงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงปาณิสรา  ชดช้อย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงปิ่นชนก  เนื้อน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายปิยดนัย  บริพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงปุณฑิภาทร  ศรีจรรยา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศาลาจัน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงปุณยาพร  ดีดวง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายปุนภัส  เครือหลี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายพงศกร  เนื้อเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  ตันชโนทัย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายพรภวิษย์  ทองรักจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายพรภิพัฒน์  พรหมเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงพรรณอร  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงพรหมพรรณ  สายนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายพระนายณ์  ไชยคชบาล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงพราวฝัน  แซ่เอียบ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายพสธร  หวันโส้ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายพสุธาธิป  ศรีโยธี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงพัชรินทร์  เหล่าบัวอำไพชื่น โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายพัทธดนย์  อินทรโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คล่องแคล่ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายพัสกร  สอนมี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงพิจิตรา  ชำนาญเวช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงพิชชาภา  ไล่กสิกรรม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายพิชญุตม์  วังช่วย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หลานสัน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงพิมยดา  พรหมรักษา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายพิรารักษ์  เพ็ชรเล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายพีระวิทย์  นบนอบ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายพุทธภูมิ  พร้อมภูวดล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงแพรพิไล  สิทธิชัย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงภคพร  สุขขี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงภคมน  ผนึก โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายภัทรกร  พึ่งวิชา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายภัทรดนย์  บุญนิยม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่ฉิน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ราชานา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงภัทราพร  จริยปรัชญากุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายภาคิณ  มนตรธาตรี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายภูธเนศ  จันทร์สวน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายภูธาสิฐร์  ย่องดำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายภูมิปรมีนทร์  ทิมทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายภูมิภัทร์  ชะนะกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงภูรัชยา  พร้อมภูวดล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายภูริณัฐ  เขื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายภูริภัทร  บุญสพ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงภูษณดา  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายเมฆา  เพชรโสม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1661 เด็กชายยศกร  เพชรโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายยศสพล  แซ่ด่าน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายรณกฤต  ชัยยะคำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายรณเดช  วารีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงรวิสรา  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงรัชต์ธร  ภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงหาคม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กชายรัตนชาตก์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงโรสลิน  ชำนินา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายฤทธิไกร  นบนอบ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงลลนา  ภูมิภมร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงเลอลักษณ์  จงรักวิทย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายวชิรเดช  นิลตะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงวรพิชชา  ศิโรโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายวัชรวัชร์  กังแฮ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1676 เด็กชายวิชญะ  วังช่วย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงวิมลสิริ  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายวิรชัช  กิ้มแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงวิรากานต์  นวลวิจิตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายวีรภัฎ  หลานสัน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายวีรภาพ  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายวีระชัย  ดุลยพัชร์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายศราวัฒน์  เอ้งล่อง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงศศิธร  พงษ์อรุณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายศาศวัต  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายศิรวิทย์  กล่อมสุข โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงศิริรฎา  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงศิวพร  คุดทะการ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายศุภฤกษ์  อุ่นนุช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายศุภวิชญ์  บรรจงแต้ม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายศุภวิชญ์  บริพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายศุภวิชญ์  ลูกหยี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายศุภศิษฏ์  เครือหลี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายศุภสัณห์  กิ่งเล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงศุภิสรา  สิทธิเวช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายสรัช  สุวรรณวิหค โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายสัณหณัฎฐ์  เหมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายสิทธิ  ปั้นวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายสิรวิชญ์  สัณฐมิตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงสิรี  ขอสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงสิวภาลักษมี  อิสระพานิชย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงสุชานาฎ  ศรีรัตนโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายสุทธิพร  ถาวรไชย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงสุลักษณา  สังข์รอด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายสุวิจักษณ์  ไทยกลาง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายแสงสกุณต์  ใจธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  จันทรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายหฤษฎ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายอชิตะ  วชิรกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายอนัส  รักมิตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายอภิภูมิ  หมอกแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงอมลณัฐ  พิพัฒน์ผล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงอรกานต์  อุยโยชะกะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงอรเทพิน  รัตนมณี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงอรนิชชา  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงอันดามัน  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญยเกียรติ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายอานีส  หมัดตะพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงอาภากร  นบนอบ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงอารีรัตน์  ธรรมมิกะกูล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายอาลาวี  แซ่แดง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายอินทรัช  อุยโยชะกะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายอินทัช  นวลปาน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงอิศราภรณ์  ปานแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายฮัซซัน  บุตรหลำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายฮาดีย์  สิทธิ์สุข โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงกานต์กัญญ์  ปุสสนาคะวาทิน โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.6 คณิตประถม
1728 เด็กหญิงณฐภัทร  คงเมฆ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 คณิตประถม
1729 เด็กหญิงนภัสสร  อินทร์เสน่ห์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 คณิตประถม
1730 เด็กหญิงภริมมาตา  ปุสสนาคะวาทิน โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 คณิตประถม
1731 เด็กชายภูริภัทร  ศรีชาย โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 คณิตประถม
1732 เด็กชายเมฆา  แซ่ฮ้อ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 คณิตประถม
1733 เด็กชายรัฐกรณ์  พลแดง โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 คณิตประถม
1734 เด็กชายศิวัช  พิเศษศิลป์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.6 คณิตประถม
1735 เด็กหญิงเขมมิสรา  บุญเหมือน โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงแคลร์ อนัญญา  เอี่ยนเล่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายชญานนท์  สมมาตย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงชนิษฐา  สมมาตย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายเตชิรวิชญ์  ดำรงอ๋องตระกูล โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงธัญชนก  ทองเถาว์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายนรหัท  ประคีตะวาทิน โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายโนอาห์ ณัฐกิตติ์  เลนส์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แซ่ล้าย โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายวรินทร  คงหวัง โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงศุภสุตา  พงศ์วงประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.6 วิทย์ประถม