การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา
โดยคลิก จำนวนห้องสอบ
ที่ ชื่อเขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องสอบ
1สพป.กระบี่1,745
รอการจัดห้องสอบ
2สพป.กรุงเทพมหานคร4,386
รอการจัดห้องสอบ
3สพป.กาญจนบุรี เขต 171
รอการจัดห้องสอบ
4สพป.กาญจนบุรี เขต 286
รอการจัดห้องสอบ
5สพป.กาญจนบุรี เขต 31,169
รอการจัดห้องสอบ
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4--
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1528
รอการจัดห้องสอบ
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2648
รอการจัดห้องสอบ
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3813
รอการจัดห้องสอบ
10สพป.กำแพงเพชร เขต 11,303
รอการจัดห้องสอบ
11สพป.กำแพงเพชร เขต 2511
รอการจัดห้องสอบ
12สพป.ขอนแก่น เขต 11,823
รอการจัดห้องสอบ
13สพป.ขอนแก่น เขต 21,092
รอการจัดห้องสอบ
14สพป.ขอนแก่น เขต 3541
รอการจัดห้องสอบ
15สพป.ขอนแก่น เขต 484
รอการจัดห้องสอบ
16สพป.ขอนแก่น เขต 5166
รอการจัดห้องสอบ
17สพป.จันทบุรี เขต 1619
รอการจัดห้องสอบ
18สพป.จันทบุรี เขต 2302
รอการจัดห้องสอบ
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1664
รอการจัดห้องสอบ
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2194
รอการจัดห้องสอบ
21สพป.ชลบุรี เขต 1555
รอการจัดห้องสอบ
22สพป.ชลบุรี เขต 2316
รอการจัดห้องสอบ
23สพป.ชลบุรี เขต 3550
รอการจัดห้องสอบ
24สพป.ชัยนาท401
รอการจัดห้องสอบ
25สพป.ชัยภูมิ เขต 11,047
รอการจัดห้องสอบ
26สพป.ชัยภูมิ เขต 21,202
รอการจัดห้องสอบ
27สพป.ชัยภูมิ เขต 3303
รอการจัดห้องสอบ
28สพป.ชุมพร เขต 1498
รอการจัดห้องสอบ
29สพป.ชุมพร เขต 2607
รอการจัดห้องสอบ
30สพป.เชียงราย เขต 12,595
รอการจัดห้องสอบ
31สพป.เชียงราย เขต 2115
รอการจัดห้องสอบ
32สพป.เชียงราย เขต 327
รอการจัดห้องสอบ
33สพป.เชียงราย เขต 4678
รอการจัดห้องสอบ
34สพป.เชียงใหม่ เขต 12,335
รอการจัดห้องสอบ
35สพป.เชียงใหม่ เขต 2103
รอการจัดห้องสอบ
36สพป.เชียงใหม่ เขต 366
รอการจัดห้องสอบ
37สพป.เชียงใหม่ เขต 4372
รอการจัดห้องสอบ
38สพป.เชียงใหม่ เขต 520
รอการจัดห้องสอบ
39สพป.เชียงใหม่ เขต 6--
40สพป.ตรัง เขต 12,087
รอการจัดห้องสอบ
41สพป.ตรัง เขต 2595
รอการจัดห้องสอบ
42สพป.ตราด เขต 1261
รอการจัดห้องสอบ
43สพป.ตาก เขต 1337
รอการจัดห้องสอบ
44สพป.ตาก เขต 2165
รอการจัดห้องสอบ
45สพป.นครนายก251
รอการจัดห้องสอบ
46สพป.นครปฐม เขต 1864
รอการจัดห้องสอบ
47สพป.นครปฐม เขต 2319
รอการจัดห้องสอบ
48สพป.นครพนม เขต 11,382
รอการจัดห้องสอบ
49สพป.นครพนม เขต 2457
รอการจัดห้องสอบ
50สพป.นครราชสีมา เขต 11,889
รอการจัดห้องสอบ
51สพป.นครราชสีมา เขต 230
รอการจัดห้องสอบ
52สพป.นครราชสีมา เขต 3358
รอการจัดห้องสอบ
53สพป.นครราชสีมา เขต 4215
รอการจัดห้องสอบ
54สพป.นครราชสีมา เขต 5167
รอการจัดห้องสอบ
55สพป.นครราชสีมา เขต 61,126
รอการจัดห้องสอบ
56สพป.นครราชสีมา เขต 7117
รอการจัดห้องสอบ
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1536
รอการจัดห้องสอบ
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2325
รอการจัดห้องสอบ
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3129
รอการจัดห้องสอบ
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4348
รอการจัดห้องสอบ
61สพป.นครสวรรค์ เขต 11,596
รอการจัดห้องสอบ
62สพป.นครสวรรค์ เขต 21,144
รอการจัดห้องสอบ
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3223
รอการจัดห้องสอบ
64สพป.นนทบุรี เขต 1540
รอการจัดห้องสอบ
65สพป.นนทบุรี เขต 21,114
รอการจัดห้องสอบ
66สพป.นราธิวาส เขต 1757
รอการจัดห้องสอบ
67สพป.นราธิวาส เขต 21,100
รอการจัดห้องสอบ
68สพป.นราธิวาส เขต 3400
รอการจัดห้องสอบ
69สพป.น่าน เขต 1942
รอการจัดห้องสอบ
70สพป.น่าน เขต 2561
รอการจัดห้องสอบ
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 1818
รอการจัดห้องสอบ
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2501
รอการจัดห้องสอบ
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 3827
รอการจัดห้องสอบ
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 4944
รอการจัดห้องสอบ
75สพป.ปทุมธานี เขต 1429
รอการจัดห้องสอบ
76สพป.ปทุมธานี เขต 2871
รอการจัดห้องสอบ
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1265
รอการจัดห้องสอบ
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2195
รอการจัดห้องสอบ
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 11,038
รอการจัดห้องสอบ
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 221
รอการจัดห้องสอบ
81สพป.ปัตตานี เขต 11,991
รอการจัดห้องสอบ
82สพป.ปัตตานี เขต 2428
รอการจัดห้องสอบ
83สพป.ปัตตานี เขต 396
รอการจัดห้องสอบ
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1604
รอการจัดห้องสอบ
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2182
รอการจัดห้องสอบ
86สพป.พะเยา เขต 1605
รอการจัดห้องสอบ
87สพป.พะเยา เขต 2661
รอการจัดห้องสอบ
88สพป.พังงา1,080
รอการจัดห้องสอบ
89สพป.พัทลุง เขต 11,471
รอการจัดห้องสอบ
90สพป.พัทลุง เขต 2469
รอการจัดห้องสอบ
91สพป.พิจิตร เขต 1688
รอการจัดห้องสอบ
92สพป.พิจิตร เขต 2297
รอการจัดห้องสอบ
93สพป.พิษณุโลก เขต 12,053
รอการจัดห้องสอบ
94สพป.พิษณุโลก เขต 236316
95สพป.พิษณุโลก เขต 3371
รอการจัดห้องสอบ
96สพป.เพชรบุรี เขต 1347
รอการจัดห้องสอบ
97สพป.เพชรบุรี เขต 2--
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 11,695
รอการจัดห้องสอบ
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 21880
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3292
รอการจัดห้องสอบ
101สพป.แพร่ เขต 11,305
รอการจัดห้องสอบ
102สพป.แพร่ เขต 2796
รอการจัดห้องสอบ
103สพป.ภูเก็ต2,420
รอการจัดห้องสอบ
104สพป.มหาสารคาม เขต 11,198
รอการจัดห้องสอบ
105สพป.มหาสารคาม เขต 2605
รอการจัดห้องสอบ
106สพป.มหาสารคาม เขต 318
รอการจัดห้องสอบ
107สพป.มุกดาหาร1,175
รอการจัดห้องสอบ
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 11,090
รอการจัดห้องสอบ
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 289
รอการจัดห้องสอบ
110สพป.ยโสธร เขต 1541
รอการจัดห้องสอบ
111สพป.ยโสธร เขต 2430
รอการจัดห้องสอบ
112สพป.ยะลา เขต 11,340
รอการจัดห้องสอบ
113สพป.ยะลา เขต 2240
รอการจัดห้องสอบ
114สพป.ยะลา เขต 3238
รอการจัดห้องสอบ
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1818
รอการจัดห้องสอบ
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 21,019
รอการจัดห้องสอบ
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3603
รอการจัดห้องสอบ
118สพป.ระนอง391
รอการจัดห้องสอบ
119สพป.ระยอง เขต 11,603
รอการจัดห้องสอบ
120สพป.ระยอง เขต 2200
รอการจัดห้องสอบ
121สพป.ราชบุรี เขต 1940
รอการจัดห้องสอบ
122สพป.ราชบุรี เขต 2569
รอการจัดห้องสอบ
123สพป.ลพบุรี เขต 11,384
รอการจัดห้องสอบ
124สพป.ลพบุรี เขต 2893
รอการจัดห้องสอบ
125สพป.ลำปาง เขต 11,320
รอการจัดห้องสอบ
126สพป.ลำปาง เขต 2140
รอการจัดห้องสอบ
127สพป.ลำปาง เขต 324
รอการจัดห้องสอบ
128สพป.ลำพูน เขต 1772
รอการจัดห้องสอบ
129สพป.ลำพูน เขต 2228
รอการจัดห้องสอบ
130สพป.เลย เขต 1693
รอการจัดห้องสอบ
131สพป.เลย เขต 2606
รอการจัดห้องสอบ
132สพป.เลย เขต 3157
รอการจัดห้องสอบ
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 1631
รอการจัดห้องสอบ
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 2290
รอการจัดห้องสอบ
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 3469
รอการจัดห้องสอบ
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 4349
รอการจัดห้องสอบ
137สพป.สกลนคร เขต 11,522
รอการจัดห้องสอบ
138สพป.สกลนคร เขต 2346
รอการจัดห้องสอบ
139สพป.สกลนคร เขต 3349
รอการจัดห้องสอบ
140สพป.สงขลา เขต 11,664
รอการจัดห้องสอบ
141สพป.สงขลา เขต 23,920
รอการจัดห้องสอบ
142สพป.สงขลา เขต 3427
รอการจัดห้องสอบ
143สพป.สตูล1,531
รอการจัดห้องสอบ
144สพป.สมุทรปราการ เขต 1771
รอการจัดห้องสอบ
145สพป.สมุทรปราการ เขต 2744
รอการจัดห้องสอบ
146สพป.สมุทรสงคราม393
รอการจัดห้องสอบ
147สพป.สมุทรสาคร691
รอการจัดห้องสอบ
148สพป.สระแก้ว เขต 1164
รอการจัดห้องสอบ
149สพป.สระแก้ว เขต 2634
รอการจัดห้องสอบ
150สพป.สระบุรี เขต 1993
รอการจัดห้องสอบ
151สพป.สระบุรี เขต 2232
รอการจัดห้องสอบ
152สพป.สิงห์บุรี332
รอการจัดห้องสอบ
153สพป.สุโขทัย เขต 1609
รอการจัดห้องสอบ
154สพป.สุโขทัย เขต 2354
รอการจัดห้องสอบ
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 1451
รอการจัดห้องสอบ
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 21
รอการจัดห้องสอบ
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 3255
รอการจัดห้องสอบ
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11,193
รอการจัดห้องสอบ
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2289
รอการจัดห้องสอบ
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3709
รอการจัดห้องสอบ
161สพป.สุรินทร์ เขต 11,291
รอการจัดห้องสอบ
162สพป.สุรินทร์ เขต 2400
รอการจัดห้องสอบ
163สพป.สุรินทร์ เขต 31,661
รอการจัดห้องสอบ
164สพป.หนองคาย เขต 1338
รอการจัดห้องสอบ
165สพป.หนองคาย เขต 223
รอการจัดห้องสอบ
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 197
รอการจัดห้องสอบ
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 2384
รอการจัดห้องสอบ
168สพป.อ่างทอง455
รอการจัดห้องสอบ
169สพป.อำนาจเจริญ1,107
รอการจัดห้องสอบ
170สพป.อุดรธานี เขต 11,445
รอการจัดห้องสอบ
171สพป.อุดรธานี เขต 2201
รอการจัดห้องสอบ
172สพป.อุดรธานี เขต 3194
รอการจัดห้องสอบ
173สพป.อุดรธานี เขต 4689
รอการจัดห้องสอบ
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1571
รอการจัดห้องสอบ
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2--
176สพป.อุทัยธานี เขต 1600
รอการจัดห้องสอบ
177สพป.อุทัยธานี เขต 2423
รอการจัดห้องสอบ
178สพป.อุบลราชธานี เขต 12,814
รอการจัดห้องสอบ
179สพป.อุบลราชธานี เขต 2237
รอการจัดห้องสอบ
180สพป.อุบลราชธานี เขต 3300
รอการจัดห้องสอบ
181สพป.อุบลราชธานี เขต 4175
รอการจัดห้องสอบ
182สพป.อุบลราชธานี เขต 5502
รอการจัดห้องสอบ
183สพป.บึงกาฬ275
รอการจัดห้องสอบ
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร2,089
รอการจัดห้องสอบ
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร1,012
รอการจัดห้องสอบ
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา1,328
รอการจัดห้องสอบ
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี929
รอการจัดห้องสอบ
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง848
รอการจัดห้องสอบ
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ1,546
รอการจัดห้องสอบ
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว1,207
รอการจัดห้องสอบ
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี363
รอการจัดห้องสอบ
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม1,484
รอการจัดห้องสอบ
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร1,220
รอการจัดห้องสอบ
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร872
รอการจัดห้องสอบ
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง479
รอการจัดห้องสอบ
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่1,576
รอการจัดห้องสอบ
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง1,653
รอการจัดห้องสอบ
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา858
รอการจัดห้องสอบ
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล3,110
รอการจัดห้องสอบ
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด437
รอการจัดห้องสอบ
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง1,182
รอการจัดห้องสอบ
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู341
รอการจัดห้องสอบ
203สพม.เขต 20 อุดรธานี446
รอการจัดห้องสอบ
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ1,905
รอการจัดห้องสอบ
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร933
รอการจัดห้องสอบ
206สพม.เขต 23 สกลนคร5,080
รอการจัดห้องสอบ
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์1,151
รอการจัดห้องสอบ
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น1,385
รอการจัดห้องสอบ
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม595
รอการจัดห้องสอบ
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด243
รอการจัดห้องสอบ
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร1,076
รอการจัดห้องสอบ
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ1,724
รอการจัดห้องสอบ
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ769
รอการจัดห้องสอบ
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา809
รอการจัดห้องสอบ
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์260
รอการจัดห้องสอบ
216สพม.เขต 33 สุรินทร์580
รอการจัดห้องสอบ
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน1,381
รอการจัดห้องสอบ
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน1,324
รอการจัดห้องสอบ
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา1,890
รอการจัดห้องสอบ
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน2,051
รอการจัดห้องสอบ
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก679
รอการจัดห้องสอบ
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์1,170
รอการจัดห้องสอบ
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์1,004
รอการจัดห้องสอบ
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร285
รอการจัดห้องสอบ
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี127
รอการจัดห้องสอบ
นักเรียนทั้งหมด
176,401
1,024